EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:352:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 352, 31. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 352

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
31. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1359/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa na roky 2009 a 2010 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1360/2008 z 2. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

11

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1361/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

12

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1362/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu autonómnych colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

18

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/979/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2008 o podpise v mene Spoločenstva a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 11 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

23

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 11 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

24

 

 

Komisia

 

 

2008/980/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2008 o vymenovaní členov a náhradníkov do Výboru pre inovatívnu liečbu ako zástupcov klinických lekárov a združení pacientov (1)

31

 

 

2008/981/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2008, ktorým sa predlžuje uplatňovanie výnimiek z určitých ustanovení smernice Rady 91/440/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES udelených Írsku a Spojenému kráľovstvu v súvislosti so Severným Írskom [oznámené pod číslom K(2008) 7703]

32

 

 

2008/982/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2008, ktoré oprávňuje Spojené kráľovstvo uzatvoriť zmluvu s územnou jednotkou Jersey, územnou jednotkou Guernsey a ostrovom Man o prevode finančných prostriedkov medzi Spojeným kráľovstvom a týmito územiami, pričom sa s nimi bude zaobchádzať ako pri prevode finančných prostriedkov v Spojenom kráľovstve v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 [oznámené pod číslom K(2008) 7812]

34

 

 

2008/983/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2008, ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje využívať ustanovenie bodu 8.5 prílohy IIA k nariadeniu Rady (ES) č. 40/2008, pokiaľ ide o systém zlučovania rybolovného úsilia plavidiel s vlečnými sieťami a podobných rybárskych plavidiel loviacich v Severnom mori a západne od Škótska [oznámené pod číslom K(2008) 7801]

36

 

 

2008/984/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha C k nariadeniu Rady 64/432/EHS a rozhodnutie 2004/226/ES, pokiaľ ide o diagnostické testy pre brucelózu hovädzieho dobytka [oznámené pod číslom K(2008) 7642]  (1)

38

 

 

2008/985/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie listov Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2008) 8108]

46

 

 

2008/986/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2008 o nezaradení antrakinonu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 8133]  (1)

48

 

 

2008/987/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2008, ktorým sa Lotyšsku prideľujú dodatočné dni rybolovu v Baltskom mori v subdivíziách 25 a 26 [oznámené pod číslom K(2008) 8217]

50

 

 

2008/988/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/185/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Holandska do zoznamu členských štátov bez výskytu Aujeszkého choroby a Maďarska do zoznamu členských štátov, v ktorých sa realizuje schválený vnútroštátny program na kontrolu uvedenej choroby [oznámené pod číslom K(2008) 8325]  (1)

52

 

 

2008/989/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2008, ktorým sa v súlade so smernicou Rady 1999/105/ES členským štátom povoľuje rozhodovať o rovnocennosti záruk poskytnutých na množiteľský materiál lesných kultúr, ktorý sa má dovážať z určitých tretích krajín [oznámené pod číslom K(2008) 8589]

55

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2008/990/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 11. decembra 2008 o schválení objemu emisie mincí v roku 2009 (ECB/2008/20)

58

 

 

Rady ministrov AKT – ES

 

 

2008/991/ES

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 3/2008 z 15. decembra 2008 o prijatí zmien a doplnení prílohy IV k dohode o partnerstve

59

 

*

Informácia o nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o prijatí zmien a doplnení prílohy IV k dohode o partnerstve

61

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u a ES

62

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov 2007/792/ES zasadajúcich v Rade 26. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/446/ES, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF) (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007)

63

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top