EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0932

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/932 z 8. mája 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o obdobie platnosti schválenia účinnej látky pyridalyl (Text s významom pre EHP)

C/2023/2969

OJ L 124, 10.5.2023, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/932/oj

10.5.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/932

z 8. mája 2023,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o obdobie platnosti schválenia účinnej látky pyridalyl

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa uvádzajú účinné látky schválené v zmysle nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Obdobie platnosti schválenia účinnej látky pyridalyl bolo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/2007 (3) predĺžené z 30. júna 2024 do 30. júna 2025 s cieľom zabezpečiť vyvážené rozdelenie zodpovedností a práce medzi členskými štátmi, ktoré pôsobia ako spravodajské a spoluspravodajské členské štáty, aj so zreteľom na zdroje potrebné na posúdenie obnovenia a rozhodovanie.

(3)

Nebola predložená žiadosť o obnovenie schválenia tejto účinnej látky v súlade s článkom 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1740 (4).

(4)

Predĺženie obdobia platnosti schválenia účinnej látky pyridalyl stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/2007 už nie je odôvodnené. Preto je vhodné zabezpečiť, aby platnosť schválenia tejto látky uplynula k tomu dátumu, ku ktorému by uplynula aj bez predĺženia.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa v šiestom stĺpci „Koniec platnosti schválenia“ v položke 64, pyridalyl, uvedený dátum nahrádza dátumom „30. júna 2024“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2007 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok 1-dekanol, 1,4-dimetylnaftalén, 6-benzyladenín, acechinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, síran hlinitý, amisulbróm, Aureobasidium pullulans (kmene DSM 14940 a DSM 14941), azadirachtín, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafén, bupirimát, Candida oleophila kmeň O, chlorantraniliprol, fosforitan sodný, ditianón, dodín, emamektín, flubendiamid, fluometurón, fluxapyroxad, flutriafol, hexytiazox, imazamox, ipkonazol, izoxabén, kyselina L-askorbová, sírové vápno, pomarančový olej, Paecilomyces fumosoroseus kmeň FE 9901, pendimetalín, penflufén, pentiopyrad, fosfonáty draselné, prosulfurón, Pseudomonas sp. kmeň DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenón, pyroxsulám, chinmerak, kyselina S-abscisová, sedaxán, sintofén, tiosíran sodný, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus kmeň WYEC 108, tau-fluvalinát, tebufenozid, tembotrión, tiénkarbazón, valifenalát, fosfid zinočnatý (Ú. v. EÚ L 414, 9.12.2020, s. 10).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1740 z 20. novembra 2020, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia schválenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 (Ú. v. EÚ L 392, 23.11.2020, s. 20).


Top