10.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 124/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/932 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2023 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на срока на одобрението на активното вещество пиридалил

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) са посочени активните вещества, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2007 на Комисията (3) срокът на одобрението на активното вещество пиридалил беше удължен от 30 юни 2024 г. до 30 юни 2025 г., за да се гарантира балансирано разпределение на отговорностите и работата между държавите членки, действащи като докладваща и съдокладваща държава членка, като се вземат предвид и ресурсите, необходими за оценката и вземането на решения във връзка с подновяването на одобрението.

(3)

Заявление за подновяване на одобрението на посоченото вещество в съответствие с член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1740 на Комисията (4) не беше подадено.

(4)

Удължаването на срока на одобрението на активното вещество пиридалил, предвидено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2007, вече не е обосновано. Поради това е целесъобразно да се предвиди, че срокът на одобрението на това вещество изтича на датата, на която би изтекъл без удължаването.

(5)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, в шестата колона – „Изтичане на срока на одобрението“, от вписване 64 – „пиридалил“, датата се заменя с дата „30 юни 2024 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2007 на Комисията от 8 декември 2020 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-деканол, 1,4-диметилнафтален, 6-бензиладенин, ацехиноцил, Adoxophyes orana granulovirus, алуминиев сулфат, амисулбром, Aureobasidium pullulans (щамове DSM 14940 и DSM 14941), азадирахтин, Bacillus pumilus QST 2808, беналаксил-М, биксафен, бупиримат, Candida oleophila щам O, хлорантранилипрол, динатриев фосфонат, дитианон, додин, емамектин, флубендиамид, флуометурон, флуксапироксад, флутриафол, хекситиазокс, имазамокс, ипконазол, изоксабен, L-аскорбинова киселина, калциев полисулфид, портокалово масло, Paecilomyces fumosoroseus щам FE 9901, пендиметалин, пенфлуфен, пентиопирад, калиев фосфонат, просулфорон, Pseudomonas sp. щам DSMZ 13134, пиридалил, пириофенон, пироксулам, хинмерак, S-абсцисинова киселина, седаксан, синтофен, натриев сребърен тиосулфат, спинеторам, спиротетрамат, Streptomyces lydicus щам WYEC 108, тау-флувалинат, тебуфенозид, темботрион, тиенкарбазон, валифеналат, цинков фосфид (ОВ L 414, 9.12.2020 г., стр. 10).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1740 на Комисията от 20 ноември 2020 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (ОВ L 392, 23.11.2020 г., стр. 20).