EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1902

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1902 z 27. októbra 2016, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu, ametoktradínu, azoxystrobínu, cyflutrínu, kyseliny difluóroctovej, dimetomorfu, fenpyrazamínu, flonikamidu, fluazinamu, fludioxonylu, flupyradifurónu, flutriafolu, fluxapyroxadu, metkonazolu, prochinazidu, protiokonazolu, pyriproxyfénu, spirodiklofénu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich (Text s významom pre EHP )

C/2016/6497

Ú. v. EÚ L 298, 4.11.2016, p. 1–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1902/oj

4.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 298/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1902

z 27. októbra 2016,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu, ametoktradínu, azoxystrobínu, cyflutrínu, kyseliny difluóroctovej, dimetomorfu, fenpyrazamínu, flonikamidu, fluazinamu, fludioxonylu, flupyradifurónu, flutriafolu, fluxapyroxadu, metkonazolu, prochinazidu, protiokonazolu, pyriproxyfénu, spirodiklofénu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) acetamipridu, azoxystrobínu, dimetomorfu, flonikamidu, fludioxonylu, flutriafolu, metkonazolu, protiokonazolu a trifloxystrobínu boli stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005. Pokiaľ ide o cyflutrín, MRL boli stanovené v prílohe II a v časti B prílohy III k uvedenému nariadeniu. Pokiaľ ide o ametoktradín, kyselinu difluóroctovú, fenpyrazamín, fluazinam, flupyradifurón, fluxapyroxad, prochinazid, pyriproxyfén a spirodiklofén, MRL boli stanovené v časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu.

(2)

V súvislosti s postupom na povoľovanie používania prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky acetamiprid na stolových olivách, rajčiakoch, uhorkách nakladačkách, fazuli (so strukmi), hrachu (so strukmi), (suchých) strukovinách, semenách repky, olivách na výrobu oleja a pšenici bola v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 podaná žiadosť o úpravu existujúcich MRL.

(3)

Pokiaľ ide o ametoktradín, takáto žiadosť bola podaná v prípade jarnej cibule. Pokiaľ ide o azoxystrobín, takáto žiadosť bola podaná v prípade stolového hrozna a muštového hrozna. Pokiaľ ide o cyflutrín, takáto žiadosť bola podaná v prípade jačmeňa, ovsa, raže a pšenice po použití beta-cyflutrínu na týchto produktoch. Pokiaľ ide o dimetomorf, takáto žiadosť bola podaná v prípade hlúbovej zeleniny so zdužinatenými súkvetiami a „špenátu a podobných špenátových plodín (listov)“. Pokiaľ ide o flonikamid, takáto žiadosť bola podaná v prípade „byliniek a jedlých kvetov“. Pokiaľ ide fludioxonyl, takáto žiadosť bola podaná v prípade „šalátu a podobných listových zelenín“, „špenátu a podobných špenátových plodín (listov)“, „byliniek a jedlých kvetov“ a hrachu (bez strukov). Pokiaľ ide o kyselinu difluóroctovú a flupyradifurón, takáto žiadosť bola podaná v prípade jahôd, ostružín a malín po použití flupyradifurónu na týchto produktoch. Pokiaľ ide o prochinazid, takáto žiadosť bola podaná v prípade jabĺk a hrušiek. Pokiaľ ide o protiokonazol, takáto žiadosť bola podaná v prípade slnečnicových semien. Pokiaľ ide o pyriproxyfén, takáto žiadosť bola podaná v prípade banánov. Pokiaľ ide o spirodiklofén, takáto žiadosť bola podaná v prípade brusníc a egrešov. Pokiaľ ide o trifloxystrobín, takáto žiadosť bola podaná v prípade zeleru.

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola podaná žiadosť, pokiaľ ide o dimetomorf používaný na papáji, fenpyrazamín na krovitých ovocných druhoch a čučoriedkach, fluazinam na čučoriedkach, flutriafol na jahodách, fluxapyroxad na mandliach, para orechoch, gaštanoch jedlých, lieskovcoch, makadamových orechoch, pekanových orechoch, píniových orieškoch, vlašských orechoch, čerešniach, hrozne, jahodách, čučoriedkach, mangu, „inej koreňovej a hľuzovej zelenine“ s kódom 0213000, tekvici, brokolici, čínskej kapuste, kapuste sitinovej, artičokoch bodliakových (kardách), zeleri, fenikli obyčajnom, rebarbore, ryži a cukrovej trstine a metkonazol na čučoriedkach, zemiakoch, „tropickej koreňovej a hľuzovej zelenine“, strukovinách a slnečnicových semenách. Žiadatelia tvrdia, že povolené použitia uvedených látok na daných plodinách v Spojených štátoch, Kanade a Brazílii majú za následok rezíduá, ktoré prekračujú MRL stanovené v nariadení (ES) č. 396/2005, a preto sú potrebné vyššie MRL, aby sa nevytvárali obchodné prekážky pri dovoze uvedených plodín.

(5)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty dané žiadosti vyhodnotili a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) tieto žiadosti a hodnotiace správy posúdil, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov, v relevantných prípadoch aj pre zvieratá, a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (2). Tieto stanoviská zaslal Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(7)

Úrad vo svojom odôvodnenom stanovisku dospel k záveru, že pokiaľ ide o používanie fluxapyroxadu na tropickej koreňovej a hľuzovej zelenine inej ako reďkovka, predložené údaje nepostačovali na stanovenie nových MRL. Existujúce MRL by sa preto mali zachovať.

(8)

Pokiaľ ide o prochinazid, úrad odporučil zvýšiť existujúce MRL pre pečeň a obličky oviec a kôz s cieľom vyhovieť požiadavkám pre zamýšľané spôsoby použitia tejto účinnej látky na jablkách a hruškách. Keďže sa v produktoch prežúvavcov nezistili rezíduá prochinazidu, je vhodné obmedziť definíciu rezídua na účely presadzovania práva len na relevantný metabolit (IN-MU210).

(9)

Pokiaľ ide o všetky ostatné žiadosti, úrad dospel k záveru, že všetky požiadavky na údaje boli splnené a úpravy MRL požadované žiadateľmi sú prijateľné so zreteľom na bezpečnosť spotrebiteľov na základe posúdenia expozície spotrebiteľov v prípade 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Celoživotná expozícia spotrebiteľov účinkom týchto látok prostredníctvom konzumácie všetkých potravinárskych produktov, ktoré ich môžu obsahovať, ani krátkodobá expozícia spôsobená vysokou konzumáciou príslušných produktov nepreukázali, že by existovalo riziko prekročenia prípustného denného príjmu alebo akútnej referenčnej dávky.

(10)

V prípade flupyradifurónu predložil úrad záver z partnerského preskúmania danej účinnej látky z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (3). Podľa príslušnej správnej poľnohospodárskej praxe sa MRL kyseliny difluóroctovej v šaláte musí stanoviť na 0,09 mg/kg, aby sa zodpovedajúcim spôsobom vyriešilo používanie flupyradifurónu na danom produkte.

(11)

Na základe odôvodnených stanovísk a záverov úradu a s ohľadom na faktory týkajúce sa zvažovanej skutočnosti spĺňajú primerané úpravy MRL požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(12)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vedecké správy EFSA sú k dispozícii online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in various crops (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí acetamipridu v rôznych plodinách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(2):4385 [s. 25].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in spring onions (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí ametoktradínu v jarnej cibuli). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(4):4448 [s. 19].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in grapes (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí azoxystrobínu v hrozne). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(2):4415 [s. 17].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for beta-cyfluthrin in various cereals (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí beta-cyflutrínu v rôznych obilninách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(3):4417 [s. 23].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for dimethomorph in papaya (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu dovoznej tolerancie pre dimetomorf v papáji). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(4):4449 [s. 19].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph in various crops (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí (MRL) dimetomorfu v rôznych plodinách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(1):4381 [s. 19].

 

Reasoned opinion on the setting import tolerances for fenpyrazamine in blueberries and cane fruits (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu dovozných tolerancií pre fenpyrazamín v čučoriedkach a krovitých ovocných druhoch). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(2):4384 [s. 20].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for flonicamid in herbs and edible flowers (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí flonikamidu v bylinkách a jedlých kvetoch). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(4):4467 [s. 19].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for fluazinam in blueberries (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu dovoznej tolerancie pre fluazinam v čučoriedkach). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(4):4460 [s. 20].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in various crops (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí fludioxonylu v rôznych plodinách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(3):4445 [s. 20].

 

Reasoned opinion on the setting of new maximum residue levels for flupyradifurone in strawberries, blackberries and raspberries (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu nových maximálnych hladín rezíduí flupyradifurónu v jahodách, ostružinách a malinách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(3):4423 [s. 19].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in strawberries (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu dovoznej tolerancie pre flutriafol v jahodách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(3):4427 [s. 20].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in various crops (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu dovoznej tolerancie pre fluxapyroxad v rôznych plodinách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(3):4404 [s. 28].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metconazole in various crops (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí metkonazolu v rôznych plodinách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(4):4451 [s. 23].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in apples, pears and animal commodities (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí prochinazidu v jablkách a živočíšnych komoditách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(3):4428 [s. 24].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in sunflower seeds (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí protiokonazolu v slnečnicových semenách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(12):4371 [s. 24].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí pyriproxyfénu v banánoch). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(2):4387 [s. 18].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for spirodiclofen in berries (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí (MRL) spirodiklofénu v bobuľovom ovocí). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(4):4457 [s. 17].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for trifloxystrobin in celeriacs (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí (MRL) trifloxystrobínu v zeleri). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(1):4383 [s. 17].

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone (Záver z partnerského preskúmania účinnej látky flupyradifurón z hľadiska posúdenia rizika pesticídov). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(2):4020 [s. 101].


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa stĺpce týkajúce sa acetamipridu, azoxystrobínu, cyflutrínu, dimetomorfu, flonikamidu, fludioxonilu, flutriafolu, metkonazolu, protiokonazolu a trifloxystrobínu nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Acetamiprid (R)

Azoxystrobín

Cyflutrín [cyflutrín vrátane iných zmesí konštitučných izomérov (suma izomérov)] (F)

Dimetomorf (suma izomérov)

Flonikamid (suma flonikamidu, TFNA a TFNG vyjadrená ako flonikamid) (R)

Fludioxonyl (F) (R)

Flutriafol

Metkonazol (suma izomérov) (F)

Protiokonazol [protiokonazol-destio (suma izomérov)] (F)

Trifloxystrobín (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,9

15

0,02 (*)

 

0,15 (+)

10

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,5

0110010

grapefruity

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110990

iné

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0120000

Orechy stromové

0,07

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02

0120010

mandle

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120020

para orechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120060

lieskovce

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

1

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120990

iné

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,8

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

5

0,4 (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,7

0130010

jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

mišpule

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0130990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

2

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,01 (*)

3

0140010

marhule

0,8

 

0,3

 

0,03 (*)

5

0,01 (*)

0,1

 

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

1,5

 

0,2

 

0,4 (+)

5

1

0,2

 

 

0140030

broskyne

0,8

 

0,3

 

0,4

10

0,6

0,1

 

 

0140040

slivky

0,03

 

0,2

 

0,3 (+)

5

0,4

0,02 (*)

 

 

0140990

iné

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

0,03 (*)

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozno

0,5

3

0,3

3

 

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

3

0151010

stolové hrozno

 

 

 

 

 

5

0,8

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

 

 

4

1,5 (+)

 

 

 

0152000

b)

jahody

0,5

10

0,02 (*)

0,7

 

4 (+)

1,5

0,02 (*)

0,01 (*)

1

0153000

c)

krovité ovocné druhy

2

5

0,02 (*)

 

 

5

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

3

0153010

ostružiny

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

ostružina ožinová

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

iné

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0154010

čučoriedky

2

5

 

 

 

2

 

0,4

0,01 (*)

2

0154020

brusnice

2

0,5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,15

0,01 (*)

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

2

5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,01 (*)

1,5 (+)

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

2

5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,01 (*)

1,5 (+)

0154050

šípky

2

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154060

moruše (čierne a biele)

2

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154070

plody hlohu azarolského

0,01 (*)

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154080

plody bazy čiernej

2

5

 (**)

 

 

0,8

 

0,02 (*)

0,01 (*)

2

0154990

iné

0,01 (*)

5

 

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0161010

datle

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161020

figy

0,03

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161030

stolové olivy

0,9

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0161040

kumkváty

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161050

karambola

0,01 (*)

0,1

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161060

ebenovník rajčiakový

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161070

klinčekovec jambolanový

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161990

iné

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0,01 (*)

 

 

 

15

 

 

 

0,01 (*)

0162020

dvojslivka – liči

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

4

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

4 (+)

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162050

zlatolist jablkový

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162060

ebenovník virgínsky

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162990

iné

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

avokáda

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,4

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163020

banány

0,4

2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0,1

 

0,05

0163030

mangá

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

2

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163040

papáje

0,01 (*)

0,3

 

0,7

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,6

0163050

granátové jablká

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

3

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163060

cherimoya

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163070

guavy

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163080

ananásy

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

7

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163090

plody chlebovníka

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163100

duriany

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163990

iné

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0211000

a)

zemiaky

 

7

0,04

0,05

0,09

5

0,01 (*)

0,04  (*)

0,02 (*)

0,02

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

1

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,04  (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0212990

iné

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

 

0,02 (*)

 

 

0213010

repa obyčajná

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,06 (+)

 

0,1 (+)

0,02

0213020

mrkva

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,1

0213030

zeler

 

1

 

0,01 (*)

 

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,03

0213040

chren

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,08

0213050

jeruzalemské artičoky

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0213060

paštrnák

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213070

koreň petržlenu

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,08

0213080

reďkovka

 

1,5

 

1,5

 

0,3

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,08

0213090

kozia brada

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213110

okrúhlica

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213990

iné

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0220000

Cibuľová zelenina

 

10

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0220010

cesnak

0,02

 

 

0,6

 

0,02

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0220020

cibuľa

0,02

 

 

0,6

 

0,5

 

 

0,05 (+)

0,01 (*)

0220030

šalotka

0,01 (*)

 

 

0,6

 

0,02

 

 

0,05 (+)

0,01 (*)

0220040

cibuľa kuchynská jarná a cesnak zimný

0,01 (*)

 

 

9

 

5

 

 

0,01 (*)

0,1

0220990

iné

0,01 (*)

 

 

0,15

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

3

 

1

 

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0231010

rajčiaky

0,5

 

0,05

 

0,5 (+)

3

0,6 (+)

 

 

0,7

0231020

sladká paprika

0,3

 

0,3

 

0,3

1

1

 

 

0,4 (+)

0231030

baklažán

0,2

 

0,1

 

0,5 (+)

0,4

0,01 (*)

 

 

0,7

0231040

okra/ibištek jedlý

0,2

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0231990

iné

0,2

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

1

 

0,5

0,5

0,4

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,3

0232010

uhorky šalátové

0,3

 

0,1

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

uhorky nakladačky

0,6

 

0,1

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

cukety

0,3

 

0,1

 

(+)

 

 

 

 

 

0232990

iné

0,3

 

0,02 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,2

1

0,02 (*)

0,5

0,4 (+)

0,3

 

 

0,01 (*)

0,3

0233010

melóny

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0,05 (+)

 

 

0233020

tekvica

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0,02 (*)

 

 

0233990

iné

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,02

0,01 (*)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,2

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

0,4

5

0,05

 

0,03 (*)

 

 

 

0,05 (+)

0,5

0241010

brokolica

 

 

 

5

 

0,7

 

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

0,6

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0241990

iné

 

 

 

0,6

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

ružičkový kel

0,05

 

0,2

0,01 (*)

0,6

0,01 (*)

 

 

0,1 (+)

0,6

0242020

hlávková kapusta

0,7

 

0,3

6

0,03 (*)

2

 

 

0,09 (+)

0,5

0242990

iné

0,01 (*)

 

0,2

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

1,5

6

0,3

3

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

3 (+)

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0243020

kel

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0243990

iné

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

0,01 (*)

5

0,02 (*)

0,02

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

15

1

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0251010

valeriánka poľná

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251020

hlávkový šalát

3

 

 

15

 

40

 

 

 

15

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

1,5

(+)

 

6

 

20

 

 

 

15 (+)

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251050

barborka jarná

3

(+)

 (**)

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251060

rukola/eruka

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251070

červená horčica

3

(+)

 (**)

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

15

0251990

iné

0,01 (*)

 

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

 

15

 

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0252010

špenát

5

 

0,02 (*)

30

 

30

 

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová

3

 

 (**)

4

 

20

 

 

 

 

0252030

listová repa, špenátová repa

3

 

0,02 (*)

4

 

20

 

 

 

 

0252990

iné

0,01 (*)

 

0,02 (*)

4

 

20

 

 

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

10

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01 (*)

0,3

0,02 (*)

0,05

0,03 (*)

0,02

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

3

70

0,02 (*)

10

6

20

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

15 (+)

0256010

trebuľka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

zelerová vňať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

petržlen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

šalvia

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256060

rozmarín

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256070

tymian

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256100

estragón

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Strukoviny

 

3

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0260010

fazuľa (so strukmi)

0,6

 

0,1

0,01 (*)

0,03 (*)

1

 

 

 

1 (+)

0260020

fazuľa (bez strukov)

0,3

 

0,05

0,04

0,03 (*)

0,4

 

 

 

0,01 (*)

0260030

hrach (so strukmi)

0,6

 

0,2

0,01 (*)

0,03 (*)

1

 

 

 

0,01 (*)

0260040

hrach (bez strukov)

0,3

 

0,05

0,15

0,7

0,3

 

 

 

0,01 (*)

0260050

šošovica

0,01 (*)

 

0,05

0,01 (*)

0,03 (*)

0,05

 

 

 

0,01 (*)

0260990

iné

0,01 (*)

 

0,05

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0270000

Stonková zelenina

 

 

 

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0270010

špargľa

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,05

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

0,01 (*)

15

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270030

zeler

1,5

15

0,02 (*)

15

 

1,5

 

 

0,01 (*)

1

0270040

fenikel obyčajný

0,01 (*)

10

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270050

artičoky pravé

0,7

5

0,2

2

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,3

0270060

pór

0,01 (*)

10

0,02 (*)

1,5

 

0,01 (*)

 

 

0,06 (+)

0,7

0270070

rebarbora

0,01 (*)

0,6

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270080

bambusové výhonky

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270090

rastový vrchol paliem

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270990

iné

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0280010

pestované huby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0300000

STRUKOVINY

0,15

0,15

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,15

 

0,01 (*)

0300010

fazuľa

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0,05 (+)

 

0300020

šošovica

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300030

hrach

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300040

lupiny

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300990

iné

 

 

 

 

 

0,4

 

 

0,01 (*)

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

 

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0401000

Olejnaté semená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

ľanové semená

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,2

0,09 (+)

0,01 (*)

0401020

arašidy

0,01 (*)

0,2

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,15

0,05 (*)

0,02 (*) (+)

0,02

0401030

mak siaty

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,15

0,09 (+)

0,01 (*)

0401040

sezamové semená

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401050

slnečnicové semená

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,7

0,2

0,01 (*)

0401060

semená repky

0,4

0,5

0,05

 

0,06 (*)

 

0,5

0,2

0,15 (+)

0,01 (*)

0401070

sója fazuľová

0,01 (*)

0,5

0,03

 

0,06 (*)

 

0,4

0,05 (*)

0,2

0,01 (*)

0401080

horčicové semená

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,5

0,2

0,09 (+)

0,01 (*)

0401090

semená bavlníka

0,7

0,7

0,02 (*)

 

0,2

 

0,02 (*)

0,3

0,02 (*)

0,01 (*)

0401100

semená tekvice

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401110

semená požltu farbiarskeho

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401120

semená boráka lekárskeho

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401130

semená ľaničníka siateho

0,01 (*)

0,5

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,5

0,05 (*)

0,04 (+)

0,01 (*)

0401140

semená konopy siatej

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401150

bôby ricínu obyčajného

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401990

iné

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0402000

Olejnaté plody

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

 

0402010

olivy na výrobu oleja

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

jadrá palmy olejnej

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402030

plody palmy olejnej

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402040

kapok

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402990

iné

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0500000

OBILNINY

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0500010

jačmeň

0,01 (*)

1,5

0,3

 

0,4

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0,5

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500030

kukurica

0,01 (*)

0,02

0,05 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,1

0,1

0,02

0500040

proso siate

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500050

ovos

0,01 (*)

1,5

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

0,4

0,05 (+)

0,4 (+)

0500060

ryža

0,01 (*)

5

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

1,5 (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

5

0500070

raž

0,01 (*)

0,5

0,04

 

2 (+)

 

0,15

0,06

0,05 (+)

0,3

0500080

cirok

0,01 (*)

10

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500090

pšenica

0,1

0,5

0,04

 

2 (+)

 

0,15

0,15

0,1 (+)

0,3

0500990

iné

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05 (*)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

 

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0610000

Čaje

 

0,05 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0620000

Kávové bôby

 

0,03

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,15

 

 

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

 (**)

 

 

 

0,05 (*)

 

 

 

0631000

a)

kvetov

 

60

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631020

ibištek

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631030

ruža

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631040

jazmín

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631990

iné

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

60

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0632010

jahoda

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632020

rooibos

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632030

mate/maté

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632990

iné

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

koreňov

 

0,3

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

 (**)

 

 

1

 

 

 

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

 (**)

 

 

4

 

 

 

 

0633990

iné

 

 

 (**)

 

 

1

 

 

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0640000

Kakaové bôby

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0700000

CHMEĽ

0,05 (*)

30

20

80

3 (+)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

40

0800000

KORENINY

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05 (*)

0,3

 (**)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810020

černuška siata

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810030

zeler

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810040

koriander

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810050

rasca

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810060

kôpor

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810070

fenikel

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0810990

iné

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,05 (*)

0,3

 (**)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0820010

nové korenie

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820020

sečuánske korenie

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0820040

kardamon

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820070

vanilka

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820080

tamarinda

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820990

iné

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)