EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0574

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky (Text s významom pre EHP )

C/2017/8429

Ú. v. EÚ L 96, 16.4.2018, p. 7–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/574/oj

16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/574

z 15. decembra 2017

o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (1), a najmä na jej článok 15 ods. 11,

keďže:

(1)

V záujme riešenia problému nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami sa v smernici 2014/40/EÚ stanovuje, že všetky jednotkové balenia tabakových výrobkov majú byť označené jedinečným identifikátorom, aby bolo možné zaznamenávať ich pohyb. Tým sa umožní vyhľadávanie a sledovanie takýchto výrobkov v celej Únii. Mali by sa stanoviť technické špecifikácie týkajúce sa vytvorenia a prevádzky systému, ako aj jeho kompatibility v celej Únii.

(2)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa označovania balení jedinečným identifikátorom, zaznamenávania a prenosu údajov, ich spracovávania, uchovávania a sprístupňovania, ako aj kompatibility komponentov systému vysledovateľnosti.

(3)

Legislatívne opatrenie na úrovni Únie je potrebné aj na vykonávanie článku 8 Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (2) (ďalej len „protokol k RDKT WHO“), ktorý bol ratifikovaný Európskou úniou (3) a stanovuje sa v ňom globálny systém vyhľadávania a sledovania pre tabakové výrobky, ktorý majú zaviesť zmluvné strany protokolu RDKT WHO do piatich rokov od nadobudnutia jeho platnosti.

(4)

S cieľom bojovať proti viacnásobným existujúcim typom podvodných činností, ktoré majú za následok nezákonné výrobky sprístupnené spotrebiteľom, ako aj postupov, ktoré zahŕňajú falošné vyhlásenia o vývoze, systém vysledovateľnosti stanovený v zmysle tohto nariadenia sa má uplatňovať v súlade s článkom 15 smernice 2014/40/EÚ na všetky tabakové výrobky vyrobené v Únii, ako aj na tie, ktoré sú vyrobené mimo Únie, pokiaľ sú určené alebo uvádzané na trh Únie.

(5)

S cieľom zabezpečiť nezávislosť systému vysledovateľnosti a zaručiť, že ho budú kontrolovať členské štáty, ako sa stanovuje v článku 8 protokolu k RDKT WHO, je nevyhnutné riadne pridelenie úloh, pokiaľ ide o označovanie balení jedinečným identifikátorom. Kľúčová úloha tvorby jedinečných identifikátorov na úrovni jednotkových balení by sa mala prideliť nezávislej tretej strane vymenovanej jednotlivými členskými štátmi (ďalej len „vydavateľ ID“). Aby sa zabránilo riziku, že dvaja alebo viacerí vydavatelia ID nezávisle od seba vygenerujú rovnaký jedinečný identifikátor, každý vydavateľ ID by mal byť identifikovaný pomocou jedinečného identifikačného kódu, ktorý by mal takisto tvoriť súčasť jedinečných identifikátorov, ktoré vydáva.

(6)

V záujme zaručenia jedinečnosti identifikátora by malo byť súčasťou každého jedinečného identifikátora sériové číslo, ktoré vygeneruje vydavateľ ID a pri ktorom je zanedbateľná pravdepodobnosť, že ho falšovateľ uhádne.

(7)

Od výrobcov a dovozcov by sa malo vyžadovať, aby pri požiadaní vydavateľa ID o jedinečné identifikátory jednotkových balení mu poskytli všetky informácie potrebné na to, aby mohol vygenerovať daný identifikátor v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) až h) smernice 2014/40/EÚ, okrem dátumu a času výroby, ktoré sa možno nebudú dať stanoviť vopred a ktoré by hospodárske subjekty mali doplniť v štádiu výroby.

(8)

Dĺžka jedinečného identifikátora na úrovni jednotkového balenia môže ovplyvniť rýchlosť, akou ho výrobcovia alebo dovozcovia tabakových výrobkov môžu na jednotkové balenia aplikovať. S cieľom zabrániť neprimeranému vplyvu na tento proces a zároveň zabezpečiť dostatočný priestor pre všetky informácie požadované na úrovni jednotkového balenia by sa mal stanoviť maximálny povolený počet alfanumerických znakov jedinečného identifikátora na úrovni jednotkového balenia.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby jedinečné identifikátory na úrovni jednotkového balenia dokázali splniť požiadavky týkajúce sa maximálneho počtu alfanumerických znakov, by sa informácie vyžadované v článku 15 ods. 2 písm. a) až h) smernice 2014/40/EÚ mali premietnuť do kódu.

(10)

S cieľom umožniť príslušným orgánom členských štátov dekódovať jedinečné identifikátory bez prístupu k informáciám uchovávaným v systéme registrov by mali vydavatelia ID vytvoriť a spravovať ploché súbory (flat-files). Takéto ploché súbory by mali umožniť identifikáciu všetkých informácií prevedených do kódov jedinečného identifikátora. Mala by sa určiť veľkosť takýchto plochých súborov, aby sa zabezpečila možnosť ich stiahnutia do zariadení, ktoré členské štáty používajú pri čítaní jedinečných identifikátorov v režime offline (ploché súbory offline).

(11)

V smernici 2014/40/EÚ sa stanovuje, že povinnosť zaznamenávania stanovenú podľa článku 15 možno splniť pomocou označenia a zaznamenania súhrnného obalu, ako sú napríklad kartóny, debny alebo palety, a to za predpokladu, že bude naďalej možné vyhľadávanie a sledovanie všetkých jednotkových balení. Ak sa hospodárske subjekty rozhodnú využiť túto možnosť, malo by sa od nich vyžadovať, aby zabezpečili označenie takéhoto balenia identifikátorom na súhrnnej úrovni, ktorý je takisto jedinečný a preto dokáže jednoznačne identifikovať všetky úrovne nižšieho súhrnného balenia a v konečnom dôsledku jednotkové balenia, ktoré obsahuje.

(12)

S cieľom zabezpečiť, aby bol každý pohyb jednotkových balení zaznamenaný a údaje o tom odoslané, výrobcovia a dovozcovia by mali overiť jedinečné identifikátory z hľadiska zabezpečenia ich správnej aplikácie a čitateľnosti. Na kontrolu tohto kritického procesu v prípade jedinečných identifikátorov na úrovni jednotkového balenia by sa na zariadenia používané na overovacie účely mali nainštalovať zariadenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré má dodať nezávislá tretia strana. Pri stanovovaní pravidiel inštalácie takýchto zariadení je vhodné zohľadniť rozdiely medzi podnikmi, najmä pokiaľ ide o ich veľkosť, objem výroby a charakter výrobného procesu, aby sa zabezpečilo, že dodržiavanie tejto požiadavky nebude predstavovať nadmernú záťaž, a to najmä v prípade menších prevádzkovateľov vrátane malých a stredných podnikov (MSP). Keďže zariadenia proti neoprávnenej manipulácii majú osobitný význam pre automatizovanú výrobu tabakových výrobkov, s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu integrity jedinečných identifikátorov na úrovni jednotkového balenia je vhodné, aby sa povinnosť inštalovať takéto nástroje obmedzila na prevádzkovateľov, ktorí nepoužívajú plne manuálne výrobné procesy.

(13)

S cieľom znížiť vplyv systému vysledovateľnosti na výrobné a distribučné systémy by sa hospodárskym subjektom malo povoliť objednávať dávky jedinečných identifikátorov vopred. Aby sa však predišlo nadmernému vytváraniu zásob jedinečných identifikátorov na strane hospodárskych subjektov a mohla sa kontrolovať veľkosť jednotlivých objednávok, mala by sa stanoviť lehota na aplikáciu jedinečných identifikátorov vydaných na úrovni jednotkových balení aj súhrnných obalov. Týmito opatreniami by sa mal zmierniť aj potenciálny nadmerný vplyv na činnosti spojené s generovaním a vydávaním, ktoré vykonávajú vydavatelia ID.

(14)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému vysledovateľnosti by hospodárske subjekty a prevádzkovatelia prvých maloobchodných predajní mali vopred požiadať príslušných vydavateľov ID o kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ako aj o kód identifikátora zariadenia pre každé zariadenie. Pridelenie kódov identifikátora hospodárskych subjektov a kódov identifikátora zariadení umožňuje efektívnu identifikáciu všetkých nákupcov a skutočnej trasy prepravy od výrobného podniku po prvú maloobchodnú predajňu, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 2 písm. i) a j) smernice 2014/40/EÚ.

(15)

Výrobcovia alebo dovozcovia by mali okrem toho požiadať o kód identifikátora pre stroje používané na výrobu tabakových výrobkov. Povinnosť požiadať o kódy identifikátora strojov umožňuje efektívnu identifikáciu stroja používaného na výrobu tabakových výrobkov v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. c) smernice 2014/40/EÚ.

(16)

S cieľom zabezpečiť, aby všetky príslušné hospodárske subjekty mohli zaznamenávať a prenášať informácie obsiahnuté v jedinečnom identifikátore, a zároveň zaručiť kompatibilitu jedinečného identifikártora s vonkajšími komponentmi, ako sú snímacie zariadenia, by sa mali stanoviť typy povolených nosičov údajov.

(17)

Na to, aby systém vysledovateľnosti splniť svoj cieľ, je potrebné, aby dokázal umožniť jednoduchý prenos všetkých relevantných údajov a aby pritom poskytol bezpečné uchovávanie údajov a zabezpečil Komisii, príslušným orgánom členských štátov a externému audítorovi plný prístup k týmto údajom. Štruktúra uchovávania by navyše mala výrobcom a dovozcom umožniť, aby si vybrali poskytovateľov uchovávania údajov predstavujúcich nezávislé tretie strany, s ktorými uzatvoria zmluvy o uchovávaní údajov na účely uchovávania údajov súvisiacich výlučne s ich tabakovými výrobkami („primárne registre“), ako sa stanovuje v článku 15 ods. 8 smernice 2014/40/EÚ, pričom by mala zabezpečiť, aby bol orgánom poskytnutý plný prístup ku všetkým uchovávaným údajom na účely vykonávania ich činností spojených s monitorovaním a presadzovaním. Účinnosť takýchto činností spojených s monitorovaním a presadzovaním si vyžaduje prítomnosť jednotného sekundárneho registračného systému na druhom stupni („sekundárny register“) obsahujúceho kópiu všetkých údajov uchovávaných v primárnych registroch a poskytujúci orgánom celkový prehľad o fungovaní systému vysledovateľnosti. Mal by sa vytvoriť systém smerovania údajov, ktorý bude prevádzkovať poskytovateľ sekundárneho registra, aby sa hospodárskym subjektom iným ako výrobcom a dovozcom poskytlo jednotné miesto vstupu na predkladanie údajov, ktoré zaznamenali v systéme vysledovateľnosti, a tak uľahčil prenos údajov. Zároveň by služba smerovania údajov mala zabezpečiť, aby boli údaje prenesené do správneho primárneho registra.

(18)

S cieľom zabezpečiť príslušným orgánom plný prístup a prispieť k efektívnemu fungovaniu systému vysledovateľnosti by mal poskytovateľ sekundárneho registra vytvoriť používateľské rozhrania, pomocou ktorých by bolo možné uchovávané údaje prezerať a klásť k nim otázky. Počas prístupu do systému registrov by príslušné orgány mali mať možnosť spoľahnúť sa na opätovne použiteľné riešenia vychádzajúce z nariadenia eIDAS (4) poskytnuté ako stavebné bloky v rámci telekomunikačnej časti Nástroja na prepájanie Európy. Okrem toho s cieľom uľahčiť účinný dohľad a presadzovanie práva by používateľské rozhranie malo umožňovať vymedzenie jednotlivých automatických výstrah na základe špecifických prípadov nahlasovania.

(19)

S cieľom zabezpečiť interoperabilitu zložiek systému registrov by sa na výmenu údajov medzi primárnymi registrami, sekundárnym registrom a systémom smerovania údajov mali zaviesť technické špecifikácie založené na nechránených otvorených normách.

(20)

S cieľom zabezpečiť, aby všetky hospodárske subjekty zaznamenávali a prenášali požadované informácie včas a jednotným spôsobom, mal by sa stanoviť presný zoznam udalostí týkajúcich sa dodávateľských reťazcov a transakcií, ktoré sa musia zaznamenávať podľa článku 15 ods. 2, písm. i), j) a k) smernice 2014/40/EÚ, ako aj obsah informačných odkazov, ktoré sa majú prenášať.

(21)

Vzhľadom na to, že cieľom systému vysledovateľnosti je poskytnúť členským štátom a Komisii účinný nástroj na boj proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami, je na účely vyšetrovania a presadzovania práva potrebná včasná dostupnosť údajov o udalostiach týkajúcich sa dodávateľských reťazcov a transakcií. Preto by sa mal stanoviť maximálny čas, ktorý môže uplynúť medzi vznikom relevantnej udalosti týkajúcej sa dodávateľského reťazca alebo transakcie a prenosom súvisiacich informácií do príslušného registra na uchovávanie údajov. Pri stanovovaní takýchto lehôt je vhodné zohľadniť rozdiely medzi podnikmi, najmä pokiaľ ide o ich veľkosť a objem výroby, aby sa zabezpečilo, že dodržiavanie povinností spojených s nahlasovaním nebude predstavovať nadmernú záťaž, a to najmä v prípade menších prevádzkovateľov vrátane malých a stredných podnikov (MSP).

(22)

Na účely vyšetrovania a presadzovania práva je potrebné, aby príslušné orgány členských štátov a Komisia mali prístup k záznamu všetkých hospodárskych subjektov a prevádzkovateľov prvých maloobchodných predajní zapojených do obchodu s tabakovými výrobkami, ako aj ku všetkým zariadeniam a strojom, ktoré používajú na výrobu, uskladnenie a spracovávanie svojich výrobkov. Preto by mal každý vydavateľ ID vytvoriť a udržiavať register, ktorý obsahuje kódy identifikátora pre uvedené hospodárske subjekty, prevádzkovateľov prvých maloobchodných predajní, stroje a zariadenia. Aktuálna kópia týchto registrov by sa mala spolu so zodpovedajúcimi informáciami preniesť elektronicky pomocou smerovača do sekundárneho registra a spracovať do spoločného registra pre celú EÚ.

(23)

Vzhľadom na požiadavku, aby bol systém vysledovateľnosti nezávislý od výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov a aby bol pod kontrolou členských štátov, ako sa stanovuje v článku 8 protokolu k RDKT WHO, by sa mali stanoviť spoločné kritériá na posúdenie nezávislosti všetkých tretích strán zapojených do systému vysledovateľnosti (vydavateľ ID, poskytovatelia registračných služieb a zariadení proti neoprávnenej manipulácii). S cieľom zabezpečiť trvalé plnenie požiadavky na nezávislosť, ktorá je rozhodujúca pre zabezpečenie a udržanie integrity systému vysledovateľnosti, by postupy vzťahujúce sa na vymenúvanie vydavateľov ID a iných nezávislých poskytovateľov, ako aj na monitorovanie plnenia kritérií nezávislosti z ich strany stanovených v tomto nariadení mali podliehať pravidelnému preskúmaniu zo strany Komisie. Závery tohto preskúmania by mala Komisia uverejniť a mali byť tvoriť súčasť správy o uplatňovaní smernice 2014/40/EÚ stanovenej v článku 28 uvedenej smernice.

(24)

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (5) by sa mala zabezpečiť ochrana osobných údajov spracovávaných v rámci systému vysledovateľnosti.

(25)

Na účely preukázania splnenia určitých technických požiadaviek stanovených v tomto nariadení by mala existovať možnosť odvolať sa medzinárodné normy. Ak nie je možné preukázať súlad s medzinárodnými normami, mali by za preukázanie súladu s týmito požiadavkami overiteľnými prostriedkami zodpovedať osoby, ktorým boli tieto požiadavky uložené.

(26)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 25 smernice 2014/40/EÚ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú technické normy pre vytvorenie a prevádzkovanie systému vysledovateľnosti stanoveného v článku 15 smernice 2014/40/EÚ.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzení pojmov stanovenom v článku 2 smernice 2014/40/EÚ uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„jedinečný identifikátor“ je alfanumerický kód umožňujúci identifikáciu jednotkového balenia alebo súhrnného obalu tabakových výrobkov;

2.

„hospodársky subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapojená do obchodu s tabakovými výrobkami vrátane vývozu, počnúc výrobcom po posledný hospodársky subjekt, ktorý predchádza prvej maloobchodnej predajni;

3.

„prvá maloobchodná predajňa“ je zariadenie, kde sa tabakové výrobky po prvýkrát uvádzajú na trh vrátane predajných automatov používaných na predaj tabakových výrobkov;

4.

„vývoz“ je preprava z Únie do tretej krajiny;

5.

„súhrnný obal“ je akýkoľvek obal obsahujúci viac ako jedno jednotkové balenie tabakových výrobkov;

6.

„zariadenie“ je akékoľvek miesto, budova alebo predajný automat, kde sa tabakové výrobky vyrábajú, uskladňujú alebo uvádzajú na trh;

7.

„zariadenie proti neoprávnenej manipulácii“ je nástroj, ktorý umožňuje zaznamenávať proces overovania po aplikácii každého jedinečného identifikátora na úrovni jednotkového balenia pomocou videa alebo protokolového súboru, ktorý po zaznamenaní hospodársky subjekt už nemôže upravovať;

8.

„ploché súbory offline“ sú elektronické súbory, ktoré vytvára a udržiava každý vydavateľ ID a ktoré obsahujú údaje v jednoduchom textovom formáte umožňujúcom extrakciu informácií zakódovaných v jedinečných identifikátoroch (s výnimkou časovej pečiatky) použitých na úrovni jednotkových balení a súhrnných obalov bez prístupu k systému registrov;

9.

„register“ je záznam, ktorý vytvára a uchováva každý vydavateľ ID zo všetkých kódov identifikátora vygenerovaných pre hospodárske subjekty, prevádzkovateľov prvých maloobchodných predajní, zariadenia a stroje spolu so zodpovedajúcimi informáciami;

10.

„nosič údajov“ je nosič s údajmi vo formáte čitateľnom pomocou zariadenia;

11.

„stroj“ je zariadenie používané na výrobu tabakových výrobkov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu;

12.

„časová pečiatka“ je dátum a čas vzniku určitej udalosti zaznamenanej v UTC (koordinovaný svetový čas) v predpísanom formáte;

13.

„primárny register“ je register, v ktorom sa uchovávajú údaje o vysledovateľnosti súvisiace výlučne s výrobkami daného výrobcu alebo dovozcu;

14.

„sekundárny register“ je register obsahujúci kópiu všetkých údajov týkajúcich sa vysledovateľnosti uchovávaných v primárnych registroch;

15.

„smerovač“ je zariadenie zavedené v rámci sekundárneho registra, ktoré prenáša údaje medzi rôznymi zložkami systému registrov;

16.

„systém registrov“ je systém pozostávajúci z primárnych registrov, sekundárneho registra a smerovača;

17.

„spoločný slovník údajov“ je súbor informácií opisujúcich obsah, formát a štruktúru databázy a vzťah medzi jej prvkami, ktorý sa používa na kontrolu prístupu do databáz spoločných pre primárne registre a sekundárny register a práce s týmito databázami;

18.

„pracovný deň“ je každý deň práce v členskom štáte, pre ktorý je vydavateľ ID príslušný;

19.

„prekladanie“ je akýkoľvek presun tabakových výrobkov z jedného dopravného prostriedku do druhého, počas ktorého tabakové výrobky nevchádzajú do zariadenia a nevychádzajú z neho;

20.

„predajné dodávkové vozidlo“ je vozidlo používané na doručovanie tabakových výrobkov do viacerých maloobchodných predajní v množstvách, ktoré neboli stanovené pred dodaním.

KAPITOLA II

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TÝKAJÚCE SA JEDINEČNÉHO IDENTIFIKÁTORA

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 3

Vydavateľ ID

1.   Každý členský štát vymenuje subjekt (ďalej len „vydavateľ ID“) zodpovedný za generovanie a vydávanie jedinečných identifikátorov v súlade s článkami 8, 9, 11 a 13 najneskôr do jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto vykonávacieho nariadenia.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa o vymenovaní vydavateľa ID, ktorý má v úmysle na výkon svojich funkcií využiť subdodávateľov, uvažovalo len vtedy, ak im bola oznámená totožnosť každého navrhnutého subdodávateľa.

3.   Vydavateľ ID je nezávislý subjekt a spĺňa kritériá stanovené v článku 35.

4.   Každý vydavateľ ID je vybavený jedinečným identifikačným kódom. Kód pozostáva z alfanumerických znakov a je v súlade s normou Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu/Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (ďalej len „ISO/IEC“) 15459-2:2015.

5.   V prípade, že je vo viac ako jednom členskom štáte vymenovaný ten istý vydavateľ ID, musí byť identifikovateľný pomocou toho istého kódu.

6.   Členské štáty informujú Komisiu o vymenovaní vydavateľa ID a jeho identifikačnom kóde do jedného mesiaca od jeho vymenovania.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby informácie týkajúce sa totožnosti vymenovaného vydavateľa ID a jeho identifikačného kódu boli verejne prístupné a dostupné online.

8.   Každý členský štát zavádza primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť:

a)

aby vydavateľ ID, ktorého vymenoval, naďalej spĺňal požiadavku na nezávislosť v súlade s článkom 35 a

b)

plynulú prevádzku služieb poskytovaných nasledujúcimi vydavateľmi ID v prípade, že je vymenovaný nový vydavateľ ID, aby prevzal služby po predchádzajúcom vydavateľovi ID. Na tento účel členské štáty od vydavateľa ID vyžadujú, aby vypracoval plán odstúpenia, v ktorom stanoví postup, ktorý sa má dodržiavať s cieľom zaistenia kontinuity operácií, kým sa nevymenuje nový vydavateľ ID.

9.   Vydavateľ ID môže za samotné generovanie a vydávanie jedinečných identifikátorov hospodárskym subjektom stanoviť a účtovať poplatky. Poplatky musia byť nediskriminačné a úmerné počtu vygenerovaných a hospodárskym subjektom vydaných jedinečných identifikátorov, pričom musia zohľadňovať spôsob dodávky.

Článok 4

Vydavatelia ID príslušní pre generovanie a vydávanie jedinečných identifikátorov

1.   V prípade tabakových výrobkov vyrobených v Únii je príslušným vydavateľom ID subjekt vymenovaný pre členský štát, v ktorom sa výrobky vyrábajú.

Odchylne od prvého pododseku je príslušným vydavateľom ID subjekt vymenovaný pre členský štát, na ktorého trh sa výrobky uvádzajú, ak predmetný členský štát uložil takúto požiadavku.

2.   Pri tabakových výrobkoch dovezených do Únie je príslušným vydavateľom ID subjekt vymenovaný pre členský štát, na ktorého trh sa výrobky uvádzajú.

3.   V prípade tabakových výrobkov balených do súhrnných obalov v Únii je príslušným vydavateľom ID subjekt vymenovaný pre členský štát, v ktorom sa výrobky balia do súhrnných obalov.

4.   V prípade tabakových výrobkov určených na vývoz je príslušným vydavateľom ID subjekt vymenovaný pre členský štát, v ktorom sa výrobky vyrábajú.

5.   V prípade dočasnej neprítomnosti príslušného vydavateľa ID môže Komisia oprávniť hospodárske subjekty, aby využívali služby iného vydavateľa ID, ktorý bol vymenovaný v súlade s článkom 3.

Článok 5

Platnosť jedinečných identifikátorov a deaktivácia

1.   Jedinečné identifikátory vygenerované vydavateľmi ID sa môžu používať na označovanie jednotkových balení alebo súhrnného obalu, ako je stanovené v článkoch 6 a 10, maximálne do šiestich mesiacov odo dňa, keď hospodársky subjekt dostane jedinečné identifikátory. Po uplynutí tohto obdobia sa jedinečné identifikátory stávajú neplatnými a hospodárske subjekty zabezpečia, aby sa nepoužívali na označovanie jednotkových balení ani súhrnného obalu.

2.   Systém registrov zabezpečuje automatickú deaktiváciu jedinečných identifikátorov, ktoré neboli použité do šiestich mesiacov, ako sa uvádza v odseku 1.

3.   Výrobcovia a dovozcovia môžu kedykoľvek dosiahnuť deaktiváciu jedinečných identifikátorov na základe žiadosti o deaktiváciu zaslanej príslušnému primárnemu registru. Ostatné hospodárske subjekty môžu dosiahnuť deaktiváciu jedinečných identifikátorov zaslaním žiadosti o deaktiváciu prostredníctvom smerovača. Žiadosť o deaktiváciu sa podáva elektronicky v súlade s článkom 36 a obsahuje informácie uvedené v kapitole II oddiele 2 bode 2.3 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený. Deaktivácia nenarúša integritu informácií, ktoré sú už uchované a ktoré súvisia s jedinečným identifikátorom.

ODDIEL 2

Jedinečné identifikátory na úrovni jednotkového balenia

Článok 6

Označovanie pomocou jedinečných identifikátorov na úrovni jednotkového balenia

1.   Výrobcovia a dovozcovia označujú každé jednotkové balenie vyrobené v Únii alebo dovezené na jej územie jedinečným identifikátorom (ďalej len „JI na úrovni jednotkového balenia“) v súlade s článkom 8.

2.   V prípade tabakových výrobkov vyrábaných mimo Únie sa JI na úrovni jednotkového balenia aplikuje na jednotkové balenie predtým, ako sa tabakový výrobok dovezie do Únie.

Článok 7

Overovanie JI na úrovni jednotkového balenia

1.   Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, aby priamo po aplikácii JI na úrovni jednotkového balenia nasledovalo overenie uvedených JI na úrovni jednotkového balenia z hľadiska správnej aplikácie a čitateľnosti.

2.   Postup uvedený v odseku 1 je chránený zariadením proti neoprávnenej manipulácii dodaným a nainštalovaným nezávislou treťou stranou, ktorá príslušným členským štátom a Komisii predkladá vyhlásenie o tom, že nainštalovaný nástroj spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

3.   Ak proces uvedený v odseku 1 nepotvrdzuje správnu aplikáciu a plnú čitateľnosť JI na úrovni jednotkového balenia, výrobcovia a dovozcovia opätovne aplikujú JI na úrovni jednotkového balenia.

4.   Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, aby informácie zaznamenané zariadením proti neoprávnenej manipulácii zostali prístupné počas deviatich mesiacov od času zaznamenania.

5.   Výrobcovia a dovozcovia poskytujú na žiadosť členských štátov plný prístup k záznamu procesu overovania vytvorenému zariadením proti neoprávnenej manipulácii.

6.   Odchylne od odsekov 2, 4 a 5 sa povinnosť nainštalovať zariadenie proti neoprávnenej manipulácii neuplatňuje:

a)

do 20. mája 2020 na výrobné procesy vykonávané hospodárskymi subjektmi alebo v uplatniteľnom prípade skupinou podnikov, ku ktorej hospodárske subjekty patria, ktoré počas kalendárneho roka 2019 požiadali na úrovni Únie o menej ako 120 miliónov JI na úrovni jednotkového balenia;

b)

do 20. mája 2021 na výrobné procesy vykonávané hospodárskymi subjektmi, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu malé a stredné podniky stanovené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (6);

c)

na plne manuálne výrobné procesy.

Článok 8

Štruktúra JI na úrovni jednotkového balenia

1.   Každé jednotkové balenie tabakových výrobkov sa označuje JI na úrovni jednotkového balenia. Tento JI pozostáva z najkratšej možnej série alfanumerických znakov, ktorých počet neprekračuje 50. Séria je jedinečná pre dané jednotkové balenie a pozostáva z týchto údajových prvkov:

a)

na prvom mieste alfanumerické znaky, ktoré tvoria identifikačný kód vydavateľa ID pridelený podľa článku 3 ods. 4;

b)

séria alfanumerických znakov, ktorých pravdepodobnosť uhádnutia je zanedbateľná a v každom prípade nižšia ako 1 k 10 000 („sériové číslo“);

c)

kód (ďalej len „kód výrobku“), ktorý umožňuje určiť:

i)

miesto výroby;

ii)

výrobné zariadenie uvedené v článku 16;

iii)

stroj použitý na výrobu tabakových výrobkov uvedený v článku 18;

iv)

opis výrobku;

v)

trh, na ktorom sa tabakový výrobok plánuje maloobchodne predávať;

vi)

predpokladanú trasu prepravy;

vii)

v prípade potreby dovozcu do Únie;

d)

na poslednom mieste časová pečiatka vo forme číselnej série ôsmich znakov vo formáte RRMMDDhh s uvedením dátumu a času výroby.

2.   vydavatelia ID sú zodpovední za vygenerovanie kódu pozostávajúceho z prvkov uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c).

3.   Výrobcovia alebo dovozcovia pridajú ku kódu, ktorý vygeneroval vydavateľ ID podľa odseku 2, časovú pečiatku uvedenú v odseku 1 písm. d).

4.   JI na úrovni jednotkového balenia obsahujú len tie údajové prvky, ktoré sú uvedené v odseku 1.

V prípade, že vydavatelia ID použijú šifrovanie alebo kompresiu na vygenerovanie JI na úrovni jednotkového balenia, informujú príslušné orgány členských štátov a Komisiu o algoritmoch použitých na takéto šifrovanie a kompresiu. JI na úrovni jednotkového balenia sa opätovne nepoužívajú.

Článok 9

Žiadosť o JI na úrovni jednotkového balenia a ich vydávanie

1.   Výrobcovia a dovozcovia zasielajú príslušnému vydavateľovi ID žiadosť o JI na úrovni jednotkového balenia uvedený v článku 8. Žiadosti sa podávajú elektronicky v súlade s článkom 36.

2.   Výrobcovia a dovozcovia podávajúci takúto žiadosť poskytujú informácie uvedené v kapitole II oddiele 2 bode 2.1 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený.

3.   Vydavateľ ID do dvoch pracovných dní od prijatia žiadosti a v uvedenom poradí:

a)

vygeneruje kódy uvedené v článku 8 ods. 2;

b)

odošle kódy spolu s informáciami uvedenými v odseku 2 tohto článku cez smerovač do primárneho registra žiadajúceho výrobcu alebo dovozcu, ako sa stanovuje v článku 26 a

c)

elektronicky zašle kódy žiadajúcemu výrobcovi alebo dovozcovi.

4.   Členský štát však môže od vydavateľov ID vyžadovať, aby ponúkli fyzické doručenie JI na úrovni jednotkového balenia ako alternatívu k elektronickému doručeniu. V prípadoch, keď je ponúknuté fyzické doručenie JI na úrovni jednotkového balenia, výrobcovia a dovozcovia stanovia, či sa vyžaduje fyzické doručenie. V takom prípade vydavateľ ID do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti a v uvedenom poradí:

a)

vygeneruje kódy uvedené v článku 8 ods. 2;

b)

odošle kódy spolu s informáciami uvedenými v odseku 2 cez smerovač do primárneho registra žiadajúceho výrobcu alebo dovozcu, ako sa stanovuje v článku 26;

c)

doručí kódy žiadajúcemu výrobcovi alebo dovozcovi vo forme optických čiarových kódov v súlade s článkom 21, umiestnené na fyzických nosičoch, ako sú nálepky.

5.   Výrobcovia a dovozcovia môžu do jedného pracovného dňa zrušiť žiadosť, ktorá bola zaslaná podľa odseku 1, formou odvolania správy, ako sa ďalej vymedzuje v kapitole II oddiele 5 bode 5 prílohy II.

ODDIEL 3

Jedinečné identifikátory na úrovni súhrnného obalu

Článok 10

Označovanie pomocou jedinečných identifikátorov na úrovni súhrnného obalu

1.   Keď sa hospodárske subjekty rozhodnú plniť povinnosť zaznamenávania podľa článku 15 ods. 5 smernice 2014/40/EÚ zaznamenávaním súhrnného obalu, označujú súhrnné obaly obsahujúce tabakové výrobky jedinečným identifikátorom (ďalej len „JI na úrovni súhrnného obalu“).

2.   JI na úrovni súhrnného obalu sa generuje a vydáva na základe žiadosti predloženej príslušnému vydavateľovi ID alebo ich priamo generuje a vystavuje hospodársky subjekt.

3.   V prípade JI na úrovni súhrnného obalu vygenerovaného na základe žiadosti predloženej príslušnému vydavateľovi ID má JI na úrovni súhrnného obalu štruktúru v súlade s článkom 11 ods. 1.

4.   V prípade, že JI na úrovni súhrnného obalu vygeneruje priamo hospodársky subjekt, pozostáva z kódu jednotkového balenia vygenerovaného v súlade s normou ISO/IEC 15459-1:2014 alebo normou ISO/IEC 15459-4:2014 alebo ich najnovšími ekvivalentmi.

Článok 11

Štruktúra JI na úrovni súhrnného obalu, ktoré vygenerovali vydavatelia ID

1.   V prípade JI na úrovni súhrnného obalu vygenerovaného na žiadosť predloženú príslušnému vydavateľovi ID pozostáva JI na úrovni súhrnného obalu zo série maximálne 100 alfanumerických znakov, ktorá je jedinečná pre daný súhrnný obal a je zložená z týchto údajových prvkov:

a)

na prvom mieste alfanumerické znaky, ktoré tvoria identifikačný kód vydavateľa ID pridelený podľa článku 3 ods. 4;

b)

séria alfanumerických znakov, ktorých pravdepodobnosť uhádnutia je zanedbateľná a v každom prípade nižšia ako 1 k 10 000 („sériové číslo“);

c)

kód identifikátora zariadenia (ako sa stanovuje v článku 16), v ktorom prebehol proces balenia do súhrnných obalov;

d)

na poslednom mieste časová pečiatka vo forme číselnej série ôsmich znakov vo formáte RRMMDDhh s uvedením dátumu a času balenia do súhrnných obalov.

2.   Vydavatelia ID sú zodpovední za vygenerovanie kódu pozostávajúceho z prvkov uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c).

3.   Hospodárske subjekty pridajú ku kódu, ktorý vygeneroval vydavateľ ID podľa odseku 2, časovú pečiatku uvedenú v odseku 1 písm. d).

4.   JI na úrovni súhrnného obalu môže hospodársky subjekt doplniť o dodatočné informácie za predpokladu, že sa neprekročí maximálny limit počtu znakov stanovený v odseku 1. Všetky takéto informácie sa môžu uvádzať iba po údajoch uvedených v odseku 1.

Článok 12

Prepojenie medzi úrovňami jedinečných identifikátorov

1.   Na základe JI na úrovni súhrnného obalu sa musí dať identifikovať zoznam všetkých jedinečných identifikátorov obsiahnutých v súhrnnom obale pomocou elektronicky prístupného odkazu na systém registrov.

2.   S cieľom vytvoriť odkaz uvedený v odseku 1 zasielajú výrobcovia a dovozcovia do svojich primárnych registrov informácie uvedené v kapitole II oddiele 2 bode 3.2 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený.

3.   S cieľom vytvoriť odkaz uvedený v odseku 1 zasielajú hospodárske subjekty iné ako výrobcovia a dovozcovia do sekundárneho registra cez smerovač informácie uvedené v kapitole II oddiele 2 bode 3.2 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený.

Článok 13

Žiadosť o JI na úrovni súhrnného obalu generované vydavateľmi ID a ich vydávanie

1.   Hospodárske subjekty žiadajúce o JI na úrovni súhrnného obalu na základe žiadosti podanej príslušnému vydavateľovi ID predkladajú takéto žiadosti elektronicky v súlade s článkom 36.

2.   Hospodárske subjekty podávajúce takéto žiadosti poskytujú informácie uvedené v kapitole II oddiele 2 bode 2.2 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený.

3.   V prípade výrobcov a dovozcov vydavateľ ID do dvoch pracovných dní od prijatia žiadosti a v uvedenom poradí:

a)

vygeneruje kód uvedený v článku 11 ods. 2;

b)

odošle kódy spolu s informáciami uvedenými v odseku 2 cez smerovač do primárneho registra žiadajúceho výrobcu alebo dovozcu, ako sa stanovuje v článku 26; a

c)

elektronicky zašle kódy žiadajúcemu výrobcovi alebo dovozcovi.

4.   V prípade hospodárskych subjektov, ktoré nie sú výrobcami a dovozcami, vydavateľ ID do dvoch pracovných dní od prijatia žiadosti a v uvedenom poradí:

a)

vygeneruje kód uvedený v článku 11 ods. 2;

b)

odošle kódy spolu s informáciami uvedenými v odseku 2 cez smerovač do sekundárneho registra, ako sa stanovuje v článku 26, a

c)

elektronicky zašle kódy žiadajúcim hospodárskym subjektom.

5.   Hospodárske subjekty môžu do jedného pracovného dňa zrušiť žiadosť, ktorá bola zaslaná podľa odseku 1, formou odvolania správy, ako je ďalej vymedzené v kapitole II oddiele 5 bode 5 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený.

6.   JI na úrovni súhrnného obalu, ktoré vydali príslušní vydavatelia ID, sa opätovne nepoužívajú.

KAPITOLA III

KÓDY IDENTIFIKÁTORA PRE HOSPODÁRSKE SUBJEKTY, ZARIADENIA A STROJE

Článok 14

Žiadosť o kód identifikátora hospodárskeho subjektu

1.   Hospodárske subjekty a prevádzkovatelia prvých maloobchodných predajní žiadajú o kód identifikátora hospodárskeho subjektu vydavateľa ID príslušného pre každý členský štát, v ktorom prevádzkujú aspoň jedno zariadenie./žiadajú vydavateľa ID príslušného pre každý členský štát, v ktorom prevádzkujú aspoň jedno zariadenie, o kód identifikátora hospodárskeho subjektu. Dovozcovia žiadajú o kód identifikátora vydavateľa ID príslušného pre každý členský štát, na ktorého trh uvádzajú svoje výrobky/žiadajú vydavateľa ID príslušného pre každý členský štát, na ktorého trh uvádzajú svoje výrobky, o kód identifikátora.

2.   Hospodárske subjekty a prevádzkovatelia prvých maloobchodných predajní podávajúci žiadosť podľa odseku 1 poskytujú informácie uvedené v kapitole II oddiele 1 bode 1.1 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený.

3.   V prípade prevádzkovateľov prvých maloobchodných predajní môže povinnosť požiadať o kód identifikátora hospodárskeho subjektu splniť akýkoľvek iný zaregistrovaný hospodársky subjekt. Takáto registrácia treťou stranou podlieha súhlasu prevádzkovateľa prvej maloobchodnej predajne. Tretia strana poskytuje prevádzkovateľovi prvej maloobchodnej predajne úplné podrobné informácie o registrácii vrátane prideleného kódu identifikátora hospodárskeho subjektu.

4.   Hospodárske subjekty a prevádzkovatelia prvých maloobchodných predajní informujú vydavateľa ID o všetkých kódoch identifikátora hospodárskeho subjektu, ktoré im pridelili iní vydavatelia ID. Ak takéto informácie nie sú v čase registrácie k dispozícii, hospodárske subjekty ich poskytnú najneskôr do dvoch pracovných dní od prijatia kódov identifikátora hospodárskeho subjektu, ktoré pridelil iný vydavateľ ID.

5.   Príslušný prevádzkovateľ bezodkladne informuje vydavateľa ID o každej zmene informácií predložených v pôvodnej žiadosti a o každom ukončení prevádzkových činností vo formátoch uvedených v kapitole II oddiele 1 bodoch 1.2. a 1.3. prílohy II.

Článok 15

Vydávanie a registrácia kódov identifikátora hospodárskych subjektov

1.   Po prijatí žiadosti v súlade s článkom 14 vygeneruje vydavateľ ID kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý pozostáva z týchto údajových prvkov, ktoré sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

na prvom mieste alfanumerické znaky, ktoré tvoria identifikačný kód vydavateľa ID pridelený podľa článku 3 ods. 4; a

b)

na druhom mieste alfanumerická séria, ktorá je v kódovom súbore vydavateľa ID jedinečná.

2.   Do dvoch pracovných dní zašle vydavateľ ID kód žiadajúcemu subjektu.

3.   Všetky informácie predložené vydavateľovi ID v súlade s článkom 14 ods. 2 a zodpovedajúce kódy identifikátora tvoria súčasť registra, ktorý má vytvoriť, spravovať a aktualizovať príslušný vydavateľ ID.

4.   V náležite opodstatnených prípadoch môžu členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi požiadať vydavateľa ID, aby deaktivoval kód identifikátora hospodárskeho subjektu. V takýchto prípadoch členský štát informuje hospodársky subjekt alebo prevádzkovateľa prvej maloobchodnej predajne o deaktivácii a dôvodoch tejto deaktivácie. Deaktivácia kódu identifikátora hospodárskeho subjektu vedie k automatickej deaktivácii kódov identifikátora súvisiacich zariadení a kódov identifikátora strojov.

5.   Hospodárske subjekty a prevádzkovatelia prvých maloobchodných predajní si vymieňajú informácie o svojich kódoch identifikátora hospodárskeho subjektu, čím hospodárskym subjektom umožňujú zaznamenávať a prenášať informácie o transakciách, ako sa stanovuje v článku 33.

Článok 16

Žiadosť o kód identifikátora zariadenia

1.   Všetky zariadenia od výrobného závodu po prvú maloobchodnú predajňu sa identifikujú kódom (ďalej len „kód identifikátora zariadenia“), ktorý vygeneruje vydavateľ ID príslušný pre územie, na ktorom sa zariadenie nachádza.

2.   Hospodárske subjekty a prevádzkovatelia prvých maloobchodných predajní žiadajú o kód identifikátora zariadenia, pričom vydavateľovi ID poskytujú informácie uvedené v kapitole II oddiele 1 bode 1.4 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený.

3.   V prípade prvých maloobchodných predajní sa povinnosť požiadať o kód identifikátora zariadenia vzťahuje na prevádzkovateľa prvej maloobchodnej predajne. Túto povinnosť môže splniť aj akýkoľvek iný registrovaný hospodársky subjekt, ktorý môže konať v mene prevádzkovateľa prvej maloobchodnej predajne. Registrácia treťou stranou podlieha súhlasu prevádzkovateľa prvej maloobchodnej predajne. Tretia strana informuje prevádzkovateľa prvej maloobchodnej predajne o úplných podrobnostiach registrácie vrátane prideleného kódu identifikátora zariadenia.

4.   Povinnosť požiadať o kód identifikátora zariadenia vzťahujúci sa na výrobné zariadenia nachádzajúce sa mimo Únie sa uplatňuje na dovozcu usadeného v Únii. Dovozca podáva žiadosť ktorémukoľvek vydavateľovi ID vymenovanému členským štátom, na ktorého trh uvádza svoje výrobky. Registrácia dovozcom podlieha súhlasu subjektu zodpovedného za výrobné zariadenie v tretej krajine. Dovozca poskytuje hospodárskemu subjektu zodpovednému za výrobné zariadenie v tretej krajine úplné podrobné informácie o registrácii vrátane prideleného kódu identifikátora zariadenia.

5.   Hospodársky subjekt bezodkladne informuje vydavateľa ID o každej zmene informácií predložených v pôvodnej žiadosti a o každom prípade zatvorenia zariadenia vo formátoch uvedených v kapitole II oddiele 1 bodoch 1.5 a 1.6 prílohy II.

Článok 17

Vydávanie a registrácia kódov identifikátora zariadení

1.   Po prijatí žiadosti v súlade s článkom 16 vygeneruje vydavateľ ID kód identifikátora zariadenia, ktorý pozostáva z týchto údajových prvkov, ktoré sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

na prvom mieste alfanumerické znaky, ktoré tvoria identifikačný kód vydavateľa ID pridelený podľa článku 3 ods. 4, a

b)

na druhom mieste alfanumerická séria, ktorá je v kódovom súbore vydavateľa ID jedinečná.

2.   Do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti postúpi vydavateľ ID kód žiadajúcemu prevádzkovateľovi.

3.   Všetky informácie predložené vydavateľovi ID v súlade s článkom 16 ods. 2 a zodpovedajúce kódy identifikátora tvoria súčasť registra, ktorý má vytvoriť, spravovať a aktualizovať príslušný vydavateľ ID.

4.   V náležite opodstatnených prípadoch môžu členské štáty požiadať vydavateľa ID, aby kód identifikátora zariadenia deaktivoval. V takýchto prípadoch členský štát informuje hospodársky subjekt alebo prevádzkovateľa prvej maloobchodnej predajne o deaktivácii a dôvodoch tejto deaktivácie. Deaktivácia kódu identifikátora zariadenia vedie k automatickej deaktivácii kódov identifikátora súvisiacich strojov.

5.   Hospodárske subjekty a prevádzkovatelia prvých maloobchodných predajní si vymieňajú informácie o svojich kódoch identifikátora hospodárskeho subjektu, čím hospodárskym subjektom umožňujú zaznamenávať a prenášať informácie o pohybe výrobkov, ako sa stanovuje v článku 32.

Článok 18

Žiadosť o kód identifikátora stroja

1.   Každý stroj sa identifikuje kódom (ďalej len „kód identifikátora stroja“), ktorý vygeneruje vydavateľ ID príslušný pre územie, na ktorom sa stroj nachádza.

2.   Výrobcovia a dovozcovia žiadajú o kód identifikátora stroja, pričom vydavateľovi ID poskytujú informácie uvedené v kapitole II oddiele 1 bode 1.7 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený.

3.   Povinnosť požiadať o kód identifikátora stroja vzťahujúci sa na stroje nachádzajúce sa vo výrobných zariadeniach mimo Únie sa uplatňuje na dovozcu usadeného v Únii. Dovozca podáva žiadosť ktorémukoľvek vydavateľovi ID vymenovanému členským štátom, na ktorého trh uvádza svoje výrobky. Registrácia dovozcom podlieha súhlasu subjektu zodpovedného za výrobné zariadenie v tretej krajine. Dovozca poskytuje hospodárskemu subjektu zodpovednému za výrobné zariadenie v tretej krajine úplné podrobné informácie o registrácii vrátane prideleného kódu identifikátora stroja.

4.   Výrobca alebo dovozca bezodkladne informuje vydavateľa ID o každej zmene informácií predložených v pôvodnej žiadosti a o každom prípade vyradenia registrovaného stroja z prevádzky vo formátoch uvedených v kapitole II oddiele 1 bodoch 1.8 a 1.9 prílohy II.

Článok 19

Vydávanie a registrácia kódov identifikátora strojov

1.   Po prijatí žiadosti v súlade s článkom 18 vygeneruje vydavateľ ID kód identifikátora stroja, ktorý pozostáva z týchto údajových prvkov, ktoré sa uvádzajú na uvedenom mieste:

a)

na prvom mieste alfanumerické znaky, ktoré tvoria identifikačný kód vydavateľa ID pridelený podľa článku 3 ods. 4, a

b)

na druhom mieste alfanumerická séria, ktorá je v kódovom súbore vydavateľa ID jedinečná.

2.   Do dvoch pracovných dní zašle vydavateľ ID kód žiadajúcemu subjektu.

3.   Všetky informácie predložené vydavateľovi ID v súlade s článkom 18 ods. 2 a zodpovedajúce kódy identifikátora tvoria súčasť registra, ktorý má vytvoriť, spravovať a aktualizovať príslušný vydavateľ ID.

4.   V náležite opodstatnených prípadoch môžu členské štáty požiadať vydavateľa ID, aby kód identifikátora stroja deaktivoval. V takýchto prípadoch členský štát informuje výrobcov a dovozcov o deaktivácii a dôvodoch tejto deaktivácie.

Článok 20

Prenos plochých súborov offline a registrov

1.   vydavatelia ID vytvárajú ploché súbory offline, ako aj registre v súvislosti s informáciami uvedenými v článku 14 ods. 2, článku 16 ods. 2 a článku 18 ods. 2, spolu s vysvetlivkami týkajúcimi sa ich štruktúry.

2.   Ploché súbory offline nesmú presiahnuť veľkosť dvoch gigabajtov na vydavateľa ID. V každom riadku plochého súboru sa uchováva jeden záznam s oblasťami oddelenými oddeľovacími znakmi, ako sú čiarky alebo tabulátory.

3.   vydavatelia ID zabezpečujú, aby aktuálna kópia všetkých plochých súborov offline, registrov a súvisiacich vysvetliviek bola zasielaná do sekundárneho registra elektronicky pomocou smerovača.

4.   Členské štáty môžu prispôsobiť veľkosť plochých súborov offline uvedených v odseku 2, pričom zohľadňujú priemernú veľkosť dostupnej pamäte nainštalovanej na overovacích zariadeniach používaných na offline kontroly jedinečných identifikátorov, ako aj celkový počet vydavateľov ID.

KAPITOLA IV

NOSIČE ÚDAJOV

Článok 21

Nosiče údajov pre jedinečné identifikátory

1.   JI na úrovni jednotkového balenia sú zakódované pomocou aspoň jedného z týchto typov nosičov údajov:

a)

optická dátová matica čitateľná pomocou zariadenia, ktorá má rovnakú alebo vyššiu schopnosťou zistenia a opravy chýb ako Data Matrix ECC200. Predpokladá sa, že čiarové kódy, ktoré sú v súlade s normou ISO/IEC 16022:2006, spĺňajú požiadavky stanovené v tomto bode;

b)

optický QR kód čitateľný pomocou zariadenia, ktorý má schopnosť obnovy približne 30 %. Predpokladá sa, že čiarové kódy, ktoré sú v súlade s normou ISO/IEC 18004:2015, s opravou chýb na úrovni H spĺňajú požiadavky stanovené v tomto bode;

c)

optický DotCode čitateľný pomocou zariadenia, ktorý má rovnakú alebo vyššiu schopnosť zistenia a opravy chýb ako tie, ktoré sú vybavené Reed-Solomonovým algoritmom na opravu chýb s množstvom kontrolných znakov (NC), ktoré sa rovná súčtu tri plus datové znaky (ND) vydelenému dvoma (NC = 3 + ND/2). Predpokladá sa, že čiarové kódy, ktoré sú v súlade so špecifikáciou ISS DotCode Symbology Specification uverejnenou Asociáciou pre automatickú identifikáciu a mobilitu (Association for Automatic Identification and Mobility – „AIM“) (revízia 3.0, august 2014), spĺňajú požiadavky stanovené v tomto bode.

2.   V prípade JI na úrovni jednotkového balenia doručených elektronicky sú za zakódovanie JI na úrovni jednotkového balenia v súlade s odsekom 1 zodpovední výrobcovia a dovozcovia.

3.   V prípade JI na úrovni jednotkového balenia doručených fyzicky sú v súlade s odsekom 1 za zakódovanie kódov vygenerovaných podľa článku 8 ods. 2 zodpovední vydavatelia ID.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu výrobcovia a dovozcovia pridať časovú pečiatku oddelene od nosiča údajov vo formáte RRMMDDhh, ktorý je ľudským okom čitateľný ako kód.

5.   JI na úrovni súhrnného obalu kódujú hospodárske subjekty pomocou aspoň jedného z týchto typov nosičov údajov:

a)

optická dátová matica čitateľná pomocou zariadenia, ktorá má rovnakú alebo vyššiu schopnosťou zistenia a opravy chýb ako Data Matrix ECC200. Predpokladá sa, že čiarové kódy, ktoré sú v súlade s normou ISO/IEC 16022:2006, spĺňajú požiadavky stanovené v tomto bode;

b)

optický QR kód čitateľný pomocou zariadenia, ktorý má schopnosť obnovy približne 30 %. Predpokladá sa, že čiarové kódy, ktoré sú v súlade s normou ISO/IEC 18004:2015, s opravou chýb na úrovni H spĺňajú požiadavky stanovené v tomto bode;

c)

optický kód 128 čitateľný pomocou zariadenia, ktorý má rovnakú alebo vyššiu schopnosť zistenia a opravy chýb než ten, ktorý je vybavený algoritmom založeným na rovnováhe medzi párnymi a nepárnymi číslami a čiarou a medzerou, ako aj kontrolným znakom. Predpokladá sa, že čiarové kódy, ktoré sú v súlade s normou ISO/IEC 15417:2007, spĺňajú požiadavky stanovené v tomto bode.

6.   S cieľom odlíšiť nosiče údajov uvedené v odsekoch 1 a 5 od všetkých ostatných nosičov údajov umiestňovaných na jednotkové balenia alebo súhrnný obal môžu hospodárske subjekty doplniť vedľa takýchto nosičov údajov označenie „TTT“.

Článok 22

Kvalita optických nosičov údajov

1.   Hospodárske subjekty zabezpečia dobrú čitateľnosť optických nosičov údajov. Predpokladá sa, že kvalita optických nosičov údajov s hodnotením aspoň 3,5 v súlade s normou ISO/IEC 15415:2011, pokiaľ ide o dvojrozmerné nosiče údajov, alebo v súlade s normou ISO/IEC 15416:2016, pokiaľ ide o lineárne symboly, spĺňa požiadavky stanovené v tomto článku.

2.   Hospodárske subjekty zabezpečia, aby optické nosiče údajov mali schopnosť zostať čitateľné aspoň päť rokov po ich vytvorení.

Článok 23

Kód čitateľný ľudským okom

1.   Hospodárske subjekty zabezpečia, aby každý nosič údajov zahŕňal kód čitateľný ľudským okom, ktorý umožňuje elektronický prístup k informáciám súvisiacim s jedinečnými identifikátormi uchovávaným v systéme registrov.

2.   Ak to rozmery obalu umožňujú, kód čitateľný ľudským okom prilieha k optickému nosiču údajov s jedinečným identifikátorom.

KAPITOLA V

SYSTÉM REGISTROV

Článok 24

Zložky systému registrov

1.   Systém registrov sa skladá z týchto podsystémov:

a)

registre vytvorené na účely uchovávania údajov týkajúcich sa tabakových výrobkov jednotlivých výrobcov a dovozcov („primárne registre“);

b)

register, ktorý obsahuje kópiu všetkých údajov uchovávaných v primárnom registračnom systéme („sekundárny register“);

c)

služba smerovania („smerovač“), ktorú zavádza a spravuje poskytovateľ sekundárneho registračného systému.

2.   Podsystémy uvedené v odseku 1 musia byť schopné medzi sebou spolupracovať bez ohľadu na vybraného poskytovateľa služieb.

Článok 25

Všeobecné charakteristiky systému registrov

1.   Systém registrov spĺňa tieto podmienky:

a)

umožňuje funkčnú integráciu systému registrov do systému vysledovateľnosti, ako aj nepretržitú výmenu elektronických údajov medzi systémom registrov a inými relevantnými zložkami systému vysledovateľnosti;

b)

umožňuje elektronickú identifikáciu a autentifikáciu tabakových výrobkov na úrovni jednotkového balenia a súhrnného obalu v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení;

c)

umožňuje automatickú deaktiváciu jedinečných identifikátorov v súlade s pravidlami stanovenými v článku 5;

d)

zabezpečuje elektronický príjem a uchovávanie informácií, ktoré hospodárske subjekty a vydavatelia ID zaznamenali a zaslali do systému registrov v súlade s požiadavkami tohto nariadenia;

e)

zabezpečuje uchovávanie údajov minimálne počas obdobia piatich rokov od okamihu, keď sa údaje nahrajú do systému registrov;

f)

umožňuje automatické odosielanie správ týkajúcich sa stavu hospodárskym subjektom a na požiadanie aj členským štátom a Komisii, napríklad v prípade úspešného nahlásenia, chýb alebo zmien súvisiacich s podávaním správ o činnostiach, v súlade s požiadavkami tohto nariadenia;

g)

umožňuje automatickú validáciu správ doručených od hospodárskych subjektov vrátane odmietnutia nesprávnych alebo neúplných správ, najmä nahlasovacích činností súvisiacich s neregistrovanými alebo duplicitnými jedinečnými identifikátormi, pričom systém registrov uchováva informácie o všetkých zamietnutých správach;

h)

zabezpečuje, aby zasielanie správ medzi všetkými jeho zložkami, ktoré sa uskutočňuje okamžite, v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, najmä celkový čas odpovede systému registrov pri zasielaní potvrdení o prijatí, a to bez ohľadu na rýchlosť internetového pripojenia koncového používateľa, netrvalo dlhšie než 60 sekúnd;

i)

zabezpečuje nepretržitú dostupnosť všetkých zložiek a služieb s mesačným bezporuchovým fungovaním aspoň na 99,5 %, ako aj zavedenie záložných mechanizmov;

j)

je chránený bezpečnostnými postupmi a systémami na zabezpečenie toho, aby sa prístup do registrov a sťahovanie údajov, ktoré sa v nich uchovávajú, umožnil len osobám oprávneným podľa tohto nariadenia;

k)

je prístupný príslušným orgánom členských štátov a Komisii. Vnútroštátnym správcom menovaným členskými štátmi a útvarmi Komisie sa udelia prístupové práva, ktoré im umožnia vytvárať, spravovať, a rušiť prístupové práva používateľov pre registre, ako aj súvisiace činnosti uvedené v tejto kapitole prostredníctvom grafického rozhrania pre správu používateľov. Grafické rozhranie pre správu používateľov je zlučiteľné s nariadením (EÚ) č. 910/2014, najmä pokiaľ ide o príslušné opätovne použiteľné riešenia poskytnuté ako stavebné bloky v rámci telekomunikačnej časti Nástroja na prepájanie Európy. Vnútroštátni správcovia menovaní členskými štátmi môžu udeľovať dodatočné prístupové práva ďalším používateľom v rámci ich zodpovednosti;

l)

umožňuje členským štátom a Komisii sťahovať úplné a vybrané súbory údajov uchovávaných v registri;

m)

uchováva úplný záznam (tzv. kontrolný záznam) o všetkých operáciách týkajúcich sa uchovaných údajov používateľov, ktorí tieto operácie vykonávajú, a o charaktere týchto operácií vrátane histórie prístupu používateľov. Kontrolný záznam je vytvorený, keď sú údaje prvýkrát nahraté, a bez ohľadu na akékoľvek dodatočné vnútroštátne požiadavky sa uchováva aspoň päť rokov.

2.   Údaje uchovávané v systéme registrov sa používajú len na účely uvedené v smernici 2014/40/EÚ a v tomto nariadení.

Článok 26

Primárne registre

1.   Každý výrobca a dovozca zabezpečí vytvorenie primárneho registra. Na tento účel každý výrobca a dovozca uzatvorí zmluvu s nezávislou treťou stranou, ktorá je poskytovateľom, v súlade so zmluvnými požiadavkami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/573 (7). Výber nezávislej tretej strany sa uskutočňuje v súlade s procesnými pravidlami stanovenými v časti A prílohy I.

2.   Každý primárny register uchováva výlučne informácie týkajúce sa tabakových výrobkov výrobcu alebo dovozcu, ktorý uzatvoril zmluvu o uchovávaní údajov v danom registri.

3.   Vždy, keď sa prijímajú údaje v primárnom registri na základe nahlasovacej činnosti alebo z akýchkoľvek iných povolených dôvodov, postupujú sa okamžite do sekundárneho registra.

4.   Pri zasielaní všetkých nadobudnutých údajov do sekundárneho registra používajú primárne registre formát údajov a uplatňujú spôsoby výmeny údajov, ktoré sú vymedzené sekundárnym registrom.

5.   Primárne registre uchovávajú údaje v súlade so spoločným slovníkom údajov poskytnutým sekundárnym registrom.

6.   Členské štáty, Komisia a externí audítori schválení Komisiou môžu vybavovať základné žiadosti o vyhľadávanie súvisiace so všetkými údajmi uchovávanými v primárnom registri.

Článok 27

Sekundárny register

1.   Vytvorí sa jednotný sekundárny register, ktorý obsahuje kópiu všetkých údajov uchovávaných v primárnych registroch. Prevádzkovateľ sekundárneho registra sa vymenúva spomedzi poskytovateľov primárnych registrov v súlade s postupom stanoveným v časti B prílohy I.

2.   Sekundárny register poskytuje grafické a negrafické používateľské rozhrania, ktoré členským štátom a Komisii umožňujú prístup a vyhľadávanie údajov uchovávaných v systéme registrov s použitím všetkých spoločne dostupných vyhľadávacích funkcií databázy, najmä vykonávaním týchto operácií na diaľku:

a)

vyhľadávanie všetkých informácií o jednom alebo viacerých jedinečných identifikátoroch vrátane porovnania a krížovej kontroly viacerých jedinečných identifikátorov, ako aj vyhľadávanie súvisiacich informácií, najmä týkajúcich sa ich umiestnenia v dodávateľskom reťazci;

b)

vytvorenie zoznamov a štatistík, ako napr. zásoby výrobkov a objem vstupujúcich/vystupujúcich výrobkov, ktoré sa spájajú s jedným alebo viacerými prvkami nahlasovania informácií uvedenými v prílohe II ako dátové polia;

c)

identifikácia všetkých tabakových výrobkov, ktoré oznámil hospodársky subjekt systému vrátane výrobkov nahlásených ako vrátené, stiahnuté z trhu, ukradnuté, chýbajúce alebo určené na zneškodnenie.

3.   Používateľské rozhrania uvedené v odseku 2 umožňujú každému členskému štátu a Komisii vymedziť samostatné pravidlá pre:

a)

automatické zasielanie výstrah na základe výnimiek a osobitných nahlasovacích udalostí, ako sú náhle výkyvy alebo nezrovnalostí v obchode, pokusy o zavedenie duplicitných jedinečných identifikátorov do systému, prípady deaktivácie identifikátorov, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4, článku 17 ods. 4 a článku 19 ods. 4, alebo prípady, keď je výrobok označený hospodárskymi subjektmi ako ukradnutý alebo chýbajúci;

b)

prijímanie pravidelných správ na základe akejkoľvek kombinácie prvkov nahlasovania informácií uvedených v prílohe II ako dátové pole.

4.   Automatické výstrahy a pravidelné správy uvedené v odseku 3 sa zasielajú na adresy príjemcov uvedené členskými štátmi a Komisiou ako individuálne e-mailové adresy a/alebo adresy internetového protokolu (IP), ktoré patria do externých systémov používaných a spravovaných vnútroštátnymi orgánmi alebo Komisiou.

5.   Používateľské rozhrania uvedené v odseku 2 umožňujú členským štátom a Komisii, aby sa mohli diaľkovo napojiť na údaje uchovávané v systéme registrov s analytickým softvérom podľa vlastného výberu.

6.   Používateľské rozhrania uvedené v odseku 2 sa poskytujú v úradných jazykoch Únie.

7.   V prípade aspoň 99 % všetkých žiadostí a automatických výstrah podľa odsekov 2 a 3 neprekračuje celkový čas odpovede registra na akúkoľvek žiadosť alebo spúšťač výstrahy bez ohľadu na rýchlosť internetového pripojenia koncového používateľa 5 sekúnd v prípade údajov uchovávaných menej ako 2 roky a 10 sekúnd v prípade údajov uchovávaných 2 roky alebo dlhšie.

8.   Celkový čas medzi príchodom údajov z nahlasovacej činnosti a ich prístupnosťou prostredníctvom grafického a negrafického rozhrania v primárnych registroch a sekundárnom registri neprekračuje 60 sekúnd v prípade aspoň 99 % všetkých činností týkajúcich sa prenosu údajov.

9.   Register umožňuje prijímanie, uchovávanie a sprístupňovanie plochých súborov offline na účely aktualizácie overovacích zariadení, ktoré používajú členské štáty na účely dekódovania jedinečných identifikátorov offline.

10.   Poskytovateľ sekundárneho registra vytvára a udržiava register informácií, ktoré boli doňho prenesené v súlade s článkom 20 ods. 3 Záznam informácií uchovávaných v registri sa uchováva dovtedy, kým je systém vysledovateľnosti v prevádzke.

11.   Členské štáty a Komisia si zachovávajú právo uzatvárať ďalšie dohody o úrovni poskytovaných služieb s poskytovateľom sekundárneho registra s cieľom uzatvoriť s ním zmluvu o vykonávaní dodatočných služieb, ktoré nie sú stanovené v tomto nariadení. Poskytovateľ sekundárneho registra môže účtovať primerané poplatky za poskytovanie takýchto dodatočných služieb.

12.   Služby registra poskytované členským štátom a Komisii v zmysle tohto článku sú zlučiteľné s nariadením (EÚ) č. 910/2014 a umožňujú najmä používanie opätovne použiteľných riešení poskytnutých ako stavebné bloky v rámci telekomunikačnej časti Nástroja na prepájanie Európy.

Článok 28

Koordinačné úlohy poskytovateľa sekundárneho registra

1.   Poskytovateľ prevádzkujúci sekundárny register informuje poskytovateľov prevádzkujúcich primárne registre, vydavateľov ID a hospodárske subjekty o zozname špecifikácií vyžadovaných na účely výmeny údajov so sekundárnym registrom a smerovačom. Všetky špecifikácie vychádzajú z nechránených otvorených noriem.

Zoznam uvedený v prvom pododseku sa oznamuje najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď bol vybraný poskytovateľ prevádzkujúci sekundárny register.

2.   Na základe informácií uvedených v prílohe II vytvára poskytovateľ sekundárneho registra spoločný slovník údajov. Spoločný slovník údajov sa vzťahuje na označenia dátových polí vo formáte čitateľnom ľudským okom. Spoločný slovník údajov sa oznamuje poskytovateľom prevádzkujúcim primárne registre najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď bol vybraný poskytovateľ prevádzkujúci sekundárny register.

3.   Vždy, keď je to potrebné na zabezpečenie účinnej prevádzky systému registrov v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, poskytovateľ prevádzkujúci sekundárny register aktualizuje zoznam uvedený v odseku 1 a spoločný slovník údajov uvedený v odseku 2. Každá takáto aktualizácia sa oznamuje poskytovateľom prevádzkujúcim primárne registre aspoň dva mesiace pred dátumom vykonania aktualizácie v systéme.

Článok 29

Smerovač (router)

1.   Poskytovateľ sekundárneho registra zavádza a spravuje smerovač.

2.   Výmena údajov medzi smerovačom a primárnymi registrami a sekundárnym registrom sa uskutočňuje použitím formátu údajov a spôsobmi výmeny údajov, ktoré sú vymedzené smerovačom.

3.   Výmena údajov medzi smerovačom a vydavateľom ID sa uskutočňuje použitím formátu údajov a spôsobmi výmeny údajov, ktoré sú vymedzené smerovačom.

4.   Hospodárske subjekty iné ako výrobcovia a dovozcovia zasielajú informácie zaznamenané podľa článku 15 smernice 2014/40/EÚ a v súlade s týmto nariadením do smerovača, ktorý ich prenáša do primárneho registra slúžiaceho pre výrobcu alebo dovozcu dotknutých tabakových výrobkov. Kópia týchto údajov sa prenáša okamžite do sekundárneho registračného systému.

Článok 30

Náklady na systém registrov

1.   Všetky náklady súvisiace so systémom registrov uvedeným v článku 24 ods. 1 vrátane tých, ktoré vyplývajú z jeho vytvorenia, prevádzky a údržby, hradia výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov. Tieto náklady musia byť spravodlivé, odôvodnené a primerané:

a)

poskytnutým službám a

b)

počtu JI na úrovni jednotkového balenia vyžiadaných počas určitého časového obdobia.

2.   Náklady súvisiace s vytvorením, prevádzkou a údržbou sekundárneho registra a smerovača sa prenášajú na výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov prostredníctvom nákladov, ktoré im účtujú poskytovatelia primárnych údajov.

Článok 31

Lehota na vytvorenie systému registrov

Systém registrov musí byť vytvorený a funkčný na účely testovania do 20. marca 2019.

KAPITOLA VI

ZAZNAMENÁVANIE A PRENOS ÚDAJOV

Článok 32

Zaznamenávanie a prenos informácií o pohybe výrobkov

1.   S cieľom umožniť určenie skutočnej trasy prepravy jednotkových balení vyrobených v Únii alebo dovezených na jej územie hospodárske subjekty zaznamenávajú tieto udalosti:

a)

aplikácia JI na úrovni jednotkového balenia na jednotkové balenia;

b)

aplikácia JI na úrovni súhrnného obalu na súhrnný obal;

c)

odosielanie tabakových výrobkov zo zariadenia;

d)

príchod tabakových výrobkov do zariadenia;

e)

prekladanie.

2.   Výrobcovia a dovozcovia zasielajú informácie uvedené v kapitole II oddiele 3 bodoch 3.1 až 3.5 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený, do primárneho registra, ktorý je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorili. Všetky ostatné hospodárske subjekty zasielajú informácie uvedené v kapitole II oddiele 3 bodoch 3.1 až 3.5 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený, pomocou smerovača.

3.   Pri rozložení súhrnného obalu označeného podľa článku 10 ods. 4, v prípade, že má hospodársky subjekt v úmysle opätovne použiť JI na úrovni súhrnného obalu pri akýchkoľvek budúcich operáciách, zasielajú výrobcovia a dovozcovia informácie uvedené v kapitole II oddiele 3 bode 3.6 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený, do primárneho registra, ktorý je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorili. Všetky ostatné hospodárske subjekty zasielajú informácie uvedené v kapitole II oddiele 3 bode 3.6 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený, pomocou smerovača.

4.   Pri doručovaní do viacerých maloobchodných predajní pomocou predajného dodávkového vozidla zasielajú výrobcovia a dovozcovia informácie uvedené v kapitole II oddiele 3 bode 3.7 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený, do primárneho registra, ktorý je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorili. Všetky ostatné hospodárske subjekty zasielajú informácie uvedené v kapitole II oddiele 3 bode 3.7 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený, pomocou smerovača.

5.   Pri odosielaní a prekladaní jednotkových balení alebo súhrnných obalov tabakových výrobkov s celkovou hmotnosťou nižšou ako 10 kg určených mimo Únie môžu členské štáty, v ktorých sa nachádza odosielajúce zariadenie, povoliť, aby sa povinnosť zaznamenávania uvedená v odseku 1 písm. c) až e) plnila poskytnutím prístupu k vlastným záznamom prevádzkovateľa logistických alebo poštových služieb týkajúcim sa systému vyhľadávania a sledovania.

6.   Ak sa po aplikácii jedinečného identifikátora tabakové výrobky zneškodnia alebo sú ukradnuté, hospodárske subjekty okamžite zasielajú žiadosť o deaktiváciu v súlade s rozsahom a formátom uvedeným kapitole II oddiele 2 bode 2.3 prílohy II.

7.   Po potvrdení prijatia primárnym registrom alebo smerovačom sa informácie týkajúce sa udalosti považujú za zaslané správnym spôsobom. Potvrdenie o prijatí obsahuje kód odvolania správy, ktorý hospodársky subjekt použije vtedy, ak pôvodnú správu treba zrušiť.

Článok 33

Zaznamenávanie a prenos informácií o transakciách

1.   S cieľom umožniť zistenie transakčných informácií uvedených v článku 15 ods. 2 písm. j) a k) smernice 2014/40/EÚ hospodárske subjekty zaznamenávajú tieto udalosti:

a)

vydanie čísla objednávky;

b)

vydanie faktúry;

c)

prijatie platby.

2.   Výrobcovia a dovozcovia zasielajú informácie uvedené v kapitole II oddiele 4 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený, do primárneho registra, ktorý je predmetom zmluvy, ktorú uzatvorili. Všetky ostatné hospodárske subjekty zasielajú informácie uvedené v kapitole II oddiele 4 prílohy II vo formáte, ktorý je v nej uvedený, pomocou smerovača.

3.   Zodpovednosť za zaznamenávanie a zasielanie informácií uvedených v odseku 2 nesie predajca.

4.   Po potvrdení prijatia primárnymi registrami alebo smerovačom sa informácie uvedené v odseku 2 považujú za zaslané správnym spôsobom. Potvrdenie o prijatí obsahuje kód odvolania správy, ktorý hospodársky subjekt použije vtedy, ak pôvodnú správu treba zrušiť.

Článok 34

Časový rámec na zasielanie požadovaných informácií

1.   Hospodárske subjekty zasielajú informácie uvedené v článku 32 ods. 1 písm. a), b) a d), článku 32 ods. 3 a 4 a článku 33 ods. 1 do 3 hodín od vzniku udalosti. Informácie uvedené v článku 32 sa zasielajú v poradí, v akom udalosti vznikli.

2.   Na účely odseku 1 sa udalosti uvedené v článku 33 považujú za udalosti, ktoré vznikli vo chvíli, keď ich bolo možné prvýkrát spojiť s príslušnými jednotkovými baleniami.

3.   Hospodárske subjekty zasielajú informácie týkajúce sa odosielania tabakových výrobkov zo zariadenia a prekladania uvedené v článku 32 ods. 1 písm. c) a e) v priebehu 24 hodín pred vznikom udalosti.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu hospodárske subjekty zasielať informácie uvedené v článku 32 ods. 1 písm. a), b) a d), článku 32 ods. 3 a 4 a článku 33 ods. 1 v priebehu 24 hodín od vzniku udalosti, ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

hospodárske subjekty alebo v uplatniteľnom prípade skupina podnikov, ku ktorej patria, požiadali počas predchádzajúceho kalendárneho roka na úrovni Únie o menej ako 120 miliónov JI na úrovni jednotkového balenia;

b)

ide o malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES.

5.   Odsek 1 sa uplatňuje od 20. mája 2028. Až do uvedeného dňa môžu všetky hospodárske subjekty zasielať informácie uvedené v odseku 1 do 24 hodín od vzniku udalosti.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 35

Nezávislosť

1.   vydavatelia ID, poskytovatelia registračných služieb a zariadení proti neoprávnenej manipulácii, ako aj ich prípadní subdodávatelia sú nezávislí a vykonávajú svoje úlohy nestranne.

2.   Na účely odseku 1 sa použijú tieto kritériá na posúdenie nezávislosti:

a)

nezávislosť od tabakového priemyslu z hľadiska právnej formy, organizácie a procesu rozhodovania. Posudzuje sa najmä to, či podnik alebo skupina podnikov nie je pod priamou alebo nepriamou kontrolou tabakového priemyslu, a to aj v prípade menšinového podielu;

b)

nezávislosť od tabakového priemyslu z finančného hľadiska, ktorá sa predpokladá vtedy, ak má podnik alebo skupina podnikov pred prijatím svojich funkcií menej ako 10-percentný ročný celosvetový obrat (bez DPH a akýchkoľvek iných nepriamych daní), a to z tovaru a služieb dodávaných odvetviu tabaku počas posledných dvoch kalendárnych rokov, čo možno určiť na základe posledných schválených účtov. Za každý nasledujúci kalendárny rok neprekračuje ročný celosvetový obrat (bez DPH a akýchkoľvek iných nepriamych daní) z tovaru a služieb dodávaných odvetviu tabaku 20 %;

c)

absencia konfliktu záujmov osôb zodpovedných za riadenie podniku alebo skupiny podnikov vrátane členov predstavenstva alebo akejkoľvek inej formy riadiaceho orgánu s tabakovým priemyslom. Konkrétne:

1.

počas posledných piatich rokov sa nezúčastňujú na podnikových štruktúrach tabakového priemyslu;

2.

konajú nezávisle od akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných záujmov spojených s tabakovým priemyslom vrátane držania zásob, účasti na súkromných dôchodkových programoch alebo záujmov, ktoré majú ich partneri, manželia/manželky alebo priami príbuzní vo vzostupnej alebo v zostupnej línii.

3.   Ak vydavatelia ID, poskytovatelia registračných služieb a poskytovatelia zariadení proti neoprávnenej manipulácii využívajú služby subdodávateľov, zostávajú zodpovední za splnenie kritérií nezávislosti stanovených v odseku 2 zo strany týchto subdodávateľov.

4.   Členské štáty ako aj Komisia môžu na účely splnenia svojich povinností podľa článku 3 ods. 8 písm. a) vyžadovať od vydavateľov ID, poskytovateľov registračných služieb a poskytovateľov zariadení proti neoprávnenej manipulácii a ich prípadných subdodávateľov, aby im poskytli dokumenty potrebné na posúdenie splnenia kritérií stanovených v odseku 2. Takéto dokumenty môžu zahŕňať ročné vyhlásenia o splnení kritérií nezávislosti stanovených v odseku 2. Členské štáty a Komisia môžu vyžadovať, aby ročné vyhlásenia zahŕňali úplný zoznam služieb poskytovaných tabakovému priemyslu počas posledného kalendárneho roka, ako aj individuálne vyhlásenia o finančnej nezávislosti od tabakového priemyslu poskytnuté všetkými členmi vedenia nezávislého poskytovateľa.

5.   Akákoľvek zmena okolností súvisiaca s kritériami uvedenými v odseku 2, ktorá môže ovplyvniť nezávislosť vydavateľov ID, poskytovateľov registračných služieb a poskytovateľov zariadení proti neoprávnenej manipulácii (vrátane ich prípadných subdodávateľov) a ktorá trvá dva po sebe nasledujúce kalendárne roky, sa bezodkladne oznamuje príslušným členským štátom a Komisii.

6.   Ak z informácií získaných v súlade s odsekom 4 alebo z oznámenia uvedeného v odseku 5 vyplynie, že poskytovatelia registračných služieb a poskytovatelia zariadení proti neoprávnenej manipulácii (vrátane ich prípadných subdodávateľov) už nespĺňajú požiadavky stanovené v odseku 2, potom členské štáty a (v súvislosti s poskytovateľom sekundárneho registra) Komisia v primeranej časovej lehote a najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli informácie alebo oznámenie prijaté, prijímajú všetky opatrenia na zabezpečenie súladu s kritériami stanovenými v odseku 2.

7.   Vydavatelia ID, poskytovatelia registračných služieb a poskytovatelia zariadení proti neoprávnenej manipulácii bezodkladne informujú príslušné členské štáty a Komisiu o všetkých hrozbách alebo iných pokusoch o neprípustné ovplyvňovanie, ktoré môžu skutočne alebo potenciálne narušiť ich nezávislosť.

8.   Verejné orgány alebo podniky riadené verejným právom sa spolu s ich subdodávateľmi považujú za nezávislé od tabakového priemyslu.

9.   Postupy, ktorými sa riadi menovanie vydavateľov ID, poskytovateľov registračných služieb a poskytovateľov zariadení proti neoprávnenej manipulácii, ako aj monitorovanie ich dodržiavania kritérií nezávislosti stanovených v odseku 2 podliehajú pravidelnému preskúmaniu zo strany Komisie s cieľom posúdiť ich súlad s požiadavkami článku 15 smernice 2014/40/EÚ a tohto nariadenia. Závery tohto preskúmania sa uverejňujú a tvoria súčasť správy o uplatňovaní smernice 2014/40/EÚ podľa článku 28 uvedenej smernice.

Článok 36

Bezpečnosť a interoperabilita komunikácie a údajov

1.   Všetka elektronická komunikácia stanovená v tomto nariadení sa uskutočňuje pomocou zabezpečených prostriedkov. Uplatniteľné bezpečnostné protokoly a pravidlá pripojiteľnosti sa zakladajú na nechránených otvorených normách. Vytvárajú ich:

a)

vydavateľ ID pre komunikáciu medzi vydavateľom ID a hospodárskymi subjektmi, ktoré sa registrujú u vydavateľa ID alebo žiadajú o jedinečné identifikátory;

b)

poskytovatelia primárnych registrov pre komunikáciu medzi primárnymi registrami a výrobcami alebo dovozcami;

c)

poskytovateľ sekundárneho registra pre komunikáciu medzi sekundárnym registrom a smerovačom a:

i)

vydavateľmi ID;

ii)

primárnymi registrami a

iii)

hospodárskymi subjektmi využívajúcimi smerovač, t. j. hospodárskymi subjektmi inými než výrobcovia a dovozcovia.

2.   Poskytovatelia primárnych registrov a sekundárneho registra sú zodpovední za bezpečnosť a integritu uchovávaných údajov. Prenosnosť údajov je zabezpečená v súlade so spoločným slovníkom údajov stanoveným v článku 28.

3.   V prípade každého prenosu údajov je za ich úplnosť zodpovedná zasielajúca strana. Zasielajúca strana splní túto povinnosť, keď prijímajúca strana potvrdí príjem prenášaných údajov vrátane hodnoty kontrolného súčtu skutočne zaslaných údajov alebo akéhokoľvek mechanizmu, ktorý umožňuje validáciu integrity prenosu, najmä z hľadiska ich úplnosti.

Článok 37

Prechodné ustanovenie

1.   Cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v Únii alebo dovezené na jej územie pred 20. májom 2019 a nie sú označené JI na úrovni jednotkového balenia v súlade s článkom 6, môžu zostať vo voľnom obehu až do 20. mája 2020. Vo vzťahu k týmto tabakovým výrobkom, ktoré môžu zostať vo voľnom obehu, ale nie sú označené JI na úrovni jednotkového balenia, sa neuplatňujú povinnosti uvedené v kapitole VI.

2.   Tabakové výrobky iné než cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v Únii alebo dovezené na jej územie pred 20. májom 2024 a nie sú označené JI na úrovni jednotkového balenia v súlade s článkom 6, môžu zostať vo voľnom obehu až do 20. mája 2026. Vo vzťahu k týmto tabakovým výrobkom, ktoré môžu zostať vo voľnom obehu, ale nie sú označené JI na úrovni jednotkového balenia, sa neuplatňujú povinnosti uvedené v kapitole VI.

Článok 38

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (Ú. v. EÚ L 268, 1.10.2016, s. 10).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1749 zo 17. júna 2016 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku s výnimkou jeho ustanovení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 268, 1.10.2016, s. 1). Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1750 zo 17. júna 2016 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o jeho ustanovenia o povinnostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach a vymedzenie pojmu trestné činy (Ú. v. EÚ L 268, 1.10.2016, s. 6).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/573 z 15. decembra 2017 o kľúčových prvkoch zmlúv o uchovávaní údajov, ktoré sa majú uzatvárať ako súčasť systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

VÝBEROVÉ KONANIE NA POSKYTOVATEĽOV REGISTRAČNÝCH SYSTÉMOV, KTORÍ SÚ NEZÁVISLÝMI TRETÍMI STRANAMI

ČASŤ A

Na výber poskytovateľa prevádzkujúceho primárny register, ktorý je nezávislou treťou stranou, sa vzťahujú tieto postupy:

1.

Každý výrobca a dovozca cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet oznamuje Komisii najneskôr dva mesiace po nadobudnutí účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/573:

a)

identitu tretej strany, ktorú navrhuje na prevádzkovanie primárneho registra (ďalej len „navrhovaný poskytovateľ“), a

b)

návrh zmluvy na uchovávanie údajov, ktorý obsahuje kľúčové prvky stanovené v delegovanom nariadení a ktorý má Komisia schváliť.

2.

K oznámeniu sa priloží:

a)

písomné vyhlásenie o technických a prevádzkových odborných znalostiach uvedené v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/573;

b)

písomné vyhlásenie o právnej a finančnej nezávislosti uvedené v článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/573 a

c)

tabuľka, v ktorej sa uvádza zhoda medzi zmluvnými ustanoveniami a požiadavkami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/573.

3.

Komisia do troch mesiacov od doručenia oznámenia a na základe preskúmania vhodnosti navrhovaného poskytovateľa, najmä z hľadiska jeho nezávislosti a technických schopností, ako sa uvádza v článku 15 ods. 8 smernice 2014/40/EÚ, schváli alebo zamietne navrhovaného poskytovateľa a návrh zmluvy. V prípade, že Komisia neodpovie v uvedenom časovom rámci, považuje sa poskytovateľ za schváleného a návrh zmluvy za schválený.

4.

Ak Komisia neschváli navrhovaného poskytovateľa alebo návrh zmluvy, alebo ak sa nazdáva, že zmluva neobsahuje kľúčové prvky stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/573, dotknutý výrobca alebo dovozca do jedného mesiaca po tom, ako ho Komisia o svojom rozhodnutí informuje, navrhne alternatívneho poskytovateľa a/alebo vykoná potrebné zmeny v návrhu zmluvy, aby ich Komisia prehodnotila.

5.

Po schválení navrhovaného poskytovateľa a návrhu zmluvy výrobcovia a dovozcovia do dvoch týždňov od uvedeného schválenia poskytnú v elektronickej forme:

a)

kópiu zmluvy podpísanej oboma stranami a

b)

vyhlásenia, ktoré sa vyžadujú ako súčasť zmluvy podľa článkov 4 a 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/573.

6.

Výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov iných ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet oznámia Komisii do 31. decembra 2022 identitu navrhovaného poskytovateľa, predložia návrh zmluvy o uchovávaní údajov, ktorý obsahuje kľúčové prvky stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/573, na schválenie Komisii, a poskytnú dodatočnú dokumentáciu uvedenú v odseku 2.

7.

Poskytovateľ vymenovaný na prevádzkovanie primárneho registra integruje svoj register do systému vysledovateľnosti až po uzatvorení schválenej zmluvy.

8.

Zoznam oznámených a schválených tretích strán Komisia sprístupní verejnosti na svojom webovom sídle.

9.

Každá zmena kľúčových prvkov zmluvy vymedzených v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/573 podlieha schváleniu zo strany Komisie. Všetky ostatné zmeny zmluvy sa vopred oznamujú Komisii.

ČASŤ B

Na výber nezávislej tretej strany, ktorá má prevádzkovať sekundárny registračný systém, sa vzťahuje tento postup:

1.

Spomedzi poskytovateľov primárnych registrov, ktorí boli schválení v súlade s časťou A, vymenuje Komisia do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/573 poskytovateľa povereného prevádzkovaním sekundárneho registra (ďalej len „prevádzkovateľ sekundárneho registra“) na účely vykonávania služieb uvedených v kapitole V tohto nariadenia.

2.

Vymenovanie prevádzkovateľa sekundárneho registra vychádza z posúdenia objektívnych kritérií a vykoná sa najneskôr osem mesiacov po nadobudnutí účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/573.

3.

Výsledok vymenovania prevádzkovateľa sekundárneho registra Komisia sprístupní verejnosti na svojom webovom sídle.

4.

Každý poskytovateľ primárneho registra vymenovaný v súlade s časťou A uzatvorí samostatnú zmluvu s poskytovateľom vymenovaným na prevádzkovanie sekundárneho registra na účely vykonávania služieb uvedených v kapitole V tohto nariadenia.

5.

Zmluvy sa podpisujú a predkladajú Komisii do jedného mesiaca odo dňa vymenovania.

ČASŤ C

Okrem postupov výberového konania uvedených v častiach A a B sa uplatňujú tieto požiadavky:

1.

V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana vypovedá zmluvný vzťah medzi výrobcom a dovozcom a poskytovateľom primárneho registra, alebo v prípade, že sa takéto vypovedanie očakáva, a to bez ohľadu na jeho dôvod, ktorým môže byť aj nesplnenie kritérií nezávislosti stanovených v článku 35, výrobca alebo dovozca bezodkladne informuje Komisiu o takomto vypovedaní alebo očakávanom vypovedaní, ako aj o dátume oznámenia vypovedania a dátume nadobudnutia jeho účinnosti, akonáhle bude známy. Výrobca alebo dovozca navrhne náhradného poskytovateľa a informuje o ňom Komisiu hneď, ako je to možné, najneskôr však tri mesiace predo dňom vypovedania existujúcej zmluvy. Vymenovanie náhradného poskytovateľa sa uskutočňuje v súlade s časťou A odsekmi 2 až 7.

2.

V prípade, že prevádzkovateľ sekundárneho registra oznámi svoj zámer ukončiť prevádzkovanie daného registra v súlade so zmluvami uzatvorenými podľa časti B odseku 4, bezodkladne o tom informuje Komisiu a oznámi jej dátum, ku ktorému uvedené vypovedanie nadobúda účinnosť.

3.

Ak sa zistenie uvedené v odseku 1 vzťahuje na poskytovateľa, ktorý bol vymenovaný na prevádzkovanie sekundárneho registra, zmluvy o prevádzkovaní sekundárneho registra, ktoré sa uzatvorili podľa časti B odseku 4, zasa vypovedajú zmluvné strany.

4.

V prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 Komisia vymenuje náhradného poskytovateľa čím skôr, najneskôr však tri mesiace predo dňom vypovedania existujúcej zmluvy.


PRÍLOHA II

Kľúčové správy, ktoré majú hospodárske subjekty zasielať

Správy vyžadované na regulačné účely musia obsahovať aspoň dátové polia uvedené v tejto prílohe. Vydavatelia ID, ako aj poskytovatelia registrov údajov (vrátane smerovača) sa môžu rozhodnúť, že obsah správy rozšíria na prísne technické účely, aby zabezpečili bezproblémové fungovanie systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov.

Správy uvedené v tejto prílohe nezahŕňajú správy, ktoré majú vydavatelia ID a poskytovatelia registrov údajov (vrátane smerovača) posielať späť hospodárskym subjektom, ako sú potvrdenia o prijatí.

Všetky správy, ktoré vznikli v systéme vysledovateľnosti tabakových výrobkov musia obsahovať identifikačné údaje pôvodcu a časovú pečiatku s presnosťou na sekundy [pozri Typy údajov: Time(L)]. Vydavatelia ID a poskytovatelia registrov údajov (vrátane smerovača) označia časovou pečiatkou s presnosťou na sekundy každú prijatú správu.

KAPITOLA I

OPIS POLÍ

ODDIEL 1

Typ údajov

Typ údajov

Opis

Príklad

ARC

Administratívny referenčný kód (ARC) alebo akýkoľvek nasledujúci kód prijatý v rámci kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS)

„15GB0123456789ABCDEF0“

aUI

Jedinečný identifikátor na úrovni súhrnného obalu kódovaný:

 

buď

pomocou invariantného súboru ISO 646:1991 a pozostávajúci zo štyroch blokov: a) predpony vydavateľa ID v súlade s normou ISO15459-2:2015, b) serializačného prvku vo formáte, ktorý zaviedol vydavateľ ID, c) kódu identifikátora zariadenia pre tabakové výrobky podľa typu údajov: FID a d) časovej pečiatky podľa typu údajov: Times)

 

alebo

pomocou invariantného súboru ISO646:1991 tvoriaceho kód štruktúrovaný v súlade s normou ISO15459-1:2014 alebo ISO15459-4:2014 (alebo ich najnovšieho ekvivalentu)

 

Boolean

Booleovská hodnota

„0“ (nepravdivý/vypnutý)

„1“ (pravdivý/zapnutý)

Country

Názov krajiny dvojpísmenovým kódom kódovaný podľa ISO-3166-1:2013 (alebo jeho najnovšieho ekvivalentu)

„DE“

Currency

Názov meny kódovaný podľa ISO 4217:2015 (alebo jeho najnovšieho ekvivalentu)

„EUR“

Date

Dátum UTC (koordinovaný svetový čas) v tomto formáte: RRRR–MM–DD

„2019-05-20“

Decimal

Číselné hodnoty, desatinné čísla povolené

„1“ alebo „2.2“ alebo „3.33“

EOID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu zodpovedajúci formátu, ktorý zaviedol vydavateľ ID kódovaný pomocou invariantného súboru ISO646:1991

 

FID

Kód identifikátora zariadenia pre tabakové výrobky zodpovedajúci formátu, ktorý zaviedol vydavateľ ID kódovaný pomocou invariantného súboru ISO646:1991

 

Integer

Zaokrúhlené číselné hodnoty, bez desatinných čísel

„1“ alebo „22“ alebo „333“

MID

Kód identifikátora stroja zodpovedajúci formátu, ktorý zaviedol vydavateľ ID kódovaný pomocou invariantného súboru ISO646:1991

 

MRN

Hlavné referenčné číslo (MRN) je jedinečné colné evidenčné číslo. Obsahuje 18 číslic a pozostáva z týchto prvkov: a) posledných dvoch číslic roku formálneho prijatia pohybu tovaru pri vývoze (RR), b) názvu krajiny dvojpísmenovým kódom kódovaného podľa ISO-3166-1:2013 (alebo jeho najnovšieho ekvivalentu) členského štátu, ktorému bolo toto vyhlásenie zaslané, c) jedinečného identifikátora vývozu/dovozu podľa roku a krajiny a d) kontrolnej číslice.

„11IT9876AB88901235“

SEED

Číslo pre spotrebnú daň tvorí: a) názov krajiny dvojpísmenovým kódom kódovaný podľa ISO-3166-1:2013 (alebo jeho najnovšieho ekvivalentu) (napr. „LU“) a b) jedenásť alfanumerických znakov, v prípade potreby doplnených vľavo nulami (napr. „00000987ABC“).

„LU00000987ABC“

ITU

Individuálny kód dopravnej jednotky (napr. SSCC) generovaný v súlade s ISO15459-1:2014 (alebo jeho najnovším ekvivalentom)

„001234560000000018“

Text

Alfanumerické hodnoty kódované podľa ISO8859-15:1999

„abcde12345“

Time(L)

UTC (koordinovaný svetový čas) v tomto formáte: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

„2019-07-16T19:20:30Z“

Times)

UTC (koordinovaný svetový čas) v tomto formáte: RRMMDDhh

„19071619“

TPID

Identifikátor tabakového výrobku (TP-ID) – číselný identifikátor používaný v systéme EU-CEG vo formáte: NNNNN-NN-NNNNN

„02565-16-00230“

PN

Číslo výrobku – číselný identifikátor v systéme EU-CEG používaný na identifikáciu prezentácie výrobku [napr. GTIN (globálne obchodné identifikačné číslo) pridelené výrobku]

„00012345600012“

upUI(L)

Jedinečný identifikátor na úrovni jednotkového balenia kódovaný pomocou invariantného súboru ISO646:1991 a pozostávajúci z troch blokov: a) predpony vydavateľa ID v súlade s normou ISO15459-2:2015, b) stredného bloku prvku vo formáte, ktorý zaviedol vydavateľ ID a c) časovej pečiatky podľa typu údajov: Times)

 

upUIs)

Jedinečný identifikátor na úrovni jednotkového balenia kódovaný pomocou invariantného súboru ISO646:1991 a pozostávajúci z dvoch blokov: a) predpony vydavateľa ID v súlade s normou ISO15459–2:2015 a b) serializačného prvku vo formáte, ktorý zaviedol vydavateľ ID (t. j. jedinečný identifikátor na jednotkových baleniach vo formáte čitateľnom ľudským okom)

 

Year

Rok UTC (koordinovaný svetový čas) v tomto formáte: RRRR

„2024“

ODDIEL 2

Typ kardinality

Typ

Opis

Jednoduchá (S)

Jedna hodnota

Viacnásobná (M)

Viac hodnôt

ODDIEL 3

Typ priority

Typ

Opis

Povinná (M)

Na úspešné odoslanie správy sa musí premenná vyplniť

Nepovinná (O)

Premenná sa týka doplnkových polí, ktoré zostávajú nepovinné

KAPITOLA II

SPRÁVY

ODDIEL 1

Kódy identifikátora hospodárskych subjektov, zariadení a strojov

1.1.   Žiadosť o kód identifikátora hospodárskeho subjektu

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

1-1

 

EO_Name1

Registrovaný názov hospodárskeho subjektu

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Alternatívny alebo skrátený názov hospodárskeho subjektu

Text

S

O

 

 

EO_Address

Adresa hospodárskeho subjektu – názov ulice, číslo budovy, PSČ, mesto

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Krajina registrácie hospodárskeho subjektu

Country

S

M

 

 

EO_Email

E-mailová adresa hospodárskeho subjektu používaná na informovanie o procese registrácie vrátane následných zmien a inej potrebnej korešpondencie

Text

S

M

 

 

VAT_R

Uvedenie stavu registrácie DPH

Boolean

S

M

0 – Bez registrácie DPH

1 – Registračné číslo na účely DPH existuje

 

VAT_N

Číslo DPH hospodárskeho subjektu

Text

S

M, ak VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Daňové identifikačné číslo hospodárskeho subjektu

Text

S

M, ak VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Informácia o tom, či má hospodársky subjekt číslo pre spotrebnú daň vydané príslušným orgánom na účely identifikácie osôb/priestorov

Boolean

S

M

0 – Bez čísla SEED

1 – Číslo SEED existuje

 

EO_ExciseNumber2

Číslo pre spotrebnú daň hospodárskeho subjektu vydané príslušným orgánom na účely identifikácie osôb/priestorov

SEED

S

M, ak EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Informácia o tom, či bol hospodárskemu subjektu pridelený identifikátor iným vydavateľom ID

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

OtherEOID_N

Kódy identifikátora hospodárskeho subjektu pridelené inými vydavateľmi ID

EOID

M

M, ak OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Informácia o tom, či sa registrácia uskutočňuje v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodárskeho subjektu, ktorý koná v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

EOID

S

M, ak Reg_3RD = 1

 

1.2.   Oprava informácií týkajúcich sa kódu identifikátora hospodárskeho subjektu

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

1-2

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrdzujúci kód hospodárskeho subjektu poskytnutý pri reakcii na registráciu hospodárskeho subjektu

Text

S

M

 

 

EO_Name1

Registrovaný názov hospodárskeho subjektu

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Alternatívny alebo skrátený názov hospodárskeho subjektu

Text

S

O

 

 

EO_Address

Adresa hospodárskeho subjektu – názov ulice, PSČ a mesto

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Krajina registrácie hospodárskeho subjektu

Country

S

M

 

 

EO_Email

E-mailová adresa hospodárskeho subjektu používaná na informovanie o procese registrácie vrátane následných zmien

Text

S

M

 

 

VAT_R

Uvedenie stavu registrácie DPH

Boolean

S

M

0 – Bez registrácie DPH

1 – Registračné číslo na účely DPH existuje

 

VAT_N

Číslo DPH hospodárskeho subjektu

Text

S

M, ak VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Daňové identifikačné číslo hospodárskeho subjektu

Text

S

M, ak VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Informácia o tom, či má hospodársky subjekt číslo pre spotrebnú daň vydané príslušným orgánom na účely identifikácie osôb/priestorov

Boolean

S

M

0 – Bez čísla SEED

1 – Číslo SEED existuje

 

EO_ExciseNumber2

Číslo pre spotrebnú daň hospodárskeho subjektu vydané príslušným orgánom na účely identifikácie osôb/priestorov

SEED

S

M, ak EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Informácia o tom, či bol hospodárskemu subjektu pridelený identifikátor iným vydavateľom ID

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

OtherEOID_N

Kódy identifikátora hospodárskeho subjektu pridelené inými vydavateľmi ID

EOID

M

M, ak OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Informácia o tom, či sa registrácia uskutočňuje v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodárskeho subjektu, ktorý koná v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

EOID

S

M, ak Reg_3RD = 1

 

1.3.   Zrušenie registrácie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

1-3

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrdzujúci kód hospodárskeho subjektu poskytnutý pri reakcii na registráciu hospodárskeho subjektu

Text

S

M

 

 

Reg_3RD

Informácia o tom, či sa registrácia uskutočňuje v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodárskeho subjektu, ktorý koná v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

EOID

S

M, ak Reg_3RD = 1

 

1.4.   Žiadosť o kód identifikátora zariadenia

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

1-4

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrdzujúci kód hospodárskeho subjektu poskytnutý pri reakcii na registráciu hospodárskeho subjektu

Text

S

M

 

 

F_Address

Adresa zariadenia – názov ulice, číslo budovy, PSČ a mesto

Text

S

M

 

 

F_Country

Krajina zariadenia

Country

S

M

 

 

F_Type

Typ zariadenia

Integer

S

M

1 – Výrobná prevádzka so skladom

2 – Samostatný sklad

3 – Maloobchodná predajňa

4 – Iné

 

F_Type_Other

Opis iného zariadenia

Text

S

M, ak F_Type = 4

 

 

F_Status

Informácia, či má časť zariadenia štatút daňového skladu (spotrebná daň)

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

F_ExciseNumber1

Informácia o tom, či má zariadenie číslo pre spotrebnú daň vydané príslušným orgánom na účely identifikácie osôb/priestorov

Boolean

S

M

0 – Bez čísla SEED

1 – Číslo SEED existuje

 

F_ExciseNumber2

Číslo pre spotrebnú daň zariadenia vydané príslušným orgánom na účely identifikácie osôb/priestorov

SEED

S

M, ak F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Informácia o tom, či bol zariadeniu pridelený identifikátor iným vydavateľom ID

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno (možné len v prípade zariadení nachádzajúcich sa mimo EÚ)

 

OtherFID_N

Kódy identifikátora zariadenia pridelené inými vydavateľmi ID

FID

M

M, ak OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Informácia o tom, či sa registrácia uskutočňuje v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno (možné len ak F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodárskeho subjektu, ktorý koná v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

EOID

S

M, ak Reg_3RD = 1

 

1.5.   Oprava informácií týkajúcich sa kódu identifikátora zariadenia

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

1-5

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrdzujúci kód hospodárskeho subjektu poskytnutý pri reakcii na registráciu hospodárskeho subjektu

Text

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia

FID

S

M

 

 

F_Address

Adresa zariadenia – názov ulice, PSČ a mesto

Text

S

M

 

 

F_Country

Krajina zariadenia

Country

S

M

 

 

F_Type

Typ zariadenia

Integer

S

M

1 – Výrobná prevádzka so skladom

2 – Samostatný sklad

3 – Maloobchodná predajňa

4 – Iné

 

F_Type_Other

Opis iného zariadenia

Text

S

M, ak F_Type = 4

 

 

F_Status

Informácia, či má časť zariadenia štatút daňového skladu (spotrebná daň)

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

F_ExciseNumber1

Informácia o tom, či má zariadenie číslo pre spotrebnú daň vydané príslušným orgánom na účely identifikácie osôb/priestorov

Boolean

S

M

0 – Bez čísla SEED

1 – Číslo SEED existuje

 

F_ExciseNumber2

Číslo pre spotrebnú daň zariadenia vydané príslušným orgánom na účely identifikácie osôb/priestorov

SEED

S

M, ak F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Informácia o tom, či bol zariadeniu pridelený identifikátor iným vydavateľom ID

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno (možné len v prípade zariadení nachádzajúcich sa mimo EÚ)

 

OtherFID_N

Kódy identifikátora zariadenia pridelené inými vydavateľmi ID

FID

M

M, ak OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Informácia o tom, či sa registrácia uskutočňuje v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno (možné len ak F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodárskeho subjektu, ktorý koná v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

EOID

S

M, ak Reg_3RD = 1

 

1.6.   Zrušenie registrácie kódu identifikátora zariadenia

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

1-6

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrdzujúci kód hospodárskeho subjektu poskytnutý pri reakcii na registráciu hospodárskeho subjektu

Text

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Informácia o tom, či sa zrušenie registrácie uskutočňuje v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodárskeho subjektu, ktorý koná v mene prevádzkovateľa maloobchodnej predajne inak nezapojeného do obchodu s tabakovými výrobkami

EOID

S

M, ak Reg_3RD = 1

 

1.7.   Žiadosť o kód identifikátora stroja

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

1-7

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrdzujúci kód hospodárskeho subjektu poskytnutý pri reakcii na registráciu hospodárskeho subjektu

Text

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia

FID

S

M

 

 

M_Producer

Výrobca stroja

Text

S

M

 

 

M_Model

Model stroja

Text

S

M

 

 

M_Number

Sériové číslo stroja

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Maximálna kapacita výroby počas 24-hodinového výrobného cyklu vyjadrená v jednotkových baleniach

Integer

S

M

 

1.8.   Oprava informácií týkajúcich sa kódu identifikátora stroja

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

1-8

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrdzujúci kód hospodárskeho subjektu poskytnutý pri reakcii na registráciu hospodárskeho subjektu

Text

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia

FID

S

M

 

 

M_ID

Kód identifikátora stroja

MID

S

M

 

 

M_Producer

Výrobca stroja

Text

S

M

 

 

M_Model

Model stroja

Text

S

M

 

 

M_Number

Sériové číslo stroja

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Maximálna kapacita výroby počas 24-hodinového výrobného cyklu vyjadrená v jednotkových baleniach

Integer

S

M

 

1.9.   Zrušenie registrácie kódu identifikátora stroja

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

1-9

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrdzujúci kód hospodárskeho subjektu poskytnutý pri reakcii na registráciu hospodárskeho subjektu

Text

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia

FID

S

M

 

 

M_ID

Kód identifikátora stroja

MID

S

M

 

ODDIEL 2

Jedinečné identifikátory (JI)

2.1.   Žiadosť o JI na úrovni jednotkového balenia

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

2-1

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá (buď výrobca v EÚ alebo dovozca v EÚ)

EOID

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia

FID

S

M

 

 

Process_Type

Informácia o tom, či výrobný proces zahŕňa stroje

Boolean

S

M

0 – Nie (iba pre výlučne ručne vyrábané výrobky)

1 – Áno

 

M_ID

Kód identifikátora stroja

MID

S

M, ak Process_Type = 1

 

 

P_Type

Typ tabakového výrobku

Integer

S

M

1 – Cigareta

2 – Cigara

3 – Cigarka

4 – Tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet

5 – Fajkový tabak

6 – Tabak do vodnej fajky

7 – Tabak na orálne použitie

8 – Šňupavý tabak

9 – Žuvací tabak

10 – Nová kategória tabakových výrobkov

11 – Iný (výrobok umiestnený na trh pred 19. májom 2014, nezahrnutý do kategórií 1 – 9)

 

P_OtherType

Opis iného typu tabakového výrobku

Text

S

M, ak P_Type = 11

 

 

P_KN

Kód kombinovanej nomenklatúry (KN)

Text

S

O

 

 

P_Brand

Značka tabakového výrobku

Text

S

M

 

 

P_weight

Priemerná hrubá hmotnosť jednotkového balenia, vrátane obalu, v gramoch s presnosťou na 0,1 gramu

Decimal

S

M

 

 

TP_ID

Identifikátor tabakového výrobku použitý v systéme EU-CEG

TPID

S

M, ak Intended_Market je krajina EÚ

 

 

TP_PN

Číslo tabakového výrobku použité v systéme EU-CEG

PN

S

M, ak Intended_Market je krajina EÚ

 

 

Intended_Market

Krajina určenia maloobchodného predaja

Country

S

M

 

 

Intended_Route1

Informácia o tom, či má byť výrobok prepravovaný cez štátne hranice pomocou pozemnej/vodnej/leteckej dopravy

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Intended_Route2

Prvá krajina pozemnej/vodnej/leteckej dopravy po tom, ako výrobok opustí členský štát výroby alebo členský štát dovozu, v príslušných prípadoch stanovená na základe hraničného priechodu na pozemnej hranici, ďalšieho prístavu alebo ďalšieho letiska

Country

S

M, ak Intended_Route1 = 1

 

 

Import

Informácia o tom, či sa výrobok dováža do EÚ

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Req_Quantity

Požadované množstvo JI na úrovni jednotkového balenia

Integer

S

M

 

2.2.   Žiadosť o JI na úrovni súhrnného obalu

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

2-2

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Požadované množstvo JI na úrovni súhrnného obalu

Integer

S

M

 

2.3.   Žiadosť o deaktiváciu JI

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

2-3

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Deaktivácia JI na úrovni jednotkového balenia alebo súhrnného obalu

Integer

S

M

1 – JI na úrovni jednotkového balenia

2 – JI na úrovni súhrnného obalu

 

Deact_Reason1

Identifikácia dôvodu deaktivácie

Integer

S

M

1 – Výrobok je zničený

2 – Výrobok je ukradnutý

3 – JI je zničený

4 – JI je ukradnutý

5 – JI sa nepoužil

6 – Iné

 

Deact_Reason2

Opis iného dôvodu

Text

S

M, ak Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Doplňujúci opis dôvodu

Text

S

O

 

 

Deact_upUI

Zoznam JI na úrovni jednotkového balenia, ktoré sa majú deaktivovať

upUIs)

M

M, ak Deact_Type = 1

 

 

Deact_aUI

Zoznam JI na úrovni súhrnného obalu, ktoré sa majú deaktivovať

aUI

M

M, ak Deact_Type = 2

 

ODDIEL 3

Zaznamenávanie a prenos informácií o pohybe výrobku

3.1.   Uplatňovanie JI na úrovni jednotkového balenia na jednotkové balenia

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

3-1

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia

FID

S

M

 

 

upUI_1

Zoznam JI na úrovni jednotkového balenia, ktoré sa majú zaznamenať (v celej dĺžke)

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Zoznam zodpovedajúcich JI na úrovni jednotkového balenia, ktoré sa majú zaznamenať (vo formáte čitateľnom ľudským okom) uvedené v rovnakom poradí ako upUI_1

upUIs)

M

M

 

 

upUI_comment

Pripomienky nahlasujúceho subjektu

Text

S

O

 

3.2.   Aplikácia JI na úrovni súhrnného obalu na súhrnný obal

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

3-2

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu udalosti

Times)

S

M

 

 

aUI

JI na úrovni súhrnného obalu

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

Identifikácia typu súhrnného obalu

Integer

S

M

1 – Zoskupenie iba JI na úrovni jednotkového balenia

2 – Zoskupenie iba JI na úrovni súhrnného obalu

3 – Zoskupenie JI na úrovni jednotkového balenia, ako aj na úrovni súhrnného obalu

 

Aggregated_UIs1

Zoznam JI na úrovni jednotkového balenia, ktoré sú v súhrnnom obale

upUI(L)

M

M, ak Aggregation_ Type = 1 alebo 3

 

 

Aggregated_UIs2

Zoznam JI na úrovni súhrnného obalu, ktoré sú v ďalšom súhrnnom obale

aUI

M

M, ak Aggregation_ Type = 2 alebo 3

 

 

aUI_comment

Pripomienky nahlasujúceho subjektu

Text

S

O

 

3.3.   Odosielanie tabakových výrobkov zo zariadenia

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

3-3

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Plánovaný čas výskytu udalosti

Times)

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora odosielajúceho zariadenia

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Uvedenie typu miesta určenia: ak sa zariadenie určenia nachádza na území EÚ a ak ide o dodávku do predajného automatu (VM) alebo prostredníctvom predajného dodávkového vozidla (VV) dodávajúceho viacerým maloobchodným predajniam v množstvách, ktoré neboli pred dodaním vopred stanovené

Integer

S

M

1 – Miesto určenia mimo EÚ

2 – Miesto určenia v EÚ, okrem VM – dodávka pevne stanoveného množstva

3 – jeden alebo viacero VM v EÚ

4 – Miesto určenia v EÚ, okrem VM – dodávka prostredníctvom VV

 

Destination_ID2

Kód identifikátora zariadenia určenia

FID

S

M, ak Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Kód(-y) identifikátora zariadenia(-í) určenia – možnosť viacerých predajných automatov

FID

M

M, ak Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Kód(-y) identifikátora zariadenia(-í) určenia

FID

M

M, ak Destination_ID1 = 4

 

 

Destination_ID5

Úplná adresa zariadenia určenia: ulica, číslo budovy, PSČ, mesto

Text

S

M, ak Destination_ID1 = 1

 

 

Transport_mode

Spôsob dopravy, ktorým výrobok opustí zariadenie, pozri: Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009, príloha II, zoznam kódov 7

Integer

S

M

0 – Iné

1 – Námorná doprava

2 – Železničná doprava

3 – Cestná doprava

4 – Letecká doprava

5 – Poštová zásielka

6 – Pevne zabudované dopravné zariadenia

7 – Vnútrozemská vodná doprava

 

Transport_vehicle

Identifikácia vozidla (t. j. evidenčné číslo, číslo vlaku, číslo lietadla/letu, názov lode alebo iná identifikácia),

Text

S

M

„n/a“, je povolená hodnota ak Transport_mode = 0 a pohyb výrobku sa uskutočňuje medzi susediacimi zariadeniami a zabezpečuje sa ručne

 

Transport_cont1

Informácia o tom, či sa doprava uskutočňuje v kontajneroch a či sa používa individuálny kód dopravnej jednotky (napr. SSCC)

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Transport_cont2

Individuálny kód dopravnej jednotky kontajnera

ITU

S

M, ak Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Informácia o tom, či odoslanie uskutočňuje prevádzkovateľ logistických/poštových služieb, ktorý prevádzkuje svoj vlastný systém vyhľadávania a sledovania zásielok akceptovaný členským štátom odosielajúceho zariadenia. Len pri malých množstvách tabakových výrobkov (čistá hmotnosť odosielaných výrobkov nižšia ako 10 kg) určených na vývoz do tretích krajín

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Transport_s2

Podacie číslo vydané prevádzkovateľom logistických služieb

Text

S

M, ak Transport_s1 = 1

 

 

EMCS

Odoslanie v rámci kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS)

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

EMCS_ARC

Administratívny referenčný kód (ARC)

ARC

S

M, ak EMCS = 1

 

 

SAAD

Odoslanie so zjednodušeným sprievodným dokladom, pozri: nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

SAAD_number

Referenčné číslo colného vyhlásenia a/alebo splnomocnenia, ktoré musí udeliť príslušný orgán členského štátu určenia pred začatím pohybu

Text

S

M, ak SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Informácia o tom, či colný úrad vydal hlavné referenčné číslo (MRN)

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Exp_ DeclarationNumber

Hlavné referenčné číslo (MRN)

MRN

S

M, ak Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

Identifikácia typov JI v rámci odoslania (zaznamenané na najvyššej úrovni dostupného súhrnného obalu)

Integer

S

M

1 – Iba JI na úrovni jednotkového balenia

2 – Iba JI na úrovni súhrnného obalu

3 – JI na úrovni jednotkového balenia, ako aj na úrovni súhrnného obalu

 

upUIs

Zoznam JI na úrovni jednotkového balenia, ktoré sa odosielajú

upUI(L)

M

M, ak UI_Type = 1 alebo 3

 

 

aUIs

Zoznam JI na úrovni súhrnného obalu, ktoré sa odosielajú

aUI

M

M, ak UI_Type = 2 alebo 3

 

 

Dispatch_comment

Pripomienky nahlasujúceho subjektu

Text

S

O

 

3.4.   Príchod tabakových výrobkov do zariadenia

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

3-4

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia príchodu

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu udalosti

Times)

S

M

 

 

Product_Return

Informácia o tom, či v prípade prichádzajúcich výrobkov ide o vrátenie v dôsledku úplného alebo čiastočného nedodania

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

UI_Type

Identifikácia typov JI v rámci prijatia (zaznamenané na najvyššej úrovni dostupného súhrnného obalu)

Integer

S

M

1 – Iba JI na úrovni jednotkového balenia

2 – Iba JI na úrovni súhrnného obalu

3 – JI na úrovni jednotkového balenia, ako aj na úrovni súhrnného obalu

 

upUIs

Zoznam prijatých JI na úrovni jednotkového balenia

upUI(L)

M

M, ak UI_Type = 1 alebo 3

 

 

aUIs

Zoznam prijatých JI na úrovni súhrnného obalu

aUI

M

M, ak UI_Type = 2 alebo 3

 

 

Arrival_comment

Pripomienky nahlasujúceho subjektu

Text

S

O

 

3.5.   Prekládka

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

3-5

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Plánovaný čas výskytu udalosti

Times)

S

M

 

 

Destination_ID1

Informácia o tom, či sa zariadenie určenia nachádza na území EÚ

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Destination_ID2

Kód identifikátora zariadenia určenia

FID

S

M, ak Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID3

Úplná adresa cieľového zariadenia

Text

S

M, ak Destination_ID1 = 0

 

 

Transport_mode

Spôsob dopravy, ktorým sa výrobok po prekládke ďalej prepravuje, pozri: nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009, príloha II, zoznam kódov 7

Integer

S

M

0 – Iné

1 – Námorná doprava

2 – Železničná doprava

3 – Cestná doprava

4 – Letecká doprava

5 – Poštová zásielka

6 – Pevne zabudované dopravné zariadenia

7 – Vnútrozemská vodná doprava

 

Transport_vehicle

Identifikácia vozidla (t. j. evidenčné číslo, číslo vlaku, číslo lietadla/letu, názov lode alebo iná identifikácia),

Text

S

M

 

 

Transport_cont1

Informácia o tom, či sa doprava uskutočňuje v kontajneroch a či sa používa individuálny kód dopravnej jednotky (napr. SSCC)

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Transport_cont2

Individuálny kód dopravnej jednotky kontajnera

ITU

S

M, ak Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Odoslanie v rámci kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS)

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

EMCS_ARC

Administratívny referenčný kód (ARC)

ARC

S

M, ak EMCS = 1

 

 

UI_Type

Identifikácia typov JI, ktoré sú predmetom prekládky (zaznamenané na najvyššej úrovni dostupného súhrnného obalu)

Integer

S

M

1 – Iba JI na úrovni jednotkového balenia

2 – Iba JI na úrovni súhrnného obalu

3 – JI na úrovni jednotkového balenia, ako aj na úrovni súhrnného obalu

 

upUIs

Zoznam JI na úrovni jednotkového balenia, ktoré sú predmetom prekládky

upUI(L)

M

M, ak UI_Type = 1 alebo 3

 

 

aUIs

Zoznam JI na úrovni súhrnného obalu, ktoré sú predmetom prekládky

aUI

M

M, ak UI_Type = 2 alebo 3

 

 

Transloading_comment

Pripomienky nahlasujúceho subjektu

Text

S

O

 

3.6.   Rozloženie súhrnného obalu JI na úrovni súhrnného obalu

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

3-6

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu

EOID

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu udalosti

Times)

S

M

 

 

aUI

JI na úrovni súhrnného obalu, na ktorý sa vzťahuje rozloženie súhrnného obalu

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Pripomienky nahlasujúceho subjektu

Text

S

O

 

3.7.   Správa o dodávke na maloobchodnú predajňu prostredníctvom predajného dodávkového vozidla (vyžaduje sa, ak je v prípade typu správy 3-3 pole Destination_ID1 = 4)

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

3-7

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

F_ID

Kód identifikátora zariadenia danej maloobchodnej predajne

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu udalosti

Times)

S

M

 

 

UI_Type

Identifikácia typov JI v rámci doručenia (zaznamenané na najvyššej úrovni dostupného súhrnného obalu)

Integer

S

M

1 – Iba JI na úrovni jednotkového balenia

2 – Iba JI na úrovni súhrnného obalu

3 – JI na úrovni jednotkového balenia, ako aj na úrovni súhrnného obalu

 

upUIs

Zoznam doručených JI na úrovni jednotkového balenia

upUI(L)

M

M, ak UI_Type = 1 alebo 3

 

 

aUIs

Zoznam doručených JI na úrovni súhrnného obalu

aUI

M

M, ak UI_Type = 2 alebo 3

 

 

Delivery_comment

Pripomienky nahlasujúceho subjektu

Text

S

O

 

ODDIEL 4

Udalosti týkajúce sa transakcií

4.1.   Vystavenie faktúry

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

4-1

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu udalosti

Times)

S

M

 

 

Invoice_Type1

Typ faktúry

Integer

S

M

1 – Originál

2 – Oprava

3 – Iné

 

Invoice_Type2

Opis iného typu faktúry

Text

S

M, ak Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

Číslo faktúry

Text

S

M

 

 

Invoice_Date

Dátum faktúry

Date

S

M

 

 

Invoice_Seller

Identita predajcu

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Informácia o tom, či sa kupujúci nachádza v EÚ

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Invoice_Buyer2

Identita kupujúceho

EOID

S

M, ak Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

Registrovaný úradný názov kupujúceho

Text

S

M, ak Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address

Adresa kupujúceho – názov ulice, číslo budovy, PSČ, mesto

Text

S

M, ak Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_CountryReg

Krajina registrácie kupujúceho

Country

S

M, ak Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

Daňové identifikačné číslo kupujúceho

Text

S

M, ak Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_EU

Informácia o tom, či faktúru vydal prvý predajca v EÚ, t. j. výrobca alebo dovozca v EÚ, a či je výrobok určený na trh EÚ

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Product_Items_1

Zoznam TPID zodpovedajúci jednotlivým výrobkom uvedeným na faktúre

TPID

M

M, ak First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Items_2

Zoznam čísiel výrobkov, ktoré zodpovedajú jednotlivým výrobkom uvedeným na faktúre (v tom istom poradí ako Product_ Items_1)

PN

M

M, ak First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Price

Čistá cena jednotkového balenia za každú dvojicu tvorenú TPID a číslom výrobku:

(v tom istom poradí ako Product_Items_1)

Decimal

M

M, ak First_Seller_EU = 1

 

 

Invoice_Net

Celková čistá suma uvedená na faktúre

Decimal

S

M

 

 

Invoice_Currency

Mena faktúry

Currency

S

M

 

 

UI_Type

Identifikácia typov JI, na ktoré sa faktúra vzťahuje (zaznamenané na najvyššej úrovni dostupného zoskupenia)

Integer

S

M

1 – Iba JI na úrovni jednotkového balenia

2 – Iba JI na úrovni súhrnného obalu

3 – JI na úrovni jednotkového balenia, ako aj na úrovni súhrnného obalu

 

upUIs

Zoznam JI na úrovni jednotkového balenia, na ktoré sa faktúra vzťahuje

upUI(L)

M

M, ak UI_Type = 1 alebo 3

 

 

aUIs

Zoznam JI na úrovni súhrnného obalu, na ktoré sa faktúra vzťahuje

aUI

M

M, ak UI_Type = 2 alebo 3

 

 

Invoice_comment

Pripomienky nahlasujúceho subjektu

Text

S

O

 

4.2.   Vydanie čísla objednávky

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

4-2

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu udalosti

Times)

S

M

 

 

Order_Number

Číslo objednávky

Text

S

M

 

 

Order_Date

Dátum objednávky

Date

S

M

 

 

UI_Type

Identifikácia typov JI, na ktoré sa objednávka vzťahuje (zaznamenané na najvyššej úrovni dostupného zoskupenia)

Integer

S

M

1 – Iba JI na úrovni jednotkového balenia

2 – Iba JI na úrovni súhrnného obalu

3 – JI na úrovni jednotkového balenia, ako aj na úrovni súhrnného obalu

 

upUIs

Zoznam JI na úrovni jednotkového balenia, na ktoré sa objednávka vzťahuje

upUI(L)

M

M, ak UI_Type = 1 alebo 3

 

 

aUIs

Zoznam JI na úrovni súhrnného obalu, na ktoré sa objednávka vzťahuje

aUI

M

M, ak UI_Type = 2 alebo 3

 

 

Order_comment

Opis dôvodov oneskoreného zaznamenania objednávky

Text

S

O

 

4.3.   Prijatie platby

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

4-3

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu udalosti

Times)

S

M

 

 

Payment_Date

Dátum prijatia platby

Date

S

M

 

 

Payment_Type

Typ platby

Integer

S

M

1 – Bankovým prevodom

2 – Platobnou kartou

3 – Hotovosťou

4 – Iné

 

Payment_Amount

Výška platby

Decimal

S

M

 

 

Payment_Currency

Mena platby

Currency

S

M

 

 

Payment_Payer1

Informácia o tom, či sa platiteľ nachádza v EÚ

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Payment_Payer2

Identita platiteľa

EOID

S

M, ak Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

Registrovaný úradný názov platiteľa

Text

S

M, ak Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_Address

Adresa platiteľa – názov ulice, číslo budovy, PSČ a mesto

Text

S

M, ak Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_CountryReg

Krajina registrácie platiteľa

Country

S

M, ak Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

Daňové identifikačné číslo platiteľa

Text

S

M, ak Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

Totožnosť príjemcu

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Informácia o tom, či platba zodpovedá existujúcej faktúre

Boolean

S

M

0 – Nie

1 – Áno

 

Invoice_Paid

Číslo faktúry uhradenej danou platbou

Text

S

M, ak Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

Identifikácia typov JI, na ktoré sa platba vzťahuje (zaznamenané na najvyššej úrovni dostupného zoskupenia)

Integer

S

M, ak Payment_Invoice = 0

1 – Iba JI na úrovni jednotkového balenia

2 – Iba JI na úrovni súhrnného obalu

3 – JI na úrovni jednotkového balenia, ako aj na úrovni súhrnného obalu

 

upUIs

Zoznam JI na úrovni jednotkového balenia, na ktoré sa platba vzťahuje

upUI(L)

M

M, ak Payment_Invoice = 0 a UI_Type = 1 alebo 3

 

 

aUIs

Zoznam JI na úrovni súhrnného obalu, na ktoré sa platba vzťahuje

aUI

M

M, ak Payment_Invoice = 0 a UI_Type = 2 alebo 3

 

 

Payment_comment

Pripomienky nahlasujúceho subjektu

Text

S

O

 

ODDIEL 5

Odvolávanie správ

5.   Odvolávanie žiadostí a správ týkajúcich sa prevádzky a transakcií (možne v prípade typov správ 2-1, 2-2, 3-1 až 3-7, 4-1, 4-2 a 4-3)

Položka #

Pole

Poznámky

Typ údajov

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Identifikácia typu správy

Text

S

M

5

 

EO_ID

Kód identifikátora hospodárskeho subjektu, ktorý žiadosť predkladá

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Kód pre odvolanie správy poskytnutý odosielateľovi správy pri potvrdení pôvodnej správy, ktorá sa má odvolať

Text

S

M

 

 

Recall_Reason1

Dôvod na odvolanie pôvodnej správy

Integer

S

M

1 – Hlásená udalosť sa neuskutočnila (len pre správy typu 3-3 a 3-5)

2 – Správa obsahovala chybnú informáciu

3 – Iné

 

Recall_Reason2

Opis dôvodu na odvolanie pôvodnej správy

Text

S

M, ak Recall_Reason1 = 3

 

 

Recall_Reason3

Prípadné ďalšie vysvetlenia dôvodu na odvolanie pôvodnej správy

Text

S

O

 

Upozornenie: Na základe odvolania správy týkajúcej sa prevádzkových a logistických udalostí bude odvolaná správa označená ako zrušená, nebude však vymazaná z existujúceho záznamu v databáze.


Top