EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0574

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/574 tal-15 ta' Diċembru 2017 dwar l-istandards tekniċi għat-twaqqif u għat-tħaddim ta' sistema ta' traċċabbiltà għall-prodotti tat-tabakk (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

C/2017/8429

OJ L 96, 16.4.2018, p. 7–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/574/oj

16.4.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 96/7


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/574

tal-15 ta' Diċembru 2017

dwar l-istandards tekniċi għat-twaqqif u għat-tħaddim ta' sistema ta' traċċabbiltà għall-prodotti tat-tabakk

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li tħassar id-Direttiva 2001/37/KE (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 15(11) tagħha,

Billi:

(1)

Sabiex tindirizza l-kwistjoni tal-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk, id-Direttiva 2014/40/UE tipprevedi li l-pakketti individwali kollha tal-prodotti tat-tabakk iridu jkunu mmarkati b'identifikatur uniku sabiex il-movimenti tagħhom jiġu rreġistrati. Dan jippermetti lit-tali prodotti jiġu ttraċċati u rintraċċati fl-Unjoni kollha. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-twaqqif u għat-tħaddim tas-sistema, kif ukoll għall-kompatibbiltà tagħha fl-Unjoni kollha.

(2)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar l-immarkar tal-pakketti b'identifikatur uniku, dwar ir-reġistrazzjoni u t-trażmissjoni tad-dejta, dwar l-ipproċessar u l-ħżin tad-dejta u l-aċċess għaliha u dwar il-kompatibbiltà tal-komponenti tas-sistema ta' traċċabbiltà.

(3)

Hemm bżonn ukoll ta' azzjoni leġiżlattiva fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi implimentat l-Artikolu 8 tal-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk għall-Konvenzjoni Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk (2) (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Protokoll tal-FCTC tad-WHO”), li rratifikat l-Unjoni Ewropea (3) u li jipprevedi skema dinjija ta' traċċar u ta' rintraċċar għall-prodotti tat-tabakk, li l-Partijiet tal-Protokoll tal-FCTC tad-WHO jridu jistabbilixxu fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ tiegħu.

(4)

Sabiex jiġu miġġielda d-diversi tipi ta' attivitajiet frodulenti eżistenti li jwasslu biex il-konsumaturi jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom prodotti illeċiti, fosthom il-prattiki li jinvolvu d-dikjarazzjoni falza tal-esportazzjonijiet, is-sistema ta' traċċabbiltà prevista skont dan ir-Regolament trid tapplika għall-prodotti kollha tat-tabakk immanifatturati fl-Unjoni, kif ukoll għal dawk immanifatturati barra l-Unjoni u li jkunu maħsubin għas-suq tal-Unjoni jew imqiegħda fih, skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva 2014/40/UE.

(5)

Huwa essenzjali li r-rwoli marbutin mal-immarkar tal-pakketti b'identifikatur uniku jitqassmu tajjeb sabiex is-sistema ta' traċċabbiltà tkun indipendenti u sabiex ikun żgurat li l-Istati Membri jkunu jikkontrollawha, kif previst fl-Artikolu 8 tal-Protokoll tal-FCTC tad-WHO. Jenħtieġ li l-kompitu ewlieni li jiġu ġġenerati l-identifikaturi uniċi fil-livell tal-pakketti individwali jingħata lil parti terza indipendenti li jaħtarha kull Stat Membru (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-emittent tal-identifikazzjoni”).Sabiex jiġi evitat ir-riskju li żewġ emittenti tal-identifikazzjoni jew iktar li jkunu indipendenti minn xulxin jiġġeneraw l-istess identifikatur uniku, jenħtieġ li kull emittent tal-identifikazzjoni jiġi identifikat b'kodiċi ta' identifikazzjoni uniku, li jenħtieġ li jkun jifforma parti wkoll mill-identifikaturi uniċi li dan l-emittent joħroġ.

(6)

Sabiex ikun żgurat li l-identifikatur ikun uniku, jenħtieġ li kull identifikatur uniku jkun jinkludi numru tas-serje, li jiġġenerah l-emittent tal-identifikazzjoni, li ftit li xejn ikun hemm probabbiltà li jkunu jistgħu jaqtgħuh il-falsifikaturi.

(7)

Meta l-manifatturi u l-importaturi jitolbu lil emittent tal-identifikazzjoni joħorġilhom identifikaturi uniċi tal-livell tal-pakketti individwali, jenħtieġ li huma jkunu obbligati jipprovdulu l-informazzjoni kollha meħtieġa biex dan ikun jista' jiġġenera dawk l-identifikaturi, skont l-Artikolu 15(2)(a) sa (h) tad-Direttiva 2014/40/UE, ħlief għad-data u l-ħin tal-manifattura, li mhux bilfors ikunu jistgħu jiġu stabbiliti minn qabel u li l-operaturi ekonomiċi jenħtieġ iżidu fil-mument tal-manifattura.

(8)

It-tul tal-identifikatur uniku tal-livell tal-pakketti individwali jista' jaffettwa l-veloċità li biha l-manifatturi jew l-importaturi jkunu jistgħu japplikawh fuq il-pakketti individwali. Sabiex jiġi evitat impatt eċċessiv fuq dan il-proċess filwaqt li jkun żgurat li jkun hemm biżżejjed spazju għall-informazzjoni kollha li hemm bżonn fil-livell tal-pakketti individwali, jenħtieġ li jiġi stabbilit l-għadd massimu ta' karattri alfanumeriċi permess għall-identifikatur uniku tal-livell tal-pakketti individwali.

(9)

Sabiex ikun żgurat li l-identifikaturi uniċi tal-livell tal-pakketti individwali jkunu jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti marbutin mal-għadd massimu ta' karattri alfanumeriċi permess, jenħtieġ li l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 15(2)(a) sa (h) tad-Direttiva 2014/40/UE tinqaleb f'kodiċi.

(10)

Sabiex l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jkunu jistgħu jiddekowdjaw l-identifikaturi uniċi mingħajr ma jaċċessaw l-informazzjoni li tkun maħżuna fis-sistema ta' repożitorji, jenħtieġ li l-emittenti tal-identifikazzjoni jistabbilixxu u jżommu fajls li ma jkollhomx ġerarkija interna (“flat files”). Jenħtieġ li t-tali fajls ikunu jippermettu li tiġi identifikata l-informazzjoni kollha li tkun ġiet ikkodifikata fil-kodiċijiet ta' identifikazzjoni uniċi. Jenħtieġ li jiġi ddefinit id-daqs tat-tali fajls, sabiex ikun żgurat li dawn ikunu jistgħu jitniżżlu fuq l-apparat li l-Istati Membri jużaw biex jaqraw l-identifikaturi uniċi meta ma jkunux onlajn (fajls li ma jkollhomx ġerarkija interna li jintużaw offline (“offline flat files”)).

(11)

Id-Direttiva 2014/40/UE tipprevedi li l-obbligi tar-reġistrazzjoni stabbiliti skont l-Artikolu 15 jistgħu jiġu ssodisfati billi jiġi mmarkat u rreġistrat l-ippakkjar aggregat bħall-kartun, il-mastercases jew il-pallets, dment li l-identifikazzjoni tal-provenjenza u t-traċċar tal-pakketti individwali kollha tibqa' possibbli. Meta l-operaturi ekonomiċi jagħżlu li jużaw din il-possibbiltà, jenħtieġ li huma jkunu obbligati jiżguraw li t-tali imballaġġ ikun immarkat b'identifikatur tal-livell tal-pakketti aggregati li wkoll ikun uniku u, għalhekk, ikun jista' jidentifika b'mod ċar kull livell ta' aggregazzjoni iktar 'l isfel u, fl-aħħar mill-aħħar, il-pakketti individwali li jkun fih l-imballaġġ.

(12)

Sabiex ikun żgurat li jkunu jistgħu jiġu rreġistrati u trażmessi l-movimenti kollha tal-pakketti individwali, jenħtieġ li l-manifatturi u l-importaturi jivverifikaw l-identifikaturi uniċi sabiex jiżguraw li dawn jiġu applikati tajjeb u jkunu jistgħu jinqraw sew. Sabiex dan il-proċess kritiku jkun jista' jiġi kkontrollat għall-identifikaturi uniċi tal-livell tal-pakketti individwali, jenħtieġ li fuq l-apparat li jintuża għall-għanijiet tal-verifika jiġi installat apparat għal kontra t-tbagħbis li trid tfornih parti terza indipendenti. Huma u jiġu stabbiliti r-regoli dwar l-installazzjoni tat-tali apparat, huwa xieraq li jitqiesu d-differenzi bejn l-impriżi, b'mod partikulari f'dak li għandu x'jaqsam mad-daqs tagħhom, mal-prestazzjoni tagħhom b'rabta mal-produzzjoni, u man-natura tal-proċess tal-produzzjoni tagħhom, sabiex ikun żgurat li l-konformità ma' dan ir-rekwiżit ma tkunilhomx ta' piż żejjed, speċjalment fil-każ ta' operaturi iżgħar, inklużi l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (l-SMEs). Minħabba li l-apparat għal kontra t-tbagħbis huwa rilevanti ferm għall-produzzjoni awtomatizzata tal-prodotti tat-tabakk, sabiex ikun żgurat li titħares kif xieraq l-integrità tal-identifikaturi uniċi tal-livell tal-pakketti individwali, huwa xieraq li l-obbligu li t-tali apparat jiġi installat ikun ristrett għal dawk l-operaturi li ma jkunux jużaw proċessi tal-produzzjoni li jsiru għalkollox bl-idejn.

(13)

Sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt tas-sistema ta' traċċabbiltà fuq l-iskemi tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni, jenħtieġ li l-operaturi ekonomiċi jitħallew jordnaw lottijiet tal-identifikaturi uniċi minn qabel. Madankollu, sabiex jiġi evitat li l-operaturi ekonomiċi jżommu stokk żejjed tal-identifikaturi uniċi u sabiex jiġi kkontrollat id-daqs tal-ordnijiet individwali, jenħtieġ li jiġi stabbilit limitu taż-żmien biex jiġu applikati l-identifikaturi uniċi li jinħarġu kemm fil-livell tal-pakketti individwali, kif ukoll fil-livell tal-pakketti aggregati. Jenħtieġ li dawn il-miżuri jtaffu wkoll l-impatti eċċessivi li jista' jkun hemm fuq l-attivitajiet ta' ġenerazzjoni u ta' ħruġ li jwettqu l-emittenti tal-identifikazzjoni.

(14)

Sabiex ikun żgurat li s-sistema ta' traċċabbiltà taħdem bla xkiel, jenħtieġ li l-operaturi ekonomiċi u l-operaturi tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut japplikaw minn qabel, għand l-emittenti tal-identifikazzjoni rilevanti, għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku u għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment għal kull stabbiliment. L-għoti ta' kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi u ta' kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-istabbilimenti jippermetti l-identifikazzjoni effiċjenti tax-xerrejja kollha u tar-rotta tal-konsenja attwali mill-manifattura sal-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut, kif previst fl-Artikolu 15(2)(i) u (j) tad-Direttiva 2014/40/UE.

(15)

Barra minn hekk, jenħtieġ li l-manifatturi u l-importaturi japplikaw għal kodiċi ta' identifikazzjoni għall-magni li jintużaw biex jiġu mmanifatturati l-prodotti tat-tabakk. L-obbligu li wieħed japplika għal kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-magni jippermetti l-identifikazzjoni effiċjenti tal-magna użata fil-manifattura tal-prodotti tat-tabakk skont l-Artikolu 15(2)(c) tad-Direttiva 2014/40/UE.

(16)

Sabiex ikun żgurat li l-operaturi ekonomiċi rilevanti kollha jkunu jistgħu jirreġistraw u jittrażmettu l-informazzjoni li jkun fih l-identifikatur uniku, u sabiex ikun żgurat li l-identifikatur uniku jkun kompatibbli ma' komponenti esterni bħall-apparat tal-iskennjar, jenħtieġ li jiġu speċifikati t-tipi ta' portaturi tad-dejta li huma permessi.

(17)

Sabiex is-sistema ta' traċċabbiltà tkun tista' tikseb l-għan tagħha, din trid tkun tista' tippermetti t-trażmissjoni tad-dejta rilevanti kollha b'mod faċli, tipprovdi ħżin sigur tad-dejta u tiżgura li l-Kummissjoni, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-awditur estern ikollhom aċċess sħiħ għal din id-dejta. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-arkitettura tal-ħżin tkun tippermetti lill-manifatturi u lill-importaturi jagħżlu fornituri tal-ħżin tad-dejta li jkunu partijiet terzi indipendenti li magħhom jikkonkludu kuntratti għall-ħżin tad-dejta bil-għan li dawn jilqgħu fihom dejta li tkun marbuta biss mal-prodotti tat-tabakk tagħhom (minn hawn 'il quddiem imsejħin “fornituri tar-repożitorji primarji”), kif previst fl-Artikolu 15(8) tad-Direttiva 2014/40/UE, filwaqt li tiżgura li l-awtoritajiet jingħataw aċċess sħiħ għad-dejta maħżuna kollha sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet tagħhom ta' monitoraġġ u ta' infurzar. Biex it-tali attivitajiet ta' monitoraġġ u ta' infurzar ikunu effettivi, irid ikun hemm sistema waħda tar-repożitorju tat-tieni livell (minn hawn 'il quddiem imsejħa “repożitorju sekondarju”), li jkun fiha kopja tad-dejta kollha maħżuna fir-repożitorji primarji u li tagħti lill-awtoritajiet ħarsa ġenerali komprensiva tal-funzjonament tas-sistema ta' traċċabbiltà. Jenħtieġ li tiġi stabbilita sistema ta' router li jħaddimha l-fornitur tar-repożitorju sekondarju sabiex l-operaturi ekonomiċi li ma jkunux manifatturi u importaturi jkollhom punt tad-dħul uniku minn fejn ikunu jistgħu jittrażmettu d-dejta li jkunu rreġistraw lis-sistema ta' traċċabbiltà u b'hekk it-trażmissjoni tad-dejta tkun tista' ssir b'mod iktar faċli. Fl-istess ħin, jenħtieġ li s-servizz tar-router jiżgura li d-dejta tiġi trażmessa lir-repożitorju primarju t-tajjeb.

(18)

Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet rilevanti jkollhom aċċess sħiħ għad-dejta u sabiex jingħata kontribut biex is-sistema ta' traċċabbiltà taħdem b'mod effiċjenti, jenħtieġ li l-fornitur tar-repożitorju sekondarju jiżviluppa interfaċċji tal-utent li jkunu jippermettu lil dak li jkun jara d-dejta maħżuna u jfittex fiha. Huma u jaċċessaw is-sistema ta' repożitorji, jenħtieġ li l-awtoritajiet rilevanti jkunu jistgħu jiddependu fuq is-soluzzjonijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw ibbażati fuq l-eIDAS (4), li jiġu pprovduti bħala moduli fil-kuntest tal-parti tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa marbuta mat-telekomunikazzjoni. Barra minn hekk, sabiex is-sorveljanza u l-infurzar jkunu jistgħu jsiru b'mod effettiv u iktar faċli, jenħtieġ li l-interfaċċja tal-utent tippermetti l-possibbiltà li jiġu ddefiniti twissijiet awtomatiċi individwali bbażati fuq avvenimenti speċifiċi tar-rappurtar.

(19)

Sabiex ikun żgurat li l-komponenti tas-sistema ta' repożitorji jkunu interoperabbli, jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-iskambju tad-dejta bejn ir-repożitorji primarji, ir-repożitorju sekondarju u s-sistema tar-router, ibbażati fuq standards miftuħin mhux proprjetarji.

(20)

Sabiex ikun żgurat li l-operaturi ekonomiċi kollha jirreġistraw u jittrażmettu fil-ħin u b'mod uniformi l-informazzjoni meħtieġa, jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-lista preċiża tal-avvenimenti marbutin mal-katina tal-provvista u mat-tranżazzjonijiet li jridu jiġu rreġistrati skont l-Artikolu 15(2)(i), (j) u (k) tad-Direttiva 2014/40/UE, kif ukoll il-kontenut tal-messaġġi tal-informazzjoni li jridu jiġu trażmessi.

(21)

Minħabba li s-sistema ta' traċċabbiltà għandha l-għan li sservi ta' għodda effettiva biex l-Istati Membri u l-Kummissjoni jkunu jistgħu jiġġieldu l-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk, jeħtieġ li d-dejta dwar l-avvenimenti marbutin mal-katina tal-provvista u mat-tranżazzjonijiet tkun disponibbli fil-ħin għall-għanijiet tal-investigazzjoni u tal-infurzar. Għalhekk jenħtieġ li jiġi stabbilit il-ħin massimu li jista' jgħaddi bejn meta jseħħ l-avveniment rilevanti marbut mal-katina tal-provvista jew mat-tranżazzjonijiet u meta l-informazzjoni relatata miegħu tiġi trażmessa lir-repożitorju rilevanti tal-ħżin tad-dejta. Huma u jiġu stabbiliti t-tali limiti taż-żmien, huwa xieraq li jitqiesu d-differenzi bejn l-impriżi, b'mod partikulari f'dak li għandu x'jaqsam mad-daqs tagħhom u mal-prestazzjoni tagħhom b'rabta mal-produzzjoni, sabiex ikun żgurat li l-konformità mal-obbligi tar-rappurtar ma tkunilhomx ta' piż żejjed, speċjalment fil-każ ta' operaturi iżgħar, inklużi l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (l-SMEs).

(22)

Għall-għanijiet tal-investigazzjoni u tal-infurzar, jeħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Kummissjoni jkollhom aċċess għal reġistru tal-operaturi ekonomiċi kollha u tal-operaturi kollha tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut involuti fil-kummerċ tal-prodotti tat-tabakk, kif ukoll tal-istabbilimenti u tal-magni li huma jużaw biex jimmanifatturaw il-prodotti tagħhom u biex jaħżnuhom u jipproċessawhom. Għalhekk, jenħtieġ li kull emittent tal-identifikazzjoni jistabbilixxi u jżomm reġistru li jkun fih il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi, tal-operaturi tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut, tal-magni u tal-istabbilimenti msemmijin hawn fuq. Jenħtieġ li, permezz tar-router, tintbagħat kopja aġġornata ta' dawn ir-reġistri, flimkien mal-informazzjoni li tikkorrispondi magħhom, b'mod elettroniku lir-repożitorju sekondarju u li din tinġabar f'reġistru għall-UE kollha.

(23)

Minħabba r-rekwiżit li s-sistema ta' traċċabbiltà tkun indipendenti mill-manifatturi u mill-importaturi tal-prodotti tat-tabakk u li l-Istati Membri jkunu jikkontrollawha, kif previst fl-Artikolu 8 tal-Protokoll tal-FCTC tad-WHO, jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji komuni biex tiġi vvalutata l-indipendenza tal-partijiet terzi kollha involuti fis-sistema ta' traċċabbiltà (jiġifieri l-emittenti tal-identifikazzjoni, il-fornituri tas-servizzi tar-repożitorji u l-fornituri tal-apparat għal kontra t-tbagħbis). Sabiex ikun żgurat li jibqa' jitħares b'mod kontinwu r-rekwiżit tal-indipendenza, li huwa importanti ħafna biex tkun żgurata u tinżamm l-integrità tas-sistema ta' traċċabbiltà, jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrevedi b'mod perjodiku l-proċeduri li jirregolaw il-ħatra tal-emittenti tal-identifikazzjoni u ta' fornituri indipendenti oħrajn u l-monitoraġġ tal-konformità tagħhom mal-kriterji tal-indipendenza stabbiliti f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippubblika l-konklużjonijiet ta' dik ir-reviżjoni u li dawn jiddaħħlu fir-rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/40/UE previst fl-Artikolu 28 ta' dik id-Direttiva.

(24)

Jenħtieġ li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-dejta personali pproċessata fil-kuntest tas-sistema ta' traċċabbiltà skont id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE (5).

(25)

Jenħtieġ li jkun possibbli li wieħed juża standards internazzjonali biex juri li ġew issodisfati ċerti rekwiżiti tekniċi stabbiliti f'dan ir-Regolament. Meta ma jkunx possibbli li tiġi ppruvata l-konformità mal-istandards internazzjonali, jenħtieġ li l-persuni li jkollhom dawn l-obbligi jkollhom ir-responsabbiltà jippruvaw, b'mezzi li jkunu jistgħu jiġu vverifikati, li huma jikkonformaw ma' dawk ir-rekwiżiti.

(26)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 25 tad-Direttiva 2014/40/UE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-istandards tekniċi għat-twaqqif u għat-tħaddim tas-sistema ta' traċċabbiltà prevista fl-Artikolu 15 tad-Direttiva 2014/40/UE.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, flimkien mad-definizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2014/40/UE, għandhom japplikaw ukoll dawn id-definizzjonijiet:

(1)

“identifikatur uniku” tfisser il-kodiċi alfanumeriku li bih il-pakketti individwali jew l-imballaġġ aggregat tal-prodotti tat-tabakk ikunu jistgħu jiġu identifikati;

(2)

“operatur ekonomiku” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika involuta fil-kummerċ tal-prodotti tat-tabakk, inkluż għall-esportazzjoni, mill-manifattur sal-aħħar operatur ekonomiku qabel l-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut;

(3)

“l-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut” tfisser l-istabbiliment fejn il-prodotti tat-tabakk jitqiegħdu fis-suq għall-ewwel darba, inkluż id-distributuri awtomatiċi li jintużaw għall-bejgħ tal-prodotti tat-tabakk;

(4)

“esportazzjoni” tfisser il-konsenja mill-Unjoni lejn pajjiż terz;

(5)

“imballaġġ aggregat” tfisser kull imballaġġ li jkun fih iktar minn pakkett individwali wieħed tal-prodotti tat-tabakk;

(6)

“stabbiliment” tfisser kull post, bini jew distributur awtomatiku fejn jiġu mmanifatturati, jinħażnu jew jitqiegħdu fis-suq il-prodotti tat-tabakk;

(7)

“apparat għal kontra t-tbagħbis” tfisser apparat li jippermetti li jiġi rreġistrat, permezz ta' filmat jew ta' fajl storiku, il-proċess ta' verifika wara li jiġi applikat kull identifikatur uniku tal-livell tal-pakketti individwali, li wara li jiġi rreġistrat ma jistax jerġa' jinbidel mill-operatur ekonomiku;

(8)

“fajls li ma jkollhomx ġerarkija interna li jintużaw offline (“offline flat files”)” tfisser il-fajls elettroniċi li kull emittent tal-identifikazzjoni jistabbilixxi u jżomm, u li jkun fihom dejta f'format ta' test sempliċi li tippermetti li tiġi estratta l-informazzjoni (minbarra l-kronogramma) kkodifikata fl-identifikaturi uniċi użati fil-livell tal-pakketti individwali, kif ukoll fil-livell tal-pakketti aggregati, mingħajr ma jkun hemm aċċess għas-sistema ta' repożitorji;

(9)

“reġistru” tfisser ir-reġistru li kull emittent tal-identifikazzjoni jistabbilixxi u jżomm b'rabta mal-kodiċijiet ta' identifikazzjoni li jkun iġġenera għall-operaturi ekonomiċi, għall-operaturi tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut, għall-istabbilimenti u għall-magni, u mal-informazzjoni li tikkorrispondi magħhom;

(10)

“portatur tad-dejta” tfisser portatur li jirrappreżenta d-dejta f'format li jista' jinqara bl-użu ta' apparat partikulari;

(11)

“magna” tfisser it-tagħmir li jintuża biex jiġu mmanifatturati l-prodotti tat-tabakk u li jifforma parti integrali mill-proċess tal-manifattura;

(12)

“kronogramma” tfisser id-data u l-ħin meta jseħħ avveniment partikulari, irreġistrati bħala ħin universali kkoordinat (UTC), f'format stabbilit;

(13)

“repożitorju primarju” tfisser repożitorju li fih tinħażen dejta marbuta mat-traċċabbiltà li jkollha x'taqsam biss mal-prodotti ta' manifattur jew ta' importatur partikulari;

(14)

“repożitorju sekondarju” tfisser repożitorju li jkun fih kopja tad-dejta kollha marbuta mat-traċċabbiltà maħżuna fir-repożitorji primarji;

(15)

“router” tfisser apparat li jkun jinsab fir-repożitorju sekondarju u li jittrasferixxi d-dejta bejn il-komponenti differenti tas-sistema ta' repożitorji;

(16)

“sistema ta' repożitorji” tfisser sistema li tkun magħmula mir-repożitorji primarji, mir-repożitorju sekondarju u mir-router;

(17)

“dizzjunarju tad-dejta komuni” tfisser sett ta' informazzjoni li tiddeskrivi l-kontenut, il-format u l-istruttura ta' bażi tad-dejta u r-relazzjoni bejn l-elementi tagħha, li tintuża biex jiġi kkontrollat l-aċċess għall-bażijiet tad-dejta li jkunu jgħoddu għar-repożitorji primarji u sekondarji kollha, u biex dawn il-bażijiet tad-dejta jiġu mmanipulati;

(18)

“jum tax-xogħol” tfisser kull jum tax-xogħol fl-Istat Membru li b'rabta miegħu emittent tal-identifikazzjoni għandu l-kompetenza;

(19)

“trasbord” tfisser it-trasferiment tal-prodotti tat-tabakk minn vettura għall-oħra li matulu l-prodotti tat-tabakk la jidħlu fi stabbiliment u lanqas ma joħorġu minnu;

(20)

“vann għall-bejgħ tal-prodotti” tfisser vettura li tintuża biex il-prodotti tat-tabakk jitwasslu lil diversi stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut fi kwantitajiet li ma jkunux ġew stabbiliti qabel il-konsenja.

KAPITOLU II

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI MARBUTIN MAL-IDENTIFIKATUR UNIKU

TAQSIMA 1

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 3

Emittent tal-identifikazzjoni

1.   Sa mhux aktar tard minn sena minn meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament ta' Implimentazzjoni, kull Stat Membru għandu jaħtar entità (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-emittent tal-identifikazzjoni”) li jkollha r-responsabbiltà tiġġenera u toħroġ identifikaturi uniċi skont l-Artikoli 8, 9, 11 u 13.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-emittenti tal-identifikazzjoni li jkun beħsiebhom iqabbdu sottokuntratturi biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom jitqiesu biex jinħatru biss jekk huma jkunu ġew avżati bl-identità tas-sottokuntratturi proposti.

3.   L-emittent tal-identifikazzjoni għandu jkun indipendenti u jkun jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 35.

4.   Kull emittent tal-identifikazzjoni għandu jkollu kodiċi ta' identifikazzjoni uniku. Il-kodiċi għandu jkun magħmul minn karattri alfanumeriċi u jkun jikkonforma mal-istandard tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni u tal-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “l-istandard tal-ISO/IEC”) 15459-2:2015.

5.   Meta iktar minn Stat Membru wieħed ikunu ħatru lill-istess emittent tal-identifikazzjoni, dan għandu jkun jista' jiġi identifikat bl-istess kodiċi.

6.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-ħatra tal-emittent tal-identifikazzjoni u bil-kodiċi ta' identifikazzjoni tiegħu fi żmien xahar minn meta jaħtruh.

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni marbuta mal-identità tal-emittent tal-identifikazzjoni maħtur u mal-kodiċi ta' identifikazzjoni tiegħu tiġi ppubblikata u tkun aċċessibbli onlajn.

8.   Kull Stat Membru għandu jimplimenta miżuri adegwati biex jiżgura l-affarijiet li ġejjin:

(a)

li l-emittent tal-identifikazzjoni li jkun ħatar ikompli jikkonforma mar-rekwiżiti tal-indipendenza skont l-Artikolu 35; u

(b)

li jkomplu jingħataw, mingħajr interruzzjonijiet, is-servizzi pprovduti minn emittenti tal-identifikazzjoni suċċessivi f'każ li jinħatar emittent ġdid tal-identifikazzjoni biex jieħu f'idejh is-servizzi li kien joffri emittent preċedenti tal-identifikazzjoni. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-emittent tal-identifikazzjoni jiżviluppa pjan tal-ħruġ li jistabbilixxi l-proċedura li għandha tiġi segwita biex tkompli ssir il-ħidma sa ma jinħatar emittent tal-identifikazzjoni ieħor.

9.   L-emittent tal-identifikazzjoni jista' jistabbilixxi tariffi u jimponihom fuq l-operaturi ekonomiċi talli jkun qed jiġġenera u joħroġ l-identifikaturi uniċi biss. It-tariffi ma għandhomx ikunu diskriminatorji u għandhom ikunu proporzjonati għall-għadd ta' identifikaturi uniċi li jiġu ġġenerati u jinħarġu għall-operaturi ekonomiċi, filwaqt li jitqies il-mod kif dawn jitwasslulhom.

Artikolu 4

Emittenti tal-identifikazzjoni li għandhom il-kompetenza jiġġeneraw u joħorġu identifikaturi uniċi

1.   Fil-każ tal-prodotti tat-tabakk immanifatturati fl-Unjoni, l-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti għandu jkun l-entità maħtura għall-Istat Membru li fih jiġu mmanifatturati l-prodotti.

B'deroga mill-ewwel sottoparagrafu, l-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti għandu jkun l-entità maħtura għall-Istat Membru li fis-suq tiegħu jitqiegħdu l-prodotti f'każ li dak l-Istat Membru jkun jimponi t-tali rekwiżit.

2.   Fil-każ tal-prodotti tat-tabakk importati fl-Unjoni, l-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti għandu jkun l-entità maħtura għall-Istat Membru li fis-suq tiegħu jitqiegħdu l-prodotti.

3.   Fil-każ tal-prodotti tat-tabakk aggregati fl-Unjoni, l-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti għandu jkun l-entità maħtura għall-Istat Membru li fih jiġu aggregati l-prodotti.

4.   Fil-każ tal-prodotti tat-tabakk maħsubin għall-esportazzjoni, l-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti għandu jkun l-entità maħtura għall-Istat Membru li fih jiġu mmanifatturati l-prodotti.

5.   F'każ li l-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti jkun nieqes għal perjodu temporanju, il-Kummissjoni tista' tawtorizza lill-operaturi ekonomiċi jużaw is-servizzi ta' emittent tal-identifikazzjoni ieħor li jkun inħatar skont l-Artikolu 3.

Artikolu 5

Validità tal-identifikaturi uniċi u d-diżattivazzjoni

1.   L-identifikaturi uniċi li jiġġeneraw l-emittenti tal-identifikazzjoni jistgħu jintużaw biex jiġu mmarkati l-pakketti individwali jew biex jiġi mmarkat l-imballaġġ aggregat, kif previst fl-Artikoli 6 u 10, fi żmien massimu ta' sitt xhur mid-data meta l-operatur ekonomiku jirċevihom. Wara dan il-perjodu taż-żmien, l-identifikaturi uniċi ma għandhomx jibqgħu validi u l-operaturi ekonomiċi għandhom jiżguraw li dawn ma jintużawx biex jiġu mmarkati l-pakketti individwali jew biex jiġi mmarkat l-imballaġġ aggregat.

2.   Is-sistema ta' repożitorji għandha tiżgura li l-identifikaturi uniċi li ma jkunux intużaw fil-perjodu ta' sitt xhur imsemmi fil-paragrafu 1 jiġu diżattivati b'mod awtomatiku.

3.   Il-manifatturi u l-importaturi jistgħu jiksbu d-diżattivazzjoni tal-identifikaturi uniċi fi kwalunkwe mument billi jibagħtu talba għad-diżattivazzjoni lir-repożitorju primarju rilevanti. L-operaturi ekonomiċi l-oħrajn jistgħu jiksbu d-diżattivazzjoni tal-identifikaturi uniċi billi jibagħtu talba għad-diżattivazzjoni permezz tar-router. It-talba għad-diżattivazzjoni għandha ssir b'mod elettroniku, skont l-Artikolu 36, u għandu jkun fiha l-informazzjoni mniżżla fil-punt 2.3 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt. Id-diżattivazzjoni ma għandhiex tfixkel l-integrità tal-informazzjoni li tkun diġà nħażnet b'rabta mal-identifikatur uniku.

TAQSIMA 2

L-identifikaturi uniċi fil-livell tal-pakketti individwali

Artikolu 6

Immarkar permezz ta' identifikaturi uniċi (UIs) tal-livell tal-pakketti individwali

1.   Il-manifatturi u l-importaturi għandhom jimmarkaw kull pakkett individwali mmanifatturat fl-Unjoni jew importat fiha b'identifikatur uniku li jikkonforma mal-Artikolu 8 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “l-UI tal-livell tal-pakketti individwali”).

2.   Fil-każ tal-prodotti tat-tabakk immanifatturati barra l-Unjoni, l-UI tal-livell tal-pakketti individwali għandu jiġi applikat fuq il-pakkett individwali qabel ma l-prodott tat-tabakk jiġi importat fl-Unjoni.

Artikolu 7

Verifika tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali

1.   Il-manifatturi u l-importaturi għandhom jiżguraw li eżatt wara li jiġu applikati l-UIs tal-livell tal-pakketti individwali, jiġi vverifikat li dawk l-UIs tal-livell tal-pakketti individwali jkunu ġew applikati tajjeb u jkunu jistgħu jinqraw sew.

2.   Il-proċess imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jitħares permezz ta' apparat għal kontra t-tbagħbis li tfornih u tinstallah parti terza indipendenti, li għandha tagħti dikjarazzjoni lill-Istati Membri rilevanti u lill-Kummissjoni dwar il-fatt li l-apparat installat jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

3.   Meta l-proċess imsemmi fil-paragrafu 1 jonqos milli jikkonferma li l-UI tal-livell tal-pakketti individwali jkun ġie applikat sewwa u jista' jinqara għalkollox, il-manifatturi u l-importaturi għandhom jerġgħu japplikaw l-UI tal-livell tal-pakketti individwali.

4.   Il-manifatturi u l-importaturi għandhom jiżguraw li l-informazzjoni li jirreġistra l-apparat għal kontra t-tbagħbis tibqa' disponibbli għal perjodu ta' disa' xhur minn meta tiġi rreġistrata.

5.   Fuq talba tal-Istati Membri, il-manifatturi u l-importaturi għandhom jipprovdulhom aċċess sħiħ għar-reġistru tal-proċess tal-verifika li jkun ħoloq l-apparat għal kontra t-tbagħbis.

6.   B'deroga mill-paragrafi 2, 4 u 5, l-obbligu li jiġi installat apparat għal kontra t-tbagħbis ma għandux japplika:

(a)

sal-20 ta' Mejju 2020 għall-proċessi tal-produzzjoni li jużawhom l-operaturi ekonomiċi, jew il-grupp ta' impriżi li jkunu jiffurmaw parti minnu, skont il-każ, li jkunu ttrattaw inqas minn 120 miljun UI tal-livell tal-pakketti individwali fil-livell tal-Unjoni fis-sena kalendarja tal-2019;

(b)

sal-20 ta' Mejju 2021 għall-proċessi tal-produzzjoni li jużawhom l-operaturi ekonomiċi li jidħlu fid-definizzjoni tal-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju stabbilita fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (6); u

(c)

għall-proċessi tal-produzzjoni li jsiru għalkollox bl-idejn.

Artikolu 8

Struttura tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali

1.   Kull pakkett individwali tal-prodotti tat-tabakk għandu jkun immarkat b'UI tal-livell tal-pakketti individwali. Dan għandu jkun magħmul minn sensiela ta' karattri alfanumeriċi li tkun qasira kemm jista' jkun u li ma jkunx fiha iktar minn 50 karattru. Is-sensiela għandha tkun unika għal pakkett individwali partikulari u għandha tkun magħmula mill-elementi tad-dejta li ġejjin:

(a)

fl-ewwel parti, il-karattri alfanumeriċi li jiffurmaw il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent tal-identifikazzjoni assenjat skont l-Artikolu 3(4);

(b)

sensiela ta' karattri alfanumeriċi li ftit li xejn ikun hemm probabbiltà li tkun tista' tinqata' u li, fi kwalunkwe każ, ikollha din il-probabbiltà f'livell inqas minn wieħed f'għaxart elef (minn hawn 'il quddiem imsejħa “in-numru tas-serje”);

(c)

kodiċi (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-kodiċi tal-prodott”) li jippermetti li jiġu stabbiliti l-affarijiet li ġejjin:

(i)

il-post tal-manifattura;

(ii)

l-istabbiliment tal-manifattura msemmi fl-Artikolu 16;

(iii)

il-magna li ntużat biex jiġu mmanifatturati l-prodotti tat-tabakk imsemmija fl-Artikolu 18;

(iv)

id-deskrizzjoni tal-prodott;

(v)

is-suq li fih hemm il-ħsieb li jsir il-bejgħ bl-imnut;

(vi)

ir-rotta tal-konsenja li hemm il-ħsieb li tintuża;

(vii)

fejn ikun japplika, l-importatur fl-Unjoni;

(d)

fl-aħħar parti, il-kronogramma fil-forma ta' sensiela ta' numri magħmula minn tmien karattri, fil-format SSXXJJss, li tindika d-data u l-ħin tal-manifattura.

2.   L-emittenti tal-identifikazzjoni għandu jkollhom ir-responsabbiltà jiġġeneraw kodiċi li jkun magħmul mill-elementi mniżżlin fil-paragrafu 1(a), (b) u (c).

3.   Il-manifatturi u l-importaturi għandhom iżidu l-kronogramma msemmija fil-paragrafu 1(d) mal-kodiċi li l-emittenti tal-identifikazzjoni jkunu ġġeneraw skont il-paragrafu 2.

4.   L-UIs tal-livell tal-pakketti individwali ma għandux ikun fihom elementi tad-dejta oħrajn minbarra dawk imniżżlin fil-paragrafu 1.

F'każ li l-emittenti tal-identifikazzjoni jużaw il-kriptaġġ jew il-kompressjoni biex jiġġeneraw l-UIs tal-livell tal-pakketti individwali, huma għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni bl-algoritmi użati għat-tali kriptaġġ jew għat-tali kompressjoni. L-UIs tal-livell tal-pakketti individwali ma għandhomx jerġgħu jintużaw.

Artikolu 9

Talba għall-UIs tal-livell tal-pakketti individwali u ħruġ tagħhom

1.   Il-manifatturi u l-importaturi għandhom jibagħtu talba lill-emittenti tal-identifikazzjoni kompetenti għall-UIs tal-livell tal-pakketti individwali msemmijin fl-Artikolu 8. It-talbiet għandhom isiru b'mod elettroniku, skont l-Artikolu 36.

2.   Il-manifatturi u l-importaturi li jkunu qed jagħmlu t-tali talba għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fil-punt 2.1 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt.

3.   Fi żmien jumejn tax-xogħol minn meta jirċievi t-talba, l-emittent tal-identifikazzjoni għandu jagħmel l-affarijiet li ġejjin, fl-ordni mogħtija:

(a)

jiġġenera l-kodiċijiet li jissemmew fl-Artikolu 8(2);

(b)

jibgħat, permezz tar-router, il-kodiċijiet, flimkien mal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, lir-repożitorju primarju tal-manifattur jew tal-importatur li jkun għamel it-talba, kif stabbilit skont l-Artikolu 26; u

(c)

jibgħat, b'mod elettroniku, il-kodiċijiet lill-manifattur jew lill-importatur li jkun għamel it-talba.

4.   Madankollu, Stat Membru jista' jitlob lill-emittenti tal-identifikazzjoni joffru l-konsenja fiżika tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali bħala alternattiva għall-konsenja tagħhom b'mod elettroniku. Meta tiġi offruta l-konsenja fiżika tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali, il-manifatturi u l-importaturi għandhom jispeċifikaw jekk hux qed jitolbu konsenja fiżika jew le. F'dak il-każ, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta jirċievi t-talba, l-emittent tal-identifikazzjoni għandu jagħmel l-affarijiet li ġejjin, fl-ordni li ġejja:

(a)

jiġġenera l-kodiċijiet li jissemmew fl-Artikolu 8(2);

(b)

jibgħat, permezz tar-router, il-kodiċijiet, flimkien mal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, lir-repożitorju primarju tal-manifattur jew tal-importatur li jkun għamel it-talba, kif stabbilit skont l-Artikolu 26;

(c)

jagħti l-kodiċijiet lill-manifattur jew lill-importatur li jkun għamel it-talba fil-forma ta' barcodes ottiċi, konformi mal-Artikolu 21, li jkunu mpoġġijin fuq portaturi fiżiċi, bħal tikketti li jeħlu.

5.   Fi żmien jum wieħed tax-xogħol, il-manifatturi u l-importaturi jistgħu jħassru talba li jkunu għamlu skont il-paragrafu 1 permezz ta' messaġġ ta' sejħa lura, kif iddefinit iktar fil-punt 5 tat-Taqsima 5 tal-Kapitolu II tal-Anness II.

TAQSIMA 3

L-identifikaturi uniċi fil-livell tal-pakketti aggregati

Artikolu 10

Immarkar permezz ta' UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

1.   Meta l-operaturi ekonomiċi jagħżlu li jikkonformaw mal-obbligi tar-reġistrazzjoni previsti fl-Artikolu 15(5) tad-Direttiva 2014/40/UE billi jirreġistraw l-imballaġġ aggregat, huma għandhom jimmarkaw il-pakketti aggregati li jkun fihom il-prodotti tat-tabakk b'identifikatur uniku (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “l-UI tal-livell tal-pakketti aggregati”).

2.   L-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati għandhom jiġu ġġenerati u jinħarġu abbażi ta' talba lill-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti jew inkella direttament mill-operatur ekonomiku nnifsu.

3.   Meta l-UI tal-livell tal-pakketti aggregati jiġi ġġenerat abbażi ta' talba lill-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti, dan għandu jikkonforma mal-istruttura stabbilita fl-Artikolu 11(1).

4.   Meta l-UI tal-livell tal-pakketti aggregati jiġi ġġenerat direttament mill-operatur ekonomiku nnifsu, dan għandu jkun magħmul minn kodiċi tal-unità individwali ġġenerat skont l-istandard tal-ISO/IEC 15459-1:2014 jew l-istandard tal-ISO/IEC 15459-4:2014 jew l-aktar standards ekwivalenti riċenti tagħhom.

Artikolu 11

Struttura tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li jiġġeneraw l-emittenti tal-identifikazzjoni

1.   Fil-każ ta' UI tal-livell tal-pakketti aggregati li jiġi ġġenerat abbażi ta' talba lill-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti, l-istruttura ta' dan l-UI għandha tkun magħmula minn sensiela ta' karattri alfanumeriċi li ma jkunx fiha iktar minn 100 karattru u li tkun unika għal pakkett aggregat partikulari, u għandha tkun magħmula mill-elementi tad-dejta li ġejjin:

(a)

fl-ewwel parti, il-karattri alfanumeriċi li jiffurmaw il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent tal-identifikazzjoni assenjat skont l-Artikolu 3(4);

(b)

sensiela ta' karattri alfanumeriċi li ftit li xejn ikun hemm probabbiltà li tkun tista' tinqata' u li, fi kwalunkwe każ, ikollha din il-probabbiltà f'livell inqas minn wieħed f'għaxart elef (minn hawn 'il quddiem imsejħa “in-numru tas-serje”);

(c)

il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment (kif stabbilit fl-Artikolu 16) tal-istabbiliment li fih seħħ il-proċess tal-aggregazzjoni;

(d)

fl-aħħar parti, il-kronogramma fil-forma ta' sensiela ta' numri magħmula minn tmien karattri, fil-format SSXXJJss, li tindika d-data u l-ħin tal-aggregazzjoni.

2.   L-emittenti tal-identifikazzjoni għandu jkollhom ir-responsabbiltà jiġġeneraw kodiċi li jkun magħmul mill-elementi mniżżlin fil-paragrafu 1(a), (b) u (c).

3.   L-operaturi ekonomiċi għandhom iżidu l-kronogramma msemmija fil-paragrafu 1(d) mal-kodiċi li l-emittenti tal-identifikazzjoni jkunu ġġeneraw skont il-paragrafu 2.

4.   L-operatur ekonomiku jista' jżid iktar informazzjoni mal-UI tal-livell tal-pakketti aggregati, dejjem jekk il-limitu massimu ta' karattri stabbilit fil-paragrafu 1 ma jinqabiżx. Kull informazzjoni miżjuda ta' dan it-tip tista' titpoġġa biss wara d-dejta msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 12

Konnessjoni bejn il-livelli tal-UIs

1.   L-UI tal-livell tal-pakketti aggregati għandu jkun kapaċi jidentifika l-lista tal-identifikaturi uniċi kollha li jinsabu fl-imballaġġ aggregat permezz ta' konnessjoni għas-sistema ta' repożitorji li tkun aċċessibbli b'mod elettroniku.

2.   Sabiex tiġi stabbilita l-konnessjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-manifatturi u l-importaturi għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fil-punt 3.2 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt, lir-repożitorju primarju tagħhom.

3.   Sabiex tiġi stabbilita l-konnessjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-operaturi ekonomiċi li ma jkunux manifatturi u importaturi għandhom jibagħtu, permezz tar-router, l-informazzjoni mniżżla fil-punt 3.2 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt, lir-repożitorju sekondarju.

Artikolu 13

Talba għall-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li jiġġeneraw l-emittenti tal-identifikazzjoni u ħruġ tagħhom

1.   L-operaturi ekonomiċi li jkunu qed jitolbu lill-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti joħorġilhom UIs tal-livell tal-pakketti aggregati permezz ta' talba għal dan, għandhom jagħmlu t-tali talbiet b'mod elettroniku, skont l-Artikolu 36.

2.   L-operaturi ekonomiċi li jkunu qed jagħmlu t-tali talbiet għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fil-punt 2.2 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt.

3.   Fil-każ tal-manifatturi u tal-importaturi, fi żmien jumejn tax-xogħol minn meta jirċievi t-talba, l-emittent tal-identifikazzjoni għandu jagħmel l-affarijiet li ġejjin, fl-ordni mogħtija:

(a)

jiġġenera l-kodiċi msemmi fl-Artikolu 11(2);

(b)

jibgħat, permezz tar-router, il-kodiċijiet, flimkien mal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, lir-repożitorju primarju tal-manifattur jew tal-importatur li jkun għamel it-talba, kif stabbilit skont l-Artikolu 26; u

(c)

jibgħat, b'mod elettroniku, il-kodiċijiet lill-manifattur jew lill-importatur li jkun għamel it-talba.

4.   Fil-każ ta' operaturi ekonomiċi oħrajn, minbarra l-manifatturi u l-importaturi, fi żmien jumejn tax-xogħol minn meta jirċievi t-talba, l-emittent tal-identifikazzjoni għandu jagħmel l-affarijiet li ġejjin, fl-ordni mogħtija:

(a)

jiġġenera l-kodiċi msemmi fl-Artikolu 11(2);

(b)

jibgħat, permezz tar-router, il-kodiċijiet, flimkien mal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, lir-repożitorju sekondarju, kif stabbilit skont l-Artikolu 26; u

(c)

jibgħat, b'mod elettroniku, il-kodiċijiet lill-operaturi ekonomiċi li jkunu għamlu t-talba.

5.   Fi żmien jum wieħed tax-xogħol, l-operaturi ekonomiċi jistgħu jħassru talba li jkunu għamlu skont il-paragrafu 1 permezz ta' messaġġ ta' sejħa lura, kif definit iktar fil-punt 5 tat-Taqsima 5 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt.

6.   L-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li jkunu ħarġu l-emittenti tal-identifikazzjoni kompetenti ma għandhomx jerġgħu jintużaw.

KAPITOLU III

IL-KODIĊIJIET TA' IDENTIFIKAZZJONI TAL-OPERATURI EKONOMIĊI, TAL-ISTABBILIMENTI U TAL-MAGNI

Artikolu 14

Talba għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

1.   L-operaturi ekonomiċi u l-operaturi tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut għandhom japplikaw għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku għand l-emittent tal-identifikazzjoni li jkun kompetenti għal kull Stat Membru li fih iħaddmu tal-inqas stabbiliment wieħed. L-importaturi għandhom japplikaw għal kodiċi ta' identifikazzjoni għand l-emittent tal-identifikazzjoni li jkun kompetenti għal kull Stat Membru li fis-suq tiegħu jqiegħdu l-prodotti tagħhom.

2.   L-operaturi ekonomiċi u l-operaturi tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut li jkunu qed jagħmlu talba skont il-paragrafu 1 għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fil-punt 1.1 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt.

3.   Fil-każ tal-operaturi tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut, l-obbligu li japplikaw għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku jista' jintlaħaq ukoll minn kwalunkwe operatur ekonomiku rreġistrat ieħor. It-tali reġistrazzjoni min-naħa ta' parti terza għandha ssir bil-kunsens tal-operatur tal-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut. Il-parti terza għandha tavża lill-operatur tal-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut bid-dettalji kollha tar-reġistrazzjoni, inkluż bil-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku allokat.

4.   L-operaturi ekonomiċi u l-operaturi tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut għandhom javżaw lill-emittent tal-identifikazzjoni b'kull kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku li jkunu allokawlhom emittenti tal-identifikazzjoni oħrajn. Jekk din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli fil-mument tar-reġistrazzjoni, l-operaturi ekonomiċi għandhom jipprovduha sa mhux aktar tard minn jumejn tax-xogħol minn meta jirċievu l-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku li jkun allokalhom emittent tal-identifikazzjoni ieħor.

5.   L-operatur rilevanti għandu javża lill-emittent tal-identifikazzjoni minnufih b'kull bidla fl-informazzjoni li huwa jkun bagħat fil-formola tal-applikazzjoni oriġinali u b'kull waqfien fil-ħidma tiegħu, fil-formati mogħtija fil-punti 1.2 u 1.3 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness II.

Artikolu 15

Ħruġ tal-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi u reġistrazzjoni tagħhom

1.   Malli l-emittent tal-identifikazzjoni jirċievi talba skont l-Artikolu 14, huwa għandu jiġġenera kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku li jkun magħmul mill-elementi tad-dejta li ġejjin, li għandhom jitqiegħdu fl-ordni li ġejja:

(a)

fl-ewwel parti, il-karattri alfanumeriċi li jiffurmaw il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent tal-identifikazzjoni assenjat skont l-Artikolu 3(4); u

(b)

fit-tieni parti, sensiela ta' karattri alfanumeriċi li hija unika fil-ġabra ta' kodiċijiet tal-emittent tal-identifikazzjoni.

2.   Fi żmien jumejn tax-xogħol, l-emittent tal-identifikazzjoni għandu jibgħat il-kodiċi lill-operatur li jkun għamel it-talba.

3.   L-informazzjoni kollha li tkun intbagħtet lill-emittent tal-identifikazzjoni skont l-Artikolu 14(2), u l-kodiċijiet ta' identifikazzjoni li jikkorrispondu magħha, għandhom jiffurmaw parti minn reġistru li l-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti għandu jistabbilixxi, jamministra u jżomm aġġornat.

4.   F'każijiet iġġustifikati kif xieraq, l-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-emittent tal-identifikazzjoni jiddiżattiva kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom. Fit-tali każijiet, l-Istati Membri għandhom javżaw lill-operatur ekonomiku jew lill-operatur tal-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut bid-diżattivazzjoni, flimkien mar-raġunijiet għal dan. Id-diżattivazzjoni ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku għandha twassal għad-diżattivazzjoni awtomatika tal-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-istabbilimenti u tal-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-magni marbutin miegħu.

5.   L-operaturi ekonomiċi u l-operaturi tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut għandhom jiskambjaw l-informazzjoni dwar il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi rispettivi tagħhom bejniethom, sabiex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jirreġistraw u jibagħtu l-informazzjoni marbuta mat-tranżazzjonijiet, kif previst fl-Artikolu 33.

Artikolu 16

Talba għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

1.   L-istabbilimenti kollha, minn dawk tal-manifattura sal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut, għandhom jiġu identifikati b'kodiċi li jiġġenerah l-emittent tal-identifikazzjoni li jkun kompetenti għat-territorju fejn ikun jinsab l-istabbiliment (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment”).

2.   L-operaturi ekonomiċi u l-operaturi tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut għandhom japplikaw għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment billi jibagħtu lill-emittent tal-identifikazzjoni l-informazzjoni mniżżla fil-punt 1.4 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt.

3.   Fil-każ tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut, huwa obbligu tal-operatur tal-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li japplika għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment. Dan l-obbligu jista' jintlaħaq ukoll minn kwalunkwe operatur ekonomiku rreġistrat ieħor, li jista' jaġixxi f'isem l-operatur tal-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut. Ir-reġistrazzjoni min-naħa ta' parti terza għandha ssir bil-kunsens tal-operatur tal-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut. Il-parti terza għandha tavża lill-operatur tal-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut bid-dettalji kollha tar-reġistrazzjoni, inkluż bil-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment allokat.

4.   Fil-każ tal-istabbilimenti tal-manifattura li jkunu jinsabu barra l-Unjoni, huwa obbligu tal-importatur stabbilit fl-Unjoni li japplika għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment għalihom. L-importatur għandu japplika għand wieħed mill-emittenti tal-identifikazzjoni li jkunu nħatru għall-Istat Membru li fis-suq tiegħu huwa jqiegħed il-prodotti tiegħu. Ir-reġistrazzjoni min-naħa tal-importatur għandha ssir bil-kunsens tal-entità li tkun responsabbli għall-istabbiliment tal-manifattura li jkun jinsab fil-pajjiż terz. L-importatur għandu javża lill-operatur ekonomiku li jkun responsabbli għall-istabbiliment tal-manifattura li jkun jinsab fil-pajjiż terz bid-dettalji kollha tar-reġistrazzjoni, inkluż bil-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment allokat.

5.   L-operatur ekonomiku għandu javża lill-emittent tal-identifikazzjoni minnufih b'kull bidla fl-informazzjoni li huwa jkun bagħat fil-formola tal-applikazzjoni oriġinali u b'kull għeluq tal-istabbiliment, fil-formati mogħtija fil-punti 1.5 u 1.6 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness II.

Artikolu 17

Ħruġ tal-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-istabbilimenti u reġistrazzjoni tagħhom

1.   Malli l-emittent tal-identifikazzjoni jirċievi talba skont l-Artikolu 16, huwa għandu jiġġenera kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment li jkun magħmul mill-elementi tad-dejta li ġejjin, li għandhom jitqiegħdu fl-ordni li ġejja:

(a)

fl-ewwel parti, il-karattri alfanumeriċi li jiffurmaw il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent tal-identifikazzjoni assenjat skont l-Artikolu 3(4); u

(b)

fit-tieni parti, sensiela ta' karattri alfanumeriċi li hija unika fil-ġabra ta' kodiċijiet tal-emittent tal-identifikazzjoni.

2.   Fi żmien jumejn tax-xogħol minn meta jirċievi t-talba, l-emittent tal-identifikazzjoni għandu jibgħat il-kodiċi lill-operatur li jkun għamel it-talba.

3.   L-informazzjoni kollha li tkun intbagħtet lill-emittent tal-identifikazzjoni skont l-Artikolu 16(2), u l-kodiċijiet ta' identifikazzjoni li jikkorrispondu magħha, għandhom jiffurmaw parti minn reġistru li l-emittent tal-identifikazzjoni kompetenti għandu jistabbilixxi, jamministra u jżomm aġġornat.

4.   F'każijiet iġġustifikati kif xieraq, l-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-emittent tal-identifikazzjoni jiddiżattiva kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment. Fit-tali każijiet, l-Istati Membri għandhom javżaw lill-operatur ekonomiku jew lill-operatur tal-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut bid-diżattivazzjoni, flimkien mar-raġunijiet għal dan. Id-diżattivazzjoni ta' kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment għandha twassal għad-diżattivazzjoni awtomatika tal-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-magni marbutin miegħu.

5.   L-operaturi ekonomiċi u l-operaturi tal-ewwel stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut għandhom jiskambjaw l-informazzjoni dwar il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi rispettivi tagħhom bejniethom, sabiex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jirreġistraw u jibagħtu l-informazzjoni dwar il-movimenti tal-prodotti, kif previst fl-Artikolu 32.

Artikolu 18

Talba għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna

1.   Kull magna għandha tiġi identifikata b'kodiċi li jiġġenerah l-emittent tal-identifikazzjoni li jkun kompetenti għat-territorju fejn tkun tinsab il-magna (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna”).

2.   Il-manifatturi u l-importaturi għandhom japplikaw għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna billi jibagħtu lill-emittent tal-identifikazzjoni l-informazzjoni mniżżla fil-punt 1.7 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt.

3.   Fil-każ tal-magni li jkunu jinsabu fi stabbilimenti tal-manifattura li jkunu barra l-Unjoni, huwa obbligu tal-importatur stabbilit fl-Unjoni li japplika għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna b'rabta magħhom. L-importatur għandu japplika għand wieħed mill-emittenti tal-identifikazzjoni li jkunu nħatru għall-Istat Membru li fis-suq tiegħu huwa jqiegħed il-prodotti tiegħu. Ir-reġistrazzjoni min-naħa tal-importatur għandha ssir bil-kunsens tal-entità li tkun responsabbli għall-istabbiliment tal-manifattura li jkun jinsab fil-pajjiż terz. L-importatur għandu javża lill-operatur ekonomiku li jkun responsabbli għall-istabbiliment tal-manifattura li jkun jinsab fil-pajjiż terz bid-dettalji kollha tar-reġistrazzjoni, inkluż bil-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna allokat.

4.   Il-manifattur jew l-importatur għandu javża lill-emittent tal-identifikazzjoni minnufih b'kull bidla fl-informazzjoni li huwa jkun bagħat fil-formola tal-applikazzjoni oriġinali u b'kull dekummissjonar tal-magni rreġistrati, fil-formati mogħtija fil-punti 1.8 u 1.9 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness II.

Artikolu 19

Ħruġ tal-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-magni u reġistrazzjoni tagħhom

1.   Malli l-emittent tal-identifikazzjoni jirċievi talba skont l-Artikolu 18, huwa għandu jiġġenera kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna li jkun magħmul mill-elementi tad-dejta li ġejjin, li għandhom jitqiegħdu fil-pożizzjoni indikata:

(a)

fl-ewwel parti, il-karattri alfanumeriċi li jiffurmaw il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emittent tal-identifikazzjoni assenjat skont l-Artikolu 3(4); u

(b)

fit-tieni parti, sensiela ta' karattri alfanumeriċi li hija unika fil-ġabra ta' kodiċijiet tal-emittent tal-identifikazzjoni.

2.   Fi żmien jumejn tax-xogħol, l-emittent tal-identifikazzjoni għandu jibgħat il-kodiċi lill-operatur li jkun għamel it-talba.

3.   L-informazzjoni kollha li tkun intbagħtet lill-emittent tal-identifikazzjoni skont l-Artikolu 18(2), u l-kodiċijiet ta' identifikazzjoni li jikkorrispondu magħha, għandhom jiffurmaw parti minn reġistru li l-emittent tal-identifikazzjoni rilevanti għandu jistabbilixxi, jamministra u jżomm aġġornat.

4.   F'każijiet iġġustifikati kif xieraq, l-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-emittent tal-identifikazzjoni jiddiżattiva kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna. Fit-tali każijiet, l-Istati Membri għandhom javżaw lill-manifatturi u lill-importaturi bid-diżattivazzjoni, flimkien mar-raġunijiet għal dan.

Artikolu 20

Trasferiment tal-fajls li ma jkollhomx ġerarkija interna li jintużaw offline (“offline flat files”) u tar-reġistri

1.   L-emittenti tal-identifikazzjoni għandhom jistabbilixxu fajls li ma jkollhomx ġerarkija interna li jintużaw offline (“offline flat files”), kif ukoll reġistri b'rabta mal-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 14(2), 16(2) u 18(2), flimkien ma' noti ta' spjega dwar l-istrutturi tagħhom.

2.   Il-fajls li ma jkollhomx ġerarkija interna li jintużaw offline (l-“offline flat files”) ma għandhomx ikunu ikbar minn żewġ gigabytes għal kull emittent tal-identifikazzjoni. Kull linja tal-fajls li ma jkollhomx ġerarkija interna (tal-“flat files”) għandu jkollha reġistru wieħed b'attributi differenti, isseparati b'separaturi bħal, pereżempju, il-virgoli jew it-tabs.

3.   L-emittenti tal-identifikazzjoni għandhom jiżguraw li, permezz tar-router, tintbagħat kopja aġġornata tal-fajls kollha li ma jkollhomx ġerarkija interna li jintużaw offline (l-“offline flat files”), tar-reġistri kollha u tan-noti kollha ta' spjega marbutin magħhom lir-repożitorju sekondarju.

4.   L-Istati Membri jistgħu jadattaw il-limitu tad-daqs tal-fajls li ma jkollhomx ġerarkija interna li jintużaw offline (l-“offline flat files”) imsemmi fil-paragrafu 2, filwaqt li jqisu d-daqs medju tal-memorja disponibbli installata fuq l-apparat ta' verifika li jintuża għall-kontrolli tal-identifikaturi uniċi meta l-apparat ma jkunx onlajn, kif ukoll l-għadd ta' emittenti tal-identifikazzjoni b'kollox.

KAPITOLU IV

IL-PORTATURI TAD-DEJTA

Artikolu 21

Portaturi tad-dejta għall-identifikaturi uniċi

1.   L-UIs tal-livell tal-pakketti individwali għandhom jiġu kkodifikati billi jintuża tal-inqas wieħed mit-tipi ta' portaturi tad-dejta li ġejjin:

(a)

matriċi tad-dejta li jkun jista' jaqraha apparat ottiku u li jkollha livell ta' detezzjoni u ta' korrezzjoni tal-iżbalji li jkun daqs dak tal-matriċi tad-dejta tat-tip ECC200 jew ikbar minnu. Il-barcodes li jikkonformaw mal-istandard tal-ISO/IEC 16022:2006 għandhom jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-punt;

(b)

kodiċi QR li jkun jista' jaqrah apparat ottiku u li jkollu kapaċità ta' rkupru ta' madwar 30 %. Il-barcodes li jikkonformaw mal-istandard tal-ISO/IEC 18004:2015 u li jkollhom il-livell H ta' korrezzjoni tal-iżbalji għandhom jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-punt;

(c)

kodiċi tat-tip “DotCode” li jkun jista' jaqrah apparat ottiku u li jkollu livell ta' detezzjoni u ta' korrezzjoni tal-iżbalji li jkun daqs dak li jagħti l-algoritmu Reed-Solomon għall-korrezzjoni tad-dejta bl-għadd ta' karattri ta' kontroll (NC) li jkun ta' tlieta miżjud bl-għadd ta' karattri tad-dejta (ND) diviż bi tnejn (jiġifieri NC = 3 + ND/2), jew li jkun ikbar minn dan il-livell. Il-barcodes li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjoni tas-simboloġija tal-kodiċijiet tat-tip “DotCode” tas-sistema ta' kondiviżjoni ta' informazzjoni, ippubblikata (f'Awwissu tal-2014 bħala r-reviżjoni numru 3.0) mill-Assoċjazzjoni għall-Identifikazzjoni Awtomatika u l-Mobbiltà (fil-qosor imsejħa “l-AIM”), għandhom jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-punt.

2.   Fil-każ ta' UIs tal-livell tal-pakketti individwali kkonsenjati b'mod elettroniku, il-manifatturi u l-importaturi għandhom ir-responsabbiltà jikkodifikaw l-UIs tal-livell tal-pakketti individwali skont il-paragrafu 1.

3.   Fil-każ ta' UIs tal-livell tal-pakketti individwali kkonsenjati b'mod fiżiku, l-emittenti tal-identifikazzjoni għandhom ir-responsabbiltà jikkodifikaw il-kodiċijiet iġġenerati skont l-Artikolu 8(2) skont il-paragrafu 1.

4.   B'deroga mill-paragrafu 1, il-manifatturi u l-importaturi jistgħu jżidu l-kronogramma b'mod separat mill-portatur tad-dejta, fil-format SSXXJJss, bħala kodiċi li jinqara mill-bniedem.

5.   L-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati għandhom jikkodifikawhom l-operaturi ekonomiċi billi jużaw tal-inqas wieħed mit-tipi ta' portaturi tad-dejta li ġejjin:

(a)

matriċi tad-dejta li jkun jista' jaqraha apparat ottiku u li jkollha livell ta' detezzjoni u ta' korrezzjoni tal-iżbalji li jkun daqs dak tal-matriċi tad-dejta tat-tip ECC200 jew ikbar minnu. Il-barcodes li jikkonformaw mal-istandard tal-ISO/IEC 16022:2006 għandhom jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-punt;

(b)

kodiċi QR li jkun jista' jaqrah apparat ottiku u li jkollu kapaċità ta' rkupru ta' madwar 30 %. Il-barcodes li jikkonformaw mal-istandard tal-ISO/IEC 18004:2015 u li jkollhom il-livell H ta' korrezzjoni tal-iżbalji għandhom jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-punt;

(c)

kodiċi tat-tip 128 li jkun jista' jaqrah apparat ottiku u li jkollu livell ta' detezzjoni tal-iżbalji li jkun daqs dak li jagħti l-algoritmu bbażat fuq il-parità tal-karattri bejn in-numri farrada u mhux u bejn l-iżbarri u l-ispazji u fuq il-karattru ta' kontroll, jew li jkun ikbar minn dan il-livell. Il-barcodes li jikkonformaw mal-istandard tal-ISO/IEC 15417:2007 għandhom jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-punt.

6.   Sabiex jiddistingwu l-portaturi tad-dejta li jissemmew fil-paragrafi 1 u 5 minn kull portatur ieħor tad-dejta li jista' jkun tpoġġa fuq il-pakketti individwali jew fuq l-imballaġġ aggregat, l-operaturi ekonomiċi jistgħu jżidu l-marka “TTT” ħdejn it-tali portaturi tad-dejta.

Artikolu 22

Kwalità tal-portaturi ottiċi tad-dejta

1.   L-operaturi ekonomiċi għandhom jiżguraw li l-portaturi ottiċi tad-dejta jkunu jistgħu jinqraw sew ħafna. Kwalità tal-portaturi ottiċi tad-dejta li tkun tal-inqas ta' 3.5 skont l-istandard tal-ISO/IEC 15415:2011 fil-każ tal-portaturi tad-dejta bidimensjonali, jew li tkun skont l-istandard tal-ISO/IEC 15416:2016 fil-każ tas-simboli lineari għandha titqies li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   L-operaturi ekonomiċi għandhom jiżguraw li l-portaturi ottiċi tad-dejta jkunu kapaċi jibqgħu jinqraw għal tal-inqas ħames snin minn meta jinħolqu.

Artikolu 23

Kodiċi li jinqara mill-bniedem

1.   L-operaturi ekonomiċi għandhom jiżguraw li kull portatur tad-dejta jkun fih kodiċi li jinqara mill-bniedem li jippermetti aċċess elettroniku għall-informazzjoni marbuta mal-identifikaturi uniċi li tkun maħżuna fis-sistema ta' repożitorji.

2.   Meta d-daqs tal-imballaġġ ikun jippermetti dan, il-kodiċi li jinqara mill-bniedem għandu jitpoġġa ħdejn il-portatur ottiku tad-dejta li jkun fih l-identifikatur uniku.

KAPITOLU V

IS-SISTEMA TA' REPOŻITORJI

Artikolu 24

Komponenti tas-sistema ta' repożitorji

1.   Is-sistema ta' repożitorji għandha tkun magħmula mis-sottosistemi li ġejjin:

(a)

repożitorji li huma stabbiliti sabiex fihom tinħażen id-dejta marbuta mal-prodotti tat-tabakk ta' manifatturi u importaturi individwali (imsejħin “repożitorji primarji”);

(b)

repożitorju li jkun fih kopja tad-dejta kollha maħżuna fis-sistema ta' repożitorji primarji (imsejjaħ “repożitorju sekondarju”);

(c)

servizz ta' router (imsejjaħ “router”) li jistabbilih u jamministrah il-fornitur tas-sistema tar-repożitorju sekondarju.

2.   Is-sottosistemi li jissemmew fil-paragrafu 1 għandhom ikunu interoperabbli għalkollox ma' xulxin, irrispettivament mill-fornitur tas-servizzi li jintuża.

Artikolu 25

Karatteristiċi ġenerali tas-sistema ta' repożitorji

1.   Is-sistema ta' repożitorji għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

hija għandha tippermetti l-integrazzjoni funzjonali tagħha fis-sistema ta' traċċabbiltà, kif ukoll l-iskambju elettroniku kontinwu tad-dejta bejnha u bejn il-komponenti rilevanti l-oħrajn tas-sistema ta' traċċabbiltà;

(b)

hija għandha tippermetti l-identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni, b'mod elettroniku, tal-prodotti tat-tabakk, fil-livell tal-pakketti individwali u fil-livell tal-pakketti aggregati, skont ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament;

(c)

hija għandha tippermetti d-diżattivazzjoni awtomatika tal-identifikaturi uniċi skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 5;

(d)

hija għandha tiżgura li l-informazzjoni li l-operaturi ekonomiċi u l-emittenti tal-identifikazzjoni jirreġistraw u jibagħtulha tasal u tinħażen b'mod elettroniku skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament;

(e)

hija għandha tiżgura li d-dejta tinħażen għal perjodu minimu ta' ħames snin minn meta tittella' ġo fiha;

(f)

hija għandha tippermetti li jintbagħtu messaġġi awtomatiċi dwar l-istatus lill-operaturi ekonomiċi, u lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, jekk jitolbu dan, bħal fil-każ ta' suċċessi, żbalji jew bidliet b'rabta mal-attivitajiet tar-rappurtar, skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament;

(g)

hija għandha tippermetti li jiġu vvalidati b'mod awtomatiku l-messaġġi li jaslu mingħand l-operaturi ekonomiċi, fosthom ir-rifjut tal-messaġġi li ma jkunux korretti jew li ma jkunux kompluti, b'mod partikulari l-attivitajiet tar-rappurtar marbutin ma' identifikaturi uniċi mhux irreġistrati jew idduplikati, u għandha taħżen l-informazzjoni dwar kull messaġġ li jkun ġie rrifjutat;

(h)

hija għandha tiżgura li l-komponenti kollha tagħha jkunu jistgħu jibagħtu messaġġi lil xulxin, li għandu jseħħ b'mod istantanju, skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, b'mod partikulari, dak tal-ħin ġenerali tar-rispons tagħha hija u tibgħat il-messaġġi ta' konferma tar-riċevuta, li ma għandux ikun ta' iktar minn 60 sekonda, mingħajr preġudizzju għall-veloċità tal-konnessjoni tal-Internet tal-utent aħħari;

(i)

hija għandha tiżgura li l-komponenti u s-servizzi kollha tagħha jkunu disponibbli b'mod kontinwu, b'ħin tal-operat ta' mill-inqas 99,5 % fix-xahar, u għandha tiżgura li jkun hemm biżżejjed mekkaniżmi ta' backup fis-seħħ;

(j)

hija għandu jkollha proċeduri u sistemi ta' sigurtà li jħarsuha u jiżguraw li d-dritt ta' aċċess għar-repożitorji u ta' tniżżil tad-dejta maħżuna fihom jingħata biss lill-persuni awtorizzati skont dan ir-Regolament;

(k)

l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Kummissjoni għandu jkollhom aċċess għaliha. L-amministraturi nazzjonali maħturin mill-Istati Membri u mis-servizzi tal-Kummissjoni għandhom jingħataw drittijiet tal-aċċess li jippermettulhom joħolqu, jamministraw u jirtiraw id-drittijiet tal-aċċess tal-utenti għar-repożitorji u għall-ħidmiet relatati stipulati f'dan il-Kapitolu permezz ta' interfaċċja grafika għall-ġestjoni tal-utenti. L-interfaċċja grafika għall-ġestjoni tal-utenti għandha tkun kompatibbli mar-Regolament (UE) Nru 910/2014, b'mod partikulari s-soluzzjonijiet rilevanti li jistgħu jerġgħu jintużaw li jiġu pprovduti bħala moduli fil-kuntest tal-parti tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa marbuta mat-telekomunikazzjoni. L-amministraturi nazzjonali maħturin mill-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jagħtu drittijiet sussegwenti tal-aċċess lil utenti oħrajn li jkunu fir-responsabbiltà tagħhom;

(l)

is-sistema għandha tippermetti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jniżżlu settijiet sħaħ jew magħżulin tad-dejta li tkun maħżuna f'repożitorju;

(m)

hija għandha żżomm rekord sħiħ (imsejjaħ “rendikont tal-entrati”) tal-ħidmiet kollha marbutin mad-dejta maħżuna tal-utenti li jkunu qed iwettqu dawk il-ħidmiet u tan-natura ta' dawk il-ħidmiet, fosthom l-istorja tal-aċċess tal-utenti. Ir-rendikont tal-entrati għandu jinħoloq meta d-dejta tittella' għall-ewwel darba fis-sistema u għandu jinżamm tal-inqas għal ħames snin minn dik id-data, minkejja kull rekwiżit nazzjonali ieħor li jista' jkun hemm.

2.   Id-dejta maħżuna fis-sistema ta' repożitorji għandha tintuża biss għall-għanijiet li jissemmew fid-Direttiva 2014/40/UE u f'dan ir-Regolament.

Artikolu 26

Repożitorji primarji

1.   Kull manifattur u importatur għandu jiżgura li jiġi stabbilit repożitorju primarju. Għal dak il-għan, kull manifattur u importatur għandu jqabbad fornitur li jkun parti terza indipendenti, skont ir-rekwiżiti kuntrattwali stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/573 (7). Il-parti terza indipendenti għandha tingħażel skont ir-regoli proċedurali stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I.

2.   Kull repożitorju primarju għandu jilqa' fih biss l-informazzjoni marbuta mal-prodotti tat-tabakk tal-manifattur jew tal-importatur li jkun qabbad lill-fornitur jipprovdi dak ir-repożitorju.

3.   Kull meta r-repożitorju primarju jirċievi dejta abbażi ta' attività tar-rappurtar jew għal raġuni permessa oħra, dan għandu jibgħatha mill-ewwel lir-repożitorju sekondarju.

4.   Huma u jibagħtu d-dejta kollha li jirċievu lir-repożitorju sekondarju, ir-repożitorji primarji għandhom jużaw il-format tad-dejta u l-modalitajiet tal-iskambju tad-dejta speċifikati mir-repożitorju sekondarju.

5.   Ir-repożitorji primarji għandhom jaħżnu d-dejta skont id-dizzjunarju tad-dejta komuni pprovdut mir-repożitorju sekondarju.

6.   L-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-awdituri esterni li tkun approvat il-Kummissjoni għandhom ikunu jistgħu jwettqu tiftixiet bażiċi marbutin mad-dejta kollha li tkun maħżuna f'repożitorju primarju.

Artikolu 27

Repożitorju sekondarju

1.   Għandu jiġi stabbilit repożitorju sekondarju wieħed li jkun fih kopja tad-dejta kollha maħżuna fir-repożitorji primarji. L-operatur tar-repożitorju sekondarju għandu jinħatar minn fost il-fornituri tar-repożitorji primarji skont il-proċedura stabbilita fil-Parti B tal-Anness I.

2.   Ir-repożitorju sekondarju għandu jipprevedi interfaċċji tal-utent grafiċi u mhux grafiċi li jippermettu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jaċċessaw id-dejta maħżuna fis-sistema ta' repożitorji u jfittxu fiha, billi jużaw il-funzjonijiet kollha tat-tiftix fil-bażijiet tad-dejta disponibbli b'mod komuni, u b'mod partikulari billi jwettqu l-ħidmiet li ġejjin mill-bogħod:

(a)

l-irkupru tal-informazzjoni kollha dwar identifikatur uniku wieħed jew dwar diversi identifikaturi uniċi, fosthom it-tqabbil u l-kontroverifika ta' diversi identifikaturi uniċi u tal-informazzjoni marbuta magħhom, b'mod partikulari fejn jinsabu fil-katina tal-provvista;

(b)

il-ħolqien ta' listi u ta' statistika, bħall-istokkijiet tal-prodotti u l-għadd ta' prodotti li jidħlu ġo stabbiliment u li joħorġu minnu, b'rabta ma' element wieħed jew ma' diversi elementi tal-informazzjoni tar-rappurtar li huma mniżżlin bħala attributi tad-dejta fl-Anness II;

(c)

l-identifikazzjoni tal-prodotti kollha tat-tabakk li operatur ekonomiku rrapporta lis-sistema, fosthom tal-prodotti rrappurtati bħala prodotti li ssejħu lura, li ġew irtirati, li nsterqu, li huma neqsin jew li hemm il-ħsieb li jinqerdu.

3.   L-interfaċċji tal-utent li jissemmew fil-paragrafu 2 għandhom jippermettu lil kull Stat Membru u lill-Kummissjoni jispeċifikaw regoli individwali għall-affarijiet li ġejjin:

(a)

l-għoti ta' twissijiet awtomatiċi abbażi ta' eċċezzjonijiet u ta' avvenimenti speċifiċi tar-rappurtar, bħall-varjazzjonijiet jew l-irregolaritajiet f'daqqa waħda fil-kummerċ, it-tentattivi biex jiddaħħlu identifikaturi uniċi dduplikati fis-sistema, id-diżattivazzjoni tal-identifikaturi msemmija fl-Artikoli 15(4), 17(4) u 19(4), u l-indikazzjoni min-naħa tal-operaturi ekomomiċi li prodott insteraq jew li dan huwa nieqes;

(b)

l-irċevuta ta' rapporti perjodiċi bbażati fuq kull kombinazzjoni tal-elementi tal-informazzjoni tar-rappurtar li huma mniżżlin bħala attributi tad-dejta fl-Anness II.

4.   It-twissijiet awtomatiċi u r-rapporti perjodiċi li jissemmew fil-paragrafu 3 għandhom jintbagħtu fl-indirizzi tar-riċevituri li jkunu indikaw l-Istati Membri u l-Kummissjoni, bħall-indirizzi tal-posta elettronika individwali u/jew l-indirizzi tal-Protokoll tal-Internet (l-indirizzi IP) li jkunu indirizzi ta' sistemi esterni li l-awtoritajiet nazzjonali jew il-Kummissjoni jkunu jużaw u jamministraw.

5.   L-interfaċċji tal-utent li jissemmew fil-paragrafu 2 għandhom jippermettu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jagħmlu kollegament mill-bogħod mad-dejta maħżuna fis-sistema ta' repożitorji bis-softwer analitiku li jagħżlu huma.

6.   L-interfaċċji tal-utent li jissemmew fil-paragrafu 2 għandhom jiġu pprovduti bil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni.

7.   Mingħajr preġudizzju għall-veloċità tal-konnessjoni tal-Internet tal-utent aħħari, il-ħin ġenerali tar-rispons tar-repożitorju għal kull mistoqsija speċifika jew għal kull skattatur tat-twissija speċifiku ma għandux ikun ta' iktar minn 5 sekondi fil-każ ta' dejta li tkun ilha maħżuna inqas minn sentejn, u ta' iktar minn 10 sekondi fil-każ ta' dejta li tkun ilha maħżuna sentejn jew iktar, tal-inqas f'99 % tal-mistoqsijiet u tat-twissijiet awtomatiċi kollha previsti skont il-paragrafi 2 u 3.

8.   Il-ħin li jgħaddi minn meta tasal id-dejta tal-attività tar-rappurtar u meta din tkun aċċessibbli fir-repożitorji primarji u sekondarji permezz tal-interfaċċji grafiċi u mhux, ma għandux ikun ta' iktar minn 60 sekonda tal-inqas f'99 % tal-attivitajiet kollha tat-trasferiment tad-dejta.

9.   Ir-repożitorju għandu jippermetti li jaslu, li jinħażnu u li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fajls li ma jkollhomx ġerarkija interna li jintużaw offline (“offline flat files”) sabiex jiġi aġġornat l-apparat ta' verifika li l-Istati Membri jużaw biex jiddekowdjaw l-identifikaturi uniċi meta ma jkunux onlajn.

10.   Il-fornitur tar-repożitorju sekondarju għandu jistabbilixxi u jżomm reġistru tal-informazzjoni li tkun ġiet ittrasferita lilu skont l-Artkolu 20(3). Għandu jinżamm rekord tal-informazzjoni maħżuna fir-reġistru sakemm tibqa' taħdem is-sistema ta' traċċabbiltà.

11.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandu jkollhom id-dritt jikkonkludu ftehimiet addizzjonali dwar il-livell ta' servizz mal-fornitur tar-repożitorju sekondarju sabiex dan jitqabbad jagħmel servizzi addizzjonali li mhumiex previsti f'dan ir-Regolament. Il-fornitur tar-repożitorju sekondarju jista' jitlob ħlas li jkun proporzjonat talli jipprovdi t-tali servizzi addizzjonali.

12.   Is-servizzi tar-repożitorji pprovduti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni skont dan l-Artikolu għandhom ikunu kompatibbli mar-Regolament (UE) Nru 910/2014, u għandhom jippermettu, b'mod partikulari, li jintużaw soluzzjonijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw li jiġu pprovduti bħala moduli fil-kuntest tal-parti tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa marbuta mat-telekomunikazzjoni.

Artikolu 28

Kompiti ta' koordinazzjoni tal-fornitur tar-repożitorju sekondarju

1.   Il-fornitur li jkun qed iħaddem ir-repożitorju sekondarju għandu jibgħat lill-fornituri li jkunu qed iħaddmu r-repożitorji primarji, lill-emittenti tal-identifikazzjoni u lill-operaturi ekonomiċi l-lista tal-ispeċifikazzjonijiet meħtieġa għall-iskambju tad-dejta mar-repożitorju sekondarju u mar-router. L-ispeċifikazzjonijiet kollha għandhom ikunu bbażati fuq standards miftuħin mhux proprjetarji.

Il-lista msemmija fl-ewwel sottoparagrafu għandha tintbagħat sa mhux aktar tard minn xahrejn mid-data meta jingħażel il-fornitur li jkun qed iħaddem ir-repożitorju sekondarju.

2.   Il-fornitur li jkun qed iħaddem ir-repożitorju sekondarju għandu jistabbilixxi dizzjunarju tad-dejta komuni abbażi tal-informazzjoni mniżżla fl-Anness II. Id-dizzjunarju tad-dejta komuni għandu jirreferi għat-tikketti tal-attributi tad-dejta fil-format li jinqara mill-bniedem. Id-dizzjunarju tad-dejta komuni għandu jintbagħat lill-fornituri li jkunu qed iħaddmu r-repożitorji primarji sa mhux aktar tard minn xahrejn mid-data meta jingħażel il-fornitur li jkun qed iħaddem ir-repożitorju sekondarju.

3.   Kull meta jkun hemm bżonn biex ikun żgurat li s-sistema ta' repożitorji taħdem b'mod effettiv skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, il-fornitur li jkun qed iħaddem ir-repożitorju sekondarju għandu jaġġorna l-lista msemmija fil-paragrafu 1 u d-dizzjunarju tad-dejta komuni msemmi fil-paragrafu 2. Il-fornituri li jkunu qed iħaddmu r-repożitorji primarji għandhom jiġu avżati b'kull aġġornament ta' dan it-tip tal-inqas xahrejn qabel id-data meta l-aġġornament ikun se jiġi implimentat fis-sistema.

Artikolu 29

Router

1.   Il-fornitur tar-repożitorju sekondarju għandu jistabbilixxi u jamministra router.

2.   L-iskambju tad-dejta bejn ir-router u r-repożitorji primarji u sekondarji għandu jsir billi jintużaw il-format tad-dejta u l-modalitajiet tal-iskambju tad-dejta speċifikati mir-router.

3.   L-iskambju tad-dejta bejn ir-router u emittent tal-identifikazzjoni għandu jsir billi jintużaw il-format tad-dejta u l-modalitajiet tal-iskambju tad-dejta speċifikati mir-router.

4.   L-operaturi ekonomiċi li ma jkunux manifatturi u importaturi għandhom jibagħtu l-informazzjoni rreġistrata skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva 2014/40/UE u skont dan ir-Regolament lir-router, u dan għandu jibgħatha lir-repożitorju primarju li jintuża mill-manifattur jew mill-importatur li dwar il-prodotti tiegħu qed tintbagħat l-informazzjoni. Kopja ta' dik id-dejta għandha tintbagħat mill-ewwel lis-sistema tar-repożitorju sekondarju.

Artikolu 30

Spejjeż tas-sistema ta' repożitorji

1.   Il-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-tabakk għandhom iġarrbu l-ispejjeż kollha marbutin mas-sistema ta' repożitorji msemmija fl-Artikolu 24(1), fosthom dawk li ġejjin mit-twaqqif, mit-tħaddim u miż-żamma tagħha. Dawk l-ispejjeż għandhom ikunu ġusti, raġonevoli u proporzjonati:

(a)

għas-servizzi mogħtija; u

(b)

għall-ammont ta' UIs tal-livell tal-pakketti individwali mitlub fuq perjodu partikulari taż-żmien.

2.   L-ispejjeż tat-twaqqif, tat-tħaddim u taż-żamma tar-repożitorju sekondarju u tar-router, skont il-każ, għandhom jinġabru mingħand il-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-tabakk permezz tal-ispejjeż li l-fornituri tar-repożitorji primarji jimponu fuqhom.

Artikolu 31

Skadenza għat-twaqqif tas-sistema ta' repożitorji

Is-sistema ta' repożitorji għandha tiġi stabbilita u tkun tista' titħaddem għall-għanijiet tal-ittestjar sal-20 ta' Marzu 2019.

KAPITOLU VI

REĠISTRAZZJONI U TRAŻMISSJONI

Artikolu 32

Ir-reġistrazzjoni tal-informazzjoni dwar il-movimenti tal-prodotti u t-trażmissjoni tagħha

1.   Sabiex tkun tista' tiġi stabbilita r-rotta tal-konsenja attwali tal-pakketti individwali mmanifatturati fl-Unjoni jew importati fiha, l-operaturi ekonomiċi għandhom jirreġistraw l-avvenimenti li ġejjin:

(a)

l-applikar tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali fuq il-pakketti individwali;

(b)

l-applikar tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati fuq l-imballaġġ aggregat;

(c)

id-dispaċċ tal-prodotti tat-tabakk minn stabbiliment;

(d)

il-wasla tal-prodotti tat-tabakk fi stabbiliment;

(e)

it-trasbord.

2.   Il-manifatturi u l-importaturi għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fil-punti 3.1 sa 3.5 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dawk il-punti, lir-repożitorju primarju li huma jkunu qabbdu. L-operaturi ekonomiċi l-oħrajn kollha għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fil-punti 3.1 sa 3.5 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dawk il-punti, permezz tar-router.

3.   Għad-diżaggregazzjoni tal-imballaġġ aggregat immarkat skont l-Artikolu 10(4), f'każ li operatur ekonomiku jkun beħsiebu jerġa' juża UI tal-livell tal-pakketti aggregati f'xi ħidma fil-ġejjieni, il-manifatturi u l-importaturi għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fil-punt 3.6 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt, lir-repożitorju primarju li huma jkunu qabbdu. L-operaturi ekonomiċi l-oħrajn kollha għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fil-punt 3.6 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt, permezz tar-router.

4.   Fil-każ tal-konsenji lil diversi stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut b'vann għall-bejgħ tal-prodotti, il-manifatturi u l-importaturi għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fil-punt 3.7 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt, lir-repożitorju primarju li huma jkunu qabbdu. L-operaturi ekonomiċi l-oħrajn kollha għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fil-punt 3.7 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dak il-punt, permezz tar-router.

5.   Fil-każ tad-dispaċċ u tat-trasbord tal-pakketti individwali jew tal-imballaġġ aggregat tal-prodotti tat-tabakk li b'kollox ikunu jiżnu inqas minn 10 kilogrammi maħsubin għal barra l-Unjoni, l-Istat Membru fejn ikun jinsab l-istabbiliment minn fejn qed isir id-dispaċċ jista' jippermetti li l-obbligu tar-reġistrazzjoni msemmi fil-paragrafu 1(c) sa (e) jintlaħaq billi jingħata aċċess għar-reġistri tas-sistema ta' traċċar u ta' rintraċċar tal-operatur loġistiku jew postali stess.

6.   Jekk il-prodotti tat-tabakk jinqerdu jew jinsterqu wara li fuqhom ikun ġie applikat l-identifikatur uniku, l-operaturi ekonomiċi għandhom jibagħtu mill-ewwel talba għad-diżattivazzjoni skont il-kamp ta' applikazzjoni u l-format speċifikati fil-punt 2.3 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tal-Anness II.

7.   L-informazzjoni dwar l-avveniment għandha titqies li tkun intbagħtet sewwa meta jkun hemm messaġġ ta' rikonoxximent pożittiv tagħha min-naħa tar-repożitorji primarji jew tar-router. Il-messaġġ ta' rikonoxximent għandu jinkludi kodiċi tas-sejħa lura tal-messaġġ li l-operatur ekonomiku għandu juża jekk il-messaġġ oriġinali jkollu jitħassar.

Artikolu 33

Reġistrazzjoni u trażmissjoni tal-informazzjoni marbuta mat-tranżazzjonijiet

1.   Sabiex tkun tista' tiġi stabbilita l-informazzjoni marbuta mat-tranżazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 15(2)(j) u (k) tad-Direttiva 2014/40/UE, l-operaturi ekonomiċi għandhom jirreġistraw l-avvenimenti li ġejjin:

(a)

il-ħruġ tan-numru tal-ordni;

(b)

il-ħruġ tal-fattura;

(c)

l-irċevuta tal-ħlas.

2.   Il-manifatturi u l-importaturi għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dik it-Taqsima, lir-repożitorju primarju li huma jkunu qabbdu. L-operaturi ekonomiċi l-oħrajn kollha għandhom jibagħtu l-informazzjoni mniżżla fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu II tal-Anness II, fil-format mogħti f'dik it-Taqsima, permezz tar-router.

3.   Hija responsabbiltà tal-bejjiegħ li jirreġistra u jibgħat l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

4.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha titqies li tkun intbagħtet sewwa meta jasal il-messaġġ ta' rikonoxximent pożittiv tagħha min-naħa tar-repożitorji primarji jew tar-router. Il-messaġġ ta' rikonoxximent għandu jinkludi kodiċi tas-sejħa lura tal-messaġġ li l-operatur ekonomiku għandu juża jekk il-messaġġ oriġinali jkollu jitħassar.

Artikolu 34

Perjodu taż-żmien għat-trażmissjoni tal-informazzjoni meħtieġa

1.   L-operaturi ekonomiċi għandhom jibagħtu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 32(1)(a), (b) u (d), fl-Artikolu 32(3) u (4) u fl-Artikolu 33(1) fi żmien tliet sigħat minn meta jseħħ l-avveniment. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 32 għandha tintbagħat fl-ordni kif iseħħu l-avvenimenti.

2.   Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, l-avvenimenti li jissemmew fl-Artikolu 33 għandhom jitqiesu li jseħħu fil-mument meta jkunu jistgħu jiġu assoċjati mal-pakketti individwali rilevanti għall-ewwel darba.

3.   L-operaturi ekonomiċi għandhom jibagħtu l-informazzjoni dwar id-dispaċċ tal-prodotti tat-tabakk minn stabbiliment u dwar it-trasbord imsemmija fl-Artikolu 32(1)(c) u (e) fi żmien 24 siegħa qabel ma jseħħ l-avveniment.

4.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-operaturi ekonomiċi jistgħu jibagħtu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 32(1)(a), (b) u (d), fl-Artikolu 32(3) u (4) u fl-Artikolu 33(1) fi żmien 24 siegħa minn meta jseħħ l-avveniment jekk huma jkunu jissodisfaw xi kundizzjoni minn dawn li ġejjin:

(a)

jekk huma, jew il-grupp ta' impriżi li jiffurmaw parti minnu, skont il-każ, ikunu ttrattaw inqas minn 120 miljun UI tal-livell tal-pakketti individwali fil-livell tal-Unjoni fis-sena kalendarja ta' qabel;

(b)

jekk huma intrapriżi żgħar u ta' daqs medju skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE.

5.   Il-paragrafu 1 għandu jibda japplika mill-20 ta' Mejju 2028. Sa dik id-data, l-operaturi ekonomiċi kollha jistgħu jibagħtu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 fi żmien 24 siegħa minn meta jseħħ l-avveniment.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 35

Indipendenza

1.   L-emittenti tal-identifikazzjoni, il-fornituri tas-servizzi tar-repożitorji u l-fornituri tal-apparat għal kontra t-tbagħbis, kif ukoll is-sottokuntratturi tagħhom, skont il-każ, għandhom ikunu indipendenti u jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b'mod imparzjali.

2.   Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, biex tiġi vvalutata l-indipendenza għandhom jintużaw il-kriterji li ġejjin:

(a)

l-indipendenza mill-industrija tat-tabakk f'termini tal-forma ġuridika, tal-organizzazzjoni u tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Għandu jiġi vvalutat b'mod partikulari jekk l-industrija tat-tabakk għandhiex kontroll, dirett jew indirett, fuq l-impriża jew il-grupp ta' impriżi, fosthom permezz ta' parteċipazzjoni azzjonarja minoritarja;

(b)

l-indipendenza mill-industrija tat-tabakk f'termini finanzjarji, li se tkun preżunta jekk, qabel ma jidħlu għall-funzjonijiet tagħhom, l-impriża jew il-grupp ta' impriżi kkonċernati jkunu ġġeneraw inqas minn 10 % mill-fatturat dinji annwali tagħhom, minbarra l-VAT u kull taxxa indiretta oħra, mill-forniment ta' prodotti u ta' servizzi lis-settur tat-tabakk fl-aħħar sentejn kalendarji, kif jista' jiġi stabbilit abbażi tal-aktar kontijiet riċenti approvati. Għal kull sena kalendarja sussegwenti, il-fatturat dinji annwali, minbarra l-VAT u kull taxxa indiretta oħra, mill-forniment ta' prodotti u ta' servizzi lis-settur tat-tabakk ma għandux jaqbeż l-20 %;

(c)

in-nuqqas ta' kunflitt ta' interess mal-industrija tat-tabakk min-naħa tal-persuni li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-impriża jew tal-grupp ta' impriżi, fosthom tal-membri tal-bord tad-diretturi jew ta' kull tip ta' korp ta' tmexxija ieħor. B'mod partikulari, huma:

(1)

ma għandhomx ikunu ħadu sehem fl-istrutturi tal-kumpaniji tal-industrija tat-tabakk fl-aħħar ħames snin;

(2)

għandhom jaġixxu b'mod indipendenti minn kull interess monetarju jew le marbut mal-industrija tat-tabakk, fosthom il-pussess tal-ħażniet, mill-parteċipazzjoni fi skemi tal-pensjonijiet privati jew mill-interessi li jkollhom sħabhom, l-irġiel jew in-nisa tagħhom jew qrabathom fil-linja axxendenti jew dixxendenti.

3.   F'każ li l-emittenti tal-identifikazzjoni, il-fornituri tas-servizzi tar-repożitorji u l-fornituri tal-apparat għal kontra t-tbagħbis iqabbdu sottokuntratturi, huma għandu jibqa' jkollhom ir-responsabbiltà jiżguraw li dawk is-sottokuntratturi jikkonformaw mal-kriterji tal-indipendenza stabbiliti fil-paragrafu 2.

4.   Għall-għanijiet tal-konformità mal-obbligi tagħhom skont l-Artikolu 3(8)(a), l-Istati Membri, kif ukoll il-Kummissjoni, jistgħu jitolbu lill-emittenti tal-identifikazzjoni, lill-fornituri tas-servizzi tar-repożitorji u lill-fornituri tal-apparat għal kontra t-tbagħbis, inkluż is-sottokuntratturi tagħhom, skont il-każ, jipprovdulhom id-dokumenti li għandhom bżonn biex jivvalutaw il-konformità tagħhom mal-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 2. It-tali dokumenti jistgħu jinkludu dikjarazzjonijiet annwali tal-konformità mal-kriterji tal-indipendenza stabbiliti fil-paragrafu 2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni jistgħu jitolbu li d-dikjarazzjonijiet annwali jkunu jinkludu lista sħiħa tas-servizzi pprovduti lill-industrija tat-tabakk matul l-aħħar sena kalendarja, kif ukoll dikjarazzjonijiet individwali tal-indipendenza finanzjarja mill-industrija tat-tabakk ipprovduti mill-membri kollha involuti fil-ġestjoni tal-fornitur indipendenti.

5.   L-Istati Membri rilevanti u l-Kummissjoni għandhom jiġu avżati minnufih b'kull bidla fiċ-ċirkustanzi marbuta mal-kriterji li jissemmew fil-paragrafu 2 li tista' taffettwa l-indipendenza tal-emittenti tal-identifikazzjoni, tal-fornituri tas-servizzi tar-repożitorji u tal-fornituri tal-apparat għal kontra t-tbagħbis (inkluż tas-sottokuntratturi tagħhom, skont il-każ), u li tibqa' għaddejja għal sentejn kalendarji konsekuttivi.

6.   Meta l-informazzjoni li tinkiseb skont il-paragrafu 4 jew l-avviż imsemmi fil-paragrafu 5 jiżvelaw li l-fornituri tas-servizzi tar-repożitorji u l-fornituri tal-apparat għal kontra t-tbagħbis (inkluż is-sottokuntratturi tagħhom, skont il-każ) ma jkunx għadhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 2, f'perjodu raġonevoli taż-żmien u sa mhux aktar tard minn tmiem is-sena kalendarja ta' wara dik li matulha jkunu waslu l-informazzjoni jew l-avviż, l-Istati Membri u l-Kummissjoni, fil-każ tal-fornitur tar-repożitorju sekondarju, għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkun hemm konformità mal-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 2.

7.   L-emittenti tal-identifikazzjoni, il-fornituri tas-servizzi tar-repożitorji u l-fornituri tal-apparat għal kontra t-tbagħbis għandhom javżaw lill-Istati Membri rilevanti u lill-Kummissjoni minnufih b'kull theddida jew tentattiv li jiġu influwenzati b'mod mhux xieraq li jistgħu jimminaw, potenzjalment jew fir-realtà, l-indipendenza tagħhom.

8.   L-awtoritajiet pubbliċi jew l-impriżi rregolati mil-liġi pubblika, kif ukoll is-sottokuntratturi tagħhom, għandhom jitqiesu li huma indipendenti mill-industrija tat-tabakk.

9.   Il-Kummissjoni għandha tirrevedi b'mod perjodiku l-proċeduri li jirregolaw il-ħatra tal-emittenti tal-identifikazzjoni, tal-fornituri tas-servizzi tar-repożitorji u tal-fornituri tal-apparat għal kontra t-tbagħbis u l-monitoraġġ tal-konformità tagħhom mal-kriterji tal-indipendenza stabbiliti fil-paragrafu 2, sabiex tivvaluta l-konformità tagħhom mar-rekwiżiti tal-Artikolu 15 tad-Direttiva 2014/40/UE u mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Il-konklużjonijiet ta' dik ir-reviżjoni għandhom jiġu ppubblikati u għandhom jiddaħħlu fir-rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/40/UE previst fl-Artikolu 28 ta' dik id-Direttiva.

Artikolu 36

Sigurtà u interoperabbiltà tal-komunikazzjonijiet u tad-dejta

1.   Il-komunikazzjonijiet elettroniċi kollha previsti f'dan ir-Regolament għandhom isiru b'mezzi siguri. Il-protokolli tas-sigurtà u r-regoli tal-konnettività applikabbli għandhom ikunu bbażati fuq standards miftuħin mhux proprjetarji. Dawn għandhom jiġu stabbiliti minn dawn li ġejjin:

(a)

mill-emittent tal-identifikazzjoni fil-każ tal-komunikazzjonijiet bejnu u bejn l-operaturi ekonomiċi li jkunu qed jirreġistraw miegħu jew li jkunu qed jitolbuh joħorġilhom identifikaturi uniċi;

(b)

mill-fornituri tar-repożitorji primarji fil-każ tal-komunikazzjonijiet bejn ir-repożitorji primarji u l-manifatturi jew l-importaturi;

(c)

mill-fornitur tar-repożitorju sekondarju fil-każ tal-komunikazzjonijiet bejn ir-repożitorju sekondarju u r-router u:

(i)

l-emittenti tal-identifikazzjoni;

(ii)

ir-repożitorji primarji; u

(iii)

l-operaturi ekonomiċi li jkunu qed jużaw ir-router, jiġifieri l-operaturi ekonomiċi li ma jkunux manifatturi u importaturi.

2.   Il-fornituri tar-repożitorji primarji u sekondarji għandhom ikunu responsabbli għas-sigurtà u għall-integrità tad-dejta li jkunu laqgħu fihom. Il-portabbiltà tad-dejta għandha tiġi żgurata skont id-dizzjunarju tad-dejta komuni stabbilit fl-Artikolu 28.

3.   Fil-każ tad-dejta kollha ttrasferita, il-parti li tkun qed tibgħat id-dejta hija responsabbli għall-kompletezza tad-dejta ttrasferita. Sabiex il-parti li tkun qed tibgħat id-dejta tissodisfa dan l-obbligu, il-parti li tkun qed tirċeviha għandha tibgħat messaġġ ta' rikonoxximent li tkun irċeviet id-dejta, li jkun jinkludi valur ta' “checksum” tad-dejta reali li tkun intbagħtet jew mekkaniżmu alternattiv li jippermetti li tiġi vvalidata l-integrità tat-trażmissjoni, b'mod partikulari l-kompletezza tagħha.

Artikolu 37

Dispożizzjoni tranżitorja

1.   Is-sigaretti u t-tabakk tal-brim li jkunu ġew immanifatturati fl-Unjoni jew importati fiha qabel l-20 ta' Mejju 2019 u li ma jkunux immarkati b'UIs tal-livell tal-pakketti individwali skont l-Artikolu 6 jistgħu jibqgħu fiċ-ċirkolazzjoni libera sal-20 ta' Mejju 2020. L-obbligi li jissemmew fil-Kapitolu VI ma għandhomx japplikaw għal dawn il-prodotti tat-tabakk li jistgħu jibqgħu fiċ-ċirkolazzjoni libera iżda li mhumiex immarkati b'UIs tal-livell tal-pakketti individwali.

2.   Il-prodotti tat-tabakk minbarra s-sigaretti u t-tabakk tal-brim li jkunu ġew immanifatturati fl-Unjoni jew importati fiha qabel l-20 ta' Mejju 2024 u li ma jkunux immarkati b'UIs tal-livell tal-pakketti individwali skont l-Artikolu 6 jistgħu jibqgħu fiċ-ċirkolazzjoni libera sal-20 ta' Mejju 2026. L-obbligi li jissemmew fil-Kapitolu VI ma għandhomx japplikaw għal dawn il-prodotti tat-tabakk li jistgħu jibqgħu fiċ-ċirkolazzjoni libera iżda li mhumiex immarkati b'UIs tal-livell tal-pakketti individwali.

Artikolu 38

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 127, 29.4.2014, p. 1.

(2)  Il-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk għall-Konvenzjoni Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk (ĠU L 268, 1.10.2016, p. 10).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1749 tas-17 ta' Ġunju 2016 dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk għall-Konvenzjoni Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk, bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 268, 1.10.2016, p. 1). Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1750 tas-17 ta' Ġunju 2016 dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk għall-Konvenzjoni Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk, meta jkunu kkonċernati d-dispożizzjonijiet tiegħu dwar l-obbligi relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali u mad-definizzjoni ta' reati kriminali (ĠU L 268, 1.10.2016, p. 6).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).

(5)  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta' Ottubru, 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(6)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni tal-mikrointrapriżi, tal-intrapriżi ż-żgħar u tal-intrapriżi ta' daqs medju [traduzzjoni mhix uffiċjali] (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

(7)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/573 tal-15 ta' Diċembru 2017 dwar l-elementi ewlenin tal-kuntratti tal-ħżin tad-dejta li għandhom jiġu konklużi bħala parti minn sistema ta' traċċabbiltà għall-prodotti tat-tabakk (ara l-paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS I

PROĊEDURA GĦALL-GĦAŻLA TAL-FORNITURI TAS-SISTEMI TA' REPOŻITORJI LI JKUNU PARTIJIET TERZI INDIPENDENTI

PARTI A

Il-proċeduri li ġejjin għandhom japplikaw għall-għażla ta' fornitur li jkun parti terza indipendenti, li jħaddem repożitorju primarju:

1.

Kull manifattur u importatur tas-sigaretti u tat-tabakk tal-brim għandu jgħarraf lill-Kummissjoni bl-affarijiet li ġejjin sa mhux aktar tard minn xahrejn wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament Delegat (UE) 2018/573:

(a)

bl-identità tal-parti terza li qed jipproponi li jaħtar biex iħaddem repożitorju primarju (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-fornitur propost”); u

(b)

bl-abbozz tal-kuntratt għall-ħżin tad-dejta li jkun fih l-elementi ewlenin stabbiliti fir-Regolament Delegat sabiex dan jiġi approvat mill-Kummissjoni.

2.

Flimkien man-notifika għandhom jintbagħtu l-affarijiet li ġejjin:

(a)

id-dikjarazzjoni bil-miktub tal-għarfien espert tekniku u operattiv, imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2018/573;

(b)

id-dikjarazzjoni bil-miktub tal-indipendenza finanzjarja u ġuridika, imsemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2018/573; u

(c)

tabella ta' korrispondenza bejn il-klawżoli kuntrattwali u r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) 2018/573.

3.

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi n-notifika, u abbażi ta' eżami tal-idoneità tal-fornitur propost, b'mod partikulari f'dak li għandu x'jaqsam mal-indipendenza u mal-kapaċitajiet tekniċi tiegħu, kif imsemmi fl-Artikolu 15(8) tad-Direttiva 2014/40/UE, il-Kummissjoni għandha tapprova l-fornitur propost u l-abbozz tal-kuntratt jew tirrifjutahom. Jekk il-Kummissjoni ma tibgħat l-ebda tweġiba dwar dan f'dak il-perjodu taż-żmien, għandu jitqies li tkun approvat lill-fornitur u l-abbozz tal-kuntratt.

4.

Meta l-Kummissjoni ma tapprovax lill-fornitur propost jew l-abbozz tal-kuntratt, jew meta hija tqis li l-kuntratt ma jinkludix l-elementi ewlenin stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) 2018/573, il-manifattur jew l-importatur ikkonċernati għandhom jipproponu fornitur ieħor u/jew jemendaw l-abbozz tal-kuntratt kif meħtieġ biex dan jerġa' jitqies mill-Kummissjoni, fi żmien xahar minn meta l-Kummissjoni tinfurmahom b'dan.

5.

Ladarba l-fornitur propost u l-abbozz tal-kuntratt ikunu ġew approvati, il-manifatturi u l-importaturi għandhom jibagħtu l-affarijiet li ġejjin, f'format elettroniku, fi żmien ġimagħtejn minn meta jkun hemm it-tali approvazzjoni:

(a)

kopja tal-kuntratt iffirmat miż-żewġ partijiet; u

(b)

id-dikjarazzjonijiet li jeħtieġ jiġu pprovduti bħala parti mill-kuntratt skont l-Artikoli 4 u 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2018/573.

6.

Il-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-tabakk minbarra s-sigaretti u t-tabakk tal-brim għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni, sal-31 ta' Diċembru 2022, bl-identità tal-fornitur propost, bl-abbozz tal-kuntratt għall-ħżin tad-dejta li jkun fih l-elementi ewlenin stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) 2018/573 sabiex dan jiġi approvat mill-Kummissjoni, u bid-dokumentazzjoni addizzjonali msemmija fil-paragrafu 2.

7.

Il-fornitur li jinħatar biex iħaddem ir-repożitorju primarju għandu jintegra r-repożitorju tiegħu fis-sistema ta' traċċabbiltà biss wara li jkun ġie konkluż il-kuntratt approvat.

8.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista tal-partijiet terzi nnotifikati u approvati fuq sit web.

9.

Il-Kummissjoni għandha tapprova kull emenda fl-elementi ewlenin tal-kuntratt, kif iddefiniti fir-Regolament Delegat (UE) 2018/573. Kull emenda oħra tal-kuntratt għandha tintbagħat minn qabel lill-Kummissjoni.

PARTI B

Il-proċedura li ġejja għandha tapplika għall-għażla ta' parti terza indipendenti li tħaddem is-sistema tar-repożitorju sekondarju:

1.

Fi żmien sitt xhur minn meta jidħol fis-seħħ ir-Regolament Delegat (UE) 2018/573, il-Kummissjoni għandha taħtar fornitur minn fost il-fornituri tar-repożitorji primarji li jkunu ġew approvati skont il-Parti A li jkollu l-kompitu li jħaddem ir-repożitorju sekondarju (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “l-operatur tar-repożitorju sekondarju”), sabiex dan iwettaq is-servizzi speċifikati fil-Kapitolu V ta' dan ir-Regolament.

2.

L-operatur tar-repożitorju sekondarju għandu jinħatar abbażi ta' valutazzjoni ta' kriterji oġġettivi sa mhux aktar tard minn tmien xhur wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament Delegat (UE) 2018/573.

3.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultat tal-ħatra tal-operatur tar-repożitorju sekondarju fuq sit web.

4.

Kull fornitur tar-repożitorju primarju li jkun inħatar skont il-Parti A għandu jiffirma kuntratt individwali mal-fornitur li jkun inħatar biex iħaddem ir-repożitorju sekondarju sabiex dan iwettaq is-servizzi speċifikati fil-Kapitolu V ta' dan ir-Regolament.

5.

Il-kuntratti għandhom jiġu ffirmati u jintbagħtu lill-Kummissjoni fi żmien xahar mid-data tal-ħatra.

PARTI C

Minbarra l-proċeduri tal-għażla deskritti fil-Partijiet A u B, għandhom japplikaw ukoll ir-rekwiżiti li ġejjin:

1.

Meta xi parti kontraenti ttemm ir-relazzjoni kuntrattwali bejn il-manifattur u l-importatur u l-fornitur tar-repożitorju primarju, jew tkun mistennija ttemmha, għal kwalunkwe raġuni, inkluż in-nuqqas ta' konformità mal-kriterji tal-indipendenza stabbiliti fl-Artikolu 35, il-manifattur jew l-importatur għandu jgħarraf lill-Kummissjoni mill-ewwel b'dan, jew li mistenni jsir dan, u għandu jgħarrafha bid-data tan-notifika tat-terminazzjoni u bid-data meta dik it-terminazzjoni għandha tidħol fis-seħħ malli jkun jaf dan. Il-manifattur jew l-importatur għandu jipproponi fornitur ta' sostituzzjoni u javża lill-Kummissjoni b'dan malajr kemm jista' jkun mil-lat prattiku u sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel id-data meta jintemm il-kuntratt eżistenti. Il-fornitur ta' sostituzzjoni għandu jinħatar skont il-paragrafi 2 sa 7 tal-Parti A.

2.

F'każ li l-operatur tar-repożitorju sekondarju javża li huwa jkun beħsiebu jieqaf iħaddem it-tali repożitorju skont il-kuntratti li jkun iffirma skont il-paragrafu 4 tal-Parti B, huwa għandu javża lill-Kummissjoni minnufih b'dan u bid-data meta għandha tidħol fis-seħħ dik it-terminazzjoni.

3.

Meta s-sejba msemmija fil-paragrafu 1 tkun tapplika għall-fornitur li jkun inħatar biex iħaddem ir-repożitorju sekondarju, il-kuntratti għat-tħaddim tar-repożitorju sekondarju li jkunu ġew iffirmati skont il-paragrafu 4 tal-Parti B, min-naħa tagħhom, għandhom jintemmu mill-partijiet kontraenti.

4.

Fil-każijiet imsemmijin fil-paragrafu 2 u fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha taħtar fornitur ta' sostituzzjoni malajr kemm jista' jkun mil-lat prattiku u sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel id-data meta jintemm il-kuntratt eżistenti.


ANNESS II

Il-messaġġi ewlenin li l-operaturi ekonomiċi għandhom jibagħtu

Il-messaġġi meħtieġa għall-għanijiet regolatorji għandu jkun fihom tal-inqas l-attributi tad-dejta mniżżlin f'dan l-Anness. Kemm l-emittenti tal-identifikazzjoni u kemm il-fornituri tar-repożitorji tad-dejta (inkluż tar-router) jistgħu jiddeċiedu li jżidu l-kontenut tal-messaġġ għal għanijiet purament tekniċi sabiex jiżguraw li s-sistema ta' traċċabbiltà tal-prodotti tat-tabakk taħdem bla xkiel.

Il-messaġġi mniżżlin f'dan l-Anness ma jinkludux il-messaġġi li l-emittenti tal-identifikazzjoni u l-fornituri tar-repożitorji tad-dejta (inkluż tar-router) iridu jibagħtu lura lill-operaturi ekonomiċi, bħall-konfermi tar-riċevuta.

Il-messaġġi kollha li jiġu ġġenerati fil-kuntest tas-sistema ta' traċċabbiltà tal-prodotti tat-tabakk għandu jkun fihom l-identifikazzjoni tal-oriġinatur u kronogramma sal-livell tas-sekondi (ara t-tip ta' dejta msejjaħ “Time(L)”). L-emittenti tal-identifikazzjoni u l-fornituri tar-repożitorji tad-dejta (inkluż tar-router) iridu jimmarkaw il-ħin fuq kull messaġġ li jirċievu sal-livell tas-sekondi.

KAPITOLU I

DESKRIZZJONIJIET TAL-ATTRIBUTI

TAQSIMA 1

It-tip ta' dejta

Tip ta' dejta

Deskrizzjoni

Eżempju

ARC

Il-kodiċi ta' referenza amministrattiva (ARC) jew kull kodiċi suċċessiv adottat skont is-sistema kompjuterizzata tal-movimenti u tal-kontrolli intrakomunitarji ta' prodotti soġġetti għas-sisa (l-EMCS)

“15GB0123456789ABCDEF0”

aUI

Identifikatur uniku tal-livell tal-pakketti aggregati, ikkodifikat bl-affarijiet li ġejjin:

 

jew

bis-sett li ma jinbidilx tal-istandard tal-ISO 646:1991 u li jkun magħmul minn erba' partijiet: (a) il-prefiss tal-emittent tal-identifikazzjoni skont l-istandard tal-ISO 15459-2:2015; (b) l-element li jagħti n-numru tas-serje fil-format stabbilit mill-emittent tal-identifikazzjoni; (c) il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment tat-tabakk li jkun skont it-tip ta' dejta msejjaħ “FID”; u (d) kronogramma fil-format tat-tip ta' dejta msejjaħ “Time(s)”,

 

jew

bis-sett li ma jinbidilx tal-istandard tal-ISO 646:1991 li jifforma kodiċi li jkun strutturat skont l-istandard tal-ISO 15459-1:2014 jew l-istandard tal-ISO 15459-4:2014 (jew l-aktar standard ekwivalenti riċenti tagħhom)

 

Boolean

Valur Boolean

“0” (falz/diżattivat)

“1” (veru/attivat)

Country

Isem il-pajjiż, mogħti bil-kodiċi alfa-2 tal-istandard tal-ISO 3166-1:2013 (jew tal-aktar standard ekwivalenti riċenti tiegħu)

“DE”

Currency

Isem il-munita, mogħti bil-kodiċi tal-istandard tal-ISO 4217:2015 (jew tal-aktar standard ekwivalenti riċenti tiegħu)

“EUR”

Date

Id-data mogħtija bħala ħin universali kkoordinat (UTC), fil-format li ġej: SSSS-XX-JJ

“2019-05-20”

Decimal

Valuri numeriċi, li jistgħu jinkludu numri b'ċifri wara l-punt deċimali

“1” jew “2,2” jew “3,33”

EOID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku, fil-format stabbilit mill-emittent tal-identifikazzjoni kkodifikat bis-sett li ma jinbidilx tal-istandard tal-ISO 646:1991

 

FID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment tat-tabakk, fil-format stabbilit mill-emittent tal-identifikazzjoni kkodifikat bis-sett li ma jinbidilx tal-istandard tal-ISO 646:1991

 

Integer

Valuri numeriċi aġġustati għal numri sħaħ, li ma jkunux jinkludu ċifri wara l-punt deċimali

“1” jew “22” jew “333”

MID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna, fil-format stabbilit mill-emittent tal-identifikazzjoni kkodifikat bis-sett li ma jinbidilx tal-istandard tal-ISO 646:1991

 

MRN

In-numru ta' referenza tal-moviment (l-MRN) huwa numru uniku tar-reġistrazzjoni doganali. Dan ikun fih 18-il ċifra u jkun magħmul mill-elementi li ġejjin: (a) l-aħħar żewġ ċifri tas-sena tal-aċċettazzjoni formali tal-moviment tal-esportazzjonit (SS); (b) isem il-pajjiż, mogħti bil-kodiċi alfa-2 tal-istandard tal-ISO 3166-1:2013 (jew tal-aktar standard ekwivalenti riċenti tiegħu) tal-Istat Membru li lilu ntbagħtet id-dikjarazzjoni; (c) identifikatur uniku għad-dħul jew għall-importazzjoni għal kull sena u għal kull pajjiż; u (d) ċifra ta' kontroll

“11IT9876AB88901235”

SEED

Numru tas-sisa li jkun magħmul mill-elementi li ġejjin: (a) isem il-pajjiż, mogħti bil-kodiċi alfa-2 tal-istandard tal-ISO 3166-1:2013 (jew tal-aktar standard ekwivalenti riċenti tiegħu) (pereżempju “LU”); u (b) ħdax-il karattru alfanumeriku, bl-użu ta' żero fuq in-naħa tax-xellug jekk ikun hemm bżonn (pereżempju “00000987ABC”)

“LU00000987ABC”

ITU

Il-kodiċi tal-unità individwali tat-trasport (pereżempju l-SSCC), iġġenerat skont l-istandard tal-ISO 15459-1:2014 (jew l-aktar standard ekwivalenti riċenti tiegħu)

“001234560000000018”

Text

Valuri alfanumeriċi, mogħtija bil-kodiċi tal-istandard tal-ISO 8859-15:1999

“abcde12345”

Time(L)

Il-ħin universali kkoordinat (UTC), mogħti fil-format li ġej: SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ

“2019-07-16T19:20:30Z”

Time(s)

Il-ħin universali kkoordinat (UTC), mogħti fil-format li ġej: SSXXJJss

“19071619”

TPID

L-identifikatur tal-prodott tat-tabakk, li huwa identifikatur numeriku użat fis-sistema tal-Punt tad-Dħul Komuni tal-UE (is-sistema EU-CEG) bil-format li ġej: NNNNN-NN-NNNNN

“02565-16-00230”

PN

In-numru tal-prodott, li huwa identifikatur numeriku użat fis-sistema EU-CEG biex jiġu identifikati l-preżentazzjonijiet tal-prodott (pereżempju n-numru tal-identifikazzjoni tal-kummerċ globali tal-prodott imsejjaħ “GTIN”)

“00012345600012”

upUI(L)

Identifikatur uniku tal-livell tal-pakketti individwali kkodifikat bis-sett li ma jinbidilx tal-istandard tal-ISO 646:1991 u magħmul minn tliet partijiet: (a) il-prefiss tal-emittent tal-identifikazzjoni skont l-istandard tal-ISO 15459-2:2015; (b) il-parti tan-nofs fil-format stabbilit mill-emittent tal-identifikazzjoni; u (c) l-kronogramma fil-format tat-tip ta' dejta msejjaħ “Time(s)”

 

upUI(s)

Identifikatur uniku tal-livell tal-pakketti individwali kkodifikat bis-sett li ma jinbidilx tal-istandard tal-ISO 646:1991 u magħmul minn żewġ partijiet: (a) il-prefiss tal-emittent tal-identifikazzjoni skont l-istandard tal-ISO 15459-2:2015; u (b) l-element li jagħti n-numru tas-serje fil-format stabbilit mill-emittent tal-identifikazzjoni (jiġifieri identifikatur uniku (UI) li jkun jidher fuq il-pakketti individwali f'format li jinqara mill-bniedem)

 

Year

Is-sena mogħtija bħala ħin universali kkoordinat (UTC), fil-format li ġej: SSSS

“2024”

TAQSIMA 2

It-tip ta' kardinalità

Tip

Deskrizzjoni

Sempliċi (S)

Valur wieħed

Multipla (M)

Diversi valuri

TAQSIMA 3

It-tip ta' prijorità

Tip

Deskrizzjoni

Element obbligatorju (M)

Il-varjabbli jrid jimtela biex il-messaġġ jintbagħat b'suċċess

Element fakultattiv (O)

Il-varjabbli huwa marbut ma' attributi supplimentari li jibqgħu fakultattivi

KAPITOLU II

IL-MESSAĠĠI

TAQSIMA 1

Il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi, tal-istabbilimenti u tal-magni

1.1.   Talba għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

1-1

 

EO_Name1

L-isem irreġistrat tal-operatur ekonomiku

Text

S

M

 

 

EO_Name2

L-isem alternattiv jew imqassar tal-operatur ekonomiku

Text

S

O

 

 

EO_Address

L-indirizz tal-operatur ekonomiku, li jkun jinkludi l-isem tat-triq, in-numru tal-binja, il-kodiċi postali u l-belt

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Il-pajjiż tar-reġistrazzjoni tal-operatur ekonomiku

Country

S

M

 

 

EO_Email

L-indirizz tal-posta elettronika tal-operatur ekonomiku li jintuża biex jiġi mgħarraf dwar il-proċess tar-reġistrazzjoni, inklużi l-bidliet sussegwenti, u għall-korrispondenza l-oħra li jkun hemm bżonn

Text

S

M

 

 

VAT_R

Indikazzjoni tal-istatus ta' reġistrazzjoni tal-VAT

Boolean

S

M

0 – L-ebda reġistrazzjoni tal-VAT

1 – Jeżisti numru tal-VAT

 

VAT_N

In-numru tal-VAT tal-operatur ekonomiku

Text

S

M jekk VAT_R = 1

 

 

TAX_N

In-numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa tal-operatur ekonomiku

Text

S

M jekk VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Indikazzjoni dwar jekk l-operatur ekonomiku għandux numru tas-sisa maħruġ mill-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-persuni jew tal-bini jew le

Boolean

S

M

0 – L-ebda numru SEED

1 – Jeżisti numru SEED

 

EO_ExciseNumber2

In-numru tas-sisa tal-operatur ekonomiku maħruġ mill-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-persuni jew tal-bini

SEED

S

M jekk EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Indikazzjoni dwar jekk l-operatur ekonomiku jkunx ingħata identifikatur mingħand emittent tal-identifikazzjoni ieħor jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

OtherEOID_N

Il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku allokati minn emittenti tal-identifikazzjoni oħrajn

EOID

M

M jekk OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Indikazzjoni dwar jekk ir-reġistrazzjoni hix qed issir f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Reg_EOID

Identifikatur tal-operatur ekonomiku li jkun qed jaġixxi f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk

EOID

S

M jekk Reg_3RD = 1

 

1.2.   Korrezzjoni ta' informazzjoni marbuta mal-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

1-2

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Il-kodiċi ta' konferma tal-operatur ekonomiku li jintbagħat bi tweġiba għar-reġistrazzjoni tiegħu

Text

S

M

 

 

EO_Name1

L-isem irreġistrat tal-operatur ekonomiku

Text

S

M

 

 

EO_Name2

L-isem alternattiv jew imqassar tal-operatur ekonomiku

Text

S

O

 

 

EO_Address

L-indirizz tal-operatur ekonomiku, li jkun jinkludi l-isem tat-triq, il-kodiċi postali u l-belt

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Il-pajjiż tar-reġistrazzjoni tal-operatur ekonomiku

Country

S

M

 

 

EO_Email

L-indirizz tal-posta elettronika tal-operatur ekonomiku li jintuża biex jiġi mgħarraf dwar il-proċess tar-reġistrazzjoni, inklużi l-bidliet sussegwenti

Text

S

M

 

 

VAT_R

Indikazzjoni tal-istatus ta' reġistrazzjoni tal-VAT

Boolean

S

M

0 – L-ebda reġistrazzjoni tal-VAT

1 – Jeżisti numru tal-VAT

 

VAT_N

In-numru tal-VAT tal-operatur ekonomiku

Text

S

M jekk VAT_R = 1

 

 

TAX_N

In-numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa tal-operatur ekonomiku

Text

S

M jekk VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Indikazzjoni dwar jekk l-operatur ekonomiku għandux numru tas-sisa maħruġ mill-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-persuni jew tal-bini jew le

Boolean

S

M

0 – L-ebda numru SEED

1 – Jeżisti numru SEED

 

EO_ExciseNumber2

In-numru tas-sisa tal-operatur ekonomiku maħruġ mill-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-persuni jew tal-bini

SEED

S

M jekk EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Indikazzjoni dwar jekk l-operatur ekonomiku jkunx ingħata identifikatur mingħand emittent tal-identifikazzjoni ieħor jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

OtherEOID_N

Il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku allokati minn emittenti tal-identifikazzjoni oħrajn

EOID

M

M jekk OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Indikazzjoni dwar jekk ir-reġistrazzjoni hix qed issir f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Reg_EOID

Identifikatur tal-operatur ekonomiku li jkun qed jaġixxi f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk

EOID

S

M jekk Reg_3RD = 1

 

1.3.   Tneħħija tal-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku mir-reġistru

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

1-3

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Il-kodiċi ta' konferma tal-operatur ekonomiku li jintbagħat bi tweġiba għar-reġistrazzjoni tiegħu

Text

S

M

 

 

Reg_3RD

Indikazzjoni dwar jekk ir-reġistrazzjoni hix qed issir f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Reg_EOID

Identifikatur tal-operatur ekonomiku li jkun qed jaġixxi f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk

EOID

S

M jekk Reg_3RD = 1

 

1.4.   Talba għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

1-4

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Il-kodiċi ta' konferma tal-operatur ekonomiku li jintbagħat bi tweġiba għar-reġistrazzjoni tiegħu

Text

S

M

 

 

F_Address

L-indirizz tal-istabbiliment, li jkun jinkludi l-isem tat-triq, in-numru tal-binja, il-kodiċi postali u l-belt

Text

S

M

 

 

F_Country

Il-pajjiż fejn jinsab l-istabbiliment

Country

S

M

 

 

F_Type

It-tip ta' stabbiliment

Integer

S

M

1 – Post tal-manifattura li jkun jinkludi maħżen

2 – Maħżen waħdu

3 – Stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut

4 – Stabbiliment ieħor

 

F_Type_Other

Id-deskrizzjoni ta' stabbiliment ieħor

Text

S

M jekk F_Type = 4

 

 

F_Status

Indikazzjoni dwar jekk xi parti mill-istabbiliment tgawdix mill-istatus ta' maħżen tat-taxxa (tas-sisa) jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

F_ExciseNumber1

Indikazzjoni dwar jekk l-istabbiliment għandux numru tas-sisa maħruġ mill-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-persuni jew tal-bini jew le

Boolean

S

M

0 – L-ebda numru SEED

1 – Jeżisti numru SEED

 

F_ExciseNumber2

In-numru tas-sisa tal-istabbiliment maħruġ mill-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-persuni jew tal-bini

SEED

S

M jekk F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Indikazzjoni dwar jekk l-istabbiliment ikunx ingħata identifikatur mingħand emittent tal-identifikazzjoni ieħor jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva (dan jista' jkun il-każ biss għall-istabbilimenti li jkunu jinsabu barra l-UE)

 

OtherFID_N

Il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment allokati minn emittenti tal-identifikazzjoni oħrajn

FID

M

M jekk OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Indikazzjoni dwar jekk ir-reġistrazzjoni hix qed issir f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva (dan jista' jkun il-każ biss jekk F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifikatur tal-operatur ekonomiku li jkun qed jaġixxi f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk

EOID

S

M jekk Reg_3RD = 1

 

1.5.   Korrezzjoni ta' informazzjoni marbuta mal-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

1-5

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Il-kodiċi ta' konferma tal-operatur ekonomiku li jintbagħat bi tweġiba għar-reġistrazzjoni tiegħu

Text

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

FID

S

M

 

 

F_Address

L-indirizz tal-istabbiliment, li jkun jinkludi l-isem tat-triq, il-kodiċi postali u l-belt

Text

S

M

 

 

F_Country

Il-pajjiż fejn jinsab l-istabbiliment

Country

S

M

 

 

F_Type

It-tip ta' stabbiliment

Integer

S

M

1 – Post tal-manifattura li jkun jinkludi maħżen

2 – Maħżen waħdu

3 – Stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut

4 – Stabbiliment ieħor

 

F_Type_Other

Id-deskrizzjoni ta' stabbiliment ieħor

Text

S

M jekk F_Type = 4

 

 

F_Status

Indikazzjoni dwar jekk xi parti mill-istabbiliment tgawdix mill-istatus ta' maħżen tat-taxxa (tas-sisa) jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

F_ExciseNumber1

Indikazzjoni dwar jekk l-istabbiliment għandux numru tas-sisa maħruġ mill-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-persuni jew tal-bini jew le

Boolean

S

M

0 – L-ebda numru SEED

1 – Jeżisti numru SEED

 

F_ExciseNumber2

In-numru tas-sisa tal-istabbiliment maħruġ mill-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-persuni jew tal-bini

SEED

S

M jekk F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Indikazzjoni dwar jekk l-istabbiliment ikunx ingħata identifikatur mingħand emittent tal-identifikazzjoni ieħor jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva (dan jista' jkun il-każ biss għall-istabbilimenti li jkunu jinsabu barra l-UE)

 

OtherFID_N

Il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment allokati minn emittenti tal-identifikazzjoni oħrajn

FID

M

M jekk OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Indikazzjoni dwar jekk ir-reġistrazzjoni hix qed issir f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva (dan jista' jkun il-każ biss jekk F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifikatur tal-operatur ekonomiku li jkun qed jaġixxi f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk

EOID

S

M jekk Reg_3RD = 1

 

1.6.   Tneħħija tal-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment mir-reġistru

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

1-6

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Il-kodiċi ta' konferma tal-operatur ekonomiku li jintbagħat bi tweġiba għar-reġistrazzjoni tiegħu

Text

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Indikazzjoni dwar jekk it-tneħħija mir-reġistru hix qed issir f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Reg_EOID

Identifikatur tal-operatur ekonomiku li jkun qed jaġixxi f'isem operatur ta' stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut li mhux involut mod ieħor fil-kummerċ tat-tabakk

EOID

S

M jekk Reg_3RD = 1

 

1.7.   Talba għal kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

1-7

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Il-kodiċi ta' konferma tal-operatur ekonomiku li jintbagħat bi tweġiba għar-reġistrazzjoni tiegħu

Text

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

FID

S

M

 

 

M_Producer

Il-manifattur tal-magna

Text

S

M

 

 

M_Model

Il-mudell tal-magna

Text

S

M

 

 

M_Number

In-numru tas-serje tal-magna

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Il-kapaċità massima fuq ċiklu tal-produzzjoni ta' 24 siegħa, mogħtija f'pakketti individwali

Integer

S

M

 

1.8.   Korrezzjoni ta' informazzjoni marbuta mal-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

1-8

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Il-kodiċi ta' konferma tal-operatur ekonomiku li jintbagħat bi tweġiba għar-reġistrazzjoni tiegħu

Text

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

FID

S

M

 

 

M_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna

MID

S

M

 

 

M_Producer

Il-manifattur tal-magna

Text

S

M

 

 

M_Model

Il-mudell tal-magna

Text

S

M

 

 

M_Number

In-numru tas-serje tal-magna

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Il-kapaċità massima fuq ċiklu tal-produzzjoni ta' 24 siegħa, mogħtija f'pakketti individwali

Integer

S

M

 

1.9.   Tneħħija tal-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna mir-reġistru

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

1-9

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Il-kodiċi ta' konferma tal-operatur ekonomiku li jintbagħat bi tweġiba għar-reġistrazzjoni tiegħu

Text

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

FID

S

M

 

 

M_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna

MID

S

M

 

TAQSIMA 2

L-identifikaturi uniċi (l-UIs)

2.1.   Talba għal UIs tal-livell tal-pakketti individwali

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

2-1

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat it-talba (jew manifattur tal-UE jew importatur tal-UE)

EOID

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

FID

S

M

 

 

Process_Type

Indikazzjoni dwar jekk jintużawx magni waqt il-proċess tal-produzzjoni jew le

Boolean

S

M

0 – Le (għall-prodotti magħmulin għalkollox bl-idejn biss)

1 – Iva

 

M_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-magna

MID

S

M jekk Process_Type = 1

 

 

P_Type

It-tip ta' prodott tat-tabakk

Integer

S

M

1 - Sigarett

2 - Sigarru

3 - Sigarru żgħir

4 - Tabakk tal-brim

5 - Tabakk tal-pipa

6 - Tabakk tal-pipa tal-ilma

7 - Tabakk għall-użu orali

8 - Tabakk tal-imnieħer

9 - Tabakk tal-magħda

10 - Prodott tat-tabakk ġdid

11 - Prodott tat-tabakk ieħor (prodott li tqiegħed fis-suq qabel id-19 ta' Mejju 2014, u li ma jkopruhx il-kategoriji 1 sa 9)

 

P_OtherType

Id-deskrizzjoni ta' prodott tat-tabakk ta' tip ieħor

Text

S

M jekk P_Type = 11

 

 

P_CN

Il-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda (NM)

Text

S

O

 

 

P_Brand

Id-ditta tal-prodott tat-tabakk

Text

S

M

 

 

P_weight

Il-piż gross medju tal-pakkett individwali, inkluż l-imballaġġ, mogħti fi grammi u bi preċiżjoni ta' 0,1 grammi

Decimal

S

M

 

 

TP_ID

L-identifikatur tal-prodott tat-tabakk użat fis-sistema EU-CEG

TPID

S

M jekk għal Intended_Market jingħata pajjiż tal-UE

 

 

TP_PN

In-numru tal-prodott tat-tabakk użat fis-sistema EU-CEG

PN

S

M jekk għal Intended_Market jingħata pajjiż tal-UE

 

 

Intended_Market

Il-pajjiż fejn hemm il-ħsieb li jsir il-bejgħ bl-imnut

Country

S

M

 

 

Intended_Route1

Indikazzjoni dwar jekk hemmx il-ħsieb li l-prodott jintbagħat minn pajjiż għall-ieħor bit-trasport fuq l-art, bl-ilma jew bl-ajru jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Intended_Route2

L-ewwel pajjiż tat-trasport fuq l-art, bl-ilma jew bl-ajru wara li l-prodott ikun ħareġ mill-Istat Membru tal-manifattura jew l-Istat Membru tal-importazzjoni stabbilit abbażi ta' punt ta' kontroll fuq il-fruntiera, fejn il-port marittimu jew fejn l-ajruport rispettivament

Country

S

M jekk Intended_Route1 = 1

 

 

Import

Indikazzjoni dwar jekk il-prodott hux importat fl-UE jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Req_Quantity

Il-kwantità ta' UIs tal-livell tal-pakketti individwali li ntalbu

Integer

S

M

 

2.2.   Talba għal UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

2-2

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat it-talba

EOID

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Il-kwantità ta' UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li ntalbu

Integer

S

M

 

2.3.   Talba biex jiġu diżattivati l-UIs

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

2-3

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat it-talba

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Id-diżattivazzjoni tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali jew tal-livell tal-pakketti aggregati

Integer

S

M

1 – UIs tal-livell tal-pakketti individwali

2 – UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

 

Deact_Reason1

L-identifikazzjoni tar-raġuni għad-diżattivazzjoni

Integer

S

M

1 – Il-prodott inqered

2 – Il-prodott insteraq

3 – L-UI tħassar

4 – L-UI nsteraq

5 – L-UI ma ntużax

6 – Raġuni oħra

 

Deact_Reason2

Id-deskrizzjoni ta' raġuni oħra

Text

S

M jekk Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Deskrizzjoni addizzjonali tar-raġuni

Text

S

O

 

 

Deact_upUI

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali li jridu jiġu diżattivati

upUI(s)

M

M jekk Deact_Type = 1

 

 

Deact_aUI

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li jridu jiġu diżattivati

aUI

M

M jekk Deact_Type = 2

 

TAQSIMA 3

Ir-reġistrazzjoni tal-informazzjoni dwar il-movimenti tal-prodotti u t-trażmissjoni tagħha

3.1.   L-applikar tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali fuq il-pakketti individwali

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

3-1

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

EOID

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

FID

S

M

 

 

upUI_1

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali li jridu jiġu rreġistrati (bit-tul kollu tagħhom)

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali korrispondenti li jridu jiġu rreġistrati (kif jidhru f'format li jinqara mill-bniedem), mogħtija bl-istess ordni li biha jingħataw fil-każ tal-attribut upUI_1

upUI(s)

M

M

 

 

upUI_comment

Il-kummenti tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

Text

S

O

 

3.2.   L-applikar tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati fuq l-imballaġġ aggregat

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

3-2

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

EOID

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment

FID

S

M

 

 

Event_Time

Id-data u l-ħin meta jseħħ l-avveniment

Time(s)

S

M

 

 

aUI

L-UI tal-livell tal-pakketti aggregati

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' aggregazzjoni

Integer

S

M

1 – l-aggregazzjoni ta' UIs tal-livell tal-pakketti individwali biss

2 – l-aggregazzjoni ta' UIs tal-livell tal-pakketti aggregati biss

3 – l-aggregazzjoni kemm ta' UIs tal-livell tal-pakketti individwali kif ukoll ta' UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

 

Aggregated_UIs1

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali li jkunu ġew aggregati

upUI(L)

M

M jekk Aggregation_ Type = 1 jew 3

 

 

Aggregated_UIs2

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li jkunu ġew aggregati iktar

aUI

M

M jekk Aggregation_ Type = 2 jew 3

 

 

aUI_comment

Il-kummenti tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

Text

S

O

 

3.3.   Id-dispaċċ tal-prodotti tat-tabakk minn stabbiliment

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

3-3

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Id-data u l-ħin meta hemm il-ħsieb li jsir l-avveniment

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment minn fejn qed isir id-dispaċċ

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Indikazzjoni tat-tip ta' destinazzjoni: jekk l-istabbiliment ta' destinazzjoni jkunx jinsab fit-territorju tal-UE, jekk il-konsenja tkunx għal distributur awtomatiku jew jekk issirx b'vann għall-bejgħ tal-prodotti li jwassal il-prodotti lil diversi stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut fi kwantitajiet li ma jkunux ġew stabbiliti qabel il-konsenja jew le

Integer

S

M

1 – Destinazzjoni li mhix fit-territorju tal-UE

2 – Destinazzjoni li tinsab fit-territorju tal-UE iżda li mhix distributur awtomatiku – konsenja ta' kwantità fissa

3 – Distributur jew distributuri awtomatiċi li jinsabu fl-UE

4 – Destinazzjoni li tinsab fit-territorju tal-UE iżda li mhix distributur awtomatiku – konsenja b'vann għall-bejgħ tal-prodotti

 

Destination_ID2

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment ta' destinazzjoni

FID

S

M jekk Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Il-kodiċi jew il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment ta' destinazzjoni – il-possibbiltà ta' diversi distributuri awtomatiċi

FID

M

M jekk Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Il-kodiċi jew il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment ta' destinazzjoni

FID

M

M jekk Destination_ID1 = 4

 

 

Destination_ID5

L-indirizz sħiħ tal-istabbiliment ta' destinazzjoni, li jkun jinkludi t-triq, in-numru tal-binja, il-kodiċi postali u l-belt

Text

S

M jekk Destination_ID1 = 1

 

 

Transport_mode

Il-mezz tat-trasport li bih il-prodott joħroġ mill-istabbiliment - ara l-Lista tal-kodiċijiet nru 7 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 684/2009

Integer

S

M

0 – Mezz ieħor tat-trasport

1 – Trasport bil-baħar

2 – Trasport bil-ferrovija

3 – Trasport bit-triq

4 – Trasport bl-ajru

5 – Kunsinja postali

6 – Istallazzjonijiet fissi tat-trasport

7 – Trasport bil-passaġġi tal-ilma interni

 

Transport_vehicle

L-identifikazzjoni tal-vettura (jiġifieri l-pjanċi tal-karozza, in-numru tal-ferrovija, in-numru tal-ajruplan jew tat-titjira, isem il-vapur jew xi mezz ta' identifikazzjoni ieħor)

Text

S

M

Wieħed jista' jwieġeb “n/a” (“mhux applikabbli”) jekk Transport_mode = 0 u jekk il-prodott jittieħed minn stabbiliment għall-ieħor bl-idejn u dawn l-istabbilimenti jkunu jinsabu ħdejn xulxin

 

Transport_cont1

Indikazzjoni dwar jekk it-trasport isirx permezz ta' kontejner u jkollux kodiċi tal-unità individwali tat-trasport (pereżempju l-SSCC) jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Transport_cont2

Il-kodiċi tal-unità individwali tat-trasport tal-kontejner

ITU

S

M jekk Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Indikazzjoni dwar jekk id-dispaċċ isirx mal-operatur loġistiku jew tal-posta li juża sistema ta' traċċar u ta' rintraċċar tiegħu stess li jkun aċċettaha l-Istat Membru tal-istabbiliment minn fejn qed isir id-dispaċċ. Dan l-attribut jgħodd biss għal kwantitajiet żgħar ta' prodotti tat-tabakk (b'piż nett tal-prodotti mibgħutin ta' inqas minn 10 kilogrammi), li jkunu maħsubin għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Transport_s2

In-numru ta' traċċar tal-operatur loġistiku

Text

S

M jekk Transport_s1 = 1

 

 

EMCS

Id-dispaċċ skont is-sistema kompjuterizzata tal-movimenti u tal-kontrolli intrakomunitarji ta' prodotti soġġetti għas-sisa (l-EMCS)

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

EMCS_ARC

Il-kodiċi ta' referenza amministrattiva (ARC)

ARC

S

M jekk EMCS = 1

 

 

SAAD

Id-dispaċċ bl-użu ta' dokument ta' sostenn simplifikat - ara r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3649/92

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

SAAD_number

In-numru ta' referenza tad-dikjarazzjoni u/jew tal-awtorizzazzjoni li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni trid tagħti qabel ma jibda l-moviment

Text

S

M jekk SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Indikazzjoni dwar jekk l-uffiċċju doganali ħariġx in-numru ta' referenza tal-moviment (l-MRN) jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Exp_ DeclarationNumber

In-numru ta' referenza tal-moviment (l-MRN)

MRN

S

M jekk Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

L-identifikazzjoni tat-tipi ta' UIs li jinkludi d-dispaċċ (irreġistrati fl-ogħla livell ta' aggregazzjoni disponibbli)

Integer

S

M

1 – UIs tal-livell tal-pakketti individwali biss

2 – UIs tal-livell tal-pakketti aggregati biss

3 – kemm UIs tal-livell tal-pakketti individwali kif ukoll UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

 

upUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali li jkunu se jintbagħtu

upUI(L)

M

M jekk UI_Type = 1 jew 3

 

 

aUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li jkunu se jintbagħtu

aUI

M

M jekk UI_Type = 2 jew 3

 

 

Dispatch_comment

Il-kummenti tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

Text

S

O

 

3.4.   Il-wasla tal-prodotti tat-tabakk fi stabbiliment

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

3-4

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

EOID

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment tal-wasla

FID

S

M

 

 

Event_Time

Id-data u l-ħin meta jseħħ l-avveniment

Time(s)

S

M

 

 

Product_Return

Indikazzjoni dwar jekk il-prodotti li qed jaslu fl-istabbiliment hux qed jiġu rritornati wara li l-konsenja ma twasslitx jew twasslet biss parzjalment

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

UI_Type

L-identifikazzjoni tat-tipi ta' UIs li jkunu waslu (irreġistrati fl-ogħla livell ta' aggregazzjoni disponibbli)

Integer

S

M

1 – UIs tal-livell tal-pakketti individwali biss

2 – UIs tal-livell tal-pakketti aggregati biss

3 – kemm UIs tal-livell tal-pakketti individwali kif ukoll UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

 

upUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali li jkunu waslu

upUI(L)

M

M jekk UI_Type = 1 jew 3

 

 

aUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li jkunu waslu

aUI

M

M jekk UI_Type = 2 jew 3

 

 

Arrival_comment

Il-kummenti tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

Text

S

O

 

3.5.   It-trasbord

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

3-5

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Id-data u l-ħin meta hemm il-ħsieb li jsir l-avveniment

Time(s)

S

M

 

 

Destination_ID1

Indikazzjoni dwar jekk l-istabbiliment ta' destinazzjoni jkunx jinsab fit-territorju tal-UE jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Destination_ID2

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment ta' destinazzjoni

FID

S

M jekk Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID3

L-indirizz sħiħ tal-istabbiliment ta' destinazzjoni

Text

S

M jekk Destination_ID1 = 0

 

 

Transport_mode

Il-mezz tat-trasport li għal fuqu jiġi ttrasbordat il-prodott - ara l-Lista tal-kodiċijiet nru 7 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 684/2009

Integer

S

M

0 – Mezz ieħor tat-trasport

1 – Trasport bil-baħar

2 – Trasport bil-ferrovija

3 – Trasport bit-triq

4 – Trasport bl-ajru

5 – Kunsinja postali

6 – Istallazzjonijiet fissi tat-trasport

7 – Trasport bil-passaġġi tal-ilma interni

 

Transport_vehicle

L-identifikazzjoni tal-vettura (jiġifieri l-pjanċi tal-karozza, in-numru tal-ferrovija, in-numru tal-ajruplan jew tat-titjira, isem il-vapur jew xi mezz ta' identifikazzjoni ieħor)

Text

S

M

 

 

Transport_cont1

Indikazzjoni dwar jekk it-trasport isirx permezz ta' kontejner u jkollux kodiċi tal-unità individwali tat-trasport (pereżempju l-SSCC) jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Transport_cont2

Il-kodiċi tal-unità individwali tat-trasport tal-kontejner

ITU

S

M jekk Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Id-dispaċċ skont is-sistema kompjuterizzata tal-movimenti u tal-kontrolli intrakomunitarji ta' prodotti soġġetti għas-sisa (l-EMCS)

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

EMCS_ARC

Il-kodiċi ta' referenza amministrattiva (ARC)

ARC

S

M jekk EMCS = 1

 

 

UI_Type

L-identifikazzjoni tat-tipi ta' UIs li jkunu se jiġu ttrasbordati (irreġistrati fl-ogħla livell ta' aggregazzjoni disponibbli)

Integer

S

M

1 – UIs tal-livell tal-pakketti individwali biss

2 – UIs tal-livell tal-pakketti aggregati biss

3 – kemm UIs tal-livell tal-pakketti individwali kif ukoll UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

 

upUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali li jkunu se jiġu ttrasbordati

upUI(L)

M

M jekk UI_Type = 1 jew 3

 

 

aUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li jkunu se jiġu ttrasbordati

aUI

M

M jekk UI_Type = 2 jew 3

 

 

Transloading_comment

Il-kummenti tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

Text

S

O

 

3.6.   Id-diżaggregazzjoni tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

3-6

 

EO_ID

L-identifikatur tal-operatur ekonomiku

EOID

S

M

 

 

F_ID

L-identifikatur tal-istabbiliment

FID

S

M

 

 

Event_Time

Id-data u l-ħin meta jseħħ l-avveniment

Time(s)

S

M

 

 

aUI

L-UI tal-livell tal-pakketti aggregati li jkun ġie diżaggregat

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Il-kummenti tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

Text

S

O

 

3.7.   Ir-rapport tal-konsenja tal-prodotti lil stabbiliment tal-bejgħ bl-imnut b'vann għall-bejgħ tal-prodotti (dan huwa meħtieġ jekk fil-messaġġ tat-tip 3-3, l-attribut Destination_ID1 ikollu l-valur ta' “4”)

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

3-7

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat ir-rapport

EOID

S

M

 

 

F_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istabbiliment tal-istabbiliment tal-bejgħ bl-imnut

FID

S

M

 

 

Event_Time

Id-data u l-ħin meta jseħħ l-avveniment

Time(s)

S

M

 

 

UI_Type

L-identifikazzjoni tat-tipi ta' UIs li jkunu ġew ikkonsenjati (irreġistrati fl-ogħla livell ta' aggregazzjoni disponibbli)

Integer

S

M

1 – UIs tal-livell tal-pakketti individwali biss

2 – UIs tal-livell tal-pakketti aggregati biss

3 – kemm UIs tal-livell tal-pakketti individwali kif ukoll UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

 

upUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali li jkunu ġew ikkonsenjati

upUI(L)

M

M jekk UI_Type = 1 jew 3

 

 

aUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li jkunu ġew ikkonsenjati

aUI

M

M jekk UI_Type = 2 jew 3

 

 

Delivery_comment

Il-kummenti tal-entità li qed tibgħat ir-rapport

Text

S

O

 

TAQSIMA 4

L-avvenimenti marbutin mat-tranżazzjonijiet

4.1.   Il-ħruġ tal-fattura

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

4-1

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Id-data u l-ħin meta jseħħ l-avveniment

Time(s)

S

M

 

 

Invoice_Type1

It-tip ta' fattura

Integer

S

M

1 – Fattura oriġinali

2 – Korrezzjoni

3 – Tip ta' fattura oħra

 

Invoice_Type2

Id-deskrizzjoni tal-fattura ta' tip ieħor

Text

S

M jekk Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

In-numru tal-fattura

Text

S

M

 

 

Invoice_Date

Id-data tal-fattura

Date

S

M

 

 

Invoice_Seller

L-identità tal-bejjiegħ

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Indikazzjoni dwar jekk ix-xerrej ikunx jinsab fl-UE jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Invoice_Buyer2

L-identità tax-xerrej

EOID

S

M jekk Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

L-isem ġuridiku rreġistrat tax-xerrej

Text

S

M jekk Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address

L-indirizz tax-xerrej, li jkun jinkludi l-isem tat-triq, in-numru tal-binja, il-kodiċi postali u l-belt

Text

S

M jekk Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_CountryReg

Il-pajjiż tar-reġistrazzjoni tax-xerrej

Country

S

M jekk Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

In-numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa tax-xerrej

Text

S

M jekk Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_EU

Indikazzjoni dwar jekk il-fattura hix qed tinħareġ mill-ewwel bejjiegħ fl-UE, jiġifieri mill-manifattur tal-UE jew mill-importatur, u dwar jekk il-prodott hux maħsub għas-suq tal-UE jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Product_Items_1

Il-lista ta' TPIDs li jikkorrispondu mal-prodotti mniżżlin fuq il-fattura

TPID

M

M jekk First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Items_2

Il-lista tan-numri tal-prodotti li jikkorrispondu mal-prodotti mniżżlin fuq il-fattura (mogħtija bl-istess ordni li biha jingħataw fil-każ tal-attribut Product_ Items_1)

PN

M

M jekk First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Price

Il-prezz nett tal-pakketti individwali għal kull sett ta' TPID u numru tal-prodott

(mogħtija bl-istess ordni li biha jingħataw fil-każ tal-attribut Product_Items_1)

Decimal

M

M jekk First_Seller_EU = 1

 

 

Invoice_Net

L-ammont nett totali tal-fattura

Decimal

S

M

 

 

Invoice_Currency

Il-munita tal-fattura

Currency

S

M

 

 

UI_Type

L-identifikazzjoni tat-tipi ta' UIs li tkopri l-fattura (irreġistrati fl-ogħla livell ta' aggregazzjoni disponibbli)

Integer

S

M

1 – UIs tal-livell tal-pakketti individwali biss

2 – UIs tal-livell tal-pakketti aggregati biss

3 – kemm UIs tal-livell tal-pakketti individwali kif ukoll UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

 

upUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali li tkopri l-fattura

upUI(L)

M

M jekk UI_Type = 1 jew 3

 

 

aUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li tkopri l-fattura

aUI

M

M jekk UI_Type = 2 jew 3

 

 

Invoice_comment

Il-kummenti tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

Text

S

O

 

4.2.   Il-ħruġ tan-numru tal-ordni

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

4-2

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Id-data u l-ħin meta jseħħ l-avveniment

Time(s)

S

M

 

 

Order_Number

In-numru tal-ordni tax-xiri

Text

S

M

 

 

Order_Date

Id-data tal-ordni tax-xiri

Date

S

M

 

 

UI_Type

L-identifikazzjoni tat-tipi ta' UIs li tkopri l-ordni tax-xiri (irreġistrati fl-ogħla livell ta' aggregazzjoni disponibbli)

Integer

S

M

1 – UIs tal-livell tal-pakketti individwali biss

2 – UIs tal-livell tal-pakketti aggregati biss

3 – kemm UIs tal-livell tal-pakketti individwali kif ukoll UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

 

upUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali li tkopri l-ordni tax-xiri

upUI(L)

M

M jekk UI_Type = 1 jew 3

 

 

aUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li tkopri l-ordni tax-xiri

aUI

M

M jekk UI_Type = 2 jew 3

 

 

Order_comment

Deskrizzjoni tar-raġuni għaliex l-ordni tax-xiri ġiet irreġistrata tard

Text

S

O

 

4.3.   L-irċevuta tal-ħlas

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

4-3

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Id-data u l-ħin meta jseħħ l-avveniment

Time(s)

S

M

 

 

Payment_Date

Id-data tal-irċevuta tal-ħlas

Date

S

M

 

 

Payment_Type

It-tip ta' ħlas

Integer

S

M

1 – Ħlas permezz ta' trasferiment bankarju

2 – Ħlas permezz ta' karta tal-bank

3 – Ħlas fi flus kontanti

4 – Ħlas mod ieħor

 

Payment_Amount

L-ammont tal-ħlas

Decimal

S

M

 

 

Payment_Currency

Il-munita tal-ħlas

Currency

S

M

 

 

Payment_Payer1

Indikazzjoni dwar jekk min qed iħallas ikunx jinsab fl-UE jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Payment_Payer2

L-identità ta' min qed iħallas

EOID

S

M jekk Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

L-isem ġuridiku rreġistrat ta' min qed iħallas

Text

S

M jekk Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_Address

L-indirizz ta' min qed iħallas, li jkun jinkludi l-isem tat-triq, in-numru tal-binja, il-kodiċi postali u l-belt

Text

S

M jekk Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_CountryReg

Il-pajjiż tar-reġistrazzjoni ta' min qed iħallas

Country

S

M jekk Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

In-numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa ta' min qed iħallas

Text

S

M jekk Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

L-identità ta' min jirċievi l-ħlas

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Indikazzjoni dwar jekk il-ħlas jikkorrispondix mal-fattura eżistenti jew le

Boolean

S

M

0 – Le

1 – Iva

 

Invoice_Paid

In-numru tal-fattura li tħallset bil-ħlas li sar

Text

S

M jekk Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

L-identifikazzjoni tat-tipi ta' UIs li jkopri l-ħlas (irreġistrati fl-ogħla livell ta' aggregazzjoni disponibbli)

Integer

S

M jekk Payment_Invoice = 0

1 – UIs tal-livell tal-pakketti individwali biss

2 – UIs tal-livell tal-pakketti aggregati biss

3 – kemm UIs tal-livell tal-pakketti individwali kif ukoll UIs tal-livell tal-pakketti aggregati

 

upUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti individwali li jkopri l-ħlas

upUI(L)

M

M jekk Payment_Invoice = 0 u UI_Type = 1 jew 3

 

 

aUIs

Il-lista tal-UIs tal-livell tal-pakketti aggregati li jkopri l-ħlas

aUI

M

M jekk Payment_Invoice = 0 u UI_Type = 2 jew 3

 

 

Payment_comment

Il-kummenti tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

Text

S

O

 

TAQSIMA 5

Is-sejħiet lura

5.   Is-sejħiet lura tat-talbiet, tal-messaġġi operattivi u tal-messaġġi marbutin mat-tranżazzjonijiet (dan jista' jsir biss fil-każ tal-messaġġi tat-tipi 2-1, 2-2, 3-1 sa 3-7, 4-1, 4-2 u 4-3)

Numru tal-oġġett

Attribut

Kummenti

Tip ta' dejta

Kardinalità

Prijorità

Valuri

 

Message_Type

L-identifikazzjoni tat-tip ta' messaġġ

Text

S

M

5

 

EO_ID

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-operatur ekonomiku tal-entità li qed tibgħat l-informazzjoni

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Il-kodiċi tas-sejħa lura tal-messaġġ li jintbagħat lil min qed jibgħat il-messaġġ fil-messaġġ ta' rikonoxximent tal-messaġġ oriġinali li jrid jissejjaħ lura

Text

S

M

 

 

Recall_Reason1

Ir-raġuni għaliex qed jissejjaħ lura l-messaġġ oriġinali

Integer

S

M

1 – L-avveniment irrappurtat ma seħħx (għall-messaġġi tat-tip 3-3 u 3-5 biss)

2 – Il-messaġġ kien fih informazzjoni żbaljata

3 – Raġuni oħra

 

Recall_Reason2

Deskrizzjoni tar-raġuni għaliex qed jissejjaħ lura l-messaġġ oriġinali

Text

S

M jekk Recall_Reason1 = 3

 

 

Recall_Reason3

L-ispjegazzjonijiet addizzjonali li jista' jkun hemm dwar ir-raġuni għaliex qed jissejjaħ lura l-messaġġ oriġinali

Text

S

O

 

Avviż: Is-sejħa lura tal-messaġġi marbutin mal-avvenimenti loġistiċi u ma' dawk operattivi twassal biex il-messaġġ li jissejjaħ lura jiġi mmarkat bħala messaġġ li tħassar, iżda ma twassalx biex jitħassru r-reġistri rilevanti li jkun hemm fil-bażi tad-dejta.


Top