EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0574

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/8429

OJ L 96, 16.4.2018, p. 7–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/574/oj

16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/574

z dne 15. decembra 2017

o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (1) ter zlasti člena 15(11) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi rešili vprašanje nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki, Direktiva 2014/40/EU določa, da morajo biti za evidentiranje gibanja zavojčkov tobačnih izdelkov vsi označeni s posebno identifikacijsko oznako. To bo omogočilo prepoznavanje in sledenje takim izdelkom po vsej Uniji. Treba bi bilo določiti tehnične specifikacije za vzpostavitev in delovanje sistema ter njegovo združljivost po vsej Uniji.

(2)

Določiti bi bilo treba pravila o označevanju zavojčkov s posebno identifikacijsko oznako, evidentiranju in pošiljanju podatkov, obdelavi in hrambi podatkov ter dostopu do njih in združljivosti sestavnih delov sistema sledljivosti.

(3)

Zakonodajno ukrepanje na ravni Unije je potrebno tudi za izvajanje člena 8 Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (2) (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ki jo je ratificirala Evropska unija (3) in ki za tobačne izdelke določa načrt globalnega spremljanja in sledenja, ki ga v petih letih od začetka njegove veljavnosti vzpostavijo podpisnice Protokola.

(4)

Sistem sledljivosti iz te uredbe naj bi se v skladu s členom 15 Direktive 2014/40/EU uporabljal za vse tobačne izdelke, proizvedene v Uniji, ter za tobačne izdelke, ki so proizvedeni zunaj Unije in namenjeni za trg Unije ali dani nanj, da bi se zoperstavili številnim obstoječim vrstam goljufivih dejanj, zaradi katerih so potrošnikom na voljo nedovoljeni izdelki, vključno s praksami lažnega prijavljanja izvoza.

(5)

Da bi zagotovili neodvisnost sistema sledljivosti in nadzor s strani držav članic, kot je določeno v členu 8 Protokola, je bistveno ustrezno določanje vlog pri označevanju zavojčkov s posebnimi identifikacijskimi oznakami. Ključna naloga ustvarjanja posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka bi morala biti zaupana neodvisni tretji osebi, ki jo določi vsaka država članica (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj identifikacijskih oznak). Da bi se izognili tveganju, da dva ali več izdajateljev identifikacijskih oznak ustvari isto posebno identifikacijsko oznako, bi moral imeti vsak izdajatelj identifikacijskih oznak edinstveno identifikacijsko kodo, ki bi bila lahko del posebnih identifikacijskih oznak, ki jih izdaja.

(6)

Za zagotavljanje edinstvenosti identifikacijske oznake bi morala del vsake posebne identifikacijske oznake predstavljati serijska številka, ki jo ustvari izdajatelj identifikacijskih oznak in za katero obstaja zanemarljiva verjetnost, da bi jo ponarejevalci uganili.

(7)

Kadar proizvajalci in uvozniki od izdajatelja identifikacijskih oznak zahtevajo posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka, bi bilo treba od njih zahtevati, da zagotovijo vse informacije, ki jih izdajatelj potrebuje za ustvarjanje navedene identifikacijske oznake v skladu s točkami (a) do (h) člena 15(2) Direktive 2014/40/EU, z izjemo datuma in časa proizvodnje, ki ju ni mogoče določiti vnaprej in bi ju morali gospodarski subjekti dodati v trenutku proizvodnje.

(8)

Dolžina posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka lahko vpliva na hitrost, s katero jih proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov lahko namestijo na zavojčke. Da bi se izognili čezmernemu vplivu na ta postopek, hkrati pa zagotovili dovolj prostora za vse zahtevane informacije na ravni zavojčka, bi bilo treba določiti največje dovoljeno število alfanumeričnih znakov v posebni identifikacijski oznaki na ravni zavojčka.

(9)

Da bi posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka lahko izpolnjevale zahteve o največjem dovoljenem številu alfanumeričnih znakov, bi bilo treba informacije iz točk (a) do (h) člena 15(2) Direktive 2014/40/EU prevesti v kodo.

(10)

Za namene omogočanja pristojnim organom držav članic, da posebne identifikacijske oznake razberejo brez dostopa do informacij, shranjenih v sistemu repozitorijev, bi morali izdajatelji identifikacijskih oznak pripraviti in vzdrževati ploske datoteke. Te ploske datoteke bi morale omogočati identifikacijo vseh informacij, kodiranih v kodah posebnih identifikacijskih oznak. Treba bi bilo določiti velikost teh ploskih datotek, da se zagotovi, da se lahko prenesejo na naprave, ki jih države članice uporabljajo pri branju posebnih identifikacijskih oznak v nepovezanem načinu (nespletne ploske datoteke)

(11)

Direktiva 2014/40/EU določa, da je obveznost evidentiranja na podlagi člena 15 mogoče izpolniti z označevanjem in evidentiranjem agregirane embalaže, kot so kartoni, zaboji ali palete, če je še vedno mogoče prepoznavanje in sledenje vseh zavojčkov. Kadar se gospodarski subjekti odločijo za uporabo te možnosti, bi bilo treba od njih zahtevati, da zagotovijo, da se taka embalaža označi z identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže, ki je tudi edinstvena in s katero se zato da nedvoumno ugotoviti vse podagregacije in končno zavojčke, ki jih vsebuje.

(12)

Proizvajalci in uvozniki bi morali preveriti pravilno namestitev in berljivost posebnih identifikacijskih oznak, da bi se zagotovilo, da se lahko vsa gibanja zavojčkov evidentirajo in pošljejo. Za nadzor nad tem bistvenim postopkom za posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka bi bilo treba na naprave za preverjanje namestiti naprave za zaščito pred nedovoljenimi posegi, ki bi jih dobavila neodvisna tretja oseba. Pri določanju pravil o namestitvi takih naprav je primerno upoštevati razlike med podjetji, zlasti glede njihove velikosti, obsega proizvodnje in vrste proizvodnega procesa, za zagotovitev, da izpolnjevanje te zahteve ne pomeni pretiranega bremena, zlasti za manjše subjekte, vključno z malimi in srednjimi podjetji (MSP). Ker so naprave za zaščito pred nedovoljenimi posegi zlasti relevantne za avtomatizirano proizvodnjo tobačnih izdelkov, in sicer za zaščito celovitosti posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, je primerno omejiti obveznost namestitve takšnih naprav na subjekte, ki ne uporabljajo povsem ročnih postopkov proizvodnje.

(13)

Da bi se zmanjšal vpliv sistema sledljivosti na proizvodne in distribucijske sheme, bi bilo treba gospodarskim subjektom dovoliti vnaprejšnje naročanje serij posebnih identifikacijskih oznak. Vendar bi bilo treba za izogibanje prevelikim zalogam posebnih identifikacijskih oznak pri gospodarskih subjektih in nadzor nad velikostjo posamičnih naročil določiti rok za uporabo posebnih identifikacijskih oznak tako na ravni zavojčka kot na ravni agregirane embalaže. Ti ukrepi bi morali ublažiti tudi morebitne pretirane vplive na dejavnosti ustvarjanja in izdajanja, ki jih izvajajo izdajatelji identifikacijskih oznak.

(14)

Za zagotovitev pravilnega delovanja sistema sledljivosti bi morali gospodarski subjekti in upravljavci prvih maloprodajnih mest od ustreznih izdajateljev identifikacijskih oznak vnaprej zahtevati identifikacijske kode gospodarskega subjekta in identifikacijske kode objekta za vsak objekt. Dodelitev identifikacijskih kod gospodarskega subjekta in identifikacijskih kod objekta bi omogočala učinkovito identifikacijo vseh kupcev in dejanske poti pošiljke od proizvodnje do prvega maloprodajnega mesta, kakor je določeno v točkah (i) in (j) člena 15(2) Direktive 2014/40/EU.

(15)

Proizvajalci ali uvozniki bi morali poleg tega zahtevati identifikacijsko kodo za stroje, ki se uporabljajo za proizvodnjo tobačnih izdelkov. Obveznost predložitve zahtevkov za identifikacijske kode strojev omogoča učinkovito identifikacijo stroja, uporabljenega za proizvodnjo tobačnih izdelkov v skladu s točko (c) člena 15(2) Direktive 2014/40/EU.

(16)

Da bi zagotovili, da lahko informacije v posebni identifikacijski oznaki evidentirajo in pošiljajo vsi gospodarski subjekti, ter da bi zagotovili združljivost posebnih identifikacijskih oznak z zunanjimi sestavnimi deli, kot so naprave za skeniranje, bi bilo treba določiti dovoljene nosilce podatkov.

(17)

Da bi sistem sledljivosti lahko izpolnil svoj namen, mora omogočati preprosto pošiljanje vseh relevantnih podatkov, zagotavljati varno hrambo podatkov in popoln dostop do teh podatkov Komisiji, pristojnim organom držav članic in zunanjemu revizorju. Arhitektura hrambe bi morala proizvajalcem in uvoznikom omogočati tudi, da za ponudnike hrambe podatkov izberejo neodvisne tretje osebe, s katerimi sklenejo pogodbe o hrambi podatkov za namene gostovanja podatkov izključno v zvezi z njihovimi tobačnimi izdelki (v nadaljnjem besedilu: primarni repozitoriji), kot je določeno v členu 15(8) Direktive 2014/40/EU, hkrati pa zagotavljati, da imajo organi popoln dostop do vseh shranjenih podatkov za namene izvajanja dejavnosti nadzora in izvrševanja. Za učinkovitost takšnih dejavnosti spremljanja in izvrševanja je potreben sistem enega samega repozitorija na drugi ravni (v nadaljnjem besedilu: sekundarni repozitorij), ki vsebuje izvod vseh podatkov, shranjenih v primarnih repozitorijih, in ki organom zagotavlja celovit pregled delovanja sistema sledljivosti. Da bi gospodarskim subjektom, ki niso proizvajalci in uvozniki, zagotovili enotno vstopno točko za predložitev podatkov, ki jih evidentirajo v sistemu sledljivosti, in s tem olajšali pošiljanje podatkov, bi bilo treba vzpostaviti usmerjevalni sistem, ki bi ga upravljal ponudnik sekundarnega repozitorija. Hkrati bi morala storitev usmerjanja zagotavljati, da se podatki pošljejo v pravilni primarni repozitorij.

(18)

Ponudnik sekundarnega repozitorija bi moral za zagotavljanje polnega dostopa ustreznim organom in da bi prispeval k učinkovitemu delovanju sistema sledljivosti, razviti uporabniška vmesnika, prek katerih bi bila mogoča vpogled v podatke in iskanje po njih. Pri dostopanju do sistema repozitorijev bi moralo biti ustreznim organom omogočeno zanašati se na ponovno uporabne rešitve na osnovi eIDAS (4), ki so v telekomunikacijskem delu Instrumenta za povezovanje Evrope navedene kot gradniki. Poleg tega bi moral uporabniški vmesnik za olajšanje učinkovitega nadzora in izvrševanja omogočati opredeljevanje individualnih samodejnih obvestil na podlagi posameznih poročevalnih dogodkov.

(19)

Da bi zagotovili interoperabilnost sestavnih delov sistema repozitorijev, bi bilo treba za izmenjavo podatkov med primarnimi repozitoriji, sekundarnim repozitorijem in usmerjevalnim sistemom določiti tehnične specifikacije na osnovi nelastniških odprtih standardov.

(20)

Da bi zagotovili, da vsi gospodarski subjekti pravočasno in enotno evidentirajo in pošljejo zahtevane informacije, bi bilo treba določiti natančen seznam dogodkov v dobavni verigi in transakcijskih dogodkov, ki se morajo evidentirati na podlagi točk (i), (j) in (k) člena 15(2) Direktive 2014/40/EU, pa tudi vsebino informacijskih sporočil, ki naj se pošljejo.

(21)

Ker je namen sistema sledljivosti državam članicam in Komisiji ponuditi učinkovito orodje za boj proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki, je za namene preiskovanja in izvrševanja treba zagotoviti pravočasno razpoložljivost podatkov o dogodkih v dobavni verigi in transakcijskih dogodkih. Zato bi bilo treba določiti najdaljši čas, ki lahko poteče med nastankom posameznega dogodka v dobavni verigi ali transakcijskega dogodka in pošiljanjem povezanih informacij v ustrezni repozitorij za hrambo podatkov. Pri določanju takih rokov je primerno upoštevati razlike med podjetji, zlasti njihovo velikost in obseg proizvodnje, da bi se zagotovilo, da izpolnjevanje obveznosti poročanja ne pomeni pretiranega bremena, zlasti za manjše subjekte, vključno z malimi in srednjimi podjetji (MSP).

(22)

Za namene preiskovanja in izvrševanja je treba zagotoviti, da imajo pristojni organi držav članic in Komisija dostop do evidenc vseh gospodarskih subjektov in upravljavcev prvih maloprodajnih mest, ki so vključeni v trgovino s tobačnimi izdelki, ter objektov in strojev, ki jih ti uporabljajo za proizvodnjo, hrambo in obdelavo izdelkov. Zato bi moral vsak izdajatelj identifikacijskih oznak pripraviti in vzdrževati register identifikacijskih kod zgoraj navedenih gospodarskih subjektov, upravljavcev prvih maloprodajnih mest, strojev in objektov. Posodobljen izvod teh registrov skupaj z ustreznimi informacijami bi se moral prek usmerjevalnika elektronsko prenesti v sekundarni repozitorij in zbrati v registru na ravni EU.

(23)

Glede na zahtevo, da mora biti sistem sledljivosti neodvisen od proizvajalcev in uvoznikov tobačnih izdelkov ter da mora biti pod nadzorom držav članic, kot je določeno v členu 8 Protokola, bi bilo treba določiti skupna merila za ocenjevanje neodvisnosti vseh tretjih oseb, vključenih v sistem sledljivosti (izdajatelji identifikacijskih oznak, ponudniki storitev repozitorija in naprav za zaščito pred nedovoljenimi posegi). Da bi zagotovili stalno izpolnjevanje zahteve po neodvisnosti, ki je bistvenega pomena za zagotavljanje in ohranjanje integritete sistema sledljivosti, bi morala Komisija redno pregledovati postopke za imenovanje izdajateljev identifikacijskih oznak in drugih neodvisnih ponudnikov ter nadzor njihovega izpolnjevanja meril neodvisnosti iz te uredbe. Komisija bi morala objaviti ugotovitve pregleda kot del poročila o uporabi Direktive 2014/40/EU, določenega v členu 28 navedene direktive.

(24)

Varstvo osebnih podatkov v sistemu sledljivosti bi bilo treba zagotavljati v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (5).

(25)

Za namene dokazovanja izpolnjevanja določenih tehničnih zahtev iz te uredbe bi morala biti mogoča uporaba mednarodnih standardov. Kadar ni mogoče dokazati skladnosti z mednarodnimi standardi, bi morale osebe, katerim so obveznosti naložene, skladnost z navedenimi zahtevami dokazati na preverljiv način.

(26)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 25 Direktive 2014/40/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET UREJANJA IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa tehnične standarde za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti iz člena 15 Direktive 2014/40/EU.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se poleg opredelitev iz člena 2 Direktive 2014/40/EU uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„posebna identifikacijska oznaka“ pomeni alfanumerično kodo, ki omogoča identifikacijo zavojčka ali agregirane embalaže tobačnih izdelkov;

(2)

„gospodarski subjekt“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki je vključena v trgovino s tobačnimi izdelki, tudi za izvoz, od proizvajalca do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvim maloprodajnim mestom;

(3)

„prvo maloprodajno mesto“ pomeni objekt, kjer so tobačni izdelki prvič dani v promet, vključno s prodajnimi avtomati za prodajo tobačnih izdelkov;

(4)

„izvoz“ pomeni pošiljanje iz Unije v tretjo državo;

(5)

„agregirana embalaža“ pomeni katero koli embalažo, ki vsebuje več kot en zavojček tobačnega izdelka;

(6)

„objekt“ pomeni katero koli lokacijo, stavbo ali prodajni avtomat, kjer se tobačni izdelki proizvajajo, hranijo ali dajejo na trg;

(7)

„naprava za zaščito pred nedovoljenimi posegi“ pomeni napravo, ki omogoča evidentiranje postopka preverjanja po namestitvi posamezne posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka z video ali dnevniško datoteko, ki je gospodarski subjekt po evidentiranju ne more več spremeniti;

(8)

„nespletne ploske datoteke“ pomenijo elektronske datoteke, ki jih ustvari in vzdržuje vsak izdajatelj identifikacijskih oznak in ki vsebujejo podatke v obliki golega besedila, iz katerega je mogoče pridobiti informacije, kodirane v posebnih identifikacijskih oznakah (razen časovnega žiga) na ravni zavojčka ali agregirane embalaže, brez dostopa do sistema repozitorijev;

(9)

„register“ pomeni evidenco, ki jo vzpostavi in vzdržuje vsak izdajatelj identifikacijskih oznak in ki vsebuje vse identifikacijske kode, ustvarjene za gospodarske subjekte, upravljavce prvih maloprodajnih mest, objekte in stroje, skupaj z ustreznimi podatki;

(10)

„nosilec podatkov“ pomeni nosilec s podatki v obliki, berljivi s pomočjo naprave;

(11)

„stroj“ pomeni opremo, ki se uporablja za proizvodnjo tobačnih izdelkov in je neločljiv sestavni del proizvodnega postopka;

(12)

„časovni žig“ pomeni datum in čas posameznega dogodka po usklajenem svetovnem času (UTC) v predpisani obliki;

(13)

„primarni repozitorij“ pomeni repozitorij, v katerem se hranijo sledljivostni podatki, ki se nanašajo izključno na izdelke posameznega proizvajalca ali uvoznika;

(14)

„sekundarni repozitorij“ pomeni repozitorij, ki vsebuje izvod vseh sledljivostnih podatkov, shranjenih v primarnih repozitorijih;

(15)

„usmerjevalnik“ pomeni napravo v sekundarnem repozitoriju, ki prenaša podatke med različnimi sestavnimi deli sistema repozitorijev;

(16)

„sistem repozitorijev“ pomeni sistem, ki ga sestavljajo primarni repozitoriji, sekundarni repozitorij in usmerjevalnik;

(17)

„skupni podatkovni slovar“ pomeni sklop informacij, ki opisujejo vsebino, obliko in strukturo podatkovne zbirke ter razmerje med njenimi elementi in ki se uporablja za nadzor dostopa do podatkovnih zbirk, ki so skupne vsem primarnim in sekundarnemu repozitoriju, in ravnanja z njimi;

(18)

„delovni dan“ pomeni vsak delovni dan v državi članici, za katero je pristojen izdajatelj identifikacijske oznake;

(19)

„pretovarjanje“ pomeni kakršen koli prenos tobačnih izdelkov iz enega vozila v drugo, pri čemer tobačni izdelki ne vstopijo v objekt in ga ne zapustijo;

(20)

„prodajno kombinirano vozilo“ pomeni vozilo, ki se uporablja za dostavo tobačnih izdelkov več prodajnim mestom v količinah, ki niso bile določene pred dostavo.

POGLAVJE II

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE V ZVEZI S POSEBNO IDENTIFIKACIJSKO OZNAKO

ODDELEK 1

Skupne določbe

Člen 3

Izdajatelj identifikacijskih oznak

1.   Vsaka država članica najpozneje v enem letu od začetka veljavnosti te izvedbene uredbe imenuje subjekt (v nadaljnjem besedilu: „izdajatelj identifikacijskih oznak“), ki bo odgovoren za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak v skladu s členi 8, 9, 11 in 13.

2.   Države članice zagotovijo, da se izdajatelj identifikacijskih oznak, ki namerava opravljanje svojih nalog oddati podizvajalcem, obravnava za imenovanje le, če je bila državam članicam sporočena identiteta podizvajalcev.

3.   Izdajatelj identifikacijskih oznak je neodvisen in izpolnjuje merila iz člena 35.

4.   Vsak izdajatelj identifikacijskih oznak je opremljen z edinstveno identifikacijsko kodo. Koda je sestavljena iz alfanumeričnih znakov in izpolnjuje standard Mednarodne organizacije za standardizacijo / Mednarodne elektrotehniške komisije (v nadaljnjem besedilu: ISO/IEC) 15459-2:2015.

5.   Če je isti izdajatelj identifikacijskih oznak imenovan v več kot eni državi članici, se identificira z isto kodo.

6.   Države članice imenovanje izdajatelja identifikacijskih oznak in njegovo identifikacijsko kodo Komisiji priglasijo v enem mesecu od imenovanja.

7.   Države članice zagotovijo, da so informacije glede identitete imenovanega izdajatelja identifikacijskih oznak in njegova identifikacijska koda javno dostopne in na voljo na spletu.

8.   Vsaka država članica uvede ustrezne ukrepe za zagotovitev:

(a)

da izdajatelj identifikacijskih oznak, ki so ga imenovale, ne preneha izpolnjevati zahtev po neodvisnosti iz člena 35 in

(b)

da se, če je imenovan nov izdajatelj identifikacijskih oznak, ki prevzame storitve od prejšnjega izdajatelja identifikacijskih oznak, storitve zaporednih izdajateljev identifikacijskih oznak izvajajo neprekinjeno. Zato države članice od izdajatelja identifikacijskih oznak zahtevajo, da pripravi načrt izstopa s postopkom za zagotovitev neprekinjenosti delovanja, dokler ni imenovan nov izdajatelj identifikacijskih oznak.

9.   Izdajatelj identifikacijskih oznak lahko za gospodarske subjekte uvede in jim zaračunava stroške le za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak. Stroški morajo biti nediskriminatorni in sorazmerni s številom ustvarjenih posebnih identifikacijskih oznak, ki se izdajo gospodarskim subjektom, pri tem pa se upošteva način dostave.

Člen 4

Izdajatelj identifikacijskih oznak, pristojen za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak

1.   Za tobačne izdelke, proizvedene v Uniji, je pristojni izdajatelj identifikacijskih oznak subjekt, imenovan za državo članico, v kateri se izdelki proizvajajo.

Z odstopanjem od prvega pododstavka je pristojni izdajatelj identifikacijskih oznak subjekt, imenovan za državo članico, na katere trg se izdelki dajejo, kadar tako zahtevo določa navedena država članica.

2.   Za tobačne izdelke, ki se uvažajo v Unijo, je pristojni izdajatelj identifikacijskih oznak subjekt, imenovan za državo članico, na trg katere se izdelki dajejo.

3.   Za tobačne izdelke, ki se agregirajo v Uniji, je pristojni izdajatelj identifikacijskih oznak subjekt, imenovan za državo članico, v kateri se izdelki agregirajo.

4.   Za tobačne izdelke, namenjene za izvoz, je pristojni izdajatelj identifikacijskih oznak subjekt, imenovan za državo članico, v kateri se izdelki proizvajajo.

5.   Komisija lahko v primeru začasne odsotnosti pristojnega izdajatelja identifikacijskih oznak gospodarske subjekte pooblasti, da uporabljajo storitve drugega izdajatelja identifikacijskih oznak, ki je imenovan v skladu s členom 3.

Člen 5

Veljavnost posebnih identifikacijskih oznak in deaktivacija

1.   Posebne identifikacijske oznake, ki jih ustvarijo izdajatelji identifikacijskih oznak, se lahko za označevanje zavojčkov ali agregirane embalaže v skladu s členoma 6 in 10 uporabijo najpozneje šest mesecev od datuma, ko gospodarski subjekt posebne identifikacijske oznake prejme. Po poteku tega obdobja posebne identifikacijske oznake postanejo neveljavne in gospodarski subjekti zagotovijo, da se ne uporabijo za označevanje zavojčkov ali agregirane embalaže.

2.   Sistem repozitorijev zagotavlja, da se posebne identifikacijske oznake, ki se v šestmesečnem obdobju iz odstavka 1 ne uporabijo, samodejno deaktivirajo.

3.   Proizvajalci in uvozniki lahko kadar koli sprožijo deaktivacijo posebnih identifikacijskih oznak s predložitvijo zahtevka za deaktivacijo ustreznemu primarnemu repozitoriju. Drugi gospodarski subjekti lahko sprožijo deaktivacijo posebnih identifikacijskih oznak s predložitvijo zahtevka za deaktivacijo prek usmerjevalnika. Zahtevek za deaktivacijo se v skladu s členom 36 predloži elektronsko in vsebuje informacije iz točke 2.3 oddelka 2 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki. Deaktivacija ne posega v celovitost že shranjenih informacij v zvezi s posebno identifikacijsko oznako.

ODDELEK 2

Posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka

Člen 6

Označevanje s posebnimi identifikacijskimi oznakami na ravni zavojčka

1.   Proizvajalci in uvozniki vsak zavojček, proizveden v Uniji ali uvožen vanjo, označijo s posebno identifikacijsko oznako (v nadaljnjem besedilu: posebna identifikacijska oznaka na ravni zavojčka) v skladu s členom 8.

2.   Pri tobačnih izdelkih, proizvedenih zunaj Unije, se posebna identifikacijska oznaka na ravni zavojčka na zavojček namesti pred uvozom tobačnega izdelka v Unijo.

Člen 7

Preverjanje posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka

1.   Proizvajalci in uvozniki zagotovijo, da se takoj po namestitvi posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka preverita njihova pravilna namestitev in berljivost.

2.   Postopek iz odstavka 1 se zaščiti z napravo za zaščito pred nedovoljenimi posegi, ki jo dobavi in namesti neodvisna tretja oseba, ki zadevnim državam članicami in Komisiji predloži izjavo, da nameščena naprava izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

3.   Če postopek iz odstavka 1 ne potrdi pravilne namestitve in polne berljivosti posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, proizvajalci in uvozniki ponovno namestijo posebno identifikacijsko oznako na ravni zavojčka.

4.   Proizvajalci in uvozniki zagotovijo, da ostanejo informacije, ki jih evidentira naprava za zaščito pred nedovoljenimi posegi, na voljo do devet mesecev od evidentiranja.

5.   Proizvajalci in uvozniki na zahtevo držav članic zagotovijo poln dostop do evidence postopka preverjanja, ki jo ustvari naprava za zaščito pred nedovoljenimi posegi.

6.   Z odstopanjem od odstavkov 2, 4 in 5 se obveznost namestitve naprave za zaščito pred nedovoljenimi posegi ne uporablja:

(a)

do 20. maja 2020 za postopek izdelave pri gospodarskih subjektih ali po potrebi skupini podjetij, ki ji pripadajo, ki so v koledarskem letu 2019 na ravni Unije obravnavali manj kot 120 milijonov posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka;

(b)

do 20. maja 2021 za proizvodne postopke pri gospodarskih subjektih, ki spadajo v opredelitev malih in srednjih podjetij iz Priporočila Komisije 2003/361/ES (6);

(c)

za povsem ročne postopke izdelave.

Člen 8

Sestava posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka

1.   Vsak zavojček tobačnih izdelkov se označi s posebno identifikacijsko oznako na ravni zavojčka. Sestavlja jo čim krajše zaporedje alfanumeričnih znakov, ki ne presega dolžine 50 znakov. To zaporedje je edinstveno za dani zavojček, sestavljajo pa ga naslednji podatkovni elementi:

(a)

na začetku alfanumerični znaki, ki predstavljajo identifikacijsko kodo izdajatelja identifikacijskih oznak, ki se dodeli v skladu s členom 3(4);

(b)

alfanumerično zaporedje, za katerega obstaja zanemarljiva verjetnost, da se ga da uganiti, v vsakem primeru pa je ta verjetnost manjša od ene desettisočinke (v nadaljnjem besedilu: serijska številka);

(c)

koda (v nadaljnjem besedilu: koda izdelka), ki omogoča določitev:

i.

kraja proizvodnje;

ii.

proizvodnega obrata iz člena 16;

iii.

stroja, ki se uporablja za proizvodnjo tobačnih izdelkov iz člena 18;

iv.

opisa izdelka;

v.

namembnega maloprodajnega trga;

vi.

predvidene poti pošiljke;

vii.

po potrebi uvoznika v Unijo;

(d)

na koncu časovni žig v obliki numeričnega zaporedja osmih znakov v obliki LLMMDDuu, iz katerega sta razvidna datum in čas proizvodnje.

2.   Izdajatelj identifikacijskih oznak je odgovoren za ustvarjanje kode, ki je sestavljena iz elementov iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1.

3.   Proizvajalci ali uvozniki kodi, ki jo v skladu z odstavkom 2 ustvari izdajatelj identifikacijskih oznak, dodajo časovni žig iz točke (d) odstavka 1.

4.   Posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka vsebujejo samo podatkovne elemente iz odstavka 1.

Če izdajatelji identifikacijskih oznak za ustvarjanje posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka uporabljajo šifriranje ali stiskanje, pristojne organe države članice in Komisijo obvestijo o algoritmih, ki jih uporabljajo za to šifriranje in stiskanje. Posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka se ne smejo ponovno uporabiti.

Člen 9

Zahtevek za posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka in njihova izdaja

1.   Proizvajalci in uvozniki pošljejo zahtevek pristojnemu izdajatelju identifikacijskih oznak za posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka iz člena 8. Zahtevki se predložijo elektronsko v skladu s členom 36.

2.   Proizvajalci in uvozniki, ki predložijo tak zahtevek, predložijo informacije iz točke 2.1 oddelka 2 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki.

3.   Izdajatelj identifikacijskih oznak v dveh delovnih dneh od prejema zahtevka in v navedenem vrstnem redu:

(a)

ustvari kode iz člena 8(2);

(b)

v skladu s členom 26 pošlje kode skupaj z informacijami iz odstavka 2 tega člena prek usmerjevalnika v primarni repozitorij proizvajalca ali uvoznika, ki jih je zahteval, in

(c)

elektronsko pošlje kode proizvajalcu ali uvozniku, ki jih je zahteval.

4.   Država članica pa lahko zahteva, da izdajatelj identifikacijskih oznak kot alternativo elektronski dostavi nudi tudi fizično dostavo posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka. Kadar se nudi fizična dostava posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, proizvajalci in uvozniki navedejo, ali zahtevajo fizično dostavo. V tem primeru izdajatelj identifikacijskih oznak v desetih delovnih dneh od prejema zahtevka in v navedenem vrstnem redu:

(a)

ustvari kode iz člena 8(2);

(b)

v skladu s členom 26 pošlje kode skupaj z informacijami iz odstavka 2 prek usmerjevalnika v primarni repozitorij proizvajalca ali uvoznika, ki jih je zahteval;

(c)

proizvajalcu ali uvozniku, ki jih je zahteval, dostavi kode v obliki optičnih črtnih kod v skladu s členom 21 na fizičnih nosilcih, kot so samolepilne etikete.

5.   Proizvajalci in uvozniki lahko v enem delovnem dnevu prekličejo zahtevek, ki je bil poslan v skladu z odstavkom 1, in sicer s sporočilom o umiku, podrobneje določenem v točki 5 oddelka 5 poglavja II Priloge II.

ODDELEK 3

Posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže

Člen 10

Označevanje s posebnimi identifikacijskimi oznakami na ravni agregirane embalaže

1.   Če se gospodarski subjekti odločijo za izpolnjevanje obveznosti evidentiranja, določenih v členu 15(5) Direktive 2014/40/EU, z evidentiranjem agregirane embalaže, agregirane zavojčke tobačnih izdelkov označijo s posebno identifikacijsko oznako (v nadaljnjem besedilu: posebna identifikacijska oznaka na ravni agregirane embalaže).

2.   Posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže se ustvarijo in izdajo na podlagi zahtevka pristojnemu izdajatelju identifikacijskih oznak ali pa jih ustvari in izda neposredno gospodarski subjekt.

3.   Če se posebna identifikacijska oznaka na ravni agregirane embalaže ustvari na podlagi zahtevka pristojnemu izdajatelju identifikacijskih oznak, njena sestava ustreza tisti iz člena 11(1).

4.   Če posebno identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže neposredno ustvari gospodarski subjekt, oznako sestavlja koda posamezne enote, ki se ustvari v skladu s standardom ISO/IEC 15459-1:2014 ali ISO/IEC 15459-4:2014 ali najnovejšim enakovrednim standardom.

Člen 11

Sestava posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže, ki jih ustvarijo izdajatelji identifikacijskih oznak

1.   Posebno identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže, ustvarjeno na podlagi zahteve pristojnemu izdajatelju identifikacijskih oznak, sestavlja zaporedje največ 100 alfanumeričnih znakov, ki je edinstveno za dani paket agregirane embalaže, sestavljajo pa ga naslednji podatkovni elementi:

(a)

na začetku alfanumerični znaki, ki predstavljajo identifikacijsko kodo izdajatelja identifikacijskih oznak, ki se dodeli v skladu s členom 3(4);

(b)

alfanumerično zaporedje, za katerega obstaja zanemarljiva verjetnost, da se ga da uganiti, v vsakem primeru pa je ta verjetnost manjša od ene desettisočinke (v nadaljnjem besedilu: serijska številka);

(c)

identifikacijska koda objekta (kot je določeno v členu 16), v katerem je potekal postopek agregacije;

(d)

na koncu časovni žig v obliki numeričnega zaporedja osmih znakov v obliki LLMMDDuu, iz katerega sta razvidna datum in čas agregacije.

2.   Izdajatelj identifikacijskih oznak je odgovoren za ustvarjanje kode, ki je sestavljena iz elementov iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1.

3.   Gospodarski subjekti kodi, ki jo v skladu z odstavkom 2 ustvari izdajatelj identifikacijskih oznak, dodajo časovni žig iz točke (d) odstavka 1.

4.   Gospodarski subjekt lahko posebno identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže dopolni z dodatnimi informacijami pod pogojem, da ni preseženo največje število znakov iz odstavka 1. Take informacije se lahko navedejo le za podatki iz odstavka 1.

Člen 12

Povezava med ravnmi posebnih identifikacijskih oznak

1.   Posebna identifikacijska oznaka na ravni agregirane embalaže omogoča identificiranje seznama vseh posebnih identifikacijskih oznak znotraj agregirane embalaže z elektronsko dostopno povezavo s sistemom repozitorijev.

2.   Za vzpostavitev povezave iz odstavka 1 proizvajalci in uvozniki v svoj primarni repozitorij pošljejo informacije iz točke 3.2 oddelka 2 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki.

3.   Za vzpostavitev povezave iz odstavka 1 gospodarski subjekti, ki niso proizvajalci in uvozniki, prek usmerjevalnika v sekundarni repozitorij pošljejo informacije iz točke 3.2 oddelka 2 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki.

Člen 13

Zahtevek za posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže, ki jih ustvarijo izdajatelji identifikacijskih oznak, in njihova izdaja

1.   Gospodarski subjekti, ki zahtevajo posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže pri pristojnem izdajatelju identifikacijskih oznak, tak zahtevek predložijo elektronsko v skladu s členom 36.

2.   Gospodarski subjekti, ki predložijo take zahtevke, predložijo informacije iz točke 2.2 oddelka 2 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki.

3.   Izdajatelj identifikacijskih oznak za proizvajalce in uvoznike v dveh delovnih dneh od prejema zahtevka in v navedenem vrstnem redu:

(a)

ustvari kodo iz člena 11(2);

(b)

v skladu s členom 26 pošlje kode skupaj z informacijami iz odstavka 2 prek usmerjevalnika v primarni repozitorij proizvajalca ali uvoznika, ki jih je zahteval, in

(c)

elektronsko pošlje kode proizvajalcu ali uvozniku, ki jih je zahteval.

4.   Izdajatelj identifikacijskih oznak za gospodarske subjekte, ki niso proizvajalci in uvozniki, v dveh delovnih dneh od prejema zahtevka in v navedenem vrstnem redu:

(a)

ustvari kodo iz člena 11(2);

(b)

v skladu s členom 26 pošlje kode skupaj z informacijami iz odstavka 2 prek usmerjevalnika v sekundarni repozitorij in

(c)

elektronsko pošlje kode gospodarskemu subjektu, ki jih je zahteval.

5.   Gospodarski subjekti lahko v enem delovnem dnevu prekličejo zahtevek, ki je bil poslan v skladu z odstavkom 1, in sicer s sporočilom o umiku, podrobneje določenem v točki 5 oddelka 5 poglavja II Priloge II, v tam določeni obliki.

6.   Posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže, ki so jih izdali pristojni izdajatelji identifikacijskih oznak, se ne smejo ponovno uporabiti.

POGLAVJE III

IDENTIFIKACIJSKE KODE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV, OBJEKTOV IN STROJEV

Člen 14

Zahtevek za identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta

1.   Gospodarski subjekti in upravljavci prvih maloprodajnih mest pri izdajatelju identifikacijskih oznak, pristojnem za posamezno državo članico, v kateri upravljajo vsaj en objekt, zahtevajo identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta. Uvozniki pri izdajatelju identifikacijskih oznak, pristojnem za posamezno državo članico, v kateri dajejo na trg svoje izdelke, zahtevajo identifikacijsko kodo.

2.   Gospodarski subjekti in upravljavci prvih maloprodajnih mest, ki predložijo zahtevek v skladu z odstavkom 1, predložijo informacije iz točke 1.1 oddelka 1 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki.

3.   Obveznost upravljavcev prvih maloprodajnih mest, da zahtevajo identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta, lahko izpolni tudi kateri koli drug registriran gospodarski subjekt. Za takšno registracijo s strani tretje osebe mora dati soglasje upravljavec prvega maloprodajnega mesta. Tretja oseba upravljavca prvega maloprodajnega mesta obvesti o vseh podrobnostih glede registracije, vključno z dodeljeno identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta.

4.   Gospodarski subjekti in upravljavci prvih maloprodajnih mest izdajatelja identifikacijskih oznak obvestijo o vseh identifikacijskih kodah gospodarskega subjekta, ki jim jih dodelijo drugi izdajatelji identifikacijskih oznak. Če navedene informacije niso na voljo ob registraciji, jih gospodarski subjekti zagotovijo najpozneje v dveh delovnih dneh od prejema identifikacijskih kod gospodarskega subjekta, ki jim jih je dodelil drug izdajatelj identifikacijskih oznak.

5.   Zadevni upravljavec izdajatelja identifikacijskih oznak brez odlašanja obvesti o kakršni koli spremembi informacij, predloženih v prvotnem zahtevku, in o vsakem prenehanju opravljanja upravljavskih dejavnosti, in sicer v obliki iz točk 1.2 in 1.3 oddelka 1 poglavja II Priloge II.

Člen 15

Izdaja in registracija identifikacijskih kod gospodarskega subjekta

1.   Po prejemu zahtevka v skladu s členom 14 izdajatelj identifikacijskih oznak ustvari identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta, ki jo sestavljajo naslednji podatkovni elementi v naslednjem vrstnem redu:

(a)

na prvem mestu alfanumerični znaki, ki predstavljajo identifikacijsko kodo izdajatelja identifikacijskih oznak, ki se dodeli v skladu s členom 3(4), in

(b)

na drugem mestu alfanumerično zaporedje, ki je edinstveno v naboru kod izdajatelja identifikacijskih oznak.

2.   Izdajatelj identifikacijskih oznak kodo izvajalcu, ki jo je zahteval, pošlje v dveh delovnih dneh.

3.   Vse informacije, ki se v skladu s členom 14(2) predložijo izdajatelju identifikacijskih oznak, in ustrezne identifikacijske kode so del registra, ki ga vzpostavi, vodi in posodablja pristojni izdajatelj identifikacijskih oznak.

4.   V ustrezno utemeljenih primerih lahko države članice od izdajatelja identifikacijskih oznak v skladu s svojo nacionalno zakonodajo zahtevajo, da deaktivira identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta. V tem primeru zadevna država članica gospodarski subjekt ali upravljavca prvega maloprodajnega mesta obvesti o deaktivaciji in razlogih zanjo. Deaktivacija identifikacijske kode gospodarskega subjekta pomeni tudi samodejno deaktivacijo povezanih identifikacijskih kod objektov in strojev.

5.   Gospodarski subjekti in upravljavci prvih maloprodajnih mest si izmenjujejo informacije o svojih identifikacijskih kodah gospodarskega subjekta in s tem gospodarskim subjektom omogočijo evidentiranje in pošiljanje informacij o transakcijah v skladu s členom 33.

Člen 16

Zahtevek za identifikacijsko kodo objekta

1.   Vsi objekti od proizvodnega obrata do prvega maloprodajnega mesta se identificirajo s kodo (v nadaljnjem besedilu: identifikacijska koda objekta), ki jo ustvari izdajatelj identifikacijskih oznak, pristojen za ozemlje, na katerem se nahaja objekt.

2.   Gospodarski subjekti in upravljavci prvih maloprodajnih mest izdajatelju identifikacijskih oznak predložijo zahtevo za identifikacijsko kodo objekta skupaj z informacijami iz točke 1.4 oddelka 1 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki.

3.   Pri prvih maloprodajnih mestih mora identifikacijsko kodo objekta zahtevati upravljavec prvega maloprodajnega mesta. To obveznost lahko izpolni tudi kateri koli drug registriran gospodarski subjekt, ki lahko deluje v imenu upravljavca prvega maloprodajnega mesta. Za registracijo s strani tretje osebe mora dati soglasje upravljavec prvega maloprodajnega mesta. Tretja oseba upravljavca prvega maloprodajnega mesta obvesti o vseh podrobnostih glede registracije, vključno z dodeljeno identifikacijsko kodo objekta.

4.   Identifikacijsko kodo objekta za proizvodni obrat, ki se nahaja zunaj Unije, mora zahtevati uvoznik s sedežem v Uniji. Uvoznik predloži zahtevek kateremu koli izdajatelju identifikacijskih oznak, ki ga je imenovala država članica, v kateri uvoznik daje izdelke na trg. Za registracijo s strani uvoznika mora dati soglasje subjekt, odgovoren za proizvodni obrat v tretji državi. Uvoznik gospodarski subjekt, odgovoren za proizvodni obrat v tretji državi, obvesti o vseh podrobnostih glede registracije, vključno z dodeljeno identifikacijsko kodo objekta.

5.   Zadevni gospodarski subjekt izdajatelja identifikacijskih oznak brez odlašanja obvesti o kakršni koli spremembi informacij, predloženih v prvotnem zahtevku, in o vsakem zaprtju objekta, in sicer v obliki iz točk 1.5 in 1.6 oddelka 1 poglavja II Priloge II.

Člen 17

Izdaja in registracija identifikacijskih kod objekta

1.   Po prejemu zahtevka v skladu s členom 16 izdajatelj identifikacijskih oznak ustvari identifikacijsko kodo objekta, ki ga sestavljajo naslednji podatkovni elementi v naslednjem vrstnem redu:

(a)

na prvem mestu alfanumerični znaki, ki predstavljajo identifikacijsko kodo izdajatelja identifikacijskih oznak, ki se dodeli v skladu s členom 3(4), in

(b)

na drugem mestu alfanumerično zaporedje, ki je edinstveno v naboru kod izdajatelja identifikacijskih oznak.

2.   Izdajatelj identifikacijskih oznak kodo izvajalcu, ki jo je zahteval, pošlje v dveh delovnih dneh od prejema zahtevka.

3.   Vse informacije, ki se v skladu s členom 16(2) predložijo izdajatelju identifikacijskih oznak, in ustrezne identifikacijske kode so del registra, ki ga vzpostavi, vodi in posodablja pristojni izdajatelj identifikacijskih oznak.

4.   V ustrezno utemeljenih primerih lahko države članice od izdajatelja identifikacijskih oznak zahtevajo, da deaktivira identifikacijsko kodo objekta. V tem primeru zadevna država članica gospodarski subjekt ali upravljavca prvega maloprodajnega mesta obvesti o deaktivaciji in razlogih zanjo. Deaktivacija identifikacijske kode objekta pomeni samodejno deaktivacijo povezanih identifikacijskih kod stroja.

5.   Gospodarski subjekti in upravljavci prvih maloprodajnih mest si izmenjujejo informacije o svojih identifikacijskih kodah gospodarskega subjekta in s tem gospodarskim subjektom omogočijo evidentiranje in pošiljanje informacij o gibanju izdelkov v skladu s členom 32.

Člen 18

Zahtevek za identifikacijsko kodo stroja

1.   Vsak stroj se identificira s kodo (v nadaljnjem besedilu: identifikacijska koda stroja), ki jo ustvari izdajatelj identifikacijskih oznak, pristojen za ozemlje, na katerem se nahaja stroj.

2.   Proizvajalci in uvozniki izdajatelju identifikacijskih oznak predložijo zahtevek za identifikacijsko kodo stroja s predložitvijo informacij iz točke 1.7 oddelka 1 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki.

3.   Identifikacijsko kodo stroja za stroje v proizvodnem obratu, ki se nahaja zunaj Unije, mora zahtevati uvoznik s sedežem v Uniji. Uvoznik predloži zahtevek kateremu koli izdajatelju identifikacijskih oznak, ki ga je imenovala država članica, v kateri uvoznik daje izdelke na trg. Za registracijo s strani uvoznika mora dati soglasje subjekt, odgovoren za proizvodni obrat v tretji državi. Uvoznik gospodarski subjekt, odgovoren za proizvodni obrat v tretji državi, obvesti o vseh podrobnostih glede registracije, vključno z dodeljeno identifikacijsko kodo stroja.

4.   Zadevni proizvajalec ali uvoznik izdajatelja identifikacijskih oznak brez odlašanja obvesti o kakršni koli spremembi informacij, predloženih v prvotnem zahtevku, in o vsakem prenehanju uporabe registriranih strojev, in sicer v obliki iz točk 1.8 in 1.9 oddelka 1 poglavja II Priloge II.

Člen 19

Izdaja in registracija identifikacijskih kod stroja

1.   Po prejemu zahtevka v skladu s členom 18 izdajatelj identifikacijskih oznak ustvari identifikacijsko kodo stroja, ki jo sestavljajo naslednji podatkovni elementi na navedenih mestih:

(a)

na prvem mestu alfanumerični znaki, ki predstavljajo identifikacijsko kodo izdajatelja identifikacijskih oznak, ki se dodeli v skladu s členom 3(4), in

(b)

na drugem mestu alfanumerično zaporedje, ki je edinstveno v naboru kod izdajatelja identifikacijskih oznak.

2.   Izdajatelj identifikacijskih oznak kodo izvajalcu, ki jo je zahteval, pošlje v dveh delovnih dneh.

3.   Vse informacije, ki se v skladu s členom 18(2) predložijo izdajatelju identifikacijskih oznak, in ustrezne identifikacijske kode so del registra, ki ga vzpostavi, vodi in posodablja ustrezni izdajatelj identifikacijskih oznak.

4.   V ustrezno utemeljenih primerih lahko države članice od izdajatelja identifikacijskih oznak zahtevajo, da deaktivira identifikacijsko kodo stroja. V tem primeru zadevna država članica proizvajalce in uvoznike obvesti o deaktivaciji in razlogih zanjo.

Člen 20

Prenos nespletnih ploskih datotek in registri

1.   Izdajatelji identifikacijskih oznak pripravijo nespletne ploske datoteke in registre v zvezi z informacijami iz členov 14(2), 16(2) in 18(2) skupaj s pojasnili o njihovi strukturi.

2.   Nespletne ploske datoteke niso večje od dveh gigabajtov na izdajatelja identifikacijskih oznak. Vsaka vrstica ploske datoteke vsebuje en zapis, polja pa so ločena z razmejevalniki, kot so vejice ali tabulatorji.

3.   Izdajatelji identifikacijskih oznak zagotavljajo, da se posodobljen izvod vseh nespletnih ploskih datotek, registrov in povezanih pojasnil prek usmerjevalnika elektronsko pošlje v sekundarni repozitorij.

4.   Države članice lahko prilagajajo omejitev velikosti nespletnih ploskih datotek iz odstavka 2 glede na povprečno velikost razpoložljivega spomina, nameščenega na napravah za preverjanje, ki se uporabljajo za nespletna preverjanja posebnih identifikacijskih oznak, ter skupno število izdajateljev identifikacijskih oznak.

POGLAVJE IV

NOSILCI PODATKOV

Člen 21

Nosilci podatkov za posebne identifikacijske oznake

1.   Posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka se zapišejo z uporabo vsaj ene od naslednjih vrst nosilcev podatkov:

(a)

optična strojno berljiva podatkovna matrika z odkrivanjem in popravljanjem napak, enakim tistim pri podatkovni matriki ECC200 ali boljšim. Za črtne kode, ki ustrezajo standardu ISO/IEC 16022:2006, se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz te točke;

(b)

optična strojno berljiva koda QR z zmožnostjo obnovitve približno 30 %. Za črtne kode, ki ustrezajo standardu ISO/IEC 18004:2015 in imajo stopnjo odpravljanja napak H, se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz te točke;

(c)

optična strojno berljiva pikčasta koda z odkrivanjem in popravljanjem napak, enakim ali boljšim od tistega, ki ga zagotavlja Reed-Solomonov algoritem za popravljanje napak, pri katerem je število kontrolnih znakov (NC) enako tri plus število podatkovnih znakov (ND), deljenih z dva (NC = 3 + ND / 2). Za črtne kode, ki ustrezajo specifikacijam simbologije ISS DotCode, ki jih je objavilo Združenje za samodejno identifikacijo in mobilnost (revizija 3.0, avgust 2014), se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz te točke.

2.   Kadar se posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka dostavijo elektronsko, so proizvajalci in uvozniki odgovorni za njihovo kodiranje v skladu z odstavkom 1.

3.   Kadar se posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka dostavijo fizično, so izdajatelji identifikacijskih oznak odgovorni za kodiranje kod, ustvarjenih po členu 8(2), v skladu z odstavkom 1.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko proizvajalci in uvozniki dodajo časovni žig ločeno od nosilca podatkov v obliki LLMMDDuu kot človeku berljivo kodo.

5.   Gospodarski subjekti posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže kodirajo z uporabo vsaj ene od naslednjih vrst nosilcev podatkov:

(a)

optična strojno berljiva podatkovna matrika z odkrivanjem in popravljanjem napak, enakim tistim pri podatkovni matriki ECC200 ali boljšim. Za črtne kode, ki ustrezajo standardu ISO/IEC 16022:2006, se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz te točke;

(b)

optična strojno berljiva koda QR z zmožnostjo obnovitve približno 30 %. Za črtne kode, ki ustrezajo standardu ISO/IEC 18004:2015 in imajo stopnjo odpravljanja napak H, se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz te točke;

(c)

optična strojno berljiva koda 128 z odkrivanjem napak, enakim tistemu, ki ga nudi algoritem na podlagi paritete sodih/lihih števil – črt/presledkov in kontrolnega znaka, ali boljšem. Za črtne kode, ki ustrezajo standardu ISO/IEC 15417:2007, se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz te točke.

6.   Za ločevanje nosilcev podatkov iz odstavkov 1 do 5 od vseh ostalih nosilcev podatkov na zavojčku ali agregirani embalaži lahko gospodarski subjekti k tem nosilcem podatkov dodajo oznako „TTT“.

Člen 22

Kakovost optičnih nosilcev podatkov

1.   Gospodarski subjekti zagotavljajo dobro berljivost optičnih nosilcev podatkov. Zahteve iz tega člena se štejejo za izpolnjene, če je kakovost optičnih nosilcev podatkov ocenjena z vsaj 3,5 po standardu ISO/IEC 15415:2011 za dvodimenzionalne nosilce podatkov ali po standardu ISO/IEC 15416:2016 za linearne simbole.

2.   Gospodarski subjekti zagotavljajo, da optični nosilci podatkov ostanejo berljivi vsaj pet let po nastanku.

Člen 23

Človeku berljiva koda

1.   Gospodarski subjekti zagotovijo, da vsak nosilec podatkov vključuje človeku berljivo kodo, ki omogoča elektronski dostop do informacij v zvezi s posebnimi identifikacijskimi oznakami, shranjenih v sistemu repozitorijev.

2.   Kadar velikost embalaže to omogoča, je poleg optičnega nosilca podatkov s posebno identifikacijsko oznako nameščena tudi človeku berljiva koda.

POGLAVJE V

SISTEM REPOZITORIJEV

Člen 24

Sestavni deli sistema repozitorijev

1.   Sistem repozitorijev sestavljajo naslednji podsistemi:

(a)

repozitoriji, vzpostavljeni za hrambo podatkov v zvezi s tobačnimi izdelki posameznih proizvajalcev in uvoznikov (v nadaljnjem besedilu: primarni repozitoriji);

(b)

repozitorij, ki vsebuje izvod vseh sledljivostnih podatkov, shranjenih v sistemu primarnih repozitorijev (v nadaljnjem besedilu: sekundarni repozitorij);

(c)

usmerjevalna storitev (v nadaljnjem besedilu: usmerjevalnik), ki ga vzpostavi in upravlja ponudnik sistema sekundarnega repozitorija.

2.   Podsistemi iz odstavka 1 so v celoti interoperabilni med seboj ne glede na uporabljenega ponudnika storitev.

Člen 25

Splošne značilnosti sistema repozitorijev

1.   Sistem repozitorijev izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

omogoča funkcionalno integracijo sistema repozitorijev v sistem sledljivosti ter neprekinjeno elektronsko izmenjavo podatkov med sistemom repozitorijev in drugimi relevantnimi sestavnimi deli sistema sledljivosti;

(b)

omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo tobačnih izdelkov na ravni zavojčkov in agregirane embalaže v skladu z zahtevami iz te uredbe;

(c)

omogoča samodejno deaktivacijo posebnih identifikacijskih oznak v skladu s pravili iz člena 5;

(d)

zagotavlja elektronski prejem in hrambo informacij, ki jih gospodarski subjekti in izdajatelji identifikacijskih oznak evidentirajo in pošljejo v sistem repozitorijev, v skladu z zahtevami iz te uredbe;

(e)

zagotavlja hrambo podatkov najmanj pet let od trenutka, ko so podatki naloženi v sistem repozitorijev;

(f)

omogoča samodejno sporočanje statusa gospodarskim subjektom ter na zahtevo državam članicam in Komisiji, kot na primer v primeru uspešnega poročanja, napak ali sprememb v zvezi s poročanjem, v skladu z zahtevami iz te uredbe;

(g)

omogoča samodejno potrjevanje sporočil, ki so prejeta od gospodarskih subjektov, vključno z zavrnitvijo nepravilnih ali nepopolnih sporočil, zlasti poročanje v zvezi z neregistriranimi ali podvojenimi posebnimi identifikacijskimi oznakami, pri tem pa sistem repozitorijev shrani informacije o vseh zavrnjenih sporočilih;

(h)

zagotavlja sporočanje med vsemi svojimi sestavnimi deli, ki se izvede nemudoma, v skladu z zahtevami iz te uredbe, zlasti skupni odzivni čas sistema repozitorijev pri pošiljanju sporočil s potrditvijo, brez upoštevanja hitrosti internetne povezave končnega uporabnika, ki ni daljši od 60 sekund;

(i)

zagotavlja neprekinjeno razpoložljivost vseh sestavnih delov in storitev, ki morajo biti na voljo vsaj 99,5 % časa na mesec, vzpostavljeni pa morajo biti tudi zadostni mehanizmi varnostnega kopiranja;

(j)

varujejo ga varnostni postopki in sistemi, ki zagotavljajo, da je dostop do repozitorijev in prenašanje podatkov, shranjenih v njih, dovoljeno samo osebam, ki so za to pooblaščene v skladu s to uredbo;

(k)

dostopen je pristojnim organom držav članic in Komisiji. Nacionalnim skrbnikom, ki jih imenujejo države članice, in službam Komisije se podelijo pravice do dostopa, kar jim prek grafičnega vmesnika za upravljanje uporabnikov omogoča ustvarjanje, upravljanje in umik pravic uporabnikov za dostop do repozitorijev ter povezana dejanja iz tega poglavja. Grafični vmesnik za upravljanje uporabnikov je združljiv z Uredbo (EU) št. 910/2014, zlasti z ustreznimi ponovno uporabnimi rešitvami, ki so v telekomunikacijskem delu Instrumenta za povezovanje Evrope navedene kot gradniki. Nacionalni skrbniki, ki so jih imenovale države članice, lahko na lastno odgovornost podelijo nadaljnje pravice dostopa drugim uporabnikom;

(l)

državam članicam in Komisiji omogoča izvedbo prenosa vseh podatkov ali izbranih sklopov podatkov, shranjenih v repozitoriju.

(m)

hrani celotno evidenco (v nadaljnjem besedilu: revizijska sled) vseh dejanj, ki zadevajo shranjene podatke, vseh uporabnikov, ki izvajajo ta dejanja, in vrste teh dejanj, vključno z zgodovino dostopa uporabnikov; revizijska sled se ustvari ob prvem nalaganju podatkov in se ne glede na kakršne koli dodatne nacionalne zahteve hrani vsaj pet let po tem.

2.   Podatki, shranjeni v sistemu repozitorijev se uporabljajo samo za namene iz Direktive 2014/40/EU in te uredbe.

Člen 26

Primarni repozitoriji

1.   Vsak proizvajalec in uvoznik zagotovi vzpostavitev primarnega repozitorija. V ta namen vsak proizvajalec in uvoznik v skladu s pogodbenimi zahtevami iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/573 (7) sklene pogodbo z neodvisnim tretjim ponudnikom storitev. Izbira neodvisne tretje osebe se izvede v skladu s postopkovnimi pravili, določenimi v delu A Priloge I.

2.   Vsak primarni repozitorij gosti samo informacije o tobačnih izdelkih proizvajalca ali uvoznika, ki je sklenil pogodbo za ta repozitorij.

3.   Kadar koli primarni repozitorij prejme podatke na podlagi poročevalnih dejavnosti ali iz kakršnega koli drugega dovoljenega razloga, se ti podatki nemudoma posredujejo v sekundarni repozitorij.

4.   Za posredovanje vseh prejetih podatkov v sekundarni repozitorij primarni repozitoriji uporabljajo podatkovno obliko in način izmenjave podatkov, kot ju opredeli sekundarni repozitorij.

5.   Primarni repozitoriji hranijo podatke v skladu s skupnim podatkovnim slovarjem sekundarnega repozitorija.

6.   Državam članicam, Komisiji in zunanjim revizorjem, ki jih je odobrila Komisija, je omogočeno opravljati osnovne poizvedbe glede vseh podatkov v primarnem repozitoriju.

Člen 27

Sekundarni repozitorij

1.   Vzpostavi se en sam sekundarni repozitorij, ki vsebuje izvod vseh podatkov, shranjenih v primarnih repozitorijih. Upravljavec sekundarnega repozitorija se imenuje izmed ponudnikov primarnih repozitorijev v skladu s postopkom iz dela B Priloge I.

2.   Sekundarni repozitorij ima grafični in negrafični uporabniški vmesnik, ki državam članicam in Komisiji omogoča dostop do podatkov, shranjenih v sistemu repozitorijev, in iskanje po njih z uporabo vseh možnosti iskanja po podatkovnih bazah, ki so široko na voljo, zlasti pa izvajanje naslednjih operacij na daljavo:

(a)

pridobivanja informacij o eni ali več posebnih identifikacijskih oznakah, vključno s primerjavo in navzkrižnim preverjanjem več posebnih identifikacijskih oznak ter povezanih informacij, zlasti njihovega mesta v dobavni verigi;

(b)

priprave seznamov in statistik, kot so zaloge in priliv/odliv, povezanih z enim ali več elementi poročevalnih informacij iz podatkovnih polj v Prilogi II;

(c)

identifikacije vseh tobačnih izdelkov, ki jih je gospodarski subjekt sporočil v sistem, vključno z izdelki, sporočenimi kot odpoklicanimi, umaknjenimi, ukradenimi, manjkajočimi ali namenjenimi za uničenje.

3.   Uporabniška vmesnika iz odstavka 2 vsaki državi članici in Komisiji omogočata opredelitev posameznih pravil za:

(a)

samodejno opozarjanje na podlagi izjem in posameznih poročevalnih dogodkov, kot so nenadna nihanja ali nepravilnosti pri trgovanju, poskus vnosa podvojenih posebnih identifikacijskih oznak v sistem, deaktivacija identifikacijskih oznak iz členov 15(4), 17(4) in 19(4) ali kadar gospodarski subjekt izdelek označi kot ukradenega ali pogrešanega;

(b)

prejemanje rednih poročil na podlagi kakršne koli kombinacije elementov poročevalnih informacij, navedenih kot podatkovna polja v Prilogi II.

4.   Samodejna opozorila in redna poročila iz odstavka 3 se posredujejo na naslove prejemnikov, ki jih navedejo države članice in Komisija, kot so posamezni e-naslovi in/ali naslovi IP zunanjih sistemov, ki jih uporabljajo ali upravljajo nacionalni organi ali Komisija.

5.   Uporabniška vmesnika iz odstavka 2 državam članicam in Komisiji omogočata dostop na daljavo do podatkov, shranjenih v sistemu repozitorijev, z analitsko programsko opremo po lastni izbiri.

6.   Uporabniška vmesnika iz odstavka 2 sta dana na voljo v uradnih jezikih Unije.

7.   Splošni odzivni čas repozitorija na katero koli poizvedbo ali sprožilec opozorila ne glede na hitrost internetne povezave končnega uporabnika je največ 5 sekund za podatke, shranjene manj kot dve leti, in največ 10 sekund za podatke, shranjene dve leti ali več, pri vsaj 99 % vseh poizvedb in samodejnih opozoril iz odstavkov 2 in 3.

8.   Skupni čas med prihodom podatkov o poročevalnih dejavnostih in njihovi dostopnosti v primarnih ali sekundarnem repozitoriju prek grafičnega in negrafičnega vmesnika je največ 60 sekund pri vsaj 99 % vseh dejavnostih prenosa podatkov.

9.   Repozitorij omogoča prejemanje, hrambo in dajanje na voljo nespletnih ploskih datotek za posodabljanje pripomočkov za preverjanje, ki jih države članice uporabljajo za nespletno razbiranje posebnih identifikacijskih oznak.

10.   Ponudnik sekundarnega repozitorija vzpostavi in vzdržuje register informacij, ki so vanj prenesene v skladu s členom 20(3). Evidenca informacij, shranjenih v registru, se hrani, dokler je sistem sledljivosti operativen.

11.   Države članice in Komisija ohranijo pravico, da s ponudnikom sekundarnega repozitorija sklenejo dodatne sporazume o ravni storitve, da slednji po pogodbi izvaja dodatne storitve, ki jih ta uredba ne določa. Ponudnik sekundarnega repozitorija lahko za nudenje takih dodatnih storitev zaračuna sorazmerne stroške.

12.   Storitve repozitorija, ki se državam članicam in Komisiji nudijo na podlagi tega člena, so združljive z Uredbo (EU) št. 910/2014, zlasti pa omogočajo uporabo ponovno uporabnih rešitev, ki so v telekomunikacijskem delu Instrumenta za povezovanje Evrope navedene kot gradniki.

Člen 28

Usklajevalne naloge ponudnika sekundarnega repozitorija

1.   Ponudnik, ki upravlja sekundarni repozitorij, ponudnikom, ki upravljajo primarne repozitorije, izdajateljem identifikacijskih oznak in gospodarskim subjektom sporoči seznam specifikacij za izmenjavo podatkov s sekundarnim repozitorijem in usmerjevalnikom. Vse specifikacije temeljijo na nelastniških odprtih standardih.

Seznam iz prvega pododstavka se sporoči najpozneje dva meseca po datumu izbire ponudnika, ki upravlja sekundarni repozitorij.

2.   Na podlagi informacij s seznama v Prilogi II ponudnik, ki upravlja sekundarni repozitorij, vzpostavi skupni podatkovni slovar. Skupni podatkovni slovar se sklicuje na oznake podatkovnih polj v človeku berljivi obliki. Skupni podatkovni slovar se ponudnikom, ki upravljajo primarne repozitorije, sporoči najpozneje dva meseca po datumu izbire ponudnika, ki upravlja sekundarni repozitorij.

3.   Kadar koli je to potrebno za zagotovitev učinkovitega delovanja sistema repozitorijev v skladu z zahtevami te uredbe, ponudnik, ki upravlja sekundarni repozitorij, posodobi seznam iz odstavka 1 in skupni podatkovni slovar iz odstavka 2. Take posodobitve se ponudnikom, ki upravljajo primarne repozitorije, sporočijo vsaj dva meseca pred datumom izvedbe posodobitve v sistemu.

Člen 29

Usmerjevalnik

1.   Ponudnik sekundarnega repozitorija vzpostavi in upravlja usmerjevalnik.

2.   Izmenjava podatkov med usmerjevalnikom ter primarnimi in sekundarnim repozitorijem se izvaja z uporabo podatkovne oblike in načinov izmenjave podatkov, ki jih opredeli usmerjevalnik.

3.   Izmenjava podatkov med usmerjevalnikom in izdajateljem identifikacijskih oznak se izvaja z uporabo podatkovne oblike in načinov izmenjave podatkov, ki jih opredeli usmerjevalnik.

4.   Gospodarski subjekti, ki niso proizvajalci in uvozniki, pošljejo informacije, evidentirane na podlagi člena 15 Direktive 2014/40/EU in v skladu s to uredbo, usmerjevalniku, ki jih posreduje primarnemu repozitoriju, ki ga uporablja proizvajalec ali uvoznik zadevnih tobačnih izdelkov. Izvod navedenih podatkov se nemudoma posreduje sistemu sekundarnega repozitorija.

Člen 30

Stroški sistema repozitorijev

1.   Vsi stroški, povezani s sistemom repozitorijev iz člena 24(1), vključno s tistimi, ki nastanejo zaradi vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja, nosijo proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov. Ti stroški so pravični, razumni in sorazmerni:

(a)

opravljenim storitvam in

(b)

številu posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, ki se zahtevajo v danem obdobju.

2.   Stroški vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja sekundarnega repozitorija in usmerjevalnika se po potrebi prenesejo na proizvajalce in uvoznike tobačnih izdelkov prek stroškov, ki jim jih zaračunavajo ponudniki primarnih repozitorijev.

Člen 31

Rok za vzpostavitev sistema repozitorijev

Sistem repozitorijev se vzpostavi in za namene preskušanja začne obratovati pred 20. marcem 2019.

POGLAVJE VI

EVIDENTIRANJE IN POŠILJANJE

Člen 32

Evidentiranje in pošiljanje informacij o gibanju izdelkov

1.   Da bi bilo mogoče ugotavljanje dejanske poti pošiljke zavojčkov, ki so bili proizvedeni v Uniji ali vanjo uvoženi, gospodarski subjekti evidentirajo naslednje dogodke:

(a)

namestitev posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka na zavojčke;

(b)

namestitev posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže na agregirano embalažo;

(c)

odpremo tobačnih izdelkov iz objekta;

(d)

vstop tobačnih izdelkov v objekt;

(e)

pretovarjanje.

2.   Proizvajalci in uvozniki v svoj primarni repozitorij pošljejo informacije iz točk 3.1 do 3.5 oddelka 3 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki. Vsi ostali gospodarski subjekti informacije iz točk 3.1 do 3.5 oddelka 3 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki, pošljejo prek usmerjevalnika.

3.   Proizvajalci in uvozniki pri deagregaciji agregirane embalaže, označene v skladu s členom 10(4), če namerava gospodarski subjekt posebno identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže ponovno uporabiti v prihodnjih operacijah, v svoj primarni repozitorij pošljejo informacije iz točke 3.6 oddelka 3 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki. Vsi ostali gospodarski subjekti informacije iz točke 3.6 oddelka 3 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki, pošljejo prek usmerjevalnika.

4.   Proizvajalci in uvozniki pri dostavi več prvim maloprodajnim mestom s prodajnim kombiniranim vozilom v svoj primarni repozitorij pošljejo informacije iz točke 3.7 oddelka 3 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki. Vsi ostali gospodarski subjekti informacije iz točke 3.7 oddelka 3 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki, pošljejo prek usmerjevalnika.

5.   Države članice, v katerih se nahaja odpremni objekt, lahko pri odpremi in pretovarjanju tobačnih izdelkov v zavojčkih ali agregirani embalaži s skupno težo pod 10 kg in namenjeno v tujino, dovolijo, da se obveznost evidentiranja iz točk (c) do (e) odstavka 1 izpolni z zagotavljanjem dostopa do sistema prepoznavanja in sledenja izvajalca logističnih ali poštnih storitev.

6.   Če so tobačni izdelki po namestitvi posebne identifikacijske oznake uničeni ali ukradeni, gospodarski subjekti nemudoma predložijo zahtevek za deaktivacijo v obsegu in obliki iz člena 2.3 oddelka 2 poglavja II Priloge II.

7.   Informacije o dogodku se štejejo za pravilno poslane s pozitivno potrditvijo primarnega repozitorija ali usmerjevalnika. Potrditev vsebuje kodo za umik, ki jo gospodarski subjekt uporabi, če je treba preklicati izvirno sporočilo.

Člen 33

Evidentiranje in pošiljanje informacij o transakcijah

1.   Da se omogoči določanje informacij o transakcijah iz točk (j) in (k) člena 15(2) Direktive 2014/40/EU, gospodarski subjekti evidentirajo naslednje dogodke:

(a)

izdajo številke naročila;

(b)

izdajo računa;

(c)

prejem plačila.

2.   Proizvajalci in uvozniki v svoj primarni repozitorij pošljejo informacije iz oddelka 4 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki. Vsi ostali gospodarski subjekti informacije iz oddelka 4 poglavja II Priloge II, in sicer v tam navedeni obliki, pošljejo prek usmerjevalnika.

3.   Odgovornost za evidentiranje in pošiljanje informacij iz odstavka 2 nosi prodajalec.

4.   Informacije iz odstavka 2 se štejejo za pravilno poslane ob pozitivni potrditvi primarnega repozitorija ali usmerjevalnika. Potrditev vsebuje kodo za umik, ki jo gospodarski subjekt uporabi, če je treba preklicati izvirno sporočilo.

Člen 34

Časovni okvir za pošiljanje zahtevanih informacij

1.   Gospodarski subjekti pošljejo informacije iz točk (a), (b) in (d) člena 32(1), člena 32(3) in (4) ter člena 33(1) v treh urah od nastanka dogodka. Informacije iz člena 32 se pošljejo po vrstnem redu nastanka dogodkov.

2.   Za namene odstavka 1 se dogodki iz člena 33 štejejo za nastale v prvem trenutku, ko jih je mogoče prvič povezati z ustreznimi zavojčki.

3.   Gospodarski subjekti pošljejo informacije o odpremi tobačnih izdelkov iz objekta in pretovarjanju iz točk (c) in (e) člena 32(1) v 24 urah pred nastankom dogodka.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 gospodarski subjekti lahko pošljejo informacije iz točk (a), (b) in (d) člena 32(1), člena 32(3) in (4) ter člena 33(1) v 24 urah od nastanka dogodka, če izpolnjujejo katerega od naslednjih pogojev:

(a)

gospodarski subjekti ali, če je ustrezno, skupina podjetij, ki ji pripadajo, so v prejšnjem koledarskem letu na ravni Unije obravnavali manj kot 120 milijonov posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka;

(b)

gospodarski subjekti so mikro, mala in srednja podjetja v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES.

5.   Odstavek 1 se uporablja od 20. maja 2028. Do navedenega datuma lahko vsi gospodarski subjekti pošljejo informacije iz odstavka 1 v 24 urah od nastanka dogodka.

POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 35

Neodvisnost

1.   Izdajatelji identifikacijskih oznak, ponudniki storitev repozitorija in naprav za zaščito pred nedovoljenimi posegi ter po potrebi njihovi podizvajalci so neodvisni in svoje naloge izvajajo nepristransko.

2.   Za namene odstavka 1 se za ugotavljanje neodvisnosti uporabljajo naslednja merila:

(a)

neodvisnost od tobačne industrije v smislu pravne oblike, organizacije in sprejemanja odločitev. Zlasti se oceni, ali je podjetje ali skupina podjetij pod neposrednim ali posrednim nadzorom tobačne industrije, tudi v obliki manjšinskega deleža;

(b)

neodvisnost od tobačne industrije v finančnem smislu, ki se šteje za doseženo, če je v zadnjih dveh koledarskih letih pred prevzemom funkcij zadevno podjetje ali skupina podjetij od blaga in storitev za sektor tobaka ustvarila manj od 10 % svojega letnega svetovnega prometa brez DDV in drugih posrednih davkov, kolikor je to mogoče ugotoviti na podlagi najnovejših potrjenih zaključnih računov. Za vsako naslednje koledarsko leto letni svetovni promet brez DDV in drugih posrednih davkov od blaga in storitev za sektor tobaka ne presega 20 %;

(c)

odsotnost nasprotja interesov s tobačno industrijo pri osebah, odgovornih za upravljanje podjetja ali skupine podjetij, vključno s člani upravnega odbora ali katere koli druge oblike vodstvenega organa. Zlasti te osebe:

(1)

v zadnjih petih letih niso sodelovale v strukturah podjetij tobačne industrije;

(2)

delujejo neodvisno od vseh denarnih ali nedenarnih interesov, povezanih s tobačno industrijo, vključno z lastništvom delnic, sodelovanjem v zasebnih pokojninskih shemah ali interesi svojih partnerjev, zakoncev, prednikov ali potomcev.

3.   Kadar izdajatelji identifikacijskih oznak, ponudniki storitev repozitorija in ponudniki naprav za zaščito pred nedovoljenimi posegi uporabljajo podizvajalce, so sami odgovorni za zagotavljanje, da merila neodvisnosti iz odstavka 2 izpolnjujejo tudi zadevni podizvajalci.

4.   Države članice in Komisija lahko za namene izpolnjevanja obveznosti iz člena 3(8)(a) od izdajateljev identifikacijskih oznak, ponudnikov storitev repozitorija in ponudnikov naprav za zaščito pred nedovoljenimi posegi, po potrebi pa tudi njihovih podizvajalcev, zahtevajo dokumente, potrebne za oceno izpolnjevanja meril iz odstavka 2. Ti dokumenti lahko vključujejo letne izjave o skladnosti z merili neodvisnosti iz odstavka 2. Države članice in Komisija lahko zahtevajo, da letne izjave vsebujejo popoln seznam storitev, ki so bile nudene tobačni industriji v preteklem koledarskem letu, ter posamezne izjave o finančni neodvisnosti od tobačne industrije, ki jih predložijo vsi vodstveni člani neodvisnega ponudnika.

5.   Vsaka sprememba okoliščin v zvezi z merili iz odstavka 2, ki bi lahko vplivala na neodvisnost izdajateljev identifikacijskih oznak, ponudnikov storitev repozitorija in ponudnikov naprav za zaščito pred nedovoljenimi posegi (po potrebi vključno z njihovimi podizvajalci) in ki traja dve zaporedni koledarski leti, se brez odlašanja sporoči ustreznim državam članicam in Komisiji.

6.   Kadar informacije, pridobljene v skladu z odstavkom 4, ali sporočilo iz odstavka 5 razkrijejo, da ponudniki storitev repozitorija in ponudniki naprav za zaščito pred nedovoljenimi posegi (po potrebi vključno z njihovimi podizvajalci) ne izpolnjujejo več zahtev iz odstavka 2, države članice in v primeru ponudnika sekundarnega repozitorija Komisija v razumnem času in najpozneje do konca koledarskega leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem so bile informacije ali sporočilo prejeti, sprejmejo vse ukrepe za zagotovitev skladnosti z merili iz odstavka 2.

7.   Izdajatelji identifikacijskih oznak, ponudniki storitev repozitorija in ponudniki naprav za zaščito pred nedovoljenimi posegi zadevne države članice in Komisijo brez odlašanja obvestijo o vsakem primeru groženj ali drugih poskusov izvajanja neprimernega vpliva, ki bi lahko dejansko ali potencialno spodkopali njihovo neodvisnost.

8.   Javni organi in podjetja skupaj s podizvajalci se štejejo za neodvisne od tobačne industrije.

9.   Komisija redno pregleduje postopke imenovanja izdajateljev identifikacijskih oznak, ponudnikov storitev repozitorija in ponudnikov naprav za zaščito pred nedovoljenimi posegi ter nadzor njihovega izpolnjevanja meril neodvisnosti iz odstavka 2, da bi ocenila njihovo skladnost z zahtevami iz člena 15 Direktive 2014/40/EU in te uredbe. Ugotovitve pregleda se objavijo in so del poročila o uporabi Direktive 2014/40/EU, določenega v členu 28 navedene direktive.

Člen 36

Varnost in interoperabilnost komunikacije in podatkov

1.   Vsa elektronska komunikacija iz te uredbe se izvaja z zaščitenimi sredstvi. Uporabljeni varnostni protokoli in pravila o povezljivosti temeljijo na nelastniških odprtih standardih. Določijo jih:

(a)

izdajatelj identifikacijskih oznak za komunikacijo med izdajateljem identifikacijskih oznak in gospodarskim subjektom, ki se registrira pri izdajatelju identifikacijskih oznak ali zahteva posebne identifikacijske oznake;

(b)

ponudniki primarnih repozitorijev za komunikacijo med primarnimi repozitoriji in proizvajalci ali uvozniki;

(c)

ponudnik sekundarnega repozitorija za komunikacijo med sekundarnim repozitorijem in usmerjevalnikom ter:

i.

izdajatelji identifikacijskih oznak;

ii.

primarnimi repozitoriji in

iii.

gospodarskimi subjekti, ki uporabljajo usmerjevalnik, tj. gospodarskimi subjekti, ki niso proizvajalci ali uvozniki.

2.   Za varnost in celovitost gostovanih podatkov so odgovorni ponudniki primarnih in sekundarnega repozitorija. Prenosljivost podatkov se zagotavlja na podlagi skupnega podatkovnega slovarja iz člena 28.

3.   Pri vseh prenosih podatkov je za popolnost prenesenih podatkov odgovoren pošiljatelj. Pošiljatelj to obveznost izpolni, ko prejemnik potrdi prejem prenesenih podatkov, vključno s kontrolno vsoto dejanskih prenesenih podatkov ali kakršnim koli drugim mehanizmom, ki omogoča potrditev celovitosti prenosa, zlasti njegove popolnosti.

Člen 37

Prehodna določba

1.   Cigarete in tobak za zvijanje, ki so bili proizvedeni v Uniji ali uvoženi v Unijo pred 20. majem 2019 in niso označeni s posebnimi identifikacijskimi oznakami na ravni zavojčka v skladu s členom 6, lahko ostanejo v prostem prometu do 20. maja 2020. Za te tobačne izdelke, ki smejo ostati v prostem prometu, čeprav niso označeni s posebnimi identifikacijskimi oznakami na ravni zavojčka, se ne uporabljajo obveznosti iz poglavja VI.

2.   Tobačni izdelki, ki niso cigarete in tobak za zvijanje in so bili proizvedeni v Uniji ali uvoženi v Unijo pred 20. majem 2024 ter niso označeni s posebnimi identifikacijskimi oznakami na ravni zavojčka v skladu s členom 6, lahko ostanejo v prostem prometu do 20. maja 2026. Za te tobačne izdelke, ki smejo ostati v prostem prometu, čeprav niso označeni s posebnimi identifikacijskimi oznakami na ravni zavojčka, se ne uporabljajo obveznosti iz poglavja VI.

Člen 38

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 127, 29.4.2014, str. 1.

(2)  Protokol za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (UL L 268, 1.10.2016, str. 10).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2016/1749 z dne 17. junija 2016 o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, z izjemo določb navedenega protokola, ki spadajo na področje uporabe naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 268, 1.10.2016, str. 1). Sklep Sveta (EU) 2016/1750 z dne 17. junija 2016 o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe navedenega protokola o obveznostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in opredelitvijo kaznivih dejanj (UL L 268, 1.10.2016, str. 6).

(4)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

(5)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(6)  Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/573 z dne 15. decembra 2017 o ključnih elementih pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (glej str. 1 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

POSTOPEK IZBIRE NEODVISNIH TRETJIH PONUDNIKOV SISTEMOV REPOZITORIJEV

DEL A

Neodvisnega tretjega ponudnika, ki upravlja primarni repozitorij, se izbere po naslednjem postopku:

1.

Vsak proizvajalec in uvoznik cigaret in tobaka za zvijanje najpozneje dva meseca po dnevu začetka veljavnosti Delegirane uredbe (EU) 2018/573. Komisiji priglasi:

(a)

identiteto tretje osebe, ki jo predlaga za imenovanje kot upravljavca primarnega repozitorija (v nadaljnjem besedilu: predlagani ponudnik), in

(b)

osnutek pogodbe o hrambi podatkov, ki vsebuje ključne elemente iz delegirane uredbe in ga mora odobriti Komisija.

2.

Priglasitvi se priložijo:

(a)

pisna izjava o strokovnem in operativnem znanju iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2018/573;

(b)

pisna izjava o pravni in finančni neodvisnosti iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2018/573 ter

(c)

preglednica, ki prikazuje povezave med pogodbenimi klavzulami in zahtevami iz Delegirane uredbe (EU) 2018/573.

3.

Komisija na podlagi preučitve primernosti predlaganega ponudnika, zlasti njegove neodvisnosti in tehničnih zmogljivosti, kot so navedene v členu 15(8) Direktive 2014/40/EU, predlaganega ponudnika in osnutek pogodbe odobri ali zavrne v treh mesecih od prejema priglasitve. Če Komisija ne odgovori v navedenem časovnem obdobju, se šteje, da sta ponudnik in osnutek pogodbe odobrena.

4.

Če Komisija predlaganega ponudnika ali osnutka pogodbe ne odobri ali če meni, da pogodba ne vključuje ključnih elementov iz Delegirane uredbe (EU) 2018/573, zadevni proizvajalec ali uvoznik v enem mesecu po tem, ko ga je o tem obvestila Komisija, predlaga drugega ponudnika in/ali ustrezno spremeni osnutek pogodbe, ki ga pošlje Komisiji v nadaljnjo preučitev.

5.

Ko sta predlagani ponudnik in osnutek pogodbe odobrena, proizvajalci in uvozniki v dveh tednih po takšni odobritvi predložijo naslednje dokumente v elektronski obliki:

(a)

izvod pogodbe, ki sta ga podpisali obe stranki, in

(b)

izjave, ki jih je treba predložiti kot del pogodbe v skladu s členoma 4 in 8 Delegirane uredbe (EU) 2018/573.

6.

Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov, ki niso cigarete in tobak za zvijanje, Komisiji do 31. decembra 2022 priglasijo identiteto predlaganega izvajalca in osnutek pogodbe o hrambi podatkov, ki vsebuje ključne elemente iz Delegirane uredbe (EU) 2018/573 in ga mora odobriti Komisija, ter dodatno dokumentacijo iz odstavka 2.

7.

Ponudnik, imenovan za upravljanje primarnega repozitorija, svoj repozitorij v sistem sledljivosti vključi šele po sklenitvi odobrene pogodbe.

8.

Seznam priglašenih in odobrenih tretjih strani Komisija javno objavi na spletu.

9.

Vse spremembe ključnih elementov pogodbe, kot so opredeljeni v Delegirani uredbi (EU) 2018/573, mora odobriti Komisija. Vse druge spremembe pogodbe morajo biti predhodno sporočene Komisiji.

DEL B

Neodvisni tretji upravljavec sistema sekundarnega repozitorija se izbere po naslednjem postopku:

1.

Komisija iz vrst ponudnikov primarnih repozitorijev, ki so bili odobreni v skladu z delom A v prvih šestih mesecih po začetku veljavnosti Delegirane uredbe (EU) 2018/573, imenuje ponudnika, ki bo zadolžen za upravljanje sekundarnega repozitorija (v nadaljnjem besedilu: upravljavec sekundarnega repozitorija) za namene izvajanja storitev iz poglavja V te uredbe.

2.

Upravljavec sekundarnega repozitorija se imenuje na podlagi ocene objektivnih meril in najpozneje osem mesecev po dnevu začetka uporabe Delegirane uredbe (EU) 2018/573.

3.

Rezultate imenovanja upravljavca sekundarnega repozitorija Komisija javno objavi na spletu.

4.

Vsak ponudnik primarnega repozitorija, imenovan v skladu z delom A, s ponudnikom, imenovanim za upravljanje sekundarnega repozitorija, sklene individualno pogodbo za namene izvajanja storitev iz poglavja V te uredbe.

5.

Pogodbe se podpišejo in predložijo Komisiji v enem mesecu po datumu imenovanja.

DEL C

Poleg postopkov izbire iz delov A in B se uporabljajo še naslednje zahteve:

1.

Kadar katera koli pogodbena stranka iz kakršnega koli razloga, vključno z neizpolnjevanjem meril glede neodvisnosti iz člena 35, odpove ali se pričakuje, da bo odpovedala, pogodbeno razmerje med proizvajalcem in uvoznikom ter ponudnikom primarnega repozitorija, proizvajalec ali uvoznik o takšni odpovedi ali pričakovani odpovedi nemudoma obvesti Komisijo in ji takoj, ko sta znana, sporoči tudi datum uradnega obvestila o odpovedi pogodbe in datum učinka odpovedi pogodbe. Takoj, ko je to izvedljivo, in najpozneje tri mesece pred datumom prenehanja veljavne pogodbe proizvajalec ali uvoznik predlaga in Komisiji priglasi nadomestnega ponudnika. Imenovanje nadomestnega ponudnika se izvede v skladu z odstavki 2 do 7 dela A.

2.

V primeru, da upravljavec sekundarnega repozitorija sporoči svojo namero o prenehanju upravljanja navedenega repozitorija v skladu s pogodbami, sklenjenimi na podlagi odstavka 4 dela B, o tem nemudoma obvesti Komisijo in ji sporoči tudi datum učinka odpovedi.

3.

Če ugotovitev iz odstavka 1 velja za ponudnika, ki je bil imenovan za upravljanje sekundarnega repozitorija, pogodbe o upravljanju tega sekundarnega repozitorija, sklenjene v skladu z odstavkom 4 dela B, odpovejo tudi pogodbene stranke.

4.

V primerih iz odstavkov 2 in 3 Komisija takoj, ko je to izvedljivo, in najpozneje tri mesece pred datumom prenehanja veljavne pogodbe imenuje nadomestnega upravljavca.


PRILOGA II

Ključna sporočila, ki jih pošljejo gospodarski subjekti

Sporočila, ki so potrebna za regulativne namene, vsebujejo vsaj podatkovna polja, navedena v tej prilogi. Tako izdajatelji identifikacijskih oznak kot tudi ponudniki podatkovnih repozitorijev (vključno z usmerjevalnikom) se lahko odločijo za razširitev vsebine sporočila za izključno tehnične namene, da bi zagotovili nemoteno delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov.

Sporočila, navedena v tej prilogi, ne vključujejo sporočil, ki jih izdajatelji identifikacijskih oznak in ponudniki podatkovnih repozitorijev (vključno z usmerjevalnikom) pošljejo gospodarskim subjektom kot potrdilo o prejemu.

Vsa sporočila, ki se ustvarijo v sistemu sledljivosti tobačnih izdelkov, vsebujejo identifikacijsko oznako subjekta izvora in časovni žig s sekundno natančnostjo (glej Vrsta podatka: Time(L)). Izdajatelji identifikacijskih oznak in ponudniki podatkovnih repozitorijev (vključno z usmerjevalnikom) s časovnim žigom označijo vsako prejeto sporočilo na sekundo natančno.

POGLAVJE I

OPISI PODATKOVNIH POLJ

ODDELEK 1

Vrsta podatka

Vrsta podatka

Opis

Primer

ARC

Enotna trošarinska referenčna oznaka (ARC) ali kakršna koli nadaljnja koda, dodeljena v skladu sistemom za spremljanje in nadzor gibanja trošarinskega blaga v režimu odloga (EMCS)

„15GB0123456789ABCDEF0“

aUI

Posebna identifikacijska oznaka na ravni agregirane embalaže, kodirana z:

 

bodisi

nespremenljivim nizom po ISO 646:1991, ki sestoji iz štirih blokov: (a) predpone izdajatelja identifikacijskih oznak po ISO 15459-2:2015, (b) serializacijskega elementa v obliki, kot jo določi izdajatelj identifikacijskih oznak, (c) identifikacijske kode tobačnega objekta, ki ustreza vrsti podatka FID in (d) časovnega žiga, ki ustreza vrsti podatka Time(s)

 

bodisi

nespremenljivim nizom po ISO 646:1991, ki tvori kodo s strukturo po ISO 15459-1:2014 ali ISO 15459-4:2014 (ali najnovejšem enakovrednem standardu)

 

Boolean

Boolova vrednost

„0“ (lažno/onemogočeno)

„1“ (resnično/omogočeno)

Country

Ime države, kodirano po ISO 3166-1:2013 alfa-2 (ali najnovejšem enakovrednem standardu)

„DE“

Currency

Naziv valute, kodiran po ISO 4217:2015 (ali najnovejšem enakovrednem standardu)

„EUR“

Date

Datum po UTC (usklajenem svetovnem času), zapisan v obliki LLLL-MM-DD

„2019-05-20“

Decimal

Številčna vrednost, decimalna mesta so dovoljena

„1“ ali „2.2“ ali „3.33“

EOID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta v obliki, kot jo določi izdajatelj identifikacijskih oznak, in je kodirana z nespremenljivim nizom po ISO 646:1991

 

FID

Identifikacijska koda tobačnega objekta v obliki, kot jo določi izdajatelj identifikacijskih oznak, in je kodirana z nespremenljivim nizom po ISO 646:1991

 

Integer

Številčna vrednost, zaokrožena na celo število, decimalna mesta niso dovoljena

„1“ ali „22“ ali „333“

MID

Identifikacijska koda stroja v obliki, kot jo določi izdajatelj identifikacijskih oznak, in je kodirana z nespremenljivim nizom po ISO 646:1991

 

MRN

Referenčna številka gibanja (MRN) je enotna carinska registracijska številka. Sestoji iz 18 števk in jo sestavljajo naslednji elementi: (a) zadnji dve števki leta uradnega sprejetja izvoznega gibanja (LL), (b) ime države članice, ki ji je bila poslana deklaracija, kodirano po ISO 3166-1:2013 alfa-2 (ali najnovejšem enakovrednem standardu), (c) posebna identifikacijska oznaka vstopa/uvoza na leto in državo ter (d) kontrolna števka.

„11IT9876AB88901235“

SEED

Trošarinska številka, ki sestoji iz: (a) imena države, kodiranega po ISO 3166-1:2013 alfa-2 (ali najnovejšem enakovrednem standardu) (npr. „LU“), in (b) enajst alfanumeričnih znakov, po potrebi z dodatnimi ničlami na levi strani (npr. „00000987ABC“).

„LU00000987ABC“

ITU

Koda posamezne prevozne enote (npr. SSCC), ustvarjena v skladu z ISO 15459-1:2014 (ali najnovejšim enakovrednim standardom)

„001234560000000018“

Text

Alfanumerične vrednosti, kodirane po ISO 8859-15:1999

„abcde12345“

Time(L)

UTC (usklajeni svetovni čas), zapisan v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ

„2019-07-16T19:20:30Z“

Time(s)

UTC (usklajeni svetovni čas), zapisan v obliki LLMMDDuu

„19071619“

TPID

Identifikacijska oznaka tobačnega izdelka (TP-ID) – številčna oznaka, ki se uporablja v sistemu EU-CEG, zapisana v obliki NNNNN-NN-NNNNN

„02565-16-00230“

PN

Številka proizvoda – številčna oznaka, ki se uporablja v sistemu EU-CEG, za identifikacijo oblike izdelka (npr. globalna trgovinska identifikacijska številka izdelka (Global Trade Identification Number – GTIN))

„00012345600012“

upUI(L)

Posebna identifikacijska oznaka na ravni zavojčka, kodirana z nespremenljivim nizom po ISO 646:1991 in ki sestoji iz treh blokov: (a) predpone izdajatelja identifikacijskih oznak po ISO 15459-2:2015, (b) srednjega bloka v obliki, kot jo določi izdajatelj identifikacijskih oznak, in (c) časovnega žiga, ki ustreza vrsti podatka Time(s)

 

upUI(s)

Posebna identifikacijska oznaka na ravni zavojčka, kodirana z nespremenljivim nizom po ISO 646:1991 in ki sestoji iz dveh blokov: (a) predpone izdajatelja identifikacijskih oznak po ISO 15459-2:2015 in (b) serializacijskega elementa v obliki, kot jo določi izdajatelj identifikacijskih oznak (npr. posebna identifikacijska oznaka, navedena na vidnem mestu na zavojčku v človeku berljivi obliki)

 

Year

Leto po UTC (usklajenem svetovnem času), zapisano v obliki LLLL

„2024“

ODDELEK 2

Število elementov v nizu

Vrsta

Opis

Simple (S)

Ena sama vrednost

Multiple (M)

Več vrednosti

ODDELEK 3

Vrsta prioritete

Vrsta

Opis

Mandatory (M)

Spremenljivka mora biti izpolnjena za uspešno oddajo sporočila

Optional (O)

Spremenljivka se navezuje na dopolnilna polja, ki jih ni obvezno izpolniti

POGLAVJE II

SPOROČILA

ODDELEK 1

Identifikacijske kode gospodarskih subjektov, objektov in strojev

1.1   Zahtevek za identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

1-1

 

EO_Name1

Registrirano ime gospodarskega subjekta

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Alternativno ali skrajšano ime gospodarskega subjekta

Text

S

O

 

 

EO_Address

Naslov gospodarskega subjekta – ulica, hišna številka, poštna številka, kraj

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Država registracije gospodarskega subjekta

Country

S

M

 

 

EO_Email

Elektronski naslov gospodarskega subjekta za namene sporočanja informacij o postopku registracije, vključno z naknadnimi spremembami in drugo potrebno korespondenco

Text

S

M

 

 

VAT_R

Navedba statusa registracije za namene DDV

Boolean

S

M

0 – nima identifikacijske številke za DDV

1 – ima identifikacijsko številko za DDV

 

VAT_N

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta za DDV

Text

S

M, če je VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Davčna številka gospodarskega subjekta

Text

S

M, če je VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Navedba, ali ima gospodarski subjekt trošarinsko številko, ki jo izda pristojni organ za namene identifikacije osebe/prostorov

Boolean

S

M

0 – nima trošarinske številke

1 – ima trošarinsko številko

 

EO_ExciseNumber2

Trošarinska številka gospodarskega subjekta, ki jo izda pristojni organ za namene identifikacije osebe/prostorov

SEED

S

M, če je EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Navedba, ali je gospodarskemu subjektu identifikacijsko oznako dodelil drug izdajatelj identifikacijskih oznak

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

OtherEOID_N

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki jo je dodelil drug izdajatelj identifikacijskih oznak

EOID

M

M, če je OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Navedba, ali je bila registracija izvedena v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Reg_EOID

Identifikacijska oznaka gospodarskega subjekta, ki deluje v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

EOID

S

M, če je Reg_3RD = 1

 

1.2   Popravek informacij v zvezi z identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

1-2

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potrditvena koda gospodarskega subjekta, ki se navede kot odziv na registracijo gospodarskega subjekta

Text

S

M

 

 

EO_Name1

Registrirano ime gospodarskega subjekta

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Alternativno ali skrajšano ime gospodarskega subjekta

Text

S

O

 

 

EO_Address

Naslov gospodarskega subjekta – ulica, poštna številka in kraj

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Država registracije gospodarskega subjekta

Country

S

M

 

 

EO_Email

Elektronski naslov gospodarskega subjekta za namene sporočanja informacij o postopku registracije, vključno z naknadnimi spremembami

Text

S

M

 

 

VAT_R

Navedba statusa registracije za namene DDV

Boolean

S

M

0 – nima identifikacijske številke za DDV

1 – ima identifikacijsko številko za DDV

 

VAT_N

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta za DDV

Text

S

M, če je VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Davčna številka gospodarskega subjekta

Text

S

M, če je VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Navedba, ali ima gospodarski subjekt trošarinsko številko, ki jo izda pristojni organ za namene identifikacije osebe/prostorov

Boolean

S

M

0 – nima trošarinske številke

1 – ima trošarinsko številko

 

EO_ExciseNumber2

Trošarinska številka gospodarskega subjekta, ki jo izda pristojni organ za namene identifikacije osebe/prostorov

SEED

S

M, če je EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Navedba, ali je gospodarskemu subjektu identifikacijsko oznako dodelil drug izdajatelj identifikacijskih oznak

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

OtherEOID_N

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki jo je dodelil drug izdajatelj identifikacijskih oznak

EOID

M

M, če je OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Navedba, ali je bila registracija izvedena v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Reg_EOID

Identifikacijska oznaka gospodarskega subjekta, ki deluje v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

EOID

S

M, če je Reg_3RD = 1

 

1.3   Izbris identifikacijske kode gospodarskega subjekta iz registra

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

1-3

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potrditvena koda gospodarskega subjekta, ki se navede kot odziv na registracijo gospodarskega subjekta

Text

S

M

 

 

Reg_3RD

Navedba, ali je bila registracija izvedena v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Reg_EOID

Identifikacijska oznaka gospodarskega subjekta, ki deluje v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

EOID

S

M, če je Reg_3RD = 1

 

1.4   Zahtevek za identifikacijsko kodo objekta

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

1-4

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potrditvena koda gospodarskega subjekta, ki se navede kot odziv na registracijo gospodarskega subjekta

Text

S

M

 

 

F_Address

Naslov objekta – ulica, hišna številka, poštna številka in kraj

Text

S

M

 

 

F_Country

Država objekta

Country

S

M

 

 

F_Type

Vrsta objekta

Integer

S

M

1 – proizvodni obrat s skladiščem

2 – samostojno skladišče

3 – maloprodajno mesto

4 – drugo

 

F_Type_Other

Opis drugega objekta

Text

S

M, če je F_Type = 4

 

 

F_Status

Navedba, ali ima del objekta status davčnega (trošarinskega) skladišča

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

F_ExciseNumber1

Navedba, ali ima objekt trošarinsko številko, ki jo izda pristojni organ za namene identifikacije osebe/prostorov

Boolean

S

M

0 – nima trošarinske številke

1 – ima trošarinsko številko

 

F_ExciseNumber2

Trošarinska številka objekta, ki jo izda pristojni organ za namene identifikacije osebe/prostorov

SEED

S

M, če je F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Navedba, ali je objektu identifikacijsko oznako dodelil drug izdajatelj identifikacijskih oznak

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da (možno samo za objekte zunaj EU)

 

OtherFID_N

Identifikacijske kode objekta, ki so jih dodelili drugi izdajatelji identifikacijskih oznak

FID

M

M, če je OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Navedba, ali je bila registracija izvedena v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da (možno samo, če je F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifikacijska oznaka gospodarskega subjekta, ki deluje v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

EOID

S

M, če je Reg_3RD = 1

 

1.5   Popravek informacij v zvezi z identifikacijsko kodo objekta

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

1-5

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potrditvena koda gospodarskega subjekta, ki se navede kot odziv na registracijo gospodarskega subjekta

Text

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta

FID

S

M

 

 

F_Address

Naslov objekta – ulica, poštna številka in kraj

Text

S

M

 

 

F_Country

Država objekta

Country

S

M

 

 

F_Type

Vrsta objekta

Integer

S

M

1 – proizvodni obrat s skladiščem

2 – samostojno skladišče

3 – maloprodajno mesto

4 – drugo

 

F_Type_Other

Opis drugega objekta

Text

S

M, če je F_Type = 4

 

 

F_Status

Navedba, ali ima del objekta status davčnega (trošarinskega) skladišča

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

F_ExciseNumber1

Navedba, ali ima objekt trošarinsko številko, ki jo izda pristojni organ za namene identifikacije osebe/prostorov

Boolean

S

M

0 – nima trošarinske številke

1 – ima trošarinsko številko

 

F_ExciseNumber2

Trošarinska številka objekta, ki jo izda pristojni organ za namene identifikacije osebe/prostorov

SEED

S

M, če je F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Navedba, ali je objektu identifikacijsko oznako dodelil drug izdajatelj identifikacijskih oznak

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da (možno samo za objekte zunaj EU)

 

OtherFID_N

Identifikacijske kode objekta, ki so jih dodelili drugi izdajatelji identifikacijskih oznak

FID

M

M, če je OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Navedba, ali je bila registracija izvedena v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da (možno samo, če je F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifikacijska oznaka gospodarskega subjekta, ki deluje v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

EOID

S

M, če je Reg_3RD = 1

 

1.6   Izbris identifikacijske kode objekta iz registra

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

1-6

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potrditvena koda gospodarskega subjekta, ki se navede kot odziv na registracijo gospodarskega subjekta

Text

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Navedba, ali je bil izbris iz registra izveden v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Reg_EOID

Identifikacijska oznaka gospodarskega subjekta, ki deluje v imenu upravljavca maloprodajnega mesta, ki sicer ni vključen v trgovino s tobačnimi izdelki

EOID

S

M, če je Reg_3RD = 1

 

1.7   Zahtevek za identifikacijsko kodo stroja

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

1-7

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potrditvena koda gospodarskega subjekta, ki se navede kot odziv na registracijo gospodarskega subjekta

Text

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta

FID

S

M

 

 

M_Producer

Proizvajalec stroja

Text

S

M

 

 

M_Model

Model stroja

Text

S

M

 

 

M_Number

Serijska številka stroja

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Največja zmogljivost v 24-urnem proizvodnem ciklu, izražena kot število zavojčkov

Integer

S

M

 

1.8   Popravek informacij v zvezi z identifikacijsko kodo stroja

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

1-8

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potrditvena koda gospodarskega subjekta, ki se navede kot odziv na registracijo gospodarskega subjekta

Text

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta

FID

S

M

 

 

M_ID

Identifikacijska koda stroja

MID

S

M

 

 

M_Producer

Proizvajalec stroja

Text

S

M

 

 

M_Model

Model stroja

Text

S

M

 

 

M_Number

Serijska številka stroja

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Največja zmogljivost v 24-urnem proizvodnem ciklu, izražena kot število zavojčkov

Integer

S

M

 

1.9   Izbris identifikacijske kode stroja iz registra

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

1-9

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potrditvena koda gospodarskega subjekta, ki se navede kot odziv na registracijo gospodarskega subjekta

Text

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta

FID

S

M

 

 

M_ID

Identifikacijska koda stroja

MID

S

M

 

ODDELEK 2

Posebne identifikacijske oznake

2.1   Zahtevek za posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

2-1

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek (proizvajalec iz EU ali uvoznik v EU)

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta

FID

S

M

 

 

Process_Type

Navedba, ali so v proizvodni proces vključeni stroji

Boolean

S

M

0 – ne (samo za izdelke, ki so v celoti izdelani ročno)

1 – da

 

M_ID

Identifikacijska koda stroja

MID

S

M, če je Process_Type = 1

 

 

P_Type

Vrsta tobačnega izdelka

Integer

S

M

1 – cigareta

2 – cigara

3 – cigarilos

4 – tobak za zvijanje

5 – tobak za pipo

6 – tobak za vodno pipo

7 – tobak za oralno uporabo

8 – tobak za njuhanje

9 – tobak za žvečenje

10 – nov tobačni izdelek

11 – drugo (izdelek, ki je bil dan na trg pred 19. majem 2014 in ga ni mogoče uvrstiti v kategorije od 1 do 9)

 

P_OtherType

Opis druge vrste tobačnega izdelka

Text

S

M, če je P_Type = 11

 

 

P_CN

Oznaka kombinirane nomenklature (KN)

Text

S

O

 

 

P_Brand

Znamka tobačnega izdelka

Text

S

M

 

 

P_weight

Povprečna bruto masa zavojčka, vključno z embalažo, v gramih, na 0,1 grama natančno

Decimal

S

M

 

 

TP_ID

Identifikacijska oznaka tobačnega izdelka, ki se uporablja v sistemu EU-CEG

TPID

S

M, če je Intended_Market država EU

 

 

TP_PN

Številka tobačnega izdelka, ki se uporablja v sistemu EU-CEG

PN

S

M, če je Intended_Market država EU

 

 

Intended_Market

Predvidena država maloprodaje

Country

S

M

 

 

Intended_Route1

Navedba, ali se bo izdelek predvidoma gibal preko državnih mej po kopenskih/vodnih/zračnih prevoznih poteh

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Intended_Route2

Prva država, preko katere poteka prevoz po kopenskih/vodnih/zračnih prevoznih poteh, potem ko je izdelek zapustil državo članico proizvodnje ali državo članico uvoza; določi se na podlagi kontrolne točke na kopenski meji, naslednjega pomorskega pristanišča oziroma naslednjega letališča

Country

S

M, če je Intended_Route1 = 1

 

 

Import

Navedba, ali se izdelek uvaža v EU

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Req_Quantity

Zahtevano število posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka

Integer

S

M

 

2.2   Zahtevek za posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

2-2

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Zahtevano število posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže

Integer

S

M

 

2.3   Zahtevek za deaktivacijo posebnih identifikacijskih oznak

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

2-3

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Deaktivacija posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka ali agregirane embalaže

Integer

S

M

1 – posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka

2 – posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže

 

Deact_Reason1

Navedba razloga za deaktivacijo

Integer

S

M

1 – izdelek uničen

2 – izdelek ukraden

3 – posebna identifikacijska oznaka uničena

4 – posebna identifikacijska oznaka ukradena

5 – posebna identifikacijska oznaka neuporabljena

6 – drugo

 

Deact_Reason2

Opis drugega razloga

Text

S

M, če je Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Podrobnejši opis razloga

Text

S

O

 

 

Deact_upUI

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, ki naj se deaktivirajo

upUI(s)

M

M, če je Deact_Type = 1

 

 

Deact_aUI

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže, ki naj se deaktivirajo

aUI

M

M, če je Deact_Type = 2

 

ODDELEK 3

Evidentiranje in pošiljanje informacij o gibanju izdelkov

3.1   Namestitev posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

3-1

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta

FID

S

M

 

 

upUI_1

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, ki naj se evidentirajo (izčrpen seznam)

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Seznam ustreznih posebnih identifikacijskih oznak, ki naj se evidentirajo, prikazane v človeku berljivi obliki in navedene v enakem vrstnem redu kot v vnosu upUI_1

upUI(s)

M

M

 

 

upUI_comment

Pripombe poročevalca

Text

S

O

 

3.2   Namestitev posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

3-2

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas dogodka

Time(s)

S

M

 

 

aUI

Posebna identifikacijska oznaka na ravni agregirane embalaže

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

Navedba vrste agregacije

Integer

S

M

1 – agregacija samo posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka

2 – agregacija samo posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže

3 – agregacija posebnih identifikacijskih oznak tako na ravni zavojčka kot tudi na ravni agregirane embalaže

 

Aggregated_UIs1

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, ki se agregirajo

upUI(L)

M

M, če je Aggregation_ Type = 1 ali 3

 

 

Aggregated_UIs2

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže, ki se nadalje agregirajo

aUI

M

M, če je Aggregation_ Type = 2 ali 3

 

 

aUI_comment

Pripombe poročevalca

Text

S

O

 

3.3   Odprema tobačnih izdelkov iz objekta

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

3-3

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Predvideni čas dogodka

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda odpremnega objekta

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Navedba vrste namembnega kraja: če je namembni objekt na ozemlju EU in če gre za dobavo v prodajni avtomat ali za dobavo s prodajnim kombiniranim vozilom, ki izdelke dobavlja številnim maloprodajnim mestom, v količinah, ki niso bile vnaprej določene že pred dobavo

Integer

S

M

1 – namembni kraj zunaj EU

2 – namembni kraj v EU, ki ni prodajni avtomat – dobava vnaprej določene količine

3 – prodajni avtomati v EU

4 – namembni kraj v EU, ki ni prodajni avtomat – dobava s prodajnim kombiniranim vozilom

 

Destination_ID2

Identifikacijska koda namembnega objekta

FID

S

M, če je Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Identifikacijske kode namembnih objektov – možnih je več prodajnih avtomatov

FID

M

M, če je Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Identifikacijske kode namembnih objektov

FID

M

M, če je Destination_ID1 = 4

 

 

Destination_ID5

Poln naslov namembnega objekta: ulica, hišna številka, poštna številka, kraj

Text

S

M, če je Destination_ID1 = 1

 

 

Transport_mode

Način prevoza, s katerim izdelek zapusti objekt, gl. seznam oznak 7 v Prilogi II k Uredbi Komisije (ES) št. 684/2009

Integer

S

M

0 – drugo

1 – pomorski prevoz

2 – železniški prevoz

3 – cestni prevoz

4 – zračni prevoz

5 – poštna pošiljka

6 – stalne prevozne napeljave

7 – prevoz po celinskih plovnih poteh

 

Transport_vehicle

Identifikacijska oznaka vozila (tj. registrska oznaka, številka vlaka, številka letala/leta, ime ladje ali druga identifikacijska oznaka)

Text

S

M

Vrednost „n/a“ je dovoljena, kadar je Transport_mode = 0 in je gibanje opravljeno ročno med sosednjima objektoma

 

Transport_cont1

Navedba, ali je prevoz kontejnerski in ali je uporabljena koda posamezne prevozne enote (npr. SSCC)

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Transport_cont2

Koda posamezne prevozne enote, s katero je označen kontejner

ITU

S

M, če je Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Navedba, ali je v odpremo vključen izvajalec logističnih/poštnih storitev, ki upravlja lastni sistem odkrivanja in sledenja, ki ga priznava država članica odpremnega objekta. Samo za majhne količine tobačnih izdelkov (neto masa odpremljenih izdelkov je manjša od 10 kg), namenjene za izvoz v tretje države

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Transport_s2

Številka za sledenje, ki jo dodeli izvajalec logističnih storitev

Text

S

M, če je Transport_s1 = 1

 

 

EMCS

Odprema v skladu s sistemom za spremljanje in nadzor gibanja trošarinskega blaga v režimu odloga (EMCS)

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

EMCS_ARC

Enotna trošarinska referenčna oznaka (ARC)

ARC

S

M, če je EMCS = 1

 

 

SAAD

Odprema s poenostavljenim spremnim dokumentom, gl. Uredbo Komisije (EGS) št. 3649/92

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

SAAD_number

Referenčna številka deklaracije in/ali dovoljenja, ki jo mora pred začetkom gibanja izdati pristojni organ v namembni državi članici

Text

S

M, če je SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Navedba, ali je carinski urad izdal referenčno številko gibanja (MRN)

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Exp_DeclarationNumber

Referenčna številka gibanja (MRN)

MRN

S

M, če je Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

Identifikacija vrst posebnih identifikacijskih oznak, uporabljenih pri odpremi (evidentirane na najvišji ravni razpoložljive agregacije)

Integer

S

M

1 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka

2 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže

3 – posebne identifikacijske oznake tako na ravni zavojčka kot tudi na ravni agregirane embalaže

 

upUIs

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, uporabljenih pri odpremi

upUI(L)

M

M, če je UI_Type = 1 ali 3

 

 

aUI

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže, uporabljenih pri odpremi

aUI

M

M, če je UI_Type = 2 ali 3

 

 

Dispatch_comment

Pripombe poročevalca

Text

S

O

 

3.4   Vstop tobačnih izdelkov v objekt

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

3-4

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta vstopa

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas dogodka

Time(s)

S

M

 

 

Product_Return

Navedba, ali so vstopni izdelki vrnjeni izdelki iz delno ali v celoti nedostavljene pošiljke

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

UI_Type

Identifikacija vrst posebnih identifikacijskih oznak prejetih izdelkov (evidentirane na najvišji ravni razpoložljive agregacije)

Integer

S

M

1 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka

2 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže

3 – posebne identifikacijske oznake tako na ravni zavojčka kot tudi na ravni agregirane embalaže

 

upUIs

Seznam prejetih posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka

upUI(L)

M

M, če je UI_Type = 1 ali 3

 

 

aUI

Seznam prejetih posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže

aUI

M

M, če je UI_Type = 2 ali 3

 

 

Arrival_comment

Pripombe poročevalca

Text

S

O

 

3.5   Pretovarjanje

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

3-5

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Predvideni čas dogodka

Time(s)

S

M

 

 

Destination_ID1

Navedba, ali je namembni objekt na ozemlju EU

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Destination_ID2

Identifikacijska koda namembnega objekta

FID

S

M, če je Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID3

Polni naslov namembnega objekta

Text

S

M, če je Destination_ID1 = 0

 

 

Transport_mode

Način prevoza, na katerega se izdelek pretovori, gl. seznam oznak 7 v Prilogi II k Uredbi Komisije (ES) št. 684/2009

Integer

S

M

0 – drugo

1 – pomorski prevoz

2 – železniški prevoz

3 – cestni prevoz

4 – zračni prevoz

5 – poštna pošiljka

6 – stalne prevozne napeljave

7 – prevoz po celinskih plovnih poteh

 

Transport_vehicle

Identifikacijska oznaka vozila (tj. registrska oznaka, številka vlaka, številka letala/leta, ime ladje ali druga identifikacijska oznaka)

Text

S

M

 

 

Transport_cont1

Navedba, ali je prevoz kontejnerski in ali je uporabljena koda posamezne prevozne enote (npr. SSCC)

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Transport_cont2

Koda posamezne prevozne enote, s katero je označen kontejner

ITU

S

M, če je Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Odprema v skladu s sistemom za spremljanje in nadzor gibanja trošarinskega blaga v režimu odloga (EMCS)

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

EMCS_ARC

Enotna trošarinska referenčna oznaka (ARC)

ARC

S

M, če je EMCS = 1

 

 

UI_Type

Identifikacija vrst posebnih identifikacijskih oznak, uporabljenih pri pretovarjanju (evidentirane na najvišji ravni razpoložljive agregacije)

Integer

S

M

1 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka

2 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže

3 – posebne identifikacijske oznake tako na ravni zavojčka kot tudi na ravni agregirane embalaže

 

upUIs

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, uporabljenih pri pretovarjanju

upUI(L)

M

M, če je UI_Type = 1 ali 3

 

 

aUI

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže, uporabljenih pri pretovarjanju

aUI

M

M, če je UI_Type = 2 ali 3

 

 

Transloading_comment

Pripombe poročevalca

Text

S

O

 

3.6   Deagregacija posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

3-6

 

EO_ID

Identifikacijska oznaka gospodarskega subjekta

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska oznaka objekta

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas dogodka

Time(s)

S

M

 

 

aUI

Posebna identifikacijska oznaka na ravni agregirane embalaže, ki se deagregira

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Pripombe poročevalca

Text

S

O

 

3.7   Poročilo o dobavi maloprodajnemu mestu, izvedeni s prodajnim kombiniranim vozilom (zahteva se, kadar je v vrsti sporočila 3-3 vrednost polja Destination_ID1 = 4)

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

3-7

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikacijska koda objekta, dodeljena maloprodajnemu mestu

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas dogodka

Time(s)

S

M

 

 

UI_Type

Identifikacijska vrst posebnih identifikacijskih oznak dobavljenih izdelkov (evidentirane na najvišji ravni razpoložljive agregacije)

Integer

S

M

1 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka

2 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže

3 – posebne identifikacijske oznake tako na ravni zavojčka kot tudi na ravni agregirane embalaže

 

upUIs

Seznam dobavljenih posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka

upUI(L)

M

M, če je UI_Type = 1 ali 3

 

 

aUI

Seznam dobavljenih posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže

aUI

M

M, če je UI_Type = 2 ali 3

 

 

Delivery_comment

Pripombe poročevalca

Text

S

O

 

ODDELEK 4

Transakcijski dogodki

4.1   Izdaja računa

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

4-1

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Čas dogodka

Time(s)

S

M

 

 

Invoice_Type1

Vrsta računa

Integer

S

M

1 – izvirnik

2 – popravek

3 – drugo

 

Invoice_Type2

Opis druge vrste računa

Text

S

M, če je Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

Številka računa

Text

S

M

 

 

Invoice_Date

Datum računa

Date

S

M

 

 

Invoice_Seller

Identiteta prodajalca

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Navedba, ali je kupec iz EU

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Invoice_Buyer2

Identiteta kupca

EOID

S

M, če je Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

Registrirano pravno ime kupca

Text

S

M, če je Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address

Naslov kupca – ulica, hišna številka, poštna številka, kraj

Text

S

M, če je Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_CountryReg

Država registracije kupca

Country

S

M, če je Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

Davčna številka kupca

Text

S

M, če je Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_EU

Navedba, ali je račun izdal prvi prodajalec v EU, tj. proizvajalec ali uvoznik iz EU, in ali je izdelek namenjen za trg EU

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Product_Items_1

Seznam identifikacijskih oznak tobačnih izdelkov, ki ustrezajo izdelkom, navedenim na računu

TPID

M

M, če je First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Items_2

Seznam številk izdelkov, ki ustrezajo izdelkom, navedenim na računu (v enakem vrstnem redu kot Product_Items_1)

PN

M

M, če je First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Price

Neto cena za zavojček na vsak par identifikacijske oznake tobačnega izdelka in številke izdelka

(v enakem vrstnem redu kot Product_Items_1)

Decimal

M

M, če je First_Seller_EU = 1

 

 

Invoice_Net

Skupni neto znesek računa

Decimal

S

M

 

 

Invoice_Currency

Valuta računa

Currency

S

M

 

 

UI_Type

Identifikacija vrst posebnih identifikacijskih oznak, zajetih na računu (evidentirane na najvišji ravni razpoložljive agregacije)

Integer

S

M

1 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka

2 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže

3 – posebne identifikacijske oznake tako na ravni zavojčka kot tudi na ravni agregirane embalaže

 

upUIs

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, zajetih na računu

upUI(L)

M

M, če je UI_Type = 1 ali 3

 

 

aUI

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže, zajetih na računu

aUI

M

M, če je UI_Type = 2 ali 3

 

 

Invoice_comment

Pripombe poročevalca

Text

S

O

 

4.2   Izdaja številke naročila

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

4-2

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Čas dogodka

Time(s)

S

M

 

 

Order_Number

Številka naročilnice

Text

S

M

 

 

Order_Date

Datum naročilnice

Date

S

M

 

 

UI_Type

Identifikacija vrst posebnih identifikacijskih oznak, zajetih na naročilnici (evidentirane na najvišji ravni razpoložljive agregacije)

Integer

S

M

1 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka

2 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže

3 – posebne identifikacijske oznake tako na ravni zavojčka kot tudi na ravni agregirane embalaže

 

upUIs

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, zajetih na naročilnici

upUI(L)

M

M, če je UI_Type = 1 ali 3

 

 

aUI

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže, zajetih na naročilnici

aUI

M

M, če je UI_Type = 2 ali 3

 

 

Order_comment

Opis razlogov za zapoznelo evidentiranje naročilnice

Text

S

O

 

4.3   Potrdilo o prejemu plačila

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

4-3

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Čas dogodka

Time(s)

S

M

 

 

Payment_Date

Datum prejema plačila

Date

S

M

 

 

Payment_Type

Vrsta plačila

Integer

S

M

1 – bančno nakazilo

2 – bančna kartica

3 – gotovina

4 – drugo

 

Payment_Amount

Znesek plačila

Decimal

S

M

 

 

Payment_Currency

Valuta plačila

Currency

S

M

 

 

Payment_Payer1

Navedba, ali je plačnik iz EU

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Payment_Payer2

Identiteta plačnika

EOID

S

M, če je Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

Registrirano pravno ime plačnika

Text

S

M, če je Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_Address

Naslov plačnika – ulica, hišna številka, poštna številka in kraj

Text

S

M, če je Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_CountryReg

Država registracije plačnika

Country

S

M, če je Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

Davčna številka plačnika

Text

S

M, če je Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

Identiteta prejemnika

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Navedba, ali je plačilo skladno z izdanim računom

Boolean

S

M

0 – ne

1 – da

 

Invoice_Paid

Številka računa, poravnanega s plačilom

Text

S

M, če je Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

Identifikacija vrst posebnih identifikacijskih oznak, zajetih s plačilom (evidentirane na najvišji ravni razpoložljive agregacije)

Integer

S

M, če je Payment_Invoice = 0

1 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka

2 – samo posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže

3 – posebne identifikacijske oznake tako na ravni zavojčka kot tudi na ravni agregirane embalaže

 

upUIs

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, zajetih s plačilom

upUI(L)

M

M, če sta Payment_Invoice = 0 in UI_Type = 1 ali 3

 

 

aUI

Seznam posebnih identifikacijskih oznak na ravni agregirane embalaže, zajetih s plačilom

aUI

M

M, če sta Payment_Invoice = 0 in UI_Type = 2 ali 3

 

 

Payment_comment

Pripombe poročevalca

Text

S

O

 

ODDELEK 5

Umiki

5.   Umiki zahtevkov ter operativnih in transakcijskih sporočil (možno za vrste sporočil 2-1, 2-2, 3-1 do 3-7, 4-1, 4-2 in 4-3)

Št. vnosa

Polje

Opombe

Vrsta podatka

Število elementov v nizu

Prioriteta

Vrednosti

 

Message_Type

Identifikacijska oznaka vrste sporočila

Text

S

M

5

 

EO_ID

Identifikacijska koda gospodarskega subjekta, ki vlaga zahtevek

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Koda umaknjenega sporočila, ki je bila pošiljatelju sporočena v potrditvi izvornega sporočila, ki se umika

Text

S

M

 

 

Recall_Reason1

Razlog za umik izvornega sporočila

Integer

S

M

1 – poročani dogodek se ni zgodil (samo za vrsti sporočil 3-3 in 3-5)

2 – v sporočilu so bile navedene napačne informacije

3 – drugo

 

Recall_Reason2

Opis razloga za umik izvornega sporočila

Text

S

M, če je Recall_Reason1 = 3

 

 

Recall_Reason3

Vsa nadaljnja pojasnila v zvezi z razlogom za umik izvornega sporočila

Text

S

O

 

Opomba: Z umikom v zvezi z operativnimi ali logističnimi dogodki se preklicano sporočilo označi kot preklicano, vendar se vpis iz obstoječe podatkovne baze ne izbriše.


Top