EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0800

Decizia Consiliului din 22 octombrie 1999 privind încheierea Protocolului privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană și privind acceptarea anexelor la protocolul respectiv (Convenția de la Barcelona)

OJ L 322, 14.12.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 13 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 184 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/800/oj

11/Volumul 20

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

13


31999D0800


L 322/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 octombrie 1999

privind încheierea Protocolului privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană și privind acceptarea anexelor la protocolul respectiv (Convenția de la Barcelona)

(1999/800/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) prima teză și alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comunitatea este parte contractantă la Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării (2) (denumită în continuare „Convenția de la Barcelona”) și a încheiat, de asemenea, patru dintre protocoalele care s-au adoptat în cadrul Convenției de la Barcelona, și anume Protocolul privind prevenirea poluării prin operațiuni de descărcare (2), Protocolul privind cooperarea în vederea combaterii poluării cu hidrocarburi și alte substanțe nocive (3), Protocolul privind acțiunea împotriva poluării de origine terestră (4) și Protocolul privind ariile de protecție specială (5).

(2)

Comisia a participat, în numele Comunității, în cadrul grupului de lucru creat de părțile contractante la Convenția de la Barcelona, la negocierile referitoare la Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană și, în conformitate cu articolul 32 din acesta, începând cu data intrării în vigoare a acestuia, protocolul în cauză a fost menit să înlocuiască prima versiune a Protocolului privind ariile de protecție specială din Marea Mediterană.

(3)

Comunitatea a semnat la 10 iunie 1995 la Barcelona noul protocol privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană (denumit în continuare „protocolul”).

(4)

Pe lângă dispozițiile privind conservarea siturilor de interes mediteranean, noua versiune a protocolului prevede instituirea de liste ale speciilor în pericol sau amenințate și ale speciilor a căror exploatare este reglementată (anexe la protocol).

(5)

Actul final al Conferinței plenipotențiarilor (Barcelona, 9 și 10 iunie 1995), în cursul căreia s-a adoptat și semnat protocolul, prevedea adoptarea anexelor la protocol în cadrul unei reuniuni viitoare a plenipotențiarilor.

(6)

Anexele au fost adoptate cu prilejul Conferinței plenipotențiarilor care a avut loc la Monaco la 24 noiembrie 1996 și care a fost precedată de o reuniune a experților la 23 noiembrie 1996; anexele au fost deschise pentru semnare în cursul respectivei conferințe; Comisia nu era împuternicită să reprezinte Comunitatea.

(7)

Statele membre mediteraneene, părți contractante la Convenția de la Barcelona și la protocoalele sale, au fost prezente la Conferința plenipotențiarilor și au semnat anexele; ele au declarat, totuși, în actul final al conferinței, că, în domeniile de competență comunitară ale anexelor, ele sunt gata să întreprindă orice acțiune necesară în măsura în care Comunitatea aderă la anexele menționate.

(8)

În temeiul articolului 174 din tratat, politica Comunității în domeniul mediului contribuie la urmărirea obiectivelor care vizează menținerea, protecția și ameliorarea calității mediului și promovarea pe plan internațional a măsurilor destinate să facă față problemelor regionale sau mondiale ale mediului.

(9)

Protocolul, precum și anexele sale acoperă domeniile de competență comunitară în materie de mediu [Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice (6), Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (7)] și vizează speciile a căror exploatare este reglementată în cadrul politicii comune a pescuitului (PCP); în acest context, Comunitatea veghează ca încheierea respectivelor acorduri internaționale să nu aducă atingere domeniului de aplicare a dreptului comunitar în vigoare sau să nu îl modifice,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană, precum și anexele sale se aprobă în numele Comunității.

(2)   Textul respectivului protocol și al anexelor sale se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Președintele Consiliului, în numele Comunității, procedează la depunerea la depozitar a instrumentului de încheiere a Protocolului privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană, în conformitate cu articolul 30 din acest protocol (8).

(2)   Președintele Consiliului, în numele Comunității, procedează la notificarea acceptării anexelor la Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană, în conformitate cu articolul 16 din Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării (9). Acceptarea Comunității este însoțită de următoarea declarație: „Comunitatea participă la punerea în aplicare a dispozițiilor prevăzute în anexe prin crearea rețelei Natura 2000.”

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 22 octombrie 1999.

Pentru Consiliu

Președintele

S. MÖNKÄRE


(1)  JO C 219, 30.7.1999, p. 186.

(2)  Decizia 77/585/CEE, JO L 240, 19.9.1977, p. 1.

(3)  Decizia 81/420/CEE, JO L 162, 19.6.1981, p. 4.

(4)  Decizia 83/101/CEE, JO L 67, 12.3.1983, p. 1.

(5)  Decizia 84/132/CEE, JO L 68, 10.3.1984, p. 36.

(6)  JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/49/CE (JO L 223, 13.8.1997, p. 9).

(7)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/62/CE (JO L 305, 8.11.1997, p. 42).

(8)  Data intrării în vigoare a Protocolului privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene prin grija Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.

(9)  Data intrării în vigoare a anexelor la Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene prin grija Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.


Top