EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0625

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025

COM/2020/625 final

Bruxelles, 30.9.2020

COM(2020) 625 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025

{SWD(2020) 212 final}


Educația este esențială pentru vitalitatea societății și economiei europene. Spațiul european al educației urmărește să furnizeze comunităților de educație și formare sprijinul de care au nevoie pentru a-și îndeplini misiunea fundamentală, în vremuri provocatoare și interesante – Președinta von der Leyen

1Introducere

În Orientările sale politice, Președinta Comisiei, doamna von der Leyen, s-a angajat să transforme Spațiul european al educației în realitate până în 2025. Educația este fundamentul împlinirii personale, al capacității de inserție profesională și al cetățeniei active și responsabile. Dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, care trebuie să fie favorabile incluziunii și de înaltă calitate, este proclamat de Pilonul european al drepturilor sociale ca primul său principiu. Uniunea își restabilește strategia de creștere pe baza durabilității, cu tranziția verde și tranziția digitală ca factori de transformare. Educația se află în centrul modului de viață european, consolidând economia socială de piață și democrația prin libertate, diversitate, drepturi ale omului și justiție socială.

În iulie, Consiliul European a aprobat un pachet de redresare fără precedent pentru a combate efectele virusului COVID-19 asupra economiilor și societăților noastre și pentru a promova redresarea puternică a Europei, precum și transformarea și reforma economiilor noastre. În acest context, investițiile în educație, formare și utilizarea eficace a competențelor vor fi cruciale pentru a susține prosperitatea economică și socială a Europei.

Pandemia de COVID-19 are un impact major asupra sistemelor de educație și formare din Europa. Aceasta expune peste 100 de milioane de europeni, care fac parte din comunitatea de educație și formare, la realități și la modalități de învățare, predare și comunicare noi și provocatoare. Este esențial să împiedicăm criza de sănătate să devină un obstacol structural în calea învățării și a dezvoltării competențelor care să influențeze posibilitățile de angajare și veniturile tinerilor, precum și egalitatea și incluziunea pentru întreaga societate. Statele membre urmăresc să coopereze la nivelul UE în ceea ce privește răspunsurile lor pentru a construi sisteme de educație reziliente și orientate către viitor, punând bazele unui Spațiu european al educației.

Comunicarea prezintă o abordare consolidată pentru a asigura realizarea unui Spațiu european al educației până în 2025. Spațiul european al educației se află în strânsă legătură cu Instrumentul de redresare al Uniunii Europene Next Generation EU și cu bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru 2021-2027.

În ceea ce privește instituirea cadrului și adoptarea măsurilor necesare pentru redresare și reziliență, politicile centrate pe populație sunt mai vitale decât oricând. Educația și îngrijirea timpurie, școlile, educația și formarea profesională (EFP), învățământul superior, cercetarea, învățământul pentru adulți, precum și învățarea nonformală dețin un rol cheie. Astfel de politici trebuie să dezvolte o abordare holistică a educației și formării și să recunoască valoarea sa intrinsecă, oferind un cadru panoramic pentru a asigura o contribuție și o participare deplină la societate.

Spațiul european al educației are rădăcinile în decenii de colaborare în privința educației la nivelul UE. Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) a contribuit la construirea încrederii și a înțelegerii reciproce care au susținut primele inițiative privind Spațiul european al educației 1 și reforme naționale și au facilitat răspunsul comunității de educație și formare la pandemia de COVID-19.

Realizările cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale

Până în prezent, cooperarea a obținut deja rezultate semnificative în ceea ce privește asigurarea capacităților necesare cadrelor didactice, ameliorarea educației generale, adaptarea la transformarea digitală și stabilirea unor noi principii pentru îmbunătățirea educației și formării profesionale (EFP). În plus, Cadrul strategic pentru educație și formare profesională 2020 (ET 2020) a stabilit ținte comune la nivelul UE („criterii de referință”) și a pus la dispoziție o gamă largă de instrumente de învățare reciprocă și de sprijin al politicilor, care au încurajat statele membre să își concentreze eforturile asupra celor mai urgente priorități. După cum s-a arătat mai sus, în 2020 s-au obținut următoarele rezultate:

-Aproape 95 % dintre copii frecventează învățământul preșcolar de la vârsta de 4 ani. Această etapă extrem de importantă a educației poate în prezent să valorifice pe deplin standardele de calitate, în special pentru copiii care provin din medii defavorizate.

-Rata de absolvire a învățământului terțiar de către tinerii adulți a înregistrat o creștere substanțială în cursul ultimului deceniu, aducând UE chiar peste ținta de 40 % stabilită în 2009. Un nivel de instruire mai ridicat este corelat cu șanse mai bune de a găsi și de a păstra un loc de muncă, cu venituri mai mari și cu o participare sporită la viața democratică.

-Ponderea tinerilor care părăsesc sistemul de învățământ fără o diplomă de învățământ secundar superior și care nu mai urmează cursuri de formare profesională a scăzut de la 14 % în 2009 la 10,2 % în 2019, atingându-se astfel practic ținta UE de 10 %. Această realizare contribuie la combaterea capcanei competențelor reduse pentru tinerii adulți.

-UE nu și-a atins ținta de reducere a ponderii tinerilor în vârstă de 15 ani cu rezultate slabe la citire, matematică și științe sub 15 % până în 2020. UE în ansamblul său a rămas în urmă în toate cele trei domenii: mai mult de o persoană din cinci în vârstă de 15 ani nu poate îndeplini sarcini simple în aceste domenii, iar rezultatele sunt strâns corelate cu statutul socioeconomic.

-Rata de ocupare a absolvenților recenți a crescut la 80,9 % în 2019, ceea ce semnalează o redresare constantă față de nivelul minim record de 74,3 % înregistrat în 2013 și reprezintă o apropiere de ținta de 82 % a UE.

-Participarea adulților la activități de învățare, care a fost afectată parțial de consecințele crizei financiare, nu a atins ținta de 15 %, dar a crescut la 10,8 % în 2019, înregistrându-se diferențe mari între statele membre.

Noua Agendă strategică pentru Uniune pentru anii 2019 – 2024 adoptată de Consiliul European la 20 iunie 2019 evidențiază faptul că statele membre „trebuie să accelereze investițiile în competențele și în educația oamenilor”. Cu ocazia primei dezbateri comune de orientare de la 8 noiembrie 2019, miniștrii educației și miniștrii de finanțe au convenit că investițiile în educație, aptitudini și competențe reprezintă o prioritate pentru toate statele membre și ar trebui să fie o prioritate strategică pentru UE 2 . Pentru unele state membre, provocarea imediată constă în asigurarea unui nivel adecvat de investiție în educație și formare. Pentru altele, aspectul principal este reprezentat de cheltuieli eficiente și eficace.

Programul Erasmus+ a fost esențial pentru aplicarea la scară largă a practicilor de succes și pentru creșterea cooperării în vederea reformelor naționale, precum și pentru sprijinirea financiară a punerii în aplicare la acțiunilor la nivelul UE, cum ar fi susținerea angajamentului UE de a promova cetățenia, libertățile fundamentale, toleranța și nediscriminarea prin educație. Fondurile structurale și de investiții europene au pus la dispoziție fonduri pentru realizarea de reforme naționale sistemice. Programul de sprijin pentru reforme structurale a furnizat sprijin tehnic pentru reformele statelor membre privind sistemele de educație și formare.

Importanța acestor activități a primit cea mai înaltă recunoaștere politică, ceea ce a dus la creșterea ambițiilor europene în domeniul educației. Prin Declarația de la Roma din martie 2017, liderii UE s-au angajat să acționeze pentru „o Uniune în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întregul continent” 3 . Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în comun de liderii UE la Summitul social de la Göteborg din 2017, instituie ca primul său principiu dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții care să fie favorabile incluziunii și de înaltă calitate 4 . Concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017 5 au evidențiat faptul că „educația și cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți caracterizate prin coeziune și favorabile incluziunii, precum și pentru sprijinirea competitivității noastre” și au identificat o serie de axe de lucru – în conformitate cu viziunea Comisiei pentru Spațiul european al educației 6 . Comisia a extins acest mandat în cadrul inițiativelor inițiale privind Spațiul european al educației într-o serie de domenii 7 .

Eforturile pentru instituirea Spațiului european al educației vor fi în sinergie cu Agenda pentru competențe în Europa 8 , cu politica EFP reînnoită 9 și cu Spațiul european de cercetare pentru a valorifica cunoștințele, întemeind pe acestea redresarea și prosperitatea Europei, pe baza principiilor comune ale incluziunii, mobilității și inovării. Aceste inițiative, împreună cu noua Strategie europeană privind egalitatea de gen pentru anii 2020-2025 10 , vor contribui la încurajarea unei tranziții ușoare de la școală la studiile academice, EFP, precum și la muncă și vor transforma învățarea pe tot parcursul vieții într-o realitate. Acestea vor promova de asemenea o cultură a egalității de gen la locul de muncă și vor contribui la combaterea rasismului și a tuturor formelor de discriminare, inclusiv a stereotipurilor de gen.

Pe baza acestor realizări și în conformitate cu Rezoluția Consiliului din noiembrie 2019 privind dezvoltarea în continuare a spațiului european al educației 11 , această Comunicare stabilește o viziune privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 și prezintă pașii concreți pentru atingerea acestui obiectiv.2Un Spațiu european al educației ambițios

Comisia propune consolidarea eforturilor în curs și dezvoltarea în continuare a Spațiului european al educației de-a lungul a șase direcții.

2.1Calitatea:

O educație de calitate le oferă tinerilor cunoștințele, competențele și atitudinile necesare pentru a prospera în viață și pentru a face față multiplelor provocări cu care se vor confrunta. La nivelul UE, viziunea pentru calitate în educație include:

-Stăpânirea unor competențe de bază, inclusiv competențele digitale, care este o cerință prealabilă pentru a prospera în viață, pentru a găsi locuri de muncă satisfăcătoare și pentru a deveni cetățeni implicați 12 . În 2018, rata medie a rezultatelor insuficiente în UE – procentul de elevi care nu reușesc să efectueze exerciții de bază la matematică, științe și citire, potrivit sondajului PISA al OCDE – a fost de 22,5 % la citire, 22,9 % la matematică și 22,3 % la științe. În perioada 2009-2018, performanța la științe și citire s-a deteriorat la nivelul UE, rămânând stabilă la matematică. În 2019, o cincime dintre tinerii din Europa raportează lipsa competențelor digitale de bază 13 . Cu toate acestea, unele țări UE au reușit să își îmbunătățească performanțele în timp, instituind reforme educaționale structurale, crescând autonomia școlilor, soluționând inegalitățile din primii ani de viață și investind în profesori. Nedobândirea acestor competențe de bază, care sunt necesare pentru învățarea în continuare, creează lacune în materie de competențe care au consecințe majore în viețile cetățenilor și necesită măsuri de remediere din domeniul învățării în rândul adulților 14 .

-Stăpânirea competențelor transversale, precum gândirea critică, spiritul întreprinzător, creativitatea și implicarea civică prin abordări transdisciplinare, centrate pe învățare și bazate pe provocări.

-Promovarea libertății duale a cursanților și profesorilor de a fi mobili și a instituțiilor de a se asocia liber unele cu altele în Europa și dincolo de ea. Mobilitatea în scopul învățării și cooperarea transfrontalieră sunt factori stimulatori puternici pentru îmbunătățirea calității instituțiilor de educație și formare. Cu toate acestea, multe cadre didactice și cursanți se confruntă încă cu o gamă largă de obstacole atunci când se angajează în experiențe de mobilitate transnațională. Este posibil ca aceștia să nu dispună de suficiente informații și orientări privind mobilitatea în scopul învățării, să nu fie suficient de pregătiți în ceea ce privește învățarea limbilor străine sau să se confrunte cu provocări legate de accesibilitate. Pot exista obstacole financiare, lipsa portabilității sistemelor de suport pentru studenți, lipsa recunoașterii complete a rezultatelor învățării și a calificărilor obținute pe durata mobilității, dificultatea de a combina mobilitatea cu cerințele programului de învățământ, care descurajează cursanții și cadrele didactice să exercite această libertate de mișcare. Viitoarea mobilitate în scopul învățării va trebui de asemenea să fie mai sustenabilă din perspectiva mediului și pregătită să accepte provocările și oportunitățile digitale.

-Încurajarea învățării limbilor străine și a multilingvismului. Capacitatea de a vorbi diferite limbi străine este o condiție pentru a studia și a munci în străinătate și pentru a descoperi pe deplin diversitatea culturală a Europei. Aceasta permite cursanților și profesorilor să beneficieze de un real spațiu de învățare european. Valorizarea și mobilizarea fondului lingvistic al cursanților.

-Susținerea profesorilor în ceea ce privește diversitatea culturală și lingvistică în școli este un element-cheie al încurajării calității în educație, în special prin soluționarea deficiențelor persistente privind competențele de citire. O astfel de abordare susține de asemenea îmbunătățirea rezultatelor în materie de educație ale elevilor și tinerilor proveniți din familii de migranți.

-Aducerea unei perspective europene în educație va furniza cursanților informații cu privire la semnificația Europei în general și a Uniunii în special în viața lor cotidiană. Această perspectivă europeană este complementară perspectivelor naționale și regionale și ar trebui abordată în mod dinamic și pluralist, încurajând dezvoltarea gândirii critice.

-Menținerea instituțiilor de educație și formare ca medii sigure, fără violență, fără bullying (comportamente agresive), discursuri dăunătoare, dezinformare și fără nicio formă de discriminare.

2.2Incluziunea și egalitatea de gen:

Educația nu a reușit să reducă inegalitățile legate de statutul socio-economic, în pofida faptului că cele mai performante sisteme de educație sunt cele care valorizează echitatea 15 . De-a lungul Europei, experiențele educaționale ale persoanelor urmează tiparele sociale. Elevii din medii dezavantajate sunt suprareprezentați printre cei cu rezultate insuficiente. Rezultatele insuficiente la citire și părăsirea timpurie a școlii sunt în medie mai ridicate printre băieți decât printre fete 16 . Zonele rurale sunt în urmă, iar elevii care provin din familii de migranți 17 au rezultate mai slabe la școală. Pandemia de COVID-19 a subliniat și mai clar importanța incluziunii și a echității în educație și a arătat relevanța localizării geografice a elevilor și familiilor. Într-o altă notă, în Spațiul european al educației:

-Nivelul de instruire și de absolvire ar trebui decuplat de statutul social, economic și cultural, pentru a asigura că sistemele de educație și formare stimulează abilitățile fiecărei persoane și fac posibilă ascensiunea socială. Educația și îngrijirea timpurie a copiilor joacă un rol critic în această privință 18 . Este de asemenea important să se răspundă la nevoile educaționale ale elevilor cu un potențial ridicat de învățare într-un mod favorabil incluziunii.

-Sistemele de educație de la toate nivelurile ar trebui să fie conforme cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

-Sistemele EFP, care pot să sprijine tinerii să își gestioneze intrarea pe o piață a muncii aflată în schimbare și să garanteze că adulții participă la programe adaptate la dubla tranziție verde și digitală, ar trebui să fie mai flexibile, mai reziliente și mai orientate către viitor, în conformitate cu propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind EFP.

-Strategii de învățare pe tot parcursul vieții robuste și favorabile incluziunii ar trebui să permită celor care au părăsit educația timpuriu să reintre în cadrul ei, iar cei care au nevoie de aceasta ar trebui să poată avea acces la învățământul superior și la programe EFP pentru a dobândi sau a actualiza competențe impuse de locurile de muncă ale viitorului, de asemenea pentru persoanele mai vârstnice.

-Cooperarea transfrontalieră ar trebui consolidată în activitățile pentru tineret, precum și în domeniile sportului și culturii pentru a promova învățarea nonformală, inclusiv legătura lor cu educația formală.

În medie, în UE femeile au niveluri de instruire mai ridicate decât bărbații și rate mai scăzute de părăsire timpurie a educației și formării. Totuși, există o disparitate de gen persistentă în unele domenii științifice de studiu, adesea cele care duc la locuri de muncă mai bine plătite. În pofida obținerii unor note mai mari la competențe digitale în sondajele privind educația 19 , în 2018 femeile au reprezentat 26 % dintre studenții la inginerie, prelucrare și construcții și numai 18 % la studii TIC 20 . În plus, femeile sunt încă subreprezentate în pozițiile cu putere de decizie din învățământul superior. În Spațiul european al educației, sistemele de educație și formare ar trebui să țină seama de următoarele:

-Dezvoltarea conștientizării problematicii genului 21 în procesele de educație și în instituțiile de învățământ. Băieții și fetele au acces egal la educație, însă noua frontieră în materie de egalitate de gen din educație este de a echipa toți băieții și toate fetele cu respect egal și condiții adecvate pentru a deveni adulți împliniți în școli și universități. Comportamentele sexiste și hărțuirea sexuală afectează în principal fetele și tinerele și afectează experiența lor educațională. Mediul educațional reprezintă o oportunitate unică de a furniza baza pentru ca băieții și fetele să devină adulți care respectă identitatea proprie și pe cea a colegilor lor.

-Provocarea și dizolvarea stereotipurilor de gen, în special a acelora care limitează alegerile băieților și ale fetelor referitoare la domeniul lor de studiu, dar și a celor care pot fi transmise în practicile de educație și formare și în materialele de învățare. Profesiile care în mod tradițional sunt dominate de bărbați sau de femei urmează să fie deschise mai mult persoanelor din genul subreprezentat.

-Depunerea de eforturi în direcția unui echilibru de gen corespunzător în pozițiile de conducere, inclusiv în instituțiile de învățământ superior.

2.3Tranziția verde și tranziția digitală:

Politicile și investițiile din domeniul educației și formării orientate către tranziția verde și tranziția digitală favorabile incluziunii dețin cheia viitoarei reziliențe și prosperități a Europei. Potrivit Previziunilor de vară ale Comisiei, economia UE se va reduce cu 8,3 % în 2020 și va crește cu aproximativ 5,8 % în 2021. Rata șomajului din UE va crește de la 6,7 % în 2019 la 9 % în 2020, apoi va scădea din nou la 8 % în 2021 22 . Tinerii care intră pe piața forței de muncă în acest moment vor avea dificultăți mai mari în a-și asigura un prim loc de muncă. Cu toate că sistemele de șomaj parțial, subvențiile salariale și sprijinul acordat întreprinderilor ar trebui să contribuie la limitarea pierderilor de locuri de muncă, pandemia de COVID-19 va avea consecințe grave asupra pieței forței de muncă. Competențele digitale sunt obligatorii, cu atât mai mult într-o lume post-COVID-19. Practic, toată învățarea ulterioară și locurile de muncă din toate sectoarele vor necesita o formă de competențe digitale, însă în medie doi din cinci europeni cu vârsta între 16 și 74 de ani nu dețin aceste competențe 23 .

Tranziția la o economie durabilă din perspectiva mediului, circulară și neutră din punct de vedere climatic are un impact major la nivelul ocupării forței de muncă și la nivel social 24 . Cetățenii se așteaptă ca guvernele lor să facă din protecția mediului o prioritate atunci când planifică măsurile de redresare puse în aplicare pentru a depăși consecințele economice și sociale ale crizei provocate de pandemia de COVID-19, pentru a promova tranziția la o lume mai verde și mai digitalizată 25 . Numai dacă oamenii au competențele și educația necesare, Europa va avea o redresare economică susținută, orientată către dubla tranziție verde și digitală, demonstrând în același timp, de exemplu, rolul de lider la nivel mondial, consolidându-și poziția în cadrul concurenței la nivel mondial și rămânând dedicată angajamentului său către o tranziție echitabilă. Pentru a realiza această ambiție transformatoare:

-Există nevoia de a face posibilă o schimbare profundă a comportamentului și a competențelor cetățenilor, începând cu sistemele de educație și cu instituțiile de învățământ drept catalizatori. Acțiunile ar trebui orientate către un comportament de schimbare, prin încurajarea competențelor pentru economia verde, prin susținerea unei infrastructuri de educație și formare noi și durabile și prin renovarea clădirilor existente („val de renovare”), creând astfel medii favorizante pentru această schimbare 26 .

-Tranziția verde necesită, în plus, investiții în educație și formare pentru a crește numărul de specialiști care acționează în direcția unei economii neutre din punct de vedere climatic și eficiente din perspectiva utilizării resurselor.

- Susținerea eficace a tranzițiilor către durabilitate prin integrarea perspectivelor durabile de mediu în științele naturale și umane și sprijinirea schimbărilor de competențe, metode, procese și culturi.

-Educația și formarea la toate nivelurile ar trebui să echipeze cetățenii cu competențe digitale, dar și cu alte competențe, precum spiritul întreprinzător și capacitatea de a învăța, care sunt necesare pentru a naviga printr-o piață a muncii transformată de schimbările tehnologice.

2.4Profesori și formatori:

Profesorii, formatorii și personalul educațional se află în centrul educației. Aceștia joacă cel mai important rol pentru ca educația să devină o experiență fructuoasă pentru toți cursanții. Milioane de profesori din întreaga Europă au trebuit să se adapteze rapid la închiderea școlilor pe perioada pandemiei de COVID-19. Ei au rămas în prima linie de răspuns pentru a asigura că învățarea continuă, inovând învățarea la distanță pentru elevii lor aflați în izolare. Fără profesori și formatori, nu pot avea loc nicio inovare, nicio incluziune și nici experiențe educaționale transformatoare pentru cursanți. Viziunea pentru profesia educațională din cadrul Spațiului european al educației include cadre didactice foarte competente și motivate, care pot beneficia de o serie de oportunități de sprijin și dezvoltare profesională pe parcursul carierelor lor variate. În cadrul Spațiului european al educației, predarea și formarea profesională ar trebui să fie profesii apreciate:

-Există nevoia de forță de muncă cu specialiști foarte competenți, entuziaști și dedicați. Aceasta începe cu depășirea deficitului de profesori. Cele mai multe state UE se confruntă cu un deficit de profesori, fie la toate nivelurile, fie pentru materii specifice precum STIM sau pentru copiii cu nevoi educaționale speciale. Întrucât aproximativ o treime din populația de profesori va ieși la pensie în următorul deceniu, retenția și regenerarea necesită o atenție prioritară.

-Profesia de cadru didactic ca atare trebuie să fie revalorizată în termeni sociali și, în unele state membre, și în termeni financiari. Numai unul din cinci profesori din învățământul secundar inferior consideră că profesia lor este valorizată de societate și aproximativ jumătate dintre aceștia au indicat că sarcinile administrative excesive reprezintă un factor de stres în cadrul profesiei 27 .

-Profesorii și formatorii au nevoie de oportunități continue pentru dezvoltarea profesională. Ancheta internațională privind predarea și învățarea (TALIS) a OCDE a arătat că un număr semnificativ de profesori exprimă nevoia de a-și dezvolta competențele de predare pentru elevii cu nevoi educaționale speciale, de utilizare a tehnologiilor digitale și de predare în clase multilingve și multiculturale 28 .

-Mobilitatea internațională a elevilor, a profesorilor și a formatorilor profesorilor ar trebui să devină parte din educația profesorilor, pentru a lărgi accesul la diversitatea abordărilor privind predarea de calitate, cu scopul de a răspunde la nevoile elevilor.

2.5Învățământul superior:

Mobilitatea studenților și a personalului a deschis progresiv învățământul superior și a consolidat bazele cooperării structurate. Procesul de la Bologna a avut un rol stimulator pentru internaționalizare și mobilitate. Valoarea adăugată a mobilității este clară: datele arată că o experiență de studii în străinătate ajută semnificativ perspectivele de carieră. 80 % dintre absolvenții Erasmus+ sunt angajați în mai puțin de 3 luni de la absolvire. Cu toate acestea, numai 5 % dintre studenți pot avea experiența Erasmus+. Problemele financiare rămân una dintre cele mai frecvente cauze pentru care studenții nu studiază în străinătate, urmată îndeaproape de preocupările legate de recunoașterea învățării. Cu cele 41 de universități europene pilot, peste 280 de instituții de învățământ superior din UE experimentează și testează noi modele de cooperare mai profundă și mai ambițioasă 29 .

Sectorul învățământului superior și-a demonstrat reziliența de a face față la schimbare în perioada pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, criza a adâncit și provocările legate de digitalizare, pedagogii inovative, incluziune și bunăstare, studenți, cercetători și personal de suport, mobilitate și finanțare. Sistemele europene de învățământ superior ar trebui să urmărească:

-O cooperare mai strânsă și mai aprofundată între instituțiile de învățământ superior, care ar putea duce la o dezvoltare comună a programei de învățământ și la cursuri comune și ar permite cursanților să se deplaseze mai ușor între sistemele de educație din diferitele țări, dezvoltând astfel o rezervă de talente la nivel paneuropean, inclusiv în discipline științifice și tehnologii de avangardă precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și calculul de înaltă performanță.

-Un cadru de politici transfrontalier care permite o cooperare transnațională omogenă, care va permite alianțe ale instituțiilor de învățământ superior în scopul valorificării punctelor lor forte, punându-și în comun resursele fizice și online, cursurile, expertiza, datele și infrastructura în diferite discipline.

- Instituțiile de învățământ superior ca actori centrali ai „pătratului cunoștințelor”: educația, cercetarea, inovarea și serviciile pentru societate, care joacă un rol-cheie în stimularea redresării după COVID-19 și a dezvoltării durabile în Europa, ajutând în același timp educația, cercetarea și piața forței de muncă să beneficieze de fluxurile de talente.

-Recunoașterea automată a calificărilor și a perioadelor de studii în străinătate în scopul învățării ulterioare, asigurarea calității activităților comune transnaționale și recunoașterea și portabilitatea cursurilor de scurtă durată care sunt finalizate cu micro-certificate. Aceasta ar permite statelor membre să își adâncească și să își accelereze cooperarea comparativ cu posibilitățile pe care le au acum, în contextul procesului de la Bologna. Spațiul european al educației poate avea rolul de motor pentru procesul de la Bologna, inspirând și susținând alte state membre ale Spațiului european al învățământului superior să beneficieze de pe urma unei căi similare.

-O atenție mai mare acordată programelor educaționale specializate pe competențe digitale avansate, precum tehnologiile de avangardă cum ar fi inteligența artificială, securitatea cibernetică și calculul de înaltă performanță, întrucât există o deficiență acută de experți în aceste domenii.

2.6Dimensiunea geopolitică:

Cooperarea în educație a devenit treptat un instrument important pentru implementarea politicilor externe ale UE ca instrument incontestabil de putere necoercitivă. Programele de schimb ale Uniunii ajută oamenii să se conecteze la nivel mondial, ajungând la un mare număr de persoane interesate, inclusiv societatea civilă. Acestea contribuie la proiectarea unei imagini pozitive a Europei în lume și la răspândirea mesajelor și a valorilor fundamentale ale acesteia. Ele contribuie la modelarea relației UE cu alte țări și regiuni. Cooperarea internațională de înaltă calitate în domeniul educației și formării este de asemenea vitală pentru abordarea provocărilor existente și emergente la nivel mondial. Este esențială pentru realizarea priorităților geopolitice ale Uniunii și a obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru anul 2030.

Schimbarea ordinii mondiale (de exemplu, ascensiunea Chinei, retragerea Statelor Unite din cadrul ordinii multilaterale) necesită consolidarea cooperării internaționale europene, inclusiv în domeniul educației. Va fi necesară promovarea intereselor și a valorilor europene. În cadrul dimensiunii internaționale a Spațiului european al educației, reciprocitatea, condițiile de concurență echitabile, precum și standardele etice și de integritate vor constitui o parte centrală a punerii în aplicare a parteneriatelor ambițioase cu țările partenere din întreaga lume.

Internaționalizarea a devenit din ce în ce mai pronunțată, nu numai în învățământul superior, ci și în școlile primare și gimnaziale. De asemenea, unii elevi europeni și-au desfășurat educația parțial sau integral în afara UE. Cu toate acestea, un imens potențial neaccesat rămâne în alte sectoare ale educației, în special pentru EFP și sectorul tineretului. Învățământul terțiar ar trebui să primească o atenție specială, dată fiind importanța sa în modelarea viitoarei generații de lideri și antreprenori din țările partenere din întreaga lume. În fiecare an, câteva sute de mii de studenți din țări terțe vin în UE pentru a urma cursurile învățământului terțiar. Dreptul Uniunii 30 asigură un cadru juridic transparent și coerent pentru venirea în UE a studenților internaționali. Colaborarea dintre instituțiile de învățământ, atât din interiorul, cât și din afara Uniunii contribuie la atragerea celor mai bune talente din întreaga lume și la promovarea învățării reciproce și a proiectelor internaționale comune de cercetare și inovare.

În Africa, în Balcanii de Vest și în țările învecinate în special, procesul în curs de reformă a sistemelor de educație, formare și cercetare vizează încurajarea încadrării în muncă a tinerilor, spiritul întreprinzător, precum și competențele verzi și digitale și ar trebui să consolideze prosperitatea, stabilitatea și securitatea. Extinderea asocierii dintre Spațiul european al educației și țările non-UE, în special acelea din Balcanii de Vest, este o parte integrală a viziunii care trebuie realizate până în 2025.

În ultimele două decenii, programul Erasmus+ a creat și a cimentat legături între Spațiul european al educației și restul lumii. În fiecare an, universitățile europene fac schimb de aproximativ 50 000 de studenți și membri de personal cu universitățile din alte părți ale lumii 31 . Parteneriatele internaționale au facilitat dezvoltarea unor programe de învățământ inovative și a unor diplome comune și au încurajat proiecte comune de cercetare și inovare. Aceasta a contribuit la transformarea Europei într-o destinație atractivă, încurajând inovarea și crearea de locuri de muncă. În mod similar, acțiunile de consolidare a capacităților au fost esențiale pentru internaționalizarea sistemelor de învățământ superior în țările partenere, sprijinind în acest mod reforma socio-economică și consolidarea democrației.

3Mijloace și obiective intermediare

În completarea inițiativelor în desfășurare din 2018, Comisia va propune o serie de inițiative noi pentru a realiza, împreună cu statele membre și cu persoanele interesate, un Spațiu european al educației ambițios până în 2025, în cele șase dimensiuni prezentate în secțiunea anterioară 32 .

3.1Ridicarea calității în educație

Ridicarea calității în educație necesită eforturi coordonate, adaptate la provocările fiecărui sistem. Țintele de la nivelul UE orientează acțiunea statelor membre și ecosistemele lor de educație în direcția nivelurilor de competență și cresc participarea și rezultatele. Schimbul de experiență și susținerea reciprocă la nivelul UE vizează oferirea de informații privind elaborarea de politici de către statele membre. În special:

-Comisia va sprijini statele membre în identificarea reformelor eficiente de politici care susțin rezultate mai bune în ceea ce privește competențele de bază. Aceasta va privi în special programa de învățământ și evaluarea, precum și capacitatea instituțiilor și a personalului de a fi inovativi și de a dezvolta abordările și mediile de învățare. Comisia va sprijini de asemenea cooperarea dintre organizațiile persoanelor interesate din Europa, asociațiile de profesori și furnizorii de educație pentru profesori, în scopul de a conlucra și de a oferi informații pentru recomandările de politici privind abordări inovative și multidisciplinare de predare și învățare pentru competențele de bază. Acțiunea națională poate profita de alte surse, precum fondurile structurale și de investiții europene sau resursele disponibile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

-Comisia plănuiește să susțină programul Erasmus consolidat prin actualizarea cadrului privind mobilitatea în scopul învățării. Aceasta va face posibil ca mai mulți cursanți și profesori să poată depăși obstacolele și să beneficieze de o oportunitate de mobilitate. Cadrul revizuit ar aborda o triplă provocare: (i) asigurarea oportunităților pentru o varietate mult mai largă de participanți, (ii) mobilitatea verde și digitală, inclusiv prin combinarea schimburilor online și fizice, (iii) încurajarea mobilității echilibrate.

-Pentru a încuraja multilingvismul, persoanele interesate de la nivel național, regional și al școlilor sunt invitate să pună în aplicare în continuare Recomandarea din 2019 a Consiliului privind o abordare globală a predării și învățării limbilor, inclusiv în cadrul EFP. Prin intermediul viitoarelor activități de finanțare și învățare reciprocă din cadrul programului Erasmus, Comisia va urmări să sprijine statele membre să promoveze așa-numitele „școli în care există sensibilizare cu privire importanța limbilor”, consolidând în ultimă instanță competența privind limba de școlarizare pentru elevi care provin din diferite medii 33 . Programul Erasmus intenționează să continue să sprijine competențele lingvistice dintr-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții, furnizând oportunități pentru perioade de mobilitate în scopul predării și învățării în străinătate, dar și prin susținerea cooperării în continuare între furnizorii de educație și formare de la toate nivelurile.

-Încurajarea competențelor transversale precum gândirea critică, spiritul întreprinzător, creativitatea și implicarea civică sunt factori-cheie pentru construirea unei societăți reziliente de către următoarele generații de studenți, cercetători și inovatori 34 . Viitorul program Erasmus vizează să ofere o gamă largă de oportunități pentru dezvoltarea acestor competențe de către cursanții de la toate nivelurile, în special prin a oferi mai multe oportunități pentru ca instituțiile de educație și formare să dezvolte, în cooperare cu ecosistemele lor de cunoștințe, abordări în mai mare măsură transdisciplinare, centrate pe cursant și bazate pe provocări. Fondurile structurale și de investiții europene pot sprijini acțiunile de dezvoltare a unor astfel de competențe la nivel regional și național.

-Comisia va reuni persoanele interesate în domeniul educației și reprezentanții statelor membre pentru a stimula învățarea reciprocă și dezvoltarea unei perspective europene în educație. Aceasta urmărește să acționeze în direcția extinderii și a consolidării Acțiunilor Jean Monnet prin aducerea acestora mai aproape de școli, în scopul promovării modului de viață european, a durabilității și a valorilor UE 35 .

-Pentru a construi medii educaționale democratice fără bullying (comportamente agresive), discursuri dăunătoare și dezinformare, Comisia plănuiește să continue să sprijine, prin intermediul programului Erasmus, statele membre și persoanele interesate cu privire la punerea în aplicare a Recomandării Consiliului din 22 mai 2018 privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării 36 .

3.2O educație și formare mai favorabile incluziunii și mai sensibile la dimensiunea de gen

Comisia va reuni experți și persoane interesate din statele membre prin intermediul unor platforme dedicate pentru învățare reciprocă și cooperare, pentru a sprijini colectarea de date defalcate în funcție de gen și inovarea în vederea unei educații favorabile incluziunii și egalității de gen, răspunzând la necesitățile legate de politici ale statelor membre. Aceasta ar trebui să contribuie la concentrarea investițiilor naționale și UE asupra grupurilor și domeniilor care au cea mai mare nevoie de ele.

Pentru noua perioadă de programare, o atenție deosebită va fi acordată incluziunii, egalității și diversității în cadrul programelor Erasmus și „Corpul european de solidaritate”. Aceasta va institui o abordare multilaterală pentru ca programul să devină mai favorabil incluziunii, inclusiv prin introducerea unor formate mai flexibile și mai accesibile, prin măsuri de sprijin în vederea pregătirii și a însoțirii participanților și prin măsuri financiare în vederea sprijinirii persoanelor care au dificultăți legate de participarea la program.

În plus, următoarele inițiative vor contribui la încurajarea dimensiunii favorabile incluziunii a educației:

-Inițiativa „Căi către succesul școlar” va ajuta toți elevii să atingă un nivel de bază 37 în ceea ce privește competențele de bază. Inițiativa va acorda o atenție specială grupurilor expuse unui risc mai mare de rezultate insuficiente și de părăsire timpurie a școlii. Pe baza Recomandării Consiliului din 2011 privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii, Comisia va coopera cu statele membre pentru a dezvolta împreună o orientare de politică privind reducerea rezultatelor slabe și creșterea absolvirii învățământului secundar. Aceasta se va baza pe cei patru piloni de i) monitorizare (permite urmărirea și acțiunile specifice), ii) prevenire (în special pentru grupuri cu risc), iii) intervenție timpurie (pentru elevii care întâmpină deja dificultăți) și iv) compensare (pentru cei care au avut deja rezultate slabe și necesită o a doua șansă) 38 . Comisia va mobiliza de asemenea semestrul european. Acesta va oferi politici de sprijin adaptate eforturilor statelor membre de a crește nivelurile de competență, cu o atenție specială pentru decuplarea nivelului de instruire de contextul socio-economic. Inițiativa va contribui la prevenirea șomajului în rândul tinerilor, iar Comisia va asigura o coordonare strânsă cu acțiunile avute în vedere în propunerea recentă privind consolidarea Garanției pentru tineret 39 .

-Comisia va reuni un grup de experți pentru a elabora propuneri privind strategii de creare a unor medii de învățare favorabile pentru grupurile expuse riscului de rezultate insuficiente 40  și de susținere a bunăstării la școală. Aceasta va include abordarea provocărilor specifice dimensiunii de gen, cum ar fi stereotipurile de gen în educație și în carierele educaționale, precum și rezultatele insuficiente ale băieților, dar și abordarea bullying-ului (comportamente agresive) și a hărțuirii sexuale. În acest din urmă context, femeile și fetele ar trebui de asemenea sprijinite să învețe să se apere împotriva violenței online. Pentru acțiunea la nivel național, statele membre pot profita de mai multe instrumente de finanțare, de Fondul social european sau de resursele disponibile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

-Având în vedere că participarea la educația și îngrijirea timpurie este un factor determinant important pentru dobândirea ulterioară a competențelor de bază, Comisia va sprijini statele membre în punerea în aplicare a cadrului european de calitate pentru sisteme de educație și îngrijire timpurie de înaltă calitate 41 . Pentru a pregăti mai bine copiii să reușească în contextele educaționale de pe parcursul vieții, în 2021 Comisia va pune la dispoziție un set de instrumente bazat pe schimbul de bune practici și pe contribuția experților și a persoanelor interesate, în scopul incluziunii în educația și îngrijirea timpurie, și o prezentare generală a competențelor de bază ale personalului din acest domeniu. Comisia lucrează de asemenea la o Garanție pentru copii.

-Pentru a încuraja incluziunea și calitatea sistemelor EFP, astfel cum s-a anunțat în cadrul Agendei pentru competențe în Europa, Comisia plănuiește să sprijine instituirea a 50 de centre de excelență profesională cu finanțare din partea programului Erasmus. Centrele de excelență profesională vor deveni puncte de referință atât pentru formarea inițială a tinerilor, cât și pentru perfecționarea și recalificarea continuă a adulților.

-Învățământul superior și sistemele EFP trebuie să se adapteze pentru a-și consolida rolul-cheie în susținerea învățării pe tot parcursul vieții și cu scopul de a fi accesibile pentru un grup mai divers de studenți. Aceasta necesită o modificare în profunzime a mentalității, a culturii și a structurii. Comisia va coopera cu statele membre în vederea acestui obiectiv și plănuiește să furnizeze sprijin prin intermediul programului Erasmus și al altor fonduri și instrumente UE. În plus, astfel cum s-a stabilit în cadrul Agendei pentru competențe, Comisia va acționa în direcția elaborării unei Abordări europene pentru micro-certificate, pentru a susține extinderea oportunităților de învățare și consolidarea rolului învățământului superior și al instituțiilor de educație și formare profesională în cadrul învățării pe tot parcursul vieții, prin furnizarea unor oportunități de învățare mai flexibile și modulare. Acestea sunt utile nu numai pentru profesioniști, ci pot de asemenea să completeze programa de învățământ pentru studenții aflați la nivelurile absolvent, masterand sau doctorand. Un număr în creștere de adulți, cu sau fără o diplomă de studii superioare, vor trebui să se recalifice și să se perfecționeze prin intermediul unor alternative mai flexibile decât o diplomă de studii de lungă durată, pentru a depăși diferența dintre competențele rezultate în urma calificărilor lor formale inițiale și necesitățile emergente de competențe de pe piața forței de muncă. Necesitatea unor parcursuri de învățare mai flexibile și mai favorabile incluziunii a crescut, în condițiile în care populația de studenți devine mai diversă, iar nevoile de învățare mai dinamice. În timp ce un număr în creștere de instituții de învățământ superior, inclusiv universitățile europene, lucrează deja la dezvoltarea acestor micro-certificate, lipsesc o definiție și o abordare comune privind validarea și recunoașterea lor. În acest context, astfel cum s-a anunțat în cadrul Agendei pentru competențe, Comisia plănuiește să prezinte o Propunere de Recomandare a Consiliului în 2021. Obiectivul recomandării ar fi acela ca acțiunile europene să susțină construirea încrederii în micro-certificate în întreaga Europă și vizează să pună în aplicare toate etapele necesare până în 2025, în vederea utilizării, a portabilității și a recunoașterii acestora la o scară mai largă.

-Învățarea nonformală, inclusiv activitatea de voluntariat, contribuie la dobândirea abilităților de viață și a aptitudinilor și competențelor profesionale. Aceste aptitudini și competențe trebuie încurajate, valorizate și recunoscute pe deplin 42 . Corpul european de solidaritate a integrat pe deplin valoarea de învățare și recunoașterea acestora în obiectivele și operațiunile sale. Există încă, cu toate acestea, obstacole în calea mobilității transfrontaliere a voluntarilor, inclusiv recunoașterea rezultatelor învățării de către angajatori. Pe baza revizuirii Recomandării existente a Consiliului din 2008 privind mobilitatea tinerilor voluntari 43 , Comisia va furniza în 2021 orientări actualizate de politici pentru a soluționa obstacolele legale, financiare și administrative care împiedică încă voluntariatul și solidaritatea transfrontaliere ale tinerilor. Aceasta va contribui la îmbunătățirea în continuare a caracterului favorabil incluziunii, a calității și a recunoașterii experiențelor transfrontaliere în temeiul viitorului program „Corpul european de solidaritate”.

-Guvernele, împreună cu persoanele interesate, ar trebui să încurajeze egalitatea de gen în toate sectoarele educației și formării, inclusiv prin asigurarea accesului la o educație de calitate pentru băieți și fete, femei și bărbați, în toată diversitatea lor.

-Guvernele, împreună cu persoanele interesate, ar trebui să încurajeze o educație favorabilă incluziunii în toate sectoarele educației și formării, în conformitate cu angajamentele statelor membre și ale UE referitoare la punerea în aplicare a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

-Comisia plănuiește să contribuie la consolidarea cercetării, inclusiv cu sprijin din partea Orizont Europa, explorând rolul genului în politicile privind educația și formarea, precum și legăturile dintre gen, educație și succesul social și economic.

-Module dedicate din cadrul academiilor de profesori vor contribui la găsirea de soluții pentru a încuraja efectiv predarea sensibilă la dimensiunea de gen în școli.

-O nouă agendă pentru transformarea învățământului superior va promova echilibrul de gen în cadrul carierelor academice și al opțiunii referitoare la studii, precum și integrarea unei dimensiuni a egalității de gen în programele de învățământ ale universităților. Acțiunile întemeiate pe noua agendă vor acorda o atenție specială femeilor aflate în poziții cu putere de decizie din instituțiile de învățământ superior.

-Comisia va propune fluxuri de lucru dedicate în Spațiul european al educației, care să permită un cadru pentru dezvoltarea orientărilor de politici privind egalitatea de gen în educație și formare. Acestea vor include orientări privind modalitățile de elaborare a unor procese educative sensibile la dimensiunea de gen. Activitatea Comisiei privind datele, studiile și analizele care susțin Spațiul european al educației va aborda dimensiunea de gen.

3.3Susținerea tranziției verzi și a tranziției digitale în și prin educație și formare

Pentru a realiza dubla tranziție, Comisia recomandă prioritizarea acțiunilor care ajută cetățenii să dobândească cunoștințe, abilități, valori și atitudini necesare pentru a trăi în, a dezvolta și a susține o societate și o economie durabile și eficiente din perspectiva resurselor. Programele de finanțare care sprijină tranziția verde și tranziția digitală, precum Mecanismul de redresare și reziliență și Fondul pentru o tranziție justă, pot fi de asemenea utilizate pentru a sprijini punerea în aplicare a principalelor obiective ale educației și formării. Statele membre sunt încurajate să evalueze cu grijă posibilitățile și să prezinte propuneri adecvate. De asemenea, experiența digitală practică în educația și formarea pentru toți va ajuta cetățenii să contribuie la și să prospere într-o societate hiperconectată.

-Comisia va lansa, până la sfârșitul anului 2020, o Coaliție în domeniul educației privind clima pentru a mobiliza expertiză, pentru a furniza resurse pentru colaborarea în rețea și pentru a susține abordările creative în privința profesorilor, elevilor și studenților. În sinergie cu Pactul climatic european, aceasta va reprezenta o legătură între inițiativele bazate pe o abordare ascendentă și acțiunea la nivelul UE, sprijinind angajamentele și acțiunile concrete de modificare a comportamentului durabil în cadrul UE.

-Pentru a contribui la integrarea tranziției verzi și a durabilității în școli, în învățământul superior și în formarea profesională, în 2021, Comisia va propune o Recomandare a Consiliului privind educația pentru durabilitatea mediului. Aceasta va furniza orientări pentru școli, pentru instituțiile de învățământ superior și pentru profesori referitor la modalitățile de cooperare și de schimb de experiențe între statele membre privind educația pentru durabilitatea mediului. Comisia va propune de asemenea un Cadru european de competențe pentru a contribui la dezvoltarea și evaluarea cunoștințelor, a competențelor și a atitudinilor privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă, care ar putea fi asociat recomandării Consiliului.

-Comisia va promova trecerea la o infrastructură educațională mai verde. Infrastructura educațională reprezintă în medie 8 % din cheltuielile pentru educație și formare ale statelor UE. Cu toate acestea, cele mai multe școli și multe universități nu sunt echipate pentru a face față cererii de noi competențe și pedagogii sau nu îndeplinesc standardele energetice din prezent, și există un potențial semnificativ de îmbunătățire a domeniilor verzi în școli pentru a încuraja interacțiunea și învățarea. Comisia intenționează să coopereze cu Banca Europeană de Investiții, inclusiv prin intermediul programului InvestEU 44 , pentru a permite statelor membre să acceseze toate resursele disponibile de finanțare a dezvoltării infrastructurilor atât digitale, cât și fizice pentru educație și formare, precum și pentru a construi capacitățile necesare pentru a beneficia de acestea.

-Inițiativa „Cercetători în școli” vizează să aducă știința în școli, permițând tinerilor cercetători susținuți prin Acțiunile Marie Skłodowska-Curie să colaboreze cu profesorii și cu elevii cu privire la schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, digitalizare, sănătate și alte aspecte acoperite de Pactul verde european.

-Pentru a soluționa disparitatea în materie de competențe digitale 45 din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții și pentru a consolida capacitatea digitală și reziliența sistemelor de educație și formare din Europa, Comisia propune în prezent o nouă abordare cuprinzătoare privind învățarea și educația digitală la nivel european, în temeiul noului Plan de acțiune pentru educația digitală. Acesta conține acțiuni ambițioase care abordează două priorități strategice: promovarea dezvoltării unui ecosistem european de educație digitală și consolidarea competențelor și aptitudinilor digitale relevante pentru transformarea digitală 46 .

-Viitorul program Europa digitală are în vedere finanțare pentru competențele digitale avansate în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și calculul de înaltă performanță, pentru a susține nevoia statelor membre de experți în domeniul digital.

-În cooperare cu Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și cu comunitățile de cunoaștere și inovare ale acestuia (KIC), precum și cu alte părți ale programului Orizont Europa, recurgerea pe scară mai largă la ateliere privind competențele digitale și antreprenoriale (40 000 de studenți) și organizarea de scheme de plasare pe termen scurt a studentelor în domeniul digital și în domenii conexe STIM din diferitele sectoare economice.

-În conformitate cu propunerile, viitoarele programe Erasmus și „Corpul european de solidaritate” vor fi mai verzi și mai digitale. Mobilitatea virtuală și mixtă ar putea completa mobilitatea fizică. Aspectele verzi și digitale ar trebui să aibă prioritate în proiectele de cooperare, având în vedere caracterul lor orientat către viitor și strategic. Programele ar trebui să raționalizeze dimensiunea digitală în cadrul acțiunilor privind mobilitatea și cooperarea și intenționează să susțină metode ecologice de cooperare și de executare a proiectelor. Alte inițiative, precum stimulente pentru călătoriile pentru mobilitatea fizică care presupun emisii reduse de carbon, ar completa măsurile.

3.4Îmbunătățirea competențelor și a motivării în profesia educațională

Factorii de decizie la nivel național și experții au subliniat potențialul cooperării la nivelul UE pentru a consolida profesia educațională. În acest temei, Comisia va lansa o serie de inițiative pentru a sprijini mai bine dezvoltarea competențelor și parcursurile de carieră ale profesorilor, ale formatorilor și ale personalului de conducere din învățământul școlar și pentru a sprijini atractivitatea profesiei educaționale. Aceste inițiative vor contribui la îmbunătățirea oportunităților de dezvoltare profesională și la recunoașterea dezvoltării competențelor individuale dobândite în diferite contexte. Acestea vor promova diversificarea oportunităților de carieră pentru profesori, formatori și personalul de conducere din învățământul școlar și vor aduce beneficii dezvoltării personale, școlare și a sistemului. În plus, acestea vor îmbunătăți calitatea și numărul oportunităților de mobilitate în scopul învățării pentru profesori și vor include mobilitatea ca parte integrantă din educația lor inițială și continuă. În plus, aceste inițiative vor încuraja cooperarea dintre profesori, furnizorii de educație pentru profesori și educația pentru profesori bazată pe cercetări. În cele din urmă este important să menționăm că aceste inițiative vor susține puterea de mobilizare a profesorilor pentru a împărtăși propriile experiențe și pentru a sensibiliza societatea, pentru ca vocea lor să fie mai bine auzită. În vederea acestor obiective:

- Comisia plănuiește să lanseze Academii Erasmus pentru profesori în cadrul noului program Erasmus pentru 2021, pentru a crea rețele de instituții pentru educația profesorilor și asociații de profesori. În timp, Academiile vor crea comunități de practică, în special cu privire la educația inițială a profesorilor și la dezvoltarea profesională continuă, pentru a furniza informații necesare în vederea politicilor naționale și europene privind educația profesorilor și pentru a sprijini inovarea în practica profesorilor. Aceste rețele vor furniza profesorilor și studenților oportunități de învățare privind aspectele pedagogice de interes comun. Module dedicate vor aborda aspecte precum implicarea în dialogul cu societatea, educația pentru dezvoltare durabilă sau predarea în clasele multilingve. Academiile Erasmus pentru profesori vor utiliza parteneriatele structurale și programele comune dintre instituții și alți furnizori și asociații din domeniul educației profesorilor, formarea și învățarea transfrontalieră constituind o caracteristică obișnuită a acestora. Până în 2025 ar trebui instituite 25 de academii Erasmus pentru profesori.

-Comisia va dezvolta orientări europene pentru dezvoltarea cadrelor naționale privind carierele în anii 2021-2022, susținând astfel progresul în carieră al persoanelor care lucrează în învățământul școlar. Acestea vor fi realizate prin învățare reciprocă între țări, pe măsură ce acestea se adaptează și pun în aplicare conceptul unui Cadru coerent privind carierele în domeniul învățământului școlar 47 .

-Ca parte a activității sale referitoare la un viitor cadru privind mobilitatea și în concordanță cu Academiile Erasmus pentru profesori, Comisia va colabora cu statele membre și cu persoanele interesate pentru a elabora un cadru de politică pentru creșterea numărului și a calității oportunităților de mobilitate în scopul învățării pentru profesori în Europa, pe baza necesităților lor efective de mobilitate.

-Până în 2021, Comisia va institui un Premiu european pentru predare inovativă în vederea recunoașterii activității profesorilor (și a școlilor lor) care aduc o contribuție excepțională profesiei. Această inițiativă se va baza pe bune practici precum Certificatul lingvistic european, premiul Jan Amos Comenius, precum și premiile naționale și europene eTwinning.

3.5Consolidarea instituțiilor europene de învățământ superior

Instituțiile de învățământ superior din Europa se află în centrul atât al Spațiului european al educației, cât și al Spațiului european de cercetare și sunt deosebit de bine poziționate pentru a conecta aceste două spații. Pentru a asigura o sinergie deplină între acestea, Comisia se angajează să sprijine statele membre și instituțiile de învățământ superior în ceea ce privește crearea unui cadru de politică care permite o cooperare transnațională omogenă și ambițioasă între instituțiile de învățământ superior din Europa. Acesta se va baza pe experiențele alianțelor universităților europene selectate în temeiul programului Erasmus+, sprijinite de asemenea în cadrul Orizont 2020.

Obiectivul este de a furniza stimulente pentru mai mult de 5 000 de instituții de învățământ superior din Europa în vederea adaptării la condițiile post-COVID-19 și de a forma generațiile viitoare în ceea ce privește co-crearea de cunoștințe transfrontaliere, precum și de discipline și culturi pentru o societate rezilientă, favorabilă incluziunii și durabilă. Comisia va colabora cu sectorul învățământului superior și cu statele membre pentru a co-crea stimulente pentru o transformare accelerată a instituțiilor de învățământ superior din Europa într-un mod deschis și favorabil incluziunii.

O asemenea transformare se va axa pe conectivitatea dintre instituțiile de învățământ superior, dar și cu ecosistemele înconjurătoare și cu societatea, astfel încât să fie acoperite toate cele patru misiuni ale universităților: educația și cercetarea, rezultatele orientate către inovare și serviciile pentru societate. Incluziunea va reprezenta de asemenea un obiectiv-cheie pentru a asigura că instituțiile de învățământ superior sunt accesibile, deschise către un grup divers de studenți și de cercetători și oferă mai multe oportunități pentru învățarea pe tot parcursul vieții. În al treilea rând, transformarea va aborda pregătirea și reziliența digitală și verde pentru a sprijini eforturile universităților de a construi, de a consolida și de a îmbunătăți capacitatea digitală și verde și instrumentele digitale. În conformitate cu Planul de acțiune pentru educația digitală, aceasta va consolida nevoile studenților, ale personalului și ale cercetătorilor în materie de aptitudini și competențe digitale. Deoarece învățământul superior este esențial pentru realizarea Pactului verde european și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, transformarea va susține integrarea învățării și formării pentru dezvoltare durabilă în toate disciplinele și la toate nivelurile printr-o abordare interdisciplinară și bazată pe provocări, între care inovarea va constitui o componentă crucială. Pe lângă inovarea legată de cercetare, este de asemenea important să se asigure inovarea în cadrul învățării și predării centrate pe student, precum și parcursuri de carieră și învățare mai flexibile și modulare. Acțiunile întemeiate pe programul Europa digitală vor susține cooperarea între mediul academic, cercetători și antreprenori în domenii digitale specifice, în vederea consolidării acestor ecosisteme pentru a atrage, a forma și a recalifica talentele.

În acest scop, Comisia va iniția anul acesta o consultare publică online, completată cu evenimente de consultare specifice. Aceasta va iniția co-crearea unei agende privind transformarea învățământului superior până la sfârșitul anului 2021.

Următoarele inițiative concrete vor susține această agendă privind transformarea:

-Obiectivul Comisiei este de a se implica în implementarea integrală a inițiativei privind universitățile europene din cadrul programului Erasmus, în sinergie cu programul Orizont Europa, cu programul Europa digitală și cu alte instrumente UE. Pe baza rezultatului experiențelor alianțelor de universități europene care au început în 2019 și în 2020, Comisia va colabora cu statele membre și cu sectorul învățământului superior pentru a optimiza viziunea universităților europene și pentru a aborda obstacolele concrete întâlnite, astfel încât să facă posibilă realizarea ambițiilor înalte ale sectorului învățământului superior.

-Cu sprijin din partea Coaliției STIM a UE 48 , Comisia va contribui la promovarea dezvoltării unei noi programe pentru învățământul superior în domeniile ingineriei și TIC, pe baza abordării STIAM (științe, tehnologie, inginerie, artă, matematică) 49 . În conformitate cu acțiunile anunțate în cadrul Agendei pentru competențe în Europa, aceasta va explora modalități și mijloace pentru a face domeniile STIM mai atractive pentru femei. Aceasta va contribui atât la echilibrul de gen al studenților și al personalului academic, cât și la rezerva de aptitudini și competențe în acest domeniu cu necesități ridicate.

-În acest context, Comisia va examina de asemenea, împreună cu statele membre și cu persoanele interesate, dezvoltarea unei diplome europene care ar putea furniza un cadru pentru a facilita eliberarea de diplome comune ale alianțelor de universități, precum Universitățile europene. O astfel de diplomă europeană este un element de bază pentru a permite studenților de la toate nivelurile și disciplinele să aleagă ce, unde și când să studieze în cadrul membrilor unei alianțe transnaționale de universități, în urma unei orientări pedagogice solide.

-Instituțiile de învățământ superior ar trebui să faciliteze o furnizare mai eficientă a programelor modulare comune. Pe lângă cerințele formale privind diplomele eliberate, aceasta privește de asemenea acreditarea și asigurarea calității. La rândul său, Comisia va îmbunătăți implementarea instrumentelor necesare privind transparența, împreună cu centrele naționale de informare pentru recunoaștere academică, cu instituțiile de învățământ superior, cu agențiile pentru asigurarea calității și cu alte persoane interesate cheie. Această activitate se va baza pe proiecte Erasmus+ de succes, precum baza de date a rapoartelor externe privind asigurarea calității, utilizarea și promovarea suplimentului digital la diplomă, crearea cataloagelor de cursuri online și a bazelor de date cu programe de studii, precum și dezvoltarea de noi tehnologii, cum ar fi blockchain, pentru a asista implementarea recunoașterii automate în vederea continuării studiilor. Un sistem european real de recunoaștere și de asigurare a calității va garanta că asigurarea externă a calității protejează autonomia instituțiilor de învățământ superior și în același timp menține încrederea publică în recunoașterea automată în vederea continuării studiilor în cadrul unui stat membru și în diferite state membre. În acest scop, Comisia va revizui Recomandarea Consiliului și a Parlamentului European privind asigurarea calității 50 în cooperare cu statele membre și cu sectorul învățământului superior 51 .

-În strânsă cooperare cu statele membre și cu sectorul învățământului superior, Comisia va explora necesitatea și fezabilitatea unui statut juridic al alianțelor de universități, precum universitățile europene. Dacă este justificat, acțiuni de facilitare a unei astfel de cooperări aprofundate și durabile între instituțiile de învățământ din diferitele state membre ar putea urma începând din 2023. Acțiunile posibile ar putea include soluții pentru cooperarea transfrontalieră legate de finanțare, acreditare, asigurarea calității, studenți și relațiile de muncă, precum și administrarea infrastructurii. Posibila utilizare a statutelor existente naționale și europene, precum grupările europene de cooperare teritorială, vor fi examinate pentru a vedea dacă pot fi potrivite în acest scop, cu ajustări, sau dacă vor fi necesare alte soluții.

-Inițiativa privind legitimația europeană de student, identificată în concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017 ca una dintre acțiunile-cheie pentru „promovarea mobilității studenților și participarea la activități educaționale și culturale”, este un pas important în ceea ce privește realizarea obiectivelor Spațiului european al educației și facilitarea în cea mai mare măsură posibilă a mobilității studenților în Europa. Prin intermediul celor două componente cheie ale sale, aplicația pentru dispozitive mobile Erasmus+ și digitalizarea gestionării mobilității studenților, inițiativa constituie o reală revoluție pentru simplificarea modului în care universitățile gestionează mobilitatea studenților. Prin crearea unui ghișeu digital unic prin intermediul aplicației pentru dispozitive mobile Erasmus+, studenții vor avea acces în mod facil și securizat la toate informațiile și serviciile de care au nevoie înainte, în timpul și după perioada de mobilitate în străinătate 52 . Aceștia vor putea să aplice pentru o mobilitate, să aleagă cursurile pe care le urmează, să primească recunoaștere automată a creditelor obținute în străinătate, să primească acces mai rapid la servicii precum biblioteca, transportul, cazarea și să aibă acces ușor la informații privind evenimentele și activitățile organizate de uniunile locale de studenți sau de ramurile locale ale organizațiilor de studenți paneuropene. Contribuind la obiectivele inițiativei privind legitimația europeană de student 53 , un cadru pentru schimbul fiabil transfrontalier de date de identificare, în conformitate cu Regulamentul eIDAS privind identificarea electronică și serviciile de încredere, va fi permis de platforma EU Student eCard.

-

Inițiativa vizează ca gestionarea mobilității să devină mai ușoară, mai eficientă și mai verde pentru instituțiile de învățământ superior. Aceasta va digitaliza toate etapele administrative și va conecta diversele sisteme TI interoperabile ale universităților din țările programului Erasmus+, realizând în cele din urmă o mobilitate Erasmus+ informatizată și cu respectarea deplină a Regulamentului general privind protecția datelor. Această inițiativă promovează de asemenea o puternică identitate de student european prin faptul că permite universităților să adauge o hologramă de „student european” și un număr unic de card pentru cardurile existente de student, astfel încât studenții lor mobili să poată accesa serviciile pentru studenți și reducerile pe perioada petrecută în străinătate. Cu sprijinul programului Erasmus, al programului Europa digitală și al Mecanismului pentru interconectarea Europei, Comisia va iniția o punere în aplicare progresivă a acestor servicii începând cu studenții Erasmus în 2021, cu scopul ca toți studenții mobili din Europa să beneficieze de acestea până în 2025.

-În conformitate cu Recomandarea Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor dobândite în cadrul învățământului superior și a celor dobândite ca urmare a absolvirii unui ciclu secundar superior de învățământ și formare, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate 54 , o calificare acordată într-un stat membru ar trebui să fie valabilă în oricare alt stat membru în vederea accesului la activități de continuare a învățării. În acest scop, Comisia va continua să acorde sprijin statelor membre pentru crearea condițiilor care vor face posibilă recunoașterea reciprocă automată până în 2025. Aceasta implică de asemenea o cooperare strânsă cu Centrele naționale de informare pentru recunoaștere academică (NARIC), sprijinite de programul Erasmus+. Erasmus+ a finanțat crearea unei echipe de suport tehnic pentru rețeaua NARIC, care va încuraja implementarea recunoașterii automate. Aceasta va furniza asistență pentru rețeaua de recunoaștere prin consolidarea capacităților, formări și împărtășirea de bune practici privind recunoașterea automată. În 2022, Comisia va raporta cu privire la progresul punerii în aplicare a Recomandării Consiliului, pe baza contribuțiilor statelor membre.

-În temeiul Agendei pentru competențe, Comisia va sprijini statele membre și instituțiile de învățământ superior să utilizeze instrumentele europene standard disponibile în Europass pentru a emite acreditări digitale autentice, inclusiv diplome și micro-certificate digitale. Acreditările digitale emise prin intermediul instrumentelor europene comune pot să faciliteze recunoașterea, să eficientizeze procesele de admitere și de recrutare și să reducă frauda.

-Feedbackul de la absolvenți după terminarea studiilor este esențial pentru a asigura că cunoștințele, aptitudinile și competențele dobândite de studenți au o calitate înaltă și sunt relevante pentru piața muncii prezentă și viitoare. Feedbackul din sondaje este util nu numai pentru universități, care își pot adapta programele de învățământ și predarea, ci și pentru factorii de decizie care urmăresc să îmbunătățească capacitatea de inserție profesională a absolvenților, să abordeze lipsa de personal calificat și necorelarea competențelor și să promoveze incluziunea socială, accesibilitatea și mobilitatea, precum și să sprijine instituțiile de învățământ superior în dezvoltarea programelor lor de învățământ. Aceasta este esența inițiativei europene privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, instituită prin Recomandarea Consiliului din 2017 privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților 55 . Ca urmare a acestei inițiative, multe țări au instituit sau și-au consolidat mecanismele de monitorizare a rezultatelor studiilor și angajării absolvenților. În 2022, Comisia va trece în revistă progresul efectuat în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandării, cu așteptarea unei adoptări în proporție de 80 % până la sfârșitul anului 2024. Pentru a îmbunătăți dimensiunea europeană, statele membre au cooperat pentru a asigura comparabilitatea datelor, iar multe dintre acestea vor monitoriza absolvenții printr-un set de întrebări convenit în comun, pentru a putea compara rezultatele. Comisia se așteaptă să realizeze punerea în aplicare la nivel european a monitorizării parcursului profesional al absolvenților până în 2025. Această inițiativă ar putea nu numai să ajute universitățile, ci și să ofere informații pentru conceperea politicilor UE de sprijinire a instituțiilor de învățământ superior pentru a-și dezvolta competențele potrivite pentru tranziția verde.

-Orizont Europa și Institutul European de Inovare și Tehnologie vor avea un rol-cheie în sprijinirea dimensiunii de cercetare și inovare a alianțelor universităților europene și în construirea de ecosisteme de cunoștințe. În plus, analizele bazate pe date și învățarea automată ar trebui să aibă un rol în susținerea procesului decizional și a învățării în Spațiul european al educației, respectând în același timp protecția datelor și standardele de confidențialitate. În sinergie cu Spațiul european de cercetare și cu sprijinul Institutului European de Inovare și Tehnologie, Comisia va lansa inițiative pentru a consolida contribuția educației și formării la capacitatea de inovare a Europei.

3.6Educația ca parte a unei Europe mai puternice pe scena internațională

Spațiul european al educației poate contribui la obiectivele geopolitice ale Uniunii Europene prin consolidarea legăturilor acesteia cu restul lumii. Cooperarea internațională ar trebui să aibă un rol mai puternic în sprijinirea sistemelor de educație din țările partenere.

Pentru a consolida rolul educației în politicile externe ale UE și în vederea pandemiei de COVID-19, ar putea fi avute în vedere următoarele acțiuni:

-Acțiunea la nivelul UE ar trebui orientată către crearea unei abordări de tipul Echipa Europa, care să încurajeze o mai mare cooperare cu statele membre ale UE privind activitățile externe ale instituțiilor de educație și formare în diferitele părți ale lumii, consolidând astfel poziția UE ca partener în educație la nivel mondial 56 . Aceasta ar fi pusă în aplicare cu respectarea competențelor UE și a procedurilor decizionale, inclusiv a normelor de votare instituite de tratatele UE. UE în sine este un jucător relativ mic, însă UE și statele sale membre însumează peste jumătate din întreaga cooperare internațională în domeniul educației, inclusiv învățământul primar, învățământul secundar, EFP și învățământul superior. Prin urmare, educația și formarea au un rol esențial ca factor de mobilizare a Echipei Europa. Aceasta include o aliniere mai strânsă a acțiunilor europene de cooperare internațională în domeniul educației, inclusiv a programului Erasmus+ și a contribuției UE la inițiativele mondiale în domeniul educației, cu prioritățile UE la nivel bilateral, regional și mondial. UE va continua de asemenea să ajute copiii afectați de crizele umanitare să aibă acces la un învățământ primar și secundar sigur, de calitate și acreditat, prin proiecte privind educația în situații de urgență. UE va promova un acces egal la educația de calitate la toate nivelurile prin menținerea finanțării pentru educația în situații de urgență la 10 % din bugetul pentru ajutoare umanitare. O astfel de abordare poate crea sinergii mai puternice între educație și restul agendei parteneriatelor UE.

-Pe lângă mobilitatea fizică, UE ar trebui să susțină calea digitală a internaționalizării furnizorilor de educație, în special instituțiile de învățământ superior și de formare profesională, prin creșterea oportunităților digitale pentru personal, profesori și studenți, inclusiv prin cursuri online și modele de învățare mixtă.

-UE ar trebui să consolideze de asemenea cooperarea cu partenerii strategici la nivel global (de exemplu, China, Japonia, SUA), protejând mai bine, în același timp, interesul, cunoștințele și valorile Uniunii și promovând reciprocitatea și condiții de concurență echitabile.

-O dimensiune internațională extinsă a programului Erasmus ar putea constitui un instrument major de încurajare a dimensiunii globale a Spațiului european al educației. Programul Erasmus ar trebui utilizat din ce în ce mai mult într-un mod specific, pentru a atrage talentele către instituțiile de învățământ superior din UE și pentru a utiliza rețelele de foști studenți în vederea unei colaborări strategice cu tinerii și viitorii lideri din țările partenere. Ar trebui pus un accent deosebit pe cooperarea cu regiunile învecinate și în special cu Africa, prin sprijinirea punerii în aplicare a strategiei cuprinzătoare a UE pentru Africa, în scopul de a contribui la redresarea economică a regiunii prin susținerea procesului în curs de reformare a sistemelor de educație, formare și cercetare.

-Comisia va fi deschisă în continuare către acțiunile la nivel mondial precum programul de masterat comun Erasmus Mundus, pentru a consolida parteneriatele internaționale și pentru a asigura că învățământul superior european devine și mai atractiv. Aceasta ar trebui să contribuie la o mai mare promovare a internaționalizării, a atractivității și a competitivității mondiale a universităților din Europa.

Obiectivele intermediare la nivel internațional vor include o participare din ce în ce mai mare la demersurile privind învățarea reciprocă și cooperarea. Pe lângă participarea în curs a acelor țări din cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb care sunt membre ale Spațiului Economic European 57 , Balcanii de Vest ar trebui de asemenea să se asocieze cu drepturi depline la Spațiul european al educației și la programul Erasmus 58 , în conformitate cu procedurile și condițiile aplicabile.

4Un cadru de susținere pentru realizarea Spațiului european al educației până în 2025

Pentru ca Spațiul european al educației să devină o realitate până în 2025, va fi instituit un cadru de susținere.

4.1Misiunile cadrului de susținere a Spațiului european al educației

Cadrul de susținere va contribui la realizarea Spațiului european al educației în următoarele moduri:

-În primul rând, va permite statelor membre, UE și comunității mai extinse din domeniul educației și formării să pună în aplicare inițiativele prezentate în această Comunicare, în vederea realizării Spațiului european al educației. Pe baza unor orientări consolidate din partea Consiliului, acesta va încuraja metode flexibile de cooperare și va consolida sinergia cu alte inițiative din domeniul educației și formării, inclusiv cu Spațiul european de cercetare și cu procesele Bologna și Copenhaga. Pe lângă Summiturile europene privind educația și acțiunile de implicare în temeiul Spațiului european al educației și al Planului de acțiune pentru educația digitală, precum Coaliția în domeniul educației privind clima sau Hackathonul educației digitale, Comisia va promova activități și campanii regulate de informare pentru a încuraja implicarea persoanelor interesate la nivel local și regional.

-În al doilea rând, cadrul de susținere va identifica ținte și indicatori pentru a orienta și a monitoriza progresul privind Spațiul european al educației. Pe lângă monitorizarea progresului privind țintele existente, este necesar să fie dezvoltată, cu toate persoanele interesate, o nouă abordare pentru indicatorii și țintele pentru Spațiul european al educației de-a lungul celor șase dimensiuni ale sale. Comisia va continua să coopereze cu statele membre și cu comunitatea mai extinsă din domeniul educației și formării pentru a colecta date comparabile și pentru a dezvolta indicatori, cu scopul de a încuraja elaborarea de politici bazate pe date în ceea ce privește realizarea Spațiului european al educației.

-În al treilea rând, cadrul de susținere va încuraja integrarea educației și formării în semestrul european pentru a consolida capacitățile statelor membre de redresare în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Semestrul european va stabili contextul mai larg în care va fi evaluat progresul privind realizarea Spațiului european al educației, alături de alte politici sociale și economice. Acesta va furniza de asemenea date și analize privind modul în care educația și formarea interacționează cu alte politici, pentru a contribui la documentarea recomandărilor specifice fiecărei țări. În cooperare cu Consiliul, Comisia va explora noi opțiuni pentru contribuțiile voluntare ale statelor membre la semestru, cum ar fi prin intermediul evaluărilor colegiale voluntare. Cadrul de susținere va avea un rol-cheie în orientarea sprijinului financiar prin fondurile structurale și de investiții europene și prin Instrumentul de sprijin tehnic al Comisiei (fostele programe de sprijin pentru reforme structurale). Finanțarea semnificativă disponibilă prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență va furniza, în plus, un sprijin major pentru reformele în domeniul educației și pentru investițiile în educație, de la infrastructură și construcții la formări, dispozitive digitale sau finanțare pentru resursele educaționale deschise. Strategia anuală privind creșterea durabilă pentru anul 2021 a evidențiat necesitatea unor investiții fără precedent în perfecționare și recalificare și a făcut din aceasta una dintre cele șapte investiții emblematice.

-În al patrulea rând, cadrul de susținere va pune bazele pentru instituirea unui cadru complet de guvernanță pentru Spațiul european al educației până în 2025, respectând în același timp pe deplin responsabilitatea statelor membre pentru conținuturile predării și pentru organizarea sistemelor lor de educație. Noul cadru de guvernanță va necesita o implicare politică de nivel înalt pentru a lua decizii în cadrul unui ecosistem complex. Pentru ca acest lucru să se poată înfăptui, noul cadru de guvernanță ar trebui să consolideze obiectivele strategice ale UE și să contribuie la conectarea la inițiativele globale, inclusiv la cele în contextul ONU sau OCDE. Acesta ar trebui să ofere o eficiență și o eficacitate crescute miniștrilor și experților în ceea ce privește implicarea lor la nivelul UE. În sfârșit, acesta ar trebui să contribuie la promovarea unor soluții eficace și a unor reforme ale politicilor pe teren. În legătură cu acestea, Comisia va contribui la intensificarea activității privind investițiile ca parte a Spațiului european al educației. Aceasta va include încurajarea dezbaterilor în cadrul forurilor politice la nivel înalt, cum ar fi discuțiile comune între miniștrii de finanțe și miniștrii educației din UE, precum și cu alte instituții, precum Banca Europeană de Investiții și Parlamentul European. La nivel tehnic, un grup de experți privind investițiile de calitate în educație și formare va sprijini acest proces, contribuind la menținerea atenției asupra investițiilor naționale și regionale. Comisia va oferi de asemenea sprijin specific autorităților locale, regionale și naționale în vederea facilitării învățării reciproce, a analizei și a partajării de bune practici privind investițiile în infrastructura educațională.

4.2Descrierea cadrului de susținere

În perioada de până în 2025, Comisia propune menținerea în cadrul de susținere a Spațiului european al educației a tuturor demersurilor încercate și testate privind învățarea reciprocă din ET 2020, cum ar fi grupurile de lucru, formațiunile direcțiilor generale, instrumentele de învățare reciprocă, cu sprijin financiar în special din partea programului Erasmus. Alte organe de guvernanță relevante, precum Comitetul consultativ pentru formare profesională, ar trebui de asemenea implicate.

Pentru a face față cerințelor din ce în ce mai complexe și rapid schimbătoare ale societății și economiei digitale, cadrul de susținere a Spațiului european al educației va facilita implicarea și interacțiunea în cadrul ecosistemului mai amplu de educație, favorizând un echilibru bun între întâlnirile față în față și cele online.

Principalele caracteristici ale acestui cadru de susținere vor fi:

-Consiliul este invitat să organizeze discuții comune regulate între Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport și celelalte formațiuni ale Consiliului, pentru a susține adoptarea unei abordări la nivelul întregii administrații privind educația și formarea și pentru a consolida contribuția educației și formării la prioritățile politice ale UE 59 , sprijinind în același timp activitatea privind educația în cadrul semestrului european.

-Un Comitet director al Spațiului european al educației pentru a face bilanțul și a asigura păstrarea ritmului tuturor acestor inițiative care au drept rezultat realizarea Spațiului european al educației. Componența acestuia și metodele sale de lucru ar trebui definite împreună cu statele membre până la sfârșitul lunii iunie 2021.

-O colaborare structurată consolidată între Comisie, statele membre și persoanele interesate, pentru a co-crea politici și acțiuni de finanțare, inclusiv prin inițiative bazate pe o abordare ascendentă și o utilizare mai mare a fondurilor UE.

-O platformă permanentă a Spațiului european al educației în calitate de punct de acces public la acțiunile și la serviciile sale. Platforma va asigura transparența și accesul la informații și va furniza un spațiu ușor de accesat cu informații privind activitățile și realizările cadrului de susținere. Platforma va include de asemenea o platformă interactivă pentru a susține cooperarea și schimburile dintre statele membre și persoanele interesate.

4.3Monitorizarea progresului

Datele arată că țintele UE pun în evidență aspectele educaționale de pe agenda națională și încurajează monitorizarea progresului. Acestea sunt puncte-cheie de referință pentru semestrul european și pentru orientarea finanțării din partea UE. Ca mijloc de a monitoriza în continuare progresul în domeniul educației și formării, Comisia propune un set de ținte care trebuie atinse până în 2030, de așa manieră încât să coincidă cu calendarul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acest termen oferă statelor membre timpul necesar pentru introducerea și implementarea reformelor de politică și a investițiilor necesare și pentru ca impactul acestora să devină vizibil.

Aceste ținte ar trebui să se întemeieze pe date comparabile din punct de vedere internațional, pe baza datelor agregate la nivel de țară și a mediei ponderate la nivelul UE. Acestea vor fi monitorizate defalcat pe sexe. Comisia invită Consiliul să stabilească angajamentul UE în ansamblu în ceea ce privește atingerea următoarelor ținte până în 2030 60 :

-Proporția de tineri în vârstă de 15 ani cu competențe scăzute de citire, matematică și științe ar trebui să fie mai mică de 15 %.

-Proporția de elevi de clasa a opta cu competențe scăzute în domeniul informatic ar trebui să fie mai mică de 15 %.

-Cel puțin 98 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară ar trebui să beneficieze de educație preșcolară.

-Proporția persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani care au absolvit cel puțin învățământul secundar superior ar trebui să fie de 90 %.

-Proporția persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani care au absolvit învățământul terțiar ar trebui să fie de cel puțin 50 %.

În plus, astfel cum se precizează în cadrul Agendei pentru competențe, până în 2025, 50 % din populația adultă din UE ar trebui să participe la activități de învățare în fiecare an.

Țintele propuse ale Spațiului european al educației și cele privind învățarea în rândul adulților, EFP și capacitatea de inserție profesională prezentate în cadrul Agendei pentru competențe și în Propunerea de Recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională se completează și se consolidează reciproc, acoperind în același timp întreaga sferă a educației și formării. Comisia va evalua în mod regulat progresul privind aceste seturi de ținte și, după caz, va propune extinderea și revizuirea lor pentru 2030.

Comisia va publica Monitorul european al educației și formării în fiecare an, pentru a evalua situația cu privire la realizarea Spațiului european al educației în toate sectoarele educației și formării. Monitorul va include profilurile de țară și progresul privind țintele UE, luând în considerare obiectivele UE și ale țărilor și oferind orientări pentru reformele de politică. Acesta va analiza în mod consecvent datele pe categorii de gen, statut socio-economic, nevoi educaționale speciale și context minoritar sau migrațional.

Țintele Spațiului european al educației ar trebui însoțite de o serie de instrumente analitice și de învățare reciprocă, care vor măsura progresul prin intermediul unor date comparabile din punct de vedere internațional și colectate în mod regulat. Monitorizarea educației și formării în UE va fi de asemenea efectuată prin intermediul altor indicatori cantitativi și calitativi, precum și al rezultatelor studiilor și cercetărilor. Comisia va colabora cu statele membre, cu experții, cu persoanele interesate și cu partenerii internaționali pentru a dezvolta indicatori în domeniile care nu sunt acoperite de colectările de date la nivel internațional existente, însă care au apărut ca obiective prioritare ale Spațiului european al educației.

Pentru a trece în revistă progresul privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025, pentru a dezbate etapele următoare și a da un impuls proaspăt, Comisia va publica un Raport intermediar privind Spațiul european al educației în 2022 și va organiza un eveniment de evaluare la jumătatea perioadei împreună cu Parlamentul European în 2023. Un raport complet al Comisiei privind Spațiul european al educației va urma în 2025.

5Concluzie

Astfel cum a fost prezentat în această Comunicare, succesul Spațiului european al educației va depinde de cooperarea anterioară, de angajamentul reînnoit privind urmărirea obiectivelor comune și de un cadru robust pentru realizarea acestuia, astfel încât să devină o realitate până în 2025. Comisia invită Consiliul să aprobe cele șase dimensiuni care stau la baza Spațiului european al educației, mijloacele de realizare și obiectivele intermediare ale acestuia, precum și cadrul său de susținere propus până în 2025. Spațiul european al educației oferă o perspectivă privind viitorul educației și formării în Uniunea Europeană. Acesta identifică aspectele-cheie și stabilește căile de urmat, în conformitate cu principiul subsidiarității și cu respectarea deplină a competențelor statelor membre privind educația și formarea la nivel național, regional și local. Educația și formarea vor reprezenta un factor stimulator cheie pentru realizarea unei redresări orientate către tranzițiile verde și digitală. În plus, activitatea privind Spațiul european al educației va contribui la poziționarea geopolitică a UE și a statelor sale membre.

Comisia este pe deplin dedicată realizării Spațiului european al educației până în 2025 și solicită celorlalte instituții europene, statelor membre, comunității din domeniul educației și formării și tuturor acelora pentru care educația contează să își unească forțele și să revitalizeze împreună puterea educației de a modela o lume durabilă și generoasă.

(1)

Elaborat în documentul de lucru al serviciilor Comisiei.

(2)

Rezoluția Consiliului privind dezvoltarea în continuare a spațiului european al educației invită statele membre și Comisia „să promoveze cooperarea și schimbul de dovezi cu privire la beneficiile investițiilor în educație și formare, întrucât îmbunătățirea cunoștințelor, a datelor și a analizelor cu privire la beneficiile unor investiții publice eficiente în educație și formare poate ajuta statele membre să dezvolte sisteme de educație și formare mai favorabile incluziunii, mai eficace și mai receptive, evitând în același timp sarcinile administrative suplimentare pentru statele membre”.

(3)

Declarația de la Roma (2017) https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/pdf .

(4)

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro.

(5)

https://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf.

(6)

COM(2017) 673 final.

(7)

Dezvoltarea universităților europene, facilitarea studiilor în străinătate pentru tineri prin intermediul a noi servicii dezvoltate ca parte a inițiativei privind legitimația europeană de student, recunoașterea automată și reciprocă în statele membre a calificărilor și studiilor efectuate în străinătate, îmbunătățirea predării și învățării limbilor străine, adoptarea unor valori comune, consolidarea calității sistemelor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, instituirea unui nou cadru strategic pentru tineri, monitorizarea capacității de inserție profesională și a parcursului ulterior de învățare al absolvenților, sprijinirea dobândirii de competențe-cheie și consolidarea învățării digitale prin Planul de acțiune pentru educația digitală.

(8)

Comunicarea Comisiei „European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience” („Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței”), COM(2020)274 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0274.

(9)

Propunere de Recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, COM(2020)275 final.

(10)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_357.

(11)

Rezoluția Consiliului privind dezvoltarea în continuare a spațiului european al educației pentru a sprijini sisteme de educație și formare orientate către viitor, JO C 389, 18.11.2019, p. 1, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13298-2019-INIT/ro/pdf.

(12)

Pentru rolul crucial al competențelor de bază, a se vedea Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, JO C 189, 4.6.2018, p. 1.

(13)

  Indicele economiei și societății digitale, 2019 .

(14)

Hanushek, E.A. și Woessmann, L., The Economic Benefits of Improving Educational Achievement in the European Union: An Update and Extension („Beneficiile economice ale îmbunătățirii rezultatelor școlare în Uniunea Europeană: versiunea actualizată și extinsă”), Rețeaua europeană de experți în economie și educație (EENEE), Raport analitic nr. 39, 2019.

(15)

Rezultatele insuficiente la nivelul UE27 sunt de numai 9,5 % printre elevii care provin din sfertul superior al indicelui socio-economic. Totuși, acesta este de 36,4 % printre elevii care provin din sfertul inferior al scalei socio-economice (PISA 2018, Raport comun privind ocuparea forței de muncă 2019).

(16)

Pentru o analiză corelată a rezultatelor tinerilor și tinerelor la învățătură cu statutul NEET (not in education, employment or training – statutul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare), a se vedea OCDE (2015). ABC-ul egalității de gen în educație: Aptitudini, comportament. Paris: PISA, OECD Publishing, Paris, se poate consulta la adresa: https://doi.org/10.1787/9789264229945-en, pagina 32: „De exemplu, nivelul de instruire, nivelul de competențe și domeniul de studiu determină împreună probabilitatea ca tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani să nu fie încadrați profesional și să nu urmeze niciun program educațional sau de formare”. OECD (2015). ABC-ul egalității de gen în educație: Aptitudini, comportament. Paris: PISA, OECD Publishing, Paris, se poate consulta la adresa: https://doi.org/10.1787/9789264229945-en .

(17)

Noțiunea de „persoane din familii de migranți” include atât imigranții, cât și copiii lor născuți în țară (așa-numiți „a doua generație”). Definiția OCDE din cadrul PISA pentru elevii din familii de migranți cuprinde toți elevii născuți în străinătate (atât în UE, cât și în afara UE), precum și elevii născuți în țară cu părinți de origine străină.

(18)

Elaborată în documentul de lucru al serviciilor Comisiei.

(19)

Aceasta se referă la punctajul la competențele în domeniul informatic din cadrul sondajului Studiul internațional privind competențele în domeniul informatic 2018 (ICILS). Pentru mai multe informații: https://www.iea.nl/studies/iea/icils/2018 .

(20)

Date pentru ISCED 5-8, sursa educ_uoe_enra03 .

(21)

Potrivit Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, politicile și programele sensibile la dimensiunea de gen sunt acelea care iau în considerare specificitățile care țin atât de viața bărbaților, cât și de cea a femeilor, urmărind în același timp să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea de gen, inclusiv o distribuție egală a resurselor, abordând și luând în considerare, prin urmare, dimensiunea de gen.

(22)

 Comisia Europeană (2020), Previziunile economice din vara anului 2020: O recesiune profundă și neuniformă, o redresare incertă, DG ECFIN.

(23)

Indicele economiei și societății digitale (DESI): https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries.

(24)

Documentul de reflecție al Comisiei „Către o Europă durabilă până în 2030”.

(25)

 Potrivit sondajului IPSOS efectuat în 16 țări relevante din toată lumea în mai 2020, trei din patru persoane așteaptă ca guvernul lor să facă din protecția mediului o prioritate atunci când planifică redresarea în urma pandemiei de coronavirus.

(26)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pactul ecologic european, COM(2019) 640 final.

(27)

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf.

(28)

https://read.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en#page1.

(29)

Universitățile europene sunt alianțe transnaționale ale instituțiilor de învățământ superior care dezvoltă o cooperare pe termen lung structurală și durabilă. Acestea mobilizează echipe multidisciplinare de studenți și cadre universitare printr-o abordare bazată de provocări, în strânsă cooperare cu cercetarea, întreprinderile și societatea civilă. Universitățile europene își vor pune în comun resursele online și fizice, cursurile, expertiza, datele și infrastructura pentru a-și valorifica punctele forte și a încuraja generațiile viitoare să abordeze împreună provocările actuale cu care se confruntă Europa și întreaga lume. Acestea promovează toate formele de mobilitate (fizică, online, mixtă), precum și multilingvismul prin intermediul campusurilor lor interuniversitare europene favorabile incluziunii.

(30)

Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair.

(31)

În prezent, 130 de programe de masterat comun Erasmus Mundus oferă peste 2 500 de burse finanțate din fonduri UE anual pentru ca studenți din toată lumea să studieze un program integrat de masterat la două sau mai multe universități europene. La nivel instituțional, parteneriatele privind consolidarea capacităților pentru învățământul superior dezvoltă noi metode de predare, încurajează competențele și îmbunătățesc guvernanța învățământului superior în țările învecinate UE și în economiile în curs de dezvoltare sau emergente de dincolo de acestea. Cele 150 de proiecte selectate în fiecare an fac din învățământul superior o pârghie pentru o mai mare dezvoltare socială și economică și se împletesc eficient cu politica UE privind dezvoltarea și cooperarea.

(32)

Finanțarea anumitor inițiative poate fi supusă adoptării actelor de bază ale respectivelor programe și va fi pusă în aplicare în conformitate cu normele prevăzute de acestea.

(33)

Astfel cum este descris în Recomandarea Consiliului din 22 mai 2019 privind o abordare globală a predării și învățării limbilor . JO C 189, 5.6.2019, p. 15.

(34)

Agenda pentru competențe în Europa are în vedere acțiuni de îmbunătățire a validării competențelor transversale.

(35)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, Propunerea Comisiei de Regulament de instituire a programului „Erasmus” - COM(2018) 367 final.

(36)

JO C 195, 7.6.2018, p. 1.

(37)

 Un nivel de bază al competențelor se referă la Nivelul 2 în sondajul PISA al OCDE, care definește nivelurile de competență pe o scală cu șase puncte. Nivelul 2 de competență la citire corespunde unui nivel la care „cititorii încep să demonstreze competențele care le vor permite să participe efectiv și productiv la viața în calitate de studenți care își continuă studiile, lucrători și cetățeni”. Persoanele cu rezultate insuficiente la PISA sunt acei elevi care nu ating Nivelul 2, care este nivelul minim de competențe necesar pentru a participa cu succes la viața socială. Relația dintre noțiunile de nivel de bază și rezultate insuficiente determină țintele UE privind rezultatele insuficiente la competențele de bază și rezultatele insuficiente la competențele digitale.

(38)

Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii, JO C 191, 1.7.2011, p. 1. .

(39)

Propunerea de Recomandare a Consiliului privind „O punte către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru tineret”, COM(2020) 277 final.

(40)

Comisia va continua să dezvolte inițiative specifice pentru grupurile dezavantajate, inclusiv romii, migranții și refugiații.

(41)

Recomandarea Consiliului din 22 mai 2019 privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor, JO C 189, 5.6.2019, p. 4.

(42)

A se vedea Recomandarea Consiliului din 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (2012/C 398/01) și evaluarea recentă a acesteia, SWD(2020)121.

(43)

Recomandarea Consiliului din 20 noiembrie 2008 privind mobilitatea tinerilor voluntari în Uniunea Europeană, JO C 319, 13.12.2008, p. 8.

(44)

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU, COM(2018) 439 final.

(45)

Digitalizarea reprezintă o revoluție pentru modul în care trăim, predăm, învățăm, lucrăm și comunicăm. În Spațiul european al educației, educația și formarea trebuie să devină pe deplin adaptate digitalizării pentru a valorifica la maximum noile tehnologii și metode de predare și de învățare. În același timp, sistemele de educație din Europa vor avea un rol crucial în ceea ce privește atenuarea riscurilor și valorificarea oportunităților privind noile tehnologii și inteligența artificială. În 2019, 56 % din populația UE cu vârsta cuprinsă între 16-74 de ani au raportat că dețin cel puțin competențe digitale de bază, ceea ce lasă aproape jumătate din populație fără competențele necesare pentru majoritatea locurilor de muncă din prezent.

(46)

Un exemplu este sprijinul acordat profesorilor, elevilor și părinților de rețeaua europeană finanțată din fonduri UE a centrelor pentru un internet mai sigur din statele membre și de portalul UE betterinternetforkids.eu , care conține resurse educaționale pentru protecția și capacitarea minorilor care desfășoară activități online.

(47)

Astfel cum a fost elaborat în temeiul ET2020 al Comisiei Europene (2020) – Un cadru privind carierele profesorilor și ale personalului de conducere din învățământul școlar: un ghid privind politicile. Disponibil la adresa https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e4c89eb-7a0b-11ea-b75f-01aa75ed71a1/language-en . 

(48)

Coaliția STIM a UE este o rețea la nivelul Uniunii sprijinită de programul Erasmus, care acționează în vederea construirii unei educații mai bune STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) în Europa.

(49)

A se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei.

(50)

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind continuarea cooperării europene în vederea asigurării calității în învățământul superior, JO L 64, 4.3.2006, p. 60.

(51)

Cadrele privind calificările, sistemele de credite, instrumentele de asigurare a calității care fac ca aptitudinile, competențele și calificările cursanților să fie inteligibile și comparabile.

(52)

Ca rezultat al succesului etapei-pilot inițiate în 2018, în prezent peste 2 000 de instituții de învățământ superior sunt implicate în testarea gestionării digitale a mobilității; aplicația pentru dispozitive mobile Erasmus+ a fost descărcată și instalată de peste 85 000 de ori și aproximativ 2,3 milioane de legitimații europene de student au fost emise cu holograma de student european.

(53)

Comunicarea Comisiei privind consolidarea identității europene prin educație și cultură - contribuția Comisiei la reuniunea liderilor de la Göteborg, COM(2017) 673 final.

(54)

Recomandarea Consiliului din 26 noiembrie 2018 privind promovarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor dobândite în cadrul învățământului superior și a celor dobândite ca urmare a absolvirii unui ciclu secundar superior de învățământ și formare, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate, JO C 444, 10.12.2018, p. 1.

(55)

Recomandarea Consiliului din 20 noiembrie 2017 privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, JO C 423, 9.12.2017, p. 1.

(56)

Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Comunicare privind răspunsul UE pe plan mondial la COVID-19, JOIN(2020) 11 final.

(57)

Islanda, Liechtenstein și Norvegia sunt țări asociate cu drepturi depline (statut de țări participante la program) la programul Erasmus+ (2014-2020).

(58)

Macedonia de Nord și Serbia sunt deja țări asociate cu drepturi depline (statut de țări participante la program) la programul Erasmus+ (2014-2020).

(59)

Inclusiv Conferința privind viitorul Europei, Pactul verde european, Pilonul european al drepturilor sociale și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

(60)

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei stabilește sursele datelor pentru aceste ținte.

Top