EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1780-20221215

Consolidated text: Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986 (formulare electronice) (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1780/2022-12-15

Acest text consolidat nu poate include următoarele modificări:

Act de modificare Tipul de modificarea Subdviziunea vizată Data intrării în vigoare
32023R2884 modificat prin anexă tabel 1 01/11/2024
32023R2884 modificat prin articol 3b 01/06/2024
32023R2884 modificat prin anexă tabel 2 01/11/2024

02019R1780 — RO — 15.12.2022 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1780 AL COMISIEI

din 23 septembrie 2019

de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986 („formulare electronice”)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 272 25.10.2019, p. 7)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2303 AL COMISIEI din 24 noiembrie 2022

  L 305

12

25.11.2022
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1780 AL COMISIEI

din 23 septembrie 2019

de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986 („formulare electronice”)

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect

(1)  

Prezentul regulament stabilește următoarele formulare standard:

1. 

„Planificare”

2. 

„Procedură concurențială”

3. 

„Notificare prealabilă a atribuirii directe”

4. 

„Rezultat”

5. 

„Modificarea contractului”

6. 

„Schimbare”

(2)  
Formularele standard menționate la alineatul (1) constau în câmpurile stabilite în anexă.

Articolul 2

Utilizare

Formularele standard menționate la articolul 1 sunt utilizate pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a următoarelor anunțuri:

1. 

„Formular de planificare”: pentru anunțuri menționate la articolul 27 alineatul (2), la articolul 28 alineatul (3) și la articolul 48 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE; la articolul 45 alineatul (2), la articolul 67 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE și la articolul 30 alineatul (1) și articolul 33 alineatul (3) din Directiva 2009/81/CE;

2. 

„Formular de concurență”: pentru anunțuri menționate la articolul 48 alineatul (2), la articolul 49, la articolul 75 alineatul (1) literele (a) și (b) și la articolul 79 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE; la articolul 67 alineatul (2), la articolul 68, la articolul 69, la articolul 92 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 96 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2014/25/UE; la articolul 31 alineatele (1) și (3) din Directiva 2014/23/UE, precum și la articolul 30 alineatul (2) și la articolul 52 alineatul (1) din Directiva 2009/81/CE;

3. 

„Formular de notificare prealabilă a atribuirii directe”: pentru anunțuri menționate la articolul 3a din Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE;

4. 

„Formular cu rezultate”: pentru anunțuri menționate la articolul 50, la articolul 75 alineatul (2) și la articolul 79 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE; la articolul 70, la articolul 92 alineatul (2) și la articolul 96 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva 2014/25/UE; la articolul 32 din Directiva 2014/23/UE și la articolul 30 alineatul (3) din Directiva 2009/81/CE;

5. 

„Formular de modificare a contractului”: pentru anunțuri menționate la articolul 72 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE; la articolul 89 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE și la articolul 43 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE;

6. 

„Formular de schimbare”: pentru schimbarea sau anularea anunțurilor enumerate mai sus.

▼M1

Articolul 3

Abrogare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986 se abrogă începând cu 14 noiembrie 2022.

▼M1

Articolul 3a

Dispoziție tranzitorie

De la 14 noiembrie 2022 până la 24 octombrie 2023, atât formularele stabilite prin prezentul regulament, cât și cele stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986, pot fi utilizate pentru publicarea anunțurilor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼B

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 14 noiembrie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

Formularele standard conțin câmpuri. Un formular standard care conține informații adecvate în câmpurile sale este un anunț.

Formularele standard și anunțurile utilizează câmpuri obligatorii și opționale.

(a) 

În formularele standard și în anunțuri trebuie incluse câmpuri obligatorii, care trebuie să conțină informații, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții (a se vedea mai jos).

(b) 

În formularele standard și în anunțuri pot fi incluse câmpuri opționale, care pot conține informații.

Formatele și procedurile pentru transmiterea anunțurilor, stabilite conform punctului 3 din anexa VIII la Directiva 2014/24/UE, din anexa IX la Directiva 2014/25/UE și din anexa VI la Directiva 2009/81/CE, precum și conform punctului 2 din anexa IX la Directiva 2014/23/UE, trebuie să includă condițiile în care câmpurile obligatorii nu sunt aplicabile. Aceste condiții țin exclusiv seama de contextul unui anunț concret sau al unei proceduri (de exemplu, câmpurile legate de acorduri-cadru nu sunt obligatorii în cazul în care o procedură nu include un acord-cadru).

Formatele și procedurile de trimitere a anunțurilor stabilesc de asemenea câmpurile obligatorii și opționale pentru anunțurile publicate în conformitate cu articolul 51 alineatul (6) din Directiva 2014/24/UE, cu articolul 71 alineatul (6) din Directiva 2014/25/UE și cu articolul 31 din Directiva 2009/81/CE.

În tabelele 1 și 2 de mai jos sunt enumerate câmpurile utilizate în formularele și anunțurile standard individuale.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CITIREA TABELULUI 1

Formularele standard din coloana 1 utilizează câmpurile menționate în coloana 2 (și enumerate în tabelul 2) atunci când sunt utilizate pentru publicarea anunțurilor menționate în coloana 3. Pentru o mai bună lizibilitate, coloana 4 conține descrierea coloanei 3. În plus, orice formular sau anunț standard poate conține câmpuri din documentul european de achiziție unic instituit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei ( 1 ).Tabelul 1

Formulare, anunțuri și câmpuri

1

2

3

4

Formularul standard:

conține câmpurile enumerate în:

atunci când este utilizat pentru publicarea anunțurilor menționate în:

(descrierea anunțului)

Planificare

Tabelul 2, coloana 1

Articolul 48 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE

Anunț privind publicarea unui anunț de intenție pe un profil de cumpărător – directivă generală

Tabelul 2, coloana 2

Articolul 67 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE

Anunț privind publicarea unui anunț orientativ periodic pe un profil de cumpărător – directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 3

Articolul 30 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva 2009/81/CE

Anunț privind publicarea unui anunț de intenție pe un profil de cumpărător – directivă privind apărarea

Tabelul 2, coloana 4

Articolul 48 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de intenție utilizat numai pentru informare - directivă generală

Tabelul 2, coloana 5

Articolul 67 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE

Anunț orientativ periodic utilizat numai pentru informare - directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 6

Articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2009/81/CE

Anunț de intenție utilizat numai pentru informare - directivă privind apărarea

Tabelul 2, coloana 7

Articolul 27 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE

Articolul 28 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de intenție utilizat pentru scurtarea termenelor de primire a ofertelor - directivă generală

Tabelul 2, coloana 8

Articolul 45 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE

Anunț orientativ periodic utilizat pentru scurtarea termenelor de primire a ofertelor - directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 9

Articolul 33 alineatul (3) din Directiva 2009/81/CE

Anunț de intenție utilizat pentru scurtarea termenelor de primire a ofertelor - directivă privind apărarea

Procedură concurențială

Tabelul 2, coloana 10

Articolul 48 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de intenție utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare – directivă generală, regim standard

Tabelul 2, coloana 11

Articolul 67 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE

Anunț orientativ periodic utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare – directivă sectorială, regim standard

Tabelul 2, coloana 12

Articolul 75 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de intenție utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare – directivă generală, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 13

Articolul 92 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE

Anunț orientativ periodic utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare – directivă sectorială, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 14

Articolul 31 alineatul (3) din Directiva 2014/23/UE

Anunț de intenție utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare – directivă privind concesiunile, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 15

Articolul 68 din Directiva 2014/25/UE

Articolul 92 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE

Anunț privind existența unui sistem de calificare - directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 16

Articolul 49 din Directiva 2014/24/UE

Anunț de participare - directivă generală, regim standard

Tabelul 2, coloana 17

Articolul 69 din Directiva 2014/25/UE

Anunț de participare - directivă sectorială, regim standard

Tabelul 2, coloana 18

Articolul 30 alineatul (2) din Directiva 2009/81/CE

Anunț de participare - directivă privind apărarea, regim standard

Tabelul 2, coloana 19

Articolul 31 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE

Anunț de concesionare - directivă privind concesiunile, regim standard

Tabelul 2, coloana 20

Articolul 75 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de participare - directivă generală, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 21

Articolul 92 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2014/25/UE

Anunț de participare - directivă sectorială, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 22

Articolul 52 alineatul (1) din Directiva 2009/81/CE

Anunț de subcontractare - directivă privind apărarea

Tabelul 2, coloana 23

Articolul 79 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de concurs de proiecte – directivă generală, proiect

Tabelul 2, coloana 24

Articolul 96 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2014/25/UE

Anunț de concurs de proiecte – directivă sectorială, proiect

Notificare prealabilă a atribuirii directe (NPAD)

Tabelul 2, coloana 25

Articolul 3a din Directiva 89/665/CEE

Anunț de transparență ex ante voluntară - directivă generală

Tabelul 2, coloana 26

Articolul 3a din Directiva 92/13/CEE

Anunț de transparență ex ante voluntară - directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 27

Articolul 64 din Directiva 2009/81/CE

Anunț de transparență ex ante voluntară - directivă privind apărarea

Tabelul 2, coloana 28

Articolul 3a din Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE

Anunț de transparență ex ante voluntară - directivă privind concesiunile

Rezultat

Tabelul 2, coloana 29

Articolul 50 din Directiva 2014/24/UE

Anunț de atribuire a contractului – directivă generală, regim standard

Tabelul 2, coloana 30

Articolul 70 din Directiva 2014/25/UE

Anunț de atribuire a contractului – directivă sectorială, regim standard

Tabelul 2, coloana 31

Articolul 30 alineatul (3) din Directiva 2009/81/CE

Anunț de atribuire a contractului – directivă privind apărarea, regim standard

Tabelul 2, coloana 32

Articolul 32 alineatul (2) (trimitere la anexa VII) din Directiva 2014/23/UE

Anunț de atribuire a concesiunii - directivă privind concesiunile, regim standard

Tabelul 2, coloana 33

Articolul 75 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de atribuire a contractului – directivă generală, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 34

Articolul 92 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE

Anunț de atribuire a contractului – directivă sectorială, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 35

Articolul 32 alineatul (2) (trimitere la anexa VIII) din Directiva 2014/23/UE

Anunț de atribuire a concesiunii – directivă privind concesiunile, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 36

Articolul 79 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE

Anunț privind rezultatul concursului de proiecte – directivă generală, proiect

Tabelul 2, coloana 37

Articolul 96 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/25/UE

Anunț privind rezultatul concursului de proiecte – directivă sectorială, proiect

Modificări aduse contractului

Tabelul 2, coloana 38

Articolul 72 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de modificare a contractului – directivă generală

Tabelul 2, coloana 39

Articolul 89 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE

Anunț de modificare a contractului – directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 40

Articolul 43 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE

Anunț de modificare a contractului – directivă privind concesiunile

Schimbare

orice alt formular standard și secțiunile privind anunțul și schimbarea din tabelul 2

care modifică oricare dintre anunțurile enumerate mai sus

Anunț de schimbare

INSTRUCȚIUNI PENTRU CITIREA TABELULUI 2

— 
Prima coloană conține informații cu privire la imbricarea câmpului sau a secțiunii. Fiecare câmp sau secțiune cu un nivel de „+ +”, „+ + +” și „+ + + +” este imbricată în cea mai apropiată secțiune situată deasupra ei care are un număr mai mic de „+”.
— 
Cea de a doua și cea de a treia coloană conțin denumirile și descrierile câmpurilor (sau ale secțiunilor).
— 
A patra coloană conține unul dintre următoarele tipuri de date:
— 
„Indicator”: Acest câmp conține cuvântul „Da” sau „Nu”.
— 
„Cod”: Acest câmp conține valori dintr-o listă predefinită.
— 
„Data”: Acest câmp conține o dată și informații temporale mai detaliate (cum ar fi ora și zona de fus orar), după caz.
— 
„Durata”: Acest câmp conține o durată.
— 
„Identificator”: Acest câmp conține o serie de informații care permit identificarea unică.
— 
„Număr”: Acest câmp conține un număr.
— 
„Text”: Acest câmp conține un text.
— 
„URL”: Acest câmp conține o adresă electronică, de obicei un localizator uniform de resurse (de exemplu, o adresă de internet).
— 
„Valoare”: Acest câmp conține un număr care indică o valoare monetară (fără taxa pe valoarea adăugată) și codul monedei din lista codurilor monedelor.
— 
„-”: Acest rând reprezintă o secțiune. Câmpurile sunt grupate în secțiuni.
Formatele și procedurile de trimitere a anunțurilor, astfel cum se menționează mai sus, trebuie să specifice, de asemenea, listele de coduri și identificatorii aplicabili.
Anumite tipuri de date (de exemplu data, durata, identificatorul, textul, valoarea) pot consta în mai multe subcâmpuri.
— 
Coloanele rămase precizează care dintre formularele și anunțurile standard utilizează aceste câmpuri drept câmpuri obligatorii („M”) și opționale („O”). Capetele coloanelor 1-40 corespund numerelor din cea de a doua coloană a tabelului 1 din prezenta anexă.

TERMINOLOGIA UTILIZATĂ ÎN TABELUL 2

— 
„Organizație” se referă la o persoană juridică sau fizică sau la o entitate publică;
— 
„Cumpărător” se referă la o autoritate contractantă, o entitate contractantă, un contractant din domeniul apărării, o organizație internațională sau o organizație care atribuie un contract subvenționat de o autoritate contractantă, cu excepția cazului în care cele menționate mai sus sunt o asociație de organizații care nu este o organizație în sine, caz în care fiecare organizație individuală este considerată „cumpărător”.
— 
„Câștigător” se referă la un ofertant declarat câștigător (inclusiv ofertantul câștigător al unui acord-cadru) sau (în cazul concursurilor de proiecte) la un câștigător, cu excepția cazului în care ofertantul câștigător sau câștigătorul constă într-un grup de organizații care nu este o organizație în sine, caz în care fiecare organizație individuală este considerată „câștigătoare”.
— 
„Procedură de achiziții” se referă la o procedură de achiziții publice sau la un concurs de proiecte.
— 
„Ofertă” se referă la o ofertă sau (în cazul concursurilor de proiecte) la un proiect.
— 
„Cerere de participare” se referă la o cerere de participare sau (în cazul concesiunilor) la o candidatură.
— 
„Anunț de intenție” se referă la un anunț de informare prealabilă sau (în cazul Directivei 2014/25/UE) la un anunț orientativ periodic.
— 
„TED” (Tenders Electronic Daily) este versiunea online a Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Notă: Prezentul tabel este disponibil pe site-ul web al Comisiei cu informații suplimentare într-un format de tabel mai ușor de citit.

▼M1Tabelul 2

Câmpuri din formularele și anunțurile standard

Nivel

ID

Denumire

Tipul de date

Descriere

Planificare

Procedură concurențială

Notificare prealabilă a atribuirii directe

Rezultat

Modificarea contractului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Anunț

-

Informații de bază privind anunțul.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Identificatorul procedurii

Identificator

Identificatorul procedurii europene de achiziții publice, un identificator unic al unei proceduri de achiziții publice. Includerea acestui identificator în toate versiunile publicate ale anunțului în cauză (de exemplu, la publicarea pe TED, pe portaluri de publicare naționale, pe portaluri de publicare regionale) permite identificarea unică a procedurilor de achiziții din Uniune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Identificatorul anunțului

Identificator

Identificatorul anunțului de achiziții publice în Uniunea Europeană. Includerea acestui identificator în orice versiune publicată a anunțului în cauză (de exemplu pe TED, pe portaluri de publicare naționale, pe portaluri de publicații regionale) permite identificarea unică a anunțurilor de achiziții publice în UE.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Versiunea anunțului

Identificator

Versiunea anunțului. Menționarea versiunii anunțului permite, de exemplu, urmărirea versiunilor anunțurilor sau a schimbărilor aduse anunțurilor înainte de publicare.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Temeiul juridic procedural

Cod

Temeiul juridic (de exemplu, un act juridic național sau al Uniunii) în temeiul căruia are loc procedura de achiziție sau, în cazul anunțurilor de intenție, în temeiul căruia va avea loc procedura (procedurile) de achiziție.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Tip de formular

Cod

Tipul de formular în conformitate cu legislația în materie de achiziții.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Tipul anunțului

Cod

Tipul de anunț în conformitate cu legislația privind achizițiile.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Data de expediere a anunțului

Data

Data și ora la care anunțul a fost trimis pentru publicare de către cumpărător.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-803

Data de expediere a anunțului eSender

Data

Data și ora la care anunțul a fost trimis pe cale electronică de către eSender către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-738

Data preferată de publicare a anunțului

Data

Data preferată de publicare a anunțului pe TED (de exemplu, pentru a se evita publicarea într-o zi de sărbătoare națională).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Anunț privind limba oficială

Cod

Limba (limbile) în care anunțul respectiv este oficial disponibil. Aceste versiuni lingvistice au aceeași validitate juridică.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Planificare anterioară

-

Informații privind un anunț de intenție sau un alt anunț similar legat de anunțul în cauză. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Identificatorul planificării prealabile

Identificator

Identificatorul unui anunț de intenție sau al unui alt anunț similar legat de anunțul în cauză.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Identificatorul unei părți a planificării prealabile

Identificator

Identificatorul unei părți dintr-un anunț de intenție sau dintr-un alt anunț similar legat de anunțul în cauză.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organizație

-

Informații privind organizația. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot, pentru fiecare contract, pentru fiecare ofertă etc. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care poate deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Identificatorul secțiunilor din anunț referitoare la organizație

Identificator

Un identificator al uneia sau mai multor secțiuni din prezentul anunț. Informațiile din secțiunea privind organizația se referă la secțiunea sau secțiunile în cauză.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Denumirea organizației

Text

Denumirea oficială a organizației.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Identificatorul organizației

Identificator

Un identificator al organizației. Trebuie precizați toți identificatorii organizației.

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Denumirea unei părți a organizației

Text

Denumirea unei părți a unei organizații (de exemplu, departamentul relevant al unui cumpărător de mari dimensiuni).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Strada organizației

Text

Numele străzii, al drumului, al bulevardului etc., unde se află adresa fizică a organizației și alte elemente de identificare (de exemplu, numărul clădirii).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Orașul organizației

Text

Numele localității (municipiu, oraș sau sat) unde se află adresa fizică a organizației.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Codul poștal al organizației

Text

Codul poștal al adresei fizice a organizației.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Subdiviziunea țării organizației

Cod

Locul adresei fizice a organizației în conformitate cu nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS). Trebuie utilizat codul nomenclatorului NUTS3.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Codul țării organizației

Cod

Țara în care se află adresa fizică a organizației.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Punctul de contact al organizației

Text

Numele departamentului sau al altui punct de contact pentru comunicarea cu organizația. Pentru a se evita prelucrarea inutilă a datelor cu caracter personal, punctul de contact trebuie să permită identificarea unei persoane fizice numai atunci când este necesar [în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și al Regulamentului (UE) 2018/1725) al Parlamentului European și al Consiliului].

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

Adresa de e-mail a organizației

Text

Adresa de e-mail pentru contactarea organizației. Pentru a se evita prelucrarea inutilă a datelor cu caracter personal, adresa de e-mail trebuie să permită identificarea unei persoane fizice numai atunci când este necesar [în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 și al Regulamentului (UE) 2018/1725)].

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Numărul de telefon de contact al organizației

Text

Numărul de telefon pentru contactarea organizației. Pentru a se evita prelucrarea inutilă a datelor cu caracter personal, numărul de telefon trebuie să permită identificarea unei persoane fizice numai atunci când este necesar [în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 și al Regulamentului (UE) 2018/1725)].

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Numărul de fax de contact al organizației

Text

Numărul de fax pentru contactarea organizației. Pentru a se evita prelucrarea inutilă a datelor cu caracter personal, numărul de fax trebuie să permită identificarea unei persoane fizice numai atunci când este necesar [în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 și al Regulamentului (UE) 2018/1725)].

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Adresa de internet a organizației

URL

Site-ul web al organizației.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

eDelivery Gateway (portalul de livrare electronică) al organizației

URL

Adresa URL (localizator uniform de resurse) a organizației pentru schimbul de date și de documente.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organizație persoană fizică

Indicator

Organizația este o persoană fizică.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Rolul organizației

Cod

Rolul organizației în cadrul procedurii de achiziții (de exemplu, cumpărător, câștigător). Un anunț trebuie să includă toate organizațiile care sunt implicate în procedură și care au rolul de cumpărător, câștigător, organism de soluționare a căilor de atac, cumpărător care achiziționează bunuri și/sau servicii destinate altor cumpărători, cumpărător care atribuie contracte de achiziții publice sau încheie acorduri-cadru pentru lucrări, bunuri sau servicii destinate altor cumpărători.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Subrolul organizației

Cod

Subrolul organizației în cadrul procedurii de achiziții publice (de exemplu, liderul de grup, organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Cumpărătorul

-

Informații suplimentare privind cumpărătorul.

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Profilul URL al cumpărătorului

URL

Site-ul web pe care cumpărătorul publică informații privind procedurile de achiziții (de exemplu, anunțuri, documente de achiziții).

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Tipul juridic al cumpărătorului

Cod

Tipul de cumpărător în conformitate cu legislația în materie de achiziții (de exemplu, autoritate guvernamentală centrală, organism de drept public, întreprindere de stat).

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Entitatea contractantă cu rol de cumpărător

Indicator

Cumpărătorul este o entitate contractantă.

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Activitatea autorității contractante

Cod

Principala activitate a autorității contractante.

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Activitatea entității contractante

Cod

Principala activitate a entității contractante.

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Câștigătorul

-

Informații suplimentare despre câștigător, ofertant sau subcontractant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Dimensiunea câștigătorului

Cod

Dimensiunea câștigătorului, a ofertantului sau a subcontractantului (de exemplu, microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Naționalitatea beneficiarului efectiv al câștigătorului

Cod

Naționalitatea (sau naționalitățile) beneficiarului (beneficiarilor) efectiv(i) al(ai) câștigătorului, ofertantului sau subcontractantului, astfel cum a(u) fost publicată (publicate) în registrul (registrele) prevăzut(e) de Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului. Dacă nu există un astfel de registru (de exemplu, în cazul unor contractanți stabiliți în afara Uniunii), atunci informații echivalente din alte surse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Câștigător cotat pe piață

Indicator

Naționalitatea (sau naționalitățile) beneficiarului (beneficiarilor) efectiv(i) al(ai) câștigătorului, ofertantului sau subcontractantului nu este (sunt) publicată (publicate) în registrul (registrele) prevăzut(e) de Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului, deoarece câștigătorul este cotat pe o piață reglementată (de exemplu, o bursă de valori) care asigură o transparență adecvată în conformitate cu legislația privind combaterea spălării banilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Scop

-

Informații privind scopul procedurii de achiziții. Aceste informații trebuie furnizate pentru ansamblul achiziției și, de asemenea, pentru fiecare lot, dacă există. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Identificator intern

Text

Identificatorul intern utilizat pentru dosarele referitoare la procedura de achiziții sau la lot înainte de furnizarea unui identificator al procedurii (provenind, de exemplu, de la sistemele utilizate de cumpărător pentru gestionarea documentelor sau pentru planificarea achizițiilor).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Natura principală

Cod

Natura principală (de exemplu, lucrări) a ceea ce este achiziționat. În cazul achizițiilor mixte (de exemplu, o aceeași procedură pentru lucrări și servicii), natura principală poate fi, de exemplu, cea cu valoarea estimată cea mai mare. Aceste informații trebuie furnizate pentru întreaga procedură.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Natură suplimentară

Cod

Natura (de exemplu, servicii) a ceea ce este achiziționat în plus față de natura principală.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Titlul

Text

Denumirea procedurii de achiziții publice sau a lotului.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Descriere

Text

Descrierea naturii și a cantității a ceea ce este achiziționat sau a necesităților și cerințelor care trebuie să fie îndeplinite în cadrul acestei proceduri sau al acestui lot. În cazul unui anunț de modificare, descrierea achiziției înainte și după modificare.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Valoarea estimată

Valoare

Valoarea estimată a procedurii de achiziții sau a lotului, pe întreaga sa durată, inclusiv pe opțiuni și reînnoiri.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BT-271

Valoarea maximă a unui acord-cadru

Valoare

Valoarea maximă a acordului-cadru pentru procedura de achiziții sau lot, pe întreaga sa durată, inclusiv pe opțiuni și reînnoiri. Această valoare acoperă toate contractele care urmează să fie atribuite într-un acord-cadru.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-557

Valoarea maximă a unui grup de loturi dintr-un acord-cadru

-

Informații privind valoarea maximă care poate fi cheltuită, într-un acord-cadru, într-un grup de loturi. Aceste informații pot fi furnizate atunci când valoarea maximă a unui grup de loturi este mai mică decât suma valorilor loturilor individuale din acest grup (de exemplu, în cazul în care același buget este împărțit pentru mai multe loturi).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Valoarea maximă a unui grup de loturi dintr-un acord-cadru - Identificatorul lotului

Identificator

Un identificator al unui lot din cadrul unei proceduri care face parte dintr-un grup de loturi a cărui valoare maximă este mai mică decât suma valorilor maxime individuale ale tuturor loturilor luate împreună (de exemplu, în cazul în care același buget este împărțit pentru mai multe loturi).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Valoarea maximă a unui grup de loturi dintr-un acord-cadru

Valoare

Valoarea maximă care poate fi cheltuită într-un acord-cadru în cadrul unui grup de loturi. Aceste informații pot fi furnizate atunci când valoarea maximă a unui grup de loturi este mai mică decât suma valorilor maxime ale loturilor individuale din acest grup (de exemplu, în cazul în care același buget este împărțit pentru mai multe loturi). Valoare maximă înseamnă o valoare care acoperă toate contractele ce urmează să fie atribuite în cadrul unui acord-cadru pe întreaga durată a acestuia, incluzând opțiunile și reînnoirile.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Clasificare

-

Informații privind clasificarea (clasificările) care descrie (descriu) achiziția. Trebuie să se utilizeze vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV). În plus, în viitor pot fi adăugate și alte clasificări.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Tipul clasificării

Cod

Tipul de clasificare care descrie achiziția (de exemplu, CPV).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Codul clasificării principale

Cod

Codul corespunzător clasificării ce caracterizează cel mai bine achiziția.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Coduri de clasificare suplimentare

Cod

Un cod suplimentar corespunzător clasificării ce caracterizează, de asemenea, achiziția.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Cantitatea

Număr

Numărul de unități necesare.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Unitate

Cod

Unitatea corespunzătoare bunului, serviciului sau lucrării, de exemplu ore sau kilograme. În cazul în care codul CPV este o livrare care nu necesită o altă unitate (de exemplu, autoturisme), nu este necesar să se precizeze nicio unitate, iar cantitatea se consideră a fi un număr, de exemplu „numărul de autoturisme”.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Opțiuni

Indicator

Cumpărătorul își rezervă dreptul (nu este o obligație) de a efectua achiziții suplimentare de la contractant (atât timp cât contractul este valabil).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Descrierea opțiunilor

Text

Descrierea opțiunilor.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Recurență

Indicator

Achiziție al cărei obiectiv este probabil să fie inclus și în altă procedură în viitorul apropiat. (de exemplu, un serviciu municipal care face în mod regulat obiectul unei oferte. Aceasta nu include atribuirea de contracte multiple în cadrul unui sistem unic de calificare, al unui acord-cadru sau al unui sistem dinamic de achiziții.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Descrierea recurenței

Text

Orice informații suplimentare despre recurență (de exemplu, calendarul estimat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Locul efectuării

-

Informații privind locul principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, locul principal de livrare în cazul bunurilor sau locul principal de prestare în cazul serviciilor. Dacă locul efectuării activității acoperă mai multe zone de nivel NUTS 3 (de exemplu, o autostradă, o rețea națională de centre de ocupare a forței de muncă), trebuie furnizate toate codurile relevante. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Strada locului efectuării

Text

Numele străzii, drumului, bulevardului unde se află locul efectuării și identificarea detaliată a acestuia (de exemplu, numărul clădirii).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Localitatea în care se află locul efectuării

Text

Numele localității (municipiul, orașul sau satul) unde se află locul efectuării.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Codul poștal al locului efectuării

Text

Codul poștal al locului efectuării.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Subdiviziunea țării în care se află locul efectuării

Cod

Locul în conformitate cu nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS). Trebuie utilizat codul nomenclatorului NUTS3.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Codul țării locului efectuării

Cod

Țara în care se află locul efectuării.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Locul efectuării serviciilor - altul

Cod

Există alte restricții privind locul efectuării (de exemplu, „oriunde în Spațiul Economic European”, „oriunde în țara respectivă”).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Informații suplimentare privind locul efectuării

Text

Informații suplimentare privind locul efectuării.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Durata

-

Informații privind durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a sistemului de calificare. Acestea trebuie să includă orice opțiuni și reînnoiri. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Data de începere a duratei

Data

Data (estimată) de începere a contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a sistemului de calificare.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Perioada duratei

Durata

Perioada (estimată) de la începutul până la sfârșitul contractului, al acordului-cadru, al sistemului dinamic de achiziții sau al sistemului de calificare. Aceasta trebuie să includă orice opțiuni și reînnoiri.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Data de sfârșit a duratei

Data

Data (estimată) la care va lua sfârșit contractul, acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții sau sistemul de calificare.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Durata - altele

Cod

Durata este necunoscută, nelimitată etc.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Nr. maxim reînnoiri

Număr

Numărul maxim de reînnoiri ale contractului. Prin reînnoire, cumpărătorul își rezervă dreptul (adică nu este vorba de o obligație) de a reînnoi contractul (și anume, de a prelungi durata acestuia) fără o nouă procedură de achiziții. De exemplu, un contract poate fi valabil un an, iar cumpărătorul poate păstra o posibilitate de reînnoire a acestuia (de exemplu, o dată, de două ori) pentru încă trei luni, în cazul în care acesta este mulțumit de serviciile pe care le-a primit.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Descrierea reînnoirii

Text

Orice alte informații cu privire la reînnoire (reînnoiri).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

Fonduri UE

-

Informații privind fondurile Uniunii utilizate pentru finanțarea achiziției. Aceste informații pot fi diferite în funcție de lot.

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

Fonduri UE

Indicator

Achiziția publică este finanțată, cel puțin parțial, de fonduri ale Uniunii, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene sau granturi acordate de Uniune.

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BG-614

Informații privind fondurile UE

-

Informații despre fondurile Uniunii Europene care vor fi utilizate pentru finanțarea procedurii. Trebuie furnizate cele mai concrete informații (de exemplu, cu privire la proiecte concrete, nu doar la programe operaționale).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7220

Program finanțat din fonduri UE

Cod

Denumirea programului finanțat din fondurile Uniunii utilizat pentru a finanța cel puțin parțial contractul.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-5010

Identificatorul de finanțare al fondurilor UE

Identificator

Un identificator al programului Uniunii utilizat pentru a finanța cel puțin parțial contractul. Trebuie furnizate cele mai concrete informații (de exemplu, numărul acordului de grant, identificatorul național, acronimul proiectului, numărul contractului).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-6140

Detalii privind fondurile UE

Text

Informații suplimentare privind programul sau proiectul Uniunii utilizat pentru a finanța cel puțin parțial achiziția.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-6

Procedură

-

Informații privind procedura de achiziții publice.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Drept transnațional

Text

Dreptul aplicabil atunci când cumpărători din țări diferite efectuează achiziții împreună în cadrul unei proceduri unice de achiziții publice.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Tipul de procedură

Cod

Tipul de procedură de achiziții publice (de exemplu, în conformitate cu tipurile prevăzute în directivele privind achizițiile publice menționate în considerentele prezentului act).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

O

 

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

 

 

 

++

BT-88

Caracteristicile procedurii

Text

Principalele caracteristici ale procedurii [de exemplu, descrierea etapei (etapelor) individuale] și informații privind documentele în care pot fi găsite regulile complete ale procedurii. Aceste informații trebuie furnizate în cazul în care procedura nu este una dintre cele menționate în directivele privind achizițiile publice. Acesta poate fi, de exemplu, cazul concesiunilor, al serviciilor sociale și al altor servicii specifice, precum și în cazul publicării voluntare a procedurilor de achiziții publice având valoarea sub pragurile de achiziții publice din UE.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Procedura accelerată

Indicator

Termenul pentru primirea cererilor de participare sau a ofertelor în cadrul acestei proceduri poate fi redus din motive de urgență.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Justificarea procedurii accelerate

Text

Justificarea utilizării procedurii accelerate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Codul justificării atribuirii directe

Cod

O justificare pentru utilizarea unei proceduri care permite atribuirea directă de contracte, adică a unei proceduri care nu necesită publicarea unei invitații la procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Identificatorul unei proceduri anterioare care a justificat atribuirea directă

Identificator

Un identificator al unei proceduri anterioare care justifică utilizarea unei proceduri ce permite atribuirea directă de contracte, adică justifică o procedură care nu necesită publicarea unei invitații la procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Textul justificării atribuirii directe

Text

Justificarea utilizării unei proceduri care permite atribuirea directă de contracte, adică a unei proceduri care nu necesită publicarea unei invitații la procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Numărul maxim de loturi autorizat

Număr

Numărul maxim de loturi pentru care un ofertant poate depune oferte.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Ofertă necesară pentru toate loturile

Indicator

Ofertantul trebuie să prezinte oferte pentru toate loturile.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite

Număr

Numărul maxim de loturi pentru care se (poate) pot atribui (un) contract(e) unui singur ofertant.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Atribuirea unui grup de loturi

-

Ofertanții pot depune oferte nu numai pentru loturi individuale, ci și pentru grupurile de loturi prezentate aici. Cumpărătorul poate apoi să compare ofertele depuse pentru grupuri de loturi cu cele pentru loturi individuale și să evalueze care dintre opțiuni îndeplinește cel mai bine criteriile de atribuire. Fiecare grup de loturi trebuie să aibă criterii clare de atribuire.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+++

BT-330

Identificatorul grupului de loturi

Identificator

Identificatorul unui grup de loturi din procedură.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+++

BT-1375

Identificatorul loturilor dintr-un grup

Identificator

Un identificator al unui lot din cadrul unei proceduri care face parte dintr-un grup de loturi pentru care poate fi depusă și evaluată o singură ofertă.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-709

A doua etapă

-

Informații privind a doua etapă a unei proceduri în două etape. Aceste informații pot fi diferite în funcție de lot.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Numărul minim de candidați

Număr

Numărul minim de candidați care urmează să fie invitați pentru a doua etapă a procedurii.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Indicatorul numărului maxim de candidați

Indicator

Există un număr maxim de candidați care urmează să fie invitați pentru a doua etapă a procedurii.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Numărul maxim de candidați

Număr

Numărul maxim de candidați care urmează să fie invitați pentru a doua etapă a procedurii.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Reducere progresivă

Indicator

Procedura se va desfășura în mai multe etape. În fiecare etapă, unii participanți pot fi eliminați.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Nu este necesară nicio negociere

Indicator

Cumpărătorul își rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor inițiale fără alte negocieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Recompense și juriu

-

Informații privind recompensele și juriul unui concurs de proiecte. Aceste informații pot fi diferite în funcție de lot.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Premiu

-

Informații cu privire la valoarea și poziția din clasament a premiului pentru un câștigător din cadrul unui concurs de proiecte, al unui parteneriat pentru inovare sau al unui dialog competitiv (de exemplu, „10 000  EUR - locul 1”, „5 000  EUR - locul 2”).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Valoarea premiului

Valoare

Valoarea premiului, dacă este cazul, pentru câștigătorul unui concurs de proiecte, al unui parteneriat pentru inovare sau al unui dialog competitiv

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Poziția din clasament eligibilă pentru acordarea unui premiu

Număr

Locul (de exemplu, primul loc, al doilea loc) care primește premiul în cadrul unui concurs de proiecte, al unui parteneriat pentru inovare sau al unui dialog competitiv.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Contract de servicii ulterior

Indicator

Orice contract de achiziții de servicii încheiat în urma concursului va fi atribuit unuia dintre câștigătorii concursului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Alte recompense

Text

Informații suplimentare privind contractele ulterioare, premiile și plățile (de exemplu, premii nepecuniare, plăți pentru participare).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Decizie cu caracter obligatoriu a juriului

Indicator

Decizia juriului este obligatorie pentru cumpărător.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Numele membrului juriului

Text

Numele membrului juriului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Numele participantului

Text

Numele unui participant deja selectat. Este posibil ca un participant să fi fost selectat încă din momentul publicării anunțului de concurs de proiecte, deoarece, de exemplu, informațiile cu privire la participarea unui arhitect de renume mondial sunt menite să promoveze concursul în rândul altor potențiali participanți.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Motive de excludere

-

Scurtă descriere a criteriilor privind situația personală a ofertanților care poate duce la excluderea acestora. Aceasta trebuie să includă o listă a tuturor acestor criterii și să indice informațiile necesare (de exemplu, declarație pe propria răspundere, documentația). Aceasta poate include și motive specifice de excludere la nivel național.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Motive de excludere

Text

Scurtă descriere a criteriilor privind situația personală a ofertanților care poate duce la excluderea acestora. Aceasta trebuie să includă o listă a tuturor acestor criterii și să indice informațiile necesare (de exemplu, declarație pe propria răspundere, documentația). Aceasta poate include și motive specifice de excludere la nivel național.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Criterii de selecție

-

Informații privind criteriile (sau criteriul) de selecție. Trebuie să fie enumerate toate criteriile. Aceste informații pot fi diferite în funcție de lot.

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Tipul criteriilor de selecție

Cod

Criteriile (sau criteriul) privesc (privește), de exemplu, capacitatea economică și financiară sau capacitatea tehnică și profesională.

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Criteriu de selecție utilizat

Cod

Criteriile (sau criteriul) tipului în cauză sunt (este) utilizat(e), neutilizat(e) sau (în cazul unui anunț de intenție utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare sau pentru scurtarea termenelor) utilizarea nu este cunoscută încă.

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Denumirea criteriilor de selecție

Text

Denumirea criteriilor (sau a criteriului) de selecție.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Descrierea criteriilor de selecție

Text

Descrierea pe scurt a criteriului sau a criteriilor de selecție, inclusiv cerințele minime, informațiile obligatorii (de exemplu, declarație pe proprie răspundere, documentație) și modul în care criteriul sau criteriile vor fi utilizate pentru selecționarea candidaților care urmează să fie invitați să participe la a doua etapă a procedurii (dacă a fost stabilit un număr maxim de candidați).

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Criterii de selecție pentru invitația la a doua etapă

Indicator

Criteriile (sau criteriul) vor (va) fi utilizat(e) (doar) pentru a selecta candidații care urmează să fie invitați să participe la cea de-a doua etapă a procedurii (dacă a fost stabilit un număr maxim de candidați).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

M

M

M

 

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Număr legat de criteriile de selecție pentru invitația la a doua etapă

-

Informații privind un număr legat de criteriile (sau de criteriul) de selecție utilizat(e) pentru selectarea candidaților care urmează să fie invitați să participe la a doua etapă a procedurii.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Număr legat de criteriile de selecție pentru invitația la a doua etapă

Număr

Un număr legat de criteriile (sau de criteriul) de selecție.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Număr legat de criteriile de selecție pentru invitația la a doua etapă - ponderare

Cod

Informații care precizează dacă numărul asociat unui criteriu de selecție (sau unor criterii de selecție) este o ponderare (de exemplu, un procentaj).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Număr legat de criteriile de selecție pentru invitația la a doua etapă - prag

Cod

Informații care precizează dacă numărul aferent unui criteriu de selecție (sau unor criterii de selecție) este un tip de prag (de exemplu, un punctaj minim, un număr maxim de oferte care au obținut cel mai mare punctaj).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Alte cerințe

-

Informații cu privire la orice alte cerințe de participare la procedură și termenii care reglementează viitorul contract. Cerințele trebuie să includă o descriere a metodelor pe baza cărora vor fi verificate contractele. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Participare rezervată

Cod

Informații care precizează dacă participarea este rezervată unor organizații specifice (de exemplu, ateliere protejate, organizații care au o misiune de serviciu public).

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Calificarea personalului însărcinat cu executarea

Cod

Dacă trebuie să fie specificate numele și calificările profesionale ale personalului însărcinat cu executarea contractului.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Autorizare de securitate

Indicator

Este necesară o autorizare de securitate.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Termen pentru autorizarea de securitate

Data

Termenul până la care ofertanții care nu dețin o autorizare de securitate o pot obține.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Descriere autorizării de securitate

Text

Informații suplimentare cu privire la autorizarea de securitate (de exemplu, nivelul de autorizare de securitate necesar, membrii echipei care trebuie să îl aibă, dacă autorizarea este necesară deja pentru accesarea documentelor achiziției sau numai pentru executarea contractului).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-801

Acord de confidențialitate

Indicator

Este necesar un acord de confidențialitate.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-802

Descrierea acordului de confidențialitate

Text

Informații suplimentare privind acordul de confidențialitate.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Clauze contractuale

-

Informații privind termenii care reglementează viitorul contract. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-736

Execuție rezervată

Cod

Informații care precizează dacă executarea contractului trebuie să fie efectuată în cadrul programelor de ocupare a forței de muncă protejate.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-761

Forma juridică a ofertantului

Indicator

Un grup de ofertanți căruia i se atribuie un contract trebuie să adopte o anumită formă juridică.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-76

Descrierea formei juridice a ofertantului

Text

Forma juridică pe care trebuie să o adopte un grup de ofertanți căruia i se atribuie un contract.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-70

Informații privind executarea

Text

Principalele informații cu privire la executarea contractului (de exemplu, prestații intermediare, despăgubiri pentru daune, drepturi de proprietate intelectuală).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-92

Comandă electronică

Indicator

Se va utiliza comanda electronică.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-77

Condiții financiare

Text

Principalele informații privind finanțarea și plata și/sau trimiterea la orice dispoziții care le reglementează.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-743

Facturare electronică

Cod

Informații care precizează dacă cumpărătorul va solicita, va permite sau nu va permite facturarea electronică.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-93

Plata electronică

Indicator

Se va utiliza plata electronică.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-65

Obligație de subcontractare

Cod

O obligație pe care ofertantul trebuie să o îndeplinească în materie de subcontractare.

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-64

Procentul minim al obligației de subcontractare

Număr

Procentul minim al valorii contractului pe care contractantul trebuie să îl subcontracteze utilizând procedura competitivă descrisă în titlul III din Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-729

Procentul maxim al obligației de subcontractare

Număr

Procentul maxim al valorii contractului pe care contractantul trebuie să îl subcontracteze utilizând procedura competitivă descrisă în titlul III din Directiva 2009/81/CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-707

Criteriile de atribuire

-

Informații privind criteriile de atribuire. Aceste informații pot fi diferite în funcție de lot.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BG-38

Criteriu de atribuire

-

Informații privind criteriul de atribuire.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-539

Tipul criteriului de atribuire

Cod

Informații care precizează dacă criteriul se referă la preț, la cost sau la alt atribut decât prețul sau costul ofertei. (Prețul este prețul de achiziție; costul este orice alt criteriu monetar care nu se bazează pe preț.)

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-734

Denumirea criteriului de atribuire

Text

Denumirea criteriului de atribuire.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-540

Descrierea criteriului de atribuire

Text

Descrierea criteriului de atribuire.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BG-541

Număr legat de criteriul de atribuire

-

Informații privind un număr legat de un criteriu de atribuire.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-541

Număr legat de criteriul de atribuire

Număr

Un număr legat de un criteriu de atribuire.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-5421

Număr legat de criteriul de atribuire - ponderare

Cod

Informații care precizează dacă numărul legat de un tip de criteriu de atribuire este un tip de ponderare (de exemplu, un procentaj).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-5422

Număr legat de criteriul de atribuire - valoare fixă

Cod

Informații care precizează dacă numărul legat de un criteriu de atribuire este o valoare fixă (de exemplu, un preț fix, un cost fix).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-5423

Număr legat de criteriul de atribuire - prag

Cod

Informații care precizează dacă numărul legat de un criteriu de atribuire este un tip de prag (de exemplu, un punctaj minim, numărul maxim de oferte care au obținut cel mai mare punctaj).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O