EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0367

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/367 z dnia 23 stycznia 2024 r. ustanawiająca zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 poprzez ustanowienie europejskich list pozytywnych substancji wyjściowych, składów i składników zatwierdzonych do stosowania w produkcji materiałów lub produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

C/2024/237

Dz.U. L, 2024/367, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/367

23.4.2024

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/367

z dnia 23 stycznia 2024 r.

ustanawiająca zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 poprzez ustanowienie europejskich list pozytywnych substancji wyjściowych, składów i składników zatwierdzonych do stosowania w produkcji materiałów lub produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 11 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie (UE) 2020/2184 przewidziano ustanowienie europejskich list pozytywnych substancji wyjściowych, składów i składników dla każdego rodzaju materiałów, a mianowicie materiałów organicznych, cementowych, metalowych, emalii, materiałów ceramicznych lub innych materiałów nieorganicznych, które są zatwierdzone do stosowania w produkcji materiałów lub produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i wchodzą w zakres art. 11 wspomnianej dyrektywy. Powyższe europejskie listy pozytywne powinny zawierać, w stosownych przypadkach, warunki stosowania substancji, składów i składników oraz limity migracji, które należy określić na podstawie metod przyjętych zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy (UE) 2020/2184. Takie warunki stosowania mogą obejmować kryterium czystości, warunek dotyczący właściwości fizykochemicznych substancji wyjściowej, składu lub składnika, warunek dotyczący procesu ich produkcji lub procesu produkcji materiałów końcowych, ich stosowanie w niektórych produktach, stosowanie tych produktów lub wymóg dotyczący dalszego badania. Anody protektorowe, membrany i żywice jonowymienne są chemikaliami do uzdatniania wody lub materiałami filtracyjnymi i są objęte art. 12 dyrektywy (UE) 2020/2184, w związku z czym są wyłączone z zakresu art. 11 tej dyrektywy.

(2)

Artykuł 11 ust. 3 dyrektywy stanowi, że źródłem, które należy uwzględnić przy sporządzaniu pierwszych europejskich list pozytywnych na mocy dyrektywy, powinien być wykaz ustanowiony przez Komisję na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Jednym z takich wykazów jest wykaz ustanowiony w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 (3). Substancje ujęte w tym wykazie poddano jednak ocenie wyłącznie pod kątem ich stosowania w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011, z zastrzeżeniem szczególnych warunków stosowania. Ponadto Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wskazał, że znaczną liczbę substancji należy priorytetowo objąć ponowną oceną, ponieważ w momencie ich zatwierdzenia do stosowania w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie ustalono limitu migracji specyficznej (4). Włączenie takich substancji do załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 daje jednak znacznie wyższy poziom pewności co do ich bezpieczeństwa w kontakcie z wodą pitną, jeżeli stosuje się je do produkcji produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną, niż w przypadku substancji nieujętych w wykazie. Należy zatem dodać substancje pochodzące z wykazów ustanowionych przez Komisję zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 do pierwszej europejskiej listy na mocy art. 11 ust. 3 dyrektywy, pod warunkiem że dodatki te są wykorzystywane jedynie jako punkt wyjścia do dalszej oceny zgodności zgodnie z art. 11 ust. 8 oraz pod warunkiem, że ich ponowna ocena przed datą wygaśnięcia określoną w pierwszej europejskiej liście pozytywnej uwzględnia wszystkie warunki i materiały do kontaktu z wodą pitną, w których substancje te mogą być stosowane.

(3)

W stosownych przypadkach limit migracji, tj. maksymalne tolerowane stężenie w wodzie z kranu, należy oprzeć na wartości parametrycznej określonej w części B lub C załącznika I do dyrektywy (UE) 2020/2184 lub na limicie migracji specyficznej określonym w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 10/2011. Należy to jednak zrobić po zastosowaniu współczynnika alokacji w celu uwzględnienia proporcji potencjalnego narażenia z materiałów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, wynikającego z informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

(4)

Załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 zawiera dalsze szczegółowe informacje na temat warunków stosowania zatwierdzonych substancji, a także numery referencyjne substancji FCM stosowane w ocenach ryzyka. Aby ułatwić dalszą ocenę zgodności substancji dodanych do pierwszej europejskiej listy pozytywnej na podstawie załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011, należy dodać ich numery referencyjne FCM do pierwszych europejskich list pozytywnych.

(5)

Daty wygaśnięcia zawarte w pierwszych europejskich listach pozytywnych są zgodne z zaleceniem Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), w szczególności na podstawie niebezpiecznych właściwości substancji wyjściowej, składu lub składnika, jakości podstawowych ocen ryzyka, zakresu, w jakim te oceny ryzyka są aktualne oraz potrzeby stopniowego przeglądu tych wpisów.

(6)

Aby zapewnić proporcjonalność i skuteczność procesu, należy zezwolić na łączenie niektórych wpisów w europejskich listach pozytywnych, rozszerzanie ich na powiązane substancje wyjściowe, składy i składniki lub rozszerzanie ich stosowania w innych rodzajach materiałów niż te, dla których zostały zatwierdzone, jeżeli takie łączenie lub rozszerzanie nie ma wpływu na ochronę zdrowia ludzkiego.

(7)

Na podstawie powiadomień od państw członkowskich pierwsze europejskie listy pozytywne zawierają wpisy grupowe obejmujące wiele substancji wyjściowych, składów lub składników. Ocena bezpieczeństwa każdej pojedynczej substancji wyjściowej, składu lub składnika oddzielnie jest bardziej odpowiednia do oceny bezpieczeństwa grup; w momencie przyjmowania pierwszej europejskiej listy pozytywnej zidentyfikowanie substancji wyjściowych i organicznych składników cementowych w tych grupach nie było jednak możliwe. W związku z tym wpisy grupowe należy stopniowo zastępować w europejskich listach pozytywnych pojedynczymi substancjami wyjściowymi, składami lub składnikami z danej grupy, a podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość korzystania z takich wpisów grupowych w pierwszej europejskiej liście pozytywnej tylko wtedy, gdy są w stanie wykazać bezpieczeństwo swojej substancji wyjściowej, składu lub składnika.

(8)

Aby zapewnić uporządkowany i skuteczny proces składania wniosków, wpis może zostać odnowiony, pod warunkiem że powiadomienie o zamiarze, a następnie wniosek zostaną złożone do ECHA w określonym terminie.

(9)

Przepisy krajowe państw członkowskich dotyczące substancji wyjściowych, składów i składników oraz ich krajowe listy pozytywne zostały zgłoszone ECHA do dnia 12 lipca 2021 r. Aby zapewnić krajowym organom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania europejskich list pozytywnych, stosowanie niniejszego aktu rozpocznie się od dnia 31 grudnia 2026 r. Systemy krajowe mają obowiązywać do dnia 31 grudnia 2026 r. Ponadto należy przewidzieć środki przejściowe w odniesieniu do substancji, składów i składników zatwierdzonych w systemach krajowych od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2026 r., pod warunkiem że zgodnie z częścią B załącznika I do dyrektywy (UE) 2020/2184 substancje te nie przekraczają wartości parametrycznej wynoszącej 5 μg/l dla ołowiu (Pb) w wodzie z kranu.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/2184,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Europejskie listy pozytywne

Niniejsza decyzja ustanawia:

a)

europejską listę pozytywną substancji wyjściowych dla materiałów organicznych i grup substancji wyjściowych dla materiałów organicznych, określone odpowiednio w tabelach 1 i 2 w załączniku I;

b)

europejską listę pozytywną składów materiałów metalowych i grup składów materiałów metalowych, określone odpowiednio w tabelach 1 i 2 w załączniku II;

c)

europejską listę pozytywną składników organicznych materiałów cementowych i grup składników organicznych materiałów cementowych, określone odpowiednio w tabelach 2 i 3 w załączniku III;

d)

europejską listę pozytywną składów emalii, materiałów ceramicznych i innych materiałów nieorganicznych, jak określono w tabeli 1 w załączniku IV.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„materiał” oznacza substancję stałą, półstałą lub płynną wykorzystywaną do produkcji produktu, która posiada:

a)

skład organiczny wytworzony z co najmniej jednej substancji wyjściowej; lub

b)

skład cementowy wytworzony z co najmniej jednego składnika; lub

c)

skład metalowy, emaliowy, ceramiczny lub inny skład nieorganiczny;

2)

„monomer” oznacza substancję, która jest w stanie tworzyć wiązania kowalencyjne z serią innych podobnych lub niewykazujących podobieństwa cząsteczek w reakcji tworzenia polimerów, w odpowiednich warunkach wykorzystywanych w danym procesie;

3)

„materiał organiczny” oznacza materiał składający się głównie z substancji zawierających węgiel;

4)

„jednostka monomeru” oznacza przereagowaną formę monomeru w polimerze;

5)

„polimer” oznacza substancję składającą się z cząsteczek stanowiących sekwencję jednego lub kilku rodzajów jednostek monomeru; ich masa cząsteczkowa charakteryzuje się rozkładem w pewnym zakresie, przy czym różnice w masie cząsteczkowej wynikają przede wszystkim z różnic w liczbie jednostek monomerów, obejmujących:

a)

cząsteczki stanowiące prostą większość wagową, które zawierają co najmniej trzy jednostki monomeru związane kowalencyjnie z co najmniej jeszcze jedną jednostką monomeru lub z innym reagentem;

b)

cząsteczki niestanowiące prostej większości wagowej wśród cząsteczek o tej samej masie cząsteczkowej;

6)

„część polimeryzowana” oznacza część składu substancji składającą się z cząsteczek charakteryzujących się sekwencją jednego lub kilku rodzajów jednostek monomerów. Cząsteczki takie jak dimery, trymery również stanowią część polimeryzowaną. Termin „część polimeryzowana” nie obejmuje jednak nieprzereagowanych monomerów lub nieprzereagowanych innych reagentów;

7)

„prepolimer” oznacza substancję powstałą w wyniku reakcji polimeryzacji, która podlega dalszemu przereagowaniu w polimer końcowy w materiale lub produkcie;

8)

„organiczny składnik cementowy” oznacza substancję organiczną wykorzystywaną do produkcji materiałów cementowych;

9)

„cement” oznacza drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą tworzy pastę, która tężeje i utwardza się w wyniku reakcji i procesów hydratacji, a po utwardzeniu zachowuje swoją wytrzymałość i stabilność nawet pod wodą;

10)

„materiał cementowy” oznacza materiał, który zawiera cement hydrauliczny w ilości wystarczającej, aby działał jako główne spoiwo poprzez utworzenie struktury hydratowej, która reguluje wydajność materiału;

11)

„substancja dodana w sposób niezamierzony” oznacza jedno z poniższych:

a)

zanieczyszczenie substancji wyjściowej lub organicznego składnika lub składu cementowego;

b)

produkt reakcji lub produkt degradacji substancji wyjściowej lub organicznego składnika cementowego, który tworzy się podczas przetwarzania lub stosowania materiału;

c)

produkt reakcji lub produkt degradacji substancji wyjściowej lub organicznego składnika cementowego, który tworzy się w wyniku kontaktu z wodą podczas stosowania materiału;

12)

„materiał metalowy” oznacza metal lub stop metali stosowany luzem lub w formie powłoki metalowej;

13)

„materiał ceramiczny” oznacza nieorganiczne poli- lub monokrystaliczne niemetalowe materiały stałe poddawane działaniu wysokiej temperatury podczas produkcji;

14)

„emalia” oznacza materiał, który jest materiałem szklistym otrzymanym przez topienie w temperaturach wyższych niż 1 200 °C i spiekanie mieszaniny substancji nieorganicznych;

15)

„maksymalne tolerowane stężenie w wodzie z kranu” (MTCtap) oznacza maksymalne dopuszczalne stężenie substancji, która przenosi się z określonego materiału do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Artykuł 3

Przepis przejściowy

Substancje wyjściowe, składy i składniki zatwierdzone przez właściwy organ państwa członkowskiego w okresie od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. zgodnie z przepisami krajowymi mogą być stosowane do produkcji materiałów lub produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi do dnia 31 grudnia 2032 r., pod warunkiem że są one zgodne z wartością parametryczną wynoszącą 5 μg/l Pb (ołów) w wodzie z kranu, jak określono w części B załącznika I do dyrektywy (UE) 2020/2184.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 31 grudnia 2026 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2024 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 435 z 23.12.2020, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U. L 12 z 15.1.2011, s. 1).

(4)  Panel EFSA CEP (panel EFSA ds. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, enzymów i substancji pomocniczych w przetwórstwie), Silano V, i in., 2020. Opinia naukowa w sprawie przeglądu i ustalania priorytetów dla substancji wymienionych bez limitu migracji specyficznej w tabeli 1 w załączniku 1 do rozporządzenia 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dziennik EFSA 2020;18(6):6124, 104 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6124.


ZAŁĄCZNIK I

EUROPEJSKA LISTA POZYTYWNA SUBSTANCJI WYJŚCIOWYCH DLA MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH

Tabela 1

Europejska lista pozytywna pojedynczych substancji wyjściowych dla materiałów organicznych

Numer EUPL

Numer WE

Numer CAS

Nr substancji FCM (A)

Nazwa substancji wyjściowej

Funkcja techniczna

Materiały przeznaczone do kontaktu z wodą pitną (C)

Maksymalne tolerowane stężenie w wodzie z kranu w odniesieniu do materiałów organicznych (MTCtap, organics) w μg/l

Całkowite maksymalne tolerowane stężenie w wodzie z kranu (MTC(T)tap, organics) w μg/l (D)

Warunki stosowania

Data wygaśnięcia

Wartość dla substancji wyjściowej

Wartości dla innych istotnych substancji chemicznych (E)

0001

 

 

1

albumina

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0002

 

 

2

albumina, koagulowana formaldehydem

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0003

 

 

7

kwas acetylooctowy, sole

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0004

 

 

18

fosforan glinu hydroksywapnia, uwodniony

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

Dane dotyczące glinu – zob. załącznik V

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0005

 

 

21

sole kwasu węglowego

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0006

 

 

24

włókna bawełniane

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0007

 

 

29

bis(etylomaleinian) di-n-oktylocyny

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(10)

 

31 grudnia 2034 r.

0008

 

 

30

1,4-butanodiolo-bis(merkaptooctan) di-n-oktylocyny

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(10)

 

31 grudnia 2028 r.

0009

 

 

32

dimaleinian di-n-oktylocyny, polimery (n = 2-4)

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(10)

 

31 grudnia 2034 r.

0010

 

 

33

2-etyloheksylo-tiobenzoesano-merkaptooctan di-n-oktylocyny

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(10)

 

31 grudnia 2028 r.

0011

 

 

34

etylohydroksymetyloceluloza

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0012

 

 

35

etylohydroksypropyloceluloza

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0013

 

 

36

tłuszcze i oleje ze zwierzęcych lub roślinnych surowców spożywczych

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Dodatek

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0014

 

 

37

uwodornione tłuszcze i oleje ze zwierzęcych lub roślinnych surowców spożywczych

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0015

 

 

39

mikrokulki szklane

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0016

 

 

54

monooleinian glicerolu, ester z kwasem askorbinowym

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0017

 

 

55

monooleinian glicerolu, ester z kwasem cytrynowym

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0018

 

 

56

monopalmitynian glicerolu, ester z kwasem askorbinowym

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0019

 

 

57

monopalmitynian glicerolu, ester z kwasem cytrynowym

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0020

 

 

58

monostearynian glicerolu, ester z kwasem askorbinowym

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0021

 

 

59

monostearynian glicerolu, ester z kwasem cytrynowym

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0022

 

 

60

glicyna, sole

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0023

 

 

62

lizyna, sole

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0024

 

 

63

pirofosforyn manganu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

Dane dotyczące manganu – zob. załącznik V

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368

31 grudnia 2028 r.

0025

 

 

64

metylohydroksymetyloceluloza

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0026

 

 

70

sole kwasu poliakrylowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2037 r.

0027

 

 

71

gamma-hydroksypropylowany polidimetylosiloksan

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

300

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0028

 

 

72

poliester kwasu adypinowego i glicerolu lub pentaerytrytolu, estry z kwasami tłuszczowymi nierozgałęzionymi, zawierającymi parzystą liczbę atomów węgla (C12–C22)

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Tworzywa sztuczne

 

 

(31)

Czystość substancji wyjściowej: frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1 000 Da nie może przekraczać 5 % (m/m).

31 grudnia 2034 r.

0029

 

 

74

dirycynolan glikolu polietylenowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

2100

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0030

 

 

75

estry glikolu polietylenowego z monokarboksylowymi kwasami alifatycznymi (C6-C22) oraz ich siarczanami amonu i sodu

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

Dane dotyczące amonu – zob. załącznik V

 

31 grudnia 2037 r.

0031

 

 

76

eter glikolu polietylenowego (EO = 1–30, zwykle 5) z 2-cyjano 3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)akrylanem butylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Tworzywa sztuczne

2,5

 

 

Wyłącznie do stosowania w PET

31 grudnia 2034 r.

0032

 

 

77

eter glikolu polietylenowego (EO = 1–30, zwykle 5) z 2-cyjano 3-(4-hydroksyfenylo) akrylanem butylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Tworzywa sztuczne

2,5

 

 

Wyłącznie do stosowania w PET

31 grudnia 2034 r.

0033

 

 

79

poli (dimetylopolisiloksan) polioksyalkilowy (C2-C4)

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0034

 

 

81

propylohydroksyetyloceluloza

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0035

 

 

82

propylohydrokymetyloceluloza

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0036

 

 

83

propylohydroksypropyloceluloza

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0037

 

 

84

krzemiany naturalne (z wyjątkiem azbestu)

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0038

 

 

85

silanowe krzemiany naturalne (z wyjątkiem azbestu)

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0039

 

 

86

ortokrzemian sililowany

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0040

 

 

87

ditlenek krzemu, silanowany

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

W przypadku syntetycznego amorficznego ditlenku krzemu, silanowanego: cząstki pierwotne o wymiarze 1–100 nm, tworzące agregaty o wymiarze 0,1–1 μm, które mogą tworzyć skupiska o wymiarach od 0,3 μm do kilku milimetrów.

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0041

 

 

88

monoalkilo dialkilofenoksybenzenodisulfonian sodu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

450

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0042

 

 

90

tauryna, sole

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2031 r.

0043

 

 

91

eter tetradecylo-polietylenoglikolowy (EO = 3-8) kwasu glikolowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

750

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0044

 

 

92

ftalan bis(heksahydro) tricyklodekanodimetanolu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0045

 

 

93

woski parafinowe, rafinowane, otrzymane z ropy naftowej lub syntetycznych węglowodorów, niska lepkość

Monomer lub inny reagent (olej bazowy)

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

2,5

 

 

Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 350 Da.

Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s). Zawartość węglowodorów o liczbie węgla mniejszej niż 25, nie więcej niż 40 % (m/m).

31 grudnia 2028 r.

0046

 

 

94

woski rafinowane, otrzymane z ropy naftowej lub syntetycznych węglowodorów, wysoka lepkość

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 500 Da.

Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

Zawartość węglowodorów mineralnych o liczbie węgla mniejszej niż 25, nie więcej niż 5 % (m/m).

31 grudnia 2028 r.

0047

 

 

95

białe oleje mineralne, parafinowe, otrzymane z węglowodorów pochodnych ropy naftowej

Monomer lub inny reagent (olej bazowy)

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

Średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 480 Da

Lepkość przy 100 °C nie mniejsza niż 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s). Zawartość węglowodorów mineralnych o liczbie węgla mniejszej niż 25, nie więcej niż 5 % (m/m).

31 grudnia 2028 r.

0048

 

 

97

ropopochodne żywice węglowodorowe (uwodornione)

Monomer lub inny reagent (żywica)

Dodatek

Wszystkie

150 (Uwaga: w oparciu o zgłoszone zatwierdzenie krajowe)

 

 

Ropopochodne żywice węglowodorowe, uwodornione, otrzymywane w procesie katalitycznej lub termicznej polimeryzacji dienów i olefin alifatycznych lub monobenzoidowych arylalkenów i ich pochodnych pochodzących z destylacji mieszaniny pokrakingowej, wrzących w temp. nie wyższej niż 220 °C, takich jak czyste monomery znajdujące się w strumieniu destylatu, a następnie poddane destylacji, uwodornieniu i dodatkowemu przetworzeniu.

Właściwości:

Lepkość w 120 °C: > 3 Pa.s, – Temperatura mięknienia: > 95 °C określona przy pomocy metody ASTM E 28-67,

Liczba bromowa: < 40 (ASTM D1159),

Kolor 50-procentowego roztworu w toluenie < 11 według skali Gardnera,

Pozostałości monomeru aromatycznego ≤ 50 ppm.

31 grudnia 2028 r.

0049

 

50-00-0

98

formaldehyd

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(15)

 

31 grudnia 2028 r.

0050

 

50-70-4

100

sorbitol

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0051

 

50-81-7

101

kwas askorbinowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0052

 

56-81-5

103

glicerol

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0053

 

57-09-0

104

bromek heksadecylotrimetyloamonu

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

300

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0054

 

57-10-3

105

kwas palmitynowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0055

 

57-11-4

106

kwas stearynowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0056

 

57-13-6

107

mocznik

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0057

 

57-50-1

108

sacharoza

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0058

 

60-00-4

111

kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA)

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

60

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0059

 

60-33-3

112

kwas linolowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0060

 

64-17-5

113

etanol

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0061

 

64-18-6

114

kwas mrówkowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0062

 

64-19-7

115

kwas octowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0063

 

65-85-0

116

kwas benzoesowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0064

 

67-56-1

117

metanol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0065

 

67-63-0

118

2-propanol

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0066

 

67-64-1

119

aceton

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0067

 

67-68-5

120

sulfotlenek dimetylu

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0068

 

69-72-7

121

kwas salicylowy

Monomer lub inny reagent, substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji, Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Powłoki

Kauczuk

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0069

 

71-23-8

122

1-propanol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0070

 

71-36-3

123

1-butanol

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0071

 

71-41-0

124

1-pentanol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0072

 

74-85-1

125

etylen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0073

 

74-86-2

126

acetylen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0074

 

75-01-4

127

chlorek winylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,5

 

 

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie.

31 grudnia 2028 r.

0075

 

75-07-0

128

aldehyd octowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(1)

 

31 grudnia 2028 r.

0076

 

75-21-8

129

tlenek etylenu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w przypadku reakcji z wodą.

31 grudnia 2028 r.

0077

 

75-35-4

130

chlorek winylidenu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w oczekiwaniu na dostępność metody analitycznej.

31 grudnia 2028 r.

0078

 

75-37-6

131

1,1-difluoroetan

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0079

 

75-38-7

132

fluorek winylidenu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0080

 

75-44-5

133

chlorek karbonylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w przypadku reakcji z wodą.

31 grudnia 2034 r.

0081

 

75-45-6

134

chlorodifluorometan

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

300

 

 

Zawartość chlorofluorometanu mniejsza niż 1 mg/kg substancji.

31 grudnia 2034 r.

0082

 

76-22-2

136

kamfora

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0083

 

77-62-3

137

2,2′-metylenobis[4-metylo-6-(1-metylocykloheksylo)fenol]

Dodatek

Wszystkie

 

 

(5)

 

31 grudnia 2034 r.

0084

 

77-90-7

138

cytrynian tri-n-butyloacetylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(31)

 

31 grudnia 2034 r.

0085

 

77-92-9

139

kwas cytrynowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0086

 

77-93-0

140

cytrynian trietylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(31)

 

31 grudnia 2034 r.

0087

 

77-99-6

141

1,1,1-trimetylopropan

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Wszystkie

300

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0088

 

78-08-0

142

winylotrietoksysilan

Dodatek

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

2,5

 

 

Stosować wyłącznie jako środek do obróbki powierzchni.

31 grudnia 2034 r.

0089

 

78-78-4

143

izopentan

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0090

 

78-79-5

144

2-metylo–1,3-butadien (izopren)

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie.

31 grudnia 2028 r.

0091

 

79-06-1

145

akryloamid

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0092

 

79-09-4

146

kwas propionowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0093

 

79-10-7

147

kwas akrylowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2034 r.

0094

 

79-38-9

148

chlorotrifluoroetylen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w oczekiwaniu na dostępność metody analitycznej.

31 grudnia 2034 r.

0095

 

79-39-0

149

metakryloamid

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0096

 

79-41-4

150

kwas metakrylowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2034 r.

0097

 

80-05-7

151

2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propan

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Wszystkie

2,5

 

 

Funkcja techniczna jako dodatku jest akceptowana tylko w przypadku tworzyw sztucznych.

31 grudnia 2028 r.

0098

 

80-07-9

152

sulfon 4,4′-dichlorodifenylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0099

 

80-08-0

153

sulfon 4,4′-diaminodifenylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0100

 

80-09-1

154

sulfon 4,4′-dihydroksydifenylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0101

 

80-56-8

155

alfa-pinen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0102

 

80-62-6

156

metakrylan metylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2034 r.

0103

 

84-74-2

157

ftalan dibutylu („DBP”)

Dodatek

Wszystkie

6,0

 

(31)

(35)

Stosować wyłącznie jako:

a)

plastyfikator;

b)

środek wsparcia technicznego w poliolefinach w stężeniach do 0,05 % w produkcie.

31 grudnia 2028 r.

0104

 

85-44-9

158

bezwodnik ftalowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0105

 

85-68-7

159

ftalan benzylu-butylu („BBP”)

Dodatek

Wszystkie

300

 

(31)

(35)

Stosować wyłącznie jako:

a)

plastyfikator;

b)

środek wsparcia technicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie.

≤ 5% jako suma wszystkich ftalanów.

31 grudnia 2028 r.

0106

 

87-18-3

160

salicylan 4-tert-butylofenylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

600

Wartości MTCtap produktów degradacji – zob. tabela 4.

 

 

31 grudnia 2028 r.

0107

 

87-69-4

161

kwas L-(+)-winowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0108

 

87-78-5

162

mannitol

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0109

 

88-24-4

163

2,2′-metyleno bis(4-etylo-6-tert-butylofenol)

Dodatek

Wszystkie

 

 

(13)

 

31 grudnia 2034 r.

0110

 

88-68-6

164

2-aminobenzamid

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Tworzywa sztuczne

2,5

 

 

Wyłącznie do stosowania w PET

31 grudnia 2034 r.

0111

 

88-99-3

165

kwas o-ftalowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0112

 

89-32-7

166

bezwodnik piromelitowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5 – wyrażona jako suma bezwodnika piromelitowego i kwasu piromelitowego

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0113

 

91-08-7

167

2,6-diizocyjanian toluilenu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(16)

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa izocyjanianowa.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2034 r.

0114

 

91-76-9

168

2,4-diamino-6-fenylo-1,3,5-triazyna

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0115

 

91-97-4

169

3,3′-dimetylo–4,4′-diizocyjanianbifenyl

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(16)

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa izocyjanianowa.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2034 r.

0116

 

92-88-6

170

4,4′-dihydroksybifenyl

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

300

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0117

 

93-58-3

171

benzoesan metylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0118

 

93-89-0

172

benzoesan etylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0119

 

94-13-3

173

ester propylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0120

 

95-48-7

174

o-krezol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0121

 

96-05-9

175

metakrylan allilu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0122

 

96-33-3

176

akrylan metylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2034 r.

0123

 

96-49-1

177

węglan etylenu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

1500 – wyrażona jako glikol etylenowy

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0124

 

96-69-5

178

4,4′-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenol)

Dodatek

Wszystkie

24

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0125

 

97-23-4

179

2,2′-dihydroksy–5,5′-dichlorodifenylometan

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

600

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0126

 

97-53-0

180

eugenol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(32)

 

31 grudnia 2034 r.

0127

 

97-63-2

181

metakrylan etylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2034 r.

0128

 

97-65-4

182

kwas itakonowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0129

 

97-86-9

183

metakrylan izobutylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2034 r.

0130

 

97-88-1

184

metakrylan butylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2034 r.

0131

 

97-90-5

185

dimetakrylan glikolu etylenowego

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0132

 

98-54-4

186

4-tert-butylofenol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0133

 

98-83-9

187

alfa-metylostyren

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0134

 

99-63-8

188

dichlorek kwasu izoftalowego

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(26)

 

31 grudnia 2034 r.

0135

 

99-76-3

189

ester metylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0136

 

99-96-7

190

kwas p-hydroksybenzoesowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0137

 

100-20-9

191

dichlorek kwasu tereftalowego

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(27)

 

31 grudnia 2034 r.

0138

 

 

192

kwas ftalowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Wszystkie

 

 

(27)

 

31 grudnia 2034 r.

0139

 

100-42-5

193

styren

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0140

 

100-51-6

194

alkohol benzylowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0141

 

100-52-7

195

benzaldehyd

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

Istnieje ryzyko, że migracja substancji pogorszy właściwości organoleptyczne wody pitnej i że w związku z tym produkt końcowy nie jest zgodny z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2034 r.

0142

 

100-97-0

196

heksametylenotetraamina

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

(15)

 

31 grudnia 2034 r.

0143

 

101-43-9

197

metakrylan cykloheksylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0144

 

101-68-8

198

4,4′-diizocyjanian difenylometanu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(16)

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa izocyjanianowa.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2034 r.

0145

 

101-90-6

199

eter diglicydylowy rezorcynolu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Tylko do pośredniego kontaktu z wodą, za warstwą PET

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA). QMA = 0,0083 dm-1.

31 grudnia 2028 r.

0146

 

102-08-9

200

N,N-difenylotiomocznik

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

150

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0147

 

102-09-0

201

węglan difenylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0148

 

102-39-6

202

kwas (1,3-fenylenodioksy)dioctowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0149

 

102-40-9

203

1,3-bis(2-hydroksyetoksy)benzen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0150

 

102-60-3

204

N, N, N', N'-tetrakis(2-hydroksypropylo)etylenodiamina

Monomer lub inny reagent

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0151

 

103-11-7

206

akrylan 2-etyloheksylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0152

 

103-23-1

207

adypinian bis(2-etyloheksylu)

Dodatek

Wszystkie

900

 

(31)

 

31 grudnia 2034 r.

0153

 

103-90-2

208

N-(4-hydroksyfenylo)acetamid

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0154

 

104-76-7

209

2-etylo-l-heksanol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

1500

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0155

 

105-08-8

210

1,4-bis(hydroksymetylo)cykloheksan

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0156

 

105-38-4

211

propionian winylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(1)

 

31 grudnia 2034 r.

0157

 

105-60-2

212

kaprolaktam

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

(4)

Jeżeli substancję stosuje się w powłokach: wyłącznie do powłok utwardzanych na gorąco.

31 grudnia 2034 r.

0158

 

105-62-4

213

dioleinian glikolu 1,2-propylenowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0159

 

106-14-9

214

kwas 12-hydroksystearynowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0160

 

106-31-0

215

bezwodnik masłowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0161

 

106-44-5

216

p-krezol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0162

 

106-46-7

217

1,4-dichlorobenzen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

600

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0163

 

106-63-8

218

akrylan izobutylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2034 r.

0164

 

106-89-8

219

epichlorohydryna

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w przypadku reakcji z wodą.

31 grudnia 2028 r.

0165

 

106-91-2

220

metakrylan 2,3-epoksypropylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

1,0

 

 

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w przypadku reakcji z wodą.

31 grudnia 2028 r.

0166

 

106-97-8

221

butan

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0167

 

106-98-9

222

1-buten

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0168

 

106-99-0

223

butadien

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie.

31 grudnia 2028 r.

0169

 

107-13-1

225

akrylonitryl

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0170

 

107-15-3

226

etylenodiamina

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

600

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0171

 

107-21-1

227

glikol etylenowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(2)

 

31 grudnia 2034 r.

0172

 

107-92-6

229

kwas masłowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0173

 

108-01-0

230

dimetyloaminoetanol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

900

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0174

 

108-05-4

231

octan winylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

600

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0175

 

108-24-7

232

bezwodnik octowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0176

 

108-30-5

233

bezwodnik bursztynowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0177

 

108-31-6

234

bezwodnik maleinowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

(3)

 

31 grudnia 2034 r.

0178

 

108-39-4

235

m-krezol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0179

 

108-45-2

236

1,3-fenylenodiamina

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Zastosowanie ma granica wykrywalności wynosząca 0,1 μg/l.

31 grudnia 2028 r.

0180

 

108-46-3

237

1,3-dihydroksybenzen (rezorcynol)

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

120

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0181

 

108-55-4

238

bezwodnik glutarowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0182

 

108-78-1

239

2,4,6-triamino-1,3,5-triazyna (melamina)

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

125

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0183

 

108-91-8

240

cykloheksyloamina

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0184

 

108-95-2

241

fenol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

150

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0185

 

109-43-3

242

sebacynian dibutylu

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(31)

 

31 grudnia 2034 r.

0186

 

109-53-5

243

eter izobutylowo-winylowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w przypadku reakcji z wodą.

31 grudnia 2034 r.

0187

 

109-66-0

244

pentan

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0188

 

109-67-1

245

1-penten

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0189

 

109-99-9

246

tetrahydrofuran

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

30

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0190

 

110-15-6

247

kwas bursztynowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0191

 

110-16-7

248

kwas maleinowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

(3)

 

31 grudnia 2034 r.

0192

 

110-17-8

249

kwas fumarowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0193

 

110-30-5

250

N, N'-etylenobis(stearamid)

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0194

 

110-31-6

251

N, N'-etylenobisoleamid

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0195

 

110-44-1

252

kwas sorbowy

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0196

 

110-60-1

253

1,4-diaminobutan

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0197

 

110-63-4

254

1,4-butanodiol

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Wszystkie

 

 

(29)

 

31 grudnia 2034 r.

0198

 

110-88-3

255

trioksan

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0199

 

110-94-1

256

kwas glutarowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0200

 

111-06-8

258

palmitynian butylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0201

 

111-14-8

259

kwas heptanowy

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0202

 

111-20-6

260

kwas sebacynowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0203

 

111-40-0

261

dietylenotriamina

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0204

 

111-41-1

262

N-(2-aminoetylo)etanoloamina

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

2,5

 

 

Tylko do pośredniego kontaktu z wodą, za warstwą PET

31 grudnia 2028 r.

0205

 

111-46-6

263

glikol dietylenowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

(2)

 

31 grudnia 2034 r.

0206

 

111-66-0

264

1-okten

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

750

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0207

 

111-87-5

265

1-oktanol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0208

 

112-27-6

266

glikol trietylenowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0209

 

112-30-1

267

1-dekanol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0210

 

112-41-4

268

1-dodecen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0211

 

112-60-7

269

glikol tetraetylenowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0212

 

112-80-1

270

kwas oleinowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0213

 

112-84-5

271

amid kwasu erukowego

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0214

 

112-85-6

272

kwas behenowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0215

 

112-86-7

273

kwas erukowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0216

 

112-96-9

274

izocyjanian oktadecylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(16)

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa izocyjanianowa.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2034 r.

0217

 

115-07-1

275

propylen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0218

 

115-11-7

276

izobuten

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0219

 

115-27-5

277

bezwodnik heksachloroendometylenotetrahydroftalowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0220

 

115-28-6

278

kwas heksachloroendometylenotetrahydroftalowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0221

 

115-77-5

279

pentaerytrytol

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0222

 

115-96-8

280

fosforan trichloroetylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0223

 

116-14-3

281

tetrafluoroetylen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

Jeżeli substancję stosuje się w powłokach: wyłącznie jako monomer do dodatków polimerowych.

31 grudnia 2028 r.

0224

 

116-15-4

282

heksafluoropropylen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

(38)

 

31 grudnia 2028 r.

0225

 

117-81-7

283

ftalan bis(2-etyloheksylu) („DEHP”)

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

30

 

(31)

(35)

Stosować wyłącznie jako:

a)

plastyfikator; lub

b)

środek wsparcia technicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie.

31 grudnia 2028 r.

0226

 

119-36-8

284

salicylan metylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

1500

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0227

 

119-47-1

285

2,2′-metyleno bis(4-metylo-6-tert-butylofenol)

Dodatek

Wszystkie

 

 

(13)

 

31 grudnia 2028 r.

0228

 

119-61-9

286

benzofenon

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

30

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0229

 

120-47-8

287

ester etylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0230

 

120-61-6

288

tereftalan dimetylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0231

 

120-80-9

289

1,2-dihydroksybenzen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

300

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0232

 

121-79-9

290

galusan propylu

Dodatek

Wszystkie

 

 

(19)

 

31 grudnia 2034 r.

0233

 

121-91-5

291

kwas izoftalowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

(26)

 

31 grudnia 2034 r.

0234

 

122-20-3

292

triizopropanoloamina

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0235

 

122-52-1

293

fosforyn trietylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie.

31 grudnia 2034 r.

0236

 

123-28-4

294

tiodipropionian didodecylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(14)

 

31 grudnia 2034 r.

0237

 

123-31-9

295

1,4-dihydroksybenzen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

30

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0238

 

123-38-6

296

aldehyd propionowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0239

 

123-62-6

297

bezwodnik propionowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0240

 

123-72-8

298

aldehyd masłowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0241

 

123-76-2

299

kwas lewulinowy

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0242

 

123-86-4

300

octan butylu

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0243

 

123-95-5

301

stearynian butylu

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0244

 

123-99-9

302

kwas azelainowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0245

 

124-04-9

303

kwas adypinowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0246

 

124-07-2

304

kwas kaprylowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0247

 

124-09-4

305

heksametylenodiamina

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

120

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0248

 

124-26-5

306

amid kwasu stearynowego

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0249

 

124-38-9

307

ditlenek węgla

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0250

 

126-13-6

308

izomaślanooctan sacharozy

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0251

 

126-14-7

309

oktaoctan sacharozy

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0252

 

126-30-7

310

2,2-dimetylo–1,3-propanodiol (neopentyloglikol)

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5 – wyrażona jako glikole mono- i dietylenowe

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0253

 

126-58-9

311

dipentaerytrytol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0254

 

126-98-7

312

metakrylonitryl

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0255

 

127-63-9

313

sulfon difenylowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

150

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0256

 

127-91-3

314

beta-pinen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0257

 

128-37-0

315

2,6-di-tert-butylo-p-krezol

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

150

Wartości MTCtap produktów degradacji – zob. tabela 4.

 

 

31 grudnia 2034 r.

0258

 

131-17-9

316

ftalan diallilu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0259

 

131-53-3

317

2,2′-dihydroksy-4-metoksybenzofenon

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(8)

 

31 grudnia 2034 r.

0260

 

131-56-6

318

2,4-dihydroksybenzofenon

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

(8)

 

31 grudnia 2034 r.

0261

 

131-57-7

319

2-hydroksy-4-metoksybenzofenon

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(8)

 

31 grudnia 2034 r.

0262

 

136-60-7

320

benzoesan butylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0263

 

137-66-6

321

palmitynian askorbylowy

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0264

 

140-88-5

323

akrylan etylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2034 r.

0265

 

141-22-0

324

kwas rycynolowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2100

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0266

 

141-32-2

325

akrylan n-butylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie z wyjątkiem kauczuku

 

 

(21)

 

31 grudnia 2034 r.

0267

 

141-43-5

326

2-aminoetanol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

Wyłącznie do pośredniego kontaktu z wodą, za warstwą PET, z wyjątkiem zastosowania w powłokach.

31 grudnia 2034 r.

0268

 

141-78-6

327

octan etylu

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0269

 

141-82-2

328

kwas malonowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0270

 

142-62-1

329

kwas heksanowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0271

 

143-07-7

330

kwas laurynowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0272

 

143-08-8

331

1-nonanol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0273

 

143-28-2

332

alkohol oleilowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0274

 

144-62-7

333

kwas szczawiowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

300

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0275

 

151-56-4

334

etylenoimina

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0276

 

301-02-0

335

amid kwasu oleinowego

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0277

 

334-48-5

336

kwas n-dekanowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0278

 

345-92-6

337

4,4′-difluorbenzofenon

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0279

 

373-49-9

338

kwas oleopalmitynowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0280

 

409-21-2

339

węglik krzemu

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0281

 

461-58-5

340

dicyjanodiamid

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

3000

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0282

 

498-66-8

341

bicyklo[2.2.1]hept-2-en

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0283

 

502-44-3

342

kaprolakton

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(28)

 

31 grudnia 2034 r.

0284

 

504-63-2

343

1,3-propanodiol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0285

 

505-65-7

344

dimetoksymetan 1,4-butanodiolu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

(15)

(29)

 

31 grudnia 2034 r.

0286

 

506-30-9

345

kwas arachidowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0287

 

514-10-3

346

kwas abietynowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0288

 

528-44-9

347

kwas trimelitowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(20)

 

31 grudnia 2028 r.

0289

 

544-63-8

348

kwas mirystynowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0290

 

552-30-7

349

bezwodnik trimelitowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(20)

 

31 grudnia 2034 r.

0291

 

557-59-5

350

kwas lignocerynowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0292

 

563-45-1

351

3-metylo-1-buten

Monomer lub inny reagent

Tworzywa sztuczne

0,1

 

 

Do wykorzystania tylko w polipropylenach.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w oczekiwaniu na dostępność metody analitycznej.

31 grudnia 2028 r.

0293

 

576-26-1

352

2,6-dimetylofenol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0294

 

584-09-8

353

węglan rubidu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

600

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0295

 

584-84-9

354

2,4-diizocyjanian toluilenu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(16)

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa izocyjanianowa.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2034 r.

0296

 

585-07-9

355

metakrylan tert-butylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2034 r.

0297

 

592-41-6

356

1-heksen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

150

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0298

 

599-64-4

358

4-kumylfenol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0299

 

611-99-4

359

4,4′-dihydroksybenzofenon

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

(8)

 

31 grudnia 2034 r.

0300

 

620-67-7

360

triheptanian glicerolu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0301

 

629-11-8

361

1,6-heksanodiol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0302

 

630-08-0

362

tlenek węgla

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0303

 

646-06-0

363

1,3-dioksolan

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0304

 

689-12-3

365

akrylan izopropylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2028 r.

0305

 

691-37-2

366

4-metylo-1-penten

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0306

 

693-23-2

367

kwas n-dodekanodiowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0307

 

693-36-7

368

tiodipropionian dioktadecylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(14)

 

31 grudnia 2034 r.

0308

 

693-57-2

369

kwas 12-aminododekanowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0309

 

760-93-0

370

bezwodnik metakrylowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2034 r.

0310

 

818-61-1

371

monoakrylan glikolu etylenowego

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2034 r.

0311

 

822-06-0

372

diizocyjanian heksametylenu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(16)

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa izocyjanianowa.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2034 r.

0312

 

840-65-3

373

ester dimetylowy kwasu 2,6-naftalenodikarboksylowego

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0313

 

868-77-9

374

monometakrylan glikolu etylenowego

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2034 r.

0314

 

872-05-9

375

1-decen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0315

 

872-50-4

376

N-metylopirolidon

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

3000

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0316

 

919-30-2

377

3-aminopropylotrietoksysilan

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

2,5

 

 

Zawartość wyekstrahowanej pozostałości 3-aminopropylotrietoksysilanu powinna być niższa niż 3 mg/kg wypełniacza przy zastosowaniu w obróbce mającej na celu wzmocnienie powierzchni wypełniaczy nieorganicznych.

MTCtap = 2,5 μg/l przy zastosowaniu w obróbce powierzchniowej materiałów i produktów.

31 grudnia 2034 r.

0317

 

923-02-4

378

N-metylolometakryloamid

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0318

 

924-42-5

379

N-metylolakryloamid

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0319

 

925-60-0

380

akrylan propylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2028 r.

0320

 

931-88-4

381

cyklookten

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0321

 

947-04-6

382

laurolaktam

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0322

 

948-65-2

383

2-fenylindol

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

750

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0323

 

991-84-4

384

2,4-bis(oktylomerkapto)-6-(4-hydroksy–3,5-di-tert-butyloanilino)-l,3,5-triazyna

Dodatek

Wszystkie

1500

Wartości MTCtap produktów degradacji – zob. tabela 4.

 

 

31 grudnia 2034 r.

0324

 

999-61-1

385

akrylan 2-hydroksypropylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5 – wyrażona jako suma akrylanu 2-hydroksypropylu i akrylanu 2-hydroksyizopropylu

 

 

Może zawierać do 25 % (m/m) kwas akrylowy, ester 2-hydroksyizopropylu (nr CAS 2918–23–2)

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w oczekiwaniu na dostępność metody analitycznej.

31 grudnia 2028 r.

0325

 

1034-01-1

386

galusan oktylu

Dodatek

Wszystkie

 

 

(19)

 

31 grudnia 2028 r.

0326

 

1072-63-5

387

1-winyloimidazol

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0327

 

1120-36-1

388

1-tetradecen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0328

 

1141-38-4

389

kwas 2,6-naftalenodikarboksylowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0329

 

1166-52-5

390

galusan dodecylu

Dodatek

Wszystkie

 

 

(19)

 

31 grudnia 2028 r.

0330

 

1187-93-5

391

eter perfluorometyloperfluorowinylowy

Monomer lub inny reagent

Tworzywa sztuczne, powłoki, kauczuk

0,1

 

(38)

Stosować wyłącznie w:

powłokach; lub

kauczuku; lub

– fluoro- i perfluoropolimerach przeznaczonych do produktów o współczynniku przeliczeniowym CF (stosunek powierzchni do objętości S/V) wynoszącym ≤ 0,0067 dm-1.

31 grudnia 2028 r.

0331

 

1241-94-7

392

fosforan difenylo 2-etylo-heksylu

Dodatek

Wszystkie

120

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0332

 

1302-78-9

393

bentonit

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0333

 

1305-62-0

394

wodorotlenek wapnia

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2034 r.

0334

 

1305-78-8

395

tlenek wapnia

Dodatek

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2034 r.

0335

 

1309-42-8

396

wodorotlenek magnezu

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2034 r.

0336

 

1309-48-4

397

tlenek magnezu

Dodatek

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0337

 

1309-64-4

398

tritlenek antymonu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

Dane dotyczące antymonu – zob. załącznik V.

 

31 grudnia 2028 r.

0338

 

1310-58-3

399

wodorotlenek potasu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2034 r.

0339

 

1310-73-2

400

wodorotlenek sodu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2034 r.

0340

 

1313-82-2

401

siarczek sodu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0341

 

1314-13-2

402

tlenek cynku

Dodatek

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

 

 

Dane dotyczące cynku – zob. załącznik V.

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2034 r.

0342

 

1314-98-3

403

siarczek cynku

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Dodatek

Wszystkie

 

 

Dane dotyczące cynku – zob. załącznik V.

 

31 grudnia 2034 r.

0343

 

1317-33-5

404

disiarczek molibdenu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0344

 

1321-74-0

405

diwinylobenzen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1 – wyrażona jako suma diwinylobenzenu i etylowinylobenzenu

 

 

Może zawierać do 45 % (m/m) etylowinylobenzenu.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w oczekiwaniu na dostępność metody analitycznej.

31 grudnia 2034 r.

0345

 

1323-39-3

406

monostearynian glikolu 1,2-propylenowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0346

 

1330-80-9

408

monooleinian glikolu 1,2-propylenowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0347

 

1332-58-7

410

kaolin

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

Cząstki mogą być cieńsze niż 100 nm jedynie w przypadku, gdy są włączane w ilości mniejszej niż 12 % m/m do wewnętrznej warstwy kopolimeru etylenu i alkoholu winylowego (EVOH) w wielowarstwowej strukturze, w której warstwa pozostająca w bezpośrednim kontakcie z wodą pitną stanowi funkcjonalną barierę zapobiegającą migracji cząstek do wody.

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0348

 

1333-86-4

411

sadza

Dodatek

Wszystkie

 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne MTCtap = 0,1 μg/l

 

Cząstki pierwotne o wymiarze 10–300 nm, tworzące agregaty o wymiarze 100–1 200 nm, które mogą tworzyć skupiska o wymiarach od 300 nm do kilku milimetrów. Ulegające wyekstrahowaniu z toluenem: maksymalnie 0,1 %, ustalane w oparciu o metodę ISO 6209.

Pochłanianie promieni UV przez ekstrakt cykloheksanowy przy 386 nm: < 0,02 AU dla 1-centymetrowej komórki lub < 0,1 AU dla 5-centymetrowej komórki, ustalane zgodnie z ogólnie uznaną metodą analizy.

Zawartość benzo(a)pirenu: maksymalnie 0,25 mg/kg czystej sadzy. Maksymalna zawartość sadzy w tworzywach sztucznych: 2,5 % m/m.

31 grudnia 2034 r.

0349

 

1335-23-5

412

jodek miedzi

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(6)

Dane dotyczące miedzi – zob. załącznik V.

 

31 grudnia 2028 r.

0350

 

1336-21-6

413

wodorotlenek amonu

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

Dane dotyczące amonu – zob. załącznik V

 

31 grudnia 2034 r.

0351

 

1338-39-2

414

monolaurynian sorbitanu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0352

 

1338-41-6

415

monostearynian sorbitanu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0353

 

1338-43-8

416

monooleinian sorbitanu

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0354

 

1343-98-2

417

kwas krzemowy

Monomer lub inny reagent

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0355

 

1344-28-1

418

tlenek glinu

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

Dane dotyczące glinu – zob. załącznik V

Jeżeli daną substancję stosuje się jako wypełniacz lub pigment (dodatek), zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2034 r.

0356

 

1401-55-4

419

kwasy taninowe

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

Zgodnie ze specyfikacjami JECFA.

31 grudnia 2034 r.

0357

 

1459-93-4

420

izoftalan dimetylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0358

 

1477-55-0

421

1,3-benzenodimetanoamina

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(33)

 

31 grudnia 2034 r.

0359

 

1533-45-5

422

4,4′-bis(2-benzoksazolilo)stilben

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0360

 

1623-05-8

423

eter perfluoropropyloperfluorowinylowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

(38)

 

31 grudnia 2028 r.

0361

 

1647-16-1

424

1,9-dekanodien

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0362

 

1663-39-4

425

akrylan tert-butylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2034 r.

0363

 

1675-54-3

426

eter bis(2,3-epoksypropylowy) 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu

Monomer lub inny reagent (żywica)

Wszystkie

450 – wyrażona jako BADGE i produkty hydrolizy tego związku

Chlorohydryny BADGE MTCtap = 50 μg/l

bisfenol A MTCtap = 2,5 μg/l

epichlorohydryna MTCtap = 0,1 μg/l

(49)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1895/2005 (Dz.U. L 302 z 19.11.2005, s. 28).

31 grudnia 2034 r.

0364

 

1679-51-2

427

4-(hydroksymetylo)-1-cykloheksen

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0365

 

1709-70-2

428

l,3,5-trimetylo-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzylo)benzen

Dodatek

Wszystkie

 

Wartości MTCtap produktów degradacji – zob. tabela 4.

 

 

31 grudnia 2034 r.

0366

 

1761-71-3

429

bis(4-aminocykloheksylo)metan

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0367

 

1843-03-4

430

1,1,3-tris(2-metylo-4-hydroksy-5-tert-butylofenylo) butan

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0368

 

1843-05-6

431

2-hydroksy-4-n-oktyloksybenzofenon

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(8)

 

31 grudnia 2034 r.

0369

 

2035-75-8

432

bezwodnik adypinowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0370

 

2082-79-3

433

propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksylfenylu)

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

300

Wartości MTCtap produktów degradacji – zob. tabela 4.

 

 

31 grudnia 2034 r.

0371

 

2082-81-7

434

dimetakrylan 1,4-butanodiolu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0372

 

2123-24-2

435

sól sodowa kaprolaktamu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(4)

 

31 grudnia 2034 r.

0373

 

2146-71-6

436

laurynian winylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0374

 

2156-97-0

437

akrylan dodecylu

 

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0375

 

2162-74-5

438

bis(2,6-diizopropylofenylo)karbodiimid

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5 – wyrażona jako suma bis(2,6-diizopropylofenylo)karbodiimidu i produktu hydrolizy tego związku – 2,6-diizopropyloaniliny

 

 

 

31 grudnia 2037 r.

0376

 

2177-70-0

439

metakrylan fenylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2034 r.

0377

 

2210-28-8

440

metakrylan propylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2028 r.

0378

 

2315-68-6

441

benzoesan propylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0379

 

2425-79-8

442

eter bis(2,3-epoksypropylowy) 1,4-butanodiolu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa epoksydowa. Masa cząsteczkowa grupy epoksydowej wynosi 43 Da

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w przypadku reakcji z wodą.

31 grudnia 2034 r.

0380

 

2432-99-7

443

kwas 11-aminoundekanowy

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0381

 

2440-22-4

444

2-(2′-hydroksy-5′-metylofenylo)benzotriazol

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(12)

 

31 grudnia 2034 r.

0382

 

2466-09-3

445

kwas pirofosforowy

Monomer lub inny reagent

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0383

 

2495-35-4

446

akrylan benzylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2034 r.

0384

 

2495-37-6

447

metakrylan benzylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2034 r.

0385

 

2499-59-4

448

akrylan n-oktylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2028 r.

0386

 

2500-88-1

449

disiarczek dioktadecylu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0387

 

2561-88-8

450

bezwodnik sebacynowy

Monomer lub inny reagent

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2028 r.

0388

 

2682-20-4

451

2-metylo-4-izotiazolin-3-on

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

25

 

 

Stosować wyłącznie w wodnej dyspersji polimerów i w emulsjach.

31 grudnia 2034 r.

0389

 

2725-22-6

452

2,4-bis(2,4-dimetylofenylo)-6-(2-hydroksy-4-n-oktyloksyfenylo)-1,3,5-triazyna

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

250

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0390

 

2768-02-7

453

winylotrimetoksysilan

Dodatek

Inna (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

2,5

 

 

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2034 r.

0391

 

2855-13-2

454

1-amino-3-aminometylo-3,5,5 trimetylocykloheksan

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

300

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0392

 

2867-47-2

455

metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0393

 

2998-08-5

456

akrylan sec-butylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(21)

 

31 grudnia 2028 r.

0394

 

2998-18-7

457

metakrylan sec-butylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(22)

 

31 grudnia 2028 r.

0395

 

3061-75-4

458

behenamid

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0396

 

3135-18-0

459

ester dioktadecylowy kwasu 3,5-di-tert-butylo-4-hydroksybenzylo-fosfonowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

Wartości MTCtap produktów degradacji – zob. tabela 4.

 

 

31 grudnia 2028 r.

0397

 

3173-53-3

460

izocyjanian cykloheksylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(16)

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa izocyjanianowa.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2034 r.

0398

 

3173-72-6

461

1,5-diizocyjanian naftalenu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(16)

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa izocyjanianowa.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2034 r.

0399

 

3195-78-6

462

N-winyl-N-metyloacetamid

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

1,0

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0400

 

3290-92-4

463

1,1,1-trimetylopropan trimetyloakrylan

Substancja pomocnicza w procesie polimeryzacji

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0401

 

3293-97-8

464

2-hydroksy-4-n-heksylooksybenzofenon

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(8)

 

31 grudnia 2028 r.

0402

 

3333-62-8

465

7-[2H-nafto-(l,2-D)triazol-2-ylo]-3-fenylokumaryna

Dodatek

Wszystkie

 

 

 

Zastosowanie mają wymogi dotyczące czystości pigmentów, barwników i wypełniaczy; zob. sekcja 4.6 załącznika I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/368.

31 grudnia 2028 r.

0403

 

3648-18-8

466

dilaurynian di-n-oktylocyny

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(10)

 

31 grudnia 2028 r.

0404

 

3825-26-1

468

perfluorooktanian amonu

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(38)

(39)

Stosować wyłącznie w wyrobach wielokrotnego użytku, spiekanych w wysokich temperaturach.

31 grudnia 2028 r.

0405

 

3864-99-1

469

2-(2′-hydroksy–3,5′-di-tert-butylofenylo)-5-chlorobenzotriazol

Dodatek

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

Wartości MTCtap produktów degradacji – zob. tabela 4.

(12)

 

31 grudnia 2028 r.

0406

 

3896-11-5

470

2-(2′-hydroksy-3′-tert-butylo-5′-metylofenylo)-5-chlorobenzotriazol

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie

 

 

(12)

 

31 grudnia 2034 r.

0407

 

3965-55-7

471

ester dimetylowy soli sodowej 5-sulfoizoftalanu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

2,5

 

 

 

31 grudnia 2034 r.

0408

 

4066-02-8

472

2,2′-metylenobis(4-metylo-6-cyklo-heksylofenol)

Dodatek

Wszystkie

 

 

(5)

 

31 grudnia 2034 r.

0409

 

4074-90-2

473

adypinian diwinylu

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

0,1

 

 

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 5 mg/kg w produkcie.

Stosować wyłącznie jako komonomer

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w oczekiwaniu na dostępność metody analitycznej.

31 grudnia 2028 r.

0410

 

4098-71-9

475

1-izocyjaniano-3–izocyjanianometylo3,5,5-trimetylocykloheksan

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(16)

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa izocyjanianowa.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2034 r.

0411

 

4128-73-8

476

4,4′-diizocyjanian eteru difenylowego

Monomer lub inny reagent

Wszystkie

 

 

(16)

Maksymalna zawartość pozostałości w materiale końcowym (QM) = 1 mg/kg w produkcie, wyrażona jako grupa izocyjanianowa.

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA).

31 grudnia 2028 r.

0412

 

4130-42-1

477

2,6-di-tert-butylo-4-etylofenol

Substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Inne (środek wspomagający proces produkcyjny)

Wszystkie

240

Wartości MTCtap produktów degradacji – zob. tabela 4.

 

Weryfikacja zgodności na podstawie pozostałości substancji na powierzchni kontaktu z wodą (QMA) w oczekiwaniu na dostępność metody analitycznej.

31 grudnia 2028 r.

0413

 

4191-73-5

478

ester izopropylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego

Dodatek lub substancja pomocnicza w produkcji polimerów

Wszystkie