EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejski mechanizm stabilizacji finansowej

Europejski mechanizm stabilizacji finansowej

Kryzys finansowy, który uderzył w gospodarkę światową pod koniec 2008 roku, wymógł utworzenie europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EFSM) w celu wspierania krajów Unii Europejskiej (UE) znajdujących się w trudnym położeniu, co umożliwiło zachowanie stabilności finansowej w UE.

AKT

Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

STRESZCZENIE

Kryzys finansowy, który uderzył w gospodarkę światową pod koniec 2008 roku, wymógł utworzenie europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EFSM) w celu wspierania krajów Unii Europejskiej (UE) znajdujących się w trudnym położeniu, co umożliwiło zachowanie stabilności finansowej w UE.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Określa warunki i procedury przyznawania unijnej pomocy finansowej krajom UE, które z przyczyn znajdujących się poza ich kontrolą, doświadczają poważnych trudności gospodarczych bądź finansowych lub są nimi zagrożone.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Pomoc finansowa

Pomoc udzielana jest danemu krajowi UE w formie pożyczki lub linii kredytowej*. W tym celu Komisja Europejska może w imieniu UE zaciągać pożyczki na rynkach kapitałowych lub w instytucjach finansowych zgodnie z decyzją przyjętą przez Radę UE przy większości kwalifikowanej.

Procedura

Ubiegający się o pomoc kraj UE przeprowadza wraz z Komisją oraz we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym (ECB) ocenę swoich potrzeb finansowych. Następnie przedkłada Komisji projekt programu naprawy gospodarczej i finansowej.

Decyzja przyznająca linię kredytową zawiera następujące informacje:

  • warunki pomocy finansowej;
  • ogólne warunki dotyczące polityki gospodarczej związane z pomocą finansową UE (np. środki konsolidacji finansowej w celu zmniejszenia długu publicznego);
  • zatwierdzenie programu dostosowawczego sporządzonego przez kraj otrzymujący pomoc.

Komisja regularnie weryfikuje, czy polityka gospodarcza kraju-beneficjenta jest zgodna z programem dostosowawczym i warunkami określonymi przez Radę w celu kontynuacji pomocy finansowej, która przyznawana jest w ratach.

Zgodność z innymi mechanizmami pomocy finansowej

Europejski mechanizm stabilizacji finansowej jest kompatybilny ze średniookresowym instrumentem pomocy finansowej dla bilansów płatniczych. Ponadto nie wyklucza on korzystania z funduszy pochodzących spoza UE, np. z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Budżet EFSM

Mechanizm EFSM finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej. Komisja ma prawo zaciągnąć pożyczki na rynkach finansowych w imieniu UE do kwoty 60 mld EUR. Pożyczki są gwarantowane przez budżet UE.

Mechanizm EFSM został uruchomiony na rzecz Irlandii i Portugalii na łączną kwotę 46,8 mld EUR (22,5 mld na rzecz Irlandii i 24,3 mld na rzecz Portugalii) wypłacaną w ciągu 3 lat (2011-2014).

W lipcu 2015 r. mechanizm EFSM został wykorzystany w celu zapewnienia krótkoterminowej pomocy (w postaci kredytu pomostowego) w wysokości 7,16 mld EUR na rzecz Grecji.

Istnieją szczególne zasady dotyczące ekspozycji krajów nienależących do strefy euro.

KONTEKST

Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) konsoliduje i łączy dwa instrumenty ustanowione tymczasowo w następstwie kryzysu związanego z zadłużeniem krajów, tj. mechanizm EFSM oraz Europejski Instrument Stabilności Finansowej (EFSF), z którymi obecnie współistnieje.

W miarę upływu czasu mechanizm EMS stanie się głównym mechanizmem wsparcia dla krajów strefy euro, mających przejściowe trudności z zaciąganiem pożyczek na rynkach finansowych z uwagi na wielkość swojego zadłużenia. Jego początkowa maksymalna zdolność do udzielania pożyczek wyniosła 500 mld EUR w oparciu o kapitał wynoszący 704,8 mld EUR. Mechanizm EMS jest finansowany przez kraje UE zgodnie z kluczem ustalania wkładów Europejskiego Banku Centralnego*.

Pożyczki są finansowane dzięki pożyczkom zaciąganym przez ESM na rynkach finansowych i gwarantowane przez swoich udziałowców (kraje strefy euro). Pożyczki są udzielane na podstawie rygorystycznych warunków, takich jak przywrócenie finansów publicznych do zrównoważonego poziomu.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 13 maja 2010 r.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

* Linia kredytowa: upoważnienie do wykorzystania funduszy pochodzących z mechanizmu EFSM do określonego pułapu na określony czas, wydane przez Radę na wniosek Komisji dla kraju UE.

* Klucz do ustalania wkładów EBC: obliczenia na podstawie tego klucza mają odzwierciedlać udział danego kraju w całkowitej liczbie ludności i produkcie krajowym brutto Unii Europejskiej. Oba te czynniki mają równą wagę.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 407/2010

13.5.2010

-

Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1-4

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) 2015/1360

8.8.2015

-

Dz.U. L 210 z 7.8.2015, s. 1-2

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015

Top