Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoc finansowa UE dla krajów spoza strefy euro z deficytem handlowym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pomoc finansowa UE dla krajów spoza strefy euro z deficytem handlowym

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 332/2002 – Pomoc finansowa UE dla krajów spoza strefy euro z deficytem handlowym

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia pomoc finansową dla krajów UE, które nie przyjęły waluty euro i które doświadczają problemów związanych z deficytem handlowym*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi dla pożyczek średnioterminowych do 50 mld EUR dla krajów spoza strefy euro mających trudności z bilansami płatniczymi.

Procedura przyznawania pomocy obejmuje:

  • zainicjowanie procesu udzielania pomocy przez Komisję Europejską lub odpowiedni kraj UE spoza strefy euro;
  • rozmowy pomiędzy Komisją a krajem UE na temat jego potrzeb finansowych oraz przedłożenie projektu programu dostosowawczego;
  • podjęcie, na podstawie programu dostosowawczego, decyzji przez Radę o udzieleniu pożyczki, jej kwocie i okresie trwania;
  • sporządzenie przez Komisję i kraj UE protokołu ustaleń określającego warunki uzgodnione przez Radę.

Cechy pomocy finansowej obejmują operacje udzielania i zaciągania pożyczek w walucie euro przy minimalnym ryzyku dla Komisji. Europejski Bank Centralny (EBC) obsługuje pożyczkę w imieniu UE. Koszty pomocy finansowej ponoszone są przez zadłużony kraj UE, który jest zobowiązany do założenia specjalnego konta we własnym krajowym banku centralnym w celu obsługi pożyczki.

Europejski Trybunał Obrachunkowy ma prawo do przeprowadzenia audytu finansowego w kraju UE, jeśli uzna to za konieczne w celu odpowiedniej obsługi pożyczki.

Co trzy lata Rada, na podstawie sprawozdania Komisji, zobowiązana jest sprawdzić, czy dana pomoc wciąż spełnia zapotrzebowanie, dla którego została utworzona.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 24 lutego 2002 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Deficyt handlowy: deficyt handlowy ma miejsce, gdy wartość importu danego kraju jest większa od wartości eksportu.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1–3)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 332/2002 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego 2003/797/WE z dnia 7 listopada 2003 r. dotycząca administrowania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek, zawartymi przez Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej (EBC/2003/14) (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 35–36). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2016

Top