EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0047

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/2085 ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów

COM/2022/47 final

Bruksela, dnia 8.2.2022

COM(2022) 47 final

2022/0033(NLE)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/2085 ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Niniejsze uzasadnienie towarzyszy wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”.

Niniejszy wniosek uzupełnia wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników („akt w sprawie czipów”) 1 poprzez wdrożenie większości działań przewidzianych w inicjatywie „Czipy dla Europy” ustanowionej na mocy wniosku dotyczącego aktu w sprawie czipów.

Wniosek dotyczący aktu w sprawie czipów służy realizacji zobowiązań politycznych zaciągniętych przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen, która w swoim orędziu o stanie Unii z 2021 r. ogłosiła cel polegający na stworzeniu wspólnie nowoczesnego europejskiego ekosystemu układów scalonych, obejmującego także ich produkcję 2 . Leżącą u podstaw wniosku dotyczącego aktu w sprawie czipów wizję strategiczną dotyczącą wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników wyjaśniono w komunikacie towarzyszącym temu wnioskowi 3 .

Aby zrealizować tę wizję, opracowano europejską strategię w zakresie czipów, skoncentrowaną na pięciu celach strategicznych:

·Europa powinna wzmocnić swoją wiodącą pozycję w dziedzinie badań naukowych i technologii;

·Europa powinna zwiększać i wzmacniać swoją własną zdolność do wprowadzania innowacji w zakresie projektowania i produkcji zaawansowanych czipów oraz ich umieszczania w obudowie i przekształcać je w produkty komercyjne;

·Europa powinna ustanowić odpowiednie ramy zapewniające możliwość istotnego zwiększenia jej zdolności produkcyjnej do 2030 r.;

·Europa powinna rozwiązać problem poważnego niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, przyciągać nowe talenty i wspierać proces budowania wykwalifikowanej siły roboczej;

·Europa powinna wypracować dogłębne zrozumienie globalnych łańcuchów dostaw półprzewodników.

Zadaniem wniosku dotyczącego aktu w sprawie czipów jest osiągnięcie celu strategicznego polegającego na zwiększeniu odporności ekosystemu półprzewodników w Europie i zwiększeniu europejskiego udziału w światowym rynku. Ma on również na celu ułatwienie wczesnego wdrażania nowych czipów przez przemysł europejski i zwiększenie jego konkurencyjności. Aby to osiągnąć, Europa musi przyciągnąć inwestycje w innowacyjne zakłady produkcyjne i dysponować wykwalifikowaną siłą roboczą, lecz również być w stanie projektować i produkować najbardziej zaawansowane czipy, które będą definiować rynki jutra, oraz rozwinąć swoje zdolności, a także mieć możliwość testowania innowacyjnych projektów i tworzenia ich prototypów za pomocą linii pilotażowych w ścisłej współpracy z wertykalnymi sektorami przemysłowymi. Kroki te są niezbędne, ale nie będą wystarczające, jeśli Europa nie zapewni sobie analitycznej zdolności do zwiększania przejrzystości łańcucha wartości i nie będzie w stanie wykorzystać swoich zwiększonych zdolności na rzecz wspólnego interesu jednolitego rynku w razie kryzysu. Celem nie jest samowystarczalność – niemożliwa do osiągnięcia. Unia musi wzmocnić swoje atuty i współpracować z państwami trzecimi w łańcuchu dostaw, w ramach którego utrzymają się silne współzależności.

Jeżeli chodzi o realizację tych celów, jednym z zadań postawionych przed proponowanym aktem w sprawie czipów jest ustanowienie inicjatywy „Czipy dla Europy” („inicjatywa”) w celu wspierania budowania zdolności na dużą skalę przez inwestowanie w transgraniczną i swobodnie dostępną infrastrukturę na rzecz badań naukowych, rozwoju i innowacji powstającą w Unii, aby umożliwić rozwój najnowocześniejszych technologii półprzewodnikowych nowej generacji, które wzmocnią unijne zdolności w zakresie zaawansowanego projektowania, integracji systemów i produkcji czipów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up.

W szczególności inicjatywa umożliwi zbudowanie wirtualnej platformy projektowej w celu wzmocnienia europejskich zdolności w zakresie projektowania, która to platforma będzie dostępna na otwartych, niedyskryminujących i przejrzystych zasadach. Platforma będzie stymulowała szeroko zakrojoną współpracę między społecznościami użytkowników a przedsiębiorstwami zajmującymi się projektowaniem, dostawcami praw własności intelektualnej i narzędzi, projektantami i organizacjami badawczo-technologicznymi oraz będzie integrowała istniejące i nowe bazy projektowe z rozszerzonymi bibliotekami i narzędziami z zakresu EDA 4 .

Inicjatywa będzie stanowić wsparcie dla linii pilotażowych zapewniających środki podmiotom zewnętrznym na otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących zasadach w celu testowania, zatwierdzania i dalszego opracowywania ich projektów produktu. Stworzenie nowych linii pilotażowych przygotuje nas na nową generację w zakresie zdolności produkcyjnych i ich zatwierdzania.

Ponadto inicjatywa zapewni dostępność zaawansowanych zdolności technologicznych i możliwości w zakresie inżynierii na potrzeby czipów kwantowych, np. w postaci bibliotek projektu na potrzeby czipów kwantowych, linii pilotażowych i ośrodków testowo-doświadczalnych.

Inicjatywa pozwoli wesprzeć sieć centrów kompetencji w całej Europie, które zapewnią wiedzę specjalistyczną zainteresowanym stronom, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) będącym użytkownikami końcowymi, przedsiębiorstwom typu start-up oraz sektorom wertykalnym, i pozwolą rozwijać ich umiejętności. Centra kompetencji ułatwią otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący dostęp do infrastruktury projektowej i linii pilotażowych oraz ich skuteczne wykorzystanie. Staną się one magnesami przyciągającymi innowacje i nowe, wysoce wykwalifikowane talenty, w tym poprzez przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Działania w ramach inicjatywy zostaną wdrożone głównie poprzez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów, tj. zmienione dotychczasowe Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych pod nową nazwą 5 . Wspólne Przedsięwzięcie zapewnia obecnie szeroko zakrojone wsparcie dla badań, rozwoju technologii i innowacji realizowanych przez przemysł w dziedzinie elementów i systemów elektronicznych oraz powiązanych technologii z zakresu oprogramowania i systemów. Działania te staną się częścią inicjatywy.

Celem niniejszego wniosku jest zmiana przepisów prawnych rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” w taki sposób, aby powierzyć Wspólnemu Przedsięwzięciu na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych nowe zadania powiązane z inicjatywą. Niniejszy wniosek zmienia również nazwę Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych na „Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów”.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów pozwoli na połączenie zasobów Unii, uwzględniając zasoby udostępniane w ramach programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”, państw członkowskich i państw trzecich powiązanych z istniejącymi programami unijnymi, a także sektora prywatnego.

We wniosku wskazano działania w ramach inicjatywy „Czipy dla Europy”, które będą wdrażane poprzez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów. Wniosek stanowi uzupełnienie programu „Cyfrowa Europa” 6 , który wspiera budowanie potencjału cyfrowego w kluczowych dziedzinach cyfrowych, w których technologia półprzewodnikowa jest podstawą zwiększenia wydajności, w szczególności w dziedzinie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, a także wspiera rozwój umiejętności oraz tworzenie centrów innowacji cyfrowych. Wniosek wspiera budowanie zdolności celem wzmocnienia zdolności w zakresie zaawansowanych badań, projektowania, produkcji i integracji systemów w ramach najnowocześniejszych technologii półprzewodnikowych nowej generacji. Program „Cyfrowa Europa” wnosi wkład w działania podejmowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów za pośrednictwem nowego celu szczegółowego nr 6, który będzie koncentrował się na problematyce związanej z technologiami półprzewodnikowymi.

Dodatkowo Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów stanowi kontynuację i uzupełnienie programu „Horyzont Europa” 7 , który zapewnia wsparcie na rzecz badań, rozwoju technologii i innowacji realizowanych przez środowisko akademickie w dziedzinie półprzewodników. Działania w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów będą dotyczyć głównie wspierania inwestycji w transgraniczne i ogólnodostępne infrastruktury na potrzeby badań, rozwoju i innowacji stworzone w Unii w celu umożliwienia rozwoju technologii półprzewodnikowych w całej Europie. Nowe technologie półprzewodnikowe opracowane dzięki działaniom w zakresie badań naukowych i innowacji wspieranym w ramach programu „Horyzont Europa” mogą być z czasem przejmowane i wykorzystywane w ramach tych działań wspieranych przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów, które dotyczą budowania zdolności. Z kolei zdolności technologiczne stworzone w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów będą udostępniane społeczności skupiającej naukowców zajmujących się badaniami naukowymi i innowacjami, w tym na potrzeby działań wspieranych w ramach programu „Horyzont Europa”.

Spójność z innymi politykami Unii

Proponowane środki są zgodne z niektórymi z głównych polityk Unii, takimi jak Zielony Ład 8 . Zastosowanie technologii półprzewodnikowych takich jak energoelektronika – i ogólnie technologii cyfrowych – znacznie ułatwia transformację w stronę modelu zrównoważonego, a także może prowadzić do powstania nowych produktów oraz skuteczniejszych i bardziej efektywnych sposobów pracy przyczyniających się do osiągania celów przewidzianych w Zielonym Ładzie.

Zakłócenia dostaw półprzewodników i zależności od innych regionów mogą spowolnić transformację w stronę modelu zrównoważonego w europejskich sektorach korzystających z rozwiązań cyfrowych. Aby rozwiązać problem zakłóceń i zależności, wniosek ma na celu wzmocnienie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii i innowacji w zakresie półprzewodników.

Technologie cyfrowe mają swój własny ślad środowiskowy związany m.in. z charakteryzującym je znacznym zużyciem energii. Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) odpowiada za 59 % łącznego globalnego zużycia energii i za ponad 2 % wszystkich emisji 9 . W 2018 r. same ośrodki przetwarzania danych odpowiadały za 2,7 % zapotrzebowania na energię w UE, a jeżeli obecna tendencja rozwojowa się utrzyma, do 2030 r. będą odpowiadały za 3,21 % 10 . Należy ograniczyć to zużycie energii. Wniosek, a w szczególności wspierane za jego pośrednictwem działania związane z tworzeniem baz projektowych i linii pilotażowych, doprowadzi do zaprojektowania, przetestowania i zatwierdzenia nowych procesorów o małej mocy. Procesory stanowią kluczowe komponenty serwerów obsługujących obliczenia w ośrodkach przetwarzania danych. Większe ośrodki przetwarzania danych zawierają miliony takich serwerów, a ulepszenia w kwestii zużycia energii przez procesory mogą mieć znaczący wpływ na ogólne zużycie energii przez ośrodek przetwarzania danych. Takie czipy o małym śladzie energetycznym przyczyniają się również do zajmowania przez UE pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonych technologii cyfrowych.

Niniejszy wniosek przyczynia się do osiągania celów tych części pakietu „Gotowi na 55”, które koncentrują się na promowaniu czystszych ekologicznie pojazdów i czystych paliw w sposób technologicznie neutralny 11 . Zmiana norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i samochodów dostawczych ma na celu dalsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez te pojazdy, zapewniając jasną i realistyczną ścieżkę prowadzącą do mobilności bezemisyjnej. Już teraz gwałtownie wzrasta wśród konsumentów popyt na pojazdy bezemisyjne, takie jak pojazdy z napędem elektrycznym 12 . Pojazdy z napędem elektrycznym zazwyczaj zawierają ponad dwa razy więcej półprzewodników na pojazd niż samochody osobowe z silnikami spalinowymi 13 . Jeśli chodzi o spełnianie przez pojazdy elektryczne rosnących wymogów dotyczących mocy i efektywności energetycznej, na znaczeniu zyskują zaawansowane technologie umieszczania w obudowie. W rezultacie cele wniosku są spójne z celami pakietu „Gotowi na 55”.

Wraz ze wzrostem cyfryzacji i elektryfikacji energooszczędne czipy przyczyniają się również do realizacji innych polityk, w tym polityk dotyczących produkcji, transportu i energii w przemyśle, np. przyszłego planu działania na rzecz cyfryzacji sektora energetycznego 14 . Przewiduje się, że za dziesięć lat popyt na technologie półprzewodnikowe wzrośnie dwukrotnie. Coraz więcej czipów jest wbudowanych w roboty i maszyny produkcyjne – w przemyśle, w sektorze energetycznym i w rolnictwie, ale również w pojazdach transportowych i innych urządzeniach. Przewiduje się, że popyt na energoelektroniczne półprzewodniki będzie się zwiększał z uwagi na coraz większą penetrację systemu elektrycznego przez odnawialne źródła energii oraz z uwagi na proces przechodzenia na elektromobilność. Dzięki temu, że propaguje on inteligentne wykorzystywanie czipów i innych technologii cyfrowych, a także dzięki wspieraniu produkcji bardziej energooszczędnych czipów wniosek jest spójny z szeregiem polityk sektorowych i przyczynia się do ich realizacji.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Niniejsze rozporządzenie zmieni rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające dziewięć zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich na podstawie art. 187 TFUE, zgodnie z którym UE może tworzyć wspólne przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek inne struktury niezbędne do skutecznego wykonywania unijnych programów badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracyjnych. Dlatego też podstawę rozporządzenia zmieniającego również będzie stanowił art. 187 TFUE.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Zgodnie z postanowieniami TFUE badania naukowe są kompetencją dzieloną między UE a jej państwa członkowskie. Art. 4 ust. 3 TFUE stanowi, że w dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej UE ma kompetencje do prowadzenia określonych działań, w tym do określania i realizacji programów, bez uszczerbku dla swobody działania państw członkowskich w tych samych dziedzinach.

Proponowane rozporządzenie zmienia przepisy rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 mające zastosowanie do jednego z dziewięciu wspólnych przedsięwzięć ustanowionych na mocy tego rozporządzenia, tj. Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych, które – po przyjęciu proponowanego rozporządzenia – zmieni nazwę na Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów koncentruje się na obszarach, w których istnieje możliwa do wykazania wartość dodana związana z działaniem na poziomie UE ze względu na skalę, szybkość i zakres działań wymaganych do zagwarantowania osiągnięcia przez UE jej długoterminowych celów wyznaczonych w Traktacie, a także do zrealizowania jej strategicznych priorytetów politycznych i wywiązania się z jej strategicznych zobowiązań politycznych. Proponowana inicjatywa powinna również uzupełniać i wzmacniać działania w tej samej dziedzinie prowadzone na szczeblu krajowym i lokalnym. Każde partnerstwo europejskie – w tym również Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów – bazuje na długoterminowym Strategicznym programie badań i innowacji i jest dobrze przygotowane do przezwyciężania złożonych wyzwań o charakterze transgranicznym.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów koncentruje się w szczególności na:

·poprawie skuteczności współpracy i wymiany wiedzy między kluczowymi podmiotami europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, w tym współpracy interdyscyplinarnej i międzysektorowej oraz lepszej integracji łańcuchów wartości i ekosystemów;

·zapewnieniu dostosowania i integracji europejskich, krajowych/regionalnych i przemysłowych strategii, programów i inwestycji w zakresie badań naukowych i innowacji w stosunku do uzgodnionych kierunków;

·tworzeniu krytycznej skali inwestycji we wspólne priorytety oraz zwiększeniu inwestycji prywatnych w badania naukowe i innowacje;

·ograniczeniu ryzyka i niepewności w odniesieniu do przemysłu, związanych z inwestowaniem w działania w zakresie badań naukowych i innowacji oraz w nowe technologie/rozwiązania poprzez podział ryzyka i zapewnienie przewidywalności inwestycji.

Działania podejmowane na szczeblu krajowym lub wyłącznie przez przemysł nie mogą osiągnąć skali, tempa ani zakresu wsparcia na rzecz badań naukowych i innowacji potrzebnego UE do osiągnięcia długoterminowych celów Traktatu, realizacji jej strategicznych priorytetów polityki (w tym celów klimatycznych i energetycznych określonych w porozumieniu paryskim i Europejskim Zielonym Ładzie), a także do przyczynienia się do rozwiązania globalnych problemów i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Proporcjonalność

Zasada proporcjonalności stanowi podstawę całego podejścia, które doprowadziło do opracowania niniejszego wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 pod kątem Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie większy nacisk kładzie się na potrzebę racjonalizacji kluczowych priorytetów polityki UE oraz zapewnienia ich wymiernych i znaczących skutków, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów dowodzi swojej wartości dodanej, w szczególności poprzez wnoszenie wkładu w efektywną i skuteczną realizację celów, których nie można byłoby osiągnąć skuteczniej za pomocą prostszych środków, w tym domyślnego podejścia w postaci tradycyjnych zaproszeń w ramach programów „Horyzont Europa” lub „Cyfrowa Europa” lub prostszych form partnerstwa, takich jak „partnerstwa współprogramowane”.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 proporcjonalność Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów oceniono zgodnie z następującą dwuetapową logiką:

1)uzasadnienie zastosowania podejścia opartego na partnerstwie w danym obszarze (w tym względów dotyczących dodatkowości, kierunkowości i powiązania z priorytetami strategicznymi) zamiast innych form interwencji dostępnych w ramach programów „Horyzont Europa” lub „Cyfrowa Europa”;

2)jeżeli podejście oparte na partnerstwie uznano za właściwe, względy proporcjonalności kierowały oceną, jaki rodzaj partnerstwa (partnerstwo współprogramowane, współfinansowane lub zinstytucjonalizowane) byłby najskuteczniejszy w osiąganiu zamierzonych celów.

We wniosku dotyczącym proponowanej zmiany rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 dodano jedną dodatkową przesłankę:

3)biorąc pod uwagę zbieżność celów inicjatywy „Czipy dla Europy” z celami Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych (zwanego aktualnie Wspólnym Przedsięwzięciem na rzecz Czipów), za właściwe uznaje się powierzenie temu Wspólnemu Przedsięwzięciu, które prowadzi już działalność, zadania wdrożenia określonych działań związanych z inicjatywą „Czipy dla Europy”.

Wybór instrumentu

Celem niniejszego wniosku jest wprowadzenie zmian w istniejącym wspólnym przedsięwzięciu ustanowionym na mocy rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 i na podstawie art. 187 TFUE. W przypadku takiego rodzaju struktury w art. 188 ust. 1 TFUE wymaga się przyjęcia rozporządzenia Rady.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

W przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w styczniu 2022 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen wspomniała, że „na początku lutego zaproponujemy nasz europejski akt w sprawie czipów” oraz że „nie mamy czasu do stracenia” 15 . Wiodące gospodarki pragną zabezpieczyć swoje dostawy najbardziej zaawansowanych czipów, ponieważ w coraz większym stopniu warunkują one ich zdolność do podejmowania działań (pod względem gospodarczym, przemysłowym i militarnym) oraz napędzają transformację cyfrową. Już teraz dokonują one znacznych inwestycji i wdrażają środki wsparcia na rzecz innowacji i wzmacniania swoich zdolności produkcyjnych lub przewidują takie działania w najbliższej przyszłości 16 . Istnieją przesłanki wskazujące na to, że unijne przedsiębiorstwa i organizacje badawczo-technologiczne mogą przenieść się do innych, bardziej atrakcyjnych regionów. Mniej prawdopodobne jest, że podmioty międzynarodowe rozbudują istniejące zakłady lub stworzą nowe zakłady w UE, jeśli nie będą miały pełnej jasności m.in. w kwestii warunków inwestycji, możliwości uzyskania wsparcia publicznego, inwestycji publicznych w umiejętności, infrastrukturę oraz zaawansowane badania i rozwój.

Zważywszy na pilną potrzebę podjęcia działań, nie przeprowadzono oceny skutków i nie przewidziano konsultacji publicznych online. Analiza i wszystkie dowody potwierdzające zostaną przedstawione w dokumencie roboczym służb Komisji opublikowanym najpóźniej w terminie trzech miesięcy od publikacji wniosku dotyczącego aktu w sprawie czipów.

Warsztaty ad hoc z zainteresowanymi stronami z sektora dotyczące konkretnych tematów związanych z inicjatywą wykazały jednak potrzebę uwzględnienia zakładów wykorzystujących nowe technologie, takie jak fotonika, obliczenia neuromorficzne i technologie kwantowe, oraz nowe materiały 17 . Ponadto warsztaty te uwypukliły potrzebę należytego rozważenia alternatywnych wariantów architektury listy rozkazów, np. RISC-V.

Ponadto w kontekście Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL – poprzednika Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych – latem 2021 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami sektora i organami publicznymi, podczas których omówiono cele cyfrowego kompasu, aktualizację strategii przemysłowej, sojusz przemysłowy oraz europejski akt w sprawie czipów.

W 2021 r. odbywały się regularne comiesięczne spotkania z państwami członkowskimi, których celem było przygotowanie planowanego drugiego projektu IPCEI dotyczącego mikroelektroniki. Spotkania te były źródłem informacji na potrzeby zdefiniowania i oceny zintegrowanych zakładów produkcyjnych i otwartych unijnych fabryk w ramach proponowanego rozporządzenia, a także na potrzeby zdefiniowania konkretnych zakładów w ramach tego rozporządzenia.

10 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami generalnymi reprezentującymi najważniejsze zainteresowane strony w europejskim ekosystemie półprzewodników. Kluczowe wnioski z tego spotkania istotne z punktu widzenia niniejszego wniosku były następujące: potrzeba wykorzystania mocnych stron Europy, np. badań i rozwoju oraz produkcji sprzętu; wyraźne wsparcie dla linii pilotażowych i infrastruktury projektowej oraz potrzeba zapewnienia równych szans na skalę światową 18 .

Po spotkaniu komisarza Thierryʼego Bretona z dyrektorami generalnymi najważniejszych przedsiębiorstw i organizacji badawczo-technologicznych w sektorze półprzewodników odbyły się również liczne spotkania z przedstawicielami dyrektorów generalnych dotyczące potrzeby wzmocnienia tego europejskiego sektora. Wspomniane spotkania dostarczyły w szczególności informacji na potrzeby działań w obszarze badań naukowych i innowacji oraz działań służących budowaniu zdolności, które powinny zostać wdrożone w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów.

Istotną platformę dyskusyjną na temat potrzeb sektora stanowiło europejskie forum podzespołów i układów elektronicznych (EFECS), które w listopadzie 2021 r. zgromadziło ponad 500 uczestników. Kolejne wnioski pochodziły ze spotkań ze stowarzyszeniami branżowymi, takimi jak SEMI, ESIA i DigitalEurope, oraz ich członkami.

Ponadto długoterminowe i regularne kontakty z zainteresowanymi stronami z sektora, państwami członkowskimi, stowarzyszeniami branżowymi i stowarzyszeniami użytkowników umożliwiły zgromadzenie znacznej ilości informacji, w tym informacji zwrotnych, dotyczących wniosku.

Do przygotowania wniosku wykorzystano liczne sprawozdania publikowane od końca 2019 r. na temat sektora półprzewodników, opisujące tendencje oraz przedstawiające fakty i dane liczbowe 19 .

Ocena skutków

Niniejszemu wnioskowi nie towarzyszy formalna ocena skutków. Biorąc pod uwagę pilny charakter tej kwestii, jak wyjaśniono powyżej, oceny skutków nie można było przeprowadzić w ramach czasowych dostępnych przed przyjęciem wniosku.

Prawa podstawowe

W art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) przewidziano wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Środki przewidziane w niniejszym wniosku służą utworzeniu zdolności innowacyjnych i zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw półprzewodników, co może wzmocnić wolność prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Budżet UE wesprze inicjatywę „Czipy dla Europy” łączną kwotą do 3,3 mld EUR, w tym 1,65 mld EUR za pośrednictwem programu „Horyzont Europa” i 1,65 mld EUR za pośrednictwem programu „Cyfrowa Europa”. Z tej łącznej kwoty 2,875 mld EUR zostanie wdrożone w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów.

Szczegółowe informacje znajdują się w ocenie skutków finansowych regulacji załączonej do wniosku dotyczącego aktu w sprawie czipów.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Działalność Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów będzie monitorowana i oceniana zgodnie z art. 50 i 52 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont Europa” i zgodnie z załącznikiem III do tego rozporządzenia. Oceny śródokresowe i oceny ex post będą wspierane przez wykonawców zewnętrznych i włączane do ogólnych ocen programu „Horyzont Europa”. Zgodnie z kryteriami określonymi w odniesieniu do partnerstw europejskich oceny będą dotyczyć najskuteczniejszego trybu interwencji politycznej w odniesieniu do każdego przyszłego działania, a także ewentualnego odnowienia partnerstwa w ramach całościowego środowiska partnerstw europejskich. W przypadku braku odnowienia opracowane zostaną odpowiednie środki w celu zapewnienia stopniowego wycofywania finansowania w ramach programu ramowego zgodnie z warunkami i harmonogramem uzgodnionym z partnerami partnerstwa.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Celem zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich – w tym Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów – jest zwiększenie poziomu spójności oraz maksymalne zwiększenie wpływu w zmieniającym się środowisku badań naukowych i innowacji.

Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Rady (UE) 2021/2085 jest konieczne, aby zapewnić Wspólnemu Przedsięwzięciu na rzecz Czipów możliwość wdrażania inicjatywy „Czipy dla Europy” ustanowionej na mocy rozporządzenia (UE) [...] ustanawiającego ramy środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników („akt w sprawie czipów”). W tym celu w rozporządzeniu Rady (UE) 2021/2085 należy wprowadzić następujące zmiany:

1)Zmiany w „części pierwszej” rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 pt. „Przepisy wspólne”:

Art. 2 (Definicje): wprowadza się zmiany w definicjach terminów „członek założyciel”, „członek stowarzyszony”, „państwo uczestniczące” i „program prac”, aby wziąć pod uwagę fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów będzie obecnie finansowane również ze środków programu „Cyfrowa Europa”.

Art. 3 (Ustanowienie): w tym artykule dawną nazwę Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych zmienia się na „Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów”.

W art. 4 (Cele i zasady) wprowadza się zmiany służące zagwarantowaniu, aby Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów również przyczyniało się do realizacji ogólnych i szczegółowych celów inicjatywy „Czipy dla Europy” oraz programu „Cyfrowa Europa”.

W art. 10 (Wkład finansowy Unii) wprowadza się zmiany mające na celu odzwierciedlenie faktu, że wkład Unii można wypłacić również ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na cel szczegółowy wdrażający program „Cyfrowa Europa”.

W art. 12 ust. 1 (Zarządzanie wkładami państw uczestniczących) wprowadza się zmiany służące odzwierciedleniu konieczności wzięcia pod uwagę w programie prac również kryteriów kwalifikowalności przewidzianych w art. 18 rozporządzenia ustanawiającego program „Cyfrowa Europa”. Ponadto każde państwo uczestniczące powinno powierzyć wspólnemu przedsięwzięciu ocenę wniosków zgodnie z programem unijnym wnoszącym wkład.

W art. 29 ust. 2 (Zobowiązania finansowe) wprowadza się zmiany mające na celu uwzględnienie Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów w gronie wspólnych przedsięwzięć uprawnionych do rozkładania swoich zobowiązań budżetowych na raty roczne.

2)Zmiany w „części drugiej” rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 pt. „Przepisy szczególne dotyczące poszczególnych wspólnych przedsięwzięć”:

W art. 126 (Dodatkowe cele Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów) wprowadza się zmiany polegające na dodaniu jednego dodatkowego celu ogólnego i czterech dodatkowych celów szczegółowych Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów. Cel ogólny zakłada zwiększenie w całej Unii zdolności na dużą skalę w zakresie najnowocześniejszych technologii półprzewodnikowych nowej generacji, natomiast cztery cele szczegółowe koncentrują się na budowaniu zdolności na dużą skalę w zakresie projektowania na potrzeby zintegrowanych technologii półprzewodnikowych, rozbudowie istniejących i tworzeniu nowych linii pilotażowych, budowaniu zaawansowanych zdolności technologicznych i możliwości w zakresie inżynierii w celu przyspieszenia rozwoju czipów kwantowych oraz utworzeniu sieci centrów kompetencji w całej Europie.

W art. 128 wprowadza się zmiany służące odzwierciedleniu zwiększonego budżetu w wyniku pozyskiwania finansowania z dwóch różnych programów (programu „Horyzont Europa” i programu „Cyfrowa Europa”).

W art. 129 wprowadza się zmiany w celu określenia wysokości wkładu na pokrycie kosztów administracyjnych wnoszonego przez członków prywatnych Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów.

W art. 133 (Funkcjonowanie Rady Zarządzającej) wprowadza się zmiany służące doprecyzowaniu, że w głosowaniu nad częścią programu prac dotyczącą działań w zakresie budowania zdolności Rada Zarządzająca obejmuje wyłącznie Komisję i organy publiczne z państw członkowskich.

Dodaje się art. 133a (Przepisy mające zastosowanie do działalności finansowanej w ramach programu „Cyfrowa Europa”), aby wyjaśnić, że w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów stosuje się przepisy powiązane z programem „Cyfrowa Europa”.

W art. 134 (Ograniczenia i warunki dotyczące udziału w określonych działaniach) wprowadza się zmiany mające na celu dopuszczenie możliwości ograniczenia udziału w określonych działaniach finansowanych w ramach programu „Cyfrowa Europa”. Ponadto w nowym akapicie trzecim art. 134 stwierdza się, że niektóre działania mogą być prowadzone przez podmioty prawne współpracujące w ramach konsorcjum składającego się z co najmniej trzech kwalifikujących się podmiotów prawnych mających swoją siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych z inicjatywą. Akapit ten stanowi ponadto, że struktura wspomnianego konsorcjum może odpowiadać strukturze Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Czipów, zgodnie z przepisami aktu w sprawie czipów.

W art. 134a (Dodatkowe zadania Dyrektora Wykonawczego) doprecyzowano, że Dyrektor Wykonawczy jest zobowiązany wziąć pod uwagę część programu prac dotyczącą działań w zakresie budowania zdolności oraz działań w zakresie badań naukowych i innowacji wskazaną przez Radę Władz Publicznych, a także sporządzone przez tę Radę szacunki dotyczące wydatków powiązanych z tymi działaniami.

Art. 136 (Funkcjonowanie Rady Władz Publicznych) zostaje zmieniony w celu dodania czterech kolejnych sytuacji, w których Rada Władz Publicznych obejmuje wyłącznie Komisję i organy publiczne z państw członkowskich.

Art. 137 (Zadania Rady Władz Publicznych) zostaje zmieniony w celu przydzielenia dwóch dodatkowych zadań radzie władz publicznych Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów, a mianowicie wskazania części programu prac dotyczącej działań w zakresie budowania zdolności oraz działań w zakresie badań naukowych i innowacji, a także wyboru projektów związanych z tymi działaniami. W przypadku obu zadań rada władz publicznych obejmuje wyłącznie Komisję i organy publiczne z państw członkowskich.

Art. 141 (Stopy finansowania) zostaje zmieniony w celu umożliwienia Wspólnemu Przedsięwzięciu na rzecz Czipów, w przypadku działań finansowanych ze środków programu program „Cyfrowa Europa”, stosowania różnych stóp finansowania w odniesieniu do finansowania unijnego w ramach danego działania w zależności od rodzaju uczestnika, w szczególności MŚP i osób prawnych typu non-profit, oraz rodzaju działania. Ponadto dodaje się nowy ustęp w celu umożliwienia pojedynczemu podmiotowi prawnemu mającemu siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym lub konsorcjom niespełniającym warunku określonego w art. 22 ust. 2 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont Europa” kwalifikowania się do udziału w działaniach pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów.

Ponadto w pkt 17 niniejszego rozporządzenia wskazano, że odniesienia do „Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych” należy rozumieć jako odniesienia do „Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów”.2022/0033 (NLE)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/2085 ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 187 i art. 188 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 20 ,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 21 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)W rozporządzeniu Rady (UE) 2021/2085 22 ustanowiono wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”, w tym Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych.

(2)Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych zajmuje się precyzyjnie zdefiniowanymi zagadnieniami, które umożliwiają szeroko rozumianym gałęziom przemysłu europejskiego projektowanie, wytwarzanie i stosowanie najbardziej innowacyjnych technologii podzespołów i układów elektronicznych.

(3)W rozporządzeniu (UE) [...] 23 ustanowiono ramy na rzecz zwiększenia odporności Unii w dziedzinie technologii półprzewodnikowych, stymulowania inwestycji, zwiększania możliwości europejskiego łańcucha dostaw półprzewodników oraz zacieśniania współpracy między państwami członkowskimi a Komisją. Aby stworzyć warunki niezbędne do zwiększenia zdolności Unii do wprowadzania innowacji przemysłowych, ustanawia się inicjatywę „Czipy dla Europy” („inicjatywa”). W celu zapewnienia spójnej realizacji inicjatywy Europejska Rada ds. Półprzewodników powinna doradzać Radzie Władz Publicznych.

(4)Działania wspierane w ramach inicjatywy powinny być finansowane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 24 ustanawiającego program „Horyzont Europa” oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 25 ustanawiającego program „Cyfrowa Europa”.

(5)Inicjatywa ma na celu zwiększenie konkurencyjności i odporności bazy technologicznej i przemysłowej półprzewodników, zwiększając jednocześnie zdolności innowacyjne unijnego ekosystemu półprzewodników, zmniejszając zależność od ograniczonej liczby przedsiębiorstw i regionów geograficznych w państwach trzecich oraz zwiększając unijne zdolności w zakresie projektowania i produkcji zaawansowanych komponentów. Cele te należy wesprzeć poprzez powiązanie zdolności Unii w zakresie zaawansowanych badań naukowych i innowacji z wykorzystaniem ich w przemyśle. Inicjatywa powinna wspierać budowanie zdolności, aby umożliwić projektowanie, produkcję i integrację systemów w technologiach półprzewodnikowych nowej generacji, zacieśniać współpracę między najważniejszymi podmiotami w całej Unii, wzmacniać europejskie łańcuchy dostaw i wartości półprzewodników, zaspokajać potrzeby kluczowych sektorów przemysłu i tworzyć nowe rynki.

(6)Inicjatywę tę należy realizować za pomocą działań, które powinny opierać się na solidnej bazie wiedzy zdobytej przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych. Zadaniem Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych powinno być zapewnienie wsparcia finansowego – za pośrednictwem dowolnego instrumentu lub dowolnej procedury przewidzianych w programie „Horyzont Europa” lub w programie „Cyfrowa Europa” – na użytek działań finansowanych w ramach inicjatywy. Ponadto nazwę Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych należy zmienić na „Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów”. W całym okresie trwania Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów na linie pilotażowe, infrastrukturę projektową, centra kompetencji i inne działania w zakresie budowania zdolności należy przeznaczyć co najmniej 2,5 mld EUR.

(7)Działania finansowane przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów powinny być ujęte w jednym programie prac, który powinien zostać przyjęty przez Radę Zarządzającą. Przed przygotowaniem każdego programu prac Rada Władz Publicznych, uwzględniając opinię Europejskiej Rady ds. Półprzewodników oraz wkład innych zainteresowanych stron, w tym, w stosownych przypadkach, plany działania sporządzone przez sojusz na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych 26 , powinna wskazać część programu prac dotyczącą działań w zakresie budowania zdolności oraz działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym odpowiednie preliminarze wydatków. W tym celu Rada Władz Publicznych powinna obejmować wyłącznie Komisję i organy publiczne z państw członkowskich. Następnie Dyrektor Wykonawczy powinien, na podstawie tego wskazania, przygotować program prac obejmujący działania w zakresie budowania zdolności oraz działania w zakresie badań naukowych i innowacji, a także odpowiadające im preliminarze wydatków.

(8)Podczas przyjmowania programu prac przez Radę Zarządzającą prawa głosu w odniesieniu do części programu prac dotyczącej budowania zdolności powinny należeć wyłącznie do Komisji i państw członkowskich. Prawa głosu w odniesieniu do części programu prac dotyczącej działań w zakresie badań naukowych i innowacji powinny być równo podzielone między Komisję, państwa uczestniczące i członków prywatnych. W przypadku niemożności podjęcia decyzji w sprawie jednej z dwóch części programu prac, program prac powinien zostać przyjęty z uwzględnieniem jedynie tej części, w sprawie której podjęto pozytywną decyzję.

(9)Rada Władz Publicznych powinna być odpowiedzialna za wybór projektów związanych z działaniami w zakresie budowania zdolności. W tym celu Rada Władz Publicznych powinna obejmować wyłącznie Komisję i organy publiczne z państw członkowskich.

(10)Rada Władz Publicznych powinna być odpowiedzialna za wybór projektów związanych z działaniami w zakresie badań naukowych i innowacji.

(11)W celu przyspieszenia realizacji działań w ramach inicjatywy oraz zacieśnienia współpracy między podmiotami prawnymi, w szczególności organizacjami badawczo-technologicznymi, niektóre wnioski dotyczące działań powinny kwalifikować się do finansowania wyłącznie wtedy, gdy działanie jest realizowane przez podmioty prawne współpracujące w ramach konsorcjum składającego się z co najmniej trzech podmiotów prawnych z trzech różnych państw członkowskich. Konsorcjum to mogłoby mieć albo strukturę Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Czipów, jak zaproponowano w akcie w sprawie czipów, albo opierać się na innych narzędziach prawnych przewidzianych w prawie Unii. Ponieważ działania wspierane w ramach inicjatywy i realizowane przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów są finansowane ze środków programu „Horyzont Europa” i programu „Cyfrowa Europa”, należy odpowiednio zwiększyć wkład finansowy Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów określony w art. 128 rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085. Koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów powinny również zostać zwiększone wraz z poszerzaniem zadań operacyjnych. Członkowie prywatni nie powinni ponosić dodatkowych kosztów administracyjnych.

(12)Zapewnienie wsparcia finansowego działań z programu „Cyfrowa Europa” powinno być zgodne z rozporządzeniem (UE) 2021/694.

(13)Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów powinno ułatwić współpracę między Unią a podmiotami międzynarodowymi przez określenie strategii współpracy, w tym określenie i promowanie obszarów współpracy w zakresie badań naukowych i rozwoju oraz rozwoju umiejętności, a także przez realizację działań przynoszących obopólne korzyści, opartych głównie na zasadzie wzajemności.

(14)Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2021/2085 wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)pkt 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„2. »członek założyciel« oznacza podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim, państwo stowarzyszone z programem »Horyzont Europa« lub, w stosownych przypadkach, z programem »Cyfrowa Europa« lub organizację międzynarodową, które zostały wskazane jako członek wspólnego przedsięwzięcia w niniejszym rozporządzeniu lub w jednym z załączników do niego;

3. »członek stowarzyszony« oznacza podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim, państwo stowarzyszone z programem »Horyzont Europa« lub, w stosownych przypadkach, z programem »Cyfrowa Europa« lub organizację międzynarodową, które przystępują do wspólnego przedsięwzięcia poprzez złożenie oświadczenia o podjęciu zobowiązania zgodnie z art. 6 ust. 3 i podlegają zatwierdzeniu zgodnie z art. 7;

 4. »państwo uczestniczące« oznacza państwo członkowskie lub państwo stowarzyszone z programem »Horyzont Europa« lub, w stosownych przypadkach, z programem »Cyfrowa Europa« po powiadomieniu o jego uczestnictwie w działalności odpowiedniego wspólnego przedsięwzięcia poprzez złożenie oświadczenia o podjęciu zobowiązania;”;

2)w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)ust. 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g) Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów;”;

b)ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W celu uwzględnienia czasu trwania programu »Horyzont Europa« i, w stosownych przypadkach, programu »Cyfrowa Europa« zaproszenia do składania wniosków w ramach wspólnych przedsięwzięć ogłasza się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r. W należycie uzasadnionych przypadkach zaproszenia do składania wniosków można ogłaszać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2028 r.”;

3)w art. 4 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów przyczynia się również do realizacji celów inicjatywy »Czipy dla Europy« oraz programu »Cyfrowa Europa«.”;

4)art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Kwota wkładu Unii określonego w części drugiej może zostać zwiększona o wkłady państw trzecich stowarzyszonych z programem »Horyzont Europa« zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/695 oraz, w stosownych przypadkach, z programem »Cyfrowa Europa« zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/694 i pod warunkiem że całkowita kwota, o którą zwiększa się wkład Unii, odpowiada co najmniej wkładowi członków innych niż Unia lub podmiotów wchodzących w ich skład lub z nimi stowarzyszonych.

3. Wkład Unii wnoszony jest ze środków budżetu ogólnego Unii przeznaczonych na program szczegółowy służący realizacji programu »Horyzont Europa« oraz, w stosownych przypadkach, na program »Cyfrowa Europa«, zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) i art. 154 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w przypadku organów, o których mowa w art. 71 tego rozporządzenia.”;

5)w art. 12 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„1. Oprócz kryteriów określonych w art. 22 rozporządzenia w sprawie programu »Horyzont Europa« lub, w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów, w art. 18 rozporządzenia w sprawie programu »Cyfrowa Europa« program prac może zawierać, jako załącznik, kryteria kwalifikowalności dla krajowych podmiotów prawnych.”;

b)ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Każde państwo uczestniczące powierza wspólnemu przedsięwzięciu ocenę wniosków zgodnie z programem unijnym wnoszącym wkład.”;

6)art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

a)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zobowiązania budżetowe wspólnych przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), d), g) i h), mogą zostać rozłożone na raty roczne. Do dnia 31 grudnia 2024 r. łączna kwota takich zobowiązań budżetowych spłacanych w ratach nie może przekraczać 50 % maksymalnego wkładu Unii ustalonego zgodnie z art. 10. Od stycznia 2025 r. co najmniej 20 % łącznego budżetu z pozostałych lat nie może obejmować zobowiązań spłacanych w ratach rocznych.”;

7)w art. 126 wprowadza się następujące zmiany:

a)ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) ustanowienie doskonałości naukowej i wiodącej roli Unii w zakresie innowacji w powstających technologiach podzespołów i układów, w tym w działalności związanej z niższymi poziomami gotowości technologicznej, oraz promowanie aktywnego zaangażowania MŚP, które muszą stanowić co najmniej jedną trzecią całkowitej liczby uczestników działań pośrednich i otrzymywać co najmniej 20 % środków z funduszy publicznych przeznaczonych na działania w zakresie badań naukowych i innowacji;”;

b)w ust.1 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) zwiększenie w całej Unii zdolności na dużą skalę w zakresie najnowocześniejszych technologii półprzewodnikowych nowej generacji w celu wzmocnienia zaawansowanego projektowania, integracji systemów i zdolności produkcyjnych w zakresie półprzewodników w Unii oraz ograniczenia, tam gdzie to możliwe, śladu środowiskowego.”;

c)ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) ustanowienie spójności między Strategicznym programem badań i innowacji w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów, uwagami otrzymanymi od odpowiednich zainteresowanych stron, w tym, w stosownych przypadkach, planami działania sporządzonymi przez sojusz na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych a polityką Unii, tak aby za pomocą technologii podzespołów i układów elektronicznych wnoszono skuteczny wkład;”;

d)w ust. 2 dodaje się lit. g), h), i) oraz j) w brzmieniu:

„g) budowanie zdolności na dużą skalę w zakresie projektowania na potrzeby zintegrowanych technologii półprzewodnikowych;

h) wzmocnienie istniejących i opracowanie nowych linii pilotażowych;

i) budowanie zaawansowanych zdolności technologicznych i inżynieryjnych w celu przyspieszenia rozwoju czipów kwantowych;

j) utworzenie sieci centrów kompetencji w całej Europie.”;

8)art. 128 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 128

1.Wkład finansowy Unii na rzecz wspólnego przedsięwzięcia, włącznie ze środkami EOG, wynosi maksymalnie 4 175 000 000 EUR, w tym do 50 174 000 EUR na pokrycie kosztów administracyjnych, i jest podzielony w następujący sposób:

a) do 2 650 000 000 EUR z programu »Horyzont Europa«;

b) do 1 525 000 000 EUR z programu »Cyfrowa Europa«.

2.Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na każdy odpowiedni program.

3.Na wspólne przedsięwzięcie mogą zostać przyznane dodatkowe środki finansowe Unii uzupełniające wkład, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pochodzące od państw trzecich stowarzyszonych w ramach programu »Horyzont Europa« lub programu »Cyfrowa Europa« zgodnie z ich odpowiednimi układami o stowarzyszeniu. Te dodatkowe środki finansowe Unii nie mają wpływu na wkład państw uczestniczących, o którym mowa w art. 129 ust. 1.

4.Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, wykorzystywany jest przez wspólne przedsięwzięcie w celu udzielania wsparcia finansowego na działania pośrednie określone w art. 2 pkt 43 rozporządzenia (UE) 2021/695 odpowiadające działaniom wspólnego przedsięwzięcia w zakresie badań naukowych i innowacji.

5.Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1 lit. b), wykorzystuje się do budowania zdolności w zakresie linii pilotażowych i infrastruktury projektowej w całej Unii.”;

9)art. 129 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na zasadzie odstępstwa od art. 28 ust. 4 członkowie prywatni wnoszą wkład finansowy w wysokości co najmniej 26 331 000 EUR na pokrycie kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów lub organizują wniesienie takiego wkładu przez podmioty wchodzące w ich skład lub z nimi stowarzyszone. Udział członków prywatnych w całkowitym rocznym wkładzie na pokrycie kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów wynosi 35 %.”;

10)w art. 133 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W głosowaniu nad częścią programu prac dotyczącą działań w zakresie budowania zdolności Rada Zarządzająca obejmuje wyłącznie Komisję i organy publiczne z państw członkowskich. Komisja posiada 50 % praw głosu. Ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do praw głosu państw członkowskich.”;

11)dodaje się art. 133a w brzmieniu:

„Artykuł 133a

Przepisy mające zastosowanie do działalności finansowanej w ramach programu »Cyfrowa Europa«

1.Do działań finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów w ramach programu »Cyfrowa Europa« mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (UE) 2021/694.

2.Program prac i zaproszenia do składania wniosków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów publikuje się na stronie internetowej programu »Cyfrowa Europa«.

3.W przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów audyty ex post wydatków na działania finansowane z budżetu programu »Cyfrowa Europa« są przeprowadzane przez wspólne przedsięwzięcie zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) 2021/694.”;

12)art. 134 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 134

Ograniczenia i warunki dotyczące udziału w określonych działaniach

1.Jeżeli chodzi o działania finansowane ze środków programu »Horyzont Europa«, na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 2 lit. l), na wniosek Komisji i po zatwierdzeniu przez Radę Władz Publicznych, udział w określonych działaniach zostaje ograniczony zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/695.

2.Jeżeli chodzi o działania finansowane ze środków programu »Cyfrowa Europa«, na wniosek Komisji i po zatwierdzeniu przez Radę Władz Publicznych, udział w określonych działaniach zostaje ograniczony zgodnie z art. 12 ust. 6 i art. 18 rozporządzenia (UE) 2021/694.

3.Jeżeli chodzi o działania finansowane ze środków więcej niż jednego programu unijnego wnoszącego wkład, program prac określa wspólne warunki, w tym warunki dotyczące ograniczenia udziału określone w ust. 1–2 niniejszego artykułu, zgodnie z przepisami dotyczącymi programów unijnych wnoszących wkład.

4.Niektóre działania mogą być prowadzone przez podmioty prawne współpracujące w ramach konsorcjum o strukturze Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Czipów. Działania, w przypadku których takie konsorcjum może być niezbędne, jak również szczegółowe wymogi kwalifikowalności dotyczące realizacji określonych działań i zadań oraz, w stosownych przypadkach, wymogi operacyjne dotyczące tworzenia, funkcjonowania i likwidacji są określone w programie prac.”;

13)dodaje się art. 134a w brzmieniu:

„Artykuł 134a

Dodatkowe zadania Dyrektora Wykonawczego

Niezależnie od zadań określonych w art. 19 Dyrektor Wykonawczy Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów przygotowuje i – po uwzględnieniu wskazania Rady Władz Publicznych, o którym mowa w art. 137 lit. f), oraz uwag odpowiednich zainteresowanych stron w tym, w stosownych przypadkach, planów działania sporządzonych przez sojusz na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych – przedstawia Radzie Zarządzającej do przyjęcia program prac wspólnego przedsiębiorstwa w celu realizacji Strategicznego programu badań i innowacji.”;

14)w art. 136 wprowadza się następujące zmiany:

a)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do celów art. 134 ust. 1 i 2 oraz art. 137 lit. f) i g) w skład Rady Władz Publicznych wchodzi wyłącznie Komisja i organy publiczne z państw członkowskich. Ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

15)w art. 137 wprowadza się następujące zmiany:

a)dodaje się lit. f) i g) w brzmieniu:

„f) przed przygotowaniem każdego programu prac wskazuje część programu prac dotyczącą działań w zakresie budowania zdolności oraz działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym odpowiednie preliminarze wydatków, uwzględniając opinię Europejskiej Rady ds. Półprzewodników oraz wkład innych zainteresowanych stron, w tym, w stosownych przypadkach, plany działania sporządzone przez sojusz na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych;

g) wybiera wnioski odpowiadające działaniom w zakresie budowania zdolności zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 17 ust. 2 lit. u).”;

b)lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) wybiera wnioski odpowiadające działaniom w zakresie badań naukowych i innowacji zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 17 ust. 2 lit. u);”;

16)art. 141 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 141

Stopy finansowania oraz zasady uczestnictwa

1.Jeżeli chodzi o działania pośrednie finansowane ze środków programu »Horyzont Europa«, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/695 oraz na zasadzie odstępstwa od art. 34 tego rozporządzenia, oraz jeżeli chodzi o działania finansowane ze środków programu »Cyfrowa Europa«, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów można stosować różne stopy finansowania unijnego w ramach działania w zależności od rodzaju uczestnika, w szczególności MŚP i osób prawnych typu non-profit, oraz rodzaju działania. Stopy finansowania wskazuje się w programie prac.

2.W przypadku gdy zostało to należycie uzasadnione w opisie odpowiednich zagadnień zamieszczonym w programie prac, pojedynczy podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym lub konsorcja niespełniające warunku określonego w art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/695 lub w art. 18 rozporządzenia (UE) 2021/694 kwalifikują się do uczestnictwa w działaniach finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów.”;

17)odniesienia do „Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych” należy rozumieć jako odniesienia do „Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

   W imieniu Rady

   PrzewodniczącyOCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

Zob. ocenę skutków finansowych rozporządzenia dotyczącego aktu w sprawie czipów.

(1)    COM(2022) 46 z 8.2.2022.
(2)    Orędzie o stanie Unii z 2021 r.  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_address_pl_0.pdf  
(3)    COM(2022) 45 z 8.2.2022.
(4)

   Narzędzia z zakresu zautomatyzowanego projektowania układów elektronicznych, tj. narzędzia w ramach oprogramowania służące do projektowania układów scalonych.

(5)    Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 219/2007, (UE) nr 557/2014, (UE) nr 558/2014, (UE) nr 559/2014, (UE) nr 560/2014, (UE) nr 561/2014 i (UE) nr 642/2014, Dz.U. L 427 z 30.11.2021, s. 17.
(6)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2015/2240, Dz.U. L 166 z 11.5.2021, s. 1.
(7)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013, Dz.U. L 170 z 12.5.2021, s. 1.
(8)    Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Zielony Ład”, COM(2019) 640 z 11.12.2019.
(9)    Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej (wersja przekształcona), COM(2021) 558 z 14.7.2021.
(10)     https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
(11)    Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „»Gotowi na 55«: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej”, COM(2021) 550 z 14.7.2021.
(12)    Na przykład udział pojazdów elektrycznych w nowej sprzedaży w Europie wzrasta, a w 2021 r. powinien osiągnąć poziom 14 %. https://think.ing.com/articles/slow-start-for-electric-vehicles-in-the-us-but-times-are-changing
(13)     https://www.idtechex.com/en/research-article/ev-power-electronics-driving-semiconductor-demand-in-a-chip-shortage/24820
(14)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Cyfryzacja-sektora-energetycznego-plan-dzia%C5%82ania-UE_pl  
(15)    Specjalne orędzie o stanie świata wygłoszone przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/speech_22_443
(16)    Na przykład: Stany Zjednoczone: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260?s=1&r=52       Chiny: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46767       Japonia: https://www.reuters.com/technology/japan-create-scheme-subsidise-domestic-chip-output-nikkei-2021-11-07/      Korea Południowa: https://spectrum.ieee.org/south-koreas-450billion-investment-latest-in-chip-making-push
(17)     https://ecscollaborationtool.eu/ecs-sria-workshops.html  
(18)     https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ceo-roundtable-semiconductors-10-january-2022  
(19)

   Niewyczerpujący wykaz: „Measuring distortions in international markets: The semiconductor value chain” [„Pomiar zakłóceń na rynkach międzynarodowych: łańcuch wartości półprzewodników”], OECD, 2019; „The Geopolitics of Semiconductors” [„Geopolityka w zakresie półprzewodników”], sprawozdanie przygotowane przez grupę EURASIA, wrzesień 2020; „The global semiconductor value chain” [„Globalny łańcuch wartości półprzewodników”], Stiftung Neue Verantwortung, październik 2020; „The Weak Links in Chinaʼs Drive for Semiconductors” [„Słabe ogniwa w chińskim dążeniu do produkcji półprzewodników”], Institut Montaigne, styczeń 2021; „Strengthening the Semiconductor supply chain in an uncertain era” [„Wzmocnienie łańcucha dostaw półprzewodników w erze niepewności”], BCGxSIA, kwiecień 2021; SIA Factbook, maj 2021; „Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth, A Report by the White House” [„Budowanie odpornych łańcuchów dostaw, rewitalizacja amerykańskiej produkcji i stymulowanie szeroko zakrojonego wzrostu – sprawozdanie Białego Domu”], czerwiec 2021; „Mapping China’s semiconductor ecosystem in global context” [„Mapowanie chińskiego ekosystemu półprzewodników w kontekście globalnym”], Stiftung Neue Verantwortung, czerwiec 2021; „Semiconductors Global Policy Review” [„Przegląd globalnej polityki dotyczącej półprzewodników”], Access Partnership, wrzesień 2021; „Semiconductors: U.S. Industry, Global Competition, and Federal Policy” [„Półprzewodniki: przemysł amerykański, globalna konkurencja i polityka federalna”], Congressional Report Service, październik 2021; „Semiconductor Strategy for Germany and Europe” [„Strategia dotycząca półprzewodników dla Niemiec i Europy”], ZVEI, październik 2021; „Understanding the global chip shortages” [„Przyczyny globalnego niedoboru czipów”], Stiftung Neue Verantwortung, listopad 2021.

(20)    Dz.U. C […] z […], s. […].
(21)    Dz.U. C […] z […], s. […].
(22)    Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 219/2007, (UE) nr 557/2014, (UE) nr 558/2014, (UE) nr 559/2014, (UE) nr 560/2014, (UE) nr 561/2014 i (UE) nr 642/2014 (Dz.U. L 427 z 30.11.2021, s. 17).
(23)    Dz.U. L […] z […], s. […].
(24)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. L 170 z 12.5.2021, s. 1).
(25)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2015/2240 (Dz.U. L 166 z 11.5.2021, s. 1).
(26)    O sojuszu mowa jest w komunikacie Komisji z 5 maja 2021 r. „Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r. – tworzenie silniejszego jednolitego rynku sprzyjającego odbudowie Europy”.
Top