EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1375

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

C/2017/5056

OJ L 194, 26.7.2017, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1375/oj

26.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1375

z dnia 25 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (1), w szczególności jego art. 19 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 (2) określa sposób, w jaki składane są sprawozdania zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do stosowania niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych jako substraty lub gdy produkty lub urządzenia zawierające te gazy są wprowadzane do obrotu przez producentów, importerów i eksporterów tych gazów oraz przez przedsiębiorstwa przeprowadzające niszczenie tych gazów.

(2)

Aby umożliwić skuteczne monitorowanie przestrzegania zobowiązań w zakresie sprawozdawczości, o których mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do rejestrowania użycia przez nie elektronicznego narzędzia sprawozdawczego, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 przed przeprowadzeniem odpowiednich działań. Umożliwiłoby to właściwym organom państw członkowskich sprawdzenie w momencie przywozu, wywozu lub innej odnośnej działalności, czy przedsiębiorstwo będzie podlegać weryfikacji zgodności w oparciu o swoje sprawozdanie przedstawione zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

(3)

Należy zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 w odniesieniu do struktury wymaganych informacji na temat niektórych właściwości wodorofluorowęglowodorów (HFC), tak aby dostosować go do formatu sprawozdawczości wykorzystywanego przez strony Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową do Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej (3) (protokół montrealski). Umożliwiłoby to Unii wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych wynikających z protokołu montrealskiego. Z tego samego powodu należy również wprowadzić obowiązek zgłaszania informacji na temat przeznaczenia wywozu i pochodzenia przywozu od 2020 r., co zapewni wystarczającą ilość czasu na dostosowanie elektronicznego narzędzia sprawozdawczego.

(4)

W sekcji 2 należy dodać dodatkowe podziały i uwagi, tak aby odzwierciedlić praktykę w zakresie sprawozdawczości opracowaną w trakcie dwóch pierwszych okresów sprawozdawczych; należy również doprecyzować opis w sekcji 12, aby uniknąć błędnych interpretacji przez przedsiębiorstwa składające sprawozdania, jak to miało miejsce w przeszłości.

(5)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/879 (4) ustanowiono elektroniczny rejestr w odniesieniu do kontyngentów na wprowadzanie wodorofluorowęglowodorów do obrotu, w którym rejestruje się wszystkie istotne dane dotyczące upoważnień, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014. Odpowiedni format sprawozdań określony w sekcji 13 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 jest zatem nieaktualny i należy go usunąć.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1191/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Sprawozdania wymagane zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 są przekazywane drogą elektroniczną, przy użyciu narzędzia sprawozdawczego opracowanego na podstawie formularza określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia i udostępnionego w tym celu na stronie internetowej Komisji.

2.   Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, które powinny być zgłaszane na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, każde przedsiębiorstwo musi zarejestrować się na stronie internetowej Komisji w celu użycia elektronicznego narzędzia sprawozdawczego.”;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 318 z 5.11.2014, s. 5).

(3)  Decyzja Rady 88/540/EWG z dnia 14 października 1988 r. dotycząca zawarcia Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 297 z 31.10.1988, s. 8).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora (Dz.U. L 146 z 3.6.2016, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1191/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji 1 tabela otrzymuje brzmienie:

 

„INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

1 A

Całkowita ilość produkcji z zakładów w Unii

 

 

1B

ilość produkcji z zakładów w Unii, na którą składają się odzyskane produkty uboczne lub produkty niepożądane, w przypadku gdy produkty uboczne lub produkty niepożądane zostały zniszczone w zakładach przed wprowadzeniem do obrotu

Producenci, którzy przeprowadzają zniszczenie, podają łączną zniszczoną ilość w sekcji 8 sprawozdania

 

1C

ilość produkcji z zakładów w Unii, na którą składają się odzyskane produkty uboczne lub produkty niepożądane, w przypadku gdy produkty uboczne lub produkty niepożądane zostały przekazane do innych przedsiębiorstw w celu zniszczenia i nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu

Należy podać nazwę przedsiębiorstwa przeprowadzającego zniszczenie

 

1C_a

Ilość wodorofluorowęglowodorów wyprodukowanych z przeznaczeniem do zastosowań jako substraty na terenie Unii

 

 

1C_b

Ilość wodorofluorowęglowodorów wyprodukowanych z przeznaczeniem do zastosowań wyłączonych na mocy protokołu montrealskiego na terenie Unii

Należy podać rodzaj wyłączonego zastosowania

 

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

 

1D

Całkowita ilość zniszczonych produktów własnych, które nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu

1D = 1B + 1C

1E

Produkcja dostępna do sprzedaży

1E = 1 A – 1D”

2)

w sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Po raz pierwszy przy składaniu sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2019 r. ilości wodorofluorowęglowodorów należy podać oddzielnie dla każdego kraju pochodzenia, o ile nie wskazano inaczej w poniższej tabeli.”;

b)

tabela otrzymuje brzmienie:

 

„INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

2 A

Ilość objęta przywozem do Unii

 

 

2 B

Ilości przywożone do Unii przez przedsiębiorstwo składające sprawozdanie, nie dopuszczone do swobodnego obrotu lecz przez dane przedsiębiorstwo składające sprawozdanie powrotnie wywożone, zawarte w produktach lub urządzeniach

Zgłaszanie wodorofluorowęglowodorów w rozbiciu na państwo pochodzenia nie jest konieczne.

Ilości gazów luzem przywożone w celu uszlachetniania czynnego, którymi napełnia się produkty lub urządzenia, a które następnie są powrotnie wywożone.

W przypadku gdy powrotny wywóz w produktach lub urządzeniach (sekcja 2B) nie odbywa się w tym samym roku kalendarzowym co przywóz, ilości zgłoszone w sekcji 2B mogą obejmować powrotny wywóz w produktach lub urządzeniach z zapasów na dzień 1 stycznia niewprowadzonych do obrotu w Unii, jak zgłoszono w sekcji 4C

Wywóz gazów luzem zgłasza się tylko w sekcji 3

 

2C

Ilość wodorofluorowęglowodorów zużytych, poddanych recyklingowi lub regeneracji

 

 

2D

Ilość pierwotnych wodorofluorowęglowodorów przywożonych do stosowania jako substraty

 

 

2E

Ilość pierwotnych wodorofluorowęglowodorów przywożonych do celów zastosowań wyłączonych na mocy protokołu montrealskiego

Należy podać rodzaj wyłączonego zastosowania”

3)

w sekcji 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Po raz pierwszy przy składaniu sprawozdań na temat działalności prowadzonej w 2019 r. ilości wodorofluorowęglowodorów należy podać oddzielnie dla każdego kraju przeznaczenia, o ile nie wskazano inaczej w poniższej tabeli.”;

b)

tabela otrzymuje brzmienie:

 

„INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

3A

Łączna ilość objęta wywozem z Unii

 

3B

Ilość objęta wywozem, pochodząca z produkcji własnej lub własnego przywozu

Zgłaszanie w rozbiciu na państwa przeznaczenia nie jest konieczne

 

ILOŚCI OBLICZANE AUTOMATYCZNIE

 

3C

Ilość objęta wywozem, zakupiona od innych przedsiębiorstw w Unii

3C = 3 A – 3B

 

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

 

3D

Ilość objęta wywozem w celu recyklingu

Zgłaszanie w rozbiciu na państwa przeznaczenia nie jest konieczne

 

3E

Ilość objęta wywozem w celu regeneracji

Zgłaszanie w rozbiciu na państwa przeznaczenia nie jest konieczne

 

3F

Ilość objęta wywozem w celu zniszczenia

Zgłaszanie w rozbiciu na państwa przeznaczenia nie jest konieczne

 

3G

Wywiezione ilości wodorofluorowęglowodorów zużytych, poddanych recyklingowi lub regeneracji

 

 

3H

Ilość pierwotnych wodorofluorowęglowodorów wywożonych do stosowania jako substraty

 

 

3I

Ilość pierwotnych wodorofluorowęglowodorów wywożonych do celów zastosowań wyłączonych na mocy protokołu montrealskiego

Należy podać rodzaj wyłączonego zastosowania”

4)

w sekcji 4 w tabeli wiersz 4M otrzymuje brzmienie:

„4M

Całkowita ilość fizycznie wprowadzona do obrotu

4M = 1E + 2 A – 2B – 3B + 4C – 4H”

5)

w sekcji 12 tabela otrzymuje brzmienie:

 

„INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W SPRAWOZDANIU

UWAGI

12 A

Ilość wodorofluorowęglowodorów, którymi napełnione są urządzenia objęte przywozem, dopuszczone przez organy celne do swobodnego obrotu w Unii, które to wodorofluorowęglowodory zostały wcześniej objęte wywozem z Unii i były przedmiotem ograniczeń kontyngentowych dotyczących wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu w Unii

Należy podać nazwę/nazwy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw prowadzących wywóz wodorofluorowęglowodorów oraz rok/lata wywozu

Należy wyszczególnić nazwę/nazwy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, które wprowadziło(-y) do obrotu wodorofluorowęglowodory w Unii po raz pierwszy oraz rok/lata tego wprowadzenia do obrotu”

6)

skreśla się sekcję 13.


Top