EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1375

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1375, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2017, fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen muodosta ja toimittamistavasta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 muuttamisesta

C/2017/5056

OJ L 194, 26.7.2017, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1375/oj

26.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1375,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2017,

fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen muodosta ja toimittamistavasta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1191/2014 (2) täsmennetään, miten tietoja ilmoitetaan asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan nojalla, kun on kyse tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen käytöstä raaka-aineena tai kun tällaisten kaasujen tuottajat, tuojat ja viejät sekä tällaisia kaasuja hävittävät yritykset saattavat tällaisia kaasuja markkinoille.

(2)

Jotta asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan mukaisten ilmoitusvelvollisuuksien noudattamisen tehokas valvonta olisi mahdollista, yritykset olisi velvoitettava rekisteröitymään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 1 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusvälineen käyttöä varten ennen merkityksellisten toimien toteuttamista. Näin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi mahdollista todentaa tuonnin, viennin tai muun asiaankuuluvan toiminnan ajankohtana, olisiko yritykselle tehtävä vaatimustenmukaisuustarkastus sen asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan mukaisesti antaman ilmoituksen perusteella.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 liitettä olisi muutettava fluorihiilivetyjen tietyistä ominaisuuksista vaadittavien tietojen rakenteen osalta, jotta se vastaisi sitä ilmoituksen muotoa, jota otsonikerroksen suojelua koskevaan Wienin yleissopimukseen pohjautuvan otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan (3), jäljempänä ’Montrealin pöytäkirja’, osapuolet käyttävät. Näin unionin olisi mahdollista täyttää Montrealin pöytäkirjan mukaiset ilmoitusvelvollisuutensa. Samasta syystä olisi myös ilmoitettava tiedot viennin määräpaikasta ja tuonnin alkuperästä vuodesta 2020 alkaen. Tämä määräaika tarjoaisi riittävästi aikaa mukauttaa sähköistä ilmoitusvälinettä.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 liitteessä olevaan kohtaan 2 olisi lisättävä jaotteluita ja huomautuksia, jotta voidaan ottaa huomioon kahden ensimmäisen ilmoitussyklin aikana muodostunut ilmoituskäytäntö. Lisäksi liitteessä olevaa kohtaa 12 olisi selkeytettävä, jotta ilmoittavat yritykset eivät tulkitse sitä väärin.

(5)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/879 (4) perustetaan sähköinen rekisteri, joka kattaa kiintiöt fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista varten. Kyseiseen rekisteriin tallennetaan kaikki asetuksen (EU) N:o 517/2014 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin lupiin liittyvät merkitykselliset tiedot. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 liitteessä olevassa kohdassa 13 vahvistettu ilmoituksen muoto on siksi vanhentunut, mistä syystä se olisi poistettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 517/2014 24 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1191/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan mukaisesti vaadittavat ilmoitukset on annettava sähköisesti käyttäen ilmoitusvälinettä, jonka muodosta säädetään tämän asetuksen liitteessä ja joka on saatavilla komission verkkosivustolla.

2.   Ennen asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan nojalla ilmoitettavien toimien toteuttamista kunkin yrityksen on rekisteröidyttävä komission verkkosivustolla sähköisen ilmoitusvälineen käyttöä varten.”

2)

Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1191/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen muodosta ja toimittamistavasta (EUVL L 318, 5.11.2014, s. 5).

(3)  Neuvoston päätös 88/540/ETY, tehty 14 päivänä lokakuuta 1988, otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 297, 31.10.1988, s. 8).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 mukaisesti fluorihiilivedyillä täytettyjen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden markkinoille saattamisen yhteydessä laadittavalle vaatimustenmukaisuusvakuutukselle ja sitä koskevalle riippumattoman tarkastajan suorittamalle todentamiselle (EUVL L 146, 3.6.2016, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 liite seuraavasti:

1)

Korvataan kohdassa 1 taulukko seuraavasti:

 

”ILMOITETTAVAT TIEDOT

HUOMAUTUKSET

1A

Unionissa sijaitsevien laitosten tuotannon kokonaismäärä

 

 

1B

Unionissa sijaitsevien laitosten sellaisen tuotannon määrät, joka koostuu talteen otetusta sivutuotannosta tai ei-toivotuista tuotteista, jos kyseinen sivutuotanto tai tällaiset tuotteet on hävitetty laitoksissa ennen markkinoille saattamista

Hävittämisestä huolehtivien tuottajien ilmoitukset hävitetyistä kokonaismääristä ilmoitetaan kohdassa 8

 

1C

Unionissa sijaitsevien laitosten sellaisen tuotannon määrät, joka koostuu talteen otetusta sivutuotannosta tai ei-toivotuista tuotteista, jos kyseinen sivutuotanto tai tällaiset tuotteet on toimitettu muille yrityksille hävitettäviksi eikä niitä ole saatettu aikaisemmin markkinoille

Hävittämisen suorittava yritys on ilmoitettava

 

1C_a

Unionissa raaka-aineina käytettäviksi tuotettujen fluorihiilivetyjen määrä

 

 

1C_b

Montrealin pöytäkirjasta vapautettuihin käyttötarkoituksiin unionissa tuotettujen fluorihiilivetyjen määrä

Vapautetun käyttötarkoituksen tyyppi on täsmennettävä.

 

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

 

1D

Hävitetyn oman tuotannon, jota ei ole saatettu markkinoille aikaisemmin, kokonaismäärä

1D = 1B + 1C

1E

Myytävänä oleva tuotanto

1E = 1A – 1D”

2)

Muutetaan kohta 2 seuraavasti:

a)

Lisätään toiseen kohtaan virke seuraavasti:

”Kun vuoden 2019 toimista ilmoitetaan ensimmäisen kerran, fluorihiilivetyjen määrät on ilmoitettava erikseen kunkin alkuperämaan osalta, jollei jäljempänä olevassa taulukossa toisin ilmoiteta.”;

b)

Korvataan taulukko seuraavasti:

 

”ILMOITETTAVAT TIEDOT

HUOMAUTUKSET

2 A

Unioniin tuotavat määrät

 

 

2 B

Ilmoittavan yrityksen unioniin tuomat määrät, joita ilmoittava yritys ei luovuta vapaaseen liikkeeseen vaan jälleenvie sisällytettyinä tuotteisiin tai laitteisiin

Fluorihiilivetyjen ilmoittaminen alkuperämaan mukaan ei ole tarpeen.

Sisäistä jalostusta varten tuotavat irtotavarana olevat kaasut, joilla jälleenvietäviksi tarkoitetut tuotteet tai laitteet täytetään.

Jos jälleenvienti tuotteissa tai laitteissa (kohta 2B) ei tapahdu samana kalenterivuonna kuin tuonti, kohdassa 2B ilmoitetut määrät voivat kattaa myös sellaisten tammikuun 1. päivän varastojen jälleenviennin tuotteissa tai laitteissa, joita ei ole saatettu unionin markkinoille (ks. kohdan 4C mukainen ilmoitus)

Kaasujen irtotavaravienti ilmoitetaan ainoastaan kohdassa 3.

 

2C

Käytettyjen, kierrätettyjen tai regeneroitujen fluorihiilivetyjen määrä

 

 

2D

Raaka-aineina käytettäviksi tuotujen käyttämättömien fluorihiilivetyjen määrä

 

 

2E

Montrealin pöytäkirjasta vapautettuihin käyttötarkoituksiin tuotujen käyttämättömien fluorihiilivetyjen määrä

Vapautetun käyttötarkoituksen tyyppi on täsmennettävä.”

3)

Muutetaan kohta 3 seuraavasti:

a)

Lisätään toiseen kohtaan virke seuraavasti:

”Vuoden 2019 toimia koskevassa ilmoituksessa fluorihiilivetyjen määrät on ilmoitettava ensimmäisen kerran erikseen kunkin määrämaan osalta, jollei jäljempänä olevassa taulukossa toisin ilmoiteta.”;

b)

Korvataan taulukko seuraavasti:

 

”ILMOITETTAVAT TIEDOT

HUOMAUTUKSET

3 A

Unionista viety kokonaismäärä

 

3 B

Omasta tuotannosta tai tuonnista peräisin olevat viedyt määrät

Fluorihiilivetyjen ilmoittaminen määrämaan mukaan ei ole tarpeen.

 

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

 

3C

Viety määrä, joka on ostettu toisilta yrityksiltä unionissa

3C = 3A – 3B

 

ILMOITETTAVAT TIEDOT

 

3D

Kierrätettäväksi viety määrä

Fluorihiilivetyjen ilmoittaminen määrämaan mukaan ei ole tarpeen.

 

3E

Regeneroitavaksi viety määrä

Fluorihiilivetyjen ilmoittaminen määrämaan mukaan ei ole tarpeen.

 

3F

Hävitettäväksi viety määrä

Fluorihiilivetyjen ilmoittaminen määrämaan mukaan ei ole tarpeen.

 

3G

Käytettyjen, kierrätettyjen tai regeneroitujen vietyjen fluorihiilivetyjen määrä

 

 

3H

Raaka-aineina käytettäviksi vietyjen käyttämättömien fluorihiilivetyjen määrä

 

 

3I

Montrealin pöytäkirjasta vapautettuihin käyttötarkoituksiin vietyjen käyttämättömien fluorihiilivetyjen määrä

Vapautetun käyttötarkoituksen tyyppi on täsmennettävä.”

4)

Korvataan kohdassa 4 taulukon kohtaa 4M koskeva rivi seuraavasti:

”4M

Fyysisesti markkinoille saatettu määrä yhteensä

4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H”

5)

Korvataan kohdassa 12 taulukko seuraavasti:

 

”ILMOITETTAVAT TIEDOT

HUOMAUTUKSET

12 A

Sellaisten fluorihiilivetyjen määrä, joilla on täytetty tullin vapaaseen liikkeeseen unionissa luovuttamia tuotuja laitteita, joiden täyttämistä varten on aikaisemmin viety unionista fluorihiilivetyjä unionin markkinoille saattamista koskevassa fluorihiilivetykiintiössä

Fluorihiilivetyjä vievä yritys tai yritykset sekä vientivuosi tai -vuodet on ilmoitettava.

Fluorihiilivetyjä unionin markkinoille ensimmäistä kertaa saattanut yritys tai saattaneet yritykset ja kyseisen markkinoille saattamisen vuosi tai vuodet on ilmoitettava.”

6)

Poistetaan kohta 13.


Top