EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0206

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 72, 10.3.2012, p. 7–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 154 - 174

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/206/oj

10.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 206/2012

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być określane przez Komisję dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczące oddziaływanie na środowisko naturalne i które wykazują znaczący potencjał w zakresie poprawy ich oddziaływania na środowisko poprzez odpowiednie zaprojektowanie, bez powodowania nadmiernych kosztów.

(2)

Artykuł 16 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2009/125/WE stanowi, że zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu Komisja wprowadza odpowiednio środki wykonawcze dla produktów posiadających duży potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób oszczędny, takich jak produkty należące do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

(3)

Służby Komisji wykonały badanie przygotowawcze w celu dokonania analizy aspektów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych dotyczących klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych, które są zwykle używane w gospodarstwach domowych i niewielkich placówkach handlowych. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych stron z UE i państw trzecich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiadomości.

(4)

Podstawowe aspekty środowiskowe produktów objętych rozporządzeniem, określone jako istotne dla celów niniejszego rozporządzenia, to: zużycie energii w fazie użytkowania i poziom mocy akustycznej. W badaniu przygotowawczym określono również potencjalny wyciek czynnika chłodniczego jako istotny aspekt środowiskowy w postaci bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych, stanowiący średnio 10–20 % bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych.

(5)

Jak wskazano w badaniu przygotowawczym i potwierdzono w trakcie oceny skutków, brakuje informacji o efektywności wentylatorów przenośnych. Jednakże w celu zapewnienia istotnych informacji organom nadzoru rynku i umożliwienia skutecznego monitorowania rynku na potrzeby ustalenia minimalnych wymogów w zakresie efektywności energetycznej w przyszłości, wymogi określone dla wentylatorów przenośnych, a dotyczące informacji o produkcie, nakazywać będą umieszczenie w widocznym miejscu na produkcie informacji o efektywności produktu i o metodzie jej pomiaru. Określono ponadto wymogi dotyczące trybów czuwania i wyłączenia dla wentylatorów przenośnych.

(6)

Oszacowano, iż roczne zużycie energii elektrycznej przez produkty, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, wyniosło w UE 30 TWh w 2005 r. Przewiduje się, że jeżeli nie zostaną podjęte żadne szczególne środki, roczne zużycie energii wzrośnie w 2020 r. do 74 TWh. Z przeprowadzonego badania przygotowawczego wynika, że zużycie energii elektrycznej przez produkty, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, można znacznie zmniejszyć.

(7)

Badanie przygotowawcze wykazało, że spełnienie wymogów dotyczących innych parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE, nie jest konieczne, jako że zużycie energii elektrycznej i poziom mocy akustycznej w fazie użytkowania stanowią najistotniejsze aspekty środowiskowe.

(8)

Ponieważ czynniki chłodnicze zostały uwzględnione w ramach rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (2), w niniejszym rozporządzeniu nie określono żadnych specjalnych wymogów dotyczących czynników chłodniczych. W ramach wymogów dotyczących ekoprojektu proponuje się premię w celu ukierunkowania rynku na wykorzystanie czynników chłodniczych o mniejszej uciążliwości oddziaływania. Premia będzie skutkowała obniżeniem minimalnych wymogów dotyczących efektywności energetycznej dla urządzeń, w których stosuje się czynniki chłodnicze o niskim współczynniku ocieplenia globalnego.

(9)

Klimatyzatory mogą stanowić część systemów instalowanych w budynkach. W przepisach krajowych opierających się między innymi na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (3) można określać bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące takich systemów klimatyzacji, z wykorzystaniem metod obliczeniowych i pomiarowych określonych w niniejszym rozporządzeniu odnośnie do efektywności klimatyzatora.

(10)

Funkcje trybu czuwania i wyłączenia mogą odpowiadać za znaczną część całkowitego poboru mocy przez takie urządzenia. W przypadku klimatyzatorów, z wyjątkiem klimatyzatorów dwu- i jednokanałowych, pobór mocy w tych trybach pracy jest jednym z wymogów dotyczących minimalnej efektywności energetycznej i elementem metody pomiaru sezonowej efektywności. Wymogi dotyczące trybów czuwania i wyłączenia dla klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych określono na podstawie wymogów dotyczących ekoprojektu określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1275/2008/WE (4).

(11)

Oczekuje się, że łączne efekty wymogów dotyczących ekoprojektu, określonych w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów (5), przyniosą do 2020 r. oszczędności energii elektrycznej wynoszące 11 TWh rocznie w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

(12)

Należy zwiększyć efektywność energetyczną produktów objętych niniejszym rozporządzeniem przez zastosowanie istniejących niezastrzeżonych i opłacalnych technologii, które mogą doprowadzić do zmniejszenia łącznych kosztów zakupu i eksploatacji tych produktów.

(13)

Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć wpływu na funkcjonalność z perspektywy użytkownika i nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo lub środowisko. W szczególności korzyści płynące z ograniczenia zużycia energii elektrycznej podczas fazy użytkowania powinny z nadwyżką skompensować ewentualne dodatkowe negatywne oddziaływanie na środowisko w fazie produkcji.

(14)

Wymogi dotyczące ekoprojektu należy wprowadzać stopniowo w celu zapewnienia producentom wystarczających ram czasowych na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w produktach objętych niniejszym rozporządzeniem. Harmonogram powinien umożliwiać uniknięcie negatywnych skutków dla funkcjonalności urządzeń znajdujących się na rynku i uwzględnienie wpływu na koszty ponoszone przez użytkowników i producentów, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowej realizacji celów niniejszego rozporządzenia.

(15)

Pomiary odpowiednich parametrów produktu należy przeprowadzać przy zastosowaniu wiarygodnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniającej dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (6).

(16)

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporządzeniu określa się stosowne procedury oceny zgodności.

(17)

Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli zgodności, producenci powinni przekazywać informacje w postaci dokumentacji technicznej określonej w załącznikach IV i V do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim dotyczą one wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(18)

Oprócz prawnie wiążących wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy określić orientacyjne kryteria odniesienia dla najlepszych dostępnych technologii w celu zapewnienia szerokiego i łatwego dostępu do informacji dotyczących ekologiczności w cyklu życia produktów objętych niniejszym rozporządzeniem.

(19)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres zastosowania

1.   Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu zasilanych z sieci zasilania elektrycznego klimatyzatorów o znamionowej wydajności chłodniczej lub – w przypadku gdy produkt nie posiada funkcji chłodzenia – grzewczej ≤ 12 kW oraz wentylatorów przenośnych wyposażonych w wentylatory elektryczne o poborze mocy ≤ 125 W.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

urządzeń zasilanych energią inną niż energia elektryczna;

b)

klimatyzatorów, w których powietrze nie jest wykorzystywane jako czynnik przekazujący ciepło po stronie skraplacza lub parowacza, bądź po żadnej z tych stron.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE.

Stosuje się ponadto następujące definicje:

1)

„klimatyzator” oznacza urządzenie, które może chłodzić lub ogrzewać powietrze w pomieszczeniach, bądź spełniać obie wymienione funkcje, przy wykorzystaniu cyklu sprężania par za pomocą sprężarki z napędem elektrycznym; termin ten obejmuje klimatyzatory spełniające dodatkowe funkcje, takie jak osuszanie, filtrowanie powietrza, wentylacja lub dodatkowe podgrzewanie powietrza za pomocą elektrycznego ogrzewania oporowego, oraz urządzenia, które mogą wykorzystywać wodę (zarówno wodę z kondensatu powstającego w parowaczu, jak i doprowadzoną z zewnątrz) celem odparowania w skraplaczu, pod warunkiem że urządzenie takie może również działać bez dodatku wody, wykorzystując wyłącznie powietrze;

2)

„klimatyzator dwukanałowy” oznacza klimatyzator, w którym podczas chłodzenia lub ogrzewania powietrze wlotowe skraplacza (lub parowacza) jest wprowadzane do urządzenia z zewnątrz jednym kanałem i odprowadzane na zewnątrz drugim kanałem i który jest w całości zamontowany wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia przy ścianie;

3)

„klimatyzator jednokanałowy” oznacza klimatyzator, w którym podczas chłodzenia lub ogrzewania powietrze wlotowe skraplacza (lub parowacza) jest wprowadzane z pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, i odprowadzane na zewnątrz tego pomieszczenia;

4)

„wydajność znamionowa” (Prated) oznacza wydajność chłodniczą lub grzewczą cyklu sprężania par urządzenia w warunkach znamionowych znormalizowanych;

5)

„wentylator przenośny” oznacza urządzenie, którego podstawowym zastosowaniem jest wytwarzanie ruchu powietrza wokół ludzkiego ciała lub jego części, celem zapewnienia danej osobie komfortu cieplnego, w tym wentylatory przenośne, które mogą spełniać dodatkowe funkcje, takie jak oświetlenie;

6)

„pobór mocy wentylatora” (PF) oznacza wyrażony w watach pobór mocy wentylatora przenośnego przy deklarowanym maksymalnym natężeniu przepływu wentylatora mierzonym przy włączonym mechanizmie oscylacyjnym (jeśli ma zastosowanie).

Na potrzeby załączników dodatkowe definicje określono w załączniku I.

Artykuł 3

Wymogi i harmonogram dotyczące ekoprojektu

1.   Wymogi dotyczące ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych określono w załączniku I.

2.   Poszczególne wymogi dotyczące ekoprojektu mają zastosowanie zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Od dnia 1 stycznia 2013 r.:

klimatyzatory jedno- i dwukanałowe muszą spełniać wymogi określone w pkt 2 lit. a) załącznika I.

 

Od dnia 1 stycznia 2013 r.:

a)

klimatyzatory, z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych, muszą spełniać wymogi określone w pkt 2 lit. b), pkt 3 lit. a), b) i c) załącznika I;

b)

klimatyzatory jedno- i dwukanałowe muszą spełniać wymogi określone w pkt 3 lit. a), b) i d) załącznika I;

c)

wentylatory przenośne muszą spełniać wymogi określone w pkt 3 lit. a), b) i e) załącznika I.

 

Od dnia 1 stycznia 2014 r.:

a)

klimatyzatory muszą spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu określone w pkt 2 lit. c) załącznika I;

b)

klimatyzatory jedno- i dwukanałowe muszą spełniać wymogi określone w pkt 2 lit. d) załącznika I.

3.   Ocenę zgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu należy przeprowadzić na podstawie wymogów określonych w załączniku II, wykonując stosowne pomiary i obliczenia.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.   Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do niej.

2.   Na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE do dokumentacji technicznej dołącza się wyniki obliczeń określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Kryteria odniesienia

Orientacyjne kryteria odniesienia dla najbardziej energooszczędnych klimatyzatorów dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określono w załączniku IV.

Artykuł 7

Zmiany

Przed upływem pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokona jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawi wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu. W przeglądzie zostaną poddane ocenie w szczególności wymogi dotyczące efektywności i poziomu mocy akustycznej, podejście do promowania wykorzystania czynników chłodniczych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) oraz zakres rozporządzenia odnoszący się do klimatyzatorów, jak również potencjalne zmiany udziałów rynkowych poszczególnych rodzajów urządzeń, w tym klimatyzatorów o mocy znamionowej przekraczającej 12 kW. W ramach przeglądu zostanie również wykonana ocena adekwatności wymogów dotyczących trybów czuwania i wyłączenia, obliczeń sezonowych i metody pomiaru, z uwzględnieniem aspektów opracowania potencjalnych sezonowych obliczeń i metody pomiaru dla wszystkich klimatyzatorów w zakresie sezonów chłodniczych i ogrzewczych.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13.

(4)  Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 45.

(5)  Dz.U. L 178 z 6.7.2007, s. 1.

(6)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.


ZAŁĄCZNIK I

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.   DEFINICJE STOSOWANE NA POTRZEBY ZAŁĄCZNIKÓW

1.

Klimatyzator o odwróconym obiegu” oznacza klimatyzator, który może realizować funkcje chłodzenia i ogrzewania.

2.

Warunki znamionowe znormalizowane” oznaczają kombinację temperatury pomieszczenia (Tin) i temperatury zewnętrznej (Tj), które opisują warunki eksploatacyjne przy ustalaniu poziomu mocy akustycznej, wydajności znamionowej, nominalnego natężenia przepływu, znamionowego wskaźnika efektywności energetycznej (EERrated) lub znamionowego wskaźnika efektywności (COPrated) zgodnie z tabelą 2 załącznika II.

3.

Temperatura pomieszczenia” (Tin) oznacza temperaturę termometru suchego [°C] powietrza w pomieszczeniu (przy wilgotności względnej określonej przy pomocy odpowiadającej temperatury termometru mokrego).

4.

Temperatura zewnętrzna” (Tj) oznacza temperaturę termometru suchego [°C] powietrza zewnętrznego (przy wilgotności względnej określonej przy pomocy odpowiadającej temperatury termometru mokrego).

5.

Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej” (EER rated ) oznacza stosunek deklarowanej wydajności chłodniczej [kW] do znamionowego poboru mocy na potrzeby chłodzenia [kW] urządzenia podczas pracy w trybie chłodzenia w warunkach znamionowych znormalizowanych.

6.

Znamionowy wskaźnik efektywności” (COP rated ) oznacza stosunek deklarowanej wydajności grzewczej [kW] do znamionowego poboru mocy na potrzeby ogrzewania [kW] urządzenia podczas pracy w trybie ogrzewania w warunkach znamionowych znormalizowanych.

7.

Współczynnik ocieplenia globalnego” (GWP) oznacza miarę wskazującą szacunkowy wpływ 1 kg czynnika chłodniczego stosowanego w cyklu sprężania par na tworzenie efektu cieplarnianego, wyrażany w kg równoważników CO2 w okresie 100 lat.

Pod uwagę będą brane wartości współczynnika GWP określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

W przypadku fluorowych czynników chłodniczych wartości GWP powinny odpowiadać wartościom podanym w Trzeciej ocenie zmian klimatu (TAR) przyjętym przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPPC) (1) (wartości GWP na okres 100 lat określone przez IPCC w 2001 r.).

W przypadku bezfluorowych gazów wartości GWP są określone w Pierwszej ocenie IPCC (2) na okres 100 lat.

Wartości GWP w przypadku mieszanin czynników chłodniczych powinny opierać się na wzorze podanym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

W przypadku czynników chłodniczych nieuwzględnionych w powyższych źródłach, jako odniesienie należy stosować sprawozdanie IPCC UNEP za 2010 r. dotyczące chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła z lutego 2011 r. lub późniejsze.

8.

Tryb wyłączenia” oznacza stan, gdy klimatyzator lub wentylator przenośny są podłączone do sieci zasilania elektrycznego i nie wykonują żadnej funkcji. Za tryb wyłączenia uważa się również stany, w których pojawia się jedynie wskazanie trybu wyłączenia, jak również stany, w których zapewniane są jedynie funkcje mające na celu zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

9.

Tryb czuwania” oznacza stan, gdy urządzenie (klimatyzator lub wentylator przenośny) jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego, musi pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego, aby działać zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje tylko następujące funkcje przez dowolnie długi czas: funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia, lub wyświetlaniem informacji lub statusu.

10.

Funkcja ponownego włączenia” oznacza funkcję umożliwiającą włączanie innych trybów, w tym trybu aktywnego, przez zdalnie sterowany przełącznik, jak np. urządzenie zdalnego sterowania, czujnik wewnętrzny lub wyłącznik czasowy, służący do przełączenia w tryb, w którym dostępne są dodatkowe funkcje urządzenia, w tym jego funkcja podstawowa.

11.

Wyświetlanie informacji lub statusu” oznacza stale włączoną funkcję wyświetlania na wyświetlaczu informacji lub wskazywania statusu urządzenia, w tym zegarów.

12.

Poziom mocy akustycznej” oznacza poziom mocy akustycznej odniesionej do A [dB(A)] w pomieszczeniu lub na zewnątrz mierzony w warunkach znamionowych znormalizowanych dla chłodzenia (lub ogrzewania, jeśli produkt nie posiada funkcji chłodzenia).

13.

Warunki obliczeniowe odniesienia” oznaczają połączenie wymogów dotyczących temperatury obliczeniowej odniesienia, maksymalnej temperatury dwuwartościowej i maksymalnej granicznej temperatury roboczej zgodnie z tabelą 3 załącznika II.

14.

Temperatura obliczeniowa odniesienia” oznacza temperaturę zewnętrzną [°C] dla chłodzenia (Tdesignc) lub ogrzewania (Tdesignh) zgodnie z tabelą 3 załącznika II, w której wskaźnik obciążenia częściowego wynosi 1 i która zmienia się w zależności od określonego sezonu chłodniczego lub ogrzewczego.

15.

Wskaźnik obciążenia częściowego” (pl(Tj)) oznacza temperaturę zewnętrzną pomniejszoną o 16 °C podzieloną przez temperaturę obliczeniową odniesienia pomniejszoną o 16 °C, dla chłodzenia lub ogrzewania.

16.

Sezon” oznacza jeden z czterech zestawów warunków eksploatacyjnych (dostępnych dla czterech sezonów: jeden sezon chłodniczy, trzy sezony ogrzewcze: umiarkowany/chłodny/ciepły) opisujący w podziale na bloki połączenie temperatur zewnętrznych i liczby godzin, w trakcie których takie temperatury występują w sezonie, dla którego przeznaczone jest urządzenie.

17.

Blok” (z indeksem j) oznacza połączenie temperatury zewnętrznej (Tj) i czasu bloku (hj) zgodnie z tabelą 1 załącznika II.

18.

Czas bloku” oznacza liczbę godzin w ciągu sezonu (hj), gdy dla każdego bloku występuje temperatura zewnętrzna zgodnie z tabelą 1 załącznika II.

19.

Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej” (SEER) oznacza całościowy wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu chłodniczego, obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia.

20.

Referencyjne roczne zapotrzebowanie na chłód” (QC ) oznacza referencyjne zapotrzebowanie na chłód [kWh/r], które należy stosować jako podstawę do celów obliczania wskaźnika SEER i które oblicza się jako iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu chłodzenia (Pdesignc) i równoważnego czasu działania urządzenia w trybie chłodzenia (HCE ).

21.

Równoważny czas działania urządzenia w trybie chłodzenia” (HCE ) oznacza zakładaną roczną liczbę godzin [h/r], w których urządzenie musi zapewniać obciążenie obliczeniowe dla trybu chłodzenia (Pdesignc) w celu zaspokojenia referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód, zgodnie z tabelą 4 załącznika II.

22.

Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia” (QCE ) oznacza zużycie energii elektrycznej [kWh/r] konieczne w celu zaspokojenia referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód; oblicza się je jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód do wskaźnika efektywności energetycznej dla trybu aktywnego (SEERon) oraz zużycia energii elektrycznej przez urządzenie w trybie wyłączonego termostatu, czuwania i wyłączenia oraz w trybie włączonej grzałki karteru w sezonie chłodniczym.

23.

Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej dla trybu aktywnego” (SEERon) oznacza wskaźnik średniej efektywności energetycznej urządzenia w trybie aktywnym, wyznaczany na podstawie obciążenia częściowego i wskaźnika efektywności energetycznej dla określonego bloku (EERbin(Tj)) i ważony na podstawie czasu bloku, w którym panują warunki bloku.

24.

Obciążenie częściowe” oznacza obciążenie chłodnicze (Pc(Tj)) lub obciążenie grzewcze (Ph(Tj)) [kW] przy określonej temperaturze zewnętrznej Tj, obliczane jako iloczyn obciążenia obliczeniowego i wskaźnika obciążenia częściowego.

25.

Wskaźnik efektywności energetycznej dla określonego bloku” (EERbin(Tj)) oznacza wskaźnik efektywności energetycznej określony dla każdego bloku j przy temperaturze zewnętrznej Tj w sezonie, wyprowadzany z obciążenia częściowego, wydajności deklarowanej i deklarowanego wskaźnika efektywności energetycznej (EERd(Tj)) dla określonych bloków (j), obliczany dla pozostałych bloków metodą interpolacji lub ekstrapolacji i w razie potrzeby skorygowany o współczynnik strat.

26.

Wskaźnik sezonowej efektywności” (SCOP) oznacza całościowy wskaźnik efektywności urządzenia, reprezentatywny dla całego wyznaczonego sezonu ogrzewczego (wartość wskaźnika SCOP odnosi się do wyznaczonego sezonu ogrzewczego), obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania.

27.

Referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło” (QH ) oznacza referencyjne zapotrzebowanie na ciepło [kWh/r] dotyczące określonego sezonu ogrzewczego, które należy stosować jako podstawę do celów obliczania wskaźnika SCOP i które oblicza się jako iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu ogrzewania (Pdesignh) i sezonowego równoważnego czasu działania urządzenia w trybie ogrzewania (HHE ).

28.

Równoważny czas działania urządzenia w trybie ogrzewania” (HHE ) oznacza zakładaną roczną liczbę godzin [h/r], w których urządzenie musi zapewniać obciążenie obliczeniowe dla trybu ogrzewania (Pdesignh) w celu zaspokojenia referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło zgodnie z tabelą 4 załącznika II.

29.

Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania” (QHE ) oznacza zużycie energii elektrycznej [kWh/r] konieczne do zaspokojenia referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło i odnosi się do wyznaczonego sezonu ogrzewczego; oblicza się je jako stosunek rocznego referencyjnego zapotrzebowania na ciepło do wskaźnika sezonowej efektywności w trybie aktywnym (SCOPon) oraz zużycia energii elektrycznej przez urządzenie w trybie wyłączonego termostatu, czuwania i wyłączenia oraz w trybie włączonej grzałki karteru w sezonie ogrzewczym.

30.

Wskaźnik sezonowej efektywności w trybie aktywnym” (SCOPon) oznacza wskaźnik średniej efektywności urządzenia w trybie aktywnym dla określonego sezonu ogrzewczego wyznaczany na podstawie obciążenia częściowego, wydajności rezerwowego podgrzewacza elektrycznego (w razie potrzeby) i wskaźnika efektywności dla określonego bloku (COPbin(Tj)) i ważony na podstawie czasu bloku, w którym panują warunki bloku.

31.

Wydajność rezerwowego podgrzewacza elektrycznego” (elbu(Tj)) oznacza wydajność grzewczą [kW] rzeczywistego lub domyślnego rezerwowego podgrzewacza elektrycznego o wskaźniku COP wynoszącym 1, który uzupełnia deklarowaną wydajność grzewczą (Pdh(Tj)) w celu zaspokojenia częściowego obciążenia grzewczego (Ph(Tj)), w przypadku gdy wartość Pdh(Tj) jest mniejsza niż Ph(Tj), przy temperaturze zewnętrznej (Tj).

32.

Wskaźnik efektywności dla określonego bloku” (COPbin(Tj)) oznacza wskaźnik efektywności określony dla każdego bloku j w temperaturze zewnętrznej Tj w sezonie, wyprowadzany z obciążenia częściowego, wydajności deklarowanej i deklarowanego wskaźnika efektywności (COPd(Tj)) dla określonych bloków (j), obliczany dla pozostałych bloków metodą interpolacji lub ekstrapolacji i w razie potrzeby skorygowany o współczynnik strat.

33.

Wydajność deklarowana” [kW] to deklarowana przez producenta wydajność cyklu sprężania par urządzenia dla chłodzenia (Pdc(Tj)) lub ogrzewania (Pdh(Tj)), dotycząca temperatury zewnętrznej Tj i temperatury pomieszczenia (Tin), zgodnie z deklaracją producenta.

34.

Wartość eksploatacyjna” (SV) [(m3/min)/W] oznacza w przypadku wentylatorów przenośnych stosunek maksymalnego natężenia przepływu dla wentylatora [m3/min] do mocy wentylatora [W].

35.

Sterowanie wydajnością” oznacza zdolność urządzenia do zmiany wydajności poprzez zmianę objętościowego natężenia przepływu. Urządzenia oznacza się jako: „urządzenia o stałej wydajności”, jeśli nie mają możliwości zmiany objętościowego natężenia przepływu; „stopniowe”, jeśli objętościowe natężenie przepływu może być modyfikowane maksimum dwustopniowo; lub „urządzenia o zmiennej wydajności”, jeśli objętościowe natężenie przepływu może być modyfikowane w trzech lub więcej stopniach.

36.

Funkcja” oznacza określenie, czy za pomocą urządzenia można chłodzić powietrze w pomieszczeniu, ogrzewać powietrze w pomieszczeniu lub realizować obydwie te funkcje.

37.

Obciążenie obliczeniowe” oznacza deklarowane obciążenie chłodnicze (Pdesignc) lub deklarowane obciążenie grzewcze (Pdesignh) [kW] w temperaturze obliczeniowej odniesienia, przy czym:

dla trybu chłodzenia Pdesignc jest równe deklarowanej wydajności chłodniczej w temperaturze Tj równej Tdesignc;

dla trybu ogrzewania Pdesignh jest równe obciążeniu częściowemu w temperaturze Tj równej Tdesignh.

38.

Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej” (EERd(Tj)) oznacza deklarowany przez producenta wskaźnik efektywności energetycznej przy ograniczonej liczbie określonych bloków (j) w temperaturze zewnętrznej (Tj).

39.

Deklarowany wskaźnik efektywności” (COPd(Tj)) oznacza deklarowany przez producenta wskaźnik efektywności przy ograniczonej liczbie określonych bloków (j) w temperaturze zewnętrznej (Tj).

40.

Temperatura dwuwartościowa” (Tbiv) oznacza temperaturę zewnętrzną (Tj) [°C] podaną przez producenta dla ogrzewania, w której wydajność deklarowana jest równa obciążeniu częściowemu i poniżej której wydajność deklarowaną należy wspomagać wydajnością rezerwowego podgrzewacza elektrycznego, aby osiągnąć obciążenie częściowe dla ogrzewania.

41.

Graniczna temperatura robocza” (Tol) oznacza temperaturę zewnętrzną [°C] podaną przez producenta dla ogrzewania, poniżej której klimatyzator nie będzie w stanie osiągnąć wydajności grzewczej. Poniżej tej temperatury deklarowana wydajność wynosi zero.

42.

Wydajność w okresie cyklu w interwale” [kW] oznacza średnią (ważoną w czasie) deklarowanej wydajności w okresie próby cyklu dla chłodzenia (Pcycc) lub ogrzewania (Pcych).

43.

Efektywność energetyczna cyklu dla chłodzenia” (EERcyc) oznacza średni wskaźnik efektywności energetycznej w okresie próby cyklu (załączanie i wyłączanie sprężarki), obliczany jako stosunek zintegrowanej wydajności chłodniczej w danym okresie [kWh] do zintegrowanego poboru mocy w tym samym okresie [kWh].

44.

Efektywność energetyczna cyklu dla ogrzewania” (COPcyc) oznacza średni wskaźnik efektywności w okresie próby cyklu (załączanie i wyłączanie sprężarki), obliczany jako stosunek zintegrowanej wydajności grzewczej w danym okresie [kWh] do zintegrowanego poboru mocy w tym samym okresie [kWh].

45.

Współczynnik strat” oznacza miarę utraty efektywności spowodowanej cyklami (załączanie/wyłączanie sprężarki w trybie aktywnym) ustalaną dla chłodzenia (Cdc), ogrzewania (Cdh) lub przyjmowaną jako wartość domyślna wynosząca 0,25.

46.

Tryb aktywny” oznacza tryb odpowiadający czasowi, w którym budynek stanowi obciążenie chłodnicze lub grzewcze, w związku z którym w urządzeniu jest aktywowana funkcja chłodzenia lub ogrzewania. Taki stan może obejmować cykle urządzenia w trybie załącz/wyłącz w celu osiągnięcia lub utrzymania zadanej temperatury pomieszczenia.

47.

Tryb wyłączonego termostatu” oznacza tryb odpowiadający czasowi bez obciążenia chłodniczego lub grzewczego lub gdy urządzenie ma włączoną funkcję ogrzewania urządzenia, lecz nie pracuje ze względu na brak obciążenia chłodniczego lub grzewczego. Tryb ten jest zatem związany z temperaturami zewnętrznymi, nie z obciążeniami dotyczącymi pomieszczeń. Cykli załącz/wyłącz w trybie aktywnym nie uważa się za tryb wyłączonego termostatu.

48.

Tryb włączonej grzałki karteru” oznacza stan, w którym urządzenie włączyło grzałkę w celu zapobieżenia przedostaniu się czynnika chłodniczego do sprężarki, aby ograniczyć stężenie czynnika chłodniczego w oleju przy uruchomieniu sprężarki.

49.

Pobór mocy w trybie wyłączonego termostatu” (PTO ) oznacza pobór mocy urządzenia [kW] znajdującego się w trybie wyłączonego termostatu.

50.

Pobór mocy w trybie czuwania” (PSB ) oznacza pobór mocy urządzenia [kW] znajdującego się w trybie czuwania.

51.

Pobór mocy w trybie wyłączenia” (POFF ) oznacza pobór mocy urządzenia [kW] znajdującego się w trybie wyłączenia.

52.

Pobór mocy w trybie włączonej grzałki karteru” (PCK ) oznacza pobór mocy urządzenia [kW] znajdującego się w trybie włączonej grzałki karteru.

53.

Czas pracy w trybie wyłączonego termostatu” (HTO ) oznacza liczbę godzin w ciągu roku [h/r], dla których uznaje się, że urządzenie było w trybie wyłączonego termostatu; jest ona zależna od wyznaczonego sezonu i funkcji.

54.

Czas pracy w trybie czuwania” (HSB ) oznacza liczbę godzin w ciągu roku [h/r], dla których uznaje się, że urządzenie było w trybie czuwania; jest ona zależna od wyznaczonego sezonu i funkcji.

55.

Czas przebywania w trybie wyłączenia” (HOFF ) oznacza liczbę godzin w ciągu roku [h/r], dla których uznaje się, że urządzenie było w trybie wyłączenia; jest ona zależna od wyznaczonego sezonu i funkcji.

56.

Czas przebywania w trybie włączonej grzałki karteru” (HCK ) oznacza liczbę godzin w ciągu roku [h/r], dla których uznaje się, że urządzenie było w trybie włączonej grzałki karteru; jest ona zależna od wyznaczonego sezonu i funkcji.

57.

Nominalne natężenie przepływu” oznacza natężenie przepływu powietrza [m3/h] mierzone na wylocie powietrza z jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej (w stosownych przypadkach) klimatyzatorów w warunkach znamionowych znormalizowanych dla chłodzenia (lub ogrzewania, w przypadku gdy produkt nie jest wyposażony w funkcję chłodzenia).

58.

Znamionowy pobór mocy na potrzeby chłodzenia” (PEER ) oznacza pobór mocy [kW] urządzenia w trakcie chłodzenia w warunkach znamionowych znormalizowanych.

59.

Znamionowy pobór mocy na potrzeby ogrzewania” (PCOP ) oznacza pobór mocy [kW] urządzenia w trakcie ogrzewania w warunkach znamionowych znormalizowanych.

60.

Zużycie energii elektrycznej przez klimatyzatory jednokanałowe i dwukanałowe” (odpowiednio QSD, QDD) oznacza zużycie energii elektrycznej przez klimatyzatory jednokanałowe lub dwukanałowe w trybie chłodzenia lub ogrzewania (odpowiednio) [dla klimatyzatorów jednokanałowych w kWh/h, dla klimatyzatorów dwukanałowych w kWh/r].

61.

Wskaźnik wydajności” oznacza stosunek deklarowanej wydajności chłodniczej lub grzewczej ogółem dla wszystkich jednostek pracujących w pomieszczeniu do deklarowanej wydajności chłodniczej lub grzewczej jednostki zewnętrznej w warunkach znamionowych znormalizowanych.

62.

Maksymalne natężenie przepływu wentylatora” (F) oznacza natężenie przepływu wentylatora przenośnego przy maksymalnym ustawieniu [m3/min] mierzone na wylocie wentylatora przy wyłączonym mechanizmie oscylacyjnym (jeśli ma zastosowanie).

63.

Mechanizm oscylacyjny” oznacza zdolność wentylatora przenośnego do automatycznej zmiany kierunku przepływu powietrza w trakcie pracy wentylatora.

64.

Poziom mocy akustycznej wentylatora” oznacza poziom mocy akustycznej wentylatora przenośnego odniesionej do A przy maksymalnym natężeniu przepływu wentylatora, mierzonej po stronie wylotu.

65.

Czas działania wentylatora w trybie aktywnym” (HCE ) oznacza liczbę godzin [h/r], dla których przewiduje się pracę wentylatora przenośnego przy maksymalnym natężeniu przepływu wentylatora zgodnie z tabelą 4 załącznika II.

2.   WYMOGI DOTYCZĄCE MINIMALNEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, MAKSYMALNEGO POBORU MOCY W TRYBIE WYŁĄCZENIA I W TRYBIE CZUWANIA ORAZ MAKSYMALNEGO POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ

a)

Od dnia 1 stycznia 2013 r. klimatyzatory jedno- i dwukanałowe muszą spełniać wymogi określone w tabelach 1, 2 i 3 poniżej, obliczone zgodnie z przepisami załącznika II. Klimatyzatory jedno- i dwukanałowe oraz wentylatory przenośne muszą spełniać wymogi dotyczące trybów czuwania i wyłączenia zgodnie z tabelą 2 poniżej. Wymogi dotyczące minimalnej efektywności energetycznej i maksymalnej mocy akustycznej odnoszą się do warunków znamionowych znormalizowanych określonych w tabeli 2 załącznika II.

Tabela 1

Wymogi dotyczące minimalnej efektywności energetycznej

 

Klimatyzatory dwukanałowe

Klimatyzatory jednokanałowe

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Dla współczynnika GWP czynnika chłodniczego > 150

2,40

2,36

2,40

1,80

Dla współczynnika GWP czynnika chłodniczego ≤ 150

2,16

2,12

2,16

1,62

Tabela 2

Wymogi dotyczące maksymalnego poboru mocy w trybach wyłączenia i czuwania dla klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych oraz wentylatorów przenośnych

Tryb wyłączenia

Pobór mocy przez urządzenie w dowolnym trybie wyłączenia nie może przekraczać 1,00 W.

Tryb czuwania

Pobór mocy przez urządzenie w dowolnym stanie, w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia w połączeniu z wyświetleniem aktywnej funkcji ponownego włączenia, nie może przekroczyć 1,00 W.

Pobór mocy przez urządzenie w dowolnym stanie, w którym działa jedynie funkcja wyświetlania statusu lub informacji, lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia w połączeniu z wyświetleniem statusu lub informacji, nie może przekroczyć 2,00 W.

Dostępność trybu czuwania lub trybu wyłączenia

Urządzenie, poza przypadkami gdy jest to nieodpowiednie ze względu na jego przeznaczenie, posiada tryb wyłączenia lub tryb czuwania, lub inny tryb, w którym pobór mocy nie przekracza odpowiednich wartości granicznych dla trybu wyłączenia lub czuwania w sytuacji, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego.

Tabela 3

Wymogi dotyczące maksymalnego poziomu mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu w dB(A)

65

b)

Od dnia 1 stycznia 2013 r. klimatyzatory, z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych, muszą spełniać wymogi dotyczące minimalnej efektywności energetycznej i maksymalnego poziomu mocy akustycznej zgodnie z tabelami 4 i 5 poniżej, obliczone zgodnie z przepisami załącznika II. Wymogi dotyczące efektywności energetycznej uwzględniają warunki obliczeniowe odniesienia określone w tabeli 3 załącznika II, przy zastosowaniu w odpowiednich przypadkach sezonu „umiarkowanego”. Wymogi dotyczące mocy akustycznej odnoszą się do warunków znamionowych znormalizowanych określonych w tabeli 2 załącznika II.

Tabela 4

Wymogi dotyczące minimalnej efektywności energetycznej

 

SEER

SCOP

(Umiarkowany sezon ogrzewczy)

Dla współczynnika GWP czynnika chłodniczego > 150

3,60

3,40

Dla współczynnika GWP czynnika chłodniczego ≤ 150

3,24

3,06

Tabela 5

Wymogi dotyczące maksymalnego poziomu mocy akustycznej

Wydajność znamionowa ≤ 6 kW

6 < wydajność znamionowa ≤ 12 kW

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu w dB(A)

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu w dB(A)

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu w dB(A)

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu w dB(A)

60

65

65

70

c)

Od dnia 1 stycznia 2014 r. klimatyzatory muszą spełniać wymogi określone w poniższej tabeli, obliczone zgodnie z przepisami załącznika II. Wymogi dotyczące efektywności energetycznej dla klimatyzatorów, z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych, uwzględniają warunki obliczeniowe odniesienia określone w tabeli 3 załącznika II, przy zastosowaniu w odpowiednich przypadkach sezonu „umiarkowanego”. Wymogi dotyczące efektywności energetycznej dla klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych odnoszą się do warunków znamionowych znormalizowanych określonych w tabeli 2 załącznika II.

Tabela 6

Wymogi dotyczące minimalnej efektywności energetycznej

 

Klimatyzatory z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych

Klimatyzatory dwukanałowe

Klimatyzatory jednokanałowe

SEER

SCOP

(sezon ogrzewczy: umiarkowany)

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Dla współczynnika GWP czynnika chłodniczego > 150 dla urządzeń o mocy < 6 kW

4,60

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Dla współczynnika GWP czynnika chłodniczego ≤ 150 dla urządzeń o mocy < 6 kW

4,14

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

Dla współczynnika GWP czynnika chłodniczego > 150 dla urządzeń o mocy 6–12 kW

4,30

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Dla współczynnika GWP czynnika chłodniczego ≤ 150 dla urządzeń o mocy 6–12 kW

3,87

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

d)

Od dnia 1 stycznia 2014 r. klimatyzatory jedno- i dwukanałowe oraz klimatyzatory przenośne muszą spełniać wymogi określone tabeli 7 poniżej, obliczone zgodnie z przepisami załącznika II.

Tabela 7

Wymogi dotyczące maksymalnego poboru mocy w trybie wyłączenia i trybie czuwania

Tryb wyłączenia

Pobór mocy przez urządzenie w dowolnym trybie wyłączenia nie może przekraczać 0,50 W.

Tryb czuwania

Pobór mocy przez urządzenie w dowolnym stanie, w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia w połączeniu z wyświetleniem aktywnej funkcji ponownego włączenia, nie może przekroczyć 0,50 W.

Pobór mocy przez urządzenie w dowolnym stanie, w którym działa jedynie funkcja wyświetlania statusu lub informacji, lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia w połączeniu z wyświetleniem statusu lub informacji, nie może przekroczyć 1,00 W.

Dostępność trybu czuwania lub trybu wyłączenia:

Urządzenie, poza przypadkami gdy jest to nieodpowiednie ze względu na jego przeznaczenie, posiada tryb wyłączenia lub tryb czuwania, lub inny tryb, w którym pobór mocy nie przekracza odpowiednich wartości granicznych dla trybu wyłączenia lub czuwania w sytuacji, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego.

Zarządzanie energią

Urządzenie, poza przypadkami gdy jest to nieodpowiednie ze względu na jego przeznaczenie, posiada funkcję zarządzania energią lub podobną funkcję, która w sytuacji, gdy urządzenie nie wykonuje swojej głównej funkcji lub gdy inne produkty wykorzystujące energię nie są uzależnione od jego funkcji, po najkrótszym możliwym czasie odpowiednim ze względu na przeznaczenie automatycznie przełącza urządzenie w:

tryb czuwania, lub

tryb wyłączenia, lub

inny tryb, w którym spełnione są odpowiednie wymogi w zakresie poboru mocy określone dla trybu wyłączenia lub czuwania w czasie, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego. Funkcja zarządzania energią jest aktywowana przed dostarczeniem produktu.

3.   WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE

a)

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wymienione w poniższych punktach dane dotyczące klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych, obliczane zgodnie z przepisami załącznika II, należy podawać:

(i)

w dokumentacji technicznej produktu;

(ii)

na powszechnie dostępnych stronach internetowych producentów klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych.

b)

Na wniosek laboratoriów przeprowadzających kontrole w ramach nadzoru rynku producenci klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych przekazują im niezbędne informacje dotyczące ustawień urządzeń zastosowanych w celu wyznaczenia deklarowanych wydajności, wartości wskaźników SEER/EER, SCOP/COP oraz wartości eksploatacyjnych, a także udostępniają dane kontaktowe w celu uzyskania takich informacji.

c)

Wymogi w zakresie informacji dotyczące klimatyzatorów, z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych.

Tabela 1

Wymogi dotyczące informacji  (4)

(liczba miejsc po przecinku podana w rubryce określa dokładność podawanych danych)

Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:


Funkcja (podać, jeśli występuje)

Jeśli funkcja obejmuje ogrzewanie: należy podać sezon ogrzewczy, którego dotyczą podawane dane. Podawane wartości powinny dotyczyć jednego sezonu ogrzewczego w każdym przypadku. Należy uwzględnić przynajmniej umiarkowany sezon ogrzewczy.

chłodzenie

T/N

Umiarkowany

(obowiązkowo)

T/N

ogrzewanie

T/N

Chłodny

(jeśli podano)

T/N

 

Ciepły

(jeśli podano)

T/N

Parametr

symbol

wartość

jednostka

Parametr

symbol

wartość

jednostka

Obciążenie obliczeniowe

Efektywność sezonowa

chłodzenie

Pdesignc

x,x

kW

chłodzenie

SEER

x,x

ogrzewanie / sezon umiarkowany

Pdesignh

x,x

kW

ogrzewanie / sezon umiarkowany

SCOP/A

x,x

ogrzewanie / sezon ciepły

Pdesignh

x,x

kW

ogrzewanie / sezon ciepły

SCOP/W

x,x

ogrzewanie / sezon chłodny

Pdesignh

x,x

kW

ogrzewanie / sezon chłodny

SCOP/C

x,x

Deklarowana wydajność (5) chłodnicza w temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej Tj

Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej (5) przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej Tj

Tj = 35 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 35 °C

EERd

x,x

Tj = 30 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 30 °C

EERd

x,x

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 25 °C

EERd

x,x

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

T j= 20 °C

EERd

x,x

Deklarowana wydajność (5) grzewcza / sezon umiarkowany przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj

Deklarowany wskaźnik efektywności (5) / sezon umiarkowany przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = temperatura dwuwartościowa

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatura dwuwartościowa

COPd

x,x

Tj = graniczna temperatura robocza

Pdh

x,x

kW

Tj = graniczna temperatura robocza

COPd

x,x

Deklarowana wydajność (5) grzewcza / sezon ciepły przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj

Deklarowany wskaźnik efektywności (5) / sezon ciepły przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = temperatura dwuwartościowa

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatura dwuwartościowa

COPd

x,x

Tj = graniczna temperatura robocza

Pdh

x,x

kW

Tj = graniczna temperatura robocza

COPd

x,x

Deklarowana wydajność (5) grzewcza / sezon chłodny przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj

Deklarowany wskaźnik efektywności (5) / sezon chłodny przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj =2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj =7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj =12 °C

COPd

x,x

Tj = temperatura dwuwartościowa

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatura dwuwartościowa

COPd

x,x

Tj = graniczna temperatura robocza

Pdh

x,x

kW

Tj = graniczna temperatura robocza

COPd

x,x

Tj= – 15°C

Pdh

x,x

kW

Tj= – 15°C

COPd

x,x

Temperatura dwuwartościowa

Graniczna temperatura robocza

ogrzewanie / sezon umiarkowany

Tbiv

x

°C

ogrzewanie / sezon umiarkowany

Tol

x

°C

ogrzewanie / sezon ciepły

Tbiv

x

°C

ogrzewanie / sezon ciepły

Tol

x

°C

ogrzewanie / sezon chłodny

Tbiv

x

°C

ogrzewanie / sezon chłodny

Tol

x

°C

Wydajność w okresie cyklu

Efektywność cyklu

dla chłodzenia

Pcycc

x,x

kW

dla chłodzenia

EERcyc

x,x

dla ogrzewania

Pcych

x,x

kW

dla ogrzewania

COPcyc

x,x

Współczynnik strat dla chłodzenia (6)

Cdc

x,x

Współczynnik strat dla ogrzewania (6)

Cdh

x,x

Pobór mocy w trybach poboru mocy innych niż tryb aktywny

Roczne zużycie energii elektrycznej

tryb wyłączenia

POFF

x,x

kW

chłodzenie

QCE

x

kWh/a

tryb czuwania

PSB

x,x

kW

ogrzewanie / sezon umiarkowany

QHE

x

kWh/a

tryb wyłączonego termostatu

PTO

x,x

kW

ogrzewanie / sezon ciepły

QHE

x

kWh/a

tryb włączonej grzałki karteru

PCK

x,x

kW

ogrzewanie / sezon chłodny

QHE

x

kWh/a

Sterowanie wydajnością (wybrać jedną z trzech opcji)

Inne parametry

stałe

T/N

Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu / na zewnątrz)

LWA

x,x / x,x

dB(A)

stopniowe

T/N

Współczynnik ocieplenia globalnego

GWP

x

kg równoważników CO2

zmienne

T/N

Znamionowe natężenie przepływu powietrza (w pomieszczeniu / na zewnątrz)

x / x

m3/h

Dodatkowych informacji udzielają

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Producent podaje w dokumentacji technicznej produktu dane zgodnie z tabelą 1 powyżej w zakresie odpowiadającym funkcjom urządzenia. W przypadku urządzeń o sterowaniu wydajnością określonym jako „stopniowe” podaje się dwie wartości – najwyższą i najniższą z oznaczeniem „wys./nis.” oddzielone ukośnikiem („/”) w każdej rubryce pod nagłówkiem „Deklarowana wydajność.”

d)

Wymogi w zakresie informacji dotyczące klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych.

Klimatyzatory jednokanałowe określa się na opakowaniu, w dokumentacji produktu i wszelkich materiałach promocyjnych, zarówno w formacie elektronicznym, jak i w formie materiałów drukowanych, jako „klimatyzatory lokalne”.

Producent podaje dane wymienione w poniższej tabeli.

Tabela 2

Wymogi dotyczące informacji

Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:

[wypełnić zgodnie z potrzebą]

Opis

Symbol

Wartość

Jednostka

Znamionowa wydajność chłodnicza

Prated chłodnicza

[x,x]

kW

Znamionowa wydajność grzewcza

Prated dla ogrzewania

[x,x]

kW

Znamionowy pobór mocy na potrzeby chłodzenia

PEER

[x,x]

kW

Znamionowy pobór mocy na potrzeby ogrzewania

PCOP

[x,x]

kW

Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej

EERd

[x,x]

Znamionowy wskaźnik efektywności

COPd

[x,x]

Pobór mocy w trybie wyłączonego termostatu

PTO

[x,x]

W

Pobór mocy w trybie czuwania

PSB

[x,x]

W

Zużycie energii elektrycznej klimatyzatorów jedno-/dwukanałowych

(podać oddzielnie dla chłodzenia i ogrzewania)

DD: QDD

DD: [x]

DD: kWh/a

SD: QSD

SD: [x,x]

SD: kWh/h

Poziom mocy akustycznej

LWA

[x]

dB(A)

Współczynnik ocieplenia globalnego

GWP

[x]

kg równoważników CO2

Dodatkowych informacji udzielają

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

e)

Wymogi w zakresie informacji dotyczące wentylatorów przenośnych.

Producent podaje dane wymienione w poniższej tabeli.

Tabela 3

Wymogi dotyczące informacji

Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:

[wypełnić zgodnie z potrzebą]

Opis

Symbol

Wartość

Jednostka

Maksymalne natężenie przepływu wentylatora

F

[x,x]

m3/min

Moc wentylatora

P

[x,x]

W

Wartość eksploatacyjna

SV

[x,x]

(m3/min)/W

Pobór mocy w trybie czuwania

PSB

[x,x]

W

Poziom mocy akustycznej wentylatora

LWA

[x]

dB(A)

Maksymalna prędkość powietrz

c

[x,x]

m/s

Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej

[podać odniesienie do normy dotyczącej pomiaru]

Dodatkowych informacji udzielają

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.


(1)  Trzecia Ocena Zmian Klimatu IPCC, 2001. Sprawozdanie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmiany Klimatu: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(2)  Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(3)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 24.

(4)  W przypadku klimatyzatorów typu „multisplit” podaje się dane dla kombinacji przy wskaźniku wydajności wynoszącym 1.

(5)  Dla urządzeń o stopniowej wydajności podaje się dwie wartości oddzielone ukośnikiem („/”) w każdej rubryce sekcji „Deklarowana wydajność urządzenia” i „deklarowane wskaźniki EER/COP” urządzenia.

(6)  Jeśli została wybrana domyślna wartość Cd = 0,25, wtedy nie jest konieczne podawanie (wyników) prób cyklu. W innych przypadkach konieczne jest podanie wartości dla próby cyklu ogrzewania lub chłodzenia.


ZAŁĄCZNIK II

Pomiary i obliczenia

1.

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i powtarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, których wyniki uznaje się za obarczone niską niepewnością. Spełnione muszą zostać wszystkie następujące parametry techniczne.

2.

Przy wyznaczaniu sezonowego zużycia energii, wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej (SEER) oraz wskaźnika sezonowej efektywności (SCOP) uwzględnia się:

a)

europejskie sezony chłodnicze i ogrzewcze zgodnie z tabelą 1 poniżej;

b)

warunki obliczeniowe odniesienia zgodnie z tabelą 3 poniżej;

c)

zużycie energii elektrycznej dla wszystkich odpowiednich trybów pracy, z wykorzystaniem okresów zgodnie z tabelą 4 poniżej;

d)

skutki strat efektywności energetycznej spowodowanych działaniem w trybie wyłącz / załącz (jeśli ma miejsce) w zależności od rodzaju sterowania wydajnością chłodniczą lub grzewczą;

e)

korekty wskaźników sezonowej efektywności w sytuacjach, gdy obciążenie grzewcze przekracza wydajność grzewczą;

f)

udział podgrzewacza rezerwowego (w stosownych przypadkach) w obliczeniach sezonowej efektywności urządzenia w trybie ogrzewania.

3.

W przypadku gdy dane odnoszące się do danego modelu, stanowiącego kombinację urządzeń w pomieszczeniu i na zewnątrz, zostały uzyskane na podstawie obliczeń wykonanych w oparciu o projekt lub ekstrapolację z innych kombinacji, dokumentacja powinna zawierać szczegółowe informacje na temat takich obliczeń lub ekstrapolacji oraz prób przeprowadzanych w celu weryfikacji dokładności wykonanych obliczeń (z uwzględnieniem szczegółowych informacji na temat modelu matematycznego do obliczania efektywności takich kombinacji oraz pomiarów dokonanych w celu zweryfikowania tego modelu).

4.

W przypadku klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej (EERrated) i – w stosownych przypadkach – znamionowy wskaźnik efektywności (COPrated) określa się w warunkach znamionowych znormalizowanych zgodnie z tabelą 2 poniżej.

5.

Obliczenie sezonowego zużycia energii elektrycznej dla chłodzenia (lub ogrzewania) uwzględnia zużycie energii elektrycznej we wszystkich odpowiednich trybach pracy urządzenia zgodnie z tabelą 3 poniżej i z wykorzystaniem godzin pracy zgodnie z tabelą 4 poniżej.

6.

Sprawność wentylatora przenośnego określa się na podstawie stosunku nominalnego natężenia przepływu urządzenia do znamionowego poboru mocy urządzenia.

Tabela 1

Bloki sezonu chłodniczego i ogrzewczego (j = indeks bloku, Tj = temperatura zewnętrzna, hj = liczba godzin rocznie dla danego bloku), przy czym „db” = temperatura termometru suchego

SEZON CHŁODNICZY

j

nr

Tj

°C

db

hj

h/rok

1

17

205

2

18

227

3

19

225

4

20

225

5

21

216

6

22

215

7

23

218

8

24

197

9

25

178

10

26

158

11

27

137

12

28

109

13

29

88

14

30

63

15

31

39

16

32

31

17

33

24

18

34

17

19

35

13

20

36

9

21

37

4

22

38

3

23

39

1

24

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba godzin ogółem

2 602


SEZON OGRZEWCZY

j

#

Tj

°C

db

hj

h/rok

Umiarkowany

Ciepły

Chłodny

1 do 8

– 30 do – 23

0

0

0

9

–22

0

0

1

10

–21

0

0

6

11

–20

0

0

13

12

–19

0

0

17

13

–18

0

0

19

14

–17

0

0

26

15

–16

0

0

39

16

–15

0

0

41

17

–14

0

0

35

18

–13

0

0

52

19

–12

0

0

37

20

–11

0

0

41

21

–10

1

0

43

22

–9

25

0

54

23

–8

23

0

90

24

–7

24

0

125

25

–6

27

0

169

26

–5

68

0

195

27

–4

91

0

278

28

–3

89

0

306

29

–2

165

0

454

30

–1

173

0

385

31

0

240

0

490

32

1

280

0

533

33

2

320

3

380

34

3

357

22

228

35

4

356

63

261

36

5

303

63

279

37

6

330

175

229

38

7

326

162

269

39

8

348

259

233

40

9

335

360

230

41

10

315

428

243

42

11

215

430

191

43

12

169

503

146

44

13

151

444

150

45

14

105

384

97

46

15

74

294

61

Liczba godzin ogółem

4 910

3 590

6 446

Tabela 2

Warunki znamionowe znormalizowane, temperatury termometru suchego dla powietrza

(temperatury termometru mokrego podano w nawiasach)

Urządzenie

Funkcja

Temperatura powietrza w pomieszczeniu

(°C)

Temperatura powietrza na zewnątrz

(°C)

Klimatyzatory z wyjątkiem klimatyzatorów jednokanałowych

chłodzenie

27 (19)

35 (24)

ogrzewanie

20 (maks. 15)

7(6)

Klimatyzatory jednokanałowe

chłodzenie

35 (24)

35 (24) (1)

ogrzewanie

20 (12)

20 (12) (1)


Tabela 3

Warunki obliczeniowe odniesienia, temperatury termometru suchego dla powietrza

(temperatury termometru mokrego podano w nawiasach)

Funkcja / sezon

Temperatura powietrza w pomieszczeniu

(°C)

Temperatura powietrza na zewnątrz

(°C)

Temperatura dwuwartościowa

(°C)

Graniczna temperatura robocza

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

chłodzenie

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

n.d.

n.d.

ogrzewanie / sezon umiarkowany

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

maks. 2

maks. – 7

ogrzewanie / sezon ciepły

Tdesignh = 2 (1).

maks. 7

maks. 2

ogrzewanie / sezon chłodny

Tdesignh = – 22 (– 23)

maks. – 7

maks. – 15


Tabela 4

Czas pracy w podziale na rodzaj urządzenia i tryb wykorzystywany do obliczania zużycia energii elektrycznej

Rodzaj urządzenia / funkcja

(jeśli występuje)

Jednostka

Sezon ogrzewczy

Tryb włączenia

Tryb wyłączonego termostatu

Tryb czuwania

Tryb wyłączenia

Tryb włączonej grzałki karteru

 

 

 

chłodzenie: HCE

ogrzewanie: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Klimatyzatory z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych

Tryb chłodzenia, jeśli urządzenie pracuje wyłącznie w trybie chłodzenia

h/rok

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Tryby chłodzenia i ogrzewania, jeżeli urządzenie pracuje w obydwu trybach

Tryb chłodzenia

h/rok

 

350

221

2 142

0

2 672

Tryb ogrzewania

h/rok

Umiarkowany

1 400

179

0

0

179

Ciepły

1 400

755

0

0

755

Chłodny

2 100

131

0

0

131

Tryb ogrzewania, jeśli urządzenie pracuje wyłącznie w trybie ogrzewania

h/rok

Umiarkowany

1 400

179

0

3 672

3 851

Ciepły

1 400

755

0

4 345

4 476

Chłodny

2 100

131

0

2 189

2 944

Klimatyzatory dwukanałowe

Tryb chłodzenia, jeśli urządzenie pracuje wyłącznie w trybie chłodzenia

h/60 min

 

1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Tryby chłodzenia i ogrzewania, jeżeli urządzenie pracuje w obydwu trybach

Tryb chłodzenia

h/60 min

 

1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Tryb ogrzewania

h/60min

 

1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Tryb ogrzewania, jeśli urządzenie pracuje wyłącznie w trybie ogrzewania

h/60min

 

1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Klimatyzatory jednokanałowe

Tryb chłodzenia

h/60 min

 

1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Tryb ogrzewania

h/60 min

 

1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.


(1)  W przypadku klimatyzatorów jednokanałowych do skraplacza (parowacza) w trakcie chłodzenia (ogrzewania) nie jest doprowadzane powietrze z zewnątrz, lecz powietrze z pomieszczenia.


ZAŁĄCZNIK III

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku I.

1.

Organy państw członkowskich przeprowadzają próbę jednego urządzenia.

2.

Uznaje się, że model klimatyzatora, z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych, jest zgodny z odpowiednimi wymogami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jeśli jego wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) lub wskaźnik sezonowej efektywności (SCOP), jeśli ma zastosowanie, nie jest mniejszy niż deklarowana wartość minus 8 %. deklarowanej wydajności urządzenia. Wartości wskaźników SEER i SCOP wyznacza się zgodnie z przepisami załącznika II.

Uznaje się, że model klimatyzatora jedno- lub dwukanałowego jest zgodny z odpowiednimi wymogami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jeśli wyniki dla stanów trybu wyłączenia i trybu czuwania nie przekraczają wartości dopuszczalnych o więcej niż 10 % oraz jeśli wskaźnik efektywności energetycznej (EERrated) lub – w stosownych przypadkach – wskaźnik efektywności (COPrated) nie jest mniejszy niż deklarowana wartość minus 10 %. Wartości wskaźników EER i COP wyznacza się zgodnie z przepisami załącznika II.

Uznaje się, że model klimatyzatora jest zgodny z odpowiednimi wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, jeśli maksymalny poziom mocy akustycznej nie przekracza wartości deklarowanej o więcej niż 2 dB(A).

3.

W przypadku nieuzyskania wyniku określonego w pkt 2 organ nadzoru rynku wykonuje badania trzech dodatkowych urządzeń tego samego modelu wybranych losowo.

4.

Uznaje się, że model klimatyzatora, z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych, jest zgodny z odpowiednimi wymogami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jeśli średnia wartość wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej (SEER) lub – w stosownych przypadkach – wskaźnika sezonowej efektywności (SCOP) dla trzech urządzeń nie jest mniejsza niż deklarowana wartość minus 8 % przy deklarowanej wydajności urządzenia. Wartości wskaźników SEER i SCOP wyznacza się zgodnie z przepisami załącznika II.

Uznaje się, że model klimatyzatora jedno- lub dwukanałowego jest zgodny z odpowiednimi wymogami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jeśli średnie wyniki dla trzech urządzeń dla stanów trybu wyłączenia i trybu czuwania nie przekraczają wartości dopuszczalnych o więcej niż 10 % oraz jeśli średni wskaźnik efektywności energetycznej (EERrated) lub – w stosownych przypadkach – wskaźnik efektywności (COPrated) nie jest mniejszy niż deklarowana wartość minus 10%. Wartości wskaźników EER i COP wyznacza się zgodnie z przepisami załącznika II.

Uznaje się, że model klimatyzatora jest zgodny z odpowiednimi wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, jeśli średnia maksymalnego poziom mocy akustycznej nie przekracza wartości deklarowanej o więcej niż 2 dB(A).

5.

Jeżeli wyniki, o których mowa w pkt 4, nie zostaną uzyskane, uznaje się, że model nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia.

Na potrzeby sprawdzenia zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie stosują procedury, o których mowa w załączniku II, oraz zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub inne wiarygodne, precyzyjne i powtarzalne metody obliczeniowe i pomiarowe, uwzględniające ogólnie obowiązujący stan wiedzy w zakresie takich metod.


ZAŁĄCZNIK IV

Kryteria odniesienia

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za najlepszą technologię dostępną na rynku klimatyzatorów pod względem ich efektywności energetycznej uznano:

Kryteria odniesienia dla klimatyzatorów

Klimatyzatory z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych

Klimatyzatory dwukanałowe

Klimatyzatory jednokanałowe

SEER

SCOP

EER

COP

EER

COP

8,50

5,10

3,00 (1)

3,15

3,15 (1)

2,60

Kryterium odniesienia dla poziomu współczynnika ocieplenia globalnego środka chłodniczego stosowanego w klimatyzatorze wynosi GWP ≤ 20.


(1)  W oparciu o efektywność klimatyzatorów jednokanałowych chłodzonych przez odparowywanie.


Top