EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0042

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 141 z 6.6.2009, p. 29–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/42/oj

6.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/29


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/42/WE

z dnia 6 maja 2009 r.

w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

(wersja przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). Ponieważ mają być do niej wprowadzone kolejne zmiany, należy ją przeredagować w celu zapewnienia jasności.

(2)

Aby wypełnić powierzone jej zadania w kontekście wspólnej polityki transportu morskiego, Komisja (Eurostat) powinna mieć do swojej dyspozycji porównywalne, rzetelne, jednoczesne i regularne dane statystyczne dotyczące skali i rozwoju przewozu rzeczy i osób drogą morską do i ze Wspólnoty, między państwami członkowskimi oraz krajowego transportu morskiego.

(3)

Posiadanie dobrej wiedzy o rynku transportu morskiego jest również ważne dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych.

(4)

Gromadzenie wspólnotowych danych statystycznych opartych na porównywalnych lub jednolitych podstawach sprawi, że możliwe stanie się ustanowienie zintegrowanego systemu dostarczającego rzetelnych, zgodnych i aktualnych informacji.

(5)

Dane dotyczące transportu rzeczy i osób drogą morską muszą stać się porównywalne między państwami członkowskimi oraz między różnymi środkami transportu.

(6)

Zgodnie z zasadą pomocniczości, tworzenie wspólnych standardów statystycznych umożliwiających wytworzenie jednolitej informacji może być efektywnie rozpoczęte jedynie na poziomie wspólnotowym. Dane będą zbierane w każdym państwie członkowskim przez upoważnione organy i instytucje, odpowiedzialne za opracowywanie oficjalnych statystyk.

(7)

Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(8)

W szczególności Komisji należy przyznać uprawnienie do przyjęcia pewnych szczegółowych zasad w celu wykonania niniejszej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi innymi niż istotne elementami, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(9)

Nowe elementy wprowadzone do niniejszej dyrektywy dotyczą wyłącznie procedury komitetowej. Nie wymagają one zatem transpozycji przez państwa członkowskie.

(10)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektywy określonej w załączniku IX, część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Gromadzenie danych statystycznych

Państwa członkowskie gromadzą statystyki wspólnotowe dotyczące przewozu rzeczy i osób statkami pełnomorskimi zawijającymi do portów na ich terytoriach.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy:

a)

„przewóz rzeczy i osób drogą morską” oznacza przepływ rzeczy i osób przy użyciu statków pełnomorskich, w podróżach, które podejmowane są drogą morską w całości lub częściowo.

Zakres niniejszej dyrektywy obejmuje również towary:

(i)

wysłane do instalacji morskich;

(ii)

odzyskane z dna morskiego i wyładowane w portach.

Zbiorniki i zapasy dostarczane do statków są wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy;

b)

„statki pełnomorskie” oznaczają statki inne niż te, które pływają wyłącznie po wodach śródlądowych lub ich częściach, lub przylegających do nich wodach chronionych lub obszarach, gdzie stosuje się przepisy portowe.

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do połowowych statków rybackich, statków-przetwórni, statków służących do wierceń i poszukiwań, holowników, statków-pchaczy, statków badawczych i pomiarowych, pogłębiarek, okrętów wojennych lub statków wykorzystywanych jedynie do celów niehandlowych;

c)

„port” oznacza miejsce posiadające urządzenia dla statków handlowych, do cumowania oraz ładowania lub rozładowywania ładunku albo do wysadzenia lub zabrania pasażerów na lub ze statków;

d)

„przynależność państwowa przewoźnika morskiego” oznacza tę, która odpowiada krajowi, w którym skupia się rzeczywista działalność handlowa przewoźnika;

e)

„przewoźnik morski” oznacza każdą osobę, która zawiera lub w imieniu której jest zawierana z załadowcą lub pasażerem umowa o przewóz morski rzeczy lub osób.

Artykuł 3

Właściwości gromadzenia danych

1.   Państwa członkowskie gromadzą dane dotyczące:

a)

informacji o pasażerach i ładunku;

b)

informacji dotyczących statków.

Statki o tonażu brutto mniejszym niż 100 mogą być wyłączone z gromadzenia danych.

2.   Właściwości gromadzenia danych, a mianowicie zmienne statystyczne w każdej dziedzinie oraz nazewnictwa do ich klasyfikacji, jak również powtarzalność okresowa obserwacji, wymienione są w załącznikach I do VIII.

3.   Gromadzenie danych opiera się tak dalece, jak jest to możliwe, na dostępnych źródłach, ograniczając obciążenie respondentów.

4.   Komisja dostosowuje właściwości gromadzonych danych oraz treści załączników I do VIII do rozwoju technicznego i gospodarczego, w zakresie, w jakim takie dostosowanie nie pociąga za sobą znaczącego wzrostu kosztu dla państw członkowskich lub obciążenia dla respondentów.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.

Artykuł 4

Porty

1.   Do celów niniejszej dyrektywy, Komisja sporządza wykaz portów oznaczonych kodem i sklasyfikowanych według krajów i morskich obszarów przybrzeżnych.

Te środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.

2.   Każde państwo członkowskie wybiera z wykazu określonego w ust. 1 jakikolwiek port obsługujący więcej niż jeden milion ton towarów lub rejestrujący przepływ więcej niż 200 000 pasażerów rocznie.

Dla każdego wybranego portu dostarcza się szczegółowe dane, zgodnie z załącznikiem VIII, dla dziedzin (rzeczy i osoby), w których port spełnia kryterium selekcyjne, oraz z danymi podsumowującymi, jeżeli ma to zastosowanie, w innych dziedzinach.

3.   W przypadku portów, które nie zostały wybrane z wykazu, dostarczane są dane podsumowujące zgodnie z załącznikiem VIII, zbiór danych A3.

Artykuł 5

Dokładność statystyk

Metody gromadzenia danych są takie, że Wspólnotowe statystyki transportu morskiego przedstawiają precyzję wymaganą dla zbiorów danych statystycznych, opisaną w załączniku VIII.

Komisja ustanawia standardy dokładności.

Te środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.

Artykuł 6

Przetwarzanie wyników gromadzenia danych

Państwa członkowskie przetwarzają informacje statystyczne zebrane na podstawie art. 3 w celu otrzymania porównywalnych statystyk, ze standardem dokładności określonym w art. 5.

Artykuł 7

Przekazywanie wyników gromadzenia danych

1.   Państwa członkowskie przekazują wyniki gromadzenia danych, o których mowa w art. 3, Komisji (Eurostat), włączając dane zgłaszane przez państwo członkowskie jako tajne zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką dotyczącą poufności informacji statystycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (5).

2.   Wyniki są przekazywane zgodnie ze strukturą zbiorów danych statystycznych, określoną w załączniku VIII. Szczegóły techniczne przekazywania wyników określa się zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 10 ust. 2.

3.   Przekazanie wyników odbywa się w ciągu pięciu miesięcy od ukończenia okresu obserwacji dla danych o kwartalnej powtarzalności okresowej oraz w ciągu ośmiu miesięcy dla danych o rocznej powtarzalności okresowej.

Pierwszy przekaz obejmuje pierwszy kwartał 1997 r.

Artykuł 8

Sprawozdania

Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostat) wszystkie istotne informacje dotyczące metod użytych przy opracowywaniu danych. Wysyłają one również szczegóły istotnych zmian metod użytych do gromadzenia danych.

Artykuł 9

Rozpowszechnianie danych statystycznych

Komisja (Eurostat) rozpowszechnia właściwe dane statystyczne z powtarzalnością okresową porównywalną do tej, z jaką są przekazywane wyniki.

Ustalenia dotyczące publikacji lub rozpowszechniania danych statystycznych przez Komisję (Eurostat) są podejmowane zgodnie z procedurą zarządzania, określoną w art. 10 ust. 2.

Artykuł 10

Procedura komitetu

1.   Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, powołany Rozporządzeniem (WE) nr 223/2009.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1 do 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy zawarte w jej art. 8.

Artykuł 11

Przekazanie przepisów krajowych

Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 12

Uchylenie

Dyrektywa 95/64/WE, zmieniona aktami wymienionymi w załączniku IX, część A zostaje uchylona, bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektywy określonej w załączniku IX, część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku X.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 14

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 6 maja 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. KOHOUT

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r.

(2)  Dz.U. L 320 z 30.12.1995, s. 25.

(3)  Zobacz załącznik IX, część A.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(5)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.


ZAŁĄCZNIK I

ZMIENNE I DEFINICJE

1.   Zmienne statystyczne

a)   Informacje dotyczące ładunków i pasażerów

waga towarów brutto w tonach,

rodzaj ładunku, zgodnie z nomenklaturą podaną w załączniku II,

opis towarów przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku III,

port sprawozdawczy,

kierunek ruchu, przychodzący lub wychodzący,

dla ładunków przychodzących: port załadunku (to jest port, w którym ładunek został załadowany na statek, na którym przybył do portu sprawozdawczego), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV,

dla ładunków wychodzących: port wyładunku (to jest port, w którym ładunek ma być wyładowany ze statku, na którym opuścił port sprawozdawczy), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV,

liczba pasażerów rozpoczynających lub kończących podróż oraz liczba pasażerów wycieczkowców na wycieczce.

Dla towarów przewożonych w kontenerach lub jednostkach typu ro-ro dostarcza się następujących dodatkowych danych szczegółowych:

liczba kontenerów ogółem (z i bez ładunku),

liczba kontenerów bez ładunku,

liczba jednostek typu ro-ro ogółem z i bez ładunku,

liczba jednostek typu ro-ro bez ładunku.

b)   Informacje na temat statków

liczba statków,

nośność statków lub pojemność brutto,

kraj lub terytorium rejestracji statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku V,

typy statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku VI,

wielkość statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku VII.

2.   Definicje

a)

„Kontener ładunkowy” oznacza przedmiot wyposażenia transportowego:

1)

o trwałym charakterze i odpowiednio dostatecznie wytrzymały, aby stosować go wielokrotnie;

2)

specjalnie zaprojektowany w celu ułatwienia transportu towarów, jednym lub większą liczbą środków transportu, bez przeładunku;

3)

wyposażony w urządzenia pozwalające na jego szybkie przenoszenie, a w szczególności jego przenoszenie z jednego środka transportu na inny;

4)

tak zaprojektowany, aby łatwo go było załadować i rozładować;

5)

mający długość 20 stóp lub więcej.

b)

„Jednostka typu ro-ro” oznacza sprzęt na kołach do przewozu ładunku takiego, jak samochód ciężarowy, przyczepa lub naczepa, który może wjechać lub może być zaholowany na statek. Przyczepy portowe lub statkowe są włączone w niniejszą definicję. Klasyfikacja idzie w ślad za zaleceniem EKG ONZ nr 21 „Kody dla typów ładunku, opakowań oraz materiałów do pakowania”.

c)

„Ładunek skonteneryzowany” oznacza kontenery z ładunkiem lub bez, które są podnoszone na statki lub ze statków, które przewożą je drogą morską.

d)

„Ładunek typu ro-ro” oznacza towary w kontenerach lub bez nich, na jednostkach typu ro-ro oraz jednostki typu ro-ro, które są wtaczane i wytaczane ze statków, które przewożą je drogą morską.

e)

„Waga towarów brutto” oznacza tonaż przewożonych ładunków, włączając ich opakowanie, ale wyłączając wagę kontenera lub jednostki typu ro-ro.

f)

„Nośność (DWT)” oznacza różnicę w tonach między wypornością statku przy letniej linii ładunkowej w wodzie o ciężarze właściwym 1,025 i całkowitym ciężarem statku, to jest wypornością w tonach statku bez ładunku, paliwa, oleju smarowego, wody balastowej, świeżej wody i wody pitnej w zbiornikach, używalnych zapasów, jak również pasażerów, załogi i ich własności.

g)

„Pojemność brutto” oznacza pomiar całkowitej wielkości statku określony zgodnie z przepisami Międzynarodowej konwencji o mierzeniu pojemności statków z 1969 r.

h)

„Pasażer statku wycieczkowego” oznacza pasażera podróżującego drogą morską na wycieczkowcu. Pasażerowie na wycieczkach jednodniowych są wyłączeni.

i)

„Wycieczkowiec” oznacza statek pasażerski zapewniający pasażerom pełny zakres usług turystycznych. Wszyscy pasażerowie mają zapewnione kabiny. Na pokładzie znajdują się urządzenia służące rozrywce. Wyłącza się statki prowadzące zwykłe usługi promowe, nawet jeśli niektórzy pasażerowie uważają te usługi za wycieczkę. Ponadto statki do przewozu ładunku zdolne do przewozu niewielkiej liczby pasażerów, którzy mają zapewnione kabiny, są również wyłączone. Wyłącza się również statki przeznaczone jedynie do odbywania jednodniowych wycieczek.

j)

„Wycieczka pasażera wycieczkowcem” oznacza krótką wizytę pasażera rejsu wycieczkowego w miejscu atrakcji turystycznej związanej z portem, podczas której pasażer posiada kabinę na pokładzie statku.


ZAŁĄCZNIK II

KLASYFIKACJA TYPÓW ŁADUNKÓW

Kategoria (1)

Kod

1-cyfrowy

Kod

2-cyfrowy

Wyszczególnienie

Waga

Liczba

Masowe ciekłe

1

1X

Towary masowe ciekłe (niezjednostkowane)

X

 

11

Gaz skroplony

X

 

12

Ropa naftowa

X

 

13

Produkty z ropy naftowej

X

 

19

Inne towary masowe ciekłe

X

 

Masowe suche

2

2X

Towary masowe suche (niezjednostkowane)

X

 

21

Rudy

X

 

22

Węgiel

X

 

23

Produkty rolne (np. zboże, soja, tapioka)

X

 

29

Inne towary masowe suche

X

 

Kontenery

3

3X

Duże kontenery

X (2)

X

31

Jednostki ładunkowe – 20'

X (2)

X

32

Jednostki ładunkowe – 40'

X (2)

X

33

Jednostki ładunkowe > 20' i < 40'

X (2)

X

34

Jednostki ładunkowe > 40'

X (2)

X

Ładunki toczne ro-ro

(samobieżne)

5

5X

Jednostki toczne samobieżne

X

X

51

Drogowe pojazdy ciężarowe i towarzyszące im przyczepy

X (2)

X

52

Samochody osobowe, motocykle oraz towarzyszące przyczepy/przyczepy kempingowe

 

X (3)

53

Autobusy i autokary

 

X (3)

54

Pojazdy będące przedmiotem handlu (łącznie z pojazdami silnikowymi będącymi przedmiotem wwozu/wywozu)

X

X (3)

56

Żywe zwierzęta kopytne

X

X (3)

59

Inne jednostki toczne samobieżne

X

X

Ładunki toczne ro-ro

(niesamobieżne)

6

6X

Jednostki toczne niesamobieżne

X

X

61

Przyczepy i naczepy towarowe niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem

X (2)

X

62

Przyczepy kempingowe i inne pojazdy drogowe, rolnicze i przemysłowe niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem

 

X (3)

63

Wagony kolejowe, przyczepy pokładowe oraz barki pokładowe używane do transportu towarów

X (2)

X

69

Inne jednostki toczne niesamobieżne

X

X

Inne ładunki drobnicowe

(w tym małe kontenery)

9

9X

Inne ładunki, gdzie indziej niewymienione

X

 

91

Produkty leśne

X

 

92

Wyroby żelazne i stalowe

X

 

99

Inne ładunki drobnicowe

X

 


(1)  Kategorie te są zgodne z zaleceniem EKG ONZ nr 21.

(2)  Ilość zapisana stanowi wagę brutto towarów, wraz z opakowaniem, ale bez tary kontenerów i jednostek typu ro-ro.

(3)  Jedynie liczba jednostek ogółem.


ZAŁĄCZNIK III

NST 2007

Sekcja

Opis

01

Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa

02

Węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny

03

Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf; uran i torf

04

Produkty spożywcze, napoje i tytoń

05

Wyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty

06

Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze słomy i z materiałów do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki informacji

07

Koks i produkty rafinacji ropy naftowej

08

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe

09

Inne niemetaliczne wyroby mineralne

10

Metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia

11

Maszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane; urządzenia biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne; narzędzia medyczne, precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary

12

Sprzęt transportowy

13

Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane

14

Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady

15

Listy, paczki

16

Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów

17

Towary przewożone w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych; bagaż transportowany oddzielnie od pasażera; pojazdy silnikowe przewożone do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane

18

Towary pogrupowane; zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem

19

Towary, których nie można zdefiniować; towary, których z jakichkolwiek powodów nie można zdefiniować, a przez to przypisać do grup 01-16

20

Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane.


ZAŁĄCZNIK IV

MORSKIE OBSZARY PRZYBRZEŻNE

Stosowaną nomenklaturą jest Geonomenklatura (nomenklatura państw i terytoriów dla statystyki w dziedzinie handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między państwami członkowskimi, określona zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Wspólnotą i jej państwami członkowskimi a państwami trzecimi (1)) obowiązująca w roku, do którego odnoszą się dane.

Kod składa się z czterech znaków: ISO standardowego kodu alfa 2-znakowego dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, do którego dodaje się dwa zera (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, które są podzielone na dwa lub więcej morskich obszarów przybrzeżnych, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera (są to cyfry z przedziału 1–7), jak poniżej:

Kod

Morskie obszary przybrzeżne

FR01

Francja: Atlantyk i Morze Północne

FR02

Francja: Morze Śródziemne

FR03

Francuskie departamenty zamorskie: Gujana Francuska

FR04

Francuskie departamenty zamorskie: Martynika i Gwadelupa

FR05

Francuskie departamenty zamorskie: Réunion

DE01

Niemcy: Morze Północne

DE02

Niemcy: Morze Bałtyckie

DE03

Niemcy: wody śródlądowe

GB01

Zjednoczone Królestwo

GB02

Wyspa Man

GB03

Wyspy Normandzkie

ES01

Hiszpania: Atlantyk (obszar północny)

ES02

Hiszpania: Morze Śródziemne i Atlantyk (południe), w tym także Baleary i Wyspy Kanaryjskie

SE01

Szwecja: Morze Bałtyckie

SE02

Szwecja: Morze Północne

TR01

Turcja: Morze Czarne

TR02

Turcja: Morze Śródziemne

RU01

Rosja: Morze Czarne

RU02

Rosja: Morze Bałtyckie

RU03

Rosja: Azja

MA01

Maroko: Morze Śródziemne

MA02

Maroko: Afryka Zachodnia

EG01

Egipt: Morze Śródziemne

EG02

Egipt: Morze Czerwone

IL01

Izrael: Morze Śródziemne

IL02

Izrael: Morze Czerwone

SA01

Arabia Saudyjska: Morze Czerwone

SA02

Arabia Saudyjska: Zatoka

US01

Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (północ)

US02

Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (południe)

US03

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (Zatoka)

US04

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (południe)

US05

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (północ)

US06

Stany Zjednoczone Ameryki: Wielkie Jeziora

US07

Puerto Rico

CA01

Kanada: Atlantyk

CA02

Kanada: Wielkie Jeziora oraz górny bieg rzeki Świętego Wawrzyńca

CA03

Kanada: Wybrzeże Zachodnie

CO01

Kolumbia: Wybrzeże Północne

CO02

Kolumbia: Wybrzeże Zachodnie

 

Dodatkowe kody

ZZ01

Instalacje morskie

ZZ02

Połączone lub gdzie indziej niewymienione


(1)  Dz.U. L 118 z 25.5.1995, s. 10.


ZAŁĄCZNIK V

PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU WEDŁUG PAŃSTWA/KRAJU REJESTRACJI

Stosowaną nomenklaturą jest Geonomenklatura (nomenklatura państw i terytoriów dla statystyk w dziedzinie handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między państwami członkowskimi, określona zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1172/95) obowiązująca w roku, do którego odnoszą się dane.

Kod składa się z czterech znaków: ISO standardowego kodu alfa 2-znakowego dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, do którego dodaje się dwa zera (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, w których istnieje więcej niż jeden rejestr, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera, jak poniżej:

FR01

Francja

FR02

Francuskie Terytorium Antarktyczne (w tym także Wyspy Kerguelena)

IT01

Włochy – pierwszy rejestr

IT02

Włochy – rejestr międzynarodowy

GB01

Zjednoczone Królestwo

GB02

Wyspa Man

GB03

Wyspy Normandzkie

GB04

Gibraltar

DK01

Dania

DK02

Dania (DIS)

PT01

Portugalia

PT02

Portugalia (MAR)

ES01

Hiszpania

ES02

Hiszpania (Rebeca)

NO01

Norwegia

NO02

Norwegia (NIS)

US01

Stany Zjednoczone Ameryki

US02

Puerto Rico


ZAŁĄCZNIK VI

KLASYFIKACJA TYPÓW STATKÓW (ICST-COM)

 

Typ

Kategorie statków

10

Masowe ciekłe

Zbiornikowiec ropowiec

Chemikaliowiec

Gazowiec na gaz płynny

Barka zbiornikowa

Inny zbiornikowiec

20

Masowe suche

Ropomasowiec

Masowiec

31

Kontenery

Pełnokontenerowiec

32

Specjalistyczne

Barkowiec

Chemikaliowiec

Statek do przewozu materiałów radioatywnych

Statek do przewozu żywego inwentarza

Pojazdowiec

Inne statki specjalistyczne

33

Ładunki drobnicowe, niespecjalistyczne

Chłodniowiec

Statek pasażerski typu ro-ro

Kontenerowiec typu ro-ro

Statek do przewozu innych ładunków tocznych

Statek kombinowany drobnicowo-pasażerski

Statek kombinowany drobnicowo-kontenerowy

Statek jednopokładowy

Statek wielopokładowy

34

Barka do przewozu ładunków suchych

Barka pokładowa

Szalanda

Barka do przewozu w systemie lash-seabee

Barka otwarta do przewozu ładunków suchych

Barka kryta do przewozu ładunków suchych

Inne barki do przewozu ładunków suchych gdzie indziej niewymienione

35

Pasażerowie

Statki pasażerskie (wyłączając wycieczkowce)

36

Pasażerowie rejsów wycieczkowych

Wyłącznie wycieczkowce

41

Rybołóstwo

Statki łowcze (1)

Statki przetwórnie (1)

42

Działalność przybrzeżna

Wiertnicze i badawcze (1)

Przybrzeżne statki pomocnicze (1)

43

Holowanie

Holowniki (1)

Pchacze (1)

49

Różne

Pogłębiarki (1)

Statki badawcze/hydrograficzne (1)

Inne statki gdzie indziej niewymienione (1)

XX

Nieokreślone

Nieokreślone typy statków


(1)  Nieobjęte niniejszą dyrektywą.


ZAŁĄCZNIK VII

KLASY WIELKOŚCI STATKÓW

według nośności całkowitej (DWT) lub tonażu brutto (GT)

Klasyfikacja dotyczy wyłącznie statków o tonażu brutto większym lub równym 100.

Klasa

Dolna granica

Górna granica

DWT

GT

DWT

GT

01

100

do 499

do 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

≥ 300 000

≥ 300 000

Notabene: Gdyby, zgodnie z dyrektywą, dołączyć statki o tonażu brutto mniejszym niż 100, statki te otrzymałyby kod klasy „99”.


ZAŁĄCZNIK VIII

STRUKTURA STATYSTYCZNYCH ZESTAWÓW DANYCH

Zestawy danych wymienione w niniejszym załączniku określają częstotliwość okresów sprawozdawczych w statystyce transportu morskiego wymaganych przez Wspólnotę. Każdy zestaw danych zdefiniowany jest poprzez powiązane wzajemnie klasyfikacje ograniczone wymiarami dla każdego zestawu na różnych poziomach nomenklatury, co zapewni we wszystkich innych wymiarach statystykę o wymaganej dobrej jakości.

O warunkach pozyskiwania danych dla zestawu danych B1 decyduje Rada na wniosek Komisji, uwzględniając wyniki badania pilotażowego, przeprowadzonego w ciągu trzyletniego okresu przejściowego zgodnie z art. 10 dyrektywy 95/64/WE oraz dotyczącego wykonalności i kosztów, ponoszonych przez państwa członkowskie oraz respondentów, gromadzenia tych informacji.

ZBIORCZE I SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla portów wybranych w zakresie towarów i pasażerów, to A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 i/lub F2.

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla portów wybranych w zakresie towarów, ale nie pasażerów, to A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 i/lub F2.

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla portów wybranych w zakresie pasażerów, ale nie towarów, to A3, D1, F1 i/lub F2.

Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów oraz portów, które nie zostały wybrane (ani dla towarów, ani dla pasażerów), to A3.

Zestaw danych A1

:

Transport morski w głównych portach europejskich, według portów, rodzajów ładunku i relacji przewozowej

Okresy sprawozdawcze

:

kwartalnie


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

A1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku, załącznik II

Dane: Waga towarów brutto w tonach.


Zestaw danych A2

:

Transport morski ładunków niezjednostkowanych w głównych portach europejskich, według portów, rodzajów ładunku i relacji przewozowej

Okresy sprawozdawcze

:

kwartalnie


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

A2

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku (wyłącznie ładunki niezjednostkowane) załącznik II (podkategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 i 99)

Dane: Waga towarów brutto w tonach.


Zestaw danych A3

:

Dane wymagane dla wybranych portów oraz portów, dla których nie są wymagane statystyki szczegółowe (patrz: art. 4 ust. 3)

Okresy sprawozdawcze

:

Rocznie


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

A3

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wszystkie porty z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Dane:

Waga towarów brutto w tonach.

Liczba pasażerów (z wyłączeniem pasażerów statków wycieczkowych).

Liczba pasażerów statków wycieczkowych rozpoczynających i kończących rejs.

Liczba pasażerów wycieczkowców schodzących na wycieczkę: kierunek: tylko przywóz (1) - (opcjonalny)


Zestaw danych B1

:

Transport morski w głównych portach europejskich według portów, rodzaju ładunków, towarów i relacji przewozowej

Okresy sprawozdawcze

:

Rocznie


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

B1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku, załącznik II

Towary

Dwuznakowy alfanumeryczny

Nomenklatura towarów, załącznik III

Dane: Waga towarów brutto w tonach.


Zestaw danych C1

:

Transport morski ładunków zjednostkowanych w głównych portach europejskich, według portów, rodzaju ładunków, relacji i statusu załadowania

Okresy sprawozdawcze

:

kwartalnie


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

C1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku (wyłącznie kontenery i jednostki ro-ro), załącznik II (podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69)

Dane:

Waga towarów brutto w tonach (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69).

Liczba jednostek (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69).

Liczba jednostek bez ładunku (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 i 69).


Zestaw danych D1

:

Transport pasażerów w głównych portach europejskich według relacji oraz przynależności państwowej statku według rejestracji

Okresy sprawozdawcze

:

kwartalnie


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

D1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Przynależność państwowa statku według rejestracji

Czteroznakowy alfanumeryczny

Przynależność państwowa statku według rejestracji, załącznik V

Dane: Liczba pasażerów z wyłączeniem pasażerów wycieczkowców rozpoczynających i kończących rejs oraz pasażerów rejsów wycieczkowych na wycieczce.


Zestaw danych E1

:

Transport morski w głównych portach europejskich według portów, rodzaju ładunków, rzeczy, relacji i przynależności państwowej statku według rejestracji

Okresy sprawozdawcze

:

Rocznie


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

E1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary przybrzeżne, załącznik IV

Rodzaj ładunku

Jednoznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku, załącznik II

Przynależność państwowa statku według rejestracji

Czteroznakowy alfanumeryczny

Przynależność państwowa statków według rejestracji, załącznik V

Dane: Waga towarów brutto w tonach.


Zestaw danych F1

:

Ruch statków w głównych portach europejskich, według portów, rodzaju i wielkości statku, na który załadowano lub z którego wyładowano ładunek, zaokrętowano lub wyokrętowano pasażerów (łącznie z pasażerami rejsów wycieczkowych na wycieczce)

Okresy sprawozdawcze

:

kwartalnie


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

F1

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Rodzaj statku

Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj statku, załącznik VI

Wielkość statku (DWT)

Dwuznakowy alfanumeryczny

Klasa nośności, załącznik VII

Dane:

Liczba statków.

Nośność statków w tonach.


Zestaw danych F2

:

Ruch statków w głównych portach europejskich, według portów, rodzaju i wielkości statku, na który załadowano lub z którego wyładowano ładunek, zaokrętowano lub wyokrętowano pasażerów (łącznie z pasażerami rejsów wycieczkowych na wycieczce)

Okresy sprawozdawcze

:

kwartalnie


 

Zmienne

Szczegóły dotyczące kodowania

Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

F2

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Rodzaj statku

Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj statku, załącznik VI

Wielkość statku (GT)

Dwuznakowy alfanumeryczny

Klasa pojemności brutto, załącznik VII

Dane:

Liczba statków.

Pojemność statków brutto.


ZAŁĄCZNIK IX

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian

(określone w art. 12)

Dyrektywa Rady 95/64/WE

(Dz.U. L 320 z 30.12.1995, s. 25)

 

Decyzja Komisji 98/385/WE

(Dz.U. L 174 z 18.6.1998, s. 1)

Wyłącznie art. 3

Decyzja Komisji 2000/363/WE

(Dz.U. L 132 z 5.6.2000, s. 1)

Wyłącznie art. 1

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1)

Wyłącznie załącznik II pkt 20

Decyzja Komisji 2005/366/WE

(Dz.U. L 123 z 17.5.2005, s. 1)

Wyłącznie art. 1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2007

(Dz.U. L 290 z 8.11.2007, s. 14)

Wyłącznie art. 1

CZĘŚĆ B

Terminy przeniesienia do prawa krajowego

(określone w art. 12)

Dyrektywa

Termin przeniesienia

95/64/WE

31 grudnia 1996 r.


ZAŁĄCZNIK X

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 95/64/WE

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 1

art. 2 ust. 1 akapit pierwszy

art. 2 lit. a) akapit pierwszy

art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. a) i b)

art. 2 lit. a) akapit drugi ppkt (i) i (ii)

art. 2 ust. 1 akapit trzeci

art. 2 lit. a) akapit trzeci

art. 2 ust. 2 do 5

art. 2 lit. b) do e)

art. 3

art. 3

art. 4 ust. 1

art. 4 ust. 1

art. 4 ust. 2 akapit pierwszy

art. 4 ust. 2 akapit pierwszy

art. 4 ust. 2 akapit drugi

art. 4 ust. 2 akapit trzeci

art. 4 ust. 2 akapit drugi

art. 4 ust. 3

art. 4 ust. 3

art. 5, 6 i 7

art. 5, 6 i 7

art. 8 ust. 1

art. 8

art. 8 ust. 2

art. 9

art. 9

art. 10

art. 11

art. 12

art. 13 ust. 1 i 2

art. 10 ust. 1 i 2

art. 10 ust. 3

art. 13 ust. 3

art. 14 ust. 1

art. 14 ust. 2

art. 11

art. 12

art. 15

art. 13

art. 16

art. 14

Załącznik I do VIII

Załączniki I do VIII

Załącznik IX

Załącznik X


Top