EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0075

Dyrektywa Komisji 2006/75/WE z dnia 11 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimoksystrobiny jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 248 z 12.9.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 314M z 1.12.2007, p. 203–205 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/75/oj

12.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/3


DYREKTYWA KOMISJI 2006/75/WE

z dnia 11 września 2006 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimoksystrobiny jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 28 listopada 2001 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od firmy BASF wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie dimoksystrobina do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2002/593/WE (2) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(2)

Ocena wpływu wyżej wymienionej substancji czynnej na zdrowie ludzi oraz na środowisko została przeprowadzona dla zastosowań proponowanych przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG. Wyznaczone państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wstępne sprawozdanie z oceny dotyczącej dimoksystrobiny w dniu 14 sierpnia 2003 r.

(3)

Sprawozdanie z oceny zostało poddane wzajemnej weryfikacji dokonanej przez państwa członkowskie oraz Grupę Roboczą „Ocena” i przedstawione Komisji dnia 10 sierpnia 2005 r. jako sprawozdanie naukowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat dimoksystrobiny (3). Sprawozdanie to zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 4 kwietnia 2006 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego dimoksystrobiny.

(4)

Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające omawianą substancję czynną zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć dimoksystrobinę do załącznika I do tej dyrektywy w celu zapewnienia wszystkim państwom członkowskim możliwości przyznawania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające omawianą substancję czynną zgodnie z przepisami wspomnianej dyrektywy.

(5)

Bez uszczerbku dla określonych w dyrektywie 91/414/EWG obowiązków wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwa członkowskie powinny mieć sześć miesięcy od daty włączenia na dokonanie przeglądu istniejących tymczasowych zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających dimoksystrobinę w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny zastąpić istniejące tymczasowe zezwolenia zezwoleniami pełnymi, wprowadzić do nich zmiany lub wycofać je zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać dłuższy okres na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin przeznaczonego do każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 marca 2007 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 kwietnia 2007 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających dimoksystrobinę jako substancję czynną w terminie do dnia 31 marca 2007 r. Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności zweryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy odnośnie do dimoksystrobiny, z wyjątkiem warunków określonych w części B pozycji odnoszącej się do tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 tej dyrektywy posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do wspomnianej dyrektywy lub ma dostęp do takiej dokumentacji.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie dokonują ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego dimoksystrobinę jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 30 września 2006 r., zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B pozycji dotyczącej dimoksystrobiny w załączniku I do tej dyrektywy. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie określają, czy środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu takich ustaleń państwa członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego dimoksystrobinę jako jedyną substancję czynną – w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie najpóźniej do dnia 31 marca 2008 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego dimoksystrobinę jako jedną z kilku substancji czynnych – w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie do dnia 31 marca 2008 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od tego, która data jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 września 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/74/WE (Dz.U. L 235 z 30.8.2006, str. 17).

(2)  Dz.U. L 192 z 20.7.2002, str. 60.

(3)  Sprawozdanie naukowe EFSA (2005) 46, 1–82: Wnioski z wzajemnej weryfikacji w ramach oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, dotyczącej substancji o nazwie dimoksystrobina (sfinalizowano: dnia 10 sierpnia 2005 r.).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG na końcu tabeli dodaje się następujące pozycje:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczegółowe

„129

Dimoksystrobina

Nr CAS 149961-52-4

Nr CIPAC 739

(E)-o-(2,5-dimetylofenoksymetyl)-2-metoksymino-N-metylofenylacetamid

≥ 980 g/kg

1 października 2006 r.

30 września 2016 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego.

CZĘŚĆ B

Podczas oceniania wniosków dotyczących zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających dimoksystrobinę do użytku wewnątrz państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 1 lit. b) i gwarantują, że wszelkie potrzebne dane i informacje zostaną dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego dimoksystrobiny, a zwłaszcza jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 27 stycznia 2006 r.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie:

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych, wówczas gdy substancja czynna jest stosowana w przypadku niskiego współczynnika intercepcji przez zboża lub w regionach, w których gleba i/lub klimat są podatne na zagrożenia,

muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych.

Warunki stosowania powinny w miarę potrzeby uwzględniać środki ograniczające ryzyko.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie:

dokładnej oceny zagrożenia dla ptaków i ssaków, uwzględniając zawartą substancję czynną,

wszechstronnej oceny zagrożenia zanieczyszczeniem wód, uwzględniającej wysokie chroniczne zagrożenie dla ryb oraz skuteczność środków ograniczających potencjalne zagrożenie, zwłaszcza uwzględniając odpływ i osuszanie.

Państwa członkowskie powinny sprawić, by powiadamiający, na wniosek których dimoksystrobina została włączona do niniejszego załącznika, dostarczyli Komisji odnośne badania w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.”.


(1)  Dalsze dane dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych zamieszczone są w sprawozdaniu z przeglądu.


Top