EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1788

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2001 z dnia 7 września 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

OJ L 243, 13.9.2001, p. 3–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 173 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 173 - 183

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2008; Uchylony przez 32008R0605

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1788/oj

32001R1788Dziennik Urzędowy L 243 , 13/09/2001 P. 0003 - 0014


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2001

z dnia 7 września 2001 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 436/2001 [2], w szczególności jego art. 11 ust. 3 lit. b) i ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Niezbędne jest ustalenie procedury w celu skoordynowania na poziomie wspólnotowym niektórych kontroli w odniesieniu do produktów przywożonych z państw trzecich w związku ze znajdowaniem się tych produktów w obrocie z oznaczeniami odnoszącymi się do metody produkcji ekologicznej.

(2) W odniesieniu do produktów przywożonych w ramach procedury ustanowionej w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 treść świadectwa kontroli jest przewidziana w tym artykule. W odniesieniu do produktów przywożonych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 nie ma takiego przepisu. Z tego względu niezbędne jest rozszerzenie wykorzystania takiego świadectwa na produkty przywożone na podstawie art. 11 ust. 6 w celu zapewnienia, że produkty te zostały wytworzone zgodnie z zasadami produkcji równoważnymi z zasadami ustanowionymi w art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 i zostały poddane środkom kontroli o równoważnej skuteczności do środków określonych w art. 8 i 9 oraz że takie środki kontroli były stale i skutecznie stosowane w danym państwie trzecim.

(3) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3457/92 [3] ustanowiło świadectwo kontroli dla produktów przywożonych z państw trzecich zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Dla przejrzystości wspomniane rozporządzenie (EWG) nr 3457/92 zostanie zastąpione niniejszym rozporządzeniem.

(4) Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla systemu kontroli zawartego w art. 8 i 9 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 oraz w sekcji B i C załącznika III do tego rozporządzenia.

(5) Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla wspólnotowych przepisów celnych oraz dla innych przepisów dotyczących przywozu produktów określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do obrotu we Wspólnocie.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu określonego w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady odnoszące się do świadectwa kontroli wymaganego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b) i ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 oraz odnoszące się do przedłożenia takiego świadectwa przy przywozie podejmowanym zgodnie z przepisami art. 11 ust. 6 tego samego rozporządzenia.

2. Niniejszego rozporządzenie nie stosuje się do produktów, które:

- nie są przeznaczone do dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie w stanie niezmienionym lub po przetworzeniu,

- są zwolnione z należności przywozowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 918/83 [4] ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych. Jednakże rozporządzenie stosuje się do produktów zwolnionych z należności przywozowych zgodnie z art. 39 i 43 rozporządzenia (EWG) nr 918/83.

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia:

1. "świadectwo kontroli" oznacza świadectwo kontroli, które obejmuje przesyłkę i jest przewidziane w art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 oraz w art. 3 i 4 i w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2. "przesyłka" oznacza ilość produktów w ramach jednego lub większej liczby kodów Nomenklatury Scalonej, objętych jednym świadectwem kontroli, przewożonych tymi samymi środkami transportu i pochodzącymi z tego samego państwa trzeciego;

3. "sprawdzenie przesyłki" oznacza sprawdzenie przez odpowiednie władze Państw Członkowskich świadectwa kontroli w celu spełnienia przepisów art. 4 ust. 2 oraz w przypadku gdy władze te uznają to za właściwe, produktów wodniesieniu do wymagań rozporządzenia (EWG) nr 2092/91;

4. "dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie" oznacza odprawę dokonywaną przez organy celne w celu zezwolenia na swobodny przepływ przesyłki we Wspólnocie;

5. "odpowiednie organy Państw Członkowskich" oznaczają organy celne lub inne władze określone przez Państwo Członkowskie.

Artykuł 3

Artykuł 11 ust. 1 lit. b), dotyczący do wymagań w zakresie wystawiania świadectwa kontroli oraz art. 11 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 stosuje się w odniesieniu do dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie produktów określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, w zależności od tego czy produkty te są przywożone w celu wprowadzenia ich do obrotu zgodnie z art. 11 ust. 1 lub art. 11 ust. 6 tego rozporządzenia.

Artykuł 4

1. Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie przesyłki produktów określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 uzależnione jest od:

a) przedłożenia oryginału świadectwa kontroli organowi odpowiedniemu Państwu Członkowskiemu, oraz

b) sprawdzenia przesyłki przez odpowiedni organ Państwa Członkowskiego oraz potwierdzenia świadectwa kontroli zgodnie z ust. 11.

2. Oryginał świadectwa kontroli przygotowuje się zgodnie z ust. 3-10 poniżej oraz ze wzorem i uwagami znajdującymi się w załączniku I.

3. Świadectwo kontroli jest wystawiane przez:

a) organ lub jednostkę w państwie trzecim wymienionym w odniesieniu do danego państwa trzeciego w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 94/92 [5], lub

b) organ lub jednostka, które zostały przyjęte w odniesieniu do wystawiania świadectw kontroli zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

4. Organ lub jednostka wystawiająca świadectwo kontroli:

a) jedynie wystawia świadectwo kontroli i potwierdza oświadczenie wpisywane w rubryce 15 po przeprowadzeniu kontroli dokumentów na podstawie wszystkich odpowiednich dokumentów kontroli, w tym w szczególności planów produkcji w odniesieniu do produktów, dokumenty transportowe i handlowe oraz po dokonaniu przez organ lub jednostkę fizycznej kontroli danej przesyłki przed jej wysłaniem z danego państwa trzeciego lub po otrzymaniu jasnego oświadczenia eksportera stwierdzającego, że odpowiednia przesyłka została wyprodukowana i/lub przygotowana zgodnie z przepisami stosowanymi przez odpowiedni organ lub jednostkę w odniesieniu do przywozu i wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej produktów określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zgodnie z art. 11 ust. 1 lub 6 tego rozporządzenia;

b) nadaje numer seryjny każdemu wystawionemu świadectwu i prowadzi rejestr wydanych świadectw.

5. Świadectwo kontroli sporządzane jest w jednym z języków urzędowych Wspólnoty i wypełniane jest w całości, z wyjątkiem pieczęci oraz podpisów, albo całkowicie drukowanymi literami, albo też w formie maszynopisu.

Wskazane jest, aby świadectwo kontroli zostało sporządzone w jednym z urzędowych języków Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczenia. W miarę potrzeby odpowiednie władze Państwa Członkowskiego mogą zażądać przetłumaczenia świadectwa kontroli na jeden z urzędowych języków tego Państwa Członkowskiego.

Niepoświadczone zmiany lub skreślenia powodują unieważnienie świadectwa.

6. Świadectwo kontroli sporządza się jedynie w oryginale.

Pierwszy odbiorca, adresat lub, w przypadku gdy jest to stosowne, importer mogą wykonać kopię do celów powiadomienia organu kontrolującego lub jednostki kontrolującej zgodnie z sekcją C pkt 3 załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Wszystkie takie kopie oznacza się wyrazem "KOPIA" lub "DUPLIKAT", który może zostać nadrukowany lub też naniesiony za pomocą pieczęci.

7. Świadectwo kontroli wymienione w ust. 3 lit. b) w chwili jego przedłożenia zgodnie z ust. 1 zawiera w rubryce 16 oświadczenie właściwego organu Państwa Członkowskiego, który udzielił zezwolenia zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

8. Właściwy organ Państwa Członkowskiego, który udzielił zezwolenia, może przekazać kompetencje w odniesieniu do oświadczenia w rubryce 16 organowi kontrolującemu lub jednostce kontrolującej importera zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 lub władzom określonym jako odpowiednie organy Państwa Członkowskiego.

9. Oświadczenie w rubryce 16 nie jest wymagane:

a) kiedy importer przedstawia oryginał dokumentu wystawiony przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, który udzielił zezwolenia zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wykazując, że przesyłka jest objęta tym zezwoleniem, lub

b) kiedy organ Państwa Członkowskiego, który udzielił zezwolenia, przedstawionego w art. 11 ust. 6, dostarczył wystarczających dowodów na to, że przesyłka jest objęta tym zezwoleniem, bezpośrednio organowi odpowiedzialnemu za sprawdzenie przesyłki. Ta procedura bezpośredniego powiadomienia jest fakultatywna w odniesieniu do Państwa Członkowskiego, które udzieliło zezwolenia.

10. Dokument podający dowody wymagane w ust. 9 lit. a) i b) zawiera:

- numer referencyjny zezwolenia na przywóz oraz datę wygaśnięcia tego zezwolenia,

- nazwę (nazwisko) i adres importera,

- państwo trzecie pochodzenia,

- dane dotyczące organu lub jednostki wystawiającej świadectwo, oraz, jeżeli dane te są różne, dane jednostki kontrolującej lub organu kontrolującego w państwie trzecim,

- nazwy danych produktów.

11. Przy sprawdzaniu przesyłek produktów określonych w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, oryginał świadectwa kontroli potwierdzany jest przez odpowiednie władze Państwa Członkowskiego w rubryce 17 i zwracany osobie, która przedłożyła świadectwo.

12. Pierwszy odbiorca, adresat przy odbiorze przesyłki, wypełnia rubrykę 18 oryginału świadectwa kontroli w celu poświadczenia, że odbiór przesyłki został przeprowadzony zgodnie z sekcją C pkt 7 załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

Pierwszy odbiorca, adresat następnie przesyła oryginał świadectwa kontroli importerowi wymienionemu w rubryce 11 świadectwa do celów wymagań zawartych w art. 11 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, chyba że świadectwo będzie musiało dalej towarzyszyć przesyłce podczas przygotowania, określonego w art. 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

1. W przypadku gdy w ramach celnej procedury zawieszającej na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 [6] ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, przesyłka pochodząca z państwa trzeciego przeznaczona jest do przedłożenia w Państwie Członkowskim, przed jej dopuszczeniem do swobodnego obrotu we Wspólnocie, jednej z czynności w ramach przygotowania, określonego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 i która może zostać przeprowadzona zgodnie z art. 522 ust. 1 i art. 552 ust. 1 lit. a) iv) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 [7] ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, przesyłka musi zostać poddana, przed przeprowadzeniem pierwszego przygotowania, środkom określonym w art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Przygotowanie może obejmować następujące działania:

- pakowanie lub przepakowywanie, lub

- etykietowanie dotyczące przedstawienia metody produkcji ekologicznej.

Po tym przygotowaniu potwierdzony oryginał świadectwa kontroli towarzyszy przesyłce i zostanie przedstawiony odpowiedniemu organowi Państwa Członkowskiego w celu spełnienia wymagań art. 4 ust. 1 w związku z dopuszczenia przesyłki do swobodnego obrotu.

Po tej procedurze, oryginał świadectwa kontroli, w przypadku gdy jest to stosowne, jest zwracany importerowi przesyłki, wymienionemu w rubryce 11 świadectwa w celu wypełnienia wymagań zawartych w art. 11 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

2. W przypadku gdy w ramach zawieszającej procedury celnej na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, przesyłka pochodząca z państw trzeciego przeznaczona jest do przedłożenia w Państwie Członkowskim, przed jej dopuszczeniem do swobodnego obrotu we Wspólnocie, poddawana jest podziałowi na części, przed dokonaniem podziału przesyłka ta musi być poddana środkom określonym w art. 4 ust. 1.

W odniesieniu do każdej partii powstałej po podziale, wyciąg ze świadectwa kontroli zostanie przedkładany jest odpowiedniemu organowi Państwa Członkowskiego, zgodnie ze wzorem i uwagami przedstawionymi w załączniku II. Wyciąg ze świadectwa kontroli potwierdzany jest przez odpowiednie władze Państwa Członkowskiego w rubryce 14.

Kopia każdego potwierdzonego wyciągu ze świadectwa kontroli przechowywana jest wraz z oryginałem świadectwa kontroli przez osobę określoną jako importer pierwotny przesyłki i wymienioną w rubryce 11 świadectwa kontroli. Kopia taka posiada oznaczenie "KOPIA" lub "DUPLIKAT", które może zostać nadrukowane lub też naniesione za pomocą pieczęci.

Po podzieleniu przesyłki, potwierdzony oryginał każdego wyciągu ze świadectwa kontroli towarzyszy danej partii i przedstawiony zostanie odpowiedniemu organowi Państwa Członkowskiego w związku z dopuszczeniem danej partii do swobodnego obrotu w celu spełnienia wymagań przepisów art. 4 ust. 1.

Odbiorca, adresat partii przy jej odbiorze wypełnia rubrykę 15 oryginału wyciągu ze świadectwa kontroli w celu poświadczenia, że odbiór tej partii towaru został przeprowadzony zgodnie z sekcją B pkt 6 załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

Odbiorca, adresat partii zachowuje wyciąg ze świadectwa kontroli do wglądu przez jednostkę kontrolującą i/lub organ kontrolujący przez okres przynajmniej dwóch lat.

3. Czynności związane z przygotowaniem i podziałem określone w ust. 1 i 2, przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi przepisami zawartymi w art. 8 i 9 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 oraz w sekcji B i C załącznika III, do tego rozporządzenia, w szczególności w sekcji C pkt 3 i 7. Czynności te przeprowadza się zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

Artykuł 6

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków lub działań podjętych zgodnie z art. 9 ust. 9 i/lub art. 10a rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie produktów niespełniających wymagań zawartych w tym rozporządzeniu uzależnione jest od usunięcia z etykiet, reklam i dokumentów towarzyszących odniesień dotyczących ekologicznych metod produkcji.

Artykuł 7

Odpowiednie władze Państwa Członkowskiego oraz władze Państw Członkowskich odpowiedzialne za stosowanie rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, a także jednostki oraz organy kontrolujące pomagają sobie nawzajem w stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Przed dniem 1 kwietnia 2002 r. Państwa Członkowskie powiadomią siebie nawzajem oraz Komisję o władzach, które określiły w kontekście art. 2 ust. 5, a także o upoważnieniach jakich udzieliły w odniesieniu do wykonania art. 4 ust. 8 oraz o ewentualnych procedurach, przestrzeganych na podstawie art. 4 ust. 9 lit. b). Informacje te są uaktualniane przez Państwa Członkowskie, w razie wystąpienia zmian.

Artykuł 8

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3457/92 traci moc z dniem 1 lipca 2002 r.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i stosuje się od dnia 1 lipca 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 września 2001 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 63 z 3.3.2001, str. 16.

[3] Dz.U. L 350 z 1.12.1992, str. 56.

[4] Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 1.

[5] Dz.U. L 11 z 17.1.1992, str. 14.

[6] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

[7] Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WZÓR ŚWIADECTWA KONTROLI W ODNIESIENIU DO PRZYWOZU PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI DO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Wzór świadectwa jest określony w odniesieniu do:

- treści,

- formatu, na pojedynczym arkuszu,

- układu i rozmiarów rubryk.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WZÓR WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA KONTROLI

Wzór wyciągu jest określony w odniesieniu do:

- treści,

- formatu,

- układu i rozmiarów rubryk.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top