EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_007_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 07

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 007

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2001

L 011

14

 

 

32001R0077

 

 

 

Регламент (ЕО) № 77/2001 на Комисията от 5 януари 2001 година за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1547/1999 и Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета относно превозите на определени видове отпадъци до Албания, Бразилия, България, Бурунди, Ямайка, Мароко, Нигерия, Перу, Румъния, Тунис и Зимбабве (1)

3

2001

L 023

31

 

 

32001D0068

 

 

 

Решение на Комисията от 16 януари 2001 година за определяне на два референтни метода за измерване на полихлорирани бифенили в съответствие с член 10, буква а) от Директива 96/59/ЕО на Съвета за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (нотифицирано под номер С(2001) 107)

21

2001

L 047

1

 

 

32001D0118

 

 

 

Решение на Комисията от 16 януари 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО относно списъка на отпадъците (нотифицирано под номер С(2001) 108) (1)

22

2001

L 047

32

 

 

32001D0119

 

 

 

Решение на Комисията от 22 януари 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО относно замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер С(2001) 106) (1)

53

2001

L 052

14

 

 

32001R0349

 

 

 

Регламент (ЕО) № 349/2001 на Комисията от 21 февруари 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета

54

2001

L 063

16

 

 

32001R0436

 

 

 

Регламент (ЕО) № 436/2001 на Комисията от 2 март 2001 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храните

56

2001

L 073

32

 

 

32001D0204

 

 

 

Решение на Съвета от 8 март 2001 година за изменение на Директива 90/219/ЕИО по отношение на критериите за установяване на безопасността на някои видове генетично модифицирани микроорганизми за човешкото здраве и околната среда (1)

59

2001

L 077

1

 

 

32001R0466

 

 

 

Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните (1)

62

2001

L 106

1

 

 

32001L0018

 

 

 

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета

75

2001

L 142

10

 

 

32001D0405

 

 

 

Решение на Комисията от 4 май 2001 година за установяване на екологичните критерии за присъждането на знака за екомаркировка на Общността на продукти от хартия тип Тишу (нотифицирано под номер C(2001) 1175)

113

2001

L 149

1

 

 

32001F0413

 

 

 

Рамково Решение на Съвета от 28 май 2001 година относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой

121

2001

L 194

26

 

 

32001L0037

 

 

 

Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия

125

2001

L 197

30

 

 

32001L0042

 

 

 

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда

135

2001

L 203

18

 

 

32001D0573

 

 

 

Решение на Съвета от 23 юли 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО на Комисията относно списъка на отпадъците

143

2001

L 221

45

 

 

32001D0633

 

 

 

Решение на Комисията от 16 август 2001 година за определяне на специалните условия на внос на рибни продукти от Уганда (нотифицирано под номер С(2001) 2524) (1)

145

2001

L 237

5

 

 

32001D0677

 

 

 

Решение на Комисията от 10 август 2001 година относно образеца на доклад, който държавите-членки попълват в съответствие с член 9 от Директива 1999/94/ЕО (нотифицирано под номер С(2001) 1883) (1)

150

2001

L 242

17

 

 

32001D0688

 

 

 

Решение на Комисията от 28 август 2001 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за подобрители на почвата и хранителни среди (нотифицирано под номер C(2001) 2597) (1)

161

2001

L 242

23

 

 

32001D0689

 

 

 

Решение на Комисията от 28 август 2001 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за миялни машини (нотифицирано под номер C(2001) 2600) (1)

167

2001

L 243

3

 

 

32001R1788

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1788/2001 на Комисията от 7 септември 2001 година за определяне на подробни правила за прилагане на разпоредбите за сертификата за инспекция при внос от трети страни по член 11 от Регламент (ЕО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

173

2001

L 244

19

 

 

32001R1800

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1800/2001 на Комисията от 13 септември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1547/1999 по отношение на превозите на определени видове отпадъци до Гвинея (1)

184

2001

L 278

35

 

 

32001D0744

 

 

 

Решение на Комисията от 17 октомври 2001 година за изменение на приложение V към Директива 1999/30/ЕО на Съвета относно пределно допустими стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (нотифицирано под номер С(2001) 3091) (1)

185

2001

L 282

69

 

 

32001D0752

 

 

 

Решение на Комисията от 17 октомври 2001 година за изменение на приложенията към Решение 97/101/ЕО на Съвета относно взаимния обмен на информация и данни от мрежите и от пунктовете за мониторинг, измерващи замърсяването на атмосферния въздух в държавите-членки (нотифицирано под номер С(2001)3093) (1)

187

2001

L 282

77

 

 

32001D0753

 

 

 

Решение на Комисията от 17 октомври 2001 година относно въпросник за докладите на държавите-членки във връзка с прилагане на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (нотифицирано под номер С(2001) 3096) (1)

196

2001

L 297

7

 

 

32001D0792

 

 

 

Решение на Съвета от 23 октомври 2001 година за създаване на механизъм на Общността за поощряване на засиленото сътрудничество в рамките на спасителните операции в областта на гражданската защита

200

2001

L 303

11

 

 

32001R2243

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2243/2001 на Комисията от 16 ноември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията по отношение на превозите на определени видове отпадъци до Камерун, Парагвай и Сингапур (1)

205

2001

L 309

1

 

 

32001L0080

 

 

 

Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 година за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации

210

2001

L 309

22

 

 

32001L0081

 

 

 

Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 година относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители

231

2001

L 310

19

 

 

32001L0101

 

 

 

Директива 2001/101/ЕО на Комисията от 26 ноември 2001 година за изменение на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламирането на храни

241

2001

L 321

1

 

 

32001R2375

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2375/2001 на Съвета от 29 ноември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните (1)

244

2001

L 331

1

 

 

32001D2455

 

 

 

Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 година за определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕО (1)

249

2001

L 337

9

 

 

32001R2491

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2491/2001 на Комисията от 19 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

254

2001

L 345

18

 

 

32001R2589

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2589/2001 на Комисията от 27 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима на внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91

263

2001

L 345

25

 

 

32001R2592

 

 

 

Регламент (EО) № 2592/2001 на Комисията от 28 декември 2001 година относно допълнителна информация и изисквания за изпитване от производителите или вносителите на определени приоритетни вещества в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета за оценката и контрола на риска от съществуващи вещества

265

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top