EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0297

Dyrektywa Rady z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wałów odbioru mocy oraz ich zabezpieczenia w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych

OJ L 186, 8.7.1986, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 015 P. 180 - 186
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 015 P. 180 - 186
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 152 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 152 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 152 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 152 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 152 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 152 - 158
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 152 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 152 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 152 - 158
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 145 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 145 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 012 P. 43 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Uchylony przez 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/297/oj

31986L0297

Dyrektywa Rady z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wałów odbioru mocy oraz ich zabezpieczenia w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych

Dziennik Urzędowy L 186 , 08/07/1986 P. 0019 - 0025
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 15 P. 0180
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 15 P. 0180
CS.ES Rozdział 13 Tom 008 P. 152
ET.ES Rozdział 13 Tom 008 P. 152
HU.ES Rozdział 13 Tom 008 P. 152
LT.ES Rozdział 13 Tom 008 P. 152
LV.ES Rozdział 13 Tom 008 P. 152
MT.ES Rozdział 13 Tom 008 P. 152
PL.ES Rozdział 13 Tom 008 P. 152
SK.ES Rozdział 13 Tom 008 P. 152
SL.ES Rozdział 13 Tom 008 P. 152


Dyrektywa Rady

z dnia 26 maja 1986 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wałów odbioru mocy oraz ich zabezpieczenia w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych

(86/297/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Zgromadzenia [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

przepisy techniczne, które muszą spełniać ciągniki zgodnie z ustawodawstwem krajowym, dotyczą między innymi wałów odbioru mocy oraz ich zabezpieczeń;

wspomniane przepisy są różne w różnych Państwach Członkowskich; dlatego też konieczne jest, by wszystkie Państwa Członkowskie przyjęły jednakowe wymogi bądź w uzupełnieniu, bądź w miejsce obowiązujących zasad, w szczególności w celu stosowania do każdego typu ciągnika procedury zatwierdzenia typu EWG, która stanowi przedmiot dyrektywy Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych [4], ostatnio zmienionej Aktem Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii;

rozporządzenie Rady z dnia 29 czerwca 1978 r. dotyczące programu działań Wspólnot Europejskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy [5] przewiduje stosowanie zasad zapobiegania wypadkom przy projektowaniu i tworzeniu zakładów oraz maszyn również w sektorze rolniczym; przepisy dotyczące wałów odbioru mocy oraz ich zabezpieczenia są czynnikami bezpieczeństwa;

zbliżenie przepisów krajowych odnoszących się do kołowych ciągników rolniczych lub leśnych pociąga za sobą wzajemne uznawanie przez Państwa Członkowskie inspekcji przeprowadzanych przez każde z nich na podstawie wspólnych wymagań,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. "Ciągniki rolnicze lub leśne" oznaczają każdy pojazd silnikowy, wyposażony wkoła lub gąsienice i posiadający co najmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej i który jest specjalnie skonstruowany w celu holowania, pchania, przewożenia lub napędzania odpowiednich narzędzi, maszyn lub przyczep przeznaczonych do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie. Może być on wyposażony w celuprzewożenia rzeczy lub osób.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się wyłącznie do ciągników, określonych w ust. 1, wyposażonych w ogumienie pneumatyczne i posiadających co najmniej dwie osie oraz maksymalną prędkość konstrukcyjną 6–30 km/godz.

Artykuł 2

Żadne z Państw Członkowskich nie może odmówić przyznania homologacji typu EWG lub krajowej homologacji typu ciągnika, czy też odmówić lub zakazać sprzedaży, rejestracji, wprowadzenia do eksploatacji albo używania z przyczyn dotyczących wałów odbioru mocy oraz ich zabezpieczenia, jeśli te ostatnie spełniają wymagania określone w załączniku I.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa Państw Członkowskich do określenia, z należytym poszanowaniem Traktatu, wymagań, które uważają za konieczne w celu zapewnienia pracownikom ochrony przy używaniu omawianych ciągników, pod warunkiem że nie oznacza to, iż wały odbioru mocy i ich zabezpieczenie są zmodyfikowane w sposób nieprzewidziany w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 4

Jakiekolwiek zmiany niezbędne do dostosowania wymogów określonych w załączniku I i II do postępu technicznego przyjmowane są zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 dyrektywy 74/150/EWG.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą w ciągu 18 miesięcy od jej przyjęcia. Niezwłocznie informują o tym Komisję. Jednak wymogów sekcji 5.2 załącznika I nie stosuje się przed 1 października 1995 r.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, że teksty głównych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą, przekazywane są Komisji.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 1986 r.

W imieniu Rady

G. Braks

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 164 z 23.6.1983, str. 5.

[2] Dz.U. C 307 z 14.11.1983, str. 104.

[3] Dz.U. C 341 z 19.12.1983, str. 2.

[4] Dz.U. L 84 z 28.3.1974, str. 10.

[5] Dz.U. C 165 z 11.7.1978, str. 3.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

DEFINICJA I ZAKRES, WNIOSEK O ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU EWG, HOMOLOGACJA TYPU EWG, RODZAJE WAŁÓW ODBIORU MOCY ORAZ WYMOGI W ZAKRESIE ICH KONSTRUKCJI I UMIEJSCOWIENIA, A TAKŻE OSŁON ZABEZPIECZAJĄCYCH

1. DEFINICJA I ZAKRES

1.1. "Wał odbioru mocy" (WOM) oznacza wystającą część wału napędowego ciągnika, która przenosi ruch napędowy do maszyny.

1.2. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się jedynie do wałów odbioru mocy zdefiniowanych w pkt 1.1. i położonych w tylnej części ciągnika. Jednakże sekcję 5.2. stosuje się tylko do ciągników z ustawionym minimalnie lub nastawianym na jednej osi napędowych rozstawem kół, o szerokości co najmniej 1150 mm.

2. WNIOSEK O HOMOLOGACJĘ TYPU EWG

2.1. Wniosek o homologację typu ciągnika w odniesieniu do wału odbioru mocy oraz jego zabezpieczenia musi być przedłożony przez producenta ciągnika lub jego upoważnionego przedstawiciela.

2.2. Do wniosku należy dołączyć rysunki, w trzech egzemplarzach, we właściwej i dostatecznie szczegółowej skali, tych części ciągnika, które podlegają wymogom niniejszej dyrektywy.

2.3. Ciągnik reprezentatywny typu zgłoszonego do homologacji lub część(-i) ciągnika uważane za niezbędne do przeprowadzenia badań wymaganych niniejszą dyrektywą muszą zostać dostarczone do służby technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzanie testów homologacji typu.

3. HOMOLOGACJA TYPU EWG

3.1. Do każdego świadectwa homologacji typu EWG dla każdej przyznanej lub odrzuconej homologacji należy dołączyć świadectwo odpowiadające wzorowi przedstawionemu w załączniku II.

4. RODZAJE WAŁÓW ODBIORU MOCY

4.1. Właściwości WOM muszą odpowiadać jednemu z rodzajów opisanych w tabeli 1:

TABELA 1

Właściwości rodzajów WOM

Typ | Średnica nominalna [mm] | Liczba wypustów | Nominalna prędkość obrotowa WOM [obr./min] [1] |

| |

1 | 35 | 6 | prostych wypustów | 540 i/lub 1000 |

2 | 35 | 21 | Ząbkowania ewolwentowe |

3 | 45 | 20 |

4.2. Muszą istnieć odpowiednie środki utrzymywania prędkości obrotowej WOM.

4.3. Jeśli należy zapewnić więcej niż jedno przełożenie miedzy prędkością obrotową silnika a prędkością obrotową WOM, wszelka zmiana tego przełożenia musi być zauważalna. Dodatkowo należy przedsięwziąć specjalne działania konstrukcyjne w celu zapewnienia, że nie będą możliwe przypadkowe zmiany przełożenia, w szczególności zwiększenie prędkości obrotowej. Takie urządzenie zabezpieczające musi funkcjonować podczas każdego użycia wału odbioru mocy.

4.4. Należy zapewnić urządzenie, przy pomocy którego przez cały czas wyraźnie wskazywana jest wybrana prędkość obrotowa wału odbioru mocy.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI I POŁOŻENIA

5.1. Kierunek obrotów tylnego wału odbioru mocy

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeśli obserwator patrząc na urządzenie jest zwrócony w kierunku jazdy ciągnika.

5.2. Wolna przestrzeń wokół wału odbioru mocy

Wolna przestrzeń musi być zgodna ze schematami na rysunku 1 oraz z wymiarami w tabeli 2.

+++++ TIFF +++++

TABELA 2

Wymiary wolnej przestrzeni

Typ | A min. | B max. | C max. | F min. | G min. | I min. | R Sferyczny max. | Α min. |

1 | 76 | 80 | 60 | 120 | 240 | 280 | 76 | 55º |

2 |

3 | 89 | 100 | 65 | 145 | 290 | 295 | 89 | 51º |

5.3. Zabezpieczenie wału odbioru mocy

5.3.1. Zabezpieczenie

5.3.1.1. Wał odbioru mocy musi być zabezpieczony za pomocą osłony zamontowanej na ciągniku, która osłania co najmniej górę i boki urządzenia wału odbioru mocy zgodnie z rysunkiem 2 poniżej, lub za pomocą innych środków zapewniających podobny stopień ochrony jak w przypadku położenia WOM w zagłębieniu będącym częścią ciągnika lub stworzonym przez oddzielną część (oprawa haka holowniczego itp.).

5.3.1.2. Wymiary osłony zabezpieczającej przedstawiono w tabeli 3 poniżej, w zależności od typu wału odbioru mocy.

5.3.1.3. Ciągnik musi być również wyposażony w dodatkowe nieobrotowe urządzenie zabezpieczające, które całkowicie osłania wał odbioru mocy, gdy nie jest on użytkowany.

5.3.2. Charakterystyka osłon zabezpieczających

5.3.2.1. Osłona zabezpieczająca musi być tak zaprojektowana, aby nie utrudniała (lecz ułatwiała) użytkowanie i konserwację ciągnika.

Musi istnieć możliwość przeprowadzenia operacji konserwacji bez konieczności zdejmowania osłony zabezpieczającej.

5.3.2.2. Zastosowane materiały muszą być odporne na złą pogodę, muszą zachowywać swoje właściwości mechaniczne przy niskich temperaturach oraz muszą być dostatecznie mocne.

5.3.2.3. Osłona zabezpieczająca nie może mieć żadnych występów lub ostrych krawędzi. Nie może mieć otworów, których średnica przekraczałaby 8 mm lub boków w kształcie kwadratu bądź prostokąta poza takimi, które są niezbędne do przymocowania łańcucha urządzenia zabezpieczającego wał napędowy przegubu Cardana. Osłona zabezpieczająca musi być w stanie utrzymać ciężar 120 daN, chyba że została zaprojektowana w taki sposób, że nie może być używana jako stopień.

+++++ TIFF +++++

TABELA 3

Wymiary osłony zabezpieczającej wał odbioru mocy

Typ | Wymiary osłony ochronnej [2] (mm) |

a | b ± 5 | c ± 5 | d ± 5 |

1 | 70 | 125 | 85 | 285 |

2 | 70 | 125 | 85 | 285 |

3 | 80 | 150 | 100 | 300 |

[1] Z wyjątkiem WOM, których prędkość obrotowa związana jest z prędkością ciągnika.

[2] Dla ciągników mających dwa tylne wały odbioru mocy, wymiary b i/lub d mogą być regulowane, tak aby pozostały jednakowe wolne przestrzenie między wałami i osłonami zabezpieczającymi.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WZÓR

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top