EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0129

Dyrektywa Rady z dnia 28 marca 1983 r. dotycząca przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów

OJ L 91, 9.4.1983, p. 30–31 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 122 - 123
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 122 - 123
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 121 - 121
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 121 - 121
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 6 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/129/oj

31983L0129Dziennik Urzędowy L 091 , 09/04/1983 P. 0030 - 0031
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 15 Tom 4 P. 0121
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 15 Tom 4 P. 0122
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 15 Tom 4 P. 0121
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 15 Tom 4 P. 0122


Dyrektywa Rady

z dnia 28 marca 1983 r.

dotycząca przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów

(83/129/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wspólnotowego handlu wyrobami otrzymywanymi z fok, w szczególności ze szczeniąt foczych gatunku "harp" (foka grenlandzka) i gatunku "hooded" (kapturnik);

w kilku Państwach Członkowskich istnieją już dobrowolne lub ustawowe środki ograniczające przywóz lub wprowadzanie do obrotu skór szczeniąt foczych gatunku "harp" (whitecoat) i gatunku "hooded" (bluebacks); jedno z Państw Członkowskich już wymaga oznakowania wszystkich wyrobów otrzymywanych z fok;

wiele badań wywołało wątpliwości dotyczące stanu populacji fok z gatunków "harp" i "hooded", w szczególności co do wpływu nietradycyjnych polowań na ochronę i stan populacji kapturników;

eksploatacja fok oraz innych gatunków, w zależności od ich możliwości przetrwania takiej eksploatacji oraz przy właściwym uwzględnieniu równowagi w przyrodzie, jest naturalnym i usankcjonowanym prawnie zajęciem, a w niektórych częściach świata stanowi ważny składnik tradycyjnego sposobu życia i gospodarowania; polowanie tradycyjnie praktykowane przez lud Eskimosów pozostawia populację szczeniąt foczych w nienaruszonym stanie i dlatego właściwe jest, aby zapewnić nienaruszalność interesów Eskimosów;

dalsze badania naukowych aspektów i konsekwencji przetrzebiania szczeniąt fok z gatunków "hooded" i "harp" są pożądane; w oczekiwaniu na wyniki takich badań, należy przyjąć lub utrzy mać tymczasowe środki zgodnie z rezolucją Rady oraz przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 5 stycznia 1983 r. [3];

zauważono, że polowania na szczenięta focze już zostały w pewnym zakresie ograniczone; Rada zwróciła się do Komisji o dalsze poszukiwanie, w kontekście stałych kontaktów z zainteresowanymi krajami, rozwiązań, które sprawią, że ograniczenia w przywozie staną się zbędne;

Rada dokona ponownego rozważenia sytuacji na podstawie sprawozdania, jakie zostanie przedstawione przez Komisję do dnia 1 września 1983 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Państwa Członkowskie przyjmują lub utrzymują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że wyroby wymienione w Załączniku nie będą przywożone na ich terytoria do celów handlowych.

2. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią Komisję o takich środkach.

Artykuł 2

Niniejszą dyrektywę stosuje się od dnia 1 października 1983 r. do dnia 1 października 1985 r., chyba że Rada postanowi inaczej, na podstawie decyzji podjętej kwalifikowaną większością na wniosek Komisji, biorąc pod uwagę sprawozdanie, jakie zostanie przedstawione Radzie przez Komisję do dnia 1 września 1983 r.

Artykuł 3

Niniejszą dyrektywę stosuje się jedynie do wyrobów niepochodzących z tradycyjnych polowań dokonywanych przez lud Eskimosów.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 marca 1983 r.

W imieniu Rady

J. Ertl

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 334 z 20.12.1982, str. 132.

[2] Dz.U. C 346 z 31.12.1982, str. 1.

[3] Dz.U. C 14 z 18.1.1983, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Nr | Pozycja WTC | Wyszczególnienie |

1 | ex 43.01 ex 43.02 A | Skóry futerkowe surowe, garbowane lub wykończone, w tym skóry futerkowe połączone w arkusze lub krzyże lub podobne formy: ze szczeniąt foczych gatunku "harp" (whitecoats),ze szczeniąt foczych gatunku "hooded" (bluebacks) |

2 | ex 43.03 | Artykuły ze skór futerkowych określonych w pkt 1 |

--------------------------------------------------

Top