EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R0563

Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 563/82 z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych

OJ L 67, 11.3.1982, p. 23–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 231 - 232
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 231 - 232
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 014 P. 232 - 233
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 014 P. 232 - 233
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 88 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 88 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; Uchylony przez 32008R1249 . Latest consolidated version: 29/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/563/oj

31982R0563Dziennik Urzędowy L 067 , 11/03/1982 P. 0023 - 0024
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 14 P. 0232
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 03 Tom 24 P. 0231
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 14 P. 0232
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 03 Tom 24 P. 0231


Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 563/82

z dnia 10 marca 1982 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 805/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny [1], ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia Grecji,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wołowych [2], w szczególności jego art. 2 ust. 2 akapit ostatni, art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 1208/81 przewiduje stopniowe wprowadzanie we Wspólnocie systemu notowań tusz w celu ustalenia rynkowych cen wołowiny;

do celów uzyskania porównywalnych cen tusz we Wspólnocie właściwe jest, aby przy rejestrowaniu rynkowych cen tusz wołowych odwoływać się do wyraźnie określonej fazy obrotu i ustalić współczynniki korygujące potrzebne do tego, by prezentacje używane w danym państwie dostosować do prezentacji wzorcowej Wspólnoty;

w celu zapewnienia we Wspólnocie jednolitej klasyfikacji tusz wołowych niezbędne jest zdefiniowanie pewnych zasad odnoszących się do systemu klasyfikacji, w szczególności kryterium różnicowania kategorii niekastrowanego bydła płci męskiej;

Komitet Zarządzający ds. Wołowiny i Cielęciny nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Cena rynkowa, ustalana według wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych, określonej w art. 6 akapit trzeci i czwarty rozporządzenia (EWG) nr 1208/81, jest ceną zwierzęcia dostarczonego do rzeźni, netto bez podatków, płatną dostawcy. Cenę podaje się dla 100 kg tuszy prezentowanych zgodnie z prezentacją wzorcową przewidzianą w art. 2 ust. 2 powyższego rozporządzenia, ważoną i klasyfikowaną na haku w rzeźni.

2. Jako wagę przyjmuje się:

- wagę tuszy po chłodzeniu, lub

- wagę tuszy ciepłą, ustaloną jak najszybciej po uboju, pomniejszoną o 2 %.

3. W przypadku gdy prezentacja tuszy po zważeniu i klasyfikowaniu na haku różni się od prezentacji wzorcowej, wagę tuszy dostosowuje się stosując współczynniki korygujące określone w Załączniku. W takich sytuacjach odpowiednio dostosowuje się cenę za 100 kg tuszy.

Artykuł 2

Do celów stosowania art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1208/81 wprowadza się rozróżnienie między tuszami młodych byków w wieku poniżej dwóch lat a tuszami innych byków na podstawie stopnia skostnienia wyrostków kolczystych kręgów grzbietowych.

Chrząstkowe końcówki wyrostków kolczystych pierwszych dziewięciu kręgów grzbietowych nie mogą wykazywać oznak skostnienia w tuszach młodych, niekastrowanych byczków w wieku poniżej dwóch lat.

Artykuł 3

Usunięcie zewnętrznego tłuszczu określonego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1208/81 odnosi się wyłącznie do częściowego usunięcia zewnętrznego tłuszczu:

- z udźca, polędwicy i środkowych żeber,

- z końca mostka, zewnętrznego obszaru ogonowo-genitalnego i zadu,

- z grzbietu.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 1982 r.

W imieniu Komisji

Poul Dalsager

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 24.

[2] Dz.U. L 123 z 7.5.1981, str. 3.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Współczynniki korygujące przewidziane w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1208/81, wyrażone w procentach wagi tuszy

(W procentach wagi tuszy) |

Procent | Zmniejszenie | Zwiększenie |

Klasa tłuszczu | 1-2 | 3 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nerki | –0,4 | | | | | |

Tłuszcz okołonerkowy | –1,75 | –2,5 | –3,5 | | | | | |

Tłuszcz miedniczny | –0,5 | | | | | |

Boczek cienki | –0,4 | | | | | |

Boczek gruby | –0,4 | | | | | |

Ogon | –0,4 | | | | | |

Rdzeń kręgowy | –0,05 | | | | | |

Tłuszcz mosznowy | –0,5 | | | | | |

Tłuszcz na zrazowej wewnętrznej | –0,3 | | | | | |

Tłuszcz żyły szyjnej i okolic | –0,3 | | | | | |

Zdjęcie zewnętrznego tłuszczu | | | | 0 | 0 | 0 | +2 | +4 |

--------------------------------------------------

Top