EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0331

Besluit (GBVB) 2022/331 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/6565/2022/INIT

PB L 52 van 25.2.2022, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/331/oj

25.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 52/1


BESLUIT (GBVB) 2022/331 VAN DE RAAD

van 25 februari 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB (1)vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 24 en 25 juni 2021 riep de Europese Raad Rusland op zijn volle verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de akkoorden van Minsk volledig worden uitgevoerd; dat was de voornaamste voorwaarde voor een substantiële wijziging in de houding van de Unie. Hij benadrukte dat de Unie en haar lidstaten fors en op gecoördineerde wijze moesten reageren op verdere kwaadwillige, illegale en ontwrichtende activiteiten van Rusland, daarbij ten volle gebruikmakend van alle instrumenten waarover de Unie beschikt, in nauwe coördinatie met de partners. Daartoe verzocht de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de "hoge vertegenwoordiger") tevens om opties aan te reiken voor aanvullende beperkende maatregelen, waaronder economische sancties.

(4)

In zijn conclusies van 16 december 2021 benadrukte de Europese Raad dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne en een agressieve retoriek, moest laten de-escaleren. Hij sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Raad moedigde diplomatieke inspanningen aan en ondersteunde het Normandiëkwartet met het oog op de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk, maar verklaarde dat verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(5)

Op 24 januari 2022 keurde de Raad conclusies goed waarin hij de aanhoudende agressie en dreigingen van Rusland jegens Oekraïne veroordeelde en Rusland opriep te de-escaleren, zich te houden aan het internationaal recht en via de bestaande internationale mechanismen een constructieve dialoog aan te gaan. De Raad onderstreepte andermaal dat de Unie zeer gehecht is aan de kernbeginselen waarop de Europese veiligheid steunt en die verankerd zijn in het Handvest van de Verenigde Naties (VN) en de oprichtingsakten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waaronder de Slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs. Die kernbeginselen omvatten met name de soevereine gelijkheid en territoriale integriteit van staten, de onschendbaarheid van grenzen, het zich onthouden van dreiging met of gebruik van geweld, en de vrijheid van staten hun eigen veiligheidsbeleid te kiezen of te wijzigen. De Raad stelde dat die beginselen niet onderhandelbaar en ook geen onderwerp van herziening of herinterpretatie zijn, en dat het feit dat Rusland ze schendt, een obstakel is voor een gemeenschappelijke en ondeelbare veiligheidsruimte in Europa en een bedreiging is voor de vrede en stabiliteit op het Europese continent. Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van 16 december 2021 herhaalde de Raad dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder een breed scala aan sectorale en individuele beperkende maatregelen die in overleg met partners zouden worden uitgevaardigd.

(6)

Op 19 februari 2022 legde de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring af waarin hij uiting gaf aan zijn bezorgdheid over de massale Russische troepenopbouw in en rond Oekraïne, en er bij Rusland op aandrong een zinvolle dialoog aan te gaan en te kiezen voor diplomatie, terughoudendheid aan de dag te leggen en te de-escaleren door een aanzienlijk deel van zijn strijdkrachten terug te trekken uit het grensgebied met Oekraïne. De Unie verklaarde dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en zware kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(7)

Op 21 februari 2022 ondertekende de president van de Russische Federatie een decreet waarin de "onafhankelijkheid en soevereiniteit" van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de Oekraïense oblasten Donetsk en Luhansk werden erkend en de Russische strijdkrachten opdracht kregen die gebieden binnen te trekken.

(8)

Op 22 februari 2022 legde de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring af waarin een veroordeling werd uitgesproken over die illegale handeling, die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder ondermijnt en een ernstige inbreuk vormt op het internationale recht en een reeks internationale overeenkomsten, waaronder het Handvest van de VN, de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, alsook op de Minsk-akkoorden en Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger drong er bij Rusland, als partij bij het conflict, op aan die erkenning terug te draaien, zijn verbintenissen na te komen, het internationale recht na te leven en de besprekingen in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne te hervatten. Hij kondigde aan dat de Unie op die meest recente schendingen door Rusland zou reageren door met spoed aanvullende beperkende maatregelen vast te stellen.

(9)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(10)

Op 24 februari 2022 legde de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring af waarin hij de niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie en de betrokkenheid van Belarus bij deze agressie tegen Oekraïne in de krachtigste bewoordingen veroordeelde. De hoge vertegenwoordiger gaf aan dat de respons van de Unie zowel sectorale als individuele beperkende maatregelen zal omvatten.

(11)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat de leden van de Nationale Veiligheidsraad die de onmiddellijke erkenning door Rusland van de twee zelfverklaarde republieken Donetsk en Luhansk steunden, toegevoegd moeten worden aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen die aan beperkende maatregelen worden onderworpen zoals uiteengezet in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB. Daarnaast moeten op deze lijst ook de personen worden toegevoegd die de Russische militaire agressie vanuit Belarus hebben gefaciliteerd alsook de leden van de Staatsdoema die nog niet op die lijst stonden en die de regeringsbesluiten inzake het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk” hebben geratificeerd.

(12)

Besluit 2014/145/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).


BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, geboren GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Geboortedatum: 2.7.1970

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Geboortedatum: 10.4.1953

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Geboortedatum: 11.9.1999

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Geboortedatum: 12.4.1955

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Geboortedatum: 8.2.1963

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Geboortedatum: 3.8.1950

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Geboortedatum: 11.8.1949

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Geboortedatum: 2.11.1966

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Geboortedatum: 17.8.1957

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Geboortedatum: 21.5.1974

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Geboortedatum: 28.2.1955

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Geboortedatum: 16.5.1996

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Geboortedatum: 25.2.1984

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Geboortedatum: 21.9.1977

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Geboortedatum: 23.9.1988

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Geboortedatum: 3.4.1958

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Geboortedatum: 1.6.1956

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Geboortedatum: 7.9.1958

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Geboortedatum: 3.9.1969

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Geboortedatum: 30.5.1968

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Geboortedatum: 18.7.1966

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Geboortedatum: 9.1.1951

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Geboortedatum: 12.1.1977

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Geboortedatum: 23.10.1978

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Geboortedatum: 16.3.1966

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Geboortedatum: 27.1.1967

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Geboortedatum: 21.6.1964

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Geboortedatum: 3.1.1982

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Geboortedatum: 3.1.1961

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Geboortedatum: 10.9.1970

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Geboortedatum: 22.7.1954

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Geboortedatum: 17.7.1972

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Geboortedatum: 1.2.1970

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Geboortedatum: 11.8.1993

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Geboortedatum: 5.11.1953

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Geboortedatum: 28.9.1957

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Geboortedatum: 30.8.1966

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Geboortedatum: 21.11.1962

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Geboortedatum: 24.12.1974

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Geboortedatum: 21.9.1959

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Geboortedatum: 6.8.1975

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Geboortedatum: 8.7.1963

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Geboortedatum: 21.5.1958

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Geboortedatum: 6.2.1964

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Geboortedatum: 8.11.1963

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Geboortedatum: 19.9.1981

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Geboortedatum: 31.1.1969

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Geboortedatum: 25.3.1968

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Geboortedatum: 22.5.1972

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Geboortedatum: 8.8.1948

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Geboortedatum: 15.8.1971

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Geboortedatum: 9.4.1985

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Geboortedatum: 24.7.1976

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Geboortedatum: 4.7.1958

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Geboortedatum: 15.4.1982

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Geboortedatum: 19.8.1977

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Geboortedatum: 1.3.1957

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Geboortedatum: 19.4.1967

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Geboortedatum: 25.4.1952

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Geboortedatum: 4.2.1975

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Geboortedatum: 26.10.1974

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Geboortedatum: 8.4.1963

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Geboortedatum: 20.12.1971

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Geboortedatum: 11.6.1978

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Geboortedatum: 22.11.1955

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Geboortedatum: 23.12.1963

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Geboortedatum: 20.10.1976

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Geboortedatum: 25.1.1962

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Geboortedatum: 20.6.1971

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Geboortedatum: 17.10.1966

Geslacht: vrouw

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Geboortedatum: 27.4.1988

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Geboortedatum: 18.6.1986

Geslacht: man

Lid van de Doema dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Luhansk heeft geratificeerd.

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Geboortedatum: 14.9.1965

Geslacht: man

Vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad. Steunde als lid van de Nationale Veiligheidsraad de onmiddellijke erkenning door Rusland van de twee zelfverklaarde republieken.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Geboortedatum: 3.5.1966

Geslacht: man

Premier van de Russische Federatie. Steunde als lid van de Nationale Veiligheidsraad de onmiddellijke erkenning door Rusland van de twee zelfverklaarde republieken.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Geboortedatum: 11.5.1961

Geslacht: man

Minister van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie. Steunde als lid van de Nationale Veiligheidsraad de onmiddellijke erkenning door Rusland van de twee zelfverklaarde republieken.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Geboortedatum: 31.1.1953

Geslacht: man

Speciale vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie inzake Milieuactiviteiten, Ecologie en Vervoer. Steunde als lid van de Nationale Veiligheidsraad de onmiddellijke erkenning door Rusland van de twee zelfverklaarde republieken.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Geboortedatum: 10.11.1965

Geslacht: man

Vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het centraal federaal district, hoofdstaatsadviseur van de Russische Federatie. Steunde als lid van de Nationale Veiligheidsraad de onmiddellijke erkenning door Rusland van de twee zelfverklaarde republieken.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Geboortedatum: 1977

Functie: hoofd van de grensgroep Gomel

Rang: kolonel

Geboorteplaats: Kharkov, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: man

Vladislav Bruev is het hoofd van de Belarussische grensgroep Gomel. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de beveiliging van de grens in de oblast Gomel, met inbegrip van de grens tussen Belarus en Oekraïne, en de doorgang van personen en goederen over die grens. Tijdens de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 zijn Russische troepen de grens tussen Belarus en Oekraïne overgestoken in de oblast Gomel. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Functie: hoofd van het grensdetachement Mozyr

Rang: kolonel

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: man

Oleg Eibatov is het hoofd van het grensdetachement Mozyr. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de beveiliging van de grens in de regio Mozyr, met inbegrip van de grens tussen Belarus en Oekraïne, en de doorgang van personen en goederen over die grens. Tijdens de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 zijn Russische troepen de grens tussen Belarus en Oekraïne overgestoken in de regio Mozyr. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Functie: hoofd van het grensdetachement Pinsk

Rang: kolonel

Geboortedatum: 1979

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: man

Dmitry Vinnikov is het hoofd van het grensdetachement Pinsk. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de beveiliging van de grens in de regio Pinsk, met inbegrip van de grens tussen Belarus en Oekraïne, en de doorgang van personen en goederen over deze grens. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 heeft ondersteund. Tijdens de Russische militaire agressie tegen Oekraïne zijn Russische troepen de grens tussen Belarus en Oekraïne overgestoken in de regio Pinsk. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Functie: stafchef van militaire eenheid 65408/luchtmachtbasis van Luninets.

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: man

Aleksandr Pashkevich is de stafchef van de Belarussische eenheid 65408/luchtmachtbasis van Luninets. In deze hoedanigheid nam hij deel aan de Russische militaire opbouw op de luchtmachtbasis van Luninets, die deel uitmaakte van de voorbereiding en facilitering van de militaire agressie van 24 februari 2022. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne heeft ondersteund. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович)

Functie: Militair piloot, kolonel, onderbevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingstroepen, hoofd luchtvaart van Belarus, bevelhebber van militaire eenheid 06752 / luchtmachtbasis Machulischi

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: man

Kolonel Andrei Lukyanovich is een militair piloot, onderbevelhebber van de Belarussische luchtmacht en de luchtverdedigingstroepen / hoofd luchtvaart van Belarus, en de bevelhebber van militaire eenheid 06752 / luchtmachtbasis Machulischi. In die hoedanigheid heeft hij deelgenomen aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Rusland en Belarus die voorafgingen aan de militaire opbouw aan de Oekraïense grens, waarmee de militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 werd voorbereid. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie in Oekraïne heeft ondersteund. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Functie: bevelhebber van de 116e Guards Assault Aviation Radomskaya Red Banner Base/luchtmachtbasis Lida

Nationaliteit: Belarus

Geslacht: man

Aleksandr Krivets is de bevelhebber van de Belarussische 116e Guards Assault Aviation Radomskaya Red Banner Base/luchtmachtbasis Lida. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de militaire agressie van Rusland heeft ondersteund. In die hoedanigheid heeft hij deelgenomen aan de Russische militaire opbouw op de luchtmachtbasis Lida, voorafgaand aan de Russische militaire agressie van 24 februari 2022. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Functie: militair piloot, kolonel, bevelhebber van militaire eenheid 54804, bevelhebber van de 61e Fighter Air Base/luchtmachtbasis Baranovichi

Nationaliteit: Belarus

Geslacht: man

Kolonel Yuri Pyzhik is een militair piloot en bevelhebber van de 61e Fighter Air Base/luchtmachtbasis Baranovichi. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne heeft ondersteund. In die hoedanigheid heeft hij deelgenomen aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Rusland en Belarus die voorafgingen aan de militaire opbouw aan de grens met Oekraïne, waarmee de Russische militaire agressie van 24 februari 2022 werd voorbereid. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Functie: chef-staf - eerste onderbevelhebber van het Westerse operationele commando

Geboortedatum: 11.7.1972

Geboorteplaats: gemeente Kamenyuki, district Kamenetsky, regio Brest, ex-USSR (nu Belarus)

Nationaliteit: Belarus

Geslacht: man

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk is chef-staf en eerste onderbevelhebber van het Belarussische Westerse operationele commando. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de militaire agressie van Rusland heeft ondersteund. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de deelname van de troepen onder zijn bevel aan de gezamenlijke Belarussische-Russische militaire oefeningen die voorafgingen aan de militaire opbouw aan de Oekraïense grens, waarmee de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 werd voorbereid en gefaciliteerd. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Functie: chef van het Directoraat gevechtstraining van de strijdkrachten

Rang: generaal-majoor

Geboortedatum: 1.1.1968

Geboorteplaats: oblast Gomel, ex-USSR (nu Belarus)

Nationaliteit: Belarus

Geslacht: man

Andrei Konstantinovich Nekrashevich is de chef van het Directoraat gevechtstraining van de strijdkrachten van de Republiek Belarus. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 heeft ondersteund. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de gezamenlijke gevechtstrainingen van de Belarussische en buitenlandse strijdkrachten. Hij sprak in het openbaar zijn lof uit voor de gezamenlijke Belarussische-Russische militaire oefeningen waarmee de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 werd voorbereid en gefaciliteerd. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Geboortedatum: 14.5.1969

Geboorteplaats: Velyka Pader, district Slutsk, regio Minsk, ex-USSR (nu Belarus)

Nationaliteit: Belarus

Geslacht: man

Viktor Vladimirovich Gulevich is de chef van de Generale Staf van de Belarussische strijdkrachten Eerste vice-minister van Defensie van de Republiek Belarus. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne heeft ondersteund. In deze hoedanigheid steunde en superviseerde hij de gezamenlijke Belarussische-Russische militaire oefeningen waarmee de Russische militaire agressie van 24 februari 2022 werd voorbereid en gefaciliteerd, en liet hij zich er in het openbaar over uit. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH

(Вольфович Александр Григорьевич)

Functie: staatssecretaris van de Veiligheidsraad

Nationaliteit: Belarus

Geslacht: man

Volfovich Aleksandr Grigoryevich is de staatssecretaris van de Veiligheidsraad van de Republiek Belarus en had volgens lokale militaire bronnen het toezicht over de militaire oefening "Allied Resolve 2022", waarmee de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 werd voorbereid en gefaciliteerd. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK

Functie: viceminister van Defensie van Belarus, generaal-majoor

Nationaliteit: Belarus

Geslacht: man

Andrey Zhuk is de viceminister van Defensie van de Republiek Belarus. In die hoedanigheid heeft hij deelgenomen aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Rusland en Belarus die voorafgingen aan de militaire opbouw aan de grens met Oekraïne, waarmee de Russische militaire agressie van 24 februari 2022 werd voorbereid en gefaciliteerd. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO

Functie: Generaal-majoor, viceminister van Defensie voor Bewapening, chef Bewapening

Geboortedatum: 2.4.1968

Geboorteplaats: Kostyukovichi, regio Mogilyov

Geslacht: man

Sergei Simonenko is generaal-majoor, viceminister van Defensie voor Bewapening, chef Bewapening van de Republiek Belarus. Hij maakt deel uit van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 heeft gesteund en gefaciliteerd, met name door in de weken voorafgaand aan de gewapende agressie gezamenlijke oefeningen van de strijdkrachten van Belarus en Rusland te organiseren en eraan deel te nemen. In zijn functie van generaal-majoor en viceminister van Defensie voor Bewapening van de Republiek Belarus is Sergei Simonenko derhalve verantwoordelijk voor en biedt hij actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO

Functie: Generaal-majoor, viceminister van Defensie voor Logistiek, hoofd van Logistiek

Geboorteplaats: Pleshchenitsy, regio Minsk.

Geslacht: man

Andrei Burdyko is generaal-majoor, viceminister van Defensie voor Logistiek, hoofd van Logistiek van de Republiek Belarus. Hij maakt deel uit van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 heeft gesteund en gefaciliteerd, met name door in de weken voorafgaand aan de militaire agressie gezamenlijke oefeningen van de strijdkrachten van Belarus en Rusland te organiseren en eraan deel te nemen. In zijn functie van generaal-majoor en viceminister van Defensie voor Logistiek van de Republiek Belarus is Andrei Burdyko derhalve verantwoordelijk voor en biedt hij actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Geslacht: man

Nikolai Rogashchuk is medewerker van Aliksandr Lukashenka en inspecteur van de regio Gomel. In deze functie verleende hij steun aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Rusland en Belarus waarmee de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 werd voorbereid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Functie: Generaal-majoor, bevelhebber van de strijdkrachten voor speciale operaties

Geboortedatum: 3.9.1967

Geboorteplaats: Boedapest, Hongarije

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: man

Vadim Denisenko is generaal-majoor, bevelhebber van de strijdkrachten voor speciale operaties. In die hoedanigheid heeft hij deelgenomen aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Rusland en Belarus die voorafgingen aan de militaire opbouw aan de grens met Oekraïne, waarmee de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 werd voorbereid. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne heeft ondersteund. Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Functie: Luitenant-kolonel, bevelhebber van eenheid 65408/vliegveld van Luninets

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: man

Aleksandr Lozitsky is een luitenant-kolonel van het Belarussische leger en bevelhebber van eenheid 65408/vliegveld van Luninets. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne heeft ondersteund. In die hoedanigheid heeft hij deelgenomen aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Rusland en Belarus die voorafgingen aan de militaire opbouw aan de grens met Oekraïne, waarmee de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 werd voorbereid.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Functie: Generaal-majoor, bevelhebber van het Westerse operationele commando

Geboortedatum: 5.2.1971

Geboorteplaats: Mogilev, ex-USSR (nu Belarus)

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: man

Igor Viktorovich Demidenko is generaal-majoor, bevelhebber van het Westerse operationele commando van de Republiek Belarus. Hij is lid van het Belarussische leger, dat de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022 heeft ondersteund. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de deelname van troepen onder zijn bevel aan de gezamenlijke Belarussische-Russische militaire oefeningen waarmee de Russische militaire agressie tegen Oekraïne werd voorbereid en gefaciliteerd. Tevens nam hij deel aan en hield hij toezicht op de deelname van zijn troepen aan die oefeningen.

Igor Viktorovich Demidenko is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(alias Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Geboortedatum: 1968

Geboorteplaats: Kozlovshchina, district Dyatlovo, oblast Grodno

Telefoonnummer: (+ 375 162 ) 21-23-32

Geslacht: man

Yuri Vitoldovich Shuleyko is voorzitter van het uitvoerend comité van de regio Brest. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor mobilisatie en civiele verdediging, alsmede voor zijn interactie met militaire organisaties, onder meer ten tijde van de gezamenlijke militaire oefeningen van Rusland en Belarus die plaatsvonden in de buurt van Brest in de aanloop naar de Russische militaire agressie tegen Oekraïne van 24 februari 2022.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Functie: Voorzitter van het uitvoerend comité van de regio Gomel

Geboortedatum: 23.7.1974

Geboorteplaats: Burdevichi, district Korelichi, ex-USSR (nu Belarus)

Nationaliteit: Belarussisch

Geslacht: man

Ivan Ivanovich Krupko is de voorzitter van het uitvoerend comité van de regio Gomel. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de interactie tussen de lokale uitvoerende en administratieve organen van de regio en de militaire autoriteiten, alsmede voor de uitvoering van kwesties van defensie en staatsveiligheid. In de regio Gomel vonden gezamenlijke militaire oefeningen van Rusland en Belarus plaats die voorafgingen aan de Russische militaire agressie tegen Oekraïne.

Hij is derhalve verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN*

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Functie: president van de Russische Federatie

Geboortedatum: 7.10.1952

Geboorteplaats: Leningrad (nu Sint-Petersburg), voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: man

Vladimir Putin is de president van de Russische Federatie.

Op 22 februari 2022 ondertekende hij een decreet waarbij hij de "onafhankelijkheid en soevereiniteit" van de niet door de regering gecontroleerde gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk in Oekraïne erkende en stuurde hij Russische gewapende troepen naar deze gebieden.

Op 24 februari 2022 gaf hij het bevel voor een militaire operatie in Oekraïne en zetten Russische gewapende troepen een aanval op Oekraïne in.

Deze aanval vormt een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV*

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Functie: minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie

Geboortedatum: 21.3.1950

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: man

Minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie.

Steunde als lid van de Russische Veiligheidsraad de onmiddellijke erkenning door Rusland van de twee zelfverklaarde republieken.

Sergey Lavrov is verantwoordelijk voor en biedt actief steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen.

25.2.2022”

*

De eerste alinea van artikel 1 is niet van toepassing op deze persoon

*

De eerste alinea van artikel 1 is niet van toepassing op deze persoon


Top