EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0522

2013/522/EU: Besluit van de Raad van 7 oktober 2013 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

PB L 282 van 24.10.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
PB L 282 van 24.10.2013, p. 4–5 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/522/oj

Related international agreement

24.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 282/13


BESLUIT VAN DE RAAD

van 7 oktober 2013

betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

(2013/522/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 79, lid 3, juncto artikel 218, lid 6, onder a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Besluit 2013/77/EU van de Raad (1) is de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven („de overeenkomst”) namens de Unie ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

(2)

De overeenkomst dient te worden goedgekeurd.

(3)

Bij artikel 18 van de overeenkomst wordt een Gemengd Comité overname ingesteld, dat overeenkomstig artikel 18, lid 5, van de overeenkomst zijn reglement van orde dient vast te stellen. Er dient een vereenvoudigde procedure te worden gevolgd voor het aannemen van het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité overname ten aanzien van de vaststelling van dit reglement van orde.

(4)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol (nr. 21) betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, en onverminderd artikel 4 van dat protocol, neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel aan de vaststelling van dit besluit en is het derhalve niet bindend voor, noch van toepassing op het Verenigd Koninkrijk.

(5)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol (nr. 21) betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, en onverminderd artikel 4 van dat protocol, neemt Ierland niet deel aan de aanneming van dit besluit en is het derhalve niet bindend voor, noch van toepassing op Ierland.

(6)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol (nr. 22) betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit; dit besluit is bijgevolg niet bindend voor, noch van toepassing op Denemarken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven („de overeenkomst”), wordt hierbij namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die gemachtigd is (zijn) om namens de Unie over te gaan tot de in artikel 22, lid 2, van de overeenkomst (2) bedoelde kennisgeving, waarmee de instemming van de Unie om door de overeenkomst gebonden te zijn tot uiting wordt gebracht.

Artikel 3

De Commissie, bijgestaan door deskundigen uit de lidstaten, vertegenwoordigt de Unie in het bij artikel 18 van de overeenkomst ingestelde Gemengd Comité overname.

Artikel 4

Na raadpleging van een door de Raad aangewezen bijzonder comité bepaalt de Commissie het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité overname ten aanzien van de vaststelling van het reglement van orde van het comité overeenkomstig artikel 18, lid 5, van de overeenkomst.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 7 oktober 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BERNATONIS


(1)  PB L 37 van 8.2.2013, blz. 1.

(2)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal bekendgemaakt worden in het Publicatieblad van de Europese Unie door het secretariaat-generaal van de Raad.


Top