EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1198

Verordening (EU) 2016/1198 van de Commissie van 22 juli 2016 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)

C/2016/4622

PB L 198 van 23.7.2016, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1198/oj

23.7.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 198/10


VERORDENING (EU) 2016/1198 VAN DE COMMISSIE

van 22 juli 2016

tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (1), en met name artikel 31, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Methylisothiazolinone is door middel van vermelding 57 in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 als conserveermiddel in cosmetische producten toegestaan in concentraties van ten hoogste 0,01 gewichtsprocent (100 ppm).

(2)

Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) heeft op 12 december 2013 een advies uitgebracht over de veiligheid van methylisothiazolinone (uitsluitend sensibilisatie) (2).

(3)

Het WCCV heeft geconcludeerd dat uit de huidige klinische gegevens blijkt dat 100 ppm methylisothiazolinone in cosmetische producten niet veilig is voor de consument. Voor cosmetische producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld (met inbegrip van „vochtige doekjes”) werden geen veilige concentraties van methylisothiazolinone voor de inductie van contactallergie of elicitatie aangetoond.

(4)

In het licht van bovenvermeld advies van het WCCV is het van belang het stijgende aantal allergieën ten gevolge van methylisothiazolinone tegen te gaan en derhalve mag deze stof niet worden gebruikt in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld.

(5)

Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De toepassing van bovenvermeld verbod moet worden uitgesteld om de bedrijven in staat te stellen de nodige aanpassingen in hun productformuleringen aan te brengen. In het bijzonder moeten ondernemingen nadat deze verordening in werking is getreden zes maanden de tijd krijgen om producten die aan de eisen voldoen in de handel te brengen en om producten die niet langer aan de eisen voldoen uit de handel te nemen.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Vanaf 12 februari 2017 worden alleen cosmetische producten die aan de eisen van deze verordening voldoen op de markt van de Unie aangeboden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

(2)  SCCS/1521/13 Herziening van 27 maart 2014.


BIJLAGE

In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt vermelding 57 vervangen door:

Ref. nr.

Identiteit van de stof

Voorwaarden

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„57

2-Methyl-2H-isothiazool-3-on

Methylisothiazolinone (1)

2682-20-4

220-239-6

Producten die worden af-, uit- of weggespoeld

0,01 %

 

 


(1)  Methylisothiazolinone is ook gereguleerd in vermelding 39 van bijlage V in een mengsel met methylchloroisothiazolinone. De twee vermeldingen sluiten elkaar uit: het gebruik van het mengsel van methylchloroisothiazolinone (en) methylisothiazolinone is onverenigbaar met het gebruik van methylisothiazolinone alleen in hetzelfde product.”.


Top