EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1198

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1198 z 22. júla 2016, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (Text s významom pre EHP)

C/2016/4622

Ú. v. EÚ L 198, 23.7.2016, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1198/oj

23.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1198

z 22. júla 2016,

ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 1,

keďže:

(1)

Na základe položky 57 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa látka Methylisothiazolinone môže používať ako konzervačná látka v kozmetických výrobkoch, a to v koncentráciách do 0,01 % hmotnostných (100 ppm).

(2)

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (ďalej len „VVBS“) prijal 12. decembra 2013 stanovisko k bezpečnosti látky Methylisothiazolinone (len pokiaľ ide o senzibilizáciu) (2).

(3)

VVBS dospel k záveru, že na základe aktuálnych klinických údajov nie je používanie látky methylisothiazolinone v kozmetických výrobkoch v koncentrácii 100 ppm pre spotrebiteľa bezpečné. V prípade nezmývateľných kozmetických výrobkov (vrátane tzv. vlhčených utierok) neboli primerane preukázané žiadne bezpečné koncentrácie látky Methylisothiazolinone, pri ktorých by nedochádzalo k vzniku kontaktnej alergie alebo alergickej reakcie.

(4)

Vzhľadom na uvedené stanovisko VVBS je potrebné zaoberať sa zvýšeným výskytom alergií vyvolaných látkou Methylisothiazolinone, a preto by sa jej používanie v nezmývateľných kozmetických výrobkoch malo zakázať.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1223/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Uplatňovanie uvedeného zákazu by sa malo odložiť, aby výrobné odvetvie mohlo uskutočniť potrebné zmeny v zložení výrobkov. Podnikom by sa predovšetkým mala poskytnúť lehota šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, v ktorej budú môcť uviesť na trh výrobky, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a stiahnuť z trhu výrobky, ktoré nie sú v súlade s ním.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Od 12. februára 2017 sa na trh Únie môžu uvádzať a môžu sa na ňom sprístupňovať len kozmetické výrobky, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1521/13, prepracované 27. marca 2014.


PRÍLOHA

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa položka 57 nahrádza takto:

Referenčné číslo

Identifikácia látky

Podmienky

Znenie podmienok použitia a upozornení

Chemický názov/INN

Názov v jednotnom zozname zložiek

CAS číslo

EC číslo

Typ výrobku, časti tela

Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku

Iné

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„57

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón

Methylisothiazolinone (1)

2682-20-4

220-239-6

Zmývateľné kozmetické výrobky

0,01 %

 

 


(1)  Pre látku Methylisothiazolinone platia aj ustanovenia položky 39 prílohy V v zmesi s látkou Methylchloroisothiazolinone. Obe položky sa navzájom vylučujú: použitie zmesi látok Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone nie je možné v tom istom kozmetickom výrobku zlúčiť s použitím iba samotnej látky Methylisothiazolinone.“


Top