EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0344

Verordening (EU) nr. 344/2013 van de Commissie van 4 april 2013 tot wijziging van de bijlagen II, III, V en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten Voor de EER relevante tekst

PB L 114 van 25.4.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/344/oj

25.4.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/1


VERORDENING (EU) Nr. 344/2013 VAN DE COMMISSIE

van 4 april 2013

tot wijziging van de bijlagen II, III, V en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (1), en met name artikel 31, leden 1 en 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1223/2009 is van toepassing met ingang van 11 juli 2013 en komt dan in de plaats van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderling aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (2). Om een soepele overgang mogelijk te maken is het de marktdeelnemers echter toegestaan om vóór het verstrijken van die overgangsperiode cosmetische producten op de markt te brengen die in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 1223/2009.

(2)

De bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 zijn in overeenstemming met de stand van de wetenschap ten tijde van de vaststelling van het voorstel voor die verordening door de Commissie op 5 februari 2008. Sindsdien zijn de bijlagen bij Richtlijn 76/768/EEG herhaaldelijk gewijzigd.

(3)

Verscheidene van die wijzigingen van de bijlagen bij Richtlijn 76/768/EEG hielden verband met mogelijke risico’s voor de menselijke gezondheid en voegden daarom de nodige maatregelen toe om de volksgezondheid te beschermen. In verband met de juridische duidelijkheid en de mogelijkheid om vóór 11 juli 2013 te voldoen aan Verordening (EG) nr. 1223/2009 in plaats van aan Richtlijn 76/768/EEG moeten de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 dus ook gewijzigd worden om een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid te waarborgen.

(4)

De bijlagen bij Richtlijn 76/768/EEG zijn ook enige malen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang aangepast, met inachtneming van de bescherming van de volksgezondheid. Dit heeft ertoe geleid dat de bijlagen bij Richtlijn 76/768/EEG nu beter aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang aangepast zijn dan de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1223/2009. De desbetreffende wijzigingen moeten daarom ook in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 worden aangebracht.

(5)

Aan sommige stoffen is geen naam toegekend volgens een internationaal erkende nomenclatuur, zoals de internationale nomenclatuur voor cosmetische ingrediënten (INCI). Die stoffen worden dan met hun geurstofnamen („perfuming names”) aangeduid. Daarom moeten de geurstofnamen in kolom c van bijlage III (naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten) worden vermeld.

(6)

Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III, V en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 11 juli 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 april 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

(2)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.


BIJLAGE

1)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding met referentienummer 167 komt als volgt te luiden:

„167

4-Aminobenzoëzuur en esters daarvan met niet-gesubstitueerde aminogroep

150-13-0

205-753-0”

b)

de vermelding met referentienummer 450 komt als volgt te luiden:

„450

Etherische olie van verbena (Lippia citriodora Kunth.) en derivaten daarvan andere dan het absolue bij gebruik als geurstof

8024-12-2

285-515-0”

c)

de vermelding met referentienummer 1136 komt als volgt te luiden:

„1136

Exsudaat van Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (perubalsam, ruw) bij gebruik als geurstof

8007-00-9

232-352-8”

d)

de vermeldingen met de volgende referentienummers worden toegevoegd:

„1329

4-[(4-Aminofenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen)methyl]-o-toluïdine en hydrochloride daarvan (Basic Violet 14; CI 42510), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

3248-93-9/632-99-5 (HCl)

221-832-2/211-189-6 (HCl)

1330

4-(2,4-Dihydroxyfenylazo)benzeensulfonzuur en natriumzout daarvan (Acid Orange 6; CI 14270), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2050-34-2/547-57-9 (Na)

218-087-0/208-924-8 (Na)

1331

4-(Fenylazo)-3-hydroxy-2-naftoëzuur en calciumzout daarvan (Pigment Red 64:1; CI 15800), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

27757-79-5/6371-76-2 (Ca)

248-638-0/228-899-7 (Ca)

1332

2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xantheen-9-yl)benzoëzuur; fluoresceïne en dinatriumzout daarvan (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2321-07-5/518-47-8 (Na)

219-031-8/208-253-0 (Na)

1333

4′,5′-Dibroom-3′,6′-dihydrospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xantheen]-3-on; 4′,5′-dibroomfluoresceïne; (Solvent Red 72) en dinatriumzout daarvan (CI 45370), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

596-03-2/4372-02-5 (Na)

209-876-0/224-468-2 (Na)

1334

2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabroomxantheen-9-yl)benzoëzuur; fluoresceïne, 2′,4′,5′,7′-tetrabroom-; (Solvent Red 43), dinatriumzout daarvan (Acid Red 87; CI 45380) en aluminiumzout daarvan (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)

239-138-3/241-409-6 (Na)/240-005-7 (Al)

1335

Xanthylium, 9-(2-carboxyfenyl)-3-[(2-methylfenyl)amino]-6-[(2-methyl-4-sulfofenyl)amino]-, inwendig zout en natriumzout daarvan (Acid Violet 9; CI 45190), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

10213-95-3/6252-76-2 (Na)

-/228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-Dihydroxy-4′,5′-dijoodspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xantheen]-3-on; (Solvent Red 73) en dinatriumzout daarvan (Acid Red 95; CI 45425), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

38577-97-8/33239-19-9 (Na)

254-010-7/251-419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-Tetrajoodfluoresceïne, dinatriumzout daarvan (Acid Red 51; CI 45430) en aluminiumzout daarvan (Pigment Red 172 Aluminium lake), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)

240-046-0/240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)

1338

1-Hydroxy-2,4-diaminobenzeen (2,4-diaminofenol) en dihydrochloride daarvan (2,4-Diaminophenol HCl), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

95-86-3/137-09-7 (HCl)

202-459-4/205-279-4 (HCl)

1339

1,4-Dihydroxybenzeen (Hydroquinone), met uitzondering van de vermelding met referentienummer 14 in bijlage III

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-Anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]dimethylammoniumchloride (Basic Blue 26; CI 44045), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2580-56-5

219-943-6

1341

Dinatrium-3-[(2,4-dimethyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxynaftaleen-1-sulfonaat (Ponceau SX; CI 14700), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinatriumtris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaftaleen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferraat(3-) (Acid Green 1; CI 10020), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(Fenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) en zouten daarvan, indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-Ethoxyfenyl)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) en zouten daarvan, indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-Chloor-4-nitrofenyl)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) en zouten daarvan, indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2814-77-9

220-562-2

1346

3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichloorfenyl)azo]naftaleen-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) en zouten daarvan, indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-Chloor-2,4-dimethoxyfenyl)-4-[[5-[(diëthylamino)sulfonyl]-2-methoxyfenyl]azo]-3-hydroxynaftaleen-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) en zouten daarvan, indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinatrium-4-[(5-chloor-4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoaat (Pigment Red 48; CI 15865), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

3564-21-4

222-642-2

1349

Calcium-3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naftyl)azo]-2-naftoaat (Pigment Red 63:1; CI 15880), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinatrium-3-hydroxy-4-(4′-sulfonatonaftylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat (Acid Red 27; CI 16185), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-Dichloor[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[Cyclohexylideenbis[(2-methyl-4,1-fenyleen)azo]]bis[4-cyclohexylfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6706-82-7

229-754-0

1353

1-[4-(Fenylazo)fenylazo]-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranatrium-6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1-naftyl]azo]naftaleen-2,7-disulfonaat (Food Black 2; CI 27755), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2118-39-0

218-326-9

1355

Ethaanaminium, N-(4-((4-diëthylamino)fenyl)(2,4-disulfofenyl)methyleen)-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen)-N-ethyl-, hydroxide, inwendig zout, natriumzout (Acid Blue 1; CI 42045), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

129-17-9

204-934-1

1356

Ethaanaminium, N-(4-((4-diëthylamino)fenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfofenyl)methyleen)-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen)-N-ethyl-, hydroxide, inwendig zout, calciumzout (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

3536-49-0

222-573-8

1357

Benzeenmethaanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfofenyl)methyl)amino)fenyl)(4-hydroxy-2-sulfofenyl)methyleen)-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen)-3-sulfo-, hydroxide, inwendig zout, dinatriumzout (Fast Green FCF; CI 42053), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-Isobenzofurandion, reactieproducten met methylchinoline en chinoline (Solvent Yellow 33; CI 47000), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosine (CI 50420), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

8005-03-6

1360

8,18-Dichloor-5,15-diëthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-Dihydroxyantrachinon (Pigment Red 83; CI 58000), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

72-48-0

200-782-5

1362

Trinatrium-8-hydroxypyreen-1,3,6-trisulfonaat (Solvent Green 7; CI 59040), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6358-69-6

228-783-6

1363

1-Hydroxy-4-(p-toluïdino)antrachinon (Solvent Violet 13; CI 60725), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-Bis(p-tolylamino)antrachinon (Solvent Green 3; CI 61565), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

128-80-3

204-909-5

1365

6-Chloor-2-(6-chloor-4-methyl-3-oxobenzo[b]thieen-2(3H)-ylideen)-4-methylbenzo[b]thiofeen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-Dihydrochino[2,3-b]acridine-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

1047-16-1

213-879-2

1367

29H,31H-Ftalocyaninato(2-)-N 29,N 30,N 31,N 32)koper (Pigment Blue 15; CI 74160), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

147-14-8

205-685-1

1368

Dinatrium-[29H,31H-ftalocyaninedisulfonato(4-)- N 29,N 30,N 31,N 32]cupraat(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

1330-38-7

215-537-8

1369

Polychloorkoperftalocyanine (Pigment Green 7; CI 74260), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

1328-53-6

215-524-7

1370

Diëthyleenglycol (DEG); 2,2′-oxydiëthanol voor sporen, zie bijlage III

111-46-6

203-872-2

1371

Phytonadion [INCI]/fytomenadion [INN]

84-80-0/81818-54-4

201-564-2/279-833-9

1372

2-Aminofenol (o-Aminophenol (CI 76520)) en zouten daarvan

95-55-6/67845-79-8/51-19-4

202-431-1/267-335-4”

2)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermeldingen met de referentienummers 8, 9 en 10 komen als volgt te luiden:

„8

N-gesubstitueerde derivaten van p-fenyleendiamine en zouten daarvan, N-gesubstitueerde derivaten van o-fenyleendiamine (1), met uitzondering van de elders in deze bijlage en onder de nummers 1309, 1311 en 1312 in bijlage II opgenomen derivaten

 

 

 

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Algemeen gebruik

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Bevat fenyleendiaminen.

Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers of wenkbrauwen.”

b)

Professioneel gebruik

Voor a) en b):Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 3 %, berekend als vrije base

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Bevat fenyleendiaminen.

Geschikte handschoenen dragen.”

8a

p-Fenyleendiamine en zouten daarvan

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3/624-18-0/16245-77-5

203-404-7/210-834-9/240-357-1

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Algemeen gebruik

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Bevat fenyleendiaminen.

Niet gebruiken voor het verven van wimpers of wenkbrauwen.”

b)

Professioneel gebruik

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2 %, berekend als vrije base

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Bevat fenyleendiaminen.

Geschikte handschoenen dragen.”

9

Methylfenyleendiaminen, N-gesubstitueerde derivaten en zouten daarvan (1), met uitzondering van de onder referentienummer 9a in deze bijlage genoemde stof en onder de nummers 364, 1310 en 1313 in bijlage II opgenomen stoffen

 

 

 

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Algemeen gebruik

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).

Niet gebruiken voor het verven van wimpers of wenkbrauwen.”

b)

Professioneel gebruik

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 5 %, berekend als vrije base

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).

Geschikte handschoenen dragen.”

9a

Tolueen-2,5-diamine en zouten daarvan

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate

95-70-5/615-50-9

202-442-1/210-431-8

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Algemeen gebruik

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).

Niet gebruiken voor het verven van wimpers of wenkbrauwen.”

b)

Professioneel gebruik

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 4 %, berekend als vrije base

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).

Geschikte handschoenen dragen.”

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

de vermelding met referentienummer 12 komt als volgt te luiden:

„12

Waterstofperoxide en andere verbindingen of mengsels waaruit waterstofperoxide vrijkomt, zoals ureum-waterstofperoxide en zinkperoxide

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Haarproducten

a)

12 % H2O2 (40 volumedelen), aanwezig of vrijkomend

 

a)

Geschikte handschoenen dragen

b)

Huidproducten

b)

4 % H2O2, aanwezig of vrijkomend

a), b), c), e)

Bevat waterstofperoxide

Contact met de ogen vermijden

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen

c)

Nagelverstevigers

c)

2 % H2O2, aanwezig of vrijkomend

d)

Mondproducten, met inbegrip van mondspoelmiddelen, tandpasta en tandbleekmiddelen

d)

≤ 0,1 % H2O2, aanwezig of vrijkomend

e)

Tandbleekmiddelen

e)

Tussen 0,1 % en 6 % H2O2, aanwezig of vrijkomend

e)

Alleen te verkopen aan beoefenaren der tandheelkunde.

Voor elke gebruikscyclus, eerste gebruik door beoefenaren der tandheelkunde zoals omschreven in Richtlijn 2005/36/EG (2) of onder hun rechtstreeks toezicht als een gelijkwaardig veiligheidsniveau gewaarborgd is. Vervolgens alleen ter beschikking van de consument te stellen voor de rest van de gebruikscyclus

Niet gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar

e)

Concentratie van H2O2, aanwezig of vrijkomend, uitgedrukt als percentage

Niet gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar

Alleen te verkopen aan beoefenaren der tandheelkunde. Voor elke gebruikscyclus, het eerste gebruik uitsluitend door beoefenaren der tandheelkunde of onder hun rechtstreeks toezicht als een gelijkwaardig veiligheidsniveau gewaarborgd is. Vervolgens alleen ter beschikking van de consument te stellen voor de rest van de gebruikscyclus

c)

de vermelding met referentienummer 14 komt als volgt te luiden:

„14

Hydrochinon

Hydro quinone

123-31-9

204-617-8

Kunstnagels

0,02 % (na menging voor gebruik)

Alleen voor professioneel gebruik

Alleen voor professioneel gebruik

Huidcontact voorkomen

Gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen”

d)

de vermelding met referentienummer 16 komt als volgt te luiden:

„16

1-Naftol en zouten daarvan

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1 %, berekend als vrije base

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.” ”

e)

de vermelding met referentienummer 22 komt als volgt te luiden:

„22

Resorcinol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

1.

Algemeen gebruik

a)

1.

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Bevat resorcinol.

Na het aanbrengen het haar goed spoelen.

Niet gebruiken voor het verven van wimpers of wenkbrauwen.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

2.

Professioneel gebruik

Voor 1 en 2: Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2,5 %, berekend als vrije base

2.

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik. Bevat resorcinol.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarlotions en shampoo

b)

0,5 %

b)

Bevat resorcinol”

f)

de vermeldingen met de referentienummers 26 tot en met 43 komen als volgt te luiden:

„26

Ammoniummonofluorofosfaat

Ammonium Monofluorophosphate

20859-38-5/66115-19-3

— / —

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat ammoniummonofluorofosfaat.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

27

Dinatriummonofluorofosfaat

Sodium Monofluorophosphate

10163-15-2/7631-97-2

233-433-0/231-552-2

Mondproducten

0,15 % berekend als F

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat dinatriummonofluorofosfaat.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

28

Dikaliummonofluorofosfaat

Potassium Monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat dikaliummonofluorofosfaat.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

29

Calciummonofluorofosfaat

Calcium Monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat calciummonofluorofosfaat.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

30

Calciumfluoride

Calcium Fluoride

7789-75-5

232-188-7

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat calciumfluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

31

Natriumfluoride

Sodium Fluoride

7681-49-4

231-667-8

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat natriumfluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

32

Kaliumfluoride

Potassium Fluoride

7789-23-3

232-151-5

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat kaliumfluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

33

Ammoniumfluoride

Ammonium Fluoride

12125-01-8

235-185-9

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat ammoniumfluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

34

Aluminiumfluoride

Aluminum Fluoride

7784-18-1

232-051-1

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat aluminiumfluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

35

Tin(II)fluoride

Stannous Fluoride

7783-47-3

231-999-3

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat tin(II)fluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

36

Hexadecylaminehydrofluoride

Cetylamine Hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat hexadecylaminehydrofluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

37

Bis(hydroxyethyl)aminopropylhydroxyethyl-octadecylamine-dihydrofluoride

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat bis(hydroxyethyl)aminopropylhydroxyethyl-octadecylamine-dihydrofluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

38

N,N′,N′-Tris(polyoxyethyleen)-N-hexadecylpropyleendiaminedihydrofluoride

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat N,N′,N′-tris(polyoxyethyleen)-N-hexadecylpropyleendiaminedihydrofluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

39

9-Octadeceenamine-hydrofluoride

Octadecenyl—Ammonium Fluoride

36505-83-6

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat 9-octadeceenaminehydrofluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

40

Dinatriumhexafluorosilicaat

Sodium Fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat dinatriumhexafluorosilicaat.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

41

Dikaliumhexafluorosilicaat

Potassium Fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat dikaliumhexafluorosilicaat.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

42

Ammoniumhexafluorosilicaat

Ammonium Fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat amoniumhexafluorosilicaat.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.

43

Magnesiumhexafluorosilicaat

Magnesium Fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat magnesiumhexafluorosilicaat.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.”

g)

de vermelding met referentienummer 45 komt als volgt te luiden:

„45

Benzylalcohol (3)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

a)

Oplosmiddel

 

Voor andere doeleinden dan om de ontwikkeling van micro-organismen in het product tegen te gaan. Dat doel moet blijken uit de aanbiedingsvorm van het product.

 

b)

Geurstof/aromacomposities/grondstoffen daarvan

b)

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, onder g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld

h)

de vermelding met referentienummer 47 komt als volgt te luiden:

„47

3-Pyridinemethanol-hydrofluoride

Nicomethanol Hydrofluoride

62756-44-9

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat 3-pyridinemethanolhydrofluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.”

i)

de vermelding met referentienummer 56 komt als volgt te luiden:

„56

Magnesiumfluoride

Magnesium Fluoride

7783-40-6

231-995-1

Mondproducten

0,15 % berekend als F.

Bij vermenging met andere fluorverbindingen die zijn toegestaan bij deze bijlage blijft de maximale concentratie van F vastgesteld op 0,15 %

 

Bevat magnesiumfluoride.

Op het etiket van tandpasta met verbindingen die fluor bevatten in een concentratie van 0,1 % tot 0,15 % berekend als F, moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”.”

j)

de vermelding met referentienummer 68 komt als volgt te luiden:

„68”

 

 

 

 

 

 

 

 

k)

de vermeldingen met de referentienummers 72 en 73 komen als volgt te luiden:

„72

7-Hydroxycitronellal

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

a)

Mondproducten

 

a) b)

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, onder g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld

 

b)

Andere producten

b)

1,0 %

73

2-Methoxy-4-(propeen-1-yl)fenol

Isoeugenol

97-54-1/5932-68-3

202-590-7/227-678-2

a)

Mondproducten

 

a) b)

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, onder g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld”

 

b)

Andere producten

b)

0,02 %

l)

de vermeldingen met de referentienummers 88 en 89 komen als volgt te luiden:

„88

d-Limonene; (4R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexeen

Limonene

5989-27-5

227-813-5

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, onder g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld

Peroxidegetal lager dan 20 mmol/l (4)

 

89

Methyloct-2-ynoaat; methylheptinecarbonaat

Methyl 2-Octynoate

111-12-6

203-836-6

a)

Mondproducten

 

a) b)

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, onder g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld

 

b)

Andere producten

b)

0,01 % indien afzonderlijk gebruikt

Indien aanwezig in combinatie met methyloctinecarbonaat, mag het gecombineerde gehalte in het eindproduct niet meer bedragen dan 0,01 % (waarvan niet meer dan 0,002 % methyloctinecarbonaat)

m)

de volgende vermeldingen met de referentienummers 103 tot en met 205 worden ingevoegd:

„103

Abies alba-olie en -extract

Abies Alba Cone Oil;

Abies Alba Cone Extract;

Abies Alba Leaf Oil;

Abies Alba Leaf Cera;

Abies Alba Needle Extract;

Abies Alba Needle Oil

90028-76-5

289-870-2

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Abies pectinata-olie en -extract

Abies Pectinata Oil;

Abies Pectinata Leaf Extract;

Abies Pectinata Needle Extract

Abies Pectinata Needle Oil

92128-34-2

295-728-0

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

106

Abies sibirica-olie en -extract

Abies Sibirica Oil;

Abies Sibirica Needle Extract

Abies Sibirica Needle Oil

91697-89-1

294-351-9

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

107

Abies balsamea-olie en -extract

Abies Balsamea Needle Oil;

Abies Balsamea Needle Extract

Abies Balsamea Resin;

Abies Balsamea Extract

Abies Balsamea Balsam Extract

85085-34-3

285-364-0

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

108

Pinus mugo pumilio-olie en -extract

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

90082-73-8

290-164-1

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

109

Pinus mugo-olie en -extract

Pinus Mugo Leaf Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

110

Pinus sylvestris-olie en -extract

Pinus Sylvestris Oil;

Pinus Sylvestris Leaf extract;

Pinus Sylvestris Leaf Oil;

Pinus Sylvestris Leaf Water;

Pinus Sylvestris Cone Extract;

Pinus Sylvestris Bark Extract;

Pinus Sylvestris Bud Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris twig Leaf Oil

84012-35-1

281-679-2

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

111

Pinus nigra-olie en -extract

Pinus Nigra Bud/Needle Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Oil

90082-74-9

290-165-7

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

112

Pinus palustris-olie en -extract

Pinus Palustris Leaf Extract;

Pinus Palustris Oil

Pinus Palustris Twig Leaf Extract

Pinus Palustris Twig Leaf Oil

97435-14-8/8002-09-3

306-895-7/ —

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

113

Pinus pinaster-olie en -extract

Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

90082-75-0

290-166-2

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

114

Pinus pumila-olie en -extract

Pinus Pumila Twig Leaf Extract

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

115

Pinus-olie en -extract

Pinus Strobus Bark Extract;

Pinus Strobus Cone Extract;

Pinus Strobus Twig Oil

Pinus Species Twig Leaf Extract

Pinus Species Twig Leaf Oil

94266-48-5

304-455-9

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

116

Pinus cembra-olie en -extract

Pinus Cembra Twig Leaf Oil

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

92202-04-5

296-036-1

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

117

Pinus cembra-extract, geacetyleerd

Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated

94334-26-6

305-102-1

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

118

Picea mariana-olie en -extract

Picea Mariana Leaf Extract;

Picea Mariana Leaf Oil

91722-19-9

294-420-3

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

119

Thuja occidentalis-olie en -extract

Thuja Occidentalis Bark Extract;

Thuja Occidentalis Leaf;

Thuja Occidentalis Leaf Extract;

Thuja Occidentalis Leaf Oil;

Thuja Occidentalis Stem Extract;

Thuja Occidentalis Stem Oil;

Thuja Occidentalis Root Extract

90131-58-1

290-370-1

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

121

3-Carene; 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-een (isodipreen)

 

13466-78-9

236-719-3

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

122

Cedrus atlantica-olie en -extract

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3

295-985-9

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

123

Cupressus sempervirens-olie en -extract

Cupressus Sempervirens Leaf Oil;

Cupressus Sempervirens Bark Extract;

Cupressus Sempervirens Cone Extract;

Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;

Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Water;

Cupressus Sempervirens Seed Extract;

Cupressus Sempervirens Oil

84696-07-1

283-626-9

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

124

Terpentijngom (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

125

Terpentijnolie en gerectificeerde terpentijnolie

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

126

Terpentijn, met stoom gedestilleerd (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

127

Terpene alcoholsacetates

Terpene alcoholsacetates

69103-01-1

273-868-3

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

128

Terpene hydrocarbons

Terpene hydrocarbons

68956-56-9

273-309-3

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

129

Terpenes and terpenoids behalve limoneen (d-, l- en dl-isomeer) vermeld onder de referentienummers 88, 167 en 168 van deze bijlage III

Terpenes and terpenoids

65996-98-7

266-034-5

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

130

Terpenen en terpenoïden

 

68917-63-5

272-842-9

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

131

alpha-Terpinene; p-mentha-1,3-dieen

alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

132

gamma-Terpinene; p-mentha-1,4-dieen

gamma-Terpinene

99-85-4

202-794-6

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

133

Terpinolene; p-mentha-1,4(8)-dieen

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

Peroxidegetal lager dan 10 mmol/l (5)

 

134

1,1,2,3,3,6-Hexamethylindaan-5-ylmethylketon

Acetyl Hexamethyl indan

15323-35-0

239-360-0

a)

Producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld

b)

Producten die worden af-, uit- of weggespoeld

a)

2 %

 

 

135

Allyl butyrate; 2-propenylbutanoaat

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

136

Allyl cinnamate; 2-propenyl-3-fenyl-2-propenoaat

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

137

Allyl cyclohexylacetate; 2-propenylcyclohexanacetaat

Allyl cyclohexylacetate

4728-82-9

225-230-0

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

138

Allyl cyclohexyl propionate; 2-propenyl-3-cyclohexaanpropanoaat

Allyl cyclohexyl propionate

2705-87-5

220-292-5

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

139

Allyl heptanoate; 2-propenylheptanoaat

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

140

Allylhexanoaat

Allyl Caproate

123-68-2

204-642-4

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

141

Allyl isovalerate; 2-propenyl-3-methylbutanoaat

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

142

Allyl octanoate; 2-allylcaprylaat

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

143

Allyl phenoxyacetate; 2-propenylfenoxyacetaat

Allyl phenoxyacetate

7493-74-5

231-335-2

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

144

Allyl phenylacetate; 2-propenylbenzeenacetaat

Allyl phenylacetate

1797-74-6

217-281-2

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

145

Allyl-3,5,5-trimethylhexanoate

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

71500-37-3

275-536-3

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

Allyl cyclohexyloxyacetate

68901-15-5

272-657-3

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

147

Allylisoamyloxyacetaat

Isoamyl Allylglycolate

67634-00-8

266-803-5

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

148

Allyl-2-methylbutoxyacetate

Allyl 2-methylbutoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

150

Allyl propionate

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

151

Allyl trimethylhexanoate

Allyl trimethylhexanoate

68132-80-9

268-648-9

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ester

 

151 bis

Allyl phenethylether

Allyl phenethylether

14289-65-7

238-212-2

 

 

Minder dan 0,1 % vrije allylalcohol in de ether

 

152

Allyl heptine carbonate (allyloct-2-ynoaat)

Allyl heptine carbonate

73157-43-4

277-303-1

 

0,002 %

Mag niet worden gebruikt in combinatie met andere 2-alkynzuuresters (bv. methylheptinecarbonaat)

 

153

Amylcyclopentenone; 2-pentylcyclopent-2-een-1-on

Amylcyclopentenone

25564-22-1

247-104-4

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae-extracten en -destillaten; perubalsemolie, -absolue en -anhydrol (perubalsemolie)

 

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

 

 

155

4-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-butylfenyl) propionaldehyde

4-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde

18127-01-0

242-016-2

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum-olie en -extract

Cuminum Cyminum Fruit Oil;

Cuminum Cyminum Fruit Extract;

Cuminum Cyminum Seed Oil;

Cuminum Cyminum Seed Extract;

Cuminum Cyminum Seed Powder

84775-51-9

283-881-6

a)

Producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld

a)

0,4 % komijnolie

 

 

b)

Producten die worden af-, uit- of weggespoeld

 

157

cis-Rose keton-1 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (cis-α-damascon)

Alpha-Damascone

23726-94-5/43052-87-5

245-845-8/-

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (6); (E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (trans-β-damascon)

trans-Rose ketone-2

23726-91-2

245-842-1

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (6); (E)-1-(2,4,4-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (isodamascon)

trans-Rose ketone-5

39872-57-6

254-663-8

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (6); 1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dieen-1-yl)-2-buteen-1-on (damascenon)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (Delta-Damascone)

Delta-Damascone

57378-68-4

260-709-8

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (cis-β-damascon)

cis-Rose ketone-2

23726-92-3

245-843-7

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (6); (E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (trans-α-damascon)

trans-Rose ketone-1

24720-09-0

246-430-4

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (6); 1-(2,4,4-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on

Rose ketone-5

33673-71-1

251-632-0

 

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (trans-δ-damascon)

trans-Rose ketone-3

71048-82-3

275-156-8

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,02 %

166

trans-2-Hexenal

trans-2-hexenal

6728-26-3

229-778-1

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,002 %

167

l-Limonene; (S)-p-mentha-1,8-dieen

Limonene

5989-54-8

227-815-6

 

 

Peroxidegetal lager dan 20 mmol/l (5)

 

168

dl-Limonene (racemisch); 1,8(9)-p-menthadieen; p-mentha-1,8-dieen (dipenteen)

Limonene

138-86-3

205-341-0

 

 

Peroxidegetal lager dan 20 mmol/l (5)

 

169

p-Mentha-1,8-dieen-7-al

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,1 %

170

Isobergamate; menthadieen-7-methylformiaat

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

 

0,1 %

 

 

171

Methoxydicyclopentadieencarbaldehyde; octahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-indeen-2-carbaldehyde

Scentenal

86803-90-9

 

0,5 %

 

 

172

3-Methylnon-2-enenitrile

3-Methylnon-2-enenitrile

53153-66-5

258-398-9

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate; methylnon-2-ynoaat

Methyl octine carbonate

111-80-8

203-909-2

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,002 % indien afzonderlijk gebruikt.

Indien aanwezig in combinatie met methylheptinecarbonaat, mag het gecombineerde gehalte in het eindproduct niet meer bedragen dan 0,01 % (waarvan niet meer dan 0,002 % methyloctinecarbonaat)

174

Amylvinyl carbinylacetate; 1-octeen-3-ylacetaat

Amylvinyl carbinylacetate

2442-10-6

219-474-7

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,3 %

175

Propylidenephtalide; 3-propylideenftalide

Propylidenephthalide

17369-59-4

241-402-8

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol; 2,4,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-methanol

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylideencyclopentanon

2-Hexylidene cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone; 6-methyl-3,5-heptadieen-2-on

Methyl heptadienone

1604-28-0

216-507-7

a)

Mondproducten

 

 

 

b)

Andere producten

b)

0,002 %

179

p-Methylhydrocinnamicaldehyde; cresylpropionaldehyde; p-methyldihydrokaneelaldehyde

p-methylhydrocinnamic aldehyde

5406-12-2

226-460-4

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis-olie en -extract (storax)

Liquidambar Orientalis Resin Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Oil

94891-27-7

305-627-6

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua-olie en -extract (storax)

Liquidambar Styraciflua Oil;

Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

8046-19-3

94891-28-8

232-458-4

305-628-1

 

0,6 %

 

 

182

1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8,-hexamethyl-2-naftyl)ethaan-1-on (AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin

21145-77-7/1506-02-1

244-240-6/216-133-4

Alle cosmetische producten behalve mondproducten

a)

Producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld: 0,1 %

behalve:

 

alcohol-watermengsels: 1 %

 

parfum: 2,5 %

 

geparfumeerde crème: 0,5 %

b)

Producten die worden af-, uit- of weggespoeld: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Engler-gomextract en -olie

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium-hars

 

93384-32-8

 

 

0,6 %

 

 

185

Benzeen, methyl-

Toluene

108-88-3

203-625-9

Nagelproducten

25 %

 

Buiten bereik van kinderen houden

Uitsluitend voor volwassenen

186

2,2′-Oxydiëthanol

diëthyleenglycol (DEG)

Diethylene glycol

111-46-6

203-872-2

Als sporen in ingrediënten

0,1 %

 

 

187

Diëthyleenglycolmonobutylether (DEGBE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Oplosmiddel in kleurstoffen voor het haar

9 %

Niet gebruiken in spuitbussen (sprays)

 

188

Ethyleenglycolmonobutylether (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

a)

Oplosmiddel in oxidatieve haarkleurmiddelen

a)

4,0 %

a) b)

Niet gebruiken in spuitbussen (sprays)

 

b)

Oplosmiddel in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

2,0 %

189

Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfofenyl)-4-(4-sulfofenylazo)pyrazool-3-carboxylaat en aluminiumlak (7)

(CI 19140)

Acid Yellow 23;

Acid Yellow 23 Aluminum lake

1934-21-0/12225-21-7

217-699-5/235-428-9

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

0,5 %

 

 

190

Benzeenmethaanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfofenyl)methyl]amino]fenyl](2-sulfofenyl)methyleen]-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen]-3-sulfo-, inwendig zout, dinatriumzout en het ammonium- en aluminiumzout daarvan (7) (CI 42090)

Acid Blue 9;

Acid Blue 9 Ammonium Salt;

Acid Blue 9 Aluminum Lake

3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6

223-339-8/220-168-0/272-939-6

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

0,5 %

 

 

191

Dinatrium-6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulfonato-m-tolyl)azo]naftaleen-2-sulfonaat (7) (CI 16035)

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

0,4 %

 

 

192

Trinatrium-1-(1-naftylazo)-2-hydroxynaftaleen-4′,6,8-trisulfonaat en aluminiumlak (7) (CI 16255)

Acid Red 18;

Acid Red 18 Aluminum Lake

2611-82-7/12227-64-4

220-036-2/235-438-3

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

0,5 %

 

 

193

Waterstof-3,6-bis(diëthylamino)-9-(2,4-disulfonatofenyl)xanthylium, natriumzout (7) (CI 45100)

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,5 %.

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

0,6 %

194

Glyoxal

Glyoxal

107-22-2

203-474-9

 

100 mg/kg

 

 

195

Natrium-1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoantraceen-2-sulfonaat (7) (CI 62045)

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9;

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

0,5 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

 

196

Verbena-absolue (Lippia citriodora Kunth.)

 

8024-12-2

 

0,2 %

 

 

197

Ethyl-N-α-dodecanoyl-L-arginaat hydrochloride (8)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

a)

Zeep

b)

Antiroosshampoos

c)

Deodorant, niet in sprayvorm

0,8 %

Voor andere doeleinden dan om de ontwikkeling van micro-organismen in het product tegen te gaan. Dat doel moet blijken uit de aanbiedingsvorm van het product

 

201

Fenol, 2-chloor-6-(ethylamino)-4-nitro-

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,5 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

3.0 %

a) en b):

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

202

Zie 226

 

 

 

 

 

 

 

203

6-Methoxy-N 2-methylpyridine-2,3-diamine en het dihydrochloride daarvan (7)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

90817-34-8/83732-72-3

— / 280-622-9

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,68 %, berekend als vrije base (1,0 % als dihydrochloride).

Voor a) en b):

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

0,68 % als vrije base (1,0 % als dihydrochloride)

b)

Kan een allergische reactie veroorzaken

204

2,3-Dihydro-1H-indool-5,6-diol en het hydrobromide daarvan (7)

Dihydroxyindoline

Dihydroxyindoline HBr

29539-03-5/138937-28-7

-/421-170-6

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

2,0 %

 

Kan een allergische reactie veroorzaken

205

Zie 219

 

 

 

 

 

 

 

n)

de vermeldingen met de referentienummers 215 tot en met 256 komen als volgt te luiden:

„215

4-Amino-3-nitrofenol

4-Amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,5 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,0 %

b)

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

216

Naftaleen-2,7-diol

2,7-Naphthalenediol

582-17-2

209-478-7

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,0 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,0 %

217

m-Aminofenol en zouten daarvan

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5/51-81-0/68239-81-6/38171-54-9

209-711-2/200-125-2/269-475-1

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,2 %

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

218

6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridon

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,0 %

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

219

1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypropylamino)benzeen (9)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2,6 %, berekend als vrije base.

Voor a) en b):

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

2,6 %

220

1-[(2′-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroxyethyl) amino]benzeen (9)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

2,0 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

 

221

1-Methyl-3-nitro-4-(β-hydroxyethyl)aminobenzeen en zouten daarvan

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,0 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,0 %

222

1-Hydroxy-2-β-hydroxyethylamino-4,6-dinitrobenzeen

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610-72-7

412-520-9

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,5 %

Voor a) en b):

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

2,0 %

223

p-Methylaminofenol en het sulfaat daarvan

p-Methylamino phenol

p-Methylaminophenolsulfate

150-75-4/55-55-0/1936-57-8

205-768-2/200-237-1/217-706-1

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,68 % (als sulfaat).

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

224

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl) amino]-2-nitrofenyl]amino] (9)

HC Violet No 2

104226-19-9

410-910-3

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

2,0 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

Kan een allergische reactie veroorzaken

225

1-(β-Hydroxyethyl)amino-2-nitro-4-N-ethyl-N-(β-hydroxyethyl)aminobenzeen en het hydrochloride daarvan

HC Blue No 12

104516-93-0/132885-85-9 (HCl)

-/407-020-2

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,75 % (als hydrochloride).

Voor a) en b):

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,5 % (als hydrochloride)

226

4,4′-[1,3-Propaandiylbis(oxy)]bisbenzeen-1,3-diamine en het tetrahydrochloride daarvan (9)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

81892-72-0/74918-21-1

279-845-4/278-022-7

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,2 %, berekend als vrije base (1,8 % als tetrahydrochloride)

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,2 % als vrije base (1,8 % als tetrahydrochloride)

b)

Kan een allergische reactie veroorzaken

227

3-Amino-2,4-dichloorfenol en het hydrochloride daarvan

3-Amino-2,4-dichlorophenol

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

61693-42-3/61693-43-4

262-909-0/-

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,5 % (als hydrochloride)

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,5 % (als hydrochloride)

228

1-Fenyl-3-methyl-5-pyrazolon

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,25 %

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

229

5-[(2-Hydroxyethyl) amino]-o-cresol

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

55302-96-0

259-583-7

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,5 %.

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

230

3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-ol

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247-415-5

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,0 %.

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

231

1,5-Bis(β-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chloorbenzeen (9)

HC Yellow No 10

109023-83-8

416-940-3

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

0,1 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

 

232

3,5-Diamino-2,6-dimethoxypyridine en het hydrochloride daarvan

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

56216-28-5/85679-78-3

260-062-1/-

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,25 % (als hydrochloride)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

233

1-(2-Amino-ethyl)amino-4-(2-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzeen en zouten daarvan

HC Orange No 2

85765-48-6

416-410-1

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

1,0 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

234

Ethanol, 2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrofenyl)amino]- en zouten daarvan

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,25 %.

Voor a) en b):

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

0,28 %

b)

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

235

2-[3-Methylamino-4-nitrofenoxy] Ethanol (9)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol

59820-63-2

261-940-7

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

0,15 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

 

236

2-[(2-Methoxy-4-nitrofenyl)amino]ethanol en zouten daarvan

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

66095-81-6

266-138-0

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

0,2 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

 

237

2,2′-[(4-Amino-3-nitrofenyl)imino]bisethanol en het hydrochloride daarvan

HC Red No 13

29705-39-3/94158-13-1

— /303-083-4

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,25 % (als hydrochloride)

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

Image Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

2,5 % (als hydrochloride)

238

Naftaleen-1,5-diol

1,5-Naphthalenediol

83-56-7

201-487-4

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen