Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0344

Регламент (ЕС) № 344/2013 на Комисията от 4 април 2013 година за изменение на приложения II, III, V и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти текст от значение за ЕИП

OJ L 114, 25.4.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 253 - 311

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/344/oj

25.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 344/2013 НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2013 година

за изменение на приложения II, III, V и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. за козметичните продукти (1), и по-специално член 31, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1223/2009 ще се прилага от 11 юли 2013 г. и ще замени Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (2). За да се гарантира обаче плавен преход, на стопанските субекти се разрешава да пускат на пазара козметични продукти, които са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1223/2009, преди датата на прилагане на последния.

(2)

Приложенията към Регламент (ЕО) № 1223/2009 отразяват напредъка на науката към момента на приемане от Комисията на предложението за посочения регламент на 5 февруари 2008 г. След посочената дата приложенията към Директива 76/768/ЕИО бяха неколкократно изменяни.

(3)

С някои от измененията на приложенията към Директива 76/768/ЕИО се целеше да се ограничат възможните рискове за здравето на човека и поради това с тях бяха въведени необходимите мерки за защита на общественото здраве. В интерес на правната яснота и поради това, че е налице възможност за установяване на съответствие с Регламент (ЕО) № 1223/2009 преди 11 юли 2013 г. вместо установяване на такова с Директива 76/768/ЕИО, е необходимо да се изменят приложенията към Регламент (ЕО) № 1223/2009 с цел осигуряване на високо равнище на защита на общественото здраве.

(4)

Освен това с някои от измененията на приложенията към Директива 76/768/ЕИО посочените приложения бяха пригодени към техническия и научния прогрес, като същевременно бе осигурена защита на общественото здраве. В резултат на това приложенията към Директива 76/768/ЕИО понастоящем отговарят на техническия и научния прогрес в по-голяма степен, отколкото тези към Регламент (ЕО) № 1223/2009. Поради това е необходимо да се въведат посочените изменение и в приложенията към Регламент (ЕО) № 1223/2009.

(5)

В някои случаи веществата не са определени по отношение на международно признатите номенклатури, като например Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI). Те обаче се идентифицират чрез техните парфюмерийни наименования. Ето защо е подходящо да се укажат парфюмерийните наименования в колона „в“ на приложение III („Общоприето наименование съгласно справочника на съставките“).

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните препарати,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, III, V и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 11 юли 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя, както следва:

а)

вписването относно референтен номер 167 се заменя със следното:

„167

4-Аминобензоена киселина и нейните естери, със свободна амино група

150-13-0

205-753-0“

б)

вписването относно референтен номер 450 се заменя със следното:

„450

Етерични масла от върбика (Lippia citriodora Kunth.) и производните им, различни от абсолю, когато се използват като ароматизираща съставка

8024-12-2

285-515-0“

в)

вписването относно референтен номер 1136 се заменя със следното:

„1136

Ексудат от перуански балсам, суров (Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch), когато се използва като ароматизираща съставка

8007-00-9

232-352-8“

г)

прибавят се вписвания за следните референтни номера:

„1329

4-[(4-Аминофенил)(4-иминоциклохекса-2,5-диен-1-илиден)метил]-o-толуидин и неговият хидрохлорид (Basic Violet 14; CI 42510), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

3248-93-9/632-99-5 (HCl)

221-832-2/211-189-6 (HCl)

1330

4-(2,4-Дихидроксифенилазо)бензенсулфонова киселина и нейната натриева сол (Acid Orange 6; CI 14270), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

2050-34-2/547-57-9 (Na)

218-087-0/208-924-8 (Na)

1331

3-Хидрокси-4-(фенилазо)-2-нафтоена киселина и нейната калциева сол (Pigment Red 64:1; CI 15800), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

27757-79-5/6371-76-2 (Ca)

248-638-0/228-899-7 (Ca)

1332

2-(6-Хидрокси-3-оксо-(3H)ксантен-9-ил)бензоена киселина; флуоресцеин и неговата динатриева сол (Acid Yellow 73 натриева сол; CI 45350), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

2321-07-5/518-47-8 (Na)

219-031-8/208-253-0 (Na)

1333

4′,5′-Дибромо-3′,6′-дихидроксиспиро[изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен]-3-он; 4′,5′-Дибромофлуоресцеин; (Solvent Red 72) и неговата динатриева сол (CI 45370), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

596-03-2/4372-02-5 (Na)

209-876-0/224-468-2 (Na)

1334

2-(3,6-Дихидрокси-2,4,5,7-тетрабромоксантен-9-ил)бензоена киселина; Флуоресцеин, 2′,4′,5′,7′-тетрабромо-; (Solvent Red 43), неговата динатриева сол (Acid Red 87; CI 45380) и неговата алуминиева сол (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)

239-138-3/241-409-6 (Na)/ 240-005-7 (Al)

1335

9-(2-карбоксифенил)-3-((2-метилфенил)амино)-6-((2-метил-4-сулфофенил)амино)ксантилиев катион с анион, разположен в молекулата на катиона, и неговата натриева сол (Acid Violet 9; CI 45190), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

10213-95-3/6252-76-2 (Na)

-/228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-Дихидрокси-4′,5′-дийодоспиро(изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен)-3-он; (Solvent Red 73) и неговата натриева сол (Acid Red 95; CI 45425), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

38577-97-8/33239-19-9 (Na)

254-010-7/251-419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-Тетрайодофлуоресцеин, неговата динатриева сол (Acid Red 51; CI 45430) и неговата алуминиева сол (Pigment Red 172 Aluminium lake), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)

240-046-0/240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)

1338

1-Хидрокси-2,4-диаминобензен (2,4-Диаминофенол) и неговите дихидрохлориди (2,4-Диаминофенол HCl), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

95-86-3/137-09-7 (HCl)

202-459-4/205-279-4 (HCl)

1339

1,4-Дихидроксибензен (Хидрохинон), с изключение на вписване 14 в приложение III

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-Анилино-1-нафтил][4-(диметиламино)фенил]метилен]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламониев хлорид (Basic Blue 26; CI 44045), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

2580-56-5

219-943-6

1341

Динатриев 3-[(2,4-диметил-5-сулфонатофенил)азо]-4-хидроксинафтален-1-сулфонат (Ponceau SX; CI 14700), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

4548-53-2

224-909-9

1342

Тринатриев трис[5,6-дихидро-5-(хидроксиимино)-6-оксонафтален-2-сулфонато(2-)-N5,O6]ферат(3-); (Acid Green 1; CI 10020), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(Фенилазо)резорцинол (Solvent Orange 1; CI 11920) и неговите соли, когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-Етоксифенил)азо]нафтол (Solvent Red 3; CI 12010) и неговите соли, когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-Хлоро-4-нитрофенил)азо]-2-нафтол (Pigment Red 4; CI 12085) и неговите соли, когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

2814-77-9

220-562-2

1346

3-Хидрокси-N-(o-толил)-4-[(2,4,5-трихлорофенил)азо]нафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 112; CI 12370) и неговите соли, когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-Хлоро-2,4-диметоксифенил)-4-[[5-[(диетиламино)сулфонил]-2-метоксифенил]азо]-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 5; CI 12490) и неговите соли, когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

6410-41-9

229-107-2

1348

Динатриев 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сулфонатофенил)азо]-3-хидрокси-2-нафтоат (Pigment Red 48; CI 15865), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

3564-21-4

222-642-2

1349

Калциев 3-хидрокси-4-[(1-сулфонато-2-нафтил)азо]-2-нафтоат (Pigment Red 63:1; CI 15880), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

6417-83-0

229-142-3

1350

Тринатриев 3-хидрокси-4-(4′-сулфонатонафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат (Acid Red 27; CI 16185), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[3,3′-дихлоро[1,1′-бифенил]-4,4′-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксобутирамид] (Pigment Yellow 13; CI 21100), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[Циклохексилиденбис[(2-метил-4,1-фенилен)азо]]бис[4-циклохексилфенол] (Solvent Yellow 29; CI 21230), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

6706-82-7

229-754-0

1353

1-((4-Фенилазо)фенилазо)-2-нафтол (Solvent Red 23; CI 26100), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

85-86-9

201-638-4

1354

Тетранатриев 6-амино-4-хидрокси-3-[[7-сулфонато-4-[(4-сулфонатофенил)азо]-1-нафтил]азо]нафтален-2,7-дисулфонат (Food Black 2; CI 27755), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

2118-39-0

218-326-9

1355

Натриева сол на N-(4-((4-диетиламино)фенил)(2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етилетанаминиев хидроксид, с анион, разположен в молекулата на катиона (Acid Blue 1; CI 42045), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

129-17-9

204-934-1

1356

Калциева сол на N-(4-((4-диетиламино)фенил)(5-хидрокси-2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етилетанаминиев хидроксид, с анион, разположен в молекулата на катиона (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

3536-49-0

222-573-8

1357

Динатриева сол на N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сулфофенил)метил)амино)фенил)(4-хидрокси-2-сулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-3-сулфобензенметанаминиев хидроксид, с анион, разположен в молекулата на катиона (Fast Green FCF; CI 42053), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-Изобензофурандион, продукти на реакция с метилхинолин и хинолин (Solvent Yellow 33; CI 47000), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

8003-22-3

232-318-2

1359

Нигрозин (CI 50420), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

8005-03-6

1360

8,18-Дихлоро-5,15-диетил-5,15-дихидродииндоло[3,2-b:3′,2′-m]трифенодиоксазин (Pigment Violet 23; CI 51319), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-Дихидроксиантрахинон(Pigment Red 83; CI 58000), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

72-48-0

200-782-5

1362

Тринатриев 8-хидроксипирен-1,3,6-трисулфонат (Solvent Green 7; CI 59040), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

6358-69-6

228-783-6

1363

1-Хидрокси-4-(p-толуидино)антрахинон (Solvent Violet 13; CI 60725), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-бис(p-Толиламино)антрахинон (Solvent Green 3; CI 61565), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

128-80-3

204-909-5

1365

6-Хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он (VAT Red 1; CI 73360), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-Дихидрохино[2,3-b]акридин-7,14-дион (Pigment Violet 19; CI 73900), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

1047-16-1

213-879-2

1367

(29H,31H-Фталоцианинато(2-)-N29,N30,N31,N32)мед (Pigment Blue 15; CI 74160), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

147-14-8

205-685-1

1368

Динатриев [29H,31H-фталоцианиндисулфонато(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

1330-38-7

215-537-8

1369

Полихлоро меден фталоцианин (Pigment Green 7; CI 74260), когато се използва като съставка на продуктите за боядисване на коса

1328-53-6

215-524-7

1370

Диетилен гликол (DEG); 2,2′-оксидиетанол за нивото на остатъчните количества, вж. приложение III

111-46-6

203-872-2

1371

Фитонадион [INCI]/фитоменадион [INN]

84-80-0/81818-54-4

201-564-2/279-833-9

1372

2-Аминофенол (o-Aminophenol; CI 76520) и неговите соли

95-55-6/67845-79-8/51-19-4

202-431-1/267-335-4“

2)

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя, както следва:

а)

вписванията относно референтни номера 8, 9 и 10 се заменят със следното:

„8

N-заместени производни на р-Фенилендиамин и неговите соли; N-заместени производни на о-Фенилендиамин (1), с изключение на производните, изброени другаде в настоящото приложение, и с референтни номера 1309, 1311 и 1312 от приложение II

 

 

 

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

Обща употреба

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини.

Да не се ползва за боядисване на мигли и вежди“

б)

Професионална употреба

За а) и б):

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 3 %, изчислено като свободна основа

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини.

Използвайте подходящи ръкавици“

8a

р-Фенилендиамин и неговите соли

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3/624-18-0/16245-77-5

203-404-7/210-834-9/240-357-1

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

Обща употреба

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини.

Да не се ползва за боядисване на мигли и вежди.“

б)

Професионална употреба

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 2 %, изчислено като свободна основа

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини.

Използвайте подходящи ръкавици.“

9

Метилфенилендиамини, техните N-заместени производни и техните соли (1), с изключение на веществото под референтен номер 9а в настоящото приложение и веществата с референтни номера 364, 1310 и 1313 от приложение II

 

 

 

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

Обща употреба

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини (толуендиамини).

Да не се ползва за боядисване на мигли и вежди.“

б)

Професионална употреба

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 5 %, изчислено като свободна основа

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини (толуендиамини).

Използвайте подходящи ръкавици.“

9a

Толуен-2,5-диамин и неговите соли

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate

95-70-5/615-50-9

202-442-1/210-431-8

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

Обща употреба

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини (толуендиамини).

Да не се ползва за боядисване на мигли и вежди.“

б)

Професионална употреба

За а) и б): След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 4 %, изчислено като свободна основа

б)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.

Съдържа фенилендиамини (толуендиамини).

Използвайте подходящи ръкавици.“

10

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

вписването относно референтен номер 12 се заменя със следното:

„12

Водороден пероксид и други съединения или смеси, които отделят водороден пероксид, включително карбамиден пероксид и цинков пероксид

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

а)

Продукти за коса

а)

12 % H2O2 (40 обема), нормално наличен или отделен

 

а)

Използвайте подходящи ръкавици

б)

Продукти за кожата

б)

4 % H2O2, нормално наличен или отделен

а), б), в), д)

Съдържа водороден пероксид.

Избягвайте контакт с очите.

Изплакнете незабавно очите, ако продуктът попадне в тях.

в)

Продукти за втвърдяване на ноктите

в)

2 % H2O2, нормално наличен или отделен

г)

Продукти за устната кухина, включително за изплакване на устата, паста за зъби и продукти за избелване на зъбите

г)

≤ 0,1 % H2O2, нормално наличен или отделен

д)

Продукти за избелване на зъбите

д)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, нормално наличен или отделен

д)

Да бъде продавано единствено на лекари по дентална медицина.

За всеки цикъл на употреба първата употреба е от лекари по дентална медицина според определението в Директива 2005/36/ЕО (2) или под техния пряк надзор, ако се осигурява равностойно ниво на безопасност. След това да се предостави на потребителите, за да се завърши цикълът на употреба.

Да не се употребява при лица под 18-годишна възраст.

д)

Концентрация на H2O2, нормално наличен или отделен, означена в проценти.

Да не се употребява при лица под 18-годишна възраст.

Да бъде продавано единствено на лекари по дентална медицина. За всеки цикъл на употреба първата употреба трябва да е от лекари по дентална медицинаи или под техния пряк надзор, ако се осигурява равностойно ниво на безопасност. След това да се предостави на потребителите, за да се завърши цикълът на употреба.

в)

вписването относно референтен номер 14 се заменя със следното:

„14

Хидрохинон

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

Препарати за изкуствени нокти

0,02 % (след смесване за употреба)

Само за професионална употреба

Само за професионална употреба;

избягвайте контакт с кожата;

Прочетете внимателно инструкциите за употреба“

г)

вписването относно референтен номер 16 се заменя със следното:

„16

1-Нафтол и неговите соли

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1 %, изчислено като свободна основа

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“ “

д)

вписването относно референтен номер 22 се заменя със следното:

„22

Резорцинол

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

1.

Обща употреба

а)

1.

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Съдържа resorcinol.

Изплакнете добре косата след приложение.

Да не се ползва за боядисване на мигли и вежди.

Изплакнете очите незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

2.

Професионална употреба

За 1 и 2:

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 2,5 %, изчислено като свободна основа

2.

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

„Само за професионална употреба. Съдържа resorcinol.

Изплакнете очите незабавно с вода, ако продуктът попадне в тях.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Лосиони и шампоани за коса

б)

0,5 %

б)

Съдържа resorcinol“

е)

Вписванията относно референтни номера 26—43 се заменят със следното:

„26

Амониев монофлуорофосфат

Ammonium Monofluorophosphate

20859-38-5/66115-19-3

-/-

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа ammonium monofluorophosphate.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

27

Динатриев флуорофосфат

Sodium Monofluorophosphate

10163-15-2/7631-97-2

233-433-0/231-552-2

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа sodium monofluorophosphate.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество, колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

28

Дикалиев флуорофосфат

Potassium Monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа Potassium monofluorophosphate.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

29

Калциев флуорофосфат

Calcium Monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа сalcium monofluorophosphate.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

30

Калциев флуорид

Calcium Fluoride

7789-75-5

232-188-7

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа сalcium fluoride.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

31

Натриев флуорид

Sodium Fluoride

7681-49-4

231-667-8

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа sodium fluoride.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

32

Калиев флуорид

Potassium Fluoride

7789-23-3

232-151-5

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа potassium fluoride.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

33

Амониев флуорид

Ammonium Fluoride

12125-01-8

235-185-9

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа ammonium fluoride.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

34

Алуминиев флуорид

Aluminum Fluoride

7784-18-1

232-051-1

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа aluminium fluoride.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

35

Калаен дифлуорид

Stannous Fluoride

7783-47-3

231-999-3

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа stannous fluoride.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

36

Хексадециламониев флуорид

Cetylamine Hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да превишава 0,15 %

 

Съдържа Cetylamine hydrofluoride.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

37

3-(N-Хексадецил-N-2-хидроксиетиламонио)пропилбис(2-хидроксиетил) амониев дифлуорид

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа 3-(N-Хексадецил-N-2-хидроксиетиламонио)пропилбис(2-хидроксиетил) амониев дифлуорид.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

38

N,N′,N′-трис(полиоксиетилен)-N-хексадецилпропилендиамин дихидрофлуорид

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа N,N′,N′-трис(полиоксиетилен)-N-хексадецилпропилендиамин дихидрофлуорид.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

39

9-Октадецен-1-амин хидрофлуорид

Octadecenyl-Ammonium Fluoride

36505-83-6

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа octadecenyl-ammonium fluoride.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

40

Динатриев хексафлуоросиликат

Sodium Fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа sodium fluorosilicate.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

41

Дикалиев хексафлуоросиликат

Potassium Fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа potassium fluorosilicate.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

42

Амониев хексафлуоросиликат

Ammonium Fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа ammonium fluorosilicate.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“

43

Магнезиев хексафлуоросиликат

Magnesium Fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа magnesium fluorosilicate.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„При деца до 6-годишна възраст, включително: да се използва количество колкото грахово зърно за миене на зъбите под надзора на възрастен за ограничаване до минимум на поглъщането на продукта. При прием на флуорид от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.“ “

ж)

вписването относно референтен номер 45 се заменя със следното:

„45

Бензилов алкохол (3)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

а)

Разтворител

 

а)

За цели, различни от предотвратяване на развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел трябва да бъде очевидна от представянето на продукта.

 

б)

Парфюмни/ароматни смеси/суровини за тях

б)

Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 19, параграф 1, буква ж), когато концентрацията му надвишава:

0,001 % в продукти без отмиване

0,01 % в продукти с отмиване

з)

вписването относно референтен номер 47 се заменя със следното:

„47

3-Пиридинметанол хидрофлуорид

Nicomethanol Hydrofluoride

62756-44-9

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа nicomethanol hydrofluoride.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„Деца до 6-годишна възраст, включително: Използвайте количество, колкото грахово зърно и мийте зъбите си под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако приемате флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ “

и)

вписването относно референтен номер 56 се заменя със следното:

„56

Магнезиев флуорид

Magnesium Fluoride

7783-40-6

231-995-1

Продукти за устната кухина

0,15 %, изчислен като F.

Когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени с настоящото приложение, общата концентрация на F не трябва да надвишава 0,15 %

 

Съдържа magnesium fluoride.

На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислен като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„Деца до 6-годишна възраст, включително: Използвайте количество, колкото грахово зърно и мийте зъбите си под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако приемате флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ “

й)

вписването относно референтен номер 68 се заменя със следното:

„68“

 

 

 

 

 

 

 

 

к)

вписванията относно референтни номера 72 и 73 се заменят със следното:

„72

7-Хидроксицитронелал

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

а)

Продукти за устната кухина

 

а), б)

Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 19, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надвишава:

0,001 % в продукти без отмиване

0,01 % в продукти с отмиване

 

б)

Други продукти

б)

1,0 %

73

Фенол, 2-метокси-4-(1-пропенил)

Isoeugenol

97-54-1/5932-68-3

202-590-7/227-678-2

а)

Продукти за устната кухина

 

а), б)

Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 19, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надвишава:

0,001 % в продукти без отмиване

0,01 % в продукти с отмиване“

 

б)

Други продукти

б)

0,02 %

л)

вписванията относно референтни номера 88 и 89 се заменят със следното:

„88

d-Limonene(4R)-1-Метил-4-(1-метилетенил)циклохексен

Limonene

5989-27-5

227-813-5

 

 

Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 19, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надвишава:

0,001 % в продукти без отмиване

0,01 % в продукти с отмиване

Пероксидна стойност по-ниска от 20 mmol/L (4)

 

89

Метилокт-2-иноат; Метилхептинкарбонат

Methyl 2-Octynoate

111-12-6

203-836-6

а)

Продукти за устната кухина

 

а), б)

Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 19, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надвишава:

0,001 % в продукти без отмиване

0,01 % в продукти с отмиване

 

б)

Други продукти

б)

0,01 %, когато се използва самостоятелно

Ако се среща в комбинация с метилоктинкарбонат, максималната сумарна концентрация в готовия продукт не трябва да надвишава 0,01 % (от която метилоктинкарбонат не трябва да бъде повече от 0,002 %)

м)

добавят се следните вписвания относно референтни номера 103—205:

„103

Масло и екстракт от Abies alba

Abies Alba Cone Oil;

Abies Alba Cone Extract;

Abies Alba Leaf Oil;

Abies Alba Leaf Cera;

Abies Alba Needle Extract;

Abies Alba Needle Oil

90028-76-5

289-870-2

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Масло и екстракт от Abies pectinata

Abies Pectinata Oil;

Abies Pectinata Leaf Extract;

Abies Pectinata Needle Extract

Abies Pectinata Needle Oil

92128-34-2

295-728-0

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

106

Масло и екстракт от Abies sibirica

Abies Sibirica Oil;

Abies Sibirica Needle Extract

Abies Sibirica Needle Oil

91697-89-1

294-351-9

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

107

Масло и екстракт от Abies balsamea

Abies Balsamea Needle Oil;

Abies Balsamea Needle Extract

Abies Balsamea Resin;

Abies Balsamea Extract

Abies Balsamea Balsam Extract

85085-34-3

285-364-0

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

108

Масло и екстракт от Pinus mugo pumilio

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

90082-73-8

290-164-1

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

109

Масло и екстракт от Pinus mugo

Pinus Mugo Leaf Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

110

Масло и екстракт от Pinus sylvestris

Pinus Sylvestris Oil;

Pinus Sylvestris Leaf extract;

Pinus Sylvestris Leaf Oil;

Pinus Sylvestris Leaf Water;

Pinus Sylvestris Cone Extract;

Pinus Sylvestris Bark Extract;

Pinus Sylvestris Bud Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris twig Leaf Oil

84012-35-1

281-679-2

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

111

Масло и екстракт от Pinus nigra

Pinus Nigra Bud/Needle Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Oil

90082-74-9

290-165-7

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

112

Масло и екстракт от Pinus palustris

Pinus Palustris Leaf Extract;

Pinus Palustris Oil

Pinus Palustris Twig Leaf Extract

Pinus Palustris Twig Leaf Oil

97435-14-8/8002-09-3

306-895-7/-

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

113

Масло и екстракт от Pinus pinaster

Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

90082-75-0

290-166-2

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

114

Масло и екстракт от Pinus pumila

Pinus Pumila Twig Leaf Extract

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

115

Масло и екстракт от видове Pinus spp.

Pinus Strobus Bark Extract;

Pinus Strobus Cone Extract;

Pinus Strobus Twig Oil

Pinus Species Twig Leaf Extract

Pinus Species Twig Leaf Oil

94266-48-5

304-455-9

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

116

Масло и екстракт от Pinus cembra

Pinus Cembra Twig Leaf Oil

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

92202-04-5

296-036-1

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

117

Ацетилиран екстракт на Pinus cembra

Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated

94334-26-6

305-102-1

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

118

Масло и екстракт от Picea mariana

Picea Mariana Leaf Extract;

Picea Mariana Leaf Oil

91722-19-9

294-420-3

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

119

Масло и екстракт от Thuja occidentalis

Thuja Occidentalis Bark Extract;

Thuja Occidentalis Leaf;

Thuja Occidentalis Leaf Extract;

Thuja Occidentalis Leaf Oil;

Thuja Occidentalis Stem Extract;

Thuja Occidentalis Stem Oil;

Thuja Occidentalis Root Extract

90131-58-1

290-370-1

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

121

3-Carene; 3,7,7-Триметилбицикло[4.1.0]хепт-3-ен (изодипрен)

 

13466-78-9

236-719-3

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

122

Масло и екстракт от Cedrus atlantica

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3

295-985-9

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

123

Масло и екстракт от Cupressus sempervirens

Cupressus Sempervirens Leaf Oil;

Cupressus Sempervirens Bark Extract;

Cupressus Sempervirens Cone Extract;

Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;

Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Water;

Cupressus Sempervirens Seed Extract;

Cupressus Sempervirens Oil

84696-07-1

283-626-9

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

124

Терпентинова смола (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

125

Терпентиново масло и ректифицирано масло

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

126

Терпентин, дестилиран с пара (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

127

Terpene alcohols acetates

Terpene alcohols acetates

69103-01-1

273-868-3

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

128

Terpene hydrocarbons

Terpene hydrocarbons

68956-56-9

273-309-3

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

129

Terpenes and terpenoids с изключение на лимонен (d-, l-, и dl-изомери), посочен под референтни номера 88, 167 и 168 в настоящото приложение III

Terpenes and terpenoids

65996-98-7

266-034-5

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

130

Терпени и терпеноиди

 

68917-63-5

272-842-9

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

131

alpha-Terpinene; p-Мента-1,3-диен

alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

132

gamma-Terpinene; p-Мента-1,4-диен

gamma-Terpinene

99-85-4

202-794-6

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

133

Terpinolene; p-Мента-1,4(8)-диен

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 10 mmol/L (5)

 

134

1,1,2,3,3,6-Хексаметилиндан-5-ил-метилкетон

Acetyl Hexamethyl indan

15323-35-0

239-360-0

а)

Продукти без отмиване

б)

Продукти с отмиване

а)

2 %

 

 

135

Allyl butyrate; 2-Пропенилбутаноат

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate; 2-Пропенил 3-Фенил-2-пропеноат

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate; 2-Пропенилциклохексанацетат

Allyl cyclohexylacetate

4728-82-9

225-230-0

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexyl propionate; 2-Пропенил 3-Циклохексанпропаноат

Allyl cyclohexyl propionate

2705-87-5

220-292-5

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate; 2-Пропенилхептаноат

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

140

Алилхексаноат

Allyl Caproate

123-68-2

204-642-4

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate; 2-Пропенил 3-Метилбутаноат

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

142

Allyl octanoate; 2-Алилкаприлат

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate; 2-Пропенилфеноксиацетат

Allyl phenoxyacetate

7493-74-5

231-335-2

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate; 2-Пропенилбензенацетат

Allyl phenylacetate

1797-74-6

217-281-2

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

71500-37-3

275-536-3

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

Allyl cyclohexyloxyacetate

68901-15-5

272-657-3

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

147

Алил изоамилоксиацетат

Isoamyl Allylglycolate

67634-00-8

266-803-5

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

Allyl 2-methylbutoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

150

Allyl propionate

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

Allyl trimethylhexanoate

68132-80-9

268-648-9

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в естера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

151a

Allyl phenethyl ether

Allyl phenethyl ether

14289-65-7

238-212-2

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в етера трябва да е по-ниско от 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate (алилокт-2-иноат)

Allyl heptine carbonate

73157-43-4

277-303-1

 

0,002 %

Този материал не бива да се използва в комбинация с какъвто и да е друг 2-алкинов киселинен естер (напр. метилхептинкарбонат)

 

153

Amylcyclopentenone; 2-Пентилциклопент-2-ен-1-он

Amylcyclopentenone

25564-22-1

247-104-4

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae; екстракти и дистилати; Перуанско балсамово масло, абсолю и анхидрол (Перуанско балсамово масло)

 

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydro Cinnamaldehyde;3-(4-трет-Бутилфенил)пропионалдехид

4-tert.-Butyldihydro cinnamaldehyde

18127-01-0

242-016-2

 

0,6 %

 

 

156

Масло и екстракт от Cuminum cyminum

Cuminum Cyminum Fruit Oil;

Cuminum Cyminum Fruit Extract;

Cuminum Cyminum Seed Oil;

Cuminum Cyminum Seed Extract;

Cuminum Cyminum Seed Powder

84775-51-9

283-881-6

а)

Продукти без отмиване

а)

0,4 % кимионово масло

 

 

б)

Продукти с отмиване

 

157

cis-Rose ketone-1 (6); (Z)-1-(2,6,6-Триметил-2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (цис-алфа-дамаскон)

Alpha-Damascone

23726-94-5/43052-87-5

245-845-8/-

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (6); (E)-1-(2,6,6-Триметил-1-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (транс-бета-дамаскон)

trans-Rose ketone-2

23726-91-2

245-842-1

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (6); (E)-1-(2,4,4-Триметил-2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (изодамаскон)

trans-Rose ketone-5

39872-57-6

254-663-8

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (6); 1-(2,6,6-Триметилцикло хекса-1,3-диен-1-ил)-2-бутен-1-он (дамаскенон)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-Триметил-3-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (Делта-дамаскон)

Delta-Damascone

57378-68-4

260-709-8

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (6); (Z)-1-(2,6,6-Триметил-1-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (цис-бета-дамаскон)

cis-Rose ketone-2

23726-92-3

245-843-7

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (6); (Е)-1-(2,6,6-Триметил-2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (транс-алфа-дамаскон)

trans-Rose ketone-1

24720-09-0

246-430-4

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (6); 1-(2,4,4-Триметил-2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он

Rose ketone-5

33673-71-1

-251-632-0

 

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-Триметил-3-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (транс-делта-дамаскон)

trans-Rose ketone-3

71048-82-3

-275-156-8

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

trans-2-hexenal

6728-26-3

229-778-1

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,002 %

167

l-Limonene; (S)-р-Мента-1,8-диен

Limonene

5989-54-8

227-815-6

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 20 mmol/L (5)

 

168

dl-Limonene (рацемичен); 1,8(9)-p-Ментадиен; p-Мента-1,8-диен (Дипентен)

Limonene

138-86-3

205-341-0

 

 

Пероксидна стойност по-ниска от 20 mmol/L (5)

 

169

p-Мента-1,8-диен-7-ал

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,1 %

170

Isobergamate; Ментадиен-7-метилформат

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

 

0,1 %

 

 

171

Метокси дициклопентадиен карбоксалдехид; Октахидро-5-метокси-4,7-Метано-1Н-инден-2-карбоксалдехид

Scentenal

86803-90-9

 

0,5 %

 

 

172

3-Methylnon-2-enenitrile

3-Methylnon-2-enenitrile

53153-66-5

258-398-9

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate; Метилнон-2-иноат

Methyl octine carbonate

111-80-8

203-909-2

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,002 %, когато се използва самостоятелно.

Ако се среща в комбинация с метилхептинкарбонат, максималната сумарна концентрация в готовия продукт не трябва да надвишава 0,01 % (от която метил октин карбонат не трябва да бъде повече от 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate; 1-Октен-3-ил ацетат

Amylvinylcarbinyl acetate

2442-10-6

219-474-7

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,3 %

175

Propylidenephthalide; 3-Пропилиденефталид

Propylidenephthalide

17369-59-4

241-402-8

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol; 2,4,6-Триметил-3-циклохексен-1-метанол

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

 

0,5 %

 

 

177

2-Хексилиден циклопентанон

2-Hexylidene cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,06 %

178

Methyl heptadienone; 6-Метил-3,5-хептадиен-2-он

Methyl heptadienone

1604-28-0

216-507-7

а)

Продукти за устната кухина

 

 

 

б)

Други продукти

б)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde; Крезилпропионалдехид; p-метилхидроканелен алдехид

p-methylhydrocinnamic aldehyde

5406-12-2

226-460-4

 

0,2 %

 

 

180

Масло и екстракт от Liquidambar orientalis (стиракс)

Liquidambar Orientalis Resin Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Oil

94891-27-7

305-627-6

 

0,6 %

 

 

181

Масло и екстракт от Liquidambar styraciflua (стиракс)

Liquidambar Styraciflua Oil;

Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

8046-19-3

94891-28-8

232-458-4

305-628-1

 

0,6 %

 

 

182

1-(5,6,7,8-Тетрахидро-3,5,5,6,8,8,-хексаметил-2-нафтил)етан-1-он (AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin

21145-77-7/1506-02-1

244-240-6/216-133-4

Всички козметични продукти с изключение на продуктите за устната кухина

а)

Продукти без отмиване: 0,1 %

с изключение на:

 

водно-алкохолни продукти: 1 %

 

парфюми: 2,5 %

 

парфюмирани кремове: 0,5 %

б)

Продукти с отмиване: 0,2 %

 

 

183

Екстракт от смола и масло от Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Engler

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

 

0,6 %

 

 

184

Смола от Opopanax chironium

 

93384-32-8

 

 

0,6 %

 

 

185

Бензен, метил-

Toluene

108-88-3

203-625-9

Продукти за нокти

25 %

 

Да се пази от деца

Да се използва само от възрастни

186

2,2′-оксидиетанол

Диетиленгликол (DEG)

Diethylene glycol

111-46-6

203-872-2

Като остатъчни количества в съставките

0,1 %

 

 

187

Диетиленгликолмонобутилетер (DEGBE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Разтворител в продукти за боядисване на коса

9 %

Да не се използва в аерозолни опаковки (спрейове)

 

188

Етиленгликолмонобутилетер (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

а)

Разтворител в продукти за боядисване на коса с окислител

а)

4,0 %

а), б)

Да не се използва в аерозолни опаковки (спрейове)

 

б)

Разтворител в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

2,0 %

189

Тринатриев 5-хидрокси-1-(4-сулфофенил)-4-(4-сулфофенилазо)пиразол-3-карбоксилат и алуминиев лак (7)

(CI 19140)

Acid Yellow 23;

Acid Yellow 23 Aluminum lake

1934-21-0/12225-21-7

217-699-5/235-428-9

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,5 %

 

 

190

Динатриева сол на N-етил-N-[4-[[4-[етил-[(3-сулфофенил)-метил]-амино]-фенил](2-сулфофенил)метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-3-сулфобензенметанаминиев хидроксид, с анион, разположен в молекулата на катиона, и неговите амониеви и алуминиеви соли (7);(CI 42090)

Acid Blue 9;

Acid Blue 9 Ammonium Salt;

Acid Blue 9 Aluminum Lake

3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6

223-339-8/220-168-0/272-939-6

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,5 %

 

 

191

Динатриев 6-хидрокси-5-[(2-метокси-4-сулфонато-m-толил)азо]нафтален-2-сулфонат (7); (CI 16035)

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,4 %

 

 

192

Тринатриев 1-(1-нафтилазо)-2-хидроксинафтален-4′,6,8-трисулфонат и алуминиев лак (7); (CI 16255)

Acid Red 18;

Acid Red 18 Aluminum Lake

2611-82-7/12227-64-4

220-036-2/235-438-3

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,5 %

 

 

193

Водород 3,6-бис(диетиламино)-9-(2,4-дисулфонатофенил)ксантил, натриева сол (7); (CI 45100)

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,5 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

0,6 %

194

Глиоксал

Glyoxal

107-22-2

203-474-9

 

100 mg/kg

 

 

195

Натриев 1-амино-4-(циклохексиламино)-9,10-дихидро-9,10-диоксоантрацен-2-сулфонат (7); (CI 62045)

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9;

 

0,5 %

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

 

196

Абсолю от върбика (Lippia citriodora Kunth.)

 

8024-12-2

 

0,2 %

 

 

197

Етил-N-алфа-додеканоил-L-аргинат хидрохлорид (8)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

а)

сапуни

б)

шампоани против пърхот

в)

дезодоранти, които не са под формата на спрей

0,8 %

За цели, различни от предотвратяване на развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел трябва да бъде очевидна от представянето на продукта.

 

201

Фенол, 2-Хлоро-6-(етиламино)-4-нитро-

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,5 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

3,0 %

а) и б):

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

202

Вж. 226

 

 

 

 

 

 

 

203

6-Метокси-N2-метил-2,3-пиридиндиамин хидрохлорид и дихидрохлоридна сол (7)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

90817-34-8/83732-72-3

-/280-622-9

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,68 %, изчисленo като свободна основа (1,0 % като дихидрохлорид)

За а) и б):

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

0,68 % като свободна основа (1,0 % като дихидрохлорид)

б)

Може да предизвика алергична реакция

204

2,3-Дихидро-1H-индол-5,6-диол и неговата хидробромидна сол (7)

Dihydroxyindoline

Dihydroxyindoline HBr

29539-03-5/138937-28-7

-/421-170-6

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

2,0 %

 

Може да предизвика алергична реакция

205

Вж. 219

 

 

 

 

 

 

 

н)

вписванията относно референтни номера 215—256 се заменят със следното:

„215

4-Амино-3-нитрофенол

4-Amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,5 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,0 %

б)

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

216

Нафтален-2,7-диол

2,7-Naphthalenediol

582-17-2

209-478-7

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,0 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,0 %

217

m-Аминофенол и неговите соли

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5/51-81-0/68239-81-6/38171-54-9

209-711-2/200-125-2/269-475-1

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,2 %

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

218

6-Хидрокси-3,4-диметил-2-пиридон

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,0 %

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

219

1-Хидрокси-3-нитро-4-(3-хидроксипропиламино)бензен (9)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 2,6 %, изчисленo като свободна основа.

За а) и б):

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

2,6 %

220

1-[(2′-Метоксиетил)амино]-2-нитро-4-[ди-(2′-хидроксиетил)амино]бензен (9)

HC Blue № 11

23920-15-2

459-980-7

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

2,0 %

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

 

221

1-Метил-3-нитро-4-(бета-хидроксиетил)аминобензен и неговите соли

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,0 %

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,0 %

222

1-Хидрокси-2-бета-хидроксиетиламино-4,6-динитробензен

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610-72-7

412-520-9

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,5 %

За а) и б):

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg m/kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

2,0 %

223

p-Метиламинофенол и неговият сулфат

p-Methylaminophenol

p-Methylaminophenol sulfate

150-75-4/55-55-0 /1936-57-8

205-768-2/200-237-1 /217-706-1

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,68 % (като сулфат)

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

224

1-Пропанол, 3-[[4-[бис(2-хидроксиетил)амино]-2-нитрофенил]амино] (9)

HC Violet № 2

104226-19-9

410-910-3

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

2,0 %

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

Може да предизвика алергична реакция

225

1-(бета-Хидроксиетил)амино-2-нитро-4-N-етил-N-(бета-хидроксиетил)аминобензен и неговият хидрохлорид

HC Blue № 12

104516-93-0/132885-85-9 (HCl)

-/407-020-2

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,75 % (като хидрохлорид)

За а) и б):

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,5 % (като хидрохлорид)

226

4,4′-[1,3-Пропандиилбис(окси)]бисбензен-1,3-диамин и неговата тетрахидрохлоридна сол (9)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

81892-72-0/74918-21-1

279-845-4/278-022-7

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,2 %, изчисленo като свободна основа (1,8 % като тетрахидрохлоридна сол)

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,2 % като свободна основа (1,8 % като тетрахидрохлоридна сол)

б)

Може да предизвика алергична реакция

227

3-Амино-2,4-дихлорофенол и неговият хидрохлорид

3-Amino-2,4-dichlorophenol

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

61693-42-3/61693-43-4

262-909-0/-

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,5 % (като хидрохлорид)

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

1,5 % (като хидрохлорид)

228

3-Метил -1- фенил -5-пиразолон

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,25 %

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

229

5-[(2-Хидроксиетил)амино]-o-крезол

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

55302-96-0

259-583-7

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,5 %

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

230

3,4-Дихидро-2H-1,4-бензоксазин-6-ол

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247-415-5

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 1,0 %

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

231

1,5-Ди-(бета-хидроксиетиламино)-2-нитро-4-хлоробензен (9)

HC Yellow № 10

109023-83-8

416-940-3

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,1 %

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

 

232

2,6-Диметокси-3,5-пиридиндиамин и неговият хидрохлорид

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

56216-28-5/85679-78-3

260-062-1/-

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,25 % (като хидрохлорид)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

233

1-(бета-Аминоетил)амино-4-(бета-хидроксиетил)окси-2-нитробензен и неговите соли

HC Orange № 2

85765-48-6

416-410-1

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

1,0 %

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

234

Етанол, 2-[(4-амино-2-метил-5-нитрофенил)амино]- и неговите соли

HC Violet № 1

82576-75-8

417-600-7

а)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител

 

а)

След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да надвишава 0,25 %

За а) и б)

да не се използва с нитрозиращи агенти

максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg /kg

да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

а)

На етикета трябва да се отпечата:

Съотношението на смесване.

Image Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

б)

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

б)

0,28 %

б)

ImageБагрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив по лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен,

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата,

в миналото вече сте получавали реакция след вр