25.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 344/2013

af 4. april 2013

om ændring af bilag II, III, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 anvendes fra den 11. juli 2013 og afløser Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (2). For at sikre en gnidningsløs overgang gives økonomiske aktører dog mulighed for at bringe sådanne kosmetiske produkter i omsætning, som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1223/2009, inden den dato, fra hvilken nævnte forordning finder anvendelse.

(2)

Bilagene til forordning (EF) nr. 1223/2009 afspejler den videnskabelige udvikling på tidspunktet for Kommissionens vedtagelse af forslaget til nævnte forordning den 5. februar 2008. Siden er bilagene til direktiv 76/768/EØF blevet ændret flere gange.

(3)

Formålet med flere af ændringerne i bilagene til direktiv 76/768/EØF var at imødegå potentielle risici for menneskers sundhed, hvorigennem der blev indført de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden. For både at skabe juridisk klarhed og sikre et højt niveau for beskyttelse af folkesundheden er det derfor også nødvendigt at ændre bilagene til forordning (EF) nr. 1223/2009, eftersom der er mulighed for at efterkomme forordning (EF) nr. 1223/2009 inden den 11. juli 2013 som et alternativ til overholdelsen af direktiv 76/768/EØF.

(4)

Desuden medførte flere af ændringerne af bilagene til direktiv 76/768/EØF både en tilpasning af disse bilag til den tekniske og videnskabelige udvikling og beskyttelse af folkesundheden. Som følge heraf er bilagene til direktiv 76/768/EØF nu bedre tilpasset til den tekniske og videnskabelige udvikling end bilagene i forordning (EF) nr. 1223/2009. Det er derfor også nødvendigt at indføre disse ændringer i bilagene til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(5)

I visse tilfælde er stofferne ikke opført i internationalt anerkendte nomenklaturer såsom den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele (INCI). De identificeres dog på grundlag af parfumestoffernes navne. Det er derfor hensigtsmæssigt at angive parfumestoffernes navne i kolonne c i bilag III (glossar med fælles betegnelser for bestanddele).

(6)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III, V og VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 11. juli 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.


BILAG

1)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres således:

a)

Rækken med løbenummer 167 affattes således:

»167

4-Aminobenzoesyre og estere heraf, med aminogruppen fri

150-13-0

205-753-0«

b)

Rækken med løbenummer 450 affattes således:

»450

Æteriske olier af verbena (Lippia citriodora Kunth.) og deres derivater, dog ikke ren essens, når de anvendes som duftbestanddel

8024-12-2

285-515-0«

c)

Rækken med løbenummer 1136 affattes således:

»1136

Exudat af Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (perubalsam, rå), når det anvendes som duftbestanddel

8007-00-9

232-352-8«

d)

Der indsættes følgende rækker med løbenumrene:

»1329

4-[(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidin og hydrochloridsalt heraf (Basic Violet 14; CI-nr. 42510), når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)

221-832-2 / 211-189-6 (HCl)

1330

4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzensulphonsyre og natriumsalt heraf (Acid Orange 6; CI-nr. 14270), når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

2050-34-2 / 547-57-9 (Na)

218-087-0 / 208-924-8 (Na)

1331

3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoesyre og calciumsalt heraf (Pigment Red 64:1; CI-nr. 15800), når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca)

248-638-0 / 228-899-7 (Ca)

1332

2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesyre; Fluorescein og dinatriumsalt heraf (Acid Yellow 73 sodium salt; CI-nr. 45350), når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

2321-07-5 / 518-47-8 (Na)

219-031-8 / 208-253-0 (Na)

1333

4′,5′-Dibrom-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on; 4′,5′-Dibromofluorescein; (Solvent Red 72) og dinatriumsalt heraf (CI-nr. 45370), når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

596-03-2 / 4372-02-5 (Na)

209-876-0 / 224-468-2 (Na)

1334

2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)benzoesyre; Fluorescein, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-; (Solvent Red 43), dinatriumsalt heraf (Acid Red 87; CI-nr. 45380) og aluminiumsalt heraf (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al)

239-138-3 / 241-409-6 (Na)/ 240-005-7 (Al)

1335

Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-((2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-, indre salt og natriumsalt heraf (Acid Violet 9; CI-nr. 45190), når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

10213-95-3 / 6252-76-2 (Na)

- / 228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-Dihydroxy-4′,5′-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen)-3-on; (Solvent Red 73) og natriumsalt heraf (Acid Red 95; CI-nr. 45425), når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

38577-97-8 / 33239-19-9 (Na)

254-010-7 / 251-419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein, dinatriumsalt heraf (Acid Red 51; CI-nr. 45430) og aluminiumsalt heraf (Pigment Red 172 Aluminium lake), når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al)

240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al)

1338

1-Hydroxy-2,4-diaminobenzen (2,4-Diaminophenol) og dihydrochloridsalt heraf (2,4-Diaminophenol HCl), når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

95-86-3 / 137-09-7 (HCl)

202-459-4 / 205-279-4 (HCl)

1339

1,4-Dihydroxybenzen (Hydroquinone), med undtagelse af række 14 i bilag III

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid (Basic Blue 26; CI-nr. 44045), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

2580-56-5

219-943-6

1341

Dinatrium-3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalen-1-sulfonat (Ponceau SX; CI-nr. 14700), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinatrium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferrat(3-); (Acid Green 1; CI-nr. 10020), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(Phenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI-nr. 11920) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol (Solvent Red 3; CI-nr. 12010) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-Chlor-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol (Pigment Red 4; CI-nr. 12085) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

2814-77-9

220-562-2

1346

3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalen-2-carboxamid (Pigment Red 112; CI-nr. 12370) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-Chlor-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulfonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalen-2-carboxamid (Pigment Red 5; CI-nr. 12490) og salte heraf, når de bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinatrium-4-[(5-chlor-4-methyl-2-sulfonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoat (Pigment Red 48; CI-nr. 15865), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

3564-21-4

222-642-2

1349

Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulfonat-2-naphthyl)azo]-2-naphthoat (Pigment Red 63:1; CI-nr. 15880), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinatrium-3-hydroxy-4-(4′-sulfonatonaphthylazo)naphthalen-2,7-disulfonat (Acid Red 27; CI-nr. 16185), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-Dichlor[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramid] (Pigment Yellow 13; CI-nr. 21100), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[Cyclohexylidenbis[(2-methyl-4,1-phenylen)azo]]bis[4-cyclohexylphenol] (Solvent Yellow 29; CI-nr. 21230), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

6706-82-7

229-754-0

1353

1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol (Solvent Red 23; CI-nr. 26100), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranatrium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonat-4-[(4-sulfonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalen-2,7-disulfonat (Food Black 2; CI-nr. 27755), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

2118-39-0

218-326-9

1355

Ethanaminium, N-(4-((4-diethylamino)phenyl)(2,4-disulfophenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-yliden)-N-ethyl-, hydroxid, indre salt, natriumsalt (Acid Blue 1; CI-nr. 42045), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

129-17-9

204-934-1

1356

Ethanaminium, N-(4-((4-diethylamino)phenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-yliden)-N-ethyl-, hydroxid, indre salt, calciumsalt (2:1) (Acid Blue 3; CI-nr. 42051), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

3536-49-0

222-573-8

1357

Benzenmethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-yliden)-3-sulfo-, hydroxid, indre salt, dinatriumsalt (Fast Green FCF; CI-nr. 42053), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-Isobenzofurandion, reaktionsprodukter med methylquinolin og quinolin (Solvent Yellow 33; CI-nr. 47000), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosin (CI-nr. 50420), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

8005-03-6

1360

8,18-Dichlor-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]triphenodioxazin (Pigment Violet 23; CI-nr. 51319), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-Dihydroxyanthraquinon (Pigment Red 83; CI-nr. 58000), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

72-48-0

200-782-5

1362

Trisodium 8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonat (Solvent Green 7; CI-nr. 59040), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

6358-69-6

228-783-6

1363

1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinon (Solvent Violet 13; CI-nr. 60725), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinon (Solvent Green 3; CI-nr. 61565), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

128-80-3

204-909-5

1365

6-Chlor-2-(6-chlor-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-yliden)-4-methylbenzo[b]thiophen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI-nr. 73360), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI-nr. 73900), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1047-16-1

213-879-2

1367

(29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)kobber (Pigment Blue 15; CI-nr. 74160), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

147-14-8

205-685-1

1368

Dinatrium [29H,31H-phthalocyanindisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprat(2-) (Direct Blue 86; CI-nr. 74180), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1330-38-7

215-537-8

1369

Polychlorkobberphthalocyanin (Pigment Green 7; CI-nr. 74260), når det bruges som ingrediens i produkter til farvning af hår

1328-53-6

215-524-7

1370

Diethylenglycol (DEG); se bilag III med hensyn til indholdet af ubetydelige mængder 2,2′-oxydiethanol

111-46-6

203-872-2

1371

Phytonadion [INCI] / phytomenadion [INN]

84-80-0 / 81818-54-4

201-564-2 / 279-833-9

1372

2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI-nr. 76520) og salte heraf

95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4

202-431-1 / 267-335-4«

2)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres således:

a)

Rækkerne med løbenummer 8, 9 og 10 affattes således:

»8

Nitrogensubstituerede derivater af p-Phenylendiamin og salte heraf; Nitrogensubstituerede derivater af o-Phenylenediamin (1), bortset fra de derivater, der er anført andetsteds i dette bilag og under løbenummer 1309, 1311 og 1312 i bilag II

 

 

 

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Almindelig brug

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer.

Må ikke anvendes til farvning af øjenvipper eller øjenbryn.«

b)

Erhvervsmæssig anvendelse

For a) og b):Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 3 % beregnet som fri base

b)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Kun til erhvervsmæssig brug

Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer.

Brug egnede beskyttelseshandsker.«

8a

p-Phenylendiamin og salte heraf

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Almindelig brug

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer.

Må ikke anvendes til farvning af øjenvipper eller øjenbryn.«

b)

Erhvervsmæssig anvendelse

For a) og b): Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2 % beregnet som fri base

b)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Kun til erhvervsmæssig brug.

Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer.

Brug egnede beskyttelseshandsker.«

9

Diaminotoluener, nitrogensubstituerede derivater og salte heraf (1), med undtagelse af det stof, der er anført under løbenummer 9a i dette bilag, og de stoffer, der er anført under løbenummer 364, 1310 og 1313 i bilag II

 

 

 

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Almindelig brug

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer (toluendiaminer).

Må ikke anvendes til farvning af øjenvipper eller øjenbryn.«

b)

Erhvervsmæssig anvendelse

For a) og b): Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 5 % beregnet som fri base

b)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Kun til erhvervsmæssig brug

Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer (toluendiaminer).

Brug egnede beskyttelseshandsker.«

9a

Toluen-2,5-diamin og salte heraf

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate

95-70-5 / 615-50-9

202-442-1 / 210-431-8

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Almindelig brug

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer (toluendiaminer).

Må ikke anvendes til farvning af øjenvipper eller øjenbryn.«

b)

Erhvervsmæssig anvendelse

For a) og b): Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 4 % beregnet som fri base

b)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Kun til erhvervsmæssig brug

Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer (toluendiaminer).

Brug egnede beskyttelseshandsker.«

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Rækken med løbenummer 12 affattes således:

»12

Hydrogenperoxid og andre sammensætninger eller blandinger, der frigiver hydrogenperoxid, som f.eks. carbamidperoxid og zinkperoxid

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Hårplejeprodukter

a)

12 % H2O2 (40 volumenprocent), til stede eller frigjort

 

a)

Brug egnede beskyttelseshandsker.

b)

Hudplejeprodukter

b)

4 % H2O2 til stede eller frigjort

a), b), c) og e):

Indeholder hydrogenperoxid.

Må ikke komme i berøring med øjnene.

Skyl straks øjnene, hvis produktet kommer i berøring med disse.

c)

Neglehærder

c)

2 % H2O2 til stede eller frigjort

d)

Mundplejeprodukter, herunder mundskylleprodukter, tandpasta og tandblegeprodukter

d)

≤ 0,1 % H2O2 til stede eller frigjort

e)

Tandblegeprodukter

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2 til stede eller frigjort

e)

Må kun sælges til tandlæger.

For hver brugscyklus må produkterne den første gang kun anvendes af tandlæger, jf. direktiv 2005/36/EF (2), eller under en tandlæges direkte opsyn, hvis der garanteres et tilsvarende sikkerhedsniveau. Bagefter stilles produktet til rådighed for forbrugeren i resten af brugscyklen.

Må ikke anvendes til personer under 18 år.

e)

Koncentrationen af H2O2 til stede eller frigjort, angivet i %.

Må ikke anvendes til personer under 18 år.

Må kun sælges til tandlæger. For hver brugscyklus må produkterne den første gang kun anvendes af tandlæger eller under en tandlæges direkte opsyn, hvis der garanteres et tilsvarende sikkerhedsniveau. Bagefter stilles produktet til rådighed for forbrugeren i resten af brugscyklen.

c)

Rækken med løbenummer 14 affattes således:

»14

Hydroquinon

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

Kunstige negle

0,02 % (efter blanding til brug)

Kun til erhvervsmæssig brug

Kun til erhvervsmæssig brug

Undgå kontakt med huden

Læs brugsanvisningen omhyggeligt«

d)

Rækken med løbenummer 16 affattes således:

»16

1-Naphthol og salte heraf

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1 % beregnet som fri base

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.« «

e)

Rækken med løbenummer 22 affattes således:

»22

Resorcinol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

1.

Almindelig brug

a)

1.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Indeholder resorcinol.

Håret skylles grundigt efter brugen.

Må ikke anvendes til farvning af øjenvipper og -bryn.

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.

Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

2.

Erhvervsmæssig anvendelse

For 1 og 2:

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,5 % beregnet som fri base

2.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Kun til erhvervsmæssig brug. Indeholder resorcinol.

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.

Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårlotion og shampoo

b)

0,5 %

b)

Indeholder resorcinol«

f)

Rækkerne med løbenummer 26-43 affattes således:

»26

Ammoniummonofluorophosphat

Ammonium Monofluorophosphate

20859-38-5 / 66115-19-3

- / -

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder ammoniummonofluorophosphat.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

27

Dinatriumfluorophosphat

Sodium Monofluorophosphate

10163-15-2 / 7631-97-2

233-433-0 / 231-552-2

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder natriummonofluorophosphat.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

28

Dikaliumfluorophosphat

Potassium Monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder kaliummonofluorophosphat.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

29

Calciumfluorophosphat

Calcium Monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder calciummonofluorophosphat.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

30

Calciumfluorid

Calcium Fluoride

7789-75-5

232-188-7

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder calciumfluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

31

Natriumfluorid

Sodium Fluoride

7681-49-4

231-667-8

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder natriumfluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

32

Kaliumfluorid

Potassium Fluoride

7789-23-3

232-151-5

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder kaliumfluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

33

Ammoniumfluorid

Ammonium Fluoride

12125-01-8

235-185-9

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder ammoniumfluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

34

Aluminiumfluorid

Aluminum Fluoride

7784-18-1

232-051-1

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder aluminiumfluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

35

Tindifluorid

Stannous Fluoride

7783-47-3

231-999-3

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder tinfluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

36

Hexadecylaminhydrofluorid

Cetylamine Hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder cetylaminhydrofluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

37

3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio)propylbis(2-hydroxyethyl) ammoniumdifluorid

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder 3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio) propylbis (2-hydroxyethyl) ammoniumdifluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

38

N,N′,N′-Tri-(polyoxyethylen)-N-hexadecylpropylendiamindihydrofluorid

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder N, N′, N-tri-(polyoxyethylen)-N-hexadecylpropylendiamindihydrofluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

39

9-Octadecen-1-aminhydrofluorid

Octadecenyl-Ammonium Fluoride

36505-83-6

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder octadecylenaminhydrofluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

40

Dinatriumhexafluorosilicat

Sodium Fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder natriumfluorosilicat.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

41

Dikaliumhexafluorosilicat

Potassium Fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder kaliumfluorosilicat.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

42

Ammoniumhexafluorosilicat

Ammonium Fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder ammoniumfluorosilicat.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.«

43

Magnesiumhexafluorosilicat

Magnesium Fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder magnesiumfluorosilicat.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.« «

g)

Rækken med løbenummer 45 affattes således:

»45

Benzylalkohol (3)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

a)

Opløsningsmiddel

 

Til andre formål end at hindre udviklingen af mikroorganismer i produktet. Dette formål skal fremgå af varens emballage.

 

b)

Parfume/aromatiske forbindelser/råmaterialerne hertil

b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 19, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i produkter, som ikke afrenses

0,01 % i produkter, som afrenses

h)

Rækken med løbenummer 47 affattes således:

»47

Pyridin-3-methanolhydrofluorid

Nicomethanol Hydrofluoride

62756-44-9

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder nicomethanolhydrofluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.« «

i)

Rækken med løbenummer 56 affattes således:

»56

Magnesiumfluorid

Magnesium Fluoride

7783-40-6

231-995-1

Mundplejeprodukter

0,15 % beregnet som fluor.

I tilfælde af blanding med andre fluorforbindelser, som er tilladt i medfør af dette bilag, er den maksimale koncentration af fluor uændret fastsat til 0,15 %

 

Indeholder magnesiumfluorid.

For tandpasta med forbindelser, der indeholder fluor i en koncentration på 0,1-0,15 % beregnet som F, hvorpå det ikke er angivet, at den ikke bør anvendes til børn (f.eks. »kun til voksne«), er følgende mærkning obligatorisk:

»Børn på seks år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også indtages fluorid fra andre kilder.« «

j)

Rækken med løbenummer 68 affattes således:

»68«

 

 

 

 

 

 

 

 

k)

Rækkerne med løbenummer 72 og 73 affattes således:

»72

7–Hydroxycitronellal

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

a)

Mundplejeprodukter

 

a) b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 19, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger

0,001 % i produkter, som ikke afrenses

0,01 % i produkter, som afrenses

 

b)

Andre produkter

b)

1,0 %

73

Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)

Isoeugenol

97-54-1 / 5932-68-3

202-590-7 / 227-678-2

a)

Mundplejeprodukter

 

a) b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 19, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger

0,001 % i produkter, som ikke afrenses

0,01 % i produkter, som afrenses«

 

b)

Andre produkter

b)

0,02 %

l)

Rækkerne med løbenummer 88 og 89 affattes således:

»88

d-Limonene(4R)-1-Methyl-4-(1-methyl-ethenyl)-cyclohexen

Limonene

5989-27-5

227-813-5

 

 

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 19, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger

0,001 % i produkter, som ikke afrenses

0,01 % i produkter, som afrenses

Peroxidtal under 20 mmol/l (4)

 

89

Methyl 2-octynoate Methylheptincarbonat

Methyl 2-Octynoate

111-12-6

203-836-6

a)

Mundplejeprodukter

 

a) b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 19, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i produkter, som ikke afrenses

0,01 % i produkter, som afrenses

 

b)

Andre produkter

b)

0,01 %, når det anvendes alene

Når det anvendes sammen med methyloctincarbonat, må den samlede mængde i det færdige middel ikke overstige 0,01 % (hvoraf methyloctincarbonat maksimalt udgør 0,002 %)

m)

Følgende rækker med løbenumrene 103-205 indsættes:

»103

Abies alba olie og ekstrakt

Abies Alba Cone Oil;

Abies Alba Cone Extract;

Abies Alba Leaf Oil;

Abies Alba Leaf Cera;

Abies Alba Needle Extract;

Abies Alba Needle Oil

90028-76-5

289-870-2

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Abies pectinata olie og ekstrakt

Abies Pectinata Oil;

Abies Pectinata Leaf Extract;

Abies Pectinata Needle Extract

Abies Pectinata Needle Oil

92128-34-2

295-728-0

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

106

Abies sibirica olie og ekstrakt

Abies Sibirica Oil;

Abies Sibirica Needle Extract

Abies Sibirica Needle Oil

91697-89-1

294-351-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

107

Abies balsamea olie og ekstrakt

Abies Balsamea Needle Oil;

Abies Balsamea Needle Extract

Abies Balsamea Resin;

Abies Balsamea Extract

Abies Balsamea Balsam Extract

85085-34-3

285-364-0

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

108

Pinus mugo pumilio olie og ekstrakt

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

90082-73-8

290-164-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

109

Pinus mugo olie og ekstrakt

Pinus Mugo Leaf Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

110

Pinus sylvestris olie og ekstrakt

Pinus Sylvestris Oil;

Pinus Sylvestris Leaf extract;

Pinus Sylvestris Leaf Oil;

Pinus Sylvestris Leaf Water;

Pinus Sylvestris Cone Extract;

Pinus Sylvestris Bark Extract;

Pinus Sylvestris Bud Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris twig Leaf Oil

84012-35-1

281-679-2

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

111

Pinus nigra olie og ekstrakt

Pinus Nigra Bud/Needle Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Oil

90082-74-9

290-165-7

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

112

Pinus palustris olie og ekstrakt

Pinus Palustris Leaf Extract;

Pinus Palustris Oil

Pinus Palustris Twig Leaf Extract

Pinus Palustris Twig Leaf Oil

97435-14-8 / 8002-09-3

306-895-7 / -

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

113

Pinus pinaster olie og ekstrakt

Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

90082-75-0

290-166-2

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

114

Pinus pumila olie og ekstrakt

Pinus Pumila Twig Leaf Extract

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

115

Pinus species olie og ekstrakt

Pinus Strobus Bark Extract;

Pinus Strobus Cone Extract;

Pinus Strobus Twig Oil

Pinus Species Twig Leaf Extract

Pinus Species Twig Leaf Oil

94266-48-5

304-455-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

116

Pinus cembra olie og ekstrakt

Pinus Cembra Twig Leaf Oil

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

92202-04-5

296-036-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

117

Pinus cembra acetyleret ekstrakt

Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated

94334-26-6

305-102-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

118

Picea mariana olie og ekstrakt

Picea Mariana Leaf Extract;

Picea Mariana Leaf Oil

91722-19-9

294-420-3

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

119

Thuja occidentalis olie og ekstrakt

Thuja Occidentalis Bark Extract;

Thuja Occidentalis Leaf;

Thuja Occidentalis Leaf Extract;

Thuja Occidentalis Leaf Oil;

Thuja Occidentalis Stem Extract;

Thuja Occidentalis Stem Oil;

Thuja Occidentalis Root Extract

90131-58-1

290-370-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

121

3-Carene; 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en (isodipren)

 

13466-78-9

236-719-3

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

122

Cedrus atlantica olie og ekstrakt

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3

295-985-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

123

Cupressus sempervirens olie og ekstrakt

Cupressus Sempervirens Leaf Oil;

Cupressus Sempervirens Bark Extract;

Cupressus Sempervirens Cone Extract;

Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;

Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Water;

Cupressus Sempervirens Seed Extract;

Cupressus Sempervirens Oil

84696-07-1

283-626-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

124

Terpentinresin (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

125

Terpentinolie og afledte olier

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

126

Terpentin, dampdestilleret (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

127

Terpenalkoholer acetater

Terpene alcohols acetates

69103-01-1

273-868-3

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

128

Terpencarbonhydrider

Terpene hydrocarbons

68956-56-9

273-309-3

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

129

Terpen og terpenoider undtagen limonen (d-, l-, og dl-isomerer), der er opført under løbenummer 88, 167 og 168 i dette bilag III

Terpenes and terpenoids

65996-98-7

266-034-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

130

Terpener og terpenoider

 

68917-63-5

272-842-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

131

alpha-Terpinene; p-mentha-1,3-dien

alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

132

gamma-Terpinene; p-mentha-1,4-dien

gamma-Terpinene

99-85-4

202-794-6

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

133

Terpinolene; p-mentha-1,4(8)-dien

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (5)

 

134

1,1,2,3,3,6-Hexamethylindan-5-yl methylketon

Acetyl Hexamethyl indan

15323-35-0

239-360-0

a)

Produkter, som ikke afrenses

b)

Produkter, som afrenses

a)

2 %

 

 

135

Allylbutyrate; 2-propenylbutanoat

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

136

Allylcinnamate; 2-propenyl 3-phenyl-2-propenoat

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate; 2-propenyl cyclohexaneacetat

Allyl cyclohexylacetate

4728-82-9

225-230-0

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate; 2-propenyl 3-cyclohexanepropanoat

Allyl cyclohexylpropionate

2705-87-5

220-292-5

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate; 2-propenylheptanoat

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

140

Allylhexanoat

Allyl Caproate

123-68-2

204-642-4

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate; 2-propenyl 3-methylbutanoat

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

142

Allyl octanoate; 2-allylcaprylat

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate; 2-propenylphenoxy-acetat

Allyl phenoxyacetate

7493-74-5

231-335-2

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate; 2-propenylbenzenacetat

Allyl phenylacetate

1797-74-6

217-281-2

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

71500-37-3

275-536-3

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

146

Allylcyclohexyloxyacetate

Allyl cyclohexyloxyacetate

68901-15-5

272-657-3

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

147

Allylisoamyloxyacetat

Isoamyl Allylglycolate

67634-00-8

266-803-5

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

Allyl 2-methylbutoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

150

Allyl propionate

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

Allyl trimethylhexanoate

68132-80-9

268-648-9

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

151a

Allyl phenethylether

Allyl phenethyl ether

14289-65-7

238-212-2

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i etheren skal være under 0,1 %

 

152

Allyl heptinecarbonate (allyl oct-2-ynoat)

Allyl heptine carbonate

73157-43-4

277-303-1

 

0,002 %

Dette stof må ikke anvendes sammen med andre 2-alkynsyreestere (f.eks. methylheptincarbonat)

 

153

Amylcyclopentenone; 2-pentylcyclopent-2-en-1-on

Amylcyclopentenone

25564-22-1

247-104-4

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae; ekstrakt og destilleret; perubalsamolie, absolut og anhydrol (perubalsamolie)

 

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

 

 

155

4-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyd

4-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde

18127-01-0

242-016-2

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum olie og ekstrakt

Cuminum Cyminum Fruit Oil;

Cuminum Cyminum Fruit Extract;

Cuminum Cyminum Seed Oil;

Cuminum Cyminum Seed Extract;

Cuminum Cyminum Seed Powder

84775-51-9

283-881-6

a)

Produkter, som ikke afrenses

a)

0,4 % kommenolie

 

 

b)

Produkter, som afrenses

 

157

cis-Roseketon-1 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (cis-alpha-damascon)

Alpha-Damascone

23726-94-5 / 43052-87-5

245-845-8 / -

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (6); (E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (trans-beta-damascon)

trans-Rose ketone-2

23726-91-2

245-842-1

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (6); (E)-1-(2,4,4-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (isodamascon)

trans-Rose ketone-5

39872-57-6

254-663-8

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (6); 1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-on (damascenon)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (Delta-Damascone)

Delta-Damascone

57378-68-4

260-709-8

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (cis-beta-damascon)

cis-Rose ketone-2

23726-92-3

245-843-7

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (6); (E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (trans-alpha-damascon)

trans-Rose ketone-1

24720-09-0

246-430-4

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (6); 1-(2,4,4-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on

Rose ketone-5

33673-71-1

251-632-0

 

0,02 %

 

 

165

trans-Roseketone-3 (6); 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (trans-delta-damascon)

trans-Rose ketone-3

71048-82-3

275-156-8

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

trans-2-hexenal

6728-26-3

229-778-1

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,002 %

167

l-Limonene; (S)-p-mentha-1,8-dien

Limonene

5989-54-8

227-815-6

 

 

Peroxidtal under 20 mmol/l (5)

 

168

dl-Limonene (racemisk); 1,8(9)-p-menthadien; p-mentha-1,8-dien (dipenten)

Limonene

138-86-3

205-341-0

 

 

Peroxidtal under 20 mmol/l (5)

 

169

p-Mentha-1,8-dien-7-al

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,1 %

170

Isobergamate; menthadien-7-methylformiat

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

 

0,1 %

 

 

171

Methoxydicyclopentadiencarboxaldehyd; octahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-inden-2-carboxaldehyd

Scentenal

86803-90-9

 

0,5 %

 

 

172

3-Methylnon-2-enenitrile

3-Methylnon-2-enenitrile

53153-66-5

258-398-9

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate; methylnon-2-ynoat

Methyl octine carbonate

111-80-8

203-909-2

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,002 %, når det anvendes alene.

Når det anvendes sammen med methylheptincarbonat, må den samlede mængde i det færdige middel ikke overstige 0,01 % (hvoraf methyloctincarbonat maksimalt udgør 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinylacetate; 1-octen-3-ylacetat

Amylvinylcarbinyl acetate

2442-10-6

219-474-7

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide; 3 propylidenephthalid

Propylidenephthalide

17369-59-4

241-402-8

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol; 2,4,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-methanol

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidenecyclopentanon

2-Hexylidene cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,06 %

178

Methylheptadienone; 6-methyl-3,5-heptadien-2-on

Methyl heptadienone

1604-28-0

216-507-7

a)

Mundplejeprodukter

 

 

 

b)

Andre produkter

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde; cresylpropionaldehyd; p-methyldihydrokanelaldehyd

p-methylhydrocinnamic aldehyde

5406-12-2

226-460-4

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis olie og ekstrakt (styrax)

Liquidambar Orientalis Resin Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Oil

94891-27-7

305-627-6

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua olie og ekstrakt (styrax)

Liquidambar Styraciflua Oil;

Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

8046-19-3

94891-28-8

232-458-4

305-628-1

 

0,6 %

 

 

182

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-on (AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin

21145-77-7 / 1506-02-1

244-240-6 / 216-133-4

Alle kosmetiske produkter undtagen mundplejeprodukter

a)

Produkter, som ikke afrenses 0,1 %

undtagen:

 

hydroalkoholiske produkter: 1 %

 

parfume: 2,5 %

 

parfumerede cremer: 0,5 %

b)

Produkter, som afrenses: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea Engler var. glabrescens resinekstrakt og -olie

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium resin

 

93384-32-8

 

 

0,6 %

 

 

185

Toluen

Toluene

108-88-3

203-625-9

Negleprodukter

25 %

 

Opbevares utilgængeligt for børn

Må kun anvendes af voksne

186

2,2′-oxydiethanol

Diethylenglycol (DEG)

Diethylene glycol

111-46-6

203-872-2

Som ubetydelige mængder i bestanddele

0,1 %

 

 

187

Diethylenglycolmonobutylether (DEGBE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Opløsningsmiddel i hårfarvningsprodukter

9 %

Må ikke anvendes i aerosoler (spraydåser)

 

188

Ethylenglycolmonobutylether (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

a)

Opløsningsmiddel i oxidative hårfarvningsprodukter

a)

4,0 %

a) b)

Må ikke anvendes i aerosoler (spraydåser)

 

b)

Opløsningsmiddel i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

b)

2,0 %

189

Trinatrium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazol-3-carboxylat og aluminiumlakker (7);

(CI 19140)

Acid Yellow 23;

Acid Yellow 23 Aluminum lake

1934-21-0 / 12225-21-7

217-699-5 / 235-428-9

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

0,5 %

 

 

190

Benzenmethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-amino]-phenyl](2-sulfophenyl)methylen]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, indre salt, dinatriumsalt, ammoniumsalt og aluminiumsalt heraf (7); (CI 42090)

Acid Blue 9;

Acid Blue 9 Ammonium Salt;

Acid Blue 9 Aluminum Lake

3844-45-9 / 2650-18-2 / 68921-42-6

223-339-8 / 220-168-0 / 272-939-6

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

0,5 %

 

 

191

Dinatrium-6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalen-2-sulphonat (7); (CI 16035)

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

0,4 %

 

 

192

Trinatrium-1-(1-naphthylazo) -2-hydroxy naphthalen-4′,6,8-trisulphonat og aluminiumlakker (7); (CI 16255)

Acid Red 18;

Acid Red 18 Aluminum Lake

2611-82-7 / 12227-64-4

220-036-2 / 235-438-3

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

0,5 %

 

 

193

Hydrogen-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylium, natriumsalt (7); (CI 45100)

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

a)

Hårfarvningsingrediens i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

b)

0,6 %

194

Glyoxal

Glyoxal

107-22-2

203-474-9

 

100 mg/kg

 

 

195

Natrium-1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2-sulphonat (7); (CI 62045)

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9;

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

0,5 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

 

196

Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.)

 

8024-12-2

 

0,2 %

 

 

197

Ethyl-N-alpha-dodecanoyl-L-arginat hydrochlorid (8)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

a)

sæbe

b)

skælshampooer

c)

deodoranter, ikke i form af spray

0,8 %

Til andre formål end at hindre udviklingen af mikroorganismer i produktet. Dette formål skal fremgå af varens emballage.

 

201

Phenol, 2-Chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

a)

Hårfarvningsingrediens i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

b)

3,0 %

a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

202

Se 226

 

 

 

 

 

 

 

203

6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridindiaminhydrochloridsalt og dihydrochloridsalt (7)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

- / 280-622-9

a)

Hårfarvningsingrediens i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,68 % beregnet som fri base (1,0 % som dihydrochlorid).

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

b)

0,68 % som fri base (1,0 % som dihydrochlorid)

b)

Kan fremkalde allergiske reaktioner

204

2,3-Dihydro-1H-indol-5,6-diol og hydrobromidsalt heraf (7)

Dihydroxy indoline

Dihydroxy indoline HBr

29539-03-5 / 138937-28-7

- / 421-170-6

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxidative hårfarvningsprodukte

2,0 %

 

Kan fremkalde allergiske reaktioner

205

Se 219

 

 

 

 

 

 

 

n)

Rækkerne med løbenummer 215-256 affattes således:

»215

4-Amino-3-nitrophenol

4-Amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

1,0 %

b)

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

216

Naphthalen–2,7–diol

2,7-Naphthalenediol

582-17-2

209-478-7

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

1,0 %

217

m–Aminophenol og salte heraf

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,2 %.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

218

6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridon

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

219

1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypropylamino)benzen (9)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,6 % beregnet som fri base.

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

2,6 %

220

1-[(2′-Methoxyethyl) amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroxyethyl)amino]benzen (9)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

2,0 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

 

221

1-Methyl-3-nitro-4-(beta-hydroxyethyl)aminobenzen og salte heraf

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

1,0 %

222

1-Hydroxy-2-beta-hydroxyethylamino-4,6-dinitrobenzen

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610-72-7

412-520-9

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 %.

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg m/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

2,0 %

223

p-Methylaminophenol og sulfat heraf

p-Methylaminophenol

p-Methylaminophenol sulfate

150-75-4 / 55-55-0 /1936-57-8

205-768-2 / 200-237-1 /217-706-1

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,68 % (som sulfat).

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

224

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino] (9)

HC Violet No 2

104226-19-9

410-910-3

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

2,0 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Kan fremkalde allergiske reaktioner

225

1-(beta-Hydroxyethyl)amino-2-nitro-4-N-ethyl-N-(beta-hydroxyethyl)aminobenzen og hydrochlorid heraf

HC Blue No 12

104516-93-0 / 132885-85-9 (HCl)

- / 407-020-2

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,75 % (som hydrochlorid)

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

1,5 % (som hydrochlorid)

226

4,4′-[1,3-Propandiylbis(oxy)]bisbenzen-1,3-diamin og tetrahydrochloridsalt heraf (9)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

81892-72-0 / 74918-21-1

279-845-4 / 278-022-7

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,2 % beregnet som fri base (1,8 % som tetrahydrochloridsalt).

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

1,2 % som fri base (1,8 % som tetrahydrochloridsalt)

b)

Kan fremkalde allergiske reaktioner

227

3-Amino-2,4-dichlorophenol og hydrochlorid heraf

3-Amino-2,4-dichlorophenol

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

61693-42-3 / 61693-43-4

262-909-0 / -

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 % (som hydrochlorid).

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

1,5 % (som hydrochlorid)

228

3-Methyl-1- phenyl-5-pyrazolon

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,25 %.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

229

5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-cresol

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

55302-96-0

259-583-7

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 %.

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

230

3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247-415-5

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %.

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

231

1,5-Di-(beta-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzen (9)

HC Yellow No 10

109023-83-8

416-940-3

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

0,1 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

 

232

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamin og hydrochlorid heraf

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

56216-28-5 / 85679-78-3

260-062-1 / -

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,25 % (som hydrochlorid).

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

233

1-(beta-Aminoethyl)amino-4-(betahydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzen og salte heraf

HC Orange No 2

85765-48-6

416-410-1

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

1,0 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

234

Ethanol, 2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl)amino] - og salte heraf

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,25 %.

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

0,28 %

b)

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

235

2-[3-(methylamino)-4-nitrophenoxy]ethanol (9)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol

59820-63-2

261-940-7

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

0,15 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

 

236

2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol og salte heraf

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

66095-81-6

266-138-0

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

0,2 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

 

237

2,2′-[(4-Amino-3-nitrophenyl)imino]bisethanol og hydrochlorid heraf

HC Red No 13

29705-39-3/94158-13-1

-/303-083-4

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,25 % (som hydrochlorid).

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

2,5 % (som hydrochlorid)

238

Naphthalen-1,5–diol

1,5-Naphthalenediol

83-56-7

201-487-4

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

1,0 %

239

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylendiamin) og tetrahydrochlorid heraf

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl

128729-30-6 / 128729-28-2

- / 416-320-2

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,4 % (som tetrahydrochlorid).

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

240

 

 

 

 

 

 

 

 

241

5-Amino-o-cresol

4-Amino-2-hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 %.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

242

2,4–Diaminophenoxyethanol og hydrochlorid og sulfat heraf

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

- / 266-357-1 / 274-713-2

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,0 % (som hydrochlorid).

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

243

1,3-benzendiol, 2-methyl

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,8 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

1,8 %

244

4–Amino–m–cresol

4-Amino-m-cresol

2835-99-6

220-621-2

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 %.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

245

2-[(3amino-4-methoxyphenyl)amino]ethanol og sulfat heraf

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 / 83763-48-8

280-733-2 / 280-734-8

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 % (som sulfat).

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

246

Hydroxyethyl-3,4-methylendioxyanilin og hydrochlorid heraf

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl

94158-14-2

303-085-5

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 %.

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

247

2,2′-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol (9)

HC Blue No 2

33229-34-4

251-410-3

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

2,8 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Kan fremkalde allergiske reaktioner

248

4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol

65235-31-6

265-648-0

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 3,0 %.

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

1,85 %

b)

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna«.

249

1-(beta-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzen

4-Nitrophenyl aminoethylurea

27080-42-8

410-700-1

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,25 %.

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

0,5 %

250

1-Amino-2-nitro-4-(2′,3′-dihydroxypropyl)amino-5-chlorbenzen og 1,4-bis-(2′,3′-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorbenzen og salte heraf

HC Red No 10 and HC Red No 11

95576-89-9 / 95576-92-4

- / -

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

1,0 %

251

 

 

 

 

 

 

 

 

252

2–Amino–6–chloro–4–nitrophenol

2–Amino–6–chloro–4–nitrophenol

6358-09-4

228-762-1

a)

Hårfarvningsingrediens i oxiderende hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,0 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

b)

2,0 %

b)

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.««

253

 

 

 

 

 

 

 

 

254

Dinatrium-5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat (9); (CI 17200)

Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsprodukter

0,5 %

 

 

255

 

 

 

 

 

 

 

 

256

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres således:

a)

Rækken med løbenummer 34 affattes således:

»34

Benzylalkohol (10)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

 

1,0 %

 

 

b)

Følgende indsættes:

»58

Ethyl-N-alpha-dodecanoyl-L-arginat hydrochlorid (11)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

 

0,4 %

Må ikke anvendes i læbeprodukter, mundplejeprodukter og sprayprodukter.

 

4)

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres således:

a)

Rækken med løbenummer 1 affattes således:

»1«

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Rækken med løbenummer 28 affattes således:

»28

Benzoesyre, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-. Hexylester

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

302776-68-7

443-860-6

 

10 %«

 

 


(1)  Disse stoffer kan anvendes enten enkeltvis eller blandet med hinanden, således at summen af de enkelte stoffer, der indeholdes i det kosmetiske produkt, i forhold til det højest tilladte indhold af det enkelte stof ikke overstiger 1.«

(2)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22

(3)  Som konserveringsmiddel, jf. bilag V, nr. 34.«

(4)  Denne grænseværdi gælder for stoffet, ikke for det færdige kosmetiske produkt.«

(5)  Denne grænseværdi gælder for stoffet, ikke for det færdige kosmetiske produkt.

(6)  I blandinger må den samlede mængde af disse stoffer ikke overstige de grænseværdier, der er angivet som »højeste koncentration i det brugsklare produkt«.

(7)  Den frie base og saltene af denne hårfarvningsingrediens tillades anvendt, medmindre de er forbudte i henhold til bilag II.

(8)  Som konserveringsmiddel, jf. bilag V, nr. 58.«

(9)  Den frie base og saltene af denne hårfarvningsingrediens tillades anvendt, medmindre de er forbudte i henhold til bilag II.«

(10)  Til anden brug end konserveringsmiddel, jf. bilag III, nr. 45.«

(11)  Til anden brug end konserveringsmiddel, jf. bilag III, nr. 197.«