EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0885

Verordening (EG) nr. 885/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1334/2000, (EG) nr. 2157/2001, (EG) nr. 152/2002, (EG) nr. 1499/2002, (EG) nr. 1500/2003 en (EG) nr. 1798/2003 van de Raad, de Besluiten nr. 1719/1999/EG, nr. 1720/1999/EG, nr. 253/2000/EG, nr. 508/2000/EG, nr. 1031/2000/EG, nr. 163/2001/EG, nr. 2235/2002/EG en nr. 291/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad, en de Besluiten 1999/382/EG, 2000/821/EG, 2003/17/EG en 2003/893/EG van de Raad bepaalde verordeningen en besluiten op het gebied van vrij verkeer van goederen, vennootschapsrecht, landbouw, belastingen, onderwijs en opleiding, cultuur en audiovisueel beleid, en externe betrekkingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

OJ L 168, 1.5.2004, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 202 - 214

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/885/oj

1.5.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 168/1


VERORDENING (EG) Nr. 885/2004 VAN DE RAAD

van 26 april 2004

tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1334/2000, (EG) nr. 2157/2001, (EG) nr. 152/2002, (EG) nr. 1499/2002, (EG) nr. 1500/2003 en (EG) nr. 1798/2003 van de Raad, de Besluiten nr. 1719/1999/EG, nr. 1720/1999/EG, nr. 253/2000/EG, nr. 508/2000/EG, nr. 1031/2000/EG, nr. 163/2001/EG, nr. 2235/2002/EG en nr. 291/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad, en de Besluiten 1999/382/EG, 2000/821/EG, 2003/17/EG en 2003/893/EG van de Raad bepaalde verordeningen en besluiten op het gebied van vrij verkeer van goederen, vennootschapsrecht, landbouw, belastingen, onderwijs en opleiding, cultuur en audiovisueel beleid, en externe betrekkingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (1) (hierna het „Toetredingsverdrag” genoemd), met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond (2) (hierna de „Toetredingsakte” genoemd), met name op artikel 57, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor bepaalde besluiten die na 1 mei 2004 van kracht blijven en die in verband met de toetreding moeten worden aangepast, is in de Toetredingsakte niet in de noodzakelijke aanpassingen voorzien, of is daarin wel voorzien, maar is verdere aanpassing noodzakelijk. Al deze aanpassingen moeten vóór de toetreding worden goedgekeurd, zodat deze vanaf de toetreding kunnen worden toegepast.

(2)

Overeenkomstig artikel 57, lid 2, van de Toetredingsakte, moeten de daartoe noodzakelijke teksten door de Raad worden goedgekeurd in alle gevallen waarin het oorspronkelijke besluit door de Raad al dan niet gezamenlijk met het Europees Parlement is goedgekeurd.

(3)

Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad (3), de Verordeningen (EG) nr. 1334/2000 (4), (EG) nr. 2157/2001 (5), (EG) nr. 152/2002 (6), (EG) nr. 1499/2002 (7), (EG) nr. 1500/2003 (8) en (EG) nr. 1798/2003 (9) van de Raad, de Besluiten nr. 1719/1999/EG (10), nr. 1720/1999/EG (11), nr. 253/2000/EG (12), nr. 508/2000/EG (13), nr. 1031/2000/EG (14), nr. 163/2001/EG (15), nr. 2235/2002/EG (16) en nr. 291/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad (17), en de Besluiten 1999/382/EG (18), 2000/821/EG (19), 2003/17/EG (20) en 2003/893/EG (21) van de Raad dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Verordeningen (EG) nr. 1334/2000, (EG) nr. 2157/2001, (EG) nr. 152/2002, (EG) nr. 1499/2002, (EG) nr. 1500/2003 en (EG) nr. 1798/2003, (EG) nr. 2003/2003 en de Besluiten nr. 1719/1999/EG, nr. 1720/1999/EG, nr. 253/2000/EG, nr. 508/2000/EG, nr. 1031/2000/EG, nr. 163/2001/EG, nr. 2235/2002/EG, nr. 291/2003/EG, 1999/382/EG, 2000/821/EG, 2003/17/EG en 2003/893/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt uitsluitend in werking onder voorbehoud en op de datum van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 april 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

B. COWEN


(1)  PB L 236 van 23.9.2003, blz. 17.

(2)  PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33.

(3)  PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1.

(4)  PB L 159 van 30.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 149/2003 (PB L 30 van 5.2.2003, blz. 1).

(5)  PB L 294 van 10.11.2001, blz. 1.

(6)  PB L 25 van 29.1.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(7)  PB L 227 van 23.8.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1445/2003 (PB L 206 van 15.8.2003, blz. 1).

(8)  PB L 216 van 28.8.2003, blz. 1.

(9)  PB L 264 van 15.10.2003, blz. 1.

(10)  PB L 203 van 3.8.1999, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit nr. 2046/2002/EG (PB L 316 van 20.11.2002, blz. 4).

(11)  PB L 203 van 3.8.1999, blz. 9. Besluit gewijzigd bij Besluit nr. 2045/2002/EG (PB L 316 van 20.11.2002, blz. 1).

(12)  PB L 28 van 3.2.2000, blz. 1. Besluit gewijzigd bij Besluit nr. 451/2003/EG (PB L 69 van 13.3.2003, blz. 6).

(13)  PB L 63 van 10.3.2000, blz. 1.

(14)  PB L 117 van 18.5.2000, blz. 1.

(15)  PB L 26 van 27.1.2001, blz. 1.

(16)  PB L 341 van 17.12.2002, blz. 1.

(17)  PB L 43 van 18.2.2003, blz. 1.

(18)  PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33. Besluit gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(19)  PB L 336 van 30.12.2000, blz. 82.

(20)  PB L 8 van 14.1.2003, blz. 10. Besluit gewijzigd bij Besluit nr. 2003/403/EG (PB L 141 van 7.6.2003, blz. 23).

(21)  PB L 333 van 20.12.2003, blz. 84.


BIJLAGE

I.   VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

A.   MESTSTOFFEN

Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen.

a)

In bijlage I, A.2, nr. 1, wordt de volgende tekst toegevoegd in kolom 6, eerste alinea, aan de tekst tussen haakjes na het woord „Griekenland”:

„Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije”.

b)

In bijlage I, B.1, B.2 en B.4, wordt de volgende tekst toegevoegd in kolom 5, punt 3, tweede alinea, eerste streepje, aan de tekst tussen haakjes na het woord „Griekenland”:

„Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije”.

B.   HORIZONTALE EN PROCEDURELE MAATREGELEN

1.

Besluit nr. 1719/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor Trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA).

In artikel 10, punten 1 en 3, wordt het volgende geschrapt:

„, Cyprus, Malta”.

2.

Besluit nr. 1720/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot Trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA).

In artikel 14, punten 1 en 3, wordt het volgende geschrapt:

„, Cyprus, Malta”.

II.   VENNOOTSCHAPSRECHT

Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE).

a)

In bijlage I wordt de volgende tekst ingevoegd tussen de vermeldingen voor België en Denemarken:

„TSJECHIË:

akciová společnost”

en tussen de vermeldingen voor Duitsland en Griekenland:

„ESTLAND:

aktsiaselts”

en tussen de vermeldingen voor Italië en Luxemburg:

„CYPRUS:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LETLAND:

akciju sabiedrība

LITOUWEN:

akcinės bendrovės”

en tussen de vermeldingen voor Luxemburg en Nederland:

„HONGARIJE:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies”

en tussen de vermeldingen voor Oostenrijk en Portugal:

„POLEN:

spółka akcyjna”

en tussen de vermeldingen voor Portugal en Finland:

„SLOVENIË:

delniška družba

SLOWAKIJE:

akciová spoločnos”;

b)

In bijlage II wordt de volgende tekst ingevoegd tussen de vermeldingen voor België en Denemarken:

„TSJECHIË:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným”

en tussen de vermeldingen voor Duitsland en Griekenland:

„ESTLAND:

aktsiaselts ja osaühing”

en tussen de vermeldingen voor Italië en Luxemburg:

„CYPRUS:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LETLAND:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LITOUWEN:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės”

en tussen de vermeldingen voor Luxemburg en Nederland:

„HONGARIJE:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati / private limited liability companies”

en tussen de vermeldingen voor Oostenrijk en Portugal:

„POLEN:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

en tussen de vermeldingen voor Portugal en Finland:

„SLOVENIË:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SLOWAKIJE:

akciová spoločnos',

spoločnosť s ručením obmedzeným”.

III.   LANDBOUW

FYTOSANITAIRE WETGEVING

Beschikking 2003/17/EG van de Raad van 16 december 2002 betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad.

In bijlage I worden de vermeldingen voor Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië geschrapt.

IV.   BELASTINGEN

1.

Beschikking nr. 2235/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2002 tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis 2003-2007-programma).

Artikel 4, onder b), wordt vervangen door:

„b)

Turkije, overeenkomstig de bilaterale overeenkomsten terzake die met dit land zijn gesloten.”.

2.

Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 218/92.

In artikel 2, punt 1, wordt de volgende tekst ingevoegd tussen de vermeldingen voor België en Denemarken:

„—

in Tsjechië:

Ministerstvo financí,”

en tussen de vermeldingen voor Duitsland en Griekenland:

„—

in Estland:

Maksuamet,”

en tussen de vermeldingen voor Italië en Luxemburg:

„—

in Cyprus:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

in Letland:

Valsts ieņēmumu dienests,

in Litouwen:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,”

en tussen de vermeldingen voor Luxemburg en Nederland:

„—

in Hongarije:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

in Malta:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,”

en tussen de vermeldingen voor Oostenrijk en Portugal:

„—

in Polen:

Minister Finansów,”

en tussen de vermeldingen voor Portugal en Finland:

„—

in Slovenië:

Ministrstvo za finance,

in Slowakije:

Ministerstvo financií”.

V.   ONDERWIJS EN OPLEIDING

1.

Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da Vinci”.

a)

De titel van artikel 10 wordt vervangen door:

„Deelname van de EVA/EER-landen, de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE) en Turkije”.

b)

Het derde streepje van artikel 10 wordt geschrapt.

c)

Het laatste streepje van artikel 10 wordt vervangen door:

„Turkije, op basis van aanvullende kredieten overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag”.

2.

Besluit nr. 253/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 januari 2000 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied „Socrates”.

a)

De titel van artikel 12 wordt vervangen door:

„Deelname van de EVA/EER-landen, de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE) en Turkije”.

b)

Het derde streepje van artikel 12 wordt geschrapt.

c)

Het laatste streepje van artikel 12 wordt vervangen door:

„Turkije, op basis van aanvullende kredieten overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag”.

3.

Besluit nr. 1031/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2000 tot vaststelling van het communautaire actieprogramma „Jeugd”.

a)

De titel van artikel 11 wordt vervangen door:

„Deelname van de EVA/EER-landen, de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE) en Turkije”.

b)

Het derde streepje van artikel 11 wordt geschrapt.

c)

Het laatste streepje van artikel 11 wordt vervangen door:

„Turkije, op basis van aanvullende kredieten overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag”.

4.

Besluit nr. 291/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004.

a)

Artikel 9, onder c), wordt geschrapt.

b)

Artikel 9, onder d), wordt vervangen door:

„c)

Turkije, op basis van aanvullende kredieten overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag”.

VI.   CULTUUR EN AUDIOVISUEEL BELEID

1.

Besluit nr. 508/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 februari 2000 tot instelling van het programma „Cultuur 2000”.

Artikel 7, eerste alinea, wordt vervangen door:

„Het programma „Cultuur 2000” staat open voor deelname van de landen van de Europese Economische Ruimte, alsmede voor deelname van de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in de met deze landen gesloten of nog te sluiten associatieovereenkomsten of in bij die associatieovereenkomsten gevoegde protocollen betreffende de deelname aan communautaire programma's.”.

2.

Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de uitvoering van een programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus — Ontwikkeling, distributie en promotie) (2001-2005).

Artikel 11, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Het programma staat open voor deelneming van Turkije en de EVA-staten die partij zijn bij de EER-Overeenkomst, op basis van aanvullende kredieten en volgens de met die landen overeen te komen procedures.”.

3.

Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001 betreffende de uitvoering van een opleidingsprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (Media—opleiding) (2001-2005).

Artikel 8, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Het programma staat open voor deelneming van Turkije en de EVA-staten die partij zijn bij de EER-overeenkomst, op basis van aanvullende kredieten, overeenkomstig de met die landen overeen te komen procedures.”.

VII.   EXTERNE BETREKKINGEN

1.

Verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik.

In bijlage II, deel 3, wordt de lijst van landen vervangen door:

 

„Australië

 

Canada

 

Japan

 

Nieuw-Zeeland

 

Noorwegen

 

Zwitserland

 

Verenigde Staten van Amerika”.

2.

Verordening (EG) nr. 152/2002 van de Raad van 21 januari 2002 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS- en EG-ijzer- en staalproducten uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië naar de Gemeenschap (systeem van dubbele controle) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 190/98.

Het volgende artikel wordt toegevoegd na artikel 4:

„Artikel 4 bis

Voor het in het vrije verkeer brengen met ingang van 1 mei 2004 in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije is voor onder deze verordening vallende ijzer- en staalproducten die vóór 1 mei 2004 zijn verzonden geen invoerdocument vereist, mits de vrachtbrief is overgelegd, dan wel een ander vervoersdocument dat door de autoriteiten van de Gemeenschap als gelijkwaardig wordt beschouwd, waarmee de datum van verzending kan worden aangetoond.”.

3.

Verordening (EG) nr. 1499/2002 van de Raad van 20 juni 2002 betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Gemeenschap voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 (systeem van dubbele controle).

a)

Het volgende artikel wordt toegevoegd na artikel 4:

„Artikel 4 bis

Voor het in het vrije verkeer brengen met ingang van 1 mei 2004 in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije is voor onder deze verordening vallende ijzer- en staalproducten die vóór 1 mei 2004 zijn verzonden geen invoerdocument vereist, mits de vrachtbrief is overgelegd, dan wel een ander vervoersdocument dat door de autoriteiten van de Gemeenschap als gelijkwaardig wordt beschouwd, waarmee de datum van verzending kan worden aangetoond.”.

b)

In bijlage IV wordt de titel vervangen door:

c)

In bijlage IV wordt de volgende tekst ingevoegd tussen de vermeldingen voor België en Denemarken:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133”

en tussen de vermeldingen voor Duitsland en Griekenland:

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”

en tussen de vermeldingen voor Italië en Luxemburg:

„KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974”

en tussen de vermeldingen voor Luxemburg en Nederland:

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

en tussen de vermeldingen voor Oostenrijk en Portugal:

„POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”

en tussen de vermeldingen voor Portugal en Finland:

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.

4.

Besluit 2003/893/EG van de Raad van 15 december 2003 betreffende de handel in bepaalde staalproducten tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne.

Het volgende artikel wordt toegevoegd na artikel 2:

„Artikel 2 bis

Voor het in het vrije verkeer brengen met ingang van 1 mei 2004 in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije is voor onder dit besluit vallende ijzer- en staalproducten een invoervergunning vereist, ook indien deze producten vóór die datum zijn verzonden. Wanneer ijzer- en staalproducten vóór 1 mei 2004 naar één van deze lidstaten zijn verzonden, wordt de invoer automatisch toegestaan, zonder kwantitatieve beperkingen, op overlegging van de vrachtbrief of een ander vervoersdocument dat door de vergunningverlenende diensten van de Gemeenschap als gelijkwaardig wordt beschouwd en waaruit de datum van verzending blijkt, zulks na goedkeuring van de dienst van de Commissie die met het beheer van vergunningen is belast (SIGL). Wanneer ijzer- en staalproducten op of na 1 mei 2004 naar één van deze lidstaten worden verzonden, gelden daarvoor de specifieke regels inzake kwantitatieve beperkingen, zoals bij dit besluit vastgesteld.”.

5.

Verordening (EG) nr. 1500/2003 van de Raad van 18 februari 2003 betreffende het beheer van het systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen op de uitvoer uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap van bepaalde ijzer- en staalproducten.

a)

Het volgende artikel wordt toegevoegd na artikel 4:

„Artikel 4 bis

Voor het in het vrije verkeer brengen met ingang van 1 mei 2004 in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije is voor onder deze verordening vallende ijzer- en staalproducten die vóór 1 mei 2004 zijn verzonden geen invoerdocument vereist, mits de vrachtbrief is overgelegd, dan wel een ander vervoersdocument dat door de autoriteiten van de Gemeenschap als gelijkwaardig wordt beschouwd, waarmee de datum van verzending kan worden aangetoond.”

b)

De titel van aanhangsel IV wordt vervangen door:

c)

De ondertitel van aanhangsel IV wordt vervangen door:

d)

In aanhangsel IV wordt de volgende tekst ingevoegd tussen de vermeldingen voor België en Denemarken:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420 22422 1561”

en tussen de vermeldingen voor Duitsland en Griekenland:

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”

en tussen de vermeldingen voor Italië en Luxemburg:

„KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974”

en tussen de vermeldingen voor Luxemburg en Nederland:

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

en tussen de vermeldingen voor Oostenrijk en Portugal:

„POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”

en tussen de vermeldingen voor Portugal en Finland:

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.


Top