EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_01_005_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
01.Общи, финансови и институционални въпроси
TOM 05

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

01.   Общи, финансови и институционални въпроси

TOM 005

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 297

1

 

 

32003R2004

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище

3

2003

L 299

23

 

 

32003D0799

 

 

 

Решение на Съвета от 10 ноември 2003 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки във връзка с външните одитори на Banque centrale du Luxembourg

7

2003

L 318

19

 

 

32003D0834

 

 

 

Решение на Съвета от 17 ноември 2003 година относно създаване на екип със задача да подготви създаването на агенция в областта на развитие на отбранителните способности, изследванията, снабдяването и въоръжения

8

2004

L 016

20

 

 

32004R0104

 

 

 

Регламент (ЕО) № 104/2004 на Комисията от 22 януари 2004 година за определяне на правила за организацията и състава на Апелативния орган на Европейската агенция за авиационна безопасност

11

2004

L 029

15

 

 

42004D0097

 

 

 

Решение, взето по общо съгласие между представителите на държавите-членки на среща на равнище държавен глава или правителствен ръководител от 13 декември 2003 година относно местоположението на някои служби и агенции на Европейския съюз

14

2004

L 060

55

 

 

32004D0191

 

 

 

Решение на Съвета от 23 февруари 2004 година за определяне на критериите и практическите договорености за компенсирането на финансовите дисбаланси, получени в резултат на прилагането на Директива 2001/40/ЕО относно взаимното признаване на решенията относно експулсирането на граждани на трети страни

15

2004

L 077

1

 

 

32004R0460

 

 

 

Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (1)

18

2004

L 132

1

 

 

32004D0404

 

 

 

Решение на Съвета от 19 април 2004 година за изменение на членове 16 и 17 от Протокола относно статута на Съда на Европейските общности

29

2004

L 132

5

 

 

32004D0407

 

 

 

Решение на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на членове 51 и 54 от Протокола относно статута на Съда на Европейските общности

30

2004

L 138

7

 

 

32004D0786

 

 

 

Решение № 786/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за изменение на Решения № 1720/1999/ЕО, № 253/2000/ЕО, № 508/2000/ЕО, № 1031/2000/ЕО, № 1445/2000/ЕО, № 163/2001/ЕО, № 1411/2001/ЕО, № 50/2002/ЕО, № 466/2002/ЕО, № 1145/2002/ЕО, № 1513/2002/ЕО, № 1786/2002/ЕО, № 291/2003/ЕО и № 20/2004/ЕО с оглед на адаптирането на референтните суми, за да се вземе предвид разширяването на Европейския съюз

32

2004

L 138

12

 

 

32004D0787

 

 

 

Решение № 787/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за изменение на Решение 96/411/ЕО на Съвета и Решения № 276/1999/ЕО, № 1719/1999/ЕО, № 2850/2000/ЕО, № 507/2001/ЕО, № 2235/2002/ЕО, № 2367/2002/ЕО, № 253/2003/ЕО, № 1230/2003/ЕО и № 2256/2003/ЕО с оглед на адаптирането на референтните суми, за да се вземе предвид разширяването на Европейския съюз

37

2004

L 138

17

 

 

32004R0788

 

 

 

Регламент (ЕО) № 788/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2236/95 на Съвета и Регламенти (ЕО) № 1655/2000, (ЕО) № 1382/2003 и (ЕО) № 2152/2003 с оглед адаптиране на референтните суми, за да се отчете разширяването на Европейския съюз

42

2004

L 161

128

 

 

32004R0866

 

 

 

Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 година относно режим съгласно член 2 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване от 2003 година

44

2004

L 162

29

 

 

32004R0871

 

 

 

Регламент (ЕО) 871/2004 на Съвета от 29 април 2004 година за въвеждане на някои нови функции в Шенгенската информационна система, включително в борбата с тероризма

50

2004

L 168

1

 

 

32004R0885

 

 

 

Регламент (ЕО) № 885/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за адаптирането на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета, на Регламенти (ЕО) № 1334/2000, (ЕО) № 2157/2001, (ЕО) № 152/2002, (ЕО) № 1499/2002, (ЕО) № 1500/2003 и (ЕО) № 1798/2003 на Съвета, на Решения № 1719/1999/ЕО, № 1720/1999/ЕО, № 253/2000/ЕО, № 508/2000/ЕО, № 1031/2000/ЕО, № 163/2001/ЕО, № 2235/2002/ЕО и № 291/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Решения № 1999/382/ЕО, 2000/821/ЕО, 2003/17/ЕО и 2003/893/ЕО на Съвета в областите на свободното движение на стоки, дружественото право, земеделието, данъчната политика, образованието и обучението, културната и аудиовизуалната политика, външните отношения, поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

53

2004

L 168

14

 

 

32004R0886

 

 

 

Регламент (ЕО) № 886/2004 на Комисията от 4 март 2004 година за адаптирането на някои регламенти и решения в областите на свободното движение на стоки, политиката на конкуренция, земеделието, околната среда и външните работи поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

66

2004

L 168

35

 

 

32004L0066

 

 

 

Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26 април 2004 година за адаптиране на Директиви 1999/45/ЕО, 2002/83/ЕО, 2003/37/ЕО и 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директиви 77/388/ЕИО, 91/414/ЕИО, 96/26/ЕО, 2003/48/ЕО и 2003/49/ЕО на Съвета в областта на свободното движение на стоки, свободното предоставяне на услуги,земеделие, транспортна политика и данъчно облагане, вследствие на присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

87

2004

L 169

1

 

 

32004R0930

 

 

 

Регламент (ЕО) № 930/2004 на Съвета от 1 май 2004 година относно мерки за временна дерогация по отношение на съставянето на малтийски език на актовете на институциите на Европейския съюз

120

2004

L 210

1

 

 

32004D0508

 

 

 

Решение на управителния съвет на европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд от 4 март 2004 година за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

122

2004

L 211

22

 

 

32004D0511

 

 

 

Решение на Съвета от 10 юни 2004 година относно представителството на народа на Кипър в Европейския парламент в случай на разрешаване на кипърския проблем

125

2004

L 251

9

 

 

32004D0563

 

 

 

Решение на Комисията от 7 юли 2004 година за изменение на нейния процедурен правилник

127

2004

L 272

13

 

 

32004D0605

 

 

 

Решение на Центъра за преводи към органите на Европейския Съюз от 13 април 2004 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи

132

2004

L 275

17

 

 

32004D0613

 

 

 

Решение на Комисията от 6 август 2004 година за създаването на консултативна група по хранителната верига и здравето на животните и растенията

135

2004

L 298

23

 

 

32004D0651

 

 

 

Решение на Съвета от 13 септември 2004 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО на Комисията относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външния одитор на Banca d'Italia

138

2004

L 321

53

 

 

32004D0706

 

 

 

Решение на Комисията от 15 октомври 2004 година за създаване на Европейски форум по корпоративно управление

139

2004

L 333

7

 

 

32004D0752

 

 

 

Решение на Съвета от 2 ноември 2004 година за създаване на Съда на публичната служба

142

2004

L 352

1

 

 

32004R2028

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 2028/2004 на Съвета от 16 ноември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за изпълнение на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Общностите

147

2004

L 370

91

 

 

32004D0864

 

 

 

Решение на Комисията от 16 декември 2004 година за изменение на Решение 1999/478/ЕО на Комисията относно възобновяване на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури

154

2004

L 385

1

 

 

32004R2252

 

 

 

Регламент (EO) 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 година относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки

155

2004

L 396

28

 

 

32004R2273

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 2273/2004 на Съвета от 22 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

161

2004

L 396

45

 

 

32004D0927

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2004 година относно определяне на някои области, обхванати от дял IV на трета част от Договора за създаване на Европейската общност, за които е приложима процедурата, предвидена в член 251 от посочения Договор

163

2005

C 096

1

 

 

32005D0012(01)

 

 

 

Решение № 12-2005 от 10 март 2005 година относно публичния достъп до документите на Сметната палата (2005/C 96/01)

165

2005

C 289

6

 

 

32005D1122(01)

 

 

 

Правила, регулиращи обществения достъп до документите на Европейския парламент Решение на бюрото от 28 ноември 2001 година (2005/C 289/06)

169

2005

L 021

3

 

 

32005R0109

 

 

 

Регламент (ЕО) № 109/2005 на Комисията от 24 януари 2005 година за определянето на икономическата територия на държавите-членки по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени

175

2005

L 021

9

 

 

32005D0047

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2004 година за изменение на Решение 2000/24/EО с цел да се вземе предвид разширяването на Европейския съюз и Европейската политика на съседски отношение

177

2005

L 021

11

 

 

32005D0048

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2004 година за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка срещу загуби от заеми за определени видове проекти в Русия, Украйна, Молдова и Беларус

179

2005

L 021

13

 

 

32005D0049

 

 

 

Решение на Съвета от 18 януари 2005 година относно правилата за работа на комитета, предвиден в член 3, параграф 3 от приложение I към Протокола относно Статута на Съда на Европейските общности

181

2005

L 024

6

 

 

32005R0116

 

 

 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 116/2005 на Комисията от 26 януари 2005 година относно обработката на възстановяването на ДДС на лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени от данъци по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета, относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени

183

2005

L 031

66

 

 

32005D0094

 

 

 

Решение на Комисията от 3 февруари 2005 година за изменение на Решение 2001/844/EО, EОВС, Евратом

185

2005

L 050

1

 

 

32005R0293

 

 

 

Регламент (ЕО) 293/2005 на Съвета от 17 февруари 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) 866/2004/ЕО относно режим съгласно член 2 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване по отношение на селското стопанство и улесненията за лицата, които пресичат демаркационната линия

188

2005

L 050

7

 

 

32005D0150

 

 

 

Решение на Съвета от 18 януари 2005 година относно условията и начините за подаване и разглеждане на кандидатури с оглед назначаването на съдиите в Съда на публичната служба на Европейския съюз

190

2005

L 071

67

 

 

32005D0223

 

 

 

Решение на Комисията от 25 февруари 2005 година за изменение на Решение 94/140/EО относно създаването на Консултативен комитет за координиране предотвратяването на измамите

192

2005

L 082

6

 

 

32005D0266

 

 

 

Решение на Съвета от 16 март 2005 година за изменение на Решение 1999/70/EО относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външния одитор на Banco de Portugal

194

2005

L 156

3

 

 

32005R0920

 

 

 

Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета от 13 юни 2005 година за изменение на Регламент № 1 от 15 април 1958 година за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност, и на Регламент № 1 от 15 април 1958 година относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, както и за въвеждане за мерки за временна дерогация от тези регламенти

195

2005

L 158

26

 

 

32005D0451

 

 

 

Решение 2005/451/ПВР на Съвета от 13 юни 2005 година за определяне на датата на прилагане на някои разпоредби на Регламент (ЕО) 871/2004 за въвеждане на някои нови функции в Шенгенската информационна система, включително в борбата с тероризма

197

2005

L 187

20

 

 

32005D0512

 

 

 

Решение на Съвета от 12 юли 2005 година за изменение на Решение 1999/70/EО относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външния одитор на De Nederlandsche Bank

199

2005

L 188

35

 

 

32005D0554

 

 

 

Решение на Съвета от 12 юли 2005 година за коригирането на режийните разходи, изплащани на членовете и на техните заместници в Европейския икономически и социален комитет

201

2005

L 191

18

 

 

32005R1160

 

 

 

Регламент 1160/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Конвенцията за прилагането на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 година относно постепенното премахване на проверките на общите граници, по отношение на достъпа до Шенгенската информационна система на службите в държавите-членки, които отговарят за издаването на сертификати за регистрация на превозните средства (1)

202

2005

L 191

22

 

 

32005R1161

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор

206

2005

L 193

31

 

 

32005D0571

 

 

 

Решение на Съвета от 12 юли 2005 година за изменение на Решение 2001/264/EО за приемането на разпоредбите относно сигурността на Съвета

213

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top