EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:345:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 345, 29 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 345
44e jaargang
29 december 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 2581/2001 van de Raad van 17 december 2001 houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2001, van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen 1
*Verordening (EG) nr. 2582/2001 van de Raad van 19 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1017/94 betreffende de omschakeling van akkerbouwareaal op de extensieve veehouderij in Portugal 5
*Verordening (EG) nr. 2583/2001 van de Raad van 19 december 2001 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2204/90 tot vaststelling van aanvullende algemene voorschriften van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten ten aanzien van kaas 6
*Verordening (EG) nr. 2584/2001 van de Raad van 19 december 2001 tot wijziging van de bijlagen I en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 7
*Verordening (EG) nr. 2585/2001 van de Raad van 19 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt 10
*Verordening (EG) nr. 2586/2001 van de Raad van 19 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2820/98 houdende toepassing, voor de periode van 1 juli 1999 tot en met 31 december 2001, van een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties, teneinde Senegal op te nemen in de lijst van landen die in aanmerking komen voor de bijzondere steunregeling voor de minst ontwikkelde landen 12
*Verordening (EG) nr. 2587/2001 van de Raad van 19 december 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen 13
Verordening (EG) nr. 2588/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 16
*Verordening (EG) nr. 2589/2001 van de Commissie van 27 december 2001 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 94/92 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling voor de invoer uit derde landen, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad 18
*Verordening (EG) nr. 2590/2001 van de Commissie van 21 december 2001 houdende erkenning van de in Zwitserland verrichte, aan invoer in de Europese Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit 20
*Verordening (EG) nr. 2591/2001 van de Commissie van 27 december 2001 betreffende de opening van een gemeenschappelijk tariefcontingent voor goederen van oorsprong uit Turkije (2002) 23
*Verordening (EG) nr. 2592/2001 van de Commissie van 28 december 2001 betreffende de nadere inlichtingen en aanvullende onderzoeken die worden verlangd van de fabrikanten of importeurs van bepaalde prioriteitstoffen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen 25
*Verordening (EG) nr. 2593/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 909/2001 betreffende de registratie van de invoer van glyfosaat dat wordt vervaardigd door een Maleisische en een Taiwanese producent 29
*Verordening (EG) nr. 2594/2001 van de Commissie van 28 december 2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten 32
Verordening (EG) nr. 2595/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 690/2001 betreffende bijzondere marktondersteuningsmaatregelen in de rundvleessector 33
*Verordening (EG) nr. 2596/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier voor het boekjaar 2002 in het kader van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen 34
*Verordening (EG) nr. 2597/2001 van de Commissie van 28 december 2001 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde wijnen van oorsprong uit de Republiek Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Republiek Slovenië 35
*Verordening (EG) nr. 2598/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1442/2001 en (EG) nr. 1954/2001 met betrekking tot toegestane overdrachten tussen de kwantitatieve beperkingen voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Republiek India 41
*Verordening (EG) nr. 2599/2001 van de Commissie van 28 december 2001 betreffende de verkoop van de residuen van communautaire olijfolie die in het bezit zijn van het Spaanse, het Griekse of het Italiaanse interventiebureau 43
*Verordening (EG) nr. 2600/2001 van de Commissie van 28 december 2001 waarbij machtiging wordt verleend tot de overdracht tussen de kwantitatieve beperkingen voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit Taiwan 45
*Verordening (EG) nr. 2601/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 47
*Verordening (EG) nr. 2602/2001 van de Commissie van 27 december 2001 tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van het heekbestand in de ICES-deelgebieden III, IV, V, VI en VII en in de ICES-sectoren VIII a, b, d, e 49
*Verordening (EG) nr. 2603/2001 van de Commissie van 28 december 2001 betreffende de uitbreiding en de opening van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland en Liechtenstein 52
*Verordening (EG) nr. 2604/2001 van de Commissie van 28 december 2001 houdende de zesde wijziging van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 337/2000 54
Verordening (EG) nr. 2605/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 55
Verordening (EG) nr. 2606/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 57
Verordening (EG) nr. 2607/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 60
Verordening (EG) nr. 2608/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 62
Verordening (EG) nr. 2609/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 64
Verordening (EG) nr. 2610/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 67
Verordening (EG) nr. 2611/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 69

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten
932/2001/ECSC
*Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 19 december 2001 betreffende bepaalde maatregelen die van toepassing zijn op de Russische Federatie wat betreft de handel in bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten 71
933/2001/ECSC
*Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 19 december 2001 betreffende bepaalde maatregelen die van toepassing zijn op Oekraïne wat betreft de handel in bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten 75
934/2001/ECSC
*Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 19 december 2001 betreffende bepaalde maatregelen die van toepassing zijn op Kazachstan wat betreft de handel in bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten 78
Raad
2001/935/EC
*Besluit van de Raad van 17 december 2001 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van een Overeenkomst in de vorm van een Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan inzake overgangsregelingen op het gebied van de markttoegang voor textiel- en kledingproducten, en inzake de goedkeuring van de voorlopige toepassing van deze Overeenkomst 80
Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan inzake overgangsregelingen op het gebied van de markttoegang voor textiel- en kledingproducten op 15 oktober 2001 te Brussel geparafeerd 81
Commissie
2001/936/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 december 2001 houdende afwijking van Besluit 2001/822/EG, betreffende de oorsprongsregels voor bereidingen en conserven van garnaal uit Groenland (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4648) 91
2001/937/EC, ECSC, EURATOM
*Besluit van de Commissie van 5 december 2001 tot wijziging van haar Reglement van orde (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3714) 94
2001/938/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 december 2001 houdende vijfde wijziging van Beschikking 2001/740/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4729) (1) 99
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top