EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1700

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1700 van de Commissie van 6 september 2023 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)

C/2023/6093

OJ L 220, 7.9.2023, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1700/oj

7.9.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 220/11


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1700 VAN DE COMMISSIE

van 6 september 2023

tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 230, lid 1, artikel 232, lid 1, en artikel 232, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die de Unie binnenkomen, afkomstig moeten zijn uit een derde land of gebied, of een zone of compartiment daarvan, dat/die overeenkomstig artikel 230, lid 1, van die verordening in een lijst is opgenomen.

(2)

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie (2) zijn de diergezondheidsvoorschriften vastgesteld waaraan zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of gebieden, of zones of, in het geval van aquacultuurdieren, compartimenten daarvan, moeten voldoen om de Unie binnen te komen.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie (3) zijn de lijsten vastgesteld van derde landen of gebieden, of zones of compartimenten daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, is toegestaan.

(4)

Meer in het bijzonder bevatten de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de lijsten van derde landen, gebieden, of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van respectievelijk zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee alsmede vers vlees en vleesproducten van pluimvee en vederwild is toegestaan.

(5)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van drie uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee in Schotland, in de raadsgebieden Angus (1), Dumfries and Galloway (1), en op het eiland Lewis (1), die op respectievelijk 18 augustus 2023, 17 augustus 2023 en 22 augustus 2023 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) zijn bevestigd.

(6)

Naar aanleiding van die recente uitbraken van HPAI hebben de veterinaire autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk beperkingszones met een straal van ten minste tien kilometer rond de getroffen inrichtingen ingesteld en een ruimingsbeleid ingevoerd om de aanwezigheid van HPAI te bestrijden en de verspreiding van die ziekte te beperken.

(7)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie informatie verstrekt over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied en over de maatregelen die het heeft genomen om de verdere verspreiding van HPAI te voorkomen.

(8)

De Commissie heeft die informatie geëvalueerd. De Commissie is van mening dat, gezien de diergezondheidssituatie in de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk beperkingen zijn ingesteld, de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit die gebieden moet worden opgeschort om de diergezondheidsstatus van de Unie te beschermen.

(9)

Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben de Commissie geactualiseerde informatie verstrekt met betrekking tot epidemiologische situaties op hun grondgebied met betrekking tot HPAI die hebben geleid tot de opschorting van de binnenkomst van bepaalde producten in de Unie, zoals vastgesteld in de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404.

(10)

Canada heeft geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied in verband met een uitbraak van HPAI in een pluimveebedrijf in de provincie Alberta, die op 20 september 2022 is bevestigd.

(11)

Chili heeft geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied in verband met vijf uitbraken van HPAI in pluimveebedrijven in de regio’s Biobío (3) en Maule (2), die tussen 19 maart 2023 en 20 april 2023 zijn bevestigd.

(12)

Het Verenigd Koninkrijk heeft geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied in verband met een uitbraak van HPAI in een pluimveebedrijf in het graafschap Kent, Engeland, die op 20 juli 2023 is bevestigd.

(13)

Tenslotte hebben de Verenigde Staten geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied in verband met 21 uitbraken van HPAI in pluimveebedrijven in de staten Colorado (1) en Pennsylvania (20), die tussen 1 februari 2023 en 28 maart 2023 zijn bevestigd.

(14)

Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben ook informatie ingediend over de maatregelen die zijn genomen om de verdere verspreiding van HPAI te voorkomen. Naar aanleiding van die uitbraken van die ziekte hebben Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten met name een ruimingsbeleid ingevoerd om de verspreiding van die ziekte te beheersen en te beperken, en hebben zij ook de vereiste reiniging en ontsmetting voltooid na de uitvoering van het ruimingsbeleid in de besmette pluimveebedrijven op hun grondgebied.

(15)

De Commissie heeft de door Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ingediende informatie geëvalueerd. De Commissie is van oordeel dat Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten passende garanties hebben geboden dat de diergezondheidssituatie die tot de opschortingen heeft geleid, niet langer een bedreiging vormt voor de diergezondheid of de volksgezondheid in de Unie, en dat bijgevolg de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten uit de desbetreffende zones van Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten waaruit de binnenkomst in de Unie was opgeschort, opnieuw moet worden toegestaan.

(16)

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom worden gewijzigd om rekening te houden met de huidige epidemiologische situatie ten aanzien van HPAI in Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

(17)

Rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van HPAI, en teneinde onnodige verstoringen van de handel met Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten te voorkomen, moeten de wijzigingen die door deze verordening in de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten worden aangebracht, met spoed in werking treden.

(18)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepasselijkheid

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 september 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 379).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel 1 wordt afdeling B als volgt gewijzigd:

i)

in de vermelding voor Canada wordt de rij voor zone CA-2.94 vervangen door:

CA

Canada

CA-2.94

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

24.8.2023”;

ii)

in de vermelding voor Chili worden de rijen voor de zones CL-2.2 en CL-2.3 vervangen door:

CL

Chili

CL-2.2

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.3.2023

28.8.2023

CL-2.3

N, P1

 

24.3.2023

28.8.2023”;

iii)

in de vermelding voor Chili worden de rijen voor de zones CL-2.5 en CL-2.6 vervangen door:

CL

Chili

CL-2.5

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.4.2023

28.8.2023

CL-2.6

N, P1

 

12.4.2023

28.8.2023”;

iv)

in de vermelding voor Chili wordt de rij voor zone CL-2.10 vervangen door:

CL

Chili

CL-2.10

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2023

28.8.2023”;

v)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt de rij voor zone GB-2.308 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.308

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.7.2023

23.8.2023”;

vi)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende rijen voor de zones GB-2.315, GB-2.316 en GB-2.317 toegevoegd na de rij voor zone GB-2.314:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.315

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.8.2023

 

GB-2.316

N, P1

 

18.8.2023

 

GB-2.317

N, P1

 

22.8.2023”;

 

vii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.408 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.408

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023

31.8.2023”;

viii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.416 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.416

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.2.2023

31.8.2023”;

ix)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.418 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.418

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.2.2023

31.8.2023”;

x)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.422 en US-2.423 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.422

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2023

31.8.2023

US-2.423

N, P1

 

27.2.2023

31.8.2023”;

xi)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.427, US-2.428 en US-2.429 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.427

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023

US-2.428

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023

US-2.429

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023”;

xii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.432 tot en met US-2.441 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.432

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.433

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.434

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.435

N, P1

 

13.3.2023

31.8.2023

US-2.436

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.437

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.438

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.439

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.440

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.441

N, P1

 

15.3.2023

31.8.2023”;

xiii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.443 en US-2.444 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.443

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.3.2023

31.8.2023

US-2.444

N, P1

 

16.3.2023

31.8.2023”;

xiv)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.447 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.447

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.3.2023

25.8.2023”;

b)

in deel 2 worden in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk de volgende beschrijvingen van de zones GB-2.315, GB-2.316 en GB-2.317 toegevoegd na de beschrijving van de zone GB-2.314:

“United Kingdom

GB-2.315

near Kirkcudbright, Dumfries and Galloway, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.80 and Long: W4.05

GB-2.316

near Forfar, Angus, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: Lat: N56.69 and Long: W2.87

GB-2.317

near Barvas, Isle of Lewis, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: Lat: N58.35 and Long:W6.51”.

2)

In bijlage XIV, deel 1, wordt afdeling B als volgt gewijzigd:

a)

in de vermelding voor Canada worden de rijen voor zone CA-2.94 vervangen door:

CA

Canada

CA-2.94

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

24.8.2023

GBM

P1

 

20.9.2022

24.8.2023”;

b)

in de vermelding voor Chili worden de rijen voor de zones CL-2.2 en CL-2.3 vervangen door:

CL

Chili

CL-2.2

POU, RAT

N, P1

 

19.3.2023

28.8.2023

GBM

P1

 

19.3.2023

28.8.2023

CL-2.3

POU, RAT

N, P1

 

24.3.2023

28.8.2023

GBM

P1

 

24.3.2023

28.8.2023”;

c)

in de vermelding voor Chili worden de rijen voor de zones CL-2.5 en CL-2.6 vervangen door:

CL

Chili

CL-2.5

POU, RAT

N, P1

 

10.4.2023

28.8.2023

GBM

P1

 

10.4.2023

28.8.2023

CL-2.6

POU, RAT

N, P1

 

12.4.2023

28.8.2023

GBM

P1

 

12.4.2023

28.8.2023”;

d)

in de vermelding voor Chili worden de rijen voor zone CL-2.10 vervangen door:

CL

Chili

CL-2.10

POU, RAT

N, P1

 

20.4.2023

28.8.2023

GBM

P1

 

20.4.2023

28.8.2023”;

e)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de rijen voor zone GB-2.308 vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.308

POU, RAT

N, P1

 

20.7.2023

23.8.2023”;

GBM

P1

 

20.7.2023

23.8.2023”;

f)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende rijen voor de zones GB-2.315, GB-2.316 en GB-2.317 toegevoegd na de rij voor zone GB-2.314:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.315

POU, RAT

N, P1

 

17.8.2023

 

GBM

P1

 

17.8.2023

 

GB-2.316

POU, RAT

N, P1

 

18.8.2023

 

GBM

P1

 

18.8.2023

 

GB-2.317

POU, RAT

N, P1

 

22.8.2023

 

GBM

P1

 

22.8.2023”;

 

g)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.408 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.408

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

1.2.2023

31.8.2023”;

h)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.416 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.416

POU, RAT

N, P1

 

22.2.2023

31.8.2023”;

GBM

P1

 

22.2.2023

31.8.2023”;

i)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.418 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.418

POU, RAT

N, P1

 

23.2.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

23.2.2023

31.8.2023”;

j)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.422 en US-2.423 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.422

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

24.2.2023

31.8.2023

US-2.423

POU, RAT

N, P1

 

27.2.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

27.2.2023

31.8.2023”;

k)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.427, US-2.428 en US-2.429 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.427

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

3.3.2023

31.8.2023

US-2.428

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

3.3.2023

31.8.2023

US-2.429

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

3.3.2023

31.8.2023”;

l)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.432 tot en met US-2.441 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.432

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.433

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.434

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

31.8.2023

US-2.435

POU, RAT

N, P1

 

13.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

13.3.2023

31.8.2023

US-2.436

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.437

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.438

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.439

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.440

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

31.8.2023

US-2.441

POU, RAT

N, P1

 

15.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

15.3.2023

31.8.2023”;

m)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor de zones US-2.443 en US-2.444 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.443

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

16.3.2023

31.8.2023

US-2.444

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

31.8.2023

GBM

P1

 

16.3.2023

31.8.2023”;

n)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.447 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.447

POU, RAT

N, P1

 

28.3.2023

25.8.2023

GBM

P1

 

28.3.2023

25.8.2023”.


Top