EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1700

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1700 (2023. gada 6. septembris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Čīli, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2023/6093

OJ L 220, 7.9.2023, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1700/oj

7.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 220/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1700

(2023. gada 6. septembris),

ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Čīli, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 230. panta 1. punktu un 232. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 nosaka: lai Savienībā varētu ievest dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, tiem jābūt no tādas trešās valsts vai teritorijas vai to zonas vai nodalījuma, kas norādīti sarakstā saskaņā ar minētās regulas 230. panta 1. punktu.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kuras jāievēro, lai konkrētu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, ja tie ir no trešām valstīm vai teritorijām vai to zonām vai – akvakultūras dzīvnieku gadījumā – nodalījumiem, varētu ievest Savienībā.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/404 (3) ir izveidoti to trešo valstu vai teritoriju vai to zonu vai nodalījumu saraksti, no kuriem Savienībā atļauts ievest Deleģētās regulas (ES) 2020/692 darbības jomā esošu sugu un kategoriju dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus.

(4)

Konkrētāk, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumā sniegti to trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksti, no kurām Savienībā atļauts ievest attiecīgi mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu, svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas un gaļas produktu sūtījumus.

(5)

Apvienotā Karaliste paziņoja Komisijai par trim augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem, kuri mājputnu populācijā Skotijā, Engusas (1), Damfrīsas un Gelovejas (1) pašvaldības apgabalā un Lūisas salā (1) tika ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) attiecīgi apstiprināti 2023. gada 18., 17. un 22. augustā.

(6)

Pēc šo neseno augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu konstatēšanas Apvienotās Karalistes veterinārās iestādes ap skartajiem objektiem izveidoja vismaz 10 km lielas ierobežojumu zonas un īstenoja pilnīgas izkaušanas politiku, lai kontrolētu augsti patogēniskās putnu gripas klātbūtni un ierobežotu šīs slimības izplatīšanos.

(7)

Apvienotā Karaliste iesniedza Komisijai informāciju par tās teritorijā valdošo epidemioloģisko situāciju un par pasākumiem, ko tā veikusi, lai nepieļautu augsti patogēniskās putnu gripas tālāku izplatīšanos.

(8)

Komisija šo informāciju izvērtēja. Komisija uzskata, ka, ņemot vērā dzīvnieku veselības situāciju apgabalos, uz kuriem attiecas Apvienotās Karalistes veterināro iestāžu noteiktie ierobežojumi, lai aizsargātu dzīvnieku veselības statusu Savienībā, mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumu ievešana Savienībā no minētajiem apgabaliem būtu jāaptur.

(9)

Kanāda, Čīle, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis iesniedza Komisijai atjauninātu informāciju par to teritorijā valdošo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu, kuras dēļ tika apturēta konkrētu produktu ievešana Savienībā, kā izklāstīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumā.

(10)

Kanāda iesniedza atjauninātu informāciju par tās teritorijā valdošo epidemioloģisko situāciju saistībā ar vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu, kurš 2022. gada 20. septembrī tika apstiprināts kādā Britu Albertas provincē esošā mājputnu objektā.

(11)

Čīle iesniedza atjauninātu informāciju par tās teritorijā valdošo epidemioloģisko situāciju saistībā ar pieciem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem, kuri laikā no 2023. gada 19. marta līdz 20. aprīlim tika apstiprināti Biobio (3) un Maules (2) reģionā esošos mājputnu objektos.

(12)

Apvienotā Karaliste iesniedza atjauninātu informāciju par tās teritorijā valdošo epidemioloģisko situāciju saistībā ar vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu, kurš 2023. gada 20. jūlijā tika apstiprināts kādā Anglijā, Kentas grāfistē esošā mājputnu objektā.

(13)

Visbeidzot, Amerikas Savienotās Valstis iesniedza atjauninātu informāciju par to teritorijā valdošo epidemioloģisko situāciju saistībā ar 21 augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu, kuri laikā no 2023. gada 1. februārī līdz 28. martam tika apstiprināti Kolorādo (1) un Pensilvānijas (20) štatā esošos mājputnu objektos.

(14)

Kanāda, Čīle, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis arī iesniedza informāciju par pasākumiem, kas bija veikti, lai nepieļautu augsti patogēniskās putnu gripas tālāku izplatīšanos. Konkrēti, pēc šo minētās slimības uzliesmojumu konstatēšanas Kanāda, Čīle, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis ir īstenojušas pilnīgas izkaušanas politiku ar nolūku kontrolēt un ierobežot minētās slimības izplatīšanos, un pēc šādas politikas īstenošanas to teritorijā esošajos inficētajos mājputnu objektos tās arī pabeigušas nepieciešamo tīrīšanu un dezinficēšanu.

(15)

Komisija izvērtēja Kanādas, Čīles, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu iesniegto informāciju. Komisija uzskata, ka Kanāda, Čīle, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis ir sniegušas pienācīgas garantijas par to, ka dzīvnieku veselības situācija, kuras dēļ ievešana tika apturēta, vairs nerada draudus dzīvnieku vai sabiedrības veselībai Savienībā un tāpēc mājputnu izcelsmes preču ievešana Savienībā no tām Kanādas, Čīles, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu attiecīgajām zonām, no kurām ievešana Savienībā bija apturēta, būtu atkal jāatļauj.

(16)

Tāpēc, lai ņemtu vērā Kanādā, Čīlē, Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās Valstīs valdošo pašreizējo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikums būtu jāgroza.

(17)

Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu Apvienotajā Karalistē un lai nepieļautu nevajadzīgus pārtraukumus tirdzniecībā ar Kanādu, Čīli, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm, grozījumiem, kas ar šo regulu izdarāmi Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumā, būtu jāstājas spēkā steidzami.

(18)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 6. septembris

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus (OV L 114, 31.3.2021., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza šādi:

1)

regulas V pielikumu groza šādi:

a)

1. daļas B iedaļu groza šādi:

i)

ierakstā par Kanādu rindu par zonu CA-2.94 aizstāj ar šādu:

CA

Kanāda

CA-2.94

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022.

24.8.2023.”;

ii)

ierakstā par Čīli rindas par zonām CL-2.2 un CL-2.3 aizstāj ar šādām:

CL

Čīle

CL-2.2

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.3.2023.

28.8.2023.

CL-2.3

N, P1

 

24.3.2023.

28.8.2023.”;

iii)

ierakstā par Čīli rindas par zonām CL-2.5 un CL-2.6 aizstāj ar šādām:

CL

Čīle

CL-2.5

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.4.2023.

28.8.2023.

CL-2.6

N, P1

 

12.4.2023.

28.8.2023.”;

iv)

ierakstā par Čīli rindu par zonu CL-2.10 aizstāj ar šādu:

CL

Čīle

CL-2.10

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2023.

28.8.2023.”;

v)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindu par zonu GB-2.308 aizstāj ar šādu:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.308

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.7.2023.

23.8.2023.”;

vi)

ierakstā par Apvienoto Karalisti aiz rindas par zonu GB-2.314 pievieno šādas rindas par zonām GB-2.315, GB-2.316 un GB-2.317:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.315

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.8.2023.

 

GB-2.316

N, P1

 

18.8.2023.

 

GB-2.317

N, P1

 

22.8.2023.”;

 

vii)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindu par zonu US-2.408 aizstāj ar šādu:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.408

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023.

31.8.2023.”;

viii)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindu par zonu US-2.416 aizstāj ar šādu:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.416

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.2.2023.

31.8.2023.”;

ix)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindu par zonu US-2.418 aizstāj ar šādu:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.418

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.2.2023.

31.8.2023.”;

x)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonām US-2.422 un US-2.423 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.422

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2023.

31.8.2023.

US-2.423

N, P1

 

27.2.2023.

31.8.2023.”;

xi)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonām US-2.427, US-2.428 un US-2.429 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.427

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023.

31.8.2023.

US-2.428

N, P1

 

3.3.2023.

31.8.2023.

US-2.429

N, P1

 

3.3.2023.

31.8.2023.”;

xii)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonām US-2.432 līdz US-2.441 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.432

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.3.2023.

31.8.2023.

US-2.433

N, P1

 

6.3.2023.

31.8.2023.

US-2.434

N, P1

 

6.3.2023.

31.8.2023.

US-2.435

N, P1

 

13.3.2023.

31.8.2023.

US-2.436

N, P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

US-2.437

N, P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

US-2.438

N, P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

US-2.439

N, P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

US-2.440

N, P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

US-2.441

N, P1

 

15.3.2023.

31.8.2023.”;

xiii)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonām US-2.443 un US-2.444 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.443

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.3.2023.

31.8.2023.

US-2.444

N, P1

 

16.3.2023.

31.8.2023.”;

xiv)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindu par zonu US-2.447 aizstāj ar šādu:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.447

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.3.2023.

25.8.2023.”;

b)

2. daļā ierakstā par Apvienoto Karalisti pēc zonas GB-2.314 apraksta pievieno šādus zonu GB-2.315, GB-2.316 un GB-2.317 aprakstus:

“Apvienotā Karaliste

GB-2.315

near Kirkcudbright, Dumfries and Galloway, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.80 and Long: W4.05

GB-2.316

near Forfar, Angus, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: Lat: N56.69 and Long: W2.87

GB-2.317

near Barvas, Isle of Lewis, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: Lat: N58.35 and Long:W6.51”;

2)

regulas XIV pielikuma 1. daļas B iedaļu groza šādi:

a)

ierakstā par Kanādu rindas par zonu CA-2.94 aizstāj ar šādām:

CA

Kanāda

CA-2.94

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022.

24.8.2023.

GBM

P1

 

20.9.2022.

24.8.2023.”;

b)

ierakstā par Čīli rindas par zonām CL-2.2 un CL-2.3 aizstāj ar šādām:

CL

Čīle

CL-2.2

POU, RAT

N, P1

 

19.3.2023.

28.8.2023.

GBM

P1

 

19.3.2023.

28.8.2023.

CL-2.3

POU, RAT

N, P1

 

24.3.2023.

28.8.2023.

GBM

P1

 

24.3.2023.

28.8.2023.”;

c)

ierakstā par Čīli rindas par zonām CL-2.5 un CL-2.6 aizstāj ar šādām:

CL

Čīle

CL-2.5

POU, RAT

N, P1

 

10.4.2023.

28.8.2023.

GBM

P1

 

10.4.2023.

28.8.2023.

CL-2.6

POU, RAT

N, P1

 

12.4.2023.

28.8.2023.

GBM

P1

 

12.4.2023.

28.8.2023.”;

d)

ierakstā par Čīli rindas par zonu CL-2.10 aizstāj ar šādām:

CL

Čīle

CL-2.10

POU, RAT

N, P1

 

20.4.2023.

28.8.2023.

GBM

P1

 

20.4.2023.

28.8.2023.”;

e)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.308 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.308

POU, RAT

N, P1

 

20.7.2023.

23.8.2023.”;

GBM

P1

 

20.7.2023.

23.8.2023.”;

f)

ierakstā par Apvienoto Karalisti aiz rindām par zonu GB-2.314 pievieno šādas rindas par zonām GB-2.315, GB-2.316 un GB-2.317:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.315

POU, RAT

N, P1

 

17.8.2023.

 

GBM

P1

 

17.8.2023.

 

GB-2.316

POU, RAT

N, P1

 

18.8.2023.

 

GBM

P1

 

18.8.2023.

 

GB-2.317

POU, RAT

N, P1

 

22.8.2023.

 

GBM

P1

 

22.8.2023.”;

 

g)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonu US-2.408 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.408

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

1.2.2023.

31.8.2023.”;

h)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonu US-2.416 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.416

POU, RAT

N, P1

 

22.2.2023.

31.8.2023.”;

GBM

P1

 

22.2.2023.

31.8.2023.”;

i)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonu US-2.418 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.418

POU, RAT

N, P1

 

23.2.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

23.2.2023.

31.8.2023.”;

j)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonām US-2.422 un US-2.423 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.422

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

24.2.2023.

31.8.2023.

US-2.423

POU, RAT

N, P1

 

27.2.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

27.2.2023.

31.8.2023.”;

k)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonām US-2.427, US-2.428 un US-2.429 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.427

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

3.3.2023.

31.8.2023.

US-2.428

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

3.3.2023.

31.8.2023.

US-2.429

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

3.3.2023.

31.8.2023.”;

l)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonām US-2.432 līdz US-2.441 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.432

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

6.3.2023.

31.8.2023.

US-2.433

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

6.3.2023.

31.8.2023.

US-2.434

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

6.3.2023.

31.8.2023.

US-2.435

POU, RAT

N, P1

 

13.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

13.3.2023.

31.8.2023.

US-2.436

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

US-2.437

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

US-2.438

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

US-2.439

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

US-2.440

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

14.3.2023.

31.8.2023.

US-2.441

POU, RAT

N, P1

 

15.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

15.3.2023.

31.8.2023.”;

m)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonām US-2.443 un US-2.444 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.443

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

16.3.2023.

31.8.2023.

US-2.444

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023.

31.8.2023.

GBM

P1

 

16.3.2023.

31.8.2023.”;

n)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm rindas par zonu US-2.447 aizstāj ar šādām:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.447

POU, RAT

N, P1

 

28.3.2023.

25.8.2023.

GBM

P1

 

28.3.2023.

25.8.2023.”.


Top