EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0477

Verordening (EU) 2015/477 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (codificatie)

OJ L 83, 27.3.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/477/oj

27.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 83/11


VERORDENING (EU) 2015/477 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 maart 2015

inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen

(codificatie)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 452/2003 van de Raad (2) is ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van die verordening te worden overgegaan.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad (4) zijn beschermende maatregelen vastgesteld tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad (5) zijn beschermende maatregelen vastgesteld tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 260/2009 van de Raad (6) en Verordening (EG) nr. 625/2009 van de Raad (7) zijn gemeenschappelijke regels vastgesteld voor het nemen van vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer uit bepaalde landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Vrijwaringsmaatregelen kunnen de vorm hebben van tariefmaatregelen die van toepassing zijn op hetzij alle invoer, hetzij enkel de invoer die een vooraf vastgestelde hoeveelheid overschrijdt. Dergelijke vrijwaringsmaatregelen houden in dat de betrokken goederen in de Unie in de handel mogen worden gebracht tegen betaling van de rechten waaraan zij zijn onderworpen.

(5)

De invoer van bepaalde goederen kan zowel aan antidumping- of antisubsidiemaatregelen als aan vrijwaringsmaatregelen zijn onderworpen. De eerstgenoemde maatregelen hebben ten doel een einde te maken aan oneerlijke handelspraktijken die de markt verstoren, terwijl de laatstgenoemde erop gericht zijn bescherming te bieden tegen sterk toegenomen invoer.

(6)

De combinatie van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van hetzelfde product kan in bepaalde gevallen evenwel een groter effect sorteren dan voor de doelstellingen van de handelspolitiek en de handelsbescherming van de Unie wenselijk of noodzakelijk is. Een dergelijke combinatie van maatregelen zou met name een ongewenst zware last kunnen betekenen voor bepaalde producenten/exporteurs die hun producten naar de Unie wensen uit te voeren, omdat zij deze exporteurs de toegang tot de markt van de Unie de facto zou ontzeggen.

(7)

Producenten/exporteurs die hun producten naar de Unie wensen uit te voeren, mogen niet aan een dermate zware belasting worden onderworpen en moeten verder toegang hebben tot de markt van de Unie.

(8)

Het verdient derhalve aanbeveling ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de vrijwaringsmaatregelen en de antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen kunnen worden verwezenlijkt zonder dat de betrokken producenten/exporteurs de toegang tot de markt van de Unie wordt ontzegd. Het is derhalve noodzakelijk specifieke bepalingen vast te stellen die de Commissie de mogelijkheid geven, wanneer zij dit dienstig acht, maatregelen te nemen die voorkomen dat een combinatie van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van hetzelfde product een dergelijk effect sorteert.

(9)

Hoewel het in bepaalde gevallen voorspelbaar is dat eenzelfde product zowel aan vrijwaringsmaatregelen als aan antidumping- of antisubsidiemaatregelen zal worden onderworpen, kan niet steeds vooraf worden bepaald op welk tijdstip dit zal gebeuren. De Commissie moet derhalve in de gelegenheid worden gesteld een oplossing te vinden voor dit probleem op een wijze die alle betrokkenen voldoende voorspelbaarheid en rechtszekerheid garandeert.

(10)

De Commissie kan het in bepaalde gevallen dienstig achten antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen te wijzigen, op te schorten of in te trekken, dan wel over te gaan tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de antidumpingrechten of compenserende rechten die zonder deze maatregelen verschuldigd zouden zijn, dan wel bepaalde andere bijzondere maatregelen te nemen. Schorsingen, wijzigingen of vrijstellingen van antidumping- of antisubsidiemaatregelen mogen slechts voor beperkte tijd worden toegekend.

(11)

De krachtens deze verordening genomen maatregelen dienen, behoudens daarin neergelegde andersluidende bepalingen, van toepassing te worden op de datum van hun inwerkingtreding en mogen derhalve niet tot grondslag dienen voor de terugbetaling van voor die datum ingevorderde rechten.

(12)

Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (8),

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Wanneer de Commissie van oordeel is dat een combinatie van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van dezelfde ingevoerde producten een groter effect zou kunnen sorteren dan voor de doeleinden van de handelsbescherming van de Unie wenselijk is, kan zij volgens de in artikel 3, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure, een of meer van de volgende maatregelen nemen die zij dienstig acht:

a)

maatregelen tot wijziging, schorsing of intrekking van bestaande antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen;

b)

maatregelen tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van antidumpingrechten of compenserende rechten die zonder deze maatregelen verschuldigd zouden zijn;

c)

alle andere bijzondere maatregelen die zij onder de gegeven omstandigheden dienstig acht.

2.   Alle wijzigingen, schorsingen of vrijstellingen krachtens lid 1 zijn beperkt in de tijd en zijn enkel van toepassing wanneer de desbetreffende vrijwaringsmaatregelen van kracht zijn.

Artikel 2

Alle overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen worden van toepassing op de datum waarop zij in werking treden. Zij kunnen niet als grondslag dienen voor de terugbetaling van voor die datum ingevorderde rechten, tenzij in de desbetreffende maatregel anders is bepaald.

Artikel 3

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 opgerichte comité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Artikel 4

Verordening (EG) nr. 452/2003 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2015.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

M. SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Standpunt van het Europees Parlement van 11 februari 2015 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 2 maart 2015.

(2)  Verordening (EG) nr. 452/2003 van de Raad van 6 maart 2003 inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (PB L 69 van 13.3.2003, blz. 8).

(3)  Zie bijlage I.

(4)  Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51).

(5)  Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad van 11 juni 2009 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (PB L 188 van 18.7.2009, blz. 93).

(6)  Verordening (EG) nr. 260/2009 van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling (PB L 84 van 31.3.2009, blz. 1).

(7)  Verordening (EG) nr. 625/2009 van de Raad van 7 juli 2009 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (PB L 185 van 17.7.2009, blz. 1).

(8)  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).


BIJLAGE I

Ingetrokken verordening met de wijziging ervan

Verordening (EG) nr. 452/2003 van de Raad

(PB L 69 van 13.3.2003, blz. 8)

 

Verordening (EU) nr. 37/2014 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 18 van 21.1.2014, blz. 1)

Uitsluitend punt 10 van de bijlage


BIJLAGE II

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 452/2003

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 2 bis

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Bijlage I

Bijlage II


Top