EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0080

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 80/2012 van de Commissie van 31 januari 2012 tot vaststelling van de lijst van biologische of chemische stoffen als bedoeld in artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (codificatie)

PB L 29 van 1.2.2012, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/80/oj

1.2.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 29/33


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 80/2012 VAN DE COMMISSIE

van 31 januari 2012

tot vaststelling van de lijst van biologische of chemische stoffen als bedoeld in artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen

(codificatie)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EEG) nr. 2288/83 van de Commissie van 29 juli 1983 tot vaststelling van de lijst van biologische of chemische stoffen als bedoeld in artikel 60, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

(2)

Artikel 53, lid 1, onder b), en lid 2, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 voorziet in de vrijstelling van invoerrechten voor biologische of chemische stoffen die uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden ingevoerd, en die bestemd zijn hetzij voor openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, of voor diensten die onder deze instellingen ressorteren, hetzij voor erkende particuliere instellingen wier voornaamste bezigheid het onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek is. De toekenning van deze vrijstelling is echter beperkt tot de biologische of chemische stoffen waarvoor in het douanegebied van de Unie geen gelijkwaardige productie bestaat en die voorkomen op een lijst opgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (4).

(3)

Blijkens de bij de lidstaten ingewonnen inlichtingen bestaat er geen gelijkwaardige productie in het douanegebied van de Unie voor de biologische of chemische stoffen, die vermeld zijn in bijlage I bij deze verordening.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van voor vrijstelling in aanmerking komende biologische of chemische stoffen als bedoeld in artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 luidt als aangegeven in bijlage I bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2288/83 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 januari 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 324 van 10.12.2009, blz. 23.

(2)  PB L 220 van 11.8.1983, blz. 13.

(3)  Zie bijlage II.

(4)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.


BIJLAGE I

CUS-nummer

GN-code (1)

Omschrijving

 

ex 2845 90 90

Helium-3

 

ex 2845 90 90

(Zuurstof-18) water

0020273-3

ex 2901 29 00

3-Methylpent-1-een

0020274-4

ex 2901 29 00

4-Methylpent-1-een

0020275-5

ex 2901 29 00

2-Methylpent-2-een

0020276-6

ex 2901 29 00

3-Methylpent-2-een

0020277-7

ex 2901 29 00

4-Methylpent-2-een

0025634-8

ex 2902 19 00

p-Mentha-1(7),2-dieen (beta-fellandreen)

0014769-3

ex 2903 99 90

4,4′-Dibroombifenyl

0017305-7

ex 2904 10 00

Ethylmethaansulfonaat

0014364-6

ex 2923 90 00

Decamethoniumbromide (INN)

0020641-7

ex 2926 90 95

1-Naftonitril

0020642-8

ex 2926 90 95

2-Naftonitril

0022830-8

ex 2936 21 00

Retinylacetaat

0045091-9

ex 3204 12 00

Sulphordodamine G (C.I. Acid Red 50)

0021887-1

ex 3507 90 90

Fosfoglucomutase


(1)  Wanneer de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-code als door de bijbehorende omschrijving bepaald.


BIJLAGE II

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

 

Verordening (EEG) nr. 2288/83 van de Commissie

(PB L 220 van 11.8.1983, blz. 13)

 

Verordening (EEG) nr. 1798/84 van de Commissie

(PB L 168 van 28.6.1984, blz. 22)

 

Verordening (EEG) nr. 2340/86 van de Commissie

(PB L 203 van 26.7.1986, blz. 15)

 

Verordening (EEG) nr. 3692/87 van de Commissie

(PB L 347 van 11.12.1987, blz. 16)

 

Verordening (EEG) nr. 213/89 van de Commissie

(PB L 25 van 28.1.1989, blz. 70)


BIJLAGE III

CONCORDANTIETABEL

Verordening (EEG) nr. 2288/83

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Bijlage

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III


Top