Help Print this page 

Document 52016XG0223(01)

Title and reference
Soluzzjoni ġdida għar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea

OJ C 69I , 23.2.2016, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

23.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CI 69/1


SOLUZZJONI ĠDIDA GĦAR-RENJU UNIT FI ĦDAN L-UNJONI EWROPEA

Silta mill-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-18-19 ta' Frar 2016  (1)

(2016/C 69 I/01)

IR-RENJU UNIT U L-UNJONI EWROPEA,

1.

Fil-laqgħa tagħhom ta' Diċembru, il-membri tal-Kunsill Ewropew qablu li jaħdmu mill-qrib flimkien biex isibu soluzzjonijiet reċiprokament sodisfaċenti f'kull wieħed mill-erba' oqsma msemmija fl-ittra tal-Prim Ministru Brittaniku tal-10 ta' Novembru 2015.

2.

Illum, il-Kunsill Ewropew qabel li s-sett ta' arranġamenti li ġejjin, li huma kompatibbli għalkollox mat-Trattati u li ser isiru effettivi fid-data li fiha l-Gvern tar-Renju Unit jgħarraf lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill li r-Renju Unit iddeċieda li jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea, jikkostitwixxi rispons xieraq għat-tħassib tar-Renju Unit:

(a)

Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill Ewropew, dwar soluzzjoni ġdida għar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea (Anness I);

(b)

Dikjarazzjoni li tinkludi abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-ġestjoni effettiva tal-unjoni bankarja u tal-konsegwenzi ta' integrazzjoni ulterjuri taż-żona tal-euro li ser tiġi adottata fil-jum li d-Deċiżjoni msemmija f'punt (a) issir effettiva (Anness II);

(c)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew dwar il-kompetittività (Anness III);

(d)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar mekkaniżmu għall-implimentazzjoni tas-sussidjarjetà u mekkaniżmu għall-implimentazzjoni tat-tnaqqis tal-piżijiet (Anness IV);

(e)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-indiċjar ta' benefiċċji għat-tfal esportati fi Stat Membru ieħor minbarra dak fejn il-ħaddiem ikun jirrisjedi (Anness V);

(f)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-mekkaniżmu ta' salvagwardja msemmi fil-paragrafu 2(b) tat-Taqsima D tad-Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern (Anness VI);

(g)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-abbuż tad-dritt tal-moviment liberu tal-persuni (Anness VII).

3.

Rigward id-Deċiżjoni fl-Anness I, il-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern iddikjaraw li:

(i)

din id-Deċiżjoni tagħti garanzija legali li l-kwistjonijiet ta' tħassib għar-Renju Unit kif espressi fl-ittra tal-10 ta' Novembru 2015 ġew indirizzati;

(ii)

il-kontenut tad-Deċiżjoni huwa kompletament kompatibbli mat-Trattati;

(iii)

din id-Deċiżjoni hija legalment vinkolanti, u tista' tiġi emendata jew imħassra biss bi qbil komuni mill-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;

(iv)

din id-Deċiżjoni għandha ssir effettiva fid-data li fiha l-Gvern tar-Renju Unit jgħarraf lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill li r-Renju Unit iddeċieda li jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea.

4.

Huwa mifhum li, jekk ir-riżultat tar-referendum fir-Renju Unit ikun li joħroġ mill-Unjoni Ewropea, is-sett ta' arranġamenti msemmi fil-paragrafu 2 ta' hawn fuq ma jibqax jeżisti.


(1)  Dokument ST 1/16, paġni 1, 2, u minn 8 sa 36, disponibbli fuq: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2016-INIT/mt/pdf


ANNESS I

DEĊIŻJONI TAL-KAPIJIET TA' STAT JEW TA' GVERN, IMLAQQGĦIN FI ĦDAN IL-KUNSILL EWROPEW, DWAR SOLUZZJONI ĠDIDA GĦAR-RENJU UNIT FI ĦDAN L-UNJONI EWROPEA

Il-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tat-28 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill Ewropew, li l-Gvernijiet tagħhom huma firmatarji tat-Trattati li fuqhom hija msejsal-Unjoni,

FILWAQT LI JIXTIEQU jsibu soluzzjoni, f'konformità mat-Trattati, għal ċerti kwistjonijiet imqajma mir-Renju Unit fl-aħħar ittra tiegħu tal-10 ta' Novembru 2015,

BIL-ĦSIEB LI f'din id-Deċiżjoni jiċċaraw ċerti kwistjonijiet ta' importanza partikolari għall-Istati Membri biex b'hekk tali kjarifika jkollha tiġi kkunsidrata bħala strument għall-interpretazzjoni tat-Trattati; filwaqt li biħsiebhom ukoll jaqblu dwar arranġamenti għal kwistjonijiet li jinkludu r-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni, kif ukoll il-ġestjoni effettiva tal-unjoni bankarja u tal-konsegwenzi ta' integrazzjoni ulterjuri taż-żona tal-euro,

FILWAQT LI JFAKKRU fl-objettiv tal-Unjoni li tistabbilixxi, f'konformità mat-Trattati, unjoni ekonomika u monetarja li l-munita tagħha tkun l-euro u l-importanza li l-funzjonament tajjeb taż-żona tal-euro għandu għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Filwaqt li dsatax-il Stat Membru diġà adottaw munita unika, Stati Membri oħra għandhom deroga li tapplika sakemm il-Kunsill jiddeċiedi li jkunu ntlaħqu l-kondizzjonijiet biex din titħassar u, skont il-Protokolli Nru 15 u Nru 16 annessi mat-Trattati, żewġ Stati Membri ma għandhom l-ebda obbligu rispettivament, biex jadottaw l-euro jew li jkunu eżentati milli jagħmlu dan. Għalhekk, sakemm ma jitħassrux tali derogi jew dment li jibqgħu japplikaw l-imsemmija protokolli wara notifika jew talba mill-Istat Membru rilevanti, mhux l-Istati Membri kollha jkollhom l-euro bħala l-munita tagħhom. Filwaqt li jfakkru li l-proċess li jwassal għall-istabbiliment tal-unjoni bankarja u governanza aktar integrata taż-żona tal-euro huwa miftuħ għall-Istati Membri li ma għandhomx l-euro bħala l-munita tagħhom,

FILWAQT LI JFAKKRU li t-Trattati, flimkien ma' referenzi għall-proċess ta' integrazzjoni Ewropea u għall-proċess ta' ħolqien ta' għaqda dejjem iżjed ravviċinata fost il-popli Ewropej, fihom ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi li bihom xi Stati Membri huma intitolati li ma jiħdux sehem fi jew li jkunu eżentati mill-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet jew kapitoli tat-Trattati u tal-liġi tal-Unjoni f'dak li jirrigwarda materji bħall-adozzjoni tal-euro, deċiżjonijiet li jkollhom implikazzjonijiet ta' difiża, l-eżerċizzju ta' kontrolli fuq il-persuni fil-fruntieri, kif ukoll miżuri fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati jippermettu wkoll li Stat Membru jew Stati Membri ma jiħdux sehem f'azzjonijiet li jkunu intiżi biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni, partikolarment billi tiġi stabbilita kooperazzjoni msaħħa. Għalhekk, tali proċessi jagħmluha possibbli li jkun hemm rotot differenti ta' integrazzjoni għal Stati Membri differenti, li jippermettu li dawk li jridu japprofondixxu l-integrazzjoni jkunu jistgħu jipproċedu, filwaqt li jiġu rispettati d-drittijiet ta' dawk li ma jridux jieħdu tali rotta,

FILWAQT LI JFAKKRU b'mod partikolari li skont it-Trattati r-Renju Unit huwa intitolat li:

ma jadottax l-euro u għalhekk iżomm il-Lira Sterlina bħala l-munita tiegħu (Protokoll Nru 15),

ma jiħux sehem fl-acquis ta' Schengen (Protokoll Nru 19),

iwettaq kontrolli fuq persuni fil-fruntieri, u għalhekk ma jiħux sehem fl-acquis taż-żona Schengen f'dak li jirrigwarda l-fruntieri interni u dawk esterni (Protokoll Nru 20),

jagħżel jekk jiħux sehem jew le f'miżuri tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (Protokoll Nru 21),

mill-1 ta' Diċembru 2014 ma jibqax japplika maġġoranza kbira ta' atti u dispożizzjonijiet tal-Unjoni fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali adottati qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona filwaqt li jagħżel li jibqa' jieħu sehem f'35 minnhom (Artikolu 10(4) u (5) tal-Protokoll Nru 36),

FILWAQT LI JFAKKRU wkoll li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma estendietx il-kapaċità tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jew ta' kwalunkwe qorti jew tribunal tar-Renju Unit biex jiddeċiedi dwar il-konsistenza tal-liġijiet u l-prattiki tar-Renju Unit mad-drittijiet fundamentali li jirriafferma (Protokoll Nru 30),

FILWAQT LI HUMA DETERMINATI li jisfruttaw b'mod sħiħ il-potenzjal tas-suq intern fid-dimensjonijiet kollha tiegħu, biex isaħħu l-attraenza globali tal-Unjoni bħala post ta' produzzjoni u investiment, u biex jippromwovu l-kummerċ internazzjonali u l-aċċess għas-suq fost l-oħrajn permezz tan-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehimiet kummerċjali, fi spirtu ta' benefiċċju reċiproku għall-partijiet kollha u trasparenza,

FILWAQT LI HUMA DETERMINATI wkoll li jiffaċilitaw u jappoġġjaw il-funzjonament tajjeb taż-żona tal-euro u l-futur fit-tul tagħha, għall-benefiċċju tal-Istati Membri kollha,

FILWAQT LI JIRRISPETTAW is-setgħat tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, inkluż matul il-proċeduri leġislattivi u baġitarji kollha, u mingħajr ma jaffettwaw ir-relazzjonijiet tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti,

FILWAQT LI JIRRISPETTAW is-setgħat tal-banek ċentrali fit-twettiq tal-kompiti tagħhom, inkluż id-dispożizzjoni tal-likwidità tal-bank ċentrali fi ħdan il-ġurisdizzjonijiet rispettivi,

WARA LI KKUNSIDRAW id-Dikjarazzjoni li fiha l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi rigward il-ġestjoni effettiva tal-unjoni bankarja u tal-konsegwenzi ta' integrazzjoni ulterjuri taż-żona tal-euro,

WARA LI KKUNSIDRAW il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2014 u tat-18 u d-19 ta' Frar 2016,

FILWAQT LI JIEĦDU NOTA tad-Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew dwar il-kompetittività,

FILWAQT LI JIEĦDU NOTA tad-Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar mekkaniżmu għall-implimentazzjoni tas-sussidjarja u mekkaniżmu għall-implimentazzjoni tat-tnaqqis tal-piżijiet,

FILWAQT LI JIEĦDU NOTA tad-Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-mekkaniżmu ta' salvagwardja msemmi fil-paragrafu 2(b) tat-Taqsima D tad-Deċiżjoni,

FILWAQT LI JIEĦDU NOTA tad-Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-abbuż tad-dritt tal-moviment liberu tal-persuni,

FILWAQT LI JIEĦDU KONT tal-ideat espressi mill-President u l-membri tal-Parlament Ewropew,

QABLU DWAR ID-DEĊIŻJONI LI ĠEJJA:

TAQSIMA A

GOVERNANZA EKONOMIKA

Sabiex jintlaħaq l-objettiv tat-Trattati li tiġi stabbilita unjoni ekonomika u monetarja li l-munita tagħha hija l-euro, jeħtieġ li jsir aktar approfondiment. Miżuri, li l-għan tagħhom huwa li jkomplu japprofondixxu l-unjoni ekonomika u monetarja, ser ikunu volontarji għall-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro u ser ikunu miftuħa għas-sehem tagħhom kull fejn ikun fattibbli. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-fatt li l-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro, għajr dawk li mingħajr obbligu li jadottaw l-euro jew li huma eżentati minnha, huma marbuta bit-Trattati li jagħmlu progress biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-adozzjoni tal-munita unika.

Huwa rikonoxxut li l-Istati Membri li ma jiħdux sehem f'aktar approfondiment tal-unjoni ekonomika u monetarja mhumiex ser joħolqu ostakoli iżda ser jiffaċilitaw dan l-approfondiment ulterjuri filwaqt li, min-naħa l-oħra, dan il-proċess ser jirrispetta d-drittijiet u l-kompetenzi tal-Istati Membri li ma jiħdux sehem. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni, flimkien mal-Istati Membri, ser jiffaċilitaw il-koeżistenza bejn perspettivi differenti fi ħdan il-qafas istituzzjonali uniku filwaqt li jiżguraw il-konsistenza, l-operabbiltà effettiva tal-mekkaniżmi tal-Unjoni u l-ugwaljanza tal-Istati Membri quddiem it-Trattati, kif ukoll kondizzjonijiet ekwi u l-integrità tas-suq intern.

Ir-rispett reċiproku u l-kooperazzjoni sinċiera bejn l-Istati Membri li jieħdu jew ma jiħdux sehem fil-funzjonament taż-żona tal-euro ser jiġi żgurat bil-prinċipji mfakkra f'din it-Taqsima, li huma salvagwardjati prinċipalment permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (1) li tirreferi għalihom.

1.

Hija pprojbita d-diskriminazzjoni bejn persuni fiżiċi jew ġuridiċi abbażi tal-munita uffiċjali tal-Istat Membru jew, kif jista' jkun il-każ, il-munita li jkollha valuta legali fl-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti. Kwalunkwe trattament differenti għandu jkun ibbażat fuq raġunijiet oġġettivi.

Atti legali, inklużi ftehimiet intergovernattivi bejn l-Istati Membri, marbuta direttament mal-funzjonament taż-żona tal-euro għandhom jirrispettaw is-suq intern jew il-koeżjoni ekonomika, kif ukoll soċjali u territorjali, u ma għandhomx jikkostitwixxu ostakolu jew diskriminazzjoni għall-kummerċ bejn l-Istati Membri. Dawn l-atti għandhom jirrispettaw il-kompetenzi, id-drittijiet u l-obbligi tal-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro.

L-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro ma għandhomx jimpedixxu l-implimentazzjoni ta' atti legali marbuta direttament mal-funzjonament taż-żona tal-euro u għandhom joqogħdu lura minn miżuri li jistgħu jipperikolaw il-kisba tal-objettivi tal-unjoni ekonomika u monetarja.

2.

Il-liġi tal-Unjoni dwar l-unjoni bankarja li tagħti lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni jew lill-korpi tal-Unjoni li jeżerċitaw funzjonijiet simili, l-awtorità fuq istituzzjonijiet ta' kreditu hija applikabbli biss għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li jinsabu fl-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro jew fi Stati Membri li jkunu kkonkludew ftehim ta' kooperazzjoni mill-qrib mal-Bank Ċentrali Ewropew dwar superviżjoni prudenzjali, f'konformità mar-regoli rilevanti tal-UE u soġġett għar-rekwiżiti tas-superviżjoni u riżoluzzjoni tal-gruppi u dik konsolidata.

Il-ġabra unika tar-regoli għandha tiġi applikata mill-istituzzjonijiet kollha ta' kreditu u minn istituzzjonijiet finanzjarji oħra sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet ekwi fi ħdan is-suq intern. Jista' jkun li jeħtieġ li l-liġi sostantiva tal-Unjoni li għandha tiġi applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet ta' superviżur uniku tiegħu, jew mill-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni jew il-korpi tal-Unjoni li jeżerċitaw funzjonijiet simili, inkluża l-ġabra unika tar-regoli rigward ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet tal-kreditu jew miżuri leġislattivi oħrajn li għandhom jiġu adottati għall-iskop ta' salvagwardja tal-istabbiltà finanzjarja, titfassal b'mod aktar uniformi mir-regoli korrispondenti li għandhom jiġu applikati mill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri li ma jiħdux sehem fl-unjoni bankarja. Għal dan il-għan, jistgħu jinħtieġu dispożizzjonijiet speċifiċi fi ħdan il-ġabra unika tar-regoli u strumenti oħra rilevanti, filwaqt li jinżammu kondizzjonijiet ekwi u jkun hemm kontribut għall-istabbiltà finanzjarja.

3.

Miżuri ta' emerġenza u ta' kriżi mfassla biex jissalvagwardjaw l-istabbiltà finanzjarja taż-żona tal-euro mhumiex ser jinvolvu responsabbiltà baġitarja għall-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro jew, kif jista' jkun il-każ, għal dawk li ma jiħdux sehem fl-unjoni bankarja.

Ser jiġu stabbiliti mekkaniżmi adatti li jiżguraw rimborż sħiħ fejn il-baġit ġenerali tal-Unjoni jkun jiflaħ għall-ispejjeż, li ma jkunux spejjeż amministrattivi, li jirriżultaw mill-miżuri ta' emerġenza u ta' kriżi msemmija fl-ewwel subparagrafu.

4.

L-implimentazzjoni ta' miżuri, inkluża s-superviżjoni jew ir-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u responsabbiltajiet makroprudenzjali, li jkollhom jittieħdu inkonsiderazzjoni sabiex tiġi ppreservata l-istabbiltà finanzjarja tal-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro hija, soġġett għar-rekwiżiti ta' superviżjoni u ta' riżoluzzjoni tal-grupp u konsolidata, materja għall-awtoritajiet tagħhom stess u r-responsabbiltà baġitarja proprja, sakemm tali Stati Membri ma jkunux jixtiequ jissieħbu f'mekkaniżmi komuni miftuħa għall-parteċipazzjoni tagħhom.

Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-iżvilupp tal-ġabra unika tar-regoli u għall-mekkaniżmi ta' superviżjoni makroprudenzjali tal-Unjoni għall-prevenzjoni u l-mitigazzjoni ta' riskji finanzjarji sistemiċi fl-Unjoni u għas-setgħat eżistenti tal-Unjoni li jieħdu azzjoni li tkun meħtieġa bħala reazzjoni għal theddid għall-istabbiltà finanzjarja.

5.

Il-laqgħat informali tal-Ministri tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, kif imsemmi fil-Protokoll (Nru 14) dwar il-Grupp tal-Euro, għandhom jirrispettaw is-setgħat tal-Kunsill bħala istituzzjoni li lilha t-Trattati taw funzjonijiet leġislattivi, u fi ħdan l-Istati Membri jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi tagħhom.

F'konformità mat-Trattati, il-membri kollha tal-Kunsill jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu, anke fejn mhux il-membri kollha jkollhom id-dritt tal-vot. Id-diskussjonijiet informali minn grupp ta' Stati Membri għandhom jirrispettaw is-setgħat tal-Kunsill, kif ukoll il-prerogattivi tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE.

6.

Meta kwistjoni relatata mal-applikazzjoni ta' din it-Taqsima jkollha tiġi diskussa fil-Kunsill Ewropew kif previst fil-paragrafu 1 tat-Taqsima E, ser tiġi kkunsidrata kif dovut l-urġenza possibbli tal-kwistjoni.

7.

Is-sustanza ta' din it-Taqsima ser tiġi inkorporata fit-Trattati fi żmien ir-reviżjoni tagħhom li jmiss f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati u r-rekwiżiti kostituzzjonali rispettivi tal-Istati Membri.

TAQSIMA B

KOMPETITTIVITÀ

L-istabbiliment ta' suq intern li fih jiġi żgurat il-moviment liberu tal-merkanzija, persuni, servizzi u kapital huwa objettiv essenzjali tal-Unjoni. Sabiex jiġi ggarantit dan l-objettiv u jinħolqu t-tkabbir u l-impjiegi, l-UE għandha ttejjeb il-kompetittività, skont id-Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew dwar il-kompetittività.

Għal dan l-għan, l-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE u l-Istati Membri ser jagħmlu kull sforz biex jimplimentaw b'mod sħiħ u jsaħħu s-suq intern, kif ukoll biex dan jiġi adattat biex iżomm il-pass mas-sitwazzjonijiet li qed jinbidlu. Fl-istess ħin, l-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE u l-Istati Membri ser jieħdu passi konkreti sabiex ikun hemm regolamentazzjoni aħjar, li hija fattur ewlieni biex jinkisbu l-objettivi msemmija hawn fuq. Dan ifisser li jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u l-ispejjeż tal-konformità fuq operaturi ekonomiċi, speċjalment intrapriżi żgħar u medji, u li titħassar leġislazzjoni żejda kif previst fid-Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar mekkaniżmu għall-implimentazzjoni tas-sussidjarjetà u mekkaniżmu għall-implimentazzjoni tat-tnaqqis tal-piżijiet, filwaqt li jibqgħu jiġu ggarantiti standards għolja tal-protezzjoni tal-konsumaturi, tal-impjegati, tas-saħħa u tal-ambjent. L-Unjoni Ewropea ser taħdem ukoll biex ikun hemm politika kummerċjali attiva u ambizzjuża.

Il-progress f'dawn l-elementi kollha ta' politika koerenti għall-kompetittività ser jiġi ssorveljat u rieżaminat mill-qrib kif ikun adatt.

TAQSIMA C

SOVRANITÀ

1.

Huwa rikonoxxut li r-Renju Unit, fid-dawl tas-sitwazzjoni speċifika li għandu skont it-Trattati, mhuwiex impenjat lejn aktar integrazzjoni politika fl-Unjoni Ewropea. Is-sustanza ta' dan ser tiġi inkorporata fit-Trattati fi żmien ir-reviżjoni li jmiss tagħhom f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati u r-rekwiżiti kostituzzjonali rispettivi tal-Istati Membri, sabiex ikun ċar li r-referenzi għal unjoni iktar ravviċinata ma japplikawx għar-Renju Unit.

Ir-referenzi fit-Trattati u fil-preamboli tagħhom għall-proċess ta' ħolqien ta' għaqda iżjed ravviċinata fost il-popli Ewropej ma joffrux bażi ġuridika għall-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' kwalunkwe dispożizzjoni tat-Trattati jew tal-leġislazzjoni sekondarja tal-UE. Dawn m'għandhomx jintużaw biex isostnu interpretazzjoni estensiva tal-kompetenzi tal-Unjoni jew tas-setgħat tal-istituzzjonijiet tagħha kif stipulati fit-Trattati.

Dawn ir-referenzi ma jibdlux il-limiti tal-kompetenza tal-Unjoni rregolata mill-prinċipju ta' konferiment, jew l-użu tal-kompetenza tal-Unjoni rregolata mill-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Dawn ma jeħtiġux li kompetenzi oħra jiġu kkonferiti fuq l-Unjoni Ewropea jew li l-Unjoni Ewropea għandha teżerċita l-kompetenzi eżistenti tagħha, jew li l-kompetenzi kkonferiti fuq l-Unjoni ma jistgħux jitnaqqsu u b'hekk jingħataw lura lill-Istati Membri.

Il-kompetenzi kkonferiti mill-Istati Membri fuq l-Unjoni jistgħu jiġu modifikati biss, kemm jekk jiżdiedu kif ukoll jekk jitnaqqsu, permezz ta' reviżjoni tat-Trattati bi qbil mill-Istati Membri kollha. It-Trattati diġà fihom dispożizzjonijiet speċifiċi li permezz tagħhom xi Stati Membri huma intitolati li ma jiħdux sehem fi jew huma eżentati mill-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni. Ir-referenzi għal għaqda dejjem iżjed ravviċinata fost il-popli huma għalhekk kompatibbli ma' li jkun hemm rotot differenti ta' integrazzjoni disponibbli għal Stati Membri differenti u ma jobbligawx lill-Istati Membri biex jimmiraw għal destinazzjoni komuni.

It-Trattati jippermettu evoluzzjoni lejn livell aktar fond ta' integrazzjoni fost l-Istati Membri li jikkondividu tali viżjoni tal-futur komuni tagħhom, mingħajr ma dan ikun japplika għal Stati Membri oħra.

2.

L-għan tal-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa li jiżgura li d-deċiżjonijiet jittieħdu qrib kemm jista' jkun taċ-ċittadin. L-għażla tal-livell xieraq ta' azzjoni għalhekk jiddependi, fost l-oħrajn, fuq jekk il-kwistjoni inkonsiderazzjoni għandhiex aspetti transnazzjonali li ma jistgħux jiġu regolati b'mod sodisfaċenti permezz ta' azzjoni mill-Istati Membri u fuq jekk azzjoni fil-livell tal-Unjoni tkunx tipproduċi benefiċċji ċari minħabba l-iskala jew l-effetti tagħha meta mqabbla ma' azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri.

Opinjonijiet ġustifikati maħruġa mill-Parlamenti nazzjonali f'konformità mal-Artikolu 7(1) tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, għandhom jiġu kkunsidrati kif dovut mill-istituzzjonijiet kollha involuti fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni. Ser isiru arranġamenti xierqa biex dan jiġi żgurat.

3.

Fejn l-opinjonijiet ġustifikati dwar in-nuqqas ta' konformità ta' abbozz ta' att leġislattiv tal-Unjoni mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, mibgħuta fi żmien 12-il ġimgħa mit-trasmissjoni ta' dak l-abbozz, jirrappreżentaw aktar minn 55 % tal-voti allokati lill-Parlamenti nazzjonali, il-Presidenza tal-Kunsill ser tinkludi l-punt fuq l-aġenda tal-Kunsill għal diskussjoni komprensiva dwar dawn l-opinjonijiet u dwar il-konsegwenzi li għandhom jinsiltu minnhom.

Wara tali diskussjoni, u filwaqt li jirrispettaw ir-rekwiżiti proċedurali tat-Trattati, ir-rappreżentanti tal-Istati Membri li jaġixxu fil-kapaċità tagħhom ta' membri tal-Kunsill mhux ser jibqgħu jqisu l-abbozz tal-att leġislattiv inkwistjoni għajr jekk l-abbozz jiġi emendat biex jakkomoda t-tħassib espress fl-opinjonijiet ġustifikati.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, il-voti allokati lill-Parlamenti nazzjonali huma kkalkolati f'konformità mal-Artikolu 7(1) tal-Protokoll Nru 2. Voti mill-Parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri li ma jieħdux sehem fl-adozzjoni tal-att leġislattiv inkwistjoni ma jingħaddux.

4.

Id-drittijiet u l-obbligi tal-Istati Membri previsti taħt il-Protokolli annessi għat-Trattati għandhom jiġu rikonoxxuti b'mod sħiħ u għandhom jingħataw l-istess status bħad-dispożizzjonijiet l-oħra tat-Trattati li minnhom dawn il-Protokolli jifformaw parti integrali.

B'mod partikolari, miżura adottata skont it-Titolu V ta' Parti III tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja ma torbotx lill-Istati Membri koperti mill-Protokolli Nru 21 u Nru 22, għajr jekk l-Istat Membru kkonċernat, meta l-Protokoll rilevanti jkun jippermetti dan, jinnotifika x-xewqa tiegħu li jkun marbut bil-miżura.

Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri li jaġixxu fil-kapaċità tagħhom ta' membri tal-Kunsill ser jiżguraw li, fejn miżura tal-Unjoni, fid-dawl tal-għan u l-kontenut tagħha, taqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tat-Titolu V ta' Parti III tat-TFUE, il-Protokolli Nru 21 u Nru 22 ser japplikaw għaliha, inkluż meta dan ikun jinvolvi l-qsim tal-miżura f'żewġ atti.

5.

L-Artikolu 4(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jikkonferma li s-sigurtà nazzjonali tibqa' r-responsabbiltà unika ta' kull Stat Membru. Dan ma jikkostitwixxix deroga mil-liġi tal-Unjoni u għalhekk m'għandux jiġi interpretat b'mod restrittiv. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jirrispettaw b'mod sħiħ ir-responsabbiltà tas-sigurtà nazzjonali tal-Istati Membri.

Il-benefiċċji ta' azzjoni kollettiva dwar kwistjonijiet li jaffettwaw is-sigurtà tal-Istati Membri huma rikonoxxuti.

TAQSIMA D

BENEFIĊĊJI SOĊJALI U MOVIMENT LIBERU

Il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni huwa parti integrali tas-suq intern li tinkludi, fost affarijiet oħra, id-dritt għall-ħaddiema tal-Istati Membri li jaċċettaw offerti ta' impjieg fi kwalunkwe post fl-Unjoni. Livelli differenti ta' remunerazzjoni fost l-Istati Membri jagħmlu xi offerti ta' impjieg aktar attraenti minn oħrajn, b'movimenti konsegwenzjali li huma riżultat dirett tal-libertà tas-suq. Madankollu, is-sistemi tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri, li l-liġi tal-Unjoni tikkoordina iżda ma tarmonizzax, huma strutturati b'mod divers u dan jista' fih innifsu jattira ħaddiema lejn ċerti Stat Membri. Huwa leġittimu li jittieħed kont ta' din is-sitwazzjoni u li jiġu previsti, kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll f'dak nazzjonali, u mingħajr ma tinħoloq diskriminazzjoni diretta jew indiretta mhux ġustifikata, miżuri li jillimitaw il-flussi ta' ħaddiema ta' tali skala li jkollhom effetti negattivi kemm fuq l-Istati Membri tal-oriġini kif ukoll fuq l-Istati Membri ta' destinazzjoni.

It-tħassib espress mir-Renju Unit f'dan ir-rigward huwa nnotat kif xieraq, fid-dawl ta' żviluppi ulterjuri tal-leġislazzjoni tal-Unjoni u tal-liġi nazzjonali rilevanti.

Interpretazzjoni tar-regoli attwali tal-UE

1.

Il-miżuri msemmija fil-paragrafu introduttorju għandhom jikkunsidraw li l-Istati Membri għandhom id-dritt li jiddefinixxu l-prinċipji fundamentali tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħhom u jgawdu minn marġni wiesa' ta' diskrezzjoni biex jiddefinixxu u jimplimentaw il-politika soċjali u tal-impjiegi tagħhom, inkluż l-istabbiliment tal-kondizzjonijiet ta' aċċess għall-benefiċċji soċjali.

(a)

Billi l-moviment liberu tal-ħaddiema skont l-Artikolu 45 TFUE jimplika l-abolizzjoni ta' kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità fir-rigward tal-impjieg, ir-remunerazzjoni u l-kondizzjonijiet l-oħra tax-xogħol u tal-impjieg, dan id-dritt jista' jkun soġġett għal limitazzjonijiet minħabba raġunijiet ta' ordni pubbliku, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika. Barra minn hekk, jekk raġunijiet imperattivi ta' interess pubbliku jagħmlu dan neċessarju, il-moviment liberu tal-ħaddiema jista' jiġi limitat permezz ta' miżuri proporzjonati mal-għan leġittimu li għandu jintlaħaq. L-inkoraġġiment ta' reklutaġġ, it-tnaqqis fil-qgħad, il-ħarsien ta' ħaddiema vulnerabbli u l-evitar tar-riskju li tiġi pperikolata b'mod serju s-sostenibbiltà tas-sistemi ta' sigurtà soċjali huma r-raġunijiet ta' interess pubbliku rikonoxxuti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għal dan l-għan, abbażi ta' analiżi ta' każ b'każ.

Abbażi ta' konsiderazzjonijiet oġġettivi indipendenti min-nazzjonalità tal-persuni kkonċernati u proporzjonati għall-għan leġittimu li għandu jintlaħaq, jistgħu jiġu imposti kondizzjonijiet fir-rigward ta' ċerti benefiċċji biex ikun żgurat li jkun hemm livell reali u effettiv ta' rabta bejn il-persuna kkonċernata u s-suq tax-xogħol tal-Istat Membru ospitanti.

(b)

Il-moviment liberu taċ-ċittadini tal-UE skont l-Artikolu 21 TFUE għandu jiġi eżerċitat soġġett għal-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u l-miżuri adottati għat-twettiq tagħhom.

Id-dritt ta' persuni ekonomikament inattivi li jirrisjedu fl-Istat Membru ospitanti jiddependi, skont il-liġi tal-UE, fuq li dawn il-persuni jkollhom biżżejjed riżorsi għalihom infushom u għall-membri tal-familja tagħhom sabiex ma jkunux ta' piż fuq is-sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat Membru ospitanti, u dawk il-persuni jkollhom assigurazzjoni komprensiva kontra l-mard.

L-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jirrifjutaw li jagħtu benefiċċji soċjali lil persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà ta' moviment biss sabiex jiksbu l-assistenza soċjali tal-Istati Membri minkejja li ma jkollhomx biżżejjed riżorsi biex jinvokaw id-dritt ta' residenza.

L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw talbiet għal assistenza soċjali miċ-ċittadini tal-UE minn Stati Membri oħra li ma jgawdux minn dritt ta' residenza jew għandhom id-dritt li jirrisjedu fit-territorju tagħhom sempliċiment biex ifittxu impjieg. Dan jinkludi talbiet minn ċittadini tal-UE minn Stati Membri oħra għal benefiċċji li l-funzjoni predominanti tagħhom hi li jkopru spejjeż minimi ta' sussistenza, anke jekk dawn il-benefiċċji huma maħsuba wkoll biex jiffaċilitaw l-aċċess għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri ospitanti.

(c)

Dawk li jgawdu mid-dritt ta' moviment liberu għandhom jirrispettaw il-liġijiet tal-Istat Membru ospitanti.

F'konformità mal-liġi tal-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jieħdu azzjoni biex jipprevjenu abbuż ta' drittijiet jew frodi, bħall-preżentazzjoni ta' dokumenti ffalsifikati, u jindirizzaw każijiet ta' kuntrattar jew ta' żwiġijiet ta' konvenjenza ma' ċittadini ta' pajjiż terz bl-iskop li jagħmlu użu mill-moviment liberu bħala rotta għar-regolarizzazzjoni ta' soġġorn illegali fi Stat Membru jew jindirizzaw każijiet biex jagħmlu użu tal-moviment liberu bħala rotta biex jiġu evitati regoli nazzjonali dwar l-immigrazzjoni li japplikaw għal ċittadini ta' pajjiż terz.

L-Istati Membri ospitanti jistgħu wkoll jieħdu l-miżuri restrittivi meħtieġa biex jipproteġu lilhom infushom kontra individwi li l-kondotta personali tagħhom aktarx tirrappreżenta theddida ġenwina u serja għall-ordni pubbliku jew is-sigurtà pubblika. Fid-determinazzjoni ta' jekk il-kondotta ta' individwu tkunx ta' theddida attwali għall-ordni jew is-sigurtà pubblika, l-Istati Membri jistgħu jqisu l-kondotta preċedenti tal-individwu kkonċernat u t-theddida mhux dejjem jeħtieġ li tkun imminenti. Anke fin-nuqqas ta' kundanna kriminali preċedenti, l-Istati Membri jistgħu jaġixxu fuq raġunijiet preventivi, sakemm dawn ikunu speċifiċi għall-individwu kkonċernat.

Ser jiġu żviluppati aktar skambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri flimkien mal-Kummissjoni sabiex jiġi miġġieled b'mod aktar effettiv l-abbuż tad-drittijiet u l-frodi.

Tibdil fil-leġislazzjoni sekondarja tal-UE

2.

Ta' min jinnota li, wara li din id-Deċiżjoni ssir effettiva, il-Kummissjoni ser tippreżenta proposti biex tiġi emendata leġislazzjoni sekondarja eżistenti tal-UE kif ġej:

(a)

proposta biex jiġi emendat ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali sabiex l-Istati Membri, fir-rigward tal-esportazzjoni tal-benefiċċji għat-tfal fi Stat Membru ieħor minbarra dak fejn il-ħaddiem ikun jirrisjedi, jingħataw għażla biex jindiċjaw tali benefiċċji skont il-kondizzjonijiet tal-Istat Membru fejn jirrisjedi t-tifel jew it-tifla. Dan għandu japplika biss għal talbiet ġodda magħmulin minn ħaddiema tal-UE fl-Istat Membru ospitanti. Madankollu, mill-1 ta' Jannar 2020, l-Istati Membri kollha jistgħu jestendu l-indiċjar għal talbiet eżistenti għall-benefiċċji għat-tfal diġà esportati minn ħaddiema tal-UE. Il-Kummissjoni mhijiex fi ħsiebha tipproponi li s-sistema futura ta' indiċjar fakultattiv tal-benefiċċji għat-tfal tiġi estiża għal tipi oħra ta' benefiċċji esportabbli bħal pensjonijiet tax-xjuħija;

(b)

sabiex jittieħed kont tal-fattur ta' attrazzjoni li jirriżulta minn reġim ta' benefiċċji relatati max-xogħol ta' Stat Membru, proposta biex jiġi emendat ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni li ser tipprevedi mekkaniżmu ta' twissija u salvagwardja li jirrispondi għal sitwazzjonijiet ta' influss ta' ħaddiema minn Stati Membri oħra ta' kobor eċċezzjonali matul perijodu estiż ta' żmien, inkluż bħala riżultat ta' politiki tal-imgħoddi b'segwitu għal tkabbir tal-UE li sar qabel. Stat Membru li jkun jixtieq jagħmel użu mill-mekkaniżmu għandu jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Kunsill li tali sitwazzjoni eċċezzjonali teżisti fuq skala li taffettwa aspetti essenzjali tas-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu, inkluż l-iskop primarju tas-sistema tiegħu ta' benefiċċji relatati max-xogħol, jew li twassal għal diffikultajiet li huma serji u li jistgħu jippersistu fis-suq tax-xogħol jew qed ipoġġu pressjoni eċċessiva fuq il-funzjonament tajjeb tas-servizzi pubbliċi tiegħu. Fuq proposta mill-Kummissjoni wara li tkun eżaminat in-notifika u r-raġunijiet li hemm fiha, il-Kunsill jista' jawtorizza lill-Istat Membru kkonċernat jirrestrinġi l-aċċess għal benefiċċji mhux kontributorji relatati max-xogħol, sa fejn dan ikun meħtieġ. Il-Kunsill għandu jawtorizza lil dak l-Istat Membru li jillimita l-aċċess tal-ħaddiema tal-UE li jkunu għadhom kif waslu li għall-benefiċċji mhux kontributorji relatati max-xogħol għal perijodu totali ta' mhux aktar minn erba' snin minn meta jibda l-impjieg. Il-limitu għandu jkun iggradat, minn esklużjoni sħiħa inizjali iżda li żżid gradwalment l-aċċess għal dawn il-benefiċċji biex jittieħed kont tal-konnessjoni li dejjem tikber tal-ħaddiem mas-suq tax-xogħol tal-Istat Membru ospitanti. L-awtorizzazzjoni għandu jkollha durata limitata u tapplika għall-ħaddiema tal-UE li jkunu għadhom kif waslu matul perijodu ta' 7 snin.

Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri, li jaġixxu fil-kapaċità tagħhom ta' membri tal-Kunsill, ser jipproċedu bil-ħidma dwar dawn il-proposti leġislattivi bħala kwistjoni ta' prijorità u jagħmlu kull ma hu fis-setgħa tagħhom biex jiżguraw l-adozzjoni rapida tagħhom.

Il-miżuri futuri msemmija f'dan il-paragrafu ma għandhomx iwasslu għal ħaddiema tal-UE li jgawdu minn trattament inqas favorevoli minn ċittadini ta' pajjiżi terzi f'sitwazzjoni komparabbli.

Tibdil fil-liġi primarja tal-UE

3.

Fir-rigward ta' tkabbir futur tal-Unjoni Ewropea, huwa nnotat li miżuri transitorji xierqa dwar il-moviment liberu ta' persuni ser ikunu previsti fl-Atti ta' Adeżjoni rilevanti li għandhom jiġu miftiehma mill-Istati Membri kollha, f'konformità mat-Trattati. F'dan il-kuntest, hija nnotata l-pożizzjoni espressa mir-Renju Unit favur tali miżuri transitorji.

TAQSIMA E

APPLIKAZZJONI U DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

1.

Kwalunkwe Stat Membru jista' jitlob lill-President tal-Kunsill Ewropew li kwistjoni relatata mal-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni tiġi diskussa fil-Kunsill Ewropew.

2.

Din id-Deċiżjoni għandha ssir effettiva fl-istess data li l-Gvern tar-Renju Unit jinforma lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill li r-Renju Unit iddeċieda li jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea.


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-ġestjoni effettiva tal-unjoni bankarja u tal-konsegwenzi ta' integrazzjoni ulterjuri taż-żona tal-euro.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 141, 27.5.2011, p. 1).


ANNESS II

DIKJARAZZJONI DWAR IT-TAQSIMA A TAD-DEĊIŻJONI TAL-KAPIJIET TA' STAT JEW TA' GVERN, IMLAQQGĦIN FI ĦDAN IL-KUNSILL EWROPEW, DWAR SOLUZZJONI ĠDIDA GĦAR-RENJU UNIT FI ĦDAN L-UNJONI EWROPEA

Il-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern jiddikjaraw li d-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-ġestjoni effettiva tal-unjoni bankarja u tal-konsegwenzi ta' integrazzjoni ulterjuri taż-żona tal-euro ser tiġi adottata mill-Kunsill fid-data ta' meta ssir effettiva d-Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern, imlaqqgħin fil-Kunsill Ewropew, dwar soluzzjoni ġdida għar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea, u ser tidħol fis-seħħ f'dak l-istess jum.

L-abbozz tad-Deċiżjoni jidher hawn taħt:

ABBOZZ DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-ġestjoni effettiva tal-unjoni bankarja u tal-konsegwenzi ta' integrazzjoni ulterjuri taż-żona tal-euro

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi ssupplimentata d-Deċiżjoni 2009/857/KE tat-13 ta' Diċembru 2007 (1), għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet li jippermettu ġestjoni effettiva tal-unjoni bankarja u tal-konsegwenzi ta' integrazzjoni ulterjuri taż-żona tal-euro.

(2)

Il-mekkaniżmu f'din id-Deċiżjoni jikkontribwixxi għar-rispett tal-prinċipji stabbiliti fit-Taqsima A tad-Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern fir-rigward ta' atti leġislattivi relatati mal-ġestjoni effettiva tal-unjoni bankarja u tal-konsegwenzi ta' integrazzjoni ulterjuri taż-żona tal-euro, li l-adozzjoni tagħhom hija soġġetta għall-vot tal-membri kollha tal-Kunsill.

(3)

F'konformità mal-paragrafu 1 tat-Taqsima E tad-Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern, imlaqqgħin fil-Kunsill Ewropew, dwar soluzzjoni ġdida għar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea (2), kwalunkwe Stat Membru jista' jitlob lill-President tal-Kunsill Ewropew biex kwistjoni relatata mal-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni tiġi diskussa fil-Kunsill Ewropew.

(4)

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti speċifiċi ta' votazzjoni maqbulin bejn ir-rappreżentanti tat-28 Stat Membru mlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill fit-18 ta' Diċembru 2013 (3), rigward l-adozzjoni ta' Deċiżjonijiet mill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(5)

Bl-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, u b'mod partikolari b'riferiment għaż-żmien raġonevoli biex il-Kunsill jiddiskuti l-kwistjoni kkonċernata, għandu jittieħed kont dovut tas-sitwazzjoni ta' urġenza possibbli,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Jekk, f'rabta mal-atti leġislattivi li għalihom tapplika t-Taqsima A tad-Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern, li l-adozzjoni tagħhom hija soġġetta għall-vot tal-membri kollha tal-Kunsill, mill-inqas membru wieħed tal-Kunsill li ma jipparteċipax fl-unjoni bankarja jindika l-oppożizzjoni ġustifikata tiegħu għall-adozzjoni ta' tali att b'maġġoranza kwalifikata mill-Kunsill, il-Kunsill għandu jiddiskuti din il-kwistjoni. L-Istat Membru kkonċernat għandu jiġġustifika l-oppożizzjoni tiegħu billi jindika kif l-abbozz tal-att ma jkunx jirrispetta l-prinċipji stabbiliti fit-Taqsima A ta' dik id-Deċiżjoni.

2.   Il-Kunsill għandu, matul dawn id-diskussjonijiet, jagħmel kull ma jkun fis-setgħa tiegħu, fi żmien raġonevoli u mingħajr preġudizzju għat-termini perentorji stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni, sabiex isib soluzzjoni sodisfaċenti biex jindirizza t-tħassib imqajjem mill-membru jew mill-membri tal-Kunsill imsemmija fil-paragrafu 1.

3.   Għal dak il-għan, il-President tal-Kunsill, bl-assistenza tal-Kummissjoni u f'konformità mar-Regoli ta' Proċedura tal-Kunsill (5), għandu jieħu kwalunkwe inizjattiva meħtieġa biex jiffaċilita l-kisba ta' ftehim fuq bażi aktar wiesgħa fil-Kunsill. Il-membri tal-Kunsill għandhom jagħtuh l-għajnuna tagħhom.

Filwaqt li jittieħed kont dovut tal-urġenza possibbli tal-materja u abbażi tar-raġunijiet għall-oppożizzjoni kif indikat taħt il-paragrafu 1, talba għal diskussjoni fil-Kunsill Ewropew dwar il-kwistjoni, qabel ma tmur lura għand il-Kunsill għal deċiżjoni, tista' tikkostitwixxi tali inizjattiva. Kwalunkwe tali riferiment huwa mingħajr preġudizzju għat-tħaddim normali tal-proċedura leġislattiva tal-Unjoni u ma jistax jirriżulta f'sitwazzjoni li tista' tippermetti li Stat Membru jagħmel veto.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni, li tissupplimenta d-Deċiżjoni 2009/857/KE, għandha tidħol fis-seħħ fid-data ta' meta ssir effettiva d-Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern, imlaqqgħin fil-Kunsill Ewropew, dwar soluzzjoni ġdida tar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Hija għandha tieqaf tapplika jekk din tal-aħħar ma tibqax tapplika.

Magħmul fi …, [data]

Għall-Kunsill

Il-President

[isem]


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/857/KE tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 238(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bejn l-1 ta' Novembru 2014 u l-31 ta' Marzu 2017 min-naħa l-waħda, u mill-1 ta' April 2017 min-naħa l-oħra (ĠU L 314, 1.12.2009, p. 73).

(2)  Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill Ewropew, dwar soluzzjoni ġdida għar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea (ĠU C 69I, 23.2.2016, p. 1).

(3)  Dikjarazzjoni tat-18 ta' Diċembru 2013 tar-Rappreżentanti tat-28 Stat Membru, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, numru tad-dokument 18137/13.

(4)  Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1).

(5)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/937/UE tal-1 ta' Diċembru 2009 li tadotta r-Regoli ta' Proċedura tiegħu (ĠU L 325, 11.12.2009, p. 35).


ANNESS III

DIKJARAZZJONI TAL-KUNSILL EWROPEW DWAR IL-KOMPETITTIVITÀ

Jeħtieġ li l-Ewropa ssir aktar kompetittiva jekk irridu niġġeneraw it-tkabbir u l-impjiegi. Għalkemm f'dawn l-aħħar snin dan l-għan kien fil-qalba tal-attivitajiet tal-UE, il-Kunsill Ewropew huwa konvint li jista' jsir aktar biex nisfruttaw il-potenzjal sħiħ tal-oqsma kollha tas-suq intern, nippromwovu klima ta' intraprenditorija u ħolqien ta' impjiegi, ninvestu u ngħammru l-ekonomiji tagħna għall-ġejjieni, niffaċilitaw il-kummerċ internazzjonali, u nagħmlu l-Unjoni sieħba aktar attraenti.

Il-Kunsill Ewropew jenfasizza l-valur enormi tas-suq intern bħala żona mingħajr fruntieri fejn il-merkanzija, il-persuni, is-servizzi u l-kapital jiċċirkolaw mingħajr xkiel. Dan jikkostitwixxi waħda mill-akbar kisbiet tal-Unjoni. F'dawn iż-żminijiet ta' sfidi ekonomiċi u soċjali, għandna bżonn nagħtu ħajja ġdida lis-suq intern u nadattawh biex iżomm il-pass mal-ambjent tagħna li qed jinbidel. L-Ewropa teħtieġ issaħħaħ il-kompetittività internazzjonali tagħha fil-firxa sħiħa tas-servizzi u l-prodotti u f'oqsma ewlenin bħall-enerġija u s-suq uniku diġitali.

Il-Kunsill Ewropew iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet u l-Istati Membri kollha tal-UE biex iħabirku għal regolamentazzjoni aħjar u biex jirrevokaw leġislazzjoni li hija bla bżonn sabiex tissaħħaħ il-kompetittività tal-UE filwaqt li titqies kif xieraq il-ħtieġa li jinżammu standards għoljin ta' protezzjoni tal-konsumatur, tal-impjegati, tas-saħħa u tal-ambjent. Dan huwa element ewlieni li jwassal għat-tkabbir ekonomiku, irawwem il-kompetittività u joħloq l-impjiegi.

Sabiex jikkontribwixxu għal dan l-objettiv, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu dwar il-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Kooperazzjoni effettiva f'dan il-qafas hija meħtieġa biex tiġi ssimplifikata l-leġislazzjoni tal-Unjoni u biex jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi għaċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet u n-negozji, inklużi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, filwaqt li jiġi żgurat li jintlaħqu l-objettivi tal-leġislazzjoni.

L-enfasi għandha tikkonċentra fuq:

impenn qawwi favur is-simplifikazzjoni regolatorja u t-tnaqqis tal-piżijiet, inkluż permezz tal-irtirar jew ir-revoka ta' leġislazzjoni fejn ikun adatt, u użu aħjar tal-valutazzjoni tal-impatt u tal-evalwazzjoni ex post matul iċ-ċiklu leġislattiv kollu, fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali. Din il-ħidma għandha tibbaża fuq il-progress li diġà sar bil-Programm dwar l-Idoneità tar-Regolamentazzjoni (REFIT);

aktar ħidma biex jitnaqqas il-piż ġenerali tar-regolamentazzjoni tal-UE, speċjalment fuq l-SMEs u l-mikrointrapriżi;

fejn ikun fattibbli, stabbiliment ta' miri għat-tnaqqis tal-piżijiet f'setturi ewlenin, b'impenji mill-istituzzjonijiet u l-Istati Membri tal-UE.

Il-Kunsill Ewropew jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni biex kull sena tevalwa s-suċċess tal-isforzi tal-Unjoni biex tissimplifika l-leġislazzjoni, tevita r-regolamentazzjoni żejda u tnaqqas il-piżijiet fuq in-negozju. Din il-ħarsa ġenerali annwali pprovduta b'appoġġ għall-programm REFIT tal-Kummissjoni ser tinkludi Stħarriġ Annwali dwar il-Piżijiet u tieħu rendikont ukoll tal-liġijiet eżistenti tal-UE.

Il-Kunsill Ewropew jitlob ukoll lill-Kunsill biex jeżamina l-evalwazzjonijiet annwali mwettqa mill-Kummissjoni taħt id-Dikjarazzjoni tagħha dwar is-Sussidjarjetà bil-għan li jiżgura li dawn jingħataw segwitu xieraq fl-oqsma differenti tal-attivitajiet tal-Unjoni. Huwa jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi r-revoka tal-miżuri li mhumiex konsistenti mal-prinċipju tas-sussidjarjetà jew li jimponu piż regolatorju sproporzjonat.

Il-Kunsill Ewropew jenfasizza l-importanza ta' sistema ta' kummerċ multilaterali b'saħħitha u bbażata fuq ir-regoli u l-ħtieġa li jiġu konklużi ftehimiet bilaterali kummerċjali u ta' investiment ambizzjużi ma' pajjiżi terzi, fi spirtu ta' reċiproċità u benefiċċju reċiproku. F'dan il-kuntest, huwa jilqa' l-ftehim reċenti milħuq mid-WTO f'Nairobi. Jeħtieġ isir progress fin-negozjati mal-Istati Uniti, il-Ġappun, u sħab prinċipali fl-Amerika Latina, b'mod partikolari l-Mercosur, u fir-reġjun tal-Asja u l-Paċifiku. Il-kummerċ jeħtieġ igawdi minnu kulħadd, sew jekk konsumaturi, ħaddiema jew operaturi ekonomiċi. L-istrateġija kummerċjali l-ġdida (“Kummerċ għal Kulħadd: Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment”) hija komponent kruċjali.

Il-Kunsill Ewropew ser jibqa' jsegwi l-iżviluppi u jistaqsi lill-Kunsill Affarijiet Ġenerali u l-Kunsill Kompetittività biex jevalwaw b'mod regolari l-progress fl-elementi varji ppreżentati f'din id-Dikjarazzjoni.


ANNESS IV

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI EWROPEA

dwar mekkaniżmu għall-implimentazzjoni tas-sussidjarjetà u mekkaniżmu għall-implimentazzjoni tat-tnaqqis tal-piżijiet

Il-Kummissjoni ser tistabbilixxi mekkaniżmu sabiex tirrevedi l-korp tal-leġislazzjoni eżistenti tal-UE dwar il-konformità tagħha mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, filwaqt li tibni fuq proċessi eżistenti u bil-ħsieb li tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa ta' dan il-prinċipju.

Il-Kummissjoni ser tfassal prijoritajiet għal din ir-reviżjoni b'kont meħud tal-fehmiet tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-parlamenti nazzjonali.

Il-Kummissjoni ser tipproponi programm ta' ħidma sa tmiem l-2016 u sussegwentement tirrapporta fuq bażi annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ u ser tkompli bl-isforzi tagħha biex tissimplifika l-liġi tal-UE u tnaqqas il-piż regolatorju għall-operaturi tan-negozji tal-UE mingħajr ma jiġu preġudikati l-objettivi tal-politika bl-applikazzjoni tal-Aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar tal-2015, inkluż b'mod partikolari l-programm tal-Kummissjoni dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT). It-tnaqqis tal-burokrazija għall-intraprenditorija, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, jibqa' objettiv globali għalina lkoll fil-kisba tat-tkabbir u l-impjiegi.

Il-Kummissjoni, fi ħdan il-pjattaforma REFIT, ser taħdem mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati, lejn l-istabbiliment ta' miri speċifiċi fil-livell tal-UE u dawk nazzjonali biex jitnaqqas il-piż fuq in-negozji, b'mod partikolari fl-aktar żoni onerużi għall-kumpaniji, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Ladarba dan iseħħ, il-Kummissjoni ser tissorvelja l-progress fir-rigward ta' dawn il-miri u tirrapporta lill-Kunsill Ewropew kull sena.


ANNESS V

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI EWROPEA

dwar l-indiċjar ta' benefiċċji għat-tfal esportati fi Stat Membru ieħor minbarra dak fejn il-ħaddiem ikun jirrisjedi

Il-Kummissjoni ser tagħmel proposta biex jiġi emendat ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali sabiex l-Istati Membri, fir-rigward tal-esportazzjoni ta' benefiċċji għat-tfal fi Stat Membru ieħor minbarra dak fejn il-ħaddiem ikun jirrisjedi, jingħataw għażla biex jirreġistraw tali benefiċċji skont il-kondizzjonijiet tal-Istat Membru fejn jirrisjedu t-tfal.

Il-Kummissjoni tqis li dawn il-kondizzjonijiet jinkludu l-istandard tal-ħajja u l-livell ta' benefiċċji għat-tfal applikabbli f'dak l-Istat Membru.


(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1).


ANNESS VI

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI EWROPEA

dwar il-Mekkaniżmu ta' Salvagwardja msemmi fil-paragrafu 2(b) tat-Taqsima D tad-Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill Ewropew, dwar soluzzjoni ġdida għar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea

B'referenza għall-paragrafu 2(b) tat-Taqsima D tad-Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill Ewropew, dwar soluzzjoni ġdida għar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea ser tippreżenta proposta biex temenda r-Regolament 492/2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni biex jipprevedi mekkaniżmu ta' salvagwardja bil-fehim li jista'jintuża u ser jintuża u għalhekk ser iservi bħala soluzzjoni għall-preokkupazzjonijiet tar-Renju Unit dwar l-influss eċċezzjonali ta' ħaddiema minn xi mkien ieħor fl-Unjoni Ewropea li ra f'dawn l-aħħar snin.

Il-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra li din it-tip ta' informazzjoni pprovduta mir-Renju Unit, b'mod partikolari minħabba li ma għamlitx użu sħiħ mill-perjodi tranżizzjonali dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema li kienu previsti f'atti reċenti tal-adeżjoni, turi li t-tip ta' sitwazzjoni eċċezzjonali li l-proposta għal mekkaniżmu ta' salvagwardja hija maħsuba biex tkopri, teżisti fir-Renju Unit bħalissa. Għaldaqstant, ir-Renju Unit ikun iġġustifikat li jattiva l-mekkaniżmu bl-aspettattiva sħiħa li jikseb approvazzjoni.


ANNESS VII

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI EWROPEA

dwar kwistjonijiet relatati mal-abbuż tad-dritt tal-moviment liberu tal-persuni

Il-Kummissjoni tinnota d-Deċiżjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill Ewropew, dwar soluzzjoni ġdida għar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea u prinċipalment it-taqsima D tagħha.

Il-Kummissjoni biħsiebha tadotta proposta li tikkomplementa d-Direttiva 2004/38 dwar il-moviment liberu taċ-ċittadini tal-Unjoni sabiex teskludi, mill-kamp ta' applikazzjoni tad-drittijiet tal-moviment liberu, iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li ma kellhom ebda residenza legali preċedenti fi Stat Membru qabel iżżewġu ċittadin tal-Unjoni jew li jiżżewġu ċittadin tal-Unjoni biss wara li ċ-ċittadin tal-Unjoni jkun stabbilixxa residenza fl-Istat Membru ospitanti. Għaldaqstant, f'każijiet bħal dawn, il-liġi dwar l-immigrazzjoni tal-Istat Membru ospitanti ser tapplika għaċ-ċittadin ta' pajjiż terz. Din il-proposta ser tiġi ppreżentata wara li din id-Deċiżjoni ssir effettiva.

Fir-rigward ta' sitwazzjonijiet ta' abbuż fil-kuntest ta' dħul u residenza ta' membri tal-familja li mhumiex mill-UE taċ-ċittadini mobbli tal-Unjoni, il-Kummissjoni ser tiċċara li:

l-Istati Membri jistgħu jindirizzaw każijiet speċifiċi ta' abbuż tad-drittijiet tal-moviment liberu minn ċittadini tal-Unjoni li jirritornaw lejn l-Istat Membru taċ-ċittadinanza tagħhom ma' membru tal-familja mhux mill-UE fejn ir-residenza fl-Istat Membru ospitanti ma kinitx ġenwina biżżejjed biex toħloq jew isaħħaħ il-ħajja tal-familja u kellhom l-għan li jevitaw l-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali dwar l-immigrazzjoni.

Il-kunċett ta' żwieġ ta' konvenjenza — li mhux protett taħt id-dritt tal-Unjoni — ikopri wkoll żwieġ li huwa miżmum bl-iskop li jitgawda dritt ta' residenza minn membru tal-familja li ma jkunx ċittadin ta' Stat Membru.

Il-Kummissjoni ser tiċċara wkoll li l-Istati Membri jistgħu jqisu l-kondotta preċedenti ta' individwu meta jiddeterminaw jekk il-kondotta ta' ċittadin tal-Unjoni toħloqx theddida “preżenti” għall-ordni pubbliku jew is-sigurtà. Huma jistgħu jaġixxu għal raġunijiet ta' ordni pubbliku jew ta' sigurtà pubblika anki fin-nuqqas ta' kundanna kriminali preċedenti fuq bażi preventiva iżda speċifika għall-individwu kkonċernat. Il-Kummissjoni ser tiċċara wkoll il-kunċetti ta' “raġunijiet serji ta' ordni pubbliku jew ta' sigurtà pubblika” u “raġunijiet imperattivi ta' sigurtà pubblika”. Barra minn hekk, fl-okkażjoni ta' reviżjoni futura tad-Direttiva 2004/38 dwar il-moviment liberu taċ-ċittadini tal-Unjoni, il-Kummissjoni ser teżamina l-limiti li dawn il-kunċetti huma marbuta magħhom.

Dawn il-kjarifiki ser jiġu żviluppati f'Komunikazzjoni li tipprovdi linji gwida dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni dwar il-moviment liberu taċ-ċittadini tal-Unjoni.


Top