EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:290:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 290, 2022. gada 29. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 290

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 29. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 568. plenārsesija – Interactio, 23.3.2022.–24.3.2022.

2022/C 290/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija par karu Ukrainā un tā ekonomisko, sociālo un vidisko ietekmi

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 568. plenārsesija – Interactio, 23.3.2022.–24.3.2022.

2022/C 290/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES rīcības plāns laikposmam pēc Covid-19: labāka atveseļošanās ar sporta palīdzību” (pašiniciatīvas atzinums)

6

2022/C 290/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Jauns brīvās tirdzniecības nolīgumu, ekonomisko partnerattiecību un ieguldījumu nolīgumu satvars, kas garantē pilsoniskās sabiedrības organizāciju un sociālo partneru reālu iesaistīšanos un nodrošina sabiedrības informētību” (pašiniciatīvas atzinums)

11

2022/C 290/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kādiem jābūt nosacījumiem, lai enerģētikas pārkārtošana un pāreja uz mazoglekļa ekonomiku būtu sociāli pieņemama?”(Izpētes atzinums pēc ES Padomes prezidentvalsts Francijas pieprasījuma)

22

2022/C 290/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES civilās aizsardzības konsolidācija: “Kā uzlabot ES spēju reaģēt uz ārkārtējiem notikumiem, tostarp ārpus savas teritorijas””(izpētes atzinums pēc Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Francijas pieprasījuma)

30


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 568. plenārsesija – Interactio, 23.3.2022.–24.3.2022.

2022/C 290/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “2021. gada stratēģiskās prognozēšanas ziņojums. ES spēja rīkoties un rīcības brīvība””(COM(2021) 750 final)

35

2022/C 290/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz prasībām kredītriskam, kredīta vērtības korekcijas riskam, operacionālajam riskam, tirgus riskam un pašu kapitāla minimālajai robežvērtībai”(COM(2021) 664 final – 2021/0342 (COD))

40

2022/C 290/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus ar mērķi novērst čaulas vienību ļaunprātīgu izmantošanu nodokļu vajadzībām un groza Direktīvu 2011/16/ES”(COM(2021) 565 final – 2021/0434 (CNS))

45

2022/C 290/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanu starptautiskām grupām Savienībā”(COM(2021) 823 final – 2021/0433 (CNS))

52

2022/C 290/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju (COM(2021) 723 final – 2021/0378 (COD)) un “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz Eiropas vienotā piekļuves punkta izveidi un darbību groza konkrētas direktīvas”(COM(2021) 724 final – 2021/0379 (COD)), un “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas vienotā piekļuves punkta izveidi un darbību groza konkrētas regulas”(COM(2021) 725 final – 2021/0380 (COD))

58

2022/C 290/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2015/760 groza attiecībā uz atbilstīgo aktīvu un ieguldījumu tvērumu, portfeļa sastāvu un diversifikācijas prasībām, naudas aizņemšanos un citiem fondu noteikumiem un attiecībā uz prasībām, kas attiecas uz atļauju piešķiršanu Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, to ieguldījumu politiku un darbības nosacījumiem”(COM(2021) 722 final — 2021/0377 (COD))

64

2022/C 290/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropa Parlamenta un Padome regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza attiecībā uz tirgus datu pārredzamības uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētu datu lentes izveidei, tirdzniecības pienākumu optimizēšanu un aizliegumu saņemt maksājumus par klientu rīkojumu nosūtīšanu”(COM(2021) 727 final – 2021/0385 (COD))

68

2022/C 290/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES stratēģija antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam (2021.–2030. gads)””(COM(2021) 615 final)

73

2022/C 290/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par to, kā tiek piemērota 2009. gada 18. jūnija Direktīva 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstī uzturas nelikumīgi”(COM(2021) 592 final)

81

2022/C 290/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Atjaunotais ES rīcības plāns cīņai pret migrantu kontrabandu 2021.–2025. gadam””(COM(2021) 591 final)

90

2022/C 290/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Labāki darba apstākļi spēcīgākas sociālās Eiropas izveidei. Digitalizācijas sniegto iespēju pilnīga izmantošana darba nākotnei””(COM(2021) 761 final) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā (COM(2021) 762 final)

95

2022/C 290/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas universitāšu stratēģiju”(COM(2022) 16 final) un “Priekšlikums Padomes ieteikumam veidot tiltus efektīvai sadarbībai augstākās izglītības jomā Eiropā”(COM(2022) 17 final)

109

2022/C 290/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ēku energosniegumu” (pārstrādāta redakcija) (COM(2021) 802- 2021/0426 (COD))

114

2022/C 290/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko groza Regulu (ES) 2021/1153 un Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013”(COM(2021) 812 final — 2021/0420 (COD))

120

2022/C 290/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta (COM(2021) 813 final — 2021/0419 (COD))

126

2022/C 290/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES Augsnes stratēģija 2030. gadam. Veselīgas augsnes cilvēku, pārtikas, dabas un klimata labā””(COM(2021) 699 final)

131

2022/C 290/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Ilgtermiņa redzējums par ES lauku apvidiem”(COM(2021) 345 final)

137

2022/C 290/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par vides krimināltiesisko aizsardzību un ar ko aizstāj Direktīvu 2008/99/EK”(COM(2021) 851 final – 2021/0422 (COD))

143

2022/C 290/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/833, ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā”(COM(2022) 51 final – 2022/0035 (COD))

149

2022/C 290/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas perioda pagarināšanu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas perioda pagarināšanu”(COM(2022) 39 final – 2022/0027(CNS))

151

2022/C 290/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz piemērošanas termiņu un attiecībā uz tādu lauka apskašu līdzvērtīgumu, ko Bolīvijā veic sakarā ar graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, un attiecībā uz Bolīvijā ražotu graudaugu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK”(COM(2022) 26 final – 2021/0016 (COD))

152

2022/C 290/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārejas noteikumus par tādu veterināro zāļu iepakojumu un marķējumu, kas ir atļautas saskaņā ar Direktīvu 2001/82/EK un Regulu (EK) Nr. 726/2004”(COM(2022) 76 final – 2022/0053 (COD))

153

2022/C 290/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz kohēzijas rīcību bēgļu atbalstam Eiropā (CARE)”(COM(2022) 109 final – 2022/0075 (COD))

154


LV

 

Top