EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mājokļa nekustamā īpašuma iegāde – noteikumi par aizdevumiem

Mājokļa nekustamā īpašuma iegāde – noteikumi par aizdevumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2014/17/ES – noteikumi par aizdevumiem mājokļu iegādei

Direktīva (ES) 2021/2167 par kredītu apkalpotājiem un kredītu pircējiem un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2014/17/ES

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvas 2014/17/ES, kas zināma kā “Hipotekāro kredītu direktīva”, mērķis ir nodrošināt, lai visi patērētāji, kuri ņem hipotekāro kredītu nekustamā īpašuma iegādei, tiktu pienācīgi informēti un aizsargāti pret riskiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šī direktīva attiecas uz visiem aizdevumiem patērētājiem, kas izsniegti mājokļa iegādei, tajā skaitā aizdevumiem, kas ir nodrošināti vai nu ar hipotēku, vai citu salīdzināmu nodrošinājumu.
 • Tā paredz labāk informēt patērētājus par pieejamajiem hipotekārajiem produktiem, tostarp:
  • par aizdevēju pienākumu nodrošināt patērētājiem standartizētās informācijas lapu (Eiropas standartizētās informācijas lapu (ESIL)), kas ļauj tiem izvēlēties atbilstošāko produktu;
  • iekļaujot Eiropas standartizētās informācijas lapā visnelabvēlīgākos scenārijus attiecībā uz aizdevumiem ar mainīgo procentu likmi un aizdevumiem ārvalstu valūtā, lai brīdinātu patērētājus par iespējamām procentu likmju svārstībām;
  • par aizņēmējiem garantētu pārdomu laiku (pirms kredītlīguma noslēgšanas) vai atteikuma tiesībām (pēc kredītlīguma noslēgšanas);
  • par aizdevēju pienākumu veikt vispusīgu, dokumentētu aizņēmēju kredītspējas izvērtēšanu, lai nodrošinātu, ka viņi spēj izpildīt aizdevuma atmaksas saistības.
 • Ar šo direktīvu izveido uzņēmējdarbības rīcības principus::
  • tie nodrošina, ka aizdevēji un kredīta starpnieki (t. i., personas un uzņēmumi, kas sniedz informāciju un palīdzību patērētājiem, kuri vēlas ņemt hipotekāro kredītu) darbojas godīgi un pārredzami patērētāja interesēs;
  • aizdevējiem un kredīta starpniekiem jānodrošina, ka to personālam ir jaunākās zināšanas par aizdevuma līgumiem un ka patērētājiem pirms jebkura līguma parakstīšanas tiek sniegta visa nepieciešamā informācija.
 • Patērētājiem ir vispārējas tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu, tādējādi iegūstot no kopējo atlikušo hipotēkas izmaksu samazināšanās. Tādos gadījumos ES dalībvalstis var dot aizdevējiem tiesības uz godīgu kompensāciju par izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta pirmstermiņa atmaksu.
 • Ar šo direktīvu izveido ES pasu režīmu kredīta starpniekiem. Tas nozīmē, ka principā pēc atļaujas saņemšanas vienā dalībvalstī kredīta starpniekam ir ļauts sniegt pakalpojumus visā ES.

Direktīva (ES) 2021/2167, ar kuru groza Direktīvu 2014/17/EEK

 • Lai nodrošinātu, ka patērētāju tiesību aizsardzības līmenis netiek ietekmēts gadījumā, ja hipotekārā kredītlīgumā paredzētās kreditora tiesības vai pats kredītlīgums tiek nodots trešajai pusei (kredīta pircējam), ar grozījumu Direktīvu (ES) 2021/2167 (ar ko saskaņo noteikumus kredītu apkalpotājiem un kredītu pircējiem attiecībā uz ienākumus nenesošiem aizdevumiem – skatīt kopsavilkumu) Direktīvai 2014/17/ES tiek pievienots jauns pants, kas dod patērētājiem tiesības kredīta nodošanas gadījumā vērsties tiesā pret kredīta pircēju, izmantojot visu aizsardzību, kas viņiem bija pieejama pret sākotnējo kreditoru, un būt informētiem par kredīta nodošanu.
 • Ar grozījumu Direktīvu (ES) 2021/2167 tiek pievienots arī pants, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz informāciju, kas kreditoram ir jāpaziņo patērētājam pirms grozījumu veikšanas kredītlīguma noteikumos un nosacījumos.
 • Ar šo grozījumu direktīvu tiek ieviesta arī prasība, ka kreditoriem ir jābūt atbilstošai politikai un procedūrām, kas tiem ļauj īstenot saprātīgu iecietību pirms piespiedu atsavināšanas procedūras uzsākšanas, ja tas ir lietderīgi un ņemot vērā patērētāju apstākļus. Ar šo grozījumu direktīvu arī tiek ieviests pilnveidojams pārskatīšanas pasākumu saraksts.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

“Hipotekāro kredītu direktīva” ir piemērojama kopš 2014. gada 20. marta, un dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2016. gada 21. martam. Tā attiecas uz hipotekārajiem kredītlīgumiem, kas noslēgti kopš 2016. gada 21. marta.

Grozījumu Direktīva (ES) 2021/2167 dalībvalstu tiesību aktos jātransponē līdz 2023. gada 29. decembrim. Dalībvalstīm direktīvas noteikumi ir jāpiemēro no 2023. gada 30. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/17/ES (2014. gada 4. februāris) par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 60, 28.2.2014., 34.–85. lpp.).

Direktīvas 2014/17/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2021/2167 (2021. gada 24. novembris) par kredītu apkalpotājiem un kredītu pircējiem un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2014/17/ES (OV L 438, 8.12.2021., 1.–37. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 22.02.2022

Top