Zasady przyznawania kredytów na nieruchomości mieszkalne

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Dyrektywa 2014/17/UE – zasady kredytów mieszkaniowych

Dyrektywa (UE) 2021/2167 w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów oraz w sprawie zmiany dyrektyw 2008/48/WE i 2014/17/WE

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa 2014/17/UE, zwana dyrektywą w sprawie kredytów hipotecznych, ma na celu zapewnienie, aby wszyscy konsumenci, którzy zaciągają kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, byli odpowiednio poinformowani i chronieni przed ryzykiem.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa (UE) 2021/2167 zmieniająca dyrektywę 2014/17/UE

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa w sprawie kredytu hipotecznego ma zastosowanie od 20 marca 2014 r., przy czym do porządku prawnego państw członkowskich miała zostać włączona do 21 marca 2016 r. Ma ona zastosowanie do umów kredytowych zawartych po 21 marca 2016 r.

Dyrektywa zmieniająca (UE) 2021/2167 ma zostać włączona do porządku prawnego państw członkowskich do 29 grudnia 2023 r. Państwa członkowskie stosują przepisy dyrektywy od 30 grudnia 2023 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 34–85).

Kolejne zmiany dyrektywy 2014/17/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów oraz w sprawie zmiany dyrektyw 2008/48/WE i 2014/17/UE (Dz.U. L 438 z 8.12.2021, s. 1–37).

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2022