EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1973

2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1973, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, ataskaitų teikimo

OJ L 293, 10.11.2015, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1973/oj

10.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 293/15


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1973

2015 m. liepos 8 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, ataskaitų teikimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

šio reglamento tikslas yra nustatyti pažeidimus, apie kuriuos valstybės narės turėtų pranešti Komisijai. Tam, kad Komisija galėtų atlikti savo užduotis, susijusias su Sąjungos finansinių interesų apsauga, visų pirma, kad Komisijai būtų sudarytos sąlygos atlikti rizikos analizę, taip pat reikėtų nustatyti, kokie duomenys turi būti pateikiami;

(2)

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti saugomi vienodai, nepriklausomai nuo to, koks fondas naudojamas siekiant tikslų, dėl kurių jis įsteigtas. Todėl Reglamentu (ES) Nr. 514/2014, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1303/2013 (2), (ES) Nr. 1306/2013 (3) ir (ES) Nr. 223/2014 (4) Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pažeidimų ataskaitų teikimo taisykles. Siekiant užtikrinti, kad visiems fondams, kurių veikimas reglamentuojamas tais reglamentais, taikomos taisyklės būtų vienodos, šio reglamento nuostatos turi būti identiškos Komisijos deleguotųjų reglamentų (ES) 2015/1970 (5), (ES) 2015/1971 (6) ir (ES) 2015/1972 (7) nuostatoms;

(3)

termino „pažeidimas“ apibrėžtis šiame reglamente turėtų būti tokia pati kaip Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (8) 1 straipsnio 2 dalyje pateikta apibrėžtimi. Toje apibrėžtyje terminas „ekonominės veiklos vykdytojas“ turėtų reikšti bet kokį fizinį ar juridinį asmenį arba kitą subjektą, dalyvaujantį įgyvendinant fondo paramą, išskyrus valstybę narę, kuri naudojasi savo, kaip viešosios valdžios institucijos, išimtinėmis teisėmis;

(4)

kad ataskaitų teikimo reikalavimus būtų galima nuosekliai taikyti visose valstybėse narėse, būtina apibrėžti terminą „įtarimas sukčiavimu“, atsižvelgiant į sukčiavimo apibrėžtį, pateiktą Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtoje vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (9), taip pat terminą „pirminė administracinės arba teisminės institucijos išvada“;

(5)

reglamentuose (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 223/2014 nustatyta ataskaitų teikimo riba, žemiau kurios apie pažeidimus pranešti Komisijai nebūtina, ir atvejai, kuriais ataskaitų teikti nereikia. Kad būtų supaprastintos ir suderintos nuostatos ir išlaikyta pusiausvyra tarp valstybėms narėms tenkančios administracinės naštos ir bendro intereso teikti tikslius duomenis Sąjungos kovos su sukčiavimu analizės tikslais, pranešant apie reglamentų (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 514/2014 pažeidimus, būtina taikyti tą pačią ataskaitų teikimo ribą ir tas pačias nukrypti leidžiančias nuostatas;

(6)

siekiant užtikrinti ataskaitų nuoseklumą, būtina nustatyti kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, kada apie pažeidimus turi būti pranešama pradiniu etapu ir kokie duomenys turi būti pateikiami tokiose pradinėse ataskaitose;

(7)

kad Komisijai pateikti duomenys būtų tikslūs, būtina pateikti papildomą ataskaitą. Todėl valstybės narės Komisijai turėtų pateikti naujausią informaciją apie bet kokią svarbią administracinių ir teisinių procedūrų arba su kiekviena pradine ataskaita susijusių procesų pažangą;

(8)

atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (10) ir į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (11), Komisija ir valstybės narės turėtų užkirsti kelią bet kokiam neteisėtam asmens duomenų, susijusių su pagal šį reglamentą pateikta informacija, atskleidimui arba susipažinimui su jais. Be to, šis reglamentas turėtų konkrečiai nustatyti, kokiu tikslu Komisija ir valstybės narės gali tvarkyti tokius duomenis;

(9)

Jungtinei Karalystei ir Airijai Reglamentas (ES) Nr. 514/2014 yra privalomas, todėl joms privalomas ir šis reglamentas;

(10)

Danijai neprivalomas nei Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, nei šis reglamentas;

(11)

kadangi su fondais susiję mokėjimai jau atlikti ir galėtų būti padaryta pažeidimų, šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos nedelsiant. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi pažeidimai, apie kuriuos turi būti pranešama, ir nustatomi duomenys, kuriuos valstybės narės turi pateikti Komisijai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   įtarimas sukčiavimu– pažeidimas, dėl kurio nacionaliniu lygmeniu pradedama administracinė arba teismo procedūra siekiant nustatyti tyčinę veiką, visų pirma Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus sukčiavimo atvejus;

b)   pirminė administracinės arba teisminės institucijos išvada– pirmasis kompetentingos administracinės arba teismo institucijos atliktas rašytinis įvertinimas, kuriame remiantis konkrečiais faktais prieita prie išvados, kad buvo padarytas pažeidimas, neatmetant galimybės šią išvadą vėliau patikslinti ar panaikinti, priklausomai nuo administracinio arba teismo proceso eigos.

3 straipsnis

Pradinė ataskaita

1.   Valstybės narės Komisijai praneša apie pažeidimus, kai:

a)

jie susiję su suma, viršijančia 10 000 EUR fondų įnašo;

b)

dėl jų administracinė arba teisminė institucija priėmė pirminę išvadą.

2.   Pradinėje ataskaitoje valstybės narės pateikia šią informaciją:

a)

nacionalinės programos pavadinimą, bendrąjį identifikacinį kodą (angl. CCI) ir projekto nuorodą;

b)

susijusių fizinių ir (arba) juridinių asmenų arba bet kokių kitų subjektų, dalyvavusių darant pažeidimą, tapatybę ir jų atliktą vaidmenį, išskyrus tuos atvejus, kai ta informacija, atsižvelgiant į atitinkamo pažeidimo pobūdį, nėra svarbi kovai su pažeidimais;

c)

regioną arba vietovę, kuriame (-ioje) įvykdytas projektas ir kuris (-i) identifikuojamas (-a) naudojant atitinkamą informaciją, pavyzdžiui, NUTS lygį;

d)

nuostatą (-as), kuri (-ios) buvo pažeista (-os);

e)

pirminės informacijos, sukėlusios įtarimą, kad buvo padarytas pažeidimas, datą ir šaltinį;

f)

metodus, kuriais pažeidimas buvo padarytas;

g)

prireikus turi nurodyti, ar tas metodas kelia įtarimą sukčiavimu;

h)

kokiu būdu pažeidimas buvo atskleistas;

i)

prireikus susijusias valstybes nares ir trečiąsias šalis;

j)

laikotarpį, kuriuo buvo padarytas pažeidimas, arba dieną, kurią buvo padarytas pažeidimas;

k)

dieną, kurią buvo priimta pirminė administracinės arba teisminės institucijos išvada dėl pažeidimo;

l)

bendrą projekto išlaidų sumą, išreikštą Sąjungos įnašu, nacionaliniu įnašu ir privačiu įnašu;

m)

su pažeidimu susijusią sumą, nurodytą Sąjungos įnašu ir nacionaliniu įnašu;

n)

įtarimo sukčiavimu atveju, kai gavėjui viešųjų lėšų išmokėta nebuvo – sumą, kuri būtų buvusi neteisėtai išmokėta, jeigu pažeidimas nebūtų buvęs nustatytas, išreikštą Sąjungos įnašu ir nacionaliniu įnašu;

o)

neteisėtų išlaidų pobūdį;

p)

mokėjimų sustabdymą, jei taikytina, ir išmokėtų sumų susigrąžinimo galimybes.

3.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės Komisijai apie pažeidimus nepraneša:

a)

atvejais, kai pažeidimas atsiranda tik dėl to, kad dėl paramos gavėjo bankroto visiškai arba iš dalies nepavyksta įvykdyti projekto;

b)

atvejais, į kuriuos paramos gavėjas savo noru atkreipė atsakingos institucijos ar audito institucijos dėmesį, prieš kuriai nors institucijai nustatant pažeidimą iki viešųjų lėšų išmokėjimo ar po jo;

c)

atvejais, kuriuos nustato ir ištaiso atsakinga institucija arba audito institucija, prieš atitinkamas išlaidas įtraukiant į Komisijai teikiamą išlaidų ataskaitą.

Visais kitais atvejais, ypač atvejais iki bankroto arba įtarimo sukčiavimu atvejais, apie nustatytus pažeidimus ir su jais susijusias prevencines arba taisomąsias priemones Komisijai pranešama.

4.   Jeigu nacionalinėse nuostatose yra numatytas tyrimų konfidencialumas, perduodant tokią informaciją reikalingas kompetentingo pirmosios instancijos teismo, aukštesnės instancijos teismo ar kitos įstaigos leidimas pagal nacionalines taisykles.

4 straipsnis

Papildoma ataskaita

1.   Jei trūksta kai kurios 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, visų pirma tos, kuri yra susijusi su metodais, kuriais buvo padarytas pažeidimas, ir būdu, kuriuo jis buvo nustatytas, arba tokią informaciją reikia pataisyti, valstybės narės trūkstamą arba pataisytą informaciją Komisijai pateikia papildomose pažeidimų ataskaitose.

2.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie visų procedūrų arba procesų, kuriais skiriamos administracinės priemonės ir administracinės arba baudžiamosios sankcijos, susijusios su praneštais pažeidimais, inicijavimą, užbaigimą ar nutraukimą taip pat apie šių procedūrų ar procesų rezultatus. Pranešdamos apie pažeidimus, už kuriuos buvo skirtos sankcijos, valstybės narės taip pat nurodo:

a)

ar sankcijos yra administracinio, ar baudžiamojo pobūdžio;

b)

ar sankcijos skirtos dėl to, kad pažeista Sąjungos ar nacionalinė teisė, taip pat pateikia išsamią informaciją apie sankcijas;

c)

ar nustatytas sukčiavimas.

3.   Komisijos raštu paprašyta, valstybė narė pateikia informaciją apie konkretų pažeidimą arba pažeidimų grupę.

5 straipsnis

Informacijos naudojimas ir tvarkymas

1.   Komisija gali panaudoti bet kokią valstybių narių pagal šį reglamentą pateiktą informaciją rizikos analizei atlikti, pasitelkdama informacinių technologijų priemones, ir, remdamasi gauta informacija, rengti ataskaitas bei kurti sistemas, padedančias veiksmingiau nustatyti riziką.

2.   Pagal šį reglamentą pateikta informacija yra profesinė paslaptis ir yra saugoma taip pat, kaip ji būtų saugoma pagal ją pateikusios valstybės narės nacionalinę teisę ir Sąjungos institucijoms taikomas nuostatas. Valstybės narės ir Komisija imasi visų atsargumo priemonių, reikalingų užtikrinti, kad informacija liktų konfidenciali.

3.   2 dalyje nurodyta informacija negali būti atskleidžiama visų pirma asmenims, kurie nėra valstybių narių piliečiai arba Sąjungos institucijų darbuotojai, kuriems pagal pareigas yra būtina gauti tokią informaciją, nebent informaciją pateikianti valstybė narė tam davė aiškų sutikimą.

4.   2 dalyje nurodyta informacija negali būti naudojama jokiais tikslais, kurie nėra Sąjungos finansinių interesų apsaugos tikslai, nebent informaciją pateikusios valdžios institucijos tam davė aiškų sutikimą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 150, 2014 5 20, p. 112.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(4)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL L 72, 2014 3 12, p. 1).

(5)  2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1970, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, Sanglaudos fondu ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, ataskaitų teikimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(6)  2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1971, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, ataskaitų teikimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1848/2006 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 6).

(7)  2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1972, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu, ataskaitų teikimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11).

(8)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

(9)  OL C 316, 1995 11 27, p. 49.

(10)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(11)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


Top