10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/15


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1973

z 8. júla 2015,

ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Účelom tohto nariadenia je určiť, ktoré nezrovnalosti by mali členské štáty oznamovať Komisii. Aby si Komisia mohla plniť úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, a najmä aby mohla analyzovať riziká, malo by sa stanoviť aj to, ktoré údaje sa majú poskytovať.

(2)

Finančné záujmy Únie by mali byť chránené rovnako bez ohľadu na fond, ktorý sa využíva na dosiahnutie cieľov, na ktoré bol zriadený. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) č. 514/2014, ako aj v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2), (EÚ) č. 1306/2013 (3) a (EÚ) č. 223/2014 (4) udeľuje Komisii právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa oznamovania nezrovnalostí. Na zaistenie rovnakých pravidiel pre všetky fondy, ktoré sa uvedenými nariadeniami riadia, je potrebné, aby toto nariadenie obsahovalo rovnaké ustanovenia ako delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1970 (5), (EÚ) 2015/1971 (6) a (EÚ) 2015/1972 (7).

(3)

Na účely tohto nariadenia by sa malo uplatňovať vymedzenie pojmu „nezrovnalosť“ uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (8). Na účely uvedeného vymedzenia pojmov by sa mala pod pojmom „hospodársky subjekt“ rozumieť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba alebo iný subjekt, ktorý sa zúčastňuje na poskytnutí pomoci z fondu, s výnimkou členského štátu, ktorý svoje právomoci vykonáva ako orgán verejnej správy.

(4)

V záujme jednotného uplatňovania požiadaviek na oznamovanie vo všetkých členských štátoch je potrebné vymedziť pojem „podozrenie z podvodu“, vychádzajúc z vymedzenia podvodu podľa Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (9), ako aj pojem „prvé správne alebo súdne zistenie“.

(5)

V nariadeniach (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014 sa stanovuje prahová hodnota, pod ktorou netreba nezrovnalosti oznamovať Komisii, ako aj prípady, keď oznamovanie nie je potrebné. V záujme zjednodušenia a zjednotenia ustanovení, ako aj správnej rovnováhy medzi administratívnym zaťažením členských štátov a spoločným záujmom na poskytovaní presných údajov na analýzu v rámci boja Únie proti podvodom je potrebné, aby sa na oznamovanie nezrovnalostí podľa nariadení (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 514/2014 uplatňovala rovnaká prahová hodnota a výnimky.

(6)

Na zaistenie konzistentného oznamovania treba stanoviť kritériá toho, kedy sa majú nezrovnalosti prvýkrát oznámiť, ako aj obsah takejto prvotnej správy.

(7)

Aby boli údaje poskytnuté Komisii presné, je potrebné aj podávanie následných správ. Členské štáty by preto mali Komisii poskytovať aktuálne informácie o všetkom zásadnom vývoji správnych a súdnych postupov alebo konaní súvisiacich s každou prvotnou správou.

(8)

Vzhľadom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (10) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (11) by mala Komisia a členské štáty v súvislosti s informáciami poskytovanými podľa tohto nariadenia predísť akémukoľvek neoprávnenému úniku osobných údajov či prístupu k nim Toto nariadenie by malo navyše stanoviť, na aké účely smie Komisia a členské štáty dané údaje spracúvať.

(9)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014, a teda aj týmto nariadením.

(10)

Dánsko nie je viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014 ani týmto nariadením.

(11)

Keďže v rámci príslušných fondov už došlo k platbám a mohli sa vyskytnúť nezrovnalosti, ustanovenia tohto nariadenia by mali byť uplatniteľné okamžite. Toto nariadenie by teda malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje, ktoré nezrovnalosti sa majú oznamovať a ktoré údaje majú členské štáty Komisii poskytnúť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„podozrenie z podvodu“ je nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev;

b)

„prvý správny alebo súdny nález“ je prvý písomný posudok príslušného orgánu (správneho alebo súdneho) so závermi na základe určitých skutočností o tom, že k nezrovnalosti došlo, bez toho, aby bola dotknutá možnosť, že tento záver sa možno bude musieť následne prehodnotiť alebo zrušiť v dôsledku vývoja v priebehu správneho alebo súdneho postupu.

Článok 3

Prvotná správa

1.   Členské štáty oznámia Komisii nezrovnalosti, ktoré:

a)

sa tykajú sumy príspevku z fondov presahujúcej 10 000 EUR;

b)

boli predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.

2.   V prvotnej správe členské štáty uvedú tieto informácie:

a)

názov a spoločný identifikačný kód (CCI) národného programu a označenie projektu;

b)

totožnosť zainteresovaných fyzických a/alebo právnických osôb alebo akýchkoľvek iných subjektov, ktoré sa podieľali na spôsobení nezrovnalosti, a úlohu, ktorú zohrávali, okrem prípadov, keď sú tieto údaje pre boj proti nezrovnalostiam irelevantné vzhľadom na povahu danej nezrovnalosti;

c)

región alebo oblasť, kde sa projekt vykonal, s náležitými informáciami na identifikáciu (napríklad úroveň NUTS);

d)

porušené ustanovenie(-ia);

e)

dátum a zdroj prvotnej informácie, ktorá viedla k podozreniu, že došlo k nezrovnalosti;

f)

praktiky použité pri spôsobení nezrovnalosti;

g)

prípadne či daná praktika vyvoláva podozrenie z podvodu;

h)

spôsob odhalenia nezrovnalosti;

i)

prípadne ďalšie zapojené členské štáty a tretie krajiny;

j)

obdobie alebo dátum spôsobenia nezrovnalosti;

k)

dátum vydania prvého správneho alebo súdneho nálezu o nezrovnalosti;

l)

celkovú výšku výdavkov na projekt vyjadrenú ako príspevok Únie, vnútroštátny príspevok a súkromný príspevok;

m)

sumu, ktorej sa nezrovnalosť týka, vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

n)

pri podozrení z podvodu – ak prijímateľovi nebol verejný príspevok vyplatený – sumu, ktorá by sa nesprávne vyplatila, ak by sa na nezrovnalosť neprišlo, vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

o)

povahu neoprávnených výdavkov;

p)

prípadné pozastavenie platieb a možnosť spätného získania vyplatených súm.

3.   Odchylne od odseku 1 členské štáty neoznamujú Komisii nezrovnalosti v týchto prípadoch:

a)

ak nezrovnalosť spočíva výlučne v tom, že projekt alebo jeho časť sa nevykonali pre konkurz prijímateľa;

b)

ak prijímateľ upozornil na prípad zodpovedný orgán alebo orgán auditu dobrovoľne a skôr, než niektorý z týchto orgánov danú nezrovnalosť zistil, či už pred, alebo po vyplatení verejného príspevku;

c)

ak zodpovedný orgán alebo orgán auditu prípad zistil a napravil pred zahrnutím príslušných výdavkov do výkazu výdavkov, ktorý sa predkladá Komisii.

Vo všetkých ostatných prípadoch, najmä v prípadoch predchádzajúcich konkurzu alebo v prípadoch podozrenia z podvodu, sa zistené nezrovnalosti a súvisiace preventívne a nápravné opatrenia oznámia Komisii.

4.   Ak ustanovenia vnútroštátneho práva stanovujú dôvernosť vyšetrovaní, oznámenie informácií podlieha schváleniu príslušného súdu alebo iného orgánu podľa vnútroštátnych pravidiel.

Článok 4

Následné správy

1.   Ak niektoré z informácií podľa článku 3 ods. 2 – najmä informácie o praktikách použitých pri spôsobení nezrovnalosti a o spôsobe jej odhalenia – nie sú k dispozícii alebo ich treba opraviť, členské štáty Komisii dodajú chýbajúce alebo opravené informácie v následných správach o nezrovnalostiach.

2.   Členské štáty Komisiu priebežne informujú o začatí, ukončení alebo zrušení všetkých postupov či konaní o uložení správnych opatrení alebo správnych či trestných sankcií v súvislosti s oznámenou nezrovnalosťou, ako aj o výsledku týchto postupov či konaní. Pri nezrovnalostiach, za ktoré boli uložené sankcie, členské štáty uvedú aj:

a)

či ide o správne alebo trestné sankcie;

b)

či boli sankcie uložené v dôsledku porušenia práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a podrobnosti o týchto sankciách;

c)

či sa potvrdil podvod.

3.   Na písomnú žiadosť Komisie členský štát poskytne informácie o konkrétnej nezrovnalosti alebo skupine nezrovnalostí.

Článok 5

Použitie a spracovanie informácií

1.   Komisia môže použiť všetky informácie poskytnuté členskými štátmi v súlade s týmto nariadením na analýzu rizika s využitím informačných technológií a na základe získaných informácií môže vypracovať správy a vyvinúť systémy slúžiace na účinnejšiu identifikáciu rizík.

2.   Na informácie poskytnuté podľa tohto nariadenia sa vzťahuje služobné tajomstvo a sú chránené tak, ako by boli chránené vnútroštátnym právnym poriadkom členského štátu, ktorý ich poskytol, ako aj zodpovedajúcimi ustanoveniami platnými pre inštitúcie Únie. Členské štáty a Komisia prijmú všetky potrebné opatrenia na zachovanie dôvernosti informácií.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 nesmú byť poskytnuté predovšetkým iným osobám, než osobám v členských štátoch alebo v inštitúciách Únie, ktorých funkcie vyžadujú prístup k nim, pokiaľ to poskytujúci členský štát výslovne neschválil.

4.   Informácie uvedené v odseku 2 nemožno použiť na iný účel, než na ochranu finančných záujmov Únie, pokiaľ to poskytujúce orgány výslovne neschvália.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (pozri stranu 6 tohto úradného vestníka).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1972 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 o dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (pozri stranu 11 tohto úradného vestníka).

(8)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(9)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).