EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0044

2014 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 2014/44/ES, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo I, II ir III priedai Tekstas svarbus EEE

OL L 82, 2014 3 20, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; netiesiogiai panaikino 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/44/oj

20.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/20


KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/44/ES

2014 m. kovo 18 d.

kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo I, II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančią Direktyvą 74/150/EEB (1), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/37/EB nustatyta ir su variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo taisyklėmis suderinta žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimo sistema;

(2)

2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 74/150/EEB (2), yra viena iš atskirų direktyvų, susijusių su Direktyva 2003/37/EB nustatyta tipo patvirtinimo sistema. Direktyva 2000/25/EB buvo iš dalies pakeista, įtraukiant į ją kelis 1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (3) pakeitimus dėl derinimo su technikos pažanga, naujų išmetalų etapų nustatymo, alternatyvių tipo patvirtinimo procedūrų nustatymo ir lankstumo schemų diegimo;

(3)

siekiant atsižvelgti į šiuos Direktyvos 2000/25/EB pakeitimus reikėtų atnaujinti atitinkamas administracines Direktyvos 2003/37/EB nuostatas;

(4)

todėl Direktyvos 2003/37/EB I, II ir III priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 2003/37/EB 20 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2003/37/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1.

(2)  OL L 173, 2000 7 12, p. 1.

(3)  OL L 59, 1998 2 27, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 2003/37/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo A pavyzdys iš dalies keičiamas taip:

a)

3.2.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.2.   Priemonės oro taršai mažinti

3.2.2.1.

Karterio dujų perdirbimo įtaisas: taip/ne (1)

3.2.2.2.

Papildomi oro taršos mažinimo įtaisai (jeigu įrengti ir nenurodyti kitame punkte)

3.2.2.2.1.

Katalizinis keitiklis: taip/ne (1)

3.2.2.2.1.1.

Modelis (-iai): …

3.2.2.2.1.2.

Tipas (-ai): …

3.2.2.2.1.3.

Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius …

3.2.2.2.1.4.

Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys ir tūris: …

3.2.2.2.1.5.

Katalizės tipas: …

3.2.2.2.1.6.

Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

3.2.2.2.1.7.

Santykinė koncentracija: …

3.2.2.2.1.8.

Padėklas (struktūra ir medžiaga): …

3.2.2.2.1.9.

Korių tankis: …

3.2.2.2.1.10.

Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

3.2.2.2.1.11.

Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

3.2.2.2.1.12.

Įprastas veikimo temperatūros intervalas (K): …

3.2.2.2.1.13.

Sunaudojamasis reagentas (jeigu taikoma): …

3.2.2.2.1.13.1.

Katalizei reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: …

3.2.2.2.1.13.2.

Įprastas reagento veikimo temperatūros intervalas: …

3.2.2.2.1.13.3.

Tarptautinis standartas (jei taikoma): …

3.2.2.2.1.14.

NOx jutiklis: taip/ne (1)

3.2.2.2.2.

Deguonies jutiklis: taip/ne (1)

3.2.2.2.2.1.

Modelis (-iai): …

3.2.2.2.2.2.

Tipas: …

3.2.2.2.2.3.

Vieta: …

3.2.2.2.3.

Oro įputimas: taip/ne (1)

3.2.2.2.3.1.

Tipas (impulsinis įpūtimas, oro siurblys ir t. t.): …

3.2.2.2.4.

Išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR): taip/ne (1)

3.2.2.2.4.1.

Charakteristikos (aušinamas/neaušinamas, aukštas slėgis/žemas slėgis ir kt.): …

3.2.2.2.5.

Kietųjų dalelių gaudyklė: taip/ne (1)

3.2.2.2.5.1.

Kietųjų dalelių gaudyklės matmenys ir tūris: …

3.2.2.2.5.2.

Kietųjų dalelių gaudyklės tipas ir konstrukcija: …

3.2.2.2.5.3.

Padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

3.2.2.2.5.4.

Regeneravimo metodas arba sistema, aprašas ir (arba) brėžinys: …

3.2.2.2.5.5.

Įprastas veikimo temperatūros (K) ir slėgio (kPa) intervalas: …

3.2.2.2.6.

Kitos sistemos: taip/ne (1)

3.2.2.2.6.1.

Aprašas ir veikimas: …“;

b)

3.2.4 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.4.   Vožtuvų laiko nustatymas

3.2.4.1.

Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba lygiavertės charakteristikos: …

3.2.4.2.

Vardiniai tarpeliai ir (arba) jų reguliavimo ribos (1)

3.2.4.3.

Reguliuojama vožtuvų laiko nustatymo sistema (įsiurbimui ir (arba) išmetimui, jeigu taikytina)

3.2.4.3.1.

Tipas: nenutrūkstamo veikimo arba įjungiamas/išjungiamas (1)

3.2.4.3.2.

Kumštelio fazinio poslinkio kampas:. …“;

c)

3.3.1.2 punkto lentelė pakeičiama taip:

 

„Pirminis variklis (1)

Šeimai priskiriami varikliai (2)

Variklio tipas

 

 

 

 

 

Cilindrų skaičius

 

 

 

 

 

Vardiniai sūkiai (min–1)

 

 

 

 

 

Degalų tiekimas per taktą (mm3) dyzeliniams varikliams, benzininių variklių degalų srautas (g/h), esant vardinei naudingajai galiai

 

 

 

 

 

Vardinė naudingoji galia (kW)

 

 

 

 

 

Apsisukimų dažnis esant didžiausiai galiai (min–1)

 

 

 

 

 

Didžiausia naudingoji galia (kW)

 

 

 

 

 

Didžiausio sukamojo momento sūkiai (min–1)

 

 

 

 

 

Degalų tiekimas per taktą (mm3) dyzeliniams varikliams, benzininių variklių degalų srautas (g/h), esant didžiausiam sukamajam momentui

 

 

 

 

 

Didžiausias sukamasis momentas (Nm)

 

 

 

 

 

Sūkių dažnis tuščiąja eiga (min–1)

 

 

 

 

 

Cilindro darbinis tūris (% pirminio variklio)

100

 

 

 

 

d)

3.4.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.4.2.   Priemonės oro taršai mažinti

3.4.2.1.

Karterio dujų perdirbimo įtaisas: taip/ne (1) …

3.4.2.2.

Papildomi oro taršos mažinimo įtaisai (jeigu įrengti ir nenurodyti kitame punkte)

3.4.2.2.1.

Katalizinis keitiklis: taip/ne (1)

3.4.2.2.1.1.

Modelis (-iai): …

3.4.2.2.1.2.

Tipas (-ai): …

3.4.2.2.1.3.

Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius …

3.4.2.2.1.4.

Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys ir tūris: …

3.4.2.2.1.5.

Katalizės tipas: …

3.4.2.2.1.6.

Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

3.4.2.2.1.7.

Santykinė koncentracija: …

3.4.2.2.1.8.

Padėklas (struktūra ir medžiaga): …

3.4.2.2.1.9.

Korių tankis: …

3.4.2.2.1.10.

Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

3.4.2.2.1.11.

Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

3.4.2.2.1.12.

Įprastas veikimo temperatūros intervalas (K): …

3.4.2.2.1.13.

Sunaudojamasis reagentas (jeigu taikoma): …

3.4.2.2.1.13.1.

Katalizei reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: …

3.4.2.2.1.13.2.

Įprastas reagento veikimo temperatūros intervalas: …

3.4.2.2.1.13.3.

Tarptautinis standartas (jei taikoma): …

3.4.2.2.1.14.

NOx jutiklis: taip/ne (1)

3.4.2.2.2.

Deguonies jutiklis: taip/ne (1)

3.4.2.2.2.1.

Modelis (-iai): …

3.4.2.2.2.2.

Tipas: …

3.4.2.2.2.3.

Vieta: …

3.4.2.2.3.

Oro įputimas: taip/ne (1)

3.4.2.2.3.1.

Tipas (impulsinis įpūtimas, oro siurblys ir t. t.): …

3.4.2.2.4.

Išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR): taip/ne (1)

3.4.2.2.4.1.

Charakteristikos (aušinamas/neaušinamas, aukštas slėgis/žemas slėgis ir kt.): …

3.4.2.2.5.

Kietųjų dalelių gaudyklė: taip/ne (1)

3.4.2.2.5.1.

Kietųjų dalelių gaudyklės matmenys ir tūris: …

3.4.2.2.5.2.

Kietųjų dalelių gaudyklės tipas ir konstrukcija: …

3.4.2.2.5.3.

Padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

3.4.2.2.5.4.

Regeneravimo metodas arba sistema, aprašas ir (arba) brėžinys: …

3.4.2.2.5.5.

Įprastas veikimo temperatūros (K) ir slėgio (kPa) intervalas: …

3.4.2.2.6.

Kitos sistemos: taip/ne (1)

3.4.2.2.6.1.

Aprašas ir veikimas: …“;

e)

3.4.5 punktas pakeičiamas taip:

„3.4.5.   Vožtuvų laiko nustatymas

3.4.5.1.

Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba lygiavertės charakteristikos: …

3.4.5.2.

Vardiniai tarpeliai ir (arba) jų reguliavimo ribos (1)

3.4.5.3.

Reguliuojama vožtuvų laiko nustatymo sistema (įsiurbimui ir (arba) išmetimui, jeigu taikytina)

3.4.5.3.1.

Tipas: nenutrūkstamo veikimo arba įjungiamas/išjungiamas (1)

3.4.5.3.2.

Kumštelio fazinio poslinkio kampas:. …“;

f)

Įterpiamas šis 3.5 punktas:

„3.5   Variklio galia

3.5.1

Didžiausioji naudingoji variklio galia: … kW esant … min–1 (kaip nustatyta Direktyvoje 97/68/EB (3))

3.5.2

Vardinė naudingoji variklio galia: … kW esant … min–1 (kaip nustatyta Direktyvoje 97/68/EB)

3.5.3

Neprivaloma: Darbo veleno (DV) perduodama galia, jei įrengtas, esant vardiniam (-iams) sūkiui (-iams) (pagal OECD 2 normą arba ISO 789–1:1990)

Standartinis DV sūkių dažnis

(min-1)

Atitinkamas variklio sūkių dažnis

(min-1)

Galia

(kW)

1-540

 

 

2-1 000

 

 

3-540 ECO

 

 

4-1 000 ECO

 

 

2)

II priedo C skyriaus II dalies 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   Išmetalų bandymų rezultatai

EB tipo patvirtinimui taikytinos pagrindinės direktyvos ir paskutinės iš dalies pakeičiančiosios direktyvos numeris. Jei direktyvoje numatyti du ar daugiau įgyvendinimo etapų, nurodykite ir įgyvendinimo etapą: …

Variantas/versija: …

a.

Galutiniai NRSC/ESC/WHSC (1) bandymų rezultatai, įskaitant DF (g/kWh)

 

Variantas/versija

Variantas/versija

Variantas/versija

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Kietosios dalelės

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b.

Galutiniai NRTC/ETC/WHTC (4) bandymų rezultatai, įskaitant DF (g/kWh) (5)

 

Variantas/versija

Variantas/versija

Variantas/versija

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Kietosios dalelės

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Karštojo paleidimo NRTC ciklo CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Per karštojo paleidimo NRTC ciklą atliekamas darbas

… kWh

… kWh

… kWh

3)

III priedo I dalies A skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

3.6 punktas pakeičiamas taip:

„3.6.   Didžiausioji naudingoji variklio galia: … kW esant … min–1 (kaip nustatyta Direktyvoje 97/68/EB) (6)

3.6.1.

Vardinė naudingoji variklio galia: … kW esant … min–1 (kaip nustatyta Direktyvoje 97/68/EB)

3.6.2.

Neprivaloma: Darbo veleno (DV) perduodama galia, jei įrengtas, esant vardiniam (-iams) sūkiui (-iams) (pagal OECD 2 normą arba ISO 789–1:1990)

b)

15.1 ir 15.2 punktai pakeičiami taip:

„15.1.   Galutiniai NRSC/ESC/WHSC (7) bandymų rezultatai, įskaitant DF:

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Dalelės: … (g/kWh) CO2: … (g/kWh)

15.2   Galutiniai NRTC/ETC/WHTC (7) bandymų rezultatai, įskaitant DF (g/kWh) (8):

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Dalelės: … (g/kWh) karštojo paleidimo ciklo CO2: … (g/kWh) … Per ciklą atliekamas darbas, taikant karštąjį paleidimą be regeneravimo (kWh)


(1)  Išsamiau 3.2 punkte.

(2)  Išsamiau 3.4 punkte.“;

(3)  OL L 59, 1998 2 27, p. 1.“

(4)  Jei netaikoma, išbraukti.

(5)  Kai taikoma.“

(6)  Nurodyti bandymų metodą;“;

(7)  Jei netaikoma, išbraukti.

(8)  Kai taikoma.“


Top