EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0044

Kommissionens direktiv 2014/44/EU av den 18 mars 2014 om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon Text av betydelse för EES

OJ L 82, 20.3.2014, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; tyst upphävande genom 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/44/oj

20.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 82/20


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/44/EU

av den 18 mars 2014

om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG (1), särskilt artikel 19.1 a, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2003/37/EG inrättas ett system för typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer som anpassar det till reglerna om typgodkännande av motorfordon.

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG (2) är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för typgodkännande som inrättades genom direktiv 2003/37/EG. Direktiv 2000/25/EG har ändrats för att omfatta flera ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (3) vad gäller anpassning till den tekniska utvecklingen, införande av nya utsläppssteg, införande av alternativa typgodkännanden och tillämpning av flexibilitetssystem.

(3)

För att ta hänsyn till dessa ändringar av direktiv 2000/25/EG bör motsvarande administrativa bestämmelser i direktiv 2003/37/EG uppdateras.

(4)

Bilagorna I, II och III till direktiv 2003/37/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2003/37/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III till direktiv 2003/37/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2015 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 171, 9.7.2003, s. 1.

(2)  EGT L 173, 12.7.2000, s. 1.

(3)  EGT L 59, 27.2.1998, s. 1.


BILAGA

Bilagorna I, II och III till direktiv 2003/37/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska mall A ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 3.2.2 ska ersättas med följande:

”3.2.2   Åtgärder mot luftföroreningar

3.2.2.1

Anordning för återföring av vevhusgaser: ja/nej (1)

3.2.2.2

Ytterligare anordningar mot luftföroreningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik)

3.2.2.2.1

Katalytisk omvandlare: ja/nej (1)

3.2.2.2.1.1

Fabrikat: …

3.2.2.2.1.2

Typ(er): …

3.2.2.2.1.3

Antal katalytiska omvandlare med beståndsdelar: …

3.2.2.2.1.4

Katalysatorns/katalysatorernas mått och volym: …

3.2.2.2.1.5

Typ av katalytisk verkan: …

3.2.2.2.1.6

Totalt ädelmetallinnehåll: …

3.2.2.2.1.7

Relativ koncentration: …

3.2.2.2.1.8

Substrat (struktur och material): …

3.2.2.2.1.9

Celltäthet: …

3.2.2.2.1.10

Typ av hölje på katalysatorn/katalysatorerna: …

3.2.2.2.1.11

Katalysatorns/katalysatorernas placering (placering och största/minsta avstånd från motorn): …

3.2.2.2.1.12

Normalintervall för drifttemperatur (K): …

3.2.2.2.1.13

Eventuellt förbrukningsbart reagens: …

3.2.2.2.1.13.1

Typ och koncentration av det reagens som behövs för katalysen: …

3.2.2.2.1.13.2

Normalintervall för reagensets temperatur under drift: .…

3.2.2.2.1.13.3

Internationell standard (om sådan finns): …

3.2.2.2.1.14

NOx-givare: ja/nej (1)

3.2.2.2.2

Syrgasgivare: ja/nej (1)

3.2.2.2.2.1

Fabrikat: …

3.2.2.2.2.2

Typ: …

3.2.2.2.2.3

Placering: …

3.2.2.2.3

Luftinsprutning: ja/nej (1)

3.2.2.2.3.1

Typ (pulserande luft, luftpump osv.): …

3.2.2.2.4

Avgasåterföring (EGR): ja/nej (1)

3.2.2.2.4.1

Egenskaper (kyld/okyld, högtryck/lågtryck osv.): …

3.2.2.2.5

Partikelfälla: ja/nej (1)

3.2.2.2.5.1

Partikelfällans mått och volym: …

3.2.2.2.5.2

Partikelfällans typ och konstruktion: …

3.2.2.2.5.3

Läge (placering och största/minsta avstånd från motorn): …

3.2.2.2.5.4

Regenereringsmetod/regenereringssystem, beskrivning och/eller ritning: …

3.2.2.2.5.5

Normalintervall för temperatur (K) och tryck (kPa) under drift: …

3.2.2.2.6

Andra system: ja/nej (1)

3.2.2.2.6.1

Beskrivning och funktionssätt: …”

b)

Avsnitt 3.2.4 ska ersättas med följande:

”3.2.4   Ventiltider

3.2.4.1

Maximal lyftning samt öppnings- och slutningstider i förhållande till dödpunkterna eller motsvarande: …

3.2.4.2

Referens- eller inställningsområden (1)

3.2.4.3

Eventuellt system för variabla ventiltider (insug/avgas)

3.2.4.3.1

Typ: kontinuerligt eller tvåläges (1)

3.2.4.3.2

Variationsområde för kamvinkeln: …”

c)

I avsnitt 3.3.1.2 ska tabellen ersättas med följande:

 

”Huvudmotor (1)

Motorer inom familjen (2)

Motortyp

 

 

 

 

 

Antal cylindrar

 

 

 

 

 

Nominellt varvtal (min–1)

 

 

 

 

 

Bränslemängd per slag (mm3) för dieselmotorer, bränsleflöde (g/h) för bensinmotorer, vid nominell nettoeffekt

 

 

 

 

 

Nominell nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

Varvtal vid maximal effekt (min–1)

 

 

 

 

 

Maximal nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

Varvtal vid maximalt vridmoment (min–1)

 

 

 

 

 

Bränslemängd per slag (mm3) för dieselmotorer, bränsleflöde (g/h) för bensinmotorer, vid maximalt vridmoment

 

 

 

 

 

Maximalt vridmoment (Nm)

 

 

 

 

 

Lågt tomgångsvarvtal (min–1)

 

 

 

 

 

Cylindervolym (i % av huvudmotorns volym)

100

 

 

 

 

d)

Avsnitt 3.4.2 ska ersättas med följande:

”3.4.2   Åtgärder mot luftföroreningar

3.4.2.1

Anordning för återföring av vevhusgaser: ja/nej (1) …

3.4.2.2

Ytterligare anordningar mot luftföroreningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik)

3.4.2.2.1

Katalytisk omvandlare: ja/nej (1)

3.4.2.2.1.1

Fabrikat: …

3.4.2.2.1.2

Typ(er): …

3.4.2.2.1.3

Antal katalytiska omvandlare med beståndsdelar: …

3.4.2.2.1.4

Katalysatorns/katalysatorernas mått och volym: …

3.4.2.2.1.5

Typ av katalytisk verkan: …

3.4.2.2.1.6

Totalt ädelmetallinnehåll: …

3.4.2.2.1.7

Relativ koncentration: …

3.4.2.2.1.8

Substrat (struktur och material): …

3.4.2.2.1.9

Celltäthet: …

3.4.2.2.1.10

Typ av hölje på katalysatorn/katalysatorerna: …

3.4.2.2.1.11

Katalysatorns/katalysatorernas placering (placering och största/minsta avstånd från motorn): …

3.4.2.2.1.12

Normalintervall för drifttemperatur (K): …

3.4.2.2.1.13

Eventuellt förbrukningsbart reagens: …

3.4.2.2.1.13.1

Typ och koncentration av det reagens som behövs för katalysen: …

3.4.2.2.1.13.2

Normalintervall för reagensets temperatur under drift: …

3.4.2.2.1.13.3

Internationell standard (om sådan finns): …

3.4.2.2.1.14

NOx-givare: ja/nej (1)

3.4.2.2.2

Syrgasgivare: ja/nej (1)

3.4.2.2.2.1

Fabrikat: .…

3.4.2.2.2.2

Typ: …

3.4.2.2.2.3

Placering: …

3.4.2.2.3

Luftinsprutning: ja/nej (1)

3.4.2.2.3.1

Typ (pulserande luft, luftpump osv.): …

3.4.2.2.4

Avgasåterföring (EGR): ja/nej (1)

3.4.2.2.4.1

Egenskaper (kyld/okyld, högtryck/lågtryck osv.): …

3.4.2.2.5

Partikelfälla: ja/nej (1)

3.4.2.2.5.1

Partikelfällans mått och volym: …

3.4.2.2.5.2

Partikelfällans typ och konstruktion: …

3.4.2.2.5.3

Läge (placering och största/minsta avstånd från motorn): …

3.4.2.2.5.4

Regenereringsmetod/regenereringssystem, beskrivning och/eller ritning: …

3.4.2.2.5.5

Normalintervall för temperatur (K) och tryck (kPa) under drift: …

3.4.2.2.6

Andra system: ja/nej (1)

3.4.2.2.6.1

Beskrivning och funktionssätt: …”

e)

Avsnitt 3.4.5 ska ersättas med följande:

”3.4.5   Ventiltider

3.4.5.1

Maximal lyftning samt öppnings- och slutningstider i förhållande till dödpunkterna (eller motsvarande): …

3.4.5.2

Referens- eller inställningsområden (1)

3.4.5.3

Eventuellt system för variabla ventiltider (insug/avgas)

3.4.5.3.1

Typ: kontinuerligt eller tvåläges (1)

3.4.5.3.2

Variationsområde för kamvinkeln: …”

f)

Följande avsnitt ska införas som avsnitt 3.5:

”3.5   Motoreffekt

3.5.1

Högsta nettomotoreffekt: … kW, vid … min–1 (i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG (3))

3.5.2

Motorns nominella nettoeffekt: … kW, vid… min–1 (i enlighet med direktiv 97/68/EG)

3.5.3

Valfritt: Effekt i kraftuttaget, (enligt OECD:s kod 2 eller ISO 789–1:1990), om sådant finns, vid nominellt/nominella varvtal

Standardvarvtal för kraftuttag

(min–1)

Motsvarande motorvarvtal

(min–1)

Effekt

(kW)

1–540

 

 

2–1 000

 

 

3–540 ECO

 

 

4–1 000 ECO

 

 

2.

Kapitel C del II avsnitt 2 i bilaga II ska ersättas med följande:

”2.   Resultat av provningen av avgasutsläpp

Grunddirektivets nummer och den senaste ändring därav som är tillämplig på EG-typgodkännandet. Då det rör sig om ett direktiv med två eller flera tillämpningsfaser ska den aktuella tillämpningsfasen anges:

Variant/version: …

a.

NRSC/ESC/WHSC (1) slutliga provresultat inklusive DF (g/kWh)

 

Variant/version

Variant/version

Variant/version

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b.

NRTC/ETC/WHTC (4) slutliga provresultat inklusive DF (g/kWh) (5)

 

Variant/version

Variant/version

Variant/version

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC varmstartcykel CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC varmstartcykel, arbete

… kWh

… kWh

… kWh

3.

Del 1 A i bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 3.6 ska ersättas med följande:

”3.6   Högsta nettomotoreffekt: … kW, vid … min–1 (i enlighet med direktiv 97/68/EEG) (6)

3.6.1

Motorns nominella nettoeffekt: … kW, vid … min–1 (i enlighet med direktiv 97/68/EG)

3.6.2

Valfritt: Effekt i kraftuttaget, (enligt OECD:s kod 2 eller ISO 789–1:1990), om sådant finns, vid nominiellt/nominella varvtal

b)

Avsnitten 15.1 och 15.2 ska ersättas med följande:

”15.1   NRSC/ESC/WHSC (7) slutliga provresultat inklusive DF

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Partiklar: … (g/kWh) CO2: … (g/kWh)

15.2   NRTC/ETC/WHTC (7) slutliga provresultat inklusive DF (g/kWh) (8)

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Partiklar: … (g/kWh) varmstartcykel CO2: … (g/kWh) Arbete under cykeln vid varmstart utan regenerering: … (kWh)


(1)  För närmare upplysningar, se avsnitt 3.2.

(2)  För närmare upplysningar, se avsnitt 3.4.”

(3)  EGT L 59, 27.2.1998, s. 1.”

(4)  Stryk det som ej är tillämpligt.

(5)  I tillämpliga fall.”

(6)  Ange den provningsmetod som använts.”

(7)  Stryk det som ej är tillämpligt.

(8)  I tillämpliga fall.”


Top