Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0028

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/28/EB dėl medžiagų, naudojamų tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus apdailai, degumo

OJ L 281, 23.11.1995, p. 1–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 187 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 187 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 21 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; panaikino 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/28/oj

31995L0028Oficialusis leidinys L 281 , 23/11/1995 p. 0001 - 0030


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/28/EB

1995 m. spalio 24 d.

dėl medžiagų, naudojamų tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus apdailai, degumo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 189b straipsnyje numatytos tvarkos [3],

kadangi vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje yra užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas; kadangi svarbu, kad tam tikslui būtų priimtos priemonės;

kadangi techniniai reikalavimai, kuriuos tam tikros transporto priemonių kategorijos turi atitikti pagal nacionalinius įstatymus, inter alia, siejasi su medžiagų, kurios naudojamos tam tikrų kategorijų transporto priemonių vidaus apdailai, degumu;

kadangi šie reikalavimai pavienėse valstybėse narėse skiriasi;

kadangi dėl to būtina, kad visos valstybės narės arba papildydamos, arba vietoje jose galiojančių nuostatų priimtų vienodus reikalavimus, ypač norėdamos suteikti galimybę, kad EEB tipo tvirtinimo tvarka, kuri buvo svarstoma 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvoje 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą [4], suderinimo, galėtų būti toliau įgyvendinama;

kadangi ši direktyva bus viena iš atskirųjų EEB tipo patvirtinimo tvarkos, nustatytos Direktyva 70/156/EEB, direktyvų; kadangi dėl to Direktyvoje 70/156/EEB nustatytos nuostatos, susijusios su transporto priemonės sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais, taikomos šios direktyvos tikslams;

kadangi tikslinga remtis Tarybos direktyva 77/649/EEB [5], kurioje nurodyta sėdynės atskaitos taško ("R" aško) nustatymo tvarka;

kadangi, siekiant užtikrinti keleivio ir kelių eismo saugumą, svarbu, kad miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų kėbulo vidaus apdailos medžiagos atitiktų minimalius reikalavimus tam, jog būtų išvengta gaisro arba bent ugnies plitimas būtų slopinamas taip, kad kilus gaisrui iš transporto priemonės būtų galima evakuoti keleivius;

kadangi pageidautina, kad būtų įdiegti alternatyvūs transporto priemonių kaip sistemų tipo patvirtinimo būdai pagal šios direktyvos reikalavimus, t. y. remiantis motorinių transporto priemonių vidaus apdailos medžiagų degumo bandymų rezultatais arba kiekvienos medžiagos ir (arba) įrangos, pavyzdžiui, sėdynių, užuolaidų ir t. t., kurios turi būti naudojamos tų transporto priemonių vidaus apdailai, EEB komponento tipo patvirtinimu, kad tais alternatyviais būdais būtų galima patikrinti, ar teisingai panaudotos tos patvirtintos medžiagos ir (arba) įranga,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šioje direktyvoje:

- "transporto priemonė" - tai bet kokia Direktyvos 70/156/EEB 2 straipsnyje apibrėžta transporto priemonė,

- "komponentas" - tai Direktyvos 70/156/EEB 2 straipsnyje apibrėžtas įtaisas.

2 straipsnis

Valstybės narės negali atsisakyti:

- suteikti EEB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonei arba atsisakyti ar uždrausti parduoti, registruoti, pradėti eksploatuoti arba naudoti transporto priemonę dėl priežasčių, susijusių su jos kėbulo vidaus apdailai naudojamų medžiagų degumu,

- suteikti EEB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonės kėbulo vidaus apdailos komponentui arba uždrausti ją parduoti ar dėl priežasčių, susijusių su tam komponentui pagaminti naudotų medžiagų degumu,

jeigu laikomasi šios direktyvos I, IV, V ir VI prieduose nustatytų atitinkamų reikalavimų.

3 straipsnis

1. Valstybės narės per 18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo dienos priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kad įgyvendintų šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Nuo pirmiau minėtos dienos valstybės narės negali uždrausti pirmą kartą pradėti eksploatuoti transporto priemonių arba parduoti ar naudoti šios direktyvos reikalavimus atitinkančių komponentų.

Šias nuostatas jos taiko po 48 mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo dienos.

2. Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1995 m. spalio 24 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

K. Hänsch

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. Atienza Serna

[1] OL C 154, 1992 6 19, p. 4.

[2] OL C 332, 1992 12 16, p. 12.

[3] 1992 m. spalio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 305, 1992 11 23, p. 109), 1994 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendra nuomonė (OL C 384, 1994 12 31, p. 1) ir 1995 m. birželio 15 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 166, 1995 7 3).

[4] OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/81/EEB (OL L 264, 1993 10 23, p. 49).

[5] OL L 267, 1977 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 90/6303/EEB (OL L 341, 1990 12 16, p. 20).

--------------------------------------------------

PRIEDŲ SĄRAŠAS

| | | puslapis |

I priedas: | Taikymo sritis, apibrėžimai, paraiška suteikti EEB tipo patvirtinimą, EEB tipo patvirtinimo suteikimas, techninės sąlygos, tipo modifikavimas, produkcijos atitiktis, pritvirtinimo transporto priemonėje reikalavimai … | 292 |

Priedėlis: | EEB komponento tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys … | 297 |

II priedas: | Informaciniai dokumentai … | 298 |

1 priedėlis: | Informacinis dokumentas (transporto priemonės) … | 298 |

2 priedėlis: | Informacinis dokumentas (komponento) … | 301 |

III priedas: | EEB tipo patvirtinimo sertifikatai … | 303 |

1 priedėlis: | Tipo patvirtinimo sertifikatas (transporto priemonės) … | 303 |

2 priedėlis: | Tipo patvirtinimo sertifikatas (komponento) … | 305 |

IV priedas: | Bandymas horizontaliajai medžiagų degimo spartai nustatyti … | 307 |

V priedas: | Bandymas medžiagų lydumui nustatyti … | 312 |

VI priedas: | Bandymas vertikaliajai medžiagų degimo spartai nustatyti … | 315 |

--------------------------------------------------

Top