EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1068

A Bizottság (EU) 2020/1068 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. május 15.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/3114

HL L 234., 2020.7.21, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1068/oj

21.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1068 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. május 15.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésének a) és c) pontjára,

mivel:

(1)

A 649/2012/EU rendelet a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezményt (2) (a továbbiakban: Rotterdami Egyezmény) hajtja végre.

(2)

Az (EU) 2019/677 (3), (EU) 2019/989 (4), (EU) 2019/1100 (5), (EU) 2019/1090 (6), (EU) 2018/1532 (7), (EU) 2019/344 (8), (EU) 2018/1043 (9), (EU) 2018/1917 (10), (EU) 2018/1019 (11), (EU) 2018/309 (12), (EU) 2018/1501 (13) és (EU) 2018/1914 (14) végrehajtási rendelettel a Bizottság úgy határozott, hogy nem hosszabbítja meg a klórtalonil, a klórprofam, a dezmedifam, a dimetoát, a dikvát, az etoprofosz, a fenamidon, a flurtamon, az oxaszulfuron, a propineb, a pimetrozin, illetve a kinoxifen 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) szerinti, hatóanyagként való jóváhagyását, melynek következtében ezen anyagok bárminemű használata tilos az egyéb felhasználási lehetőséget nem tartalmazó „peszticid” kategóriában. Ezért az említett anyagokat fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő vegyianyagjegyzékekbe.

(3)

Az (EU) 2018/1500 végrehajtási rendelettel (16) a Bizottság úgy határozott, hogy nem hosszabbítja meg a tiram 1107/2009/EK rendelet szerinti, hatóanyagként való jóváhagyását, ennek megfelelően az anyag használata tilos a 649/2012/EU rendeletben említett „növényvédő szerek csoportjából való peszticid” alkategóriában. Mivel a tiramot az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) csak a 9. terméktípus tekintetében engedélyezi biocid termékekben való felhasználásra, amely a 649/2012/EU rendeletben említett „más peszticid, beleértve a biocideket is” alkategóriába tartozik, a „peszticid” kategória szintjén gyakorlatilag mindennemű felhasználása tilos. Ezért a tiram szigorú korlátozás alá esik a „peszticid” kategóriában, melynek következtében fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(4)

Az (EU) 2018/1865 végrehajtási rendelettel (18) a Bizottság úgy határozott, hogy nem hosszabbítja meg a propikonazol 1107/2009/EK rendelet szerinti, hatóanyagként való jóváhagyását, ennek megfelelően az anyag használata tilos a „növényvédő szerek csoportjából való peszticid” alkategóriában. A tiltás nem jelenti az említett anyag „peszticid” kategóriában történő használatának szigorú korlátozását, mivel a propikonazolt a „más peszticid, beleértve a biocideket is” alkategóriában többfajta használatra is jóváhagyták. Az 528/2012/EU rendelet a 7., a 8. és a 9. terméktípus tekintetében engedélyezi a propikonazol biocid termékekben való felhasználását. Ezért a propikonazolt fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő vegyianyagjegyzékbe.

(5)

A klotianidin és a tiametoxam jóváhagyásának meghosszabbítására kérelmet nyújtottak be, de a kérelmezők az (EU) 2018/784 (19) és az (EU) 2018/785 (20) végrehajtási rendelet – amelyekkel a Bizottság a klotianidin, illetve a tiametoxam hatóanyag 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyási feltételeinek módosításáról határozott – elfogadását követően visszavonták a kérelmet. A klotianidin és a tiametoxam jóváhagyásának érvényessége lejárt, ezért ezen anyagok használata tilos a „növényvédő szerek csoportjából való peszticid” alkategóriában. A tiltás az említett anyagok „peszticid” kategóriában történő használatának szigorú korlátozását jelenti, mivel gyakorlatilag a klotianidin és a tiametoxam bármilyen felhasználása tilos abból adódóan, hogy az 528/2012/EU rendelet csak a 18. terméktípus tekintetében engedélyezi a klotianidin és a tiametoxam biocid termékekben való felhasználását, a „más peszticid, beleértve a biocideket is” alkategóriában. Ezért a klotianidint és a tiametoxamot fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő vegyianyagjegyzékekbe.

(6)

Az (EU) 2018/783 végrehajtási rendelettel (21) a Bizottság módosította az imidakloprid hatóanyag 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyási feltételeit, ennek megfelelően az anyag használata szigorú korlátozás alá esik a „növényvédő szerek csoportjából való peszticid” alkategóriában. E szigorú korlátozás nem jelenti az említett anyag „peszticid” kategóriában történő használatának szigorú korlátozását, mivel az imidaklopridot a „más peszticid, beleértve a biocideket is” alkategóriában többfajta használatra is jóváhagyták. Az 528/2012/EU rendelet a 18. terméktípus tekintetében engedélyezi az imidakloprid biocid termékekben való felhasználását. Ezenkívül a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (22) megfelelően az imidaklopridot állatgyógyászati készítményekben is alkalmazzák. Ezért az imidaklopridot fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő vegyianyagjegyzékbe.

(7)

A glufozinát hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására benyújtott kérelmet követően a Bizottság az (EU) 2015/404 végrehajtási rendelettel (23) meghosszabbította a glufozinát hatóanyag 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyási időtartamát. Mivel e kérelmet visszavonták, a glufozinát nem rendelkezik az 1107/2009/EK rendelet szerinti, hatóanyagként való jóváhagyással, és ennek megfelelően az anyag bárminemű használata tilos az egyéb felhasználási lehetőséget nem tartalmazó „peszticid” kategóriában. Ezért az említett anyagot fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő vegyianyagjegyzékekbe.

(8)

2019 májusában tartott kilencedik ülésszakán a Rotterdami Egyezmény részes feleinek konferenciája a forátnak és a hexabróm-ciklododekánnak az említett egyezmény III. mellékletébe való felvételéről határozott, ennek megfelelően az említett anyagok az egyezmény szerinti, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás hatálya alá kerültek. Ezért a forátot fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 3. részében szereplő vegyianyagjegyzékekbe. A 649/2012/EU rendelet V. melléklete már tartalmazza a hexabróm-ciklododekánt, így ennek kivitele tilos. Ezért ezt az anyagot fel kell venni a szóban forgó rendelet I. mellékletének 3. részében szereplő vegyianyagjegyzékbe.

(9)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete (24) a higany, a fémhigany más anyagokkal alkotott egyes keverékei, egyes higanyvegyületek és egyes hozzáadott higanyt tartalmazó termékek kiviteli tilalmáról rendelkezik. E kiviteli tilalmakat fel kell tüntetni a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 2. részében.

(10)

A 649/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Helyénvaló észszerű időkeretet biztosítani az érdekelt feleknek az e rendeletnek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghozatalához, valamint a tagállamoknak az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatalához,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 649/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

a)

az I. melléklet az e rendelet I. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul;

b)

az V. melléklet az e rendelet II. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2020. szeptember 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 60. o.

(2)  HL L 63., 2003.3.6., 29. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2019/677 végrehajtási rendelete (2019. április 29.) a klórtalonil hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 114., 2019.4.30., 15. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2019/989 végrehajtási rendelete (2019. június 17.) a klórprofam hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 160., 2019.6.18., 11. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2019/1100 végrehajtási rendelete (2019. június 27.) a dezmedifam hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 175., 2019.6.28., 17. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2019/1090 végrehajtási rendelete (2019. június 26.) a dimetoát hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 173., 2019.6.27., 39. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2018/1532 végrehajtási rendelete (2018. október 12.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a dikvat hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 257., 2018.10.15., 10. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2019/344 végrehajtási rendelete (2019. február 28.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az etoprofosz hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 62., 2019.3.1., 7. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2018/1043 végrehajtási rendelete (2018. július 24.) a fenamidon hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 188., 2018.7.25., 9. o.).

(10)  A Bizottság (EU) 2018/1917 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a flurtamon hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 311., 2018.12.7., 27. o.).

(11)  A Bizottság (EU) 2018/1019 végrehajtási rendelete (2018. július 18.) az oxaszulfuron hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 183., 2018.7.19., 14. o.).

(12)  A Bizottság (EU) 2018/309 végrehajtási rendelete (2018. március 1.) a propineb hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 60., 2018.3.2., 16. o.).

(13)  A Bizottság (EU) 2018/1501 végrehajtási rendelete (2018. október 9.) a pimetrozin hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 254., 2018.10.10., 4. o.).

(14)  A Bizottság (EU) 2018/1914 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a kinoxifen hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 311., 2018.12.7., 17. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(16)  A Bizottság (EU) 2018/1500 végrehajtási rendelete (2018. október 9.) a tiram hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint a tiramot tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok használatának és értékesítésének az 1107/2009/EK rendelet szerinti tilalmáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 254., 2018.10.10., 1. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

(18)  A Bizottság (EU) 2018/1865 végrehajtási rendelete (2018. november 28.) a propikonazol hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 304., 2018.11.29., 6. o.).

(19)  A Bizottság (EU) 2018/784 végrehajtási rendelete (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klotianidin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 132., 2018.5.30., 35. o.).

(20)  A Bizottság (EU) 2018/785 végrehajtási rendelete (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a tiametoxam hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 132., 2018.5.30., 40. o.).

(21)  A Bizottság (EU) 2018/783 végrehajtási rendelete (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 132., 2018.5.30., 31. o.).

(22)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 1. o.).

(23)  A Bizottság (EU) 2015/404 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a beflubutamid, a kaptán, a dimetoát, a dimetomorf, az etoprofosz, a fipronil, a folpet, a formetanát, a glufoszinát, a metiokarb, a metribuzin, a foszmet, a pirimifosz-metil és a propamokarb hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 67., 2015.3.12., 6. o.).

(24)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete (2017. május 17.) a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 137., 2017.5.24., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 649/2012/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a melléklet 1. részében szereplő táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„Klórtalonil (+)

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Klórprofam (+)

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Klotianidin (+)

210880-92-5

n. a.

ex 2934 10 00

p(1)

b

 

Dezmedifam (+)

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Dimetoát (+)

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Dikvát, beleértve a dikvát-dibromidot is (+)

 

2764-72-9

85-00-7

220-433-0

201-579-4

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Etoprofosz (+)

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Fenamidon (+)

161326-34-7

n. a.

ex 2933 29 90

p(1)

b

 

Flurtamon (+)

96525-23-4

n. a.

ex 2932 19 00

p(1)

b

 

Glufozinát, beleértve a glufozinát-ammóniumot is (+)

51276-47-2

77182-82-2

257-102-5

278-636-6

ex 2931 39 90

p(1)

b

 

Imidakloprid

138261-41-3

n. a.

ex 2933 39 99

p(1)

sr

 

Oxaszulfuron (+)

144651-06-9

n. a.

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Forát (#)

298-02-2

206-052-2

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Propikonazol

60207-90-1

262-104-4

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Propineb (+)

12071-83-9

9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p(1)

b

 

Pimetrozin (+)

123312-89-0

n. a.

ex 2933 69 80

p(1)

b

 

Kinoxifen (+)

124495-18-7

n. a.

ex 2933 49 90

p(1)

b

 

Tiametoxam (+)

153719-23-4

n. a.

ex 2934 10 00

p(1)

b

 

Tiram (+)

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p(1)-p(2)

b-sr”;

 

2.

a melléklet 2. részében szereplő táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„Klórtalonil

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p

b

Klórprofam

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p

b

Klotianidin

210880-92-5

n. a.

ex 2934 10 00

p

sr

Dezmedifam

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p

b

Dimetoát

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p

b

Dikvát, beleértve a

dikvát-dibromidot is (+)

2764-72-9

85-00-7

220-433-0

201-579-4

ex 2933 99 80

p

b

Etoprofosz

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p

b

Fenamidon

161326-34-7

n. a.

ex 2933 29 90

p

b

Flurtamon

96525-23-4

n. a.

ex 2932 19 00

p

b

Glufozinát, beleértve a glufozinát-ammóniumot is

51276-47-2

77182-82-2

257-102-5

278-636-6

ex 2931 39 90

p

b

Oxaszulfuron

144651-06-9

n. a.

ex 2935 90 90

p

b

Propineb

12071-83-9

9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p

b

Pimetrozin

123312-89-0

n. a.

ex 2933 69 80

p

b

Kinoxifen

124495-18-7

n. a.

ex 2933 49 90

p

b

Tiametoxam

153719-23-4

n. a.

ex 2934 10 00

p

sr

Tiram

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p

sr”;

3.

a melléklet 3. részében szereplő táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

HR-kód

Tiszta anyag (**)

HR-kód

Az anyagot tartalmazó keverékek (**)

Kategória

„Hexabróm-ciklododekán

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

és egyéb

2903.89

 

Ipari

Forát

298-02-2

2930.90

3808.50

Peszticid”.


II. MELLÉKLET

A 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 2. részében található táblázat a következőképpen módosul:

1.

a 3. sor a következő szöveggel egészül ki:

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

„—

Higany(II)-szulfát (HgSO4);

Higany(II)-nitrát (Hg(NO3)2).

7783-35-9, 10045-94-0 CAS-szám

231-992-5, 233-152-3 EK-szám”;

2.

a melléklet a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Szám

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

„5.

Általános világítási célt szolgáló kompakt fénycsövek (CFL-ek):

a)

CFL.i ≤ 30 W, izzónként 2,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;

b)

CFL.ni ≤ 30 W, izzónként 3,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal.

 

6.

A következő általános világítási célt szolgáló lineáris fénycsövek (LFL-ek):

a)

Háromsávos foszfor < 60 W, fénycsövenként 5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;

b)

Halofoszfát foszfor ≤ 40 W, fénycsövenként 10 mg-ot meghaladó higanytartalommal.

 

7.

Általános világítási célt szolgáló nagynyomású higanygőzizzók.

 

8.

Az elektronikus kijelzőkhöz használt következő higanytartalmú hidegkatódos fénycsövek és külső elektródás fénycsövek:

a)

rövid (≤ 500 mm), fénycsövenként 3,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;

b)

közepes hosszúságú (> 500 mm és ≤ 1 500 mm), fénycsövenként 5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;

c)

hosszú (> 1 500 mm), fénycsövenként 13 mg-ot meghaladó higanytartalommal.”.

 


Top