EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0474

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/474 rendelete (2019. március 19.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról

PE/80/2018/REV/1

HL L 83., 2019.3.25, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/474/oj

25.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/38


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/474 RENDELETE

(2019. március 19.)

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 33., 114. és 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) létrehozza az Uniós Vámkódexet (a továbbiakban: a Vámkódex), és megállapítja az Unió vámterületére beszállításra kerülő vagy onnan kiszállításra kerülő árukra alkalmazandó általános szabályokat és eljárásokat.

(2)

Az olasz Campione d'Italia területét (egy Svájc területébe ékelődő olasz exklávét), valamint a Luganói-tó olasz vizeit be kell vonni az Unió vámterületébe, mivel az e területek kizárását megalapozó történelmi okok – például az elszigeteltség és a gazdasági hátrányok – már nem állnak fenn. Ugyanezen okokból az említett területeket a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések hatálya alá kell vonni, de továbbra is ki kell őket zárni a közös hozzáadottértékadó-rendszerből. Annak érdekében, hogy e változások egységesen azonos időponttól kezdődően kerüljenek alkalmazásra, az említett területeknek az Unió vámterületébe való bevonása 2020. január 1-jétől kell, hogy alkalmazandó legyen.

(3)

A Vámkódexet módosítani kell annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a kötelező érvényű tarifális felvilágosításra (KTF) vonatkozó határozatok jogosultjai a KTF-határozat visszavonásától számított legfeljebb hat hónapig felhasználhatják az említett határozatot, amennyiben a visszavonást az alapozza meg, hogy az említett határozat nem felel meg a vámjogszabályoknak, vagy hogy a KTF-határozatok meghozatalának feltételei nem teljesültek vagy már nem teljesülnek.

(4)

Az átmeneti megőrzést is hozzá kell adni azon vámalakiságok listájához, amelyekre vonatkozik a Vámkódex azon rendelkezése, amely szerint megszűnik a meg nem felelés miatti vámtartozás, amennyiben a mulasztásnak nem volt jelentős hatása az érintett eljárás helyes lefolytatására, az nem valósított meg megtévesztési kísérletet, és a helyzetet később rendezték. A vámtartozás említett esetekben való megszűnése szempontjából az átmeneti megőrzést ugyanúgy kell kezelni, mint egy vámeljárást. A Vámkódex említett rendelkezésének kiegészítésére vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazást szintén módosítani kell, hogy az magában foglalja az átmeneti megőrzést is.

(5)

Ha a vámhatóságnak érvénytelenítenie kell egy belépési gyűjtő árunyilatkozatot amiatt, hogy az árunyilatkozat tárgyát képező árukat nem hozták be az Unió vámterületére, akkor a belépési gyűjtő árunyilatkozatot az annak benyújtását követő 200 nap elteltével haladéktalanul érvényteleníteni kell, és nem pedig 200 napon belül, mivel utóbbi azt az időszakot jelenti, amelyen belül az árukat be kell szállítani az Unió vámterületére.

(6)

Annak érdekében, hogy a vámhatóságok megfelelő kockázatelemzést és megfelelő kockázatalapú ellenőrzéseket végezhessenek, biztosítani kell, hogy a gazdálkodók a nem uniós áruk esetében – egy belépési gyűjtő árunyilatkozat formájában – érkezés előtti adatokkal és információkkal lássák el a vámhatóságokat. Amennyiben az áruknak az Unió vámterületére történő beszállítása előtt nem került sor belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtására, és a benyújtási kötelezettség alóli mentesítésre sem került sor, a gazdálkodóknak a vám-árunyilatkozataikban vagy átmeneti megőrzési árunyilatkozataikban kell benyújtaniuk a rendszerint a belépési gyűjtő árunyilatkozatban szereplő adatokat és információkat. E célból annak a lehetőségnek, hogy belépési gyűjtő árunyilatkozat helyett vám-árunyilatkozatot vagy átmeneti megőrzési árunyilatkozatot nyújtsanak be, csak akkor kell nyitva állnia, ha az áruk vám elé állításának helye szerinti vámhatóság azt megengedi. Ha a vámhatóságnak érvénytelenítenie kell egy átmeneti megőrzési árunyilatkozatot amiatt, hogy az árunyilatkozat tárgyát képező árukat nem állították vám elé, akkor az említett árunyilatkozatot az annak benyújtását követő 30 nap elteltével haladéktalanul érvényteleníteni kell, és nem pedig 30 napon belül, mivel utóbbi azt az időszakot jelenti, amelyen belül az árukat vám elé kell állítani.

(7)

A behozatali vám alóli teljes mentességet biztosítani kell azon áruk esetében, amelyeket passzív feldolgozási eljárás keretében javítottak meg vagy módosítottak egy olyan országban vagy területen, amellyel az Unió ilyen mentességet előíró nemzetközi megállapodást kötött, hogy biztosított legyen az Unió e téren tett nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése. Mivel e mentesség hatálya azon termékek behozatalára korlátozódik, amelyeket az érintett országban vagy területen javítottak meg vagy módosítottak, e mentesség nem terjeszthető ki a helyettesítő árukból előállított, megjavított vagy módosított termékek behozatalára vagy a szabvány csererendszer szerinti helyettesítő termékek behozatalára. A behozatali vám alóli mentességet ezért nem kell alkalmazni az említett árukra és termékekre.

(8)

Ha a vámhatóságnak érvénytelenítenie kell egy kilépési gyűjtő árunyilatkozatot vagy újrakiviteli értesítést amiatt, hogy az érintett árukat nem szállították ki az Unió vámterületéről, akkor az árunyilatkozatot vagy értesítést az annak benyújtását követő 150 nap elteltével haladéktalanul érvényteleníteni kell, és nem pedig 150 napon belül, mivel utóbbi azt az időszakot jelenti, amelyen belül az árukat ki kell szállítani az Unió vámterületéről.

(9)

A vámunió hatékony működésének lehetővé tételére és a közös kereskedelempolitika végrehajtására irányuló alapvető célok eléréséhez az arányosság elvével összhangban szükséges és helyénvaló kezelni a Vámkódex végrehajtása során az annak hatálybalépése óta eltelt időszakban észlelt néhány technikai problémát, bevonni egy tagállam két területét az Unió vámterületébe, és hozzáigazítani a Vámkódexet az olyan nemzetközi megállapodásokhoz, amelyek a Vámkódex elfogadásakor még nem voltak hatályban. E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket.

(10)

A 952/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 952/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (1) bekezdésének tizenkettedik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

az Olasz Köztársaság területe, kivéve Livigno területét,”.

2.

A 34. cikk (9) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(9)   Ha egy KTF- vagy KSZF-határozat az (1) bekezdés b) pontjának vagy a (2) bekezdésnek megfelelően érvényét veszti, vagy ha azt az (5), (7) vagy (8) bekezdésnek megfelelően visszavonják, a KTF- vagy KSZF-határozat továbbra is felhasználható az adott határozat alapján és érvényességének lejárta vagy visszavonása előtt kötött, kötelező érvényű szerződések tekintetében. Ez a további felhasználhatóság nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a KSZF-határozatot kivinni kívánt áruk tekintetében hozták.”

3.

A 124. cikk (1) bekezdése h) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.

a mulasztás, amely vámtartozás keletkezéséhez vezetett, nem volt jelentős hatással az átmeneti megőrzés vagy az érintett vámeljárás helyes lefolytatására, és nem valósított meg megtévesztési kísérletet;”.

4.

A 126. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„126. cikk

Felhatalmazás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 284. cikkel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározza azon mulasztások listáját, amelyek nincsenek jelentős hatással az átmeneti megőrzés vagy az érintett vámeljárás helyes lefolytatására és kiegészítse a 124. cikk (1) bekezdése h) pontjának i. alpontját.”

5.

A 129. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben azon árukat, amelyekre vonatkozóan belépési gyűjtő árunyilatkozatot nyújtottak be, nem szállítják be az Unió vámterületére, a vámhatóságnak az alábbi esetekben haladéktalanul érvénytelenítenie kell az említett árunyilatkozatot:

a)

a nyilatkozattevő kérelmére; vagy

b)

az árunyilatkozat benyújtását követő 200 nap elteltével.”

6.

A 139. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Ha a vám elé állított nem uniós árukra vonatkozóan nem nyújtottak be belépési gyűjtő árunyilatkozatot, és ilyen árunyilatkozat benyújtására vonatkozó mentesség nem áll fenn, akkor a 127. cikk (4) bekezdésében említett személyek valamelyikének a 127. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül haladéktalanul be kell nyújtania ezen árunyilatkozatot vagy – amennyiben a vámhatóság azt megengedi – ahelyett egy vám-árunyilatkozatot vagy egy átmeneti megőrzési árunyilatkozatot. Ha ilyen körülmények között vám-árunyilatkozat vagy átmeneti megőrzési árunyilatkozat benyújtására kerül sor, annak tartalmaznia kell legalább a belépési gyűjtő árunyilatkozathoz szükséges adatokat.”

7.

A 146. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben azon árukat, amelyekre vonatkozóan átmeneti megőrzési árunyilatkozatot nyújtottak be, nem állítják vám elé, akkor a vámhatóságnak az alábbi esetekben haladéktalanul érvénytelenítenie kell az említett árunyilatkozatot:

a)

a nyilatkozattevő kérelmére; vagy

b)

az árunyilatkozat benyújtásátát követő 30 nap elteltével.”

8.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„260a. cikk

Nemzetközi megállapodások keretében megjavított vagy módosított áruk

(1)   A behozatali vám alóli teljes mentességet kell biztosítani a passzív feldolgozási eljárás alá vont árukból származó feldolgozott termékekre, amennyiben a vámhatóságok számára elfogadható módon megállapítást nyert, hogy:

a)

az áruk javítására vagy módosítására az Unió vámterületén kívüli olyan országban vagy területen került sor, amellyel az Unió ilyen mentességet előíró nemzetközi megállapodást kötött; és

b)

az a) pontban említett megállapodásban a behozatali vám alóli mentességre vonatkozóan megállapított feltételek teljesülnek.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 223. cikk szerinti helyettesítő árukból származó feldolgozott termékekre, valamint a 261. és a 262. cikkben említett helyettesítő termékekre.”

9.

A 272. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben azokat az árukat, amelyekre vonatkozóan kilépési gyűjtő árunyilatkozatot nyújtottak be, nem szállítják ki az Unió vámterületéről, a vámhatóságnak az alábbi esetekben haladéktalanul érvénytelenítenie kell az említett árunyilatkozatot:

a)

a nyilatkozattevő kérelmére; vagy

b)

az árunyilatkozat benyújtását követő 150 nap elteltével.”

10.

A 275. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben azokat az árukat, amelyekre vonatkozóan újrakiviteli értesítést nyújtottak be, nem szállítják ki az Unió vámterületéről, a vámhatóságnak az alábbi esetekben haladéktalanul érvénytelenítenie kell az említett értesítést:

a)

a nyilatkozattevő kérelmére; vagy

b)

az értesítés benyújtását követő 150 nap elteltével.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (1) bekezdését 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA


(1)  HL C 367., 2018.10.10., 39. o.

(2)  Az Európai Parlament 2019. január 31-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. február 18-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).


Top