Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0474

Регламент (ЕС) 2019/474 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза

PE/80/2018/REV/1

OJ L 83, 25.3.2019, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/474/oj

25.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/474 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 март 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33, 114 и 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се създава Митнически кодекс на Съюза (наричан по-нататък „Кодексът“) и се установяват общи правила и процедури, приложими за стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза или се извеждат от нея.

(2)

Италианската община Кампионе д'Италия, която е италиански ексклав на територията на Швейцария, и италианските води на езерото Лугано следва да бъдат включени в митническата територия на Съюза, тъй като историческите причини, обосновали изключването на тези територии — като например тяхната изолация и икономически затруднения, вече не са приложими. По същите причини тези територии следва да бъдат включени в общия режим на облагане с акциз, но да продължават да бъдат изключени от общата система на данъка върху добавената стойност. С цел да се гарантира, че тези промени се прилагат едновременно и последователно, включването на тези територии в митническата територия на Съюза следва да се прилага от 1 януари 2020 г.

(3)

Кодексът следва да бъде изменен, за да се поясни, че титулярят на решение за обвързваща тарифна информация (наричано по-нататък „решение ОТИ“) може да го използва за срок до шест месеца след отмяната на решението ОТИ, ако отмяната се дължи на факта, че въпросното решение не съответства на митническото законодателство или условията за издаването на решението ОТИ не са били или вече не са изпълнени.

(4)

Временното складиране следва да бъде включено в списъка на митническите формалности, които попадат в обхвата на разпоредбата от Кодекса, съгласно която митническото задължение, възникнало поради неизпълнение, се погасява, ако нарушението не е имало значително въздействие върху правилното прилагане на съответната процедура, не е представлявало опит за измама и впоследствие положението на стоките е било уредено. В тези случаи, за целите на погасяването на митническото задължение временното складиране следва да не се третира различно от митнически режим. Следва да бъде изменено и делегирането на правомощия на Комисията за допълване на посочената разпоредба от Кодекса, за да може временното складиране да бъде включено в списъка.

(5)

Когато митническите органи трябва да анулират обобщена декларация за въвеждане поради факта, че стоките, обхванати от декларацията, не са въведени на митническата територия на Съюза, обобщената декларация за въвеждане следва да бъде анулирана без забавяне 200 дни след подаването ѝ, а не в рамките на 200 дни, тъй като това е срокът, в рамките на който стоките трябва да бъдат въведени на митническата територия на Съюза.

(6)

За да могат митническите органи да извършват надлежен анализ на риска и подходящи, основани на анализ на риска проверки, е необходимо да се гарантира, че икономическите оператори им представят данните и информацията по отношение на несъюзните стоки преди тяхното пристигане под формата на обобщена декларация за въвеждане. Когато обобщената декларация за въвеждане не е била подадена, преди стоките да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, и задължението за нейното подаване не е било отменено, икономическите оператори следва да представят данните и информацията, които обичайно се включват в обобщените декларации за въвеждане, в своите митнически декларации или в декларациите си за временно складиране. За целта възможността за подаване на митническа декларация или на декларация за временно складиране вместо обобщена декларация за въвеждане следва да се предоставя само след разрешение от страна на митническите органи, пред които се представят стоките. Когато митническите органи трябва да анулират декларация за временно складиране поради факта, че стоките, обхванати от декларацията, не са били представени пред митниците, декларацията следва да бъде анулирана без забавяне, след като изминат 30 дни от подаването ѝ, а не в рамките на 30 дни, тъй като това е срокът, в рамките на който стоките трябва да бъдат представени пред митниците.

(7)

Пълно освобождаване от вносни мита следва да се предвиди за стоките, които са били поправени или променени под режим пасивно усъвършенстване в държава или територия, с която Съюзът има сключено международно споразумение, предвиждащо такова освобождаване, за да се гарантира, че Съюзът изпълнява международните си ангажименти в това отношение. Тъй като обхватът на посоченото освобождаване е ограничен до вноса на продукти, които са поправени или променени в съответната държава или територия, той не следва да включва вноса на поправени или променени продукти, получени от еквивалентни стоки, нито вноса на заместващи продукти при системата на стандартен обмен. Поради това освобождаването от вносни мита не следва да се прилага за тези стоки и продукти.

(8)

Когато митническите органи трябва да анулират обобщена декларация за напускане или уведомление за реекспорт поради факта, че съответните стоки не са изведени от митническата територия на Съюза, декларацията или уведомлението следва да бъдат анулирани без забавяне, след като изминат 150 дни от подаването им, а не в рамките на 150 дни, тъй като това е срокът, в рамките на който стоките трябва да бъдат изведени от митническата територия на Съюза.

(9)

В съответствие с принципа на пропорционалност, за постигането на основните цели за ефективното функциониране на митническия съюз и с оглед на прилагането на общата търговска политика, е необходимо и подходящо да се коригират редица технически несъвършенства, установени при прилагането на Кодекса след влизането му в сила, да се включат две територии на държава членка в рамките на митническата територия на Съюза и Кодексът да се приведе в съответствие с международни споразумения, които не са били в сила към момента на приемането му. В съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(10)

Поради това Регламент (ЕС) № 952/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 952/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 4, параграф 1 дванадесетото тире се заменя със следното:

„—

територията на Италианската република с изключение на община Ливиньо,“;

2)

В член 34, параграф 9 първата алинея се заменя със следното:

„9.   Когато валидността на решение ОТИ или ОИП се прекратява в съответствие с параграф 1, буква б) или с параграф 2 или то е отменено в съответствие с параграф 5, 7 или 8, решението ОТИ или ОИП може все пак да се използва по отношение на обвързващи договори, които се основават на решението и са сключени преди прекратяване на неговата валидност или преди неговата отмяна. Това продължено използване не се прилага, когато дадено решение ОИП е издадено за стоки, които са за износ.“;

3)

В член 124, параграф 1, буква з), подточка i) се заменя със следното:

„i)

нарушението, породило възникването на митническото задължение, не е оказало значително въздействие върху правилното прилагане на временното складиране или съответния митнически режим и не е представлявало опит за измама;“

4)

Член 126 се заменя със следното:

„Член 126

Делегиране на правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 284 с цел да се определи списъкът с нарушенията, които не оказват значително въздействие върху правилното прилагане на временното складиране или съответния митнически режим, и да се допълни член 124, параграф 1, буква з), подточка i).“;

5)

В член 129 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато стоките, за които е подадена обобщена декларация за въвеждане, не са въведени на митническата територия на Съюза, митническите органи анулират без забавяне тази декларация във всеки един от следните случаи:

а)

по заявление на декларатора; или

б)

след като изминат 200 дни от подаването на декларацията.“;

6)

В член 139 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато несъюзни стоки, представени на митницата, не са обхванати от обобщена декларация за въвеждане, и с изключение на случаите на освобождаване от задължението за подаване на такава декларация, едно от лицата, посочени в член 127, параграф 4, незабавно подава такава декларация, без да се засяга член 127, параграф 6, или, ако митническите органи разрешат, подава вместо това митническа декларация или декларация за временно складиране. Когато при такива обстоятелства се подава митническа декларация или декларация за временно складиране, тя трябва да съдържа най-малко данните, които са необходими за обобщената декларация за въвеждане.“;

7)

В член 146 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато стоките, за които е подадена декларация за временно складиране, не са представени на митницата, митническите органи анулират без забавяне декларацията във всеки един от следните случаи:

а)

по заявление на декларатора; или

б)

след като изминат 30 дни от подаването на декларацията.“;

8)

Вмъква се следният член:

„Член 260a

Стоки, поправени или променени съгласно международни споразумения

1.   Пълно освобождаване от вносни мита се предоставя на преработените продукти, които са получени от стоки, поставени под режим пасивно усъвършенстване, когато се докаже по удовлетворителен за митническите органи начин, че:

а)

стоките са били поправени или променени в държава или територия извън митническата територия на Съюза, с която Съюзът е сключил международно споразумение, предвиждащо такова освобождаване; и

б)

са изпълнени условията за освобождаване от вносни мита, предвидени в споразумението по буква а).

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение на преработените продукти, получени от еквивалентни стоки по член 223, и по отношение на заместващите продукти, посочени в членове 261 и 262.“;

9)

В член 272 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато стоките, за които е подадена обобщена декларация за напускане, не са изведени от митническата територия на Съюза, митническите органи анулират без забавяне тази декларация във всеки един от следните случаи:

а)

по заявление на декларатора; или

б)

след като изминат 150 дни от подаването на декларацията.“;

10)

В член 275 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато стоките, за които е подадено уведомление за реекспорт, не са изведени от митническата територия на Съюза, митническите органи анулират без забавяне това уведомление във всеки един от следните случаи:

а)

по заявление на декларатора; или

б)

след като изминат 150 дни от подаването на уведомлението.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграф 1 се прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 39.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 18 февруари 2019 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


Top